AFGRÆNSNINGSNOTAT TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT QUANTAFUEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGRÆNSNINGSNOTAT TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT QUANTAFUEL"

Transkript

1 AFGRÆNSNINGSNOTAT TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT QUANTAFUEL

2 1. Om afgrænsningsnotatet Dette afgrænsningsnotat fastlægger i henhold til 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven 1, hvor omfattende og detaljerede oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten for Quantafuel skal være, for at Esbjerg Kommune kan træffe afgørelse på et oplyst grundlag. Afgrænsningsnotatet er dermed en vigtig forudsætning for en god miljøvurderingsproces. I afgrænsningsnotatet er det umiddelbare videns- og datagrundlag beskrevet samt det forventede behov for tilvejebringelse af yderligere data for at kunne vurdere påvirkningerne på miljøet som følge af projektet. Esbjerg Kommunes afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten sker på baggrund af det foreliggende videns- og datagrundlag om projektet, som udgør bl.a. følgende: Høring ved interessenter og internt i Esbjerg Kommune afholdt i perioden den 16. november til den 30. november Virksomhedens projektbeskrivelse modtaget som del af VVM-anmeldelsen den 11. november 2020 og hertil opfølgende bemærkninger. Herudover indgår Esbjerg Kommunes faglige viden og erfaringer på området. Der kan også i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller problemstillinger, der bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. Hvis dette behov skulle opstå, vil Esbjerg Kommune gå i dialog med Quantafuel om processen. Miljøkonsekvensrapporten skal omfatte de oplysninger, der fremgår af miljøvurderingslovens 20, stk. 4 og bilag 7. Esbjerg Kommune afgrænser i nærværende afgræsningsnotat, hvilke miljøfaktorer som Esbjerg Kommune anser for relevant at vurdere yderligere i miljøkonsekvensrapporten. 2. Miljøkonsekvensrapportens form og struktur Esbjerg Kommunes krav og forventninger til miljøkonsekvensrapporten fremgår af kapitlet Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten. Det er ikke nødvendigt, at miljøkonsekvensrapporten følger den samme struktur, som givet i kapitlet, dog skal krav, der er stillet være dækket i miljøkonsekvensrapporten. Miljøkonsekvensrapporten skal formidle projektet og resultater på en tydelig og læsevenlig måde. Det ikke-tekniske resumé skal kunne læses af personer uden faglig viden om miljøpåvirkninger. I den resterende del af miljøkonsekvensrapporten bør der ikke gås på kompromis med det faglige indhold og kvalitet for at øge læsevenligheden. Eventuelle teknisk tunge afsnit kan vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter, hvorfra centrale beskrivelser, vurderinger og konklusioner kan indgå i miljøkonsekvensrapporten. 3. Krav om miljøvurdering Esbjerg Kommune er myndighed for miljøvurderingsprocessen. Quantafuel har ansøgt Esbjerg Kommune om tilladelse til at etablere et produktionsanlæg i Esbjerg, der omdanner plastaffald til genanvendelige produkter i form af destillater af olieprodukter. Projektet er jf. Miljøvurderingslovens bilag 1 pkt. 10, hvorfor der er krav om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport til projektet. Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når Esbjerg Kommune har gennemgået Quantafuels miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloves 24, stk. 1, og offentligheden og berørte myndigheder har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer 1 LBK nr. 973 af 25/06/2020 Rambøll Danmark A/S CVR NR /8 Medlem af FRI

3 hertil jf. miljøvurderingslovens 24, stk. 2, samt at Esbjerg Kommune har udstedt en tilladelse til projektet jf. lovens 25, stk Det anmeldte anlægsprojekt Det norske børsnoterede selskab Quantafuel ASA ønsker at etablere et produktionsanlæg i Esbjerg, der omdanner plastaffald til genanvendelige produkter i form af destillater af olieprodukter. Quantafuel har etableret en tilsvarende pilotvirksomhed i Spøttrup, Skive Kommune, og ønsker nu at udvide aktiviteterne med en produktionsvirksomhed i Esbjerg Kommune. Quantafuel har fokus på at fremme bæredygtig udvikling. Med anlægget i Esbjerg ønsker Quantafuel at bidrage til at løse et stort, globalt affaldsproblem ved at plastaffald omdannes til et nytteprodukt i form af olieprodukter, der kan udnyttes i den kemiske industri til nye plastprodukter. Store internationale virksomheder som BASF, Vitol samt LEGO-familiens investerings-og holdingselskab KIRKBI medvirker som partnere for Quantafuels indsats for at fremme nyttiggørelse af plastaffald. Anlægget forventes i fuld drift at kunne processere i størrelsesordenen tons plast per år (240 tons plast/dag). Behandling og nyttiggørelsen af plastaffaldet på virksomheden forløber som følger: Indsamlet plastaffald ankommer til virksomheden med lastbil, hvorefter det, efter aflæsning i plasthåndteringshallen, sorteres og neddeles. Herefter nedsmeltes det faste plastmateriale og omdannes via pyrolyse til hydrokarboner i gasfase. Hydrokarbonerne tilføres et procesanlæg, baseret på Quantafuel teknologi, hvor hydrokarbonerne renses og opgraderes til en enklere molekylær sammensætning. Efter køling af gassen bliver denne til et væske-/olieprodukt, som føres til destillationstårn, hvor olierne fraktioneres i forskellige olieprodukter. Slutprodukterne lagres midlertidigt i separate overjordiske tanke, før videretransport og salg til kunder. Oplagstankenes samlede opsamlingskapacitet vil udgøre mindre end tons. Virksomheden forventes at være i drift døgnet rundt alle årets dage, inkl. lørdag og søn- og helligdage. Processen er effektiv, idet plastaffaldet omdannes til 80% olieprodukter samt to biprodukter - 10 % går til carbon black (aske), som kan genanvendes ved for eksempel cementproduktion, og 10 % let gas (NCG), som udnyttes som energikilde til opvarmning af pyrolyseovn og dermed gør Quantafuel delvist selvforsynende med energi til opvarmning. Naturgas anvendes som supplerende energikilde ved opvarmning og opstart af anlægget. Bygningsmæssigt vil virksomheden bestå af en ca. 360 m 2 administrationsbygning, ca m 2 plasthåndteringshal samt ca m 2 proceshal med højder på ca. 20 meter. Desuden vil der være udendørs tekniske anlæg i form af bl.a. siloer og tanke, destillationsanlæg, hydrogentanke samt skorsten og flare. De udendørs tekniske anlæg vil have højder på op til meter. De bygningsmæssige forhold vil blive nærmere præciseret i den byggeansøgning, som senere fremsendes. Principskitse for virksomhedens indretning fremgår af nedenstående figur. 2/8

4 5. Projektområdet Quantafuels virksomhed er planlagt at ligge på Veldbæk Industrivej, matr.nr. 1b Novrup, Esbjerg Jorder, i Veldbæk i den østligste del af Esbjerg. Den valgte lokalitet vurderes at opfylde de ønsker til lokalitet, som Quantafuel har til deres fremtidige virksomhed. Grundens størrelse er på ca m². Beliggenheden er vist på nedenstående figur, dog kan der forekomme mindre justeringer af virksomhedens præcise beliggenhed på grunden. 6. Forholdet til lokale rammer Området ligger i byzone og er omfattet af Kommuneplanramme i Esbjerg Kommunes Kommuneplan Området er udlagt til erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og virksomheder i miljøklasse 4 7. Grænseværdier for støj er angivet til 70 db(a) i skel alle dage Afstanden til boligområder er minimum 750 m. Der er udarbejdet lokalplan for området: Lokalplan nr. 453 for Veldbæk erhvervsområde. Lokalplanen tillader generelt byggeri op til 16 m med mulighed for at skorstene, teknikinstallationer m.v. kan tillades opført i større højde. Quantafuel forventer at søge om dispensation fra lokalplanens bestemmelser til opførelse af byggeri på op til 20 meter, samt etablering af udendørs tekniske anlæg på højder op til meter. 3/8

5 7. Debatfase og høring af berørte myndigheder Der gennemføres i perioden 16. november til 30. november 2020 idéfase (1. offentlighedsfase), hvor der er indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten. Høringssvar, der indkommer i denne periode, skal sammen med de lovbestemte emner behandles i miljøkonsekvensrapporten. 8. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpåvirkninger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er givet i henholdsvis 20, stk. 1-6 og bilag 7 i miljøvurderingsloven. Quantafuel skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten sikre sig, at disse krav er opfyldt. I det følgende afgrænses de emner, nævnt i 20 og bilag 7, som Esbjerg Kommune anser for relevante, at bygherre belyser i miljøkonsekvensrapporten, og hvilke emner, der ikke anses for at være relevante. Emner nævnt i 20, stk. 4 og bilag 7 er følgende: Alternativer Befolkning og menneskers sundhed (herunder støj og lugt) Den biologiske mangfoldighed Jordarealer Jordbund Vand Luft Klima (drivhusgasemissioner) Materielle goder Kulturarv Landskab Kumulative effekter 4/8

6 8.1 Alternativer I Miljøvurderingsloven 1 fremgår, at der i Miljøkonsekvensrapporten skal beskrives rimelige alternativer f.eks. vedrørende projektets udformning, teknologi, placering, dimensioner eller størrelsesorden. Det vurderes, at der ikke er rimelige alternativer, der bør beskrives i miljøkonsekvensrapporten, idet Quantafuel inden valg af lokaliteten i Esbjerg har været i kontakt med en række andre kommuner for at finde en egnet lokalitet til deres produktionsvirksomhed. Egnetheden af denne grund er bl.a. vurderet på baggrund af, at området er udlagt til industriområde, der kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 6-7, at Esbjerg Kommune er indstillet på at sælge grunden til Quantafuel, at grunden har en passende stor størrelse (6 ha), er uden store niveauforskelle og beliggende ved gode transportforhold. Disse forhold var ikke opfyldt for andre grunde, som har været undersøgt. Herved afgrænses fra, at alternativer beskrives i miljøkonsekvensrapporten. 8.2 Befolkning og menneskers sundhed Emnet befolkning og menneskers sundhed omhandler gener, som kan påvirke befolkningen - populært konkretiseret til støj, luft samt trafik. I miljøkonsekvensrapporten afgrænses Befolkning og menneskers sundhed til projektets støjbidrag. Afgrænsning ift. luftemissioner er beskrevet i afsnit 8.5 luft. Trafik Projektet forventes at indebære til- og frakørsel af op til ca lastbiler årligt ~ 40 lastbiler pr. døgn ~ op til to lastbiler pr. time. Til- og frakørsel af lastbiler vil primært ske i dagtimerne i tidsrummet 7-18 via Motorvej E20 og Tjæreborgvej. Esbjerg Kommune har oplyst, at man påtænker at forbedre ind- og udkørselsforholdene fra/til Tjæreborgvej. Indenfor erhvervsområdet er der i lokalplanen udlagt vejforløb, som vil blive tilpasset Quantafuels behov for vejforsyning. Da trafik til projektområdet er yderst begrænset i forhold til trafikken på Motorvej E20 afgrænses fra, at trafikforhold beskrives og vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Støj Der vil fra Quantafuel forekomme støj primært fra lastbilers til- og frakørsler, intern transport af plastaffald på grunden samt fra ventilation m.v. Behandlingen af plastaffaldet foregår i indendørs lukket hal, og vurderes ikke at give anledning til væsentlig udendørs støj. Den udendørs del af procesanlægget omfatter den kemiske proces, som ikke støjer. Der skal i miljøkonsekvensrapporten redegøres for Quantafuels støjbelastning samt hvordan Quantafuel overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomhederi skel og i omgivelserne. Dokumentation i form af akkrediteret støjrapport for overholdelse af støjgrænseværdier i omgivelserne skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. 8.3 Den biologiske mangfoldighed (fauna og flora) Indenfor projektområdet er der ikke konstateret national ( 3-beskyttede arealer) og internationale beskyttet natur samt beskyttede arter. Projektområdet ligger ca m fra Natura 2000-området Vadehavet. Der vurderes ikke umiddelbart at være risiko for væsentlig påvirkning af beskyttede områder. Dog skal der Jf. afsnit 8.5 Luft udføres beregninger for kvælstofdeposition med henblik på at underbygge denne vurdering, hvis der er kvælstoffølsomme naturtyper, knyttet til området. Den biologiske mangfoldighed er derfor afgrænset til at omfatte beskrivelse af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området samt vurdering af konsekvenser af kvælstofdeposition, hvis der er kvælstoffølsomme naturtyper, knyttet til Natura 2000 området. 5/8

7 8.4 Jordarealer, jordbund og vand Jordarealer Emnet jordarealer omhandler f.eks. inddragelse og evt. omlægning af arealer. Området er lokalplanlagt og anvendelsen er allerede fastlagt til erhvervsformål. På den baggrund vurderes det, at der i miljøkonsekvensrapporten kan afgrænses fra jordarealer. Jordbund Jordbund omhandler bl.a. arealbefæstelse. Ved etableringen bebygges og befæstes en stor del af matriklen. Lokaliteten er hverken V1 eller V2 kortlagt og heller ikke område klassificeret. Produktionsanlæg i bygninger og på udendørs arealer etableres på vandtæt beton grund med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Tilsvarende vil oplag af olieprodukter ske i godkendte tanke, der omkranses af tankgårde i vandtæt beton og med kapacitet til opsamling af tankens volumen. Tanke og rørsystemer vil endvidere blive indrettet og drevet, så miljøkrav i olietanksbekendtgørelsen opfyldes. Esbjerg Kommune vil i miljøgodkendelsen fastsætte vilkår med henblik på at beskytte jorden ift. forurening. I miljøkonsekvensrapporten skal der redegøres for, hvordan jord beskyttes for forurening, både under normale driftssituationer og ved uheld og evt. lækage på tankoplag. Vand Projektområdet ligger indenfor kloakeret område. Der vil fra Quantafuel blive afledt sanitært spildevand samt processpildevand og overfladevand. Overfladevand fra befæstede trafikale områder forventes afledt til kommunalt kloaknettet via olieudskiller, sandfang og evt. forsinkelsesbassin. Processpildevand afledes fra kondenseringsprocessen efter pyrolyse samt fra gasrensning. Processpildevand opsamles på grunden, renses mekanisk og neutraliseres, inden afledning til kommunalt renseanlæg. Projektområdet er ikke beliggende inden for særligt drikkevandsområde og der er ingen indvindingsoplande i nærheden af projektområdet. I miljøkonsekvensrapporten skal der redegøres for hvordan jord og grundvand beskyttes for forurening, både under normale driftssituationer og ved uheld. Endvidere skal der redegøres for afledningsforhold for virksomhedens proces- og overfladevand, herunder indhold og mængde af forurenende stoffer i det spildevand, som ønskes afledt. Der skal endvidere ansøges om tilladelse til tilslutning af spildevandet til kommunalt kloaksystem. 8.5 Luft Quantafuels anlæg vil give anledning til udledning af røggasser fra opvarmning og pyrolyseproces. Under normale driftsforhold brændes den producerede pyrolysegas i pyrolysereaktorens gasbrænder. Røggasser udledes efter rensning via skorsten, som dimensioneres, således at bidraget af forurenende stoffer i omgivelserne holdes under de relevante grænseværdier. Ved unormale driftsforhold afledes pyrolysegassen til kontrolleret afbrænding i anlæggets flare og herfra til luften. Der forventes ikke at forekomme udledning af plastpartikler til omgivelserne. I driftsfasen skal det samlede anlæg overholde de vejledende emissionsgrænser til luft og immissionsgrænseværdier i omgivelserne. Der vil i anlæggets miljøgodkendelse blive fastsat vilkår herom i overensstemmelse med B-værdier i luftvejledningen. 6/8

8 I miljøkonsekvensrapporten skal der redegøres for luftemissioner og hvordan det sikres, at anlægget overholder relevante emissions- og immissionsgrænseværdier både under normale og unormale driftsforhold. Der skal udføres OML-beregninger for anlæggets udledning af forurenende stoffer, herunder beregninger af skorstenshøjde. Endvidere skal der udføres beregninger af kvælstofdeposition samt vurderes konsekvenser heraf for nærliggende Natura 2000-område, hvis der er kvælstoffølsomme naturtyper, knyttet til Natura 2000 området. 8.6 Klima (drivhusgasemissioner) Projektet vil både have både direkte og indirekte klimaeffekter. De direkte effekter er knyttet til anlæggets luftemissioner, herunder udledning af CO 2. De indirekte effekter er knyttet til, at hovedformålet med Quantafuels anlæg er at fremme bæredygtig udvikling og nyttiggørelse af plastaffald ved, at dette omdannes til olieprodukter, der kan anvendes i den kemiske industri til nye plastprodukter. Disse perspektiver skal belyses og behandles i miljøkonsekvensrapporten. 8.7 Materielle goder Quantafuel vil ikke være omfattet af risikobekendtgørelsen, men skal opfylde krav i relevante brandtekniske forskrifter. Opfyldelse af disse krav vil blive sikret som led i byggetilladelse til virksomheden og skal ikke indgå i miljøkonsekvensrapporten. Herved afgrænses fra, at materielle goder beskrives i miljøkonsekvensrapporten. 8.8 Kulturarv Projektområdet er udlagt som kulturarvsområde og skal undersøges for arkæologiske forhold, inden bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes. Miljøkonsekvensrapporten skal belyse de arkæologiske forhold på lokaliteten samt konklusioner af arkivalsk kontrol og gennemførte arkæologiske undersøgelser. 8.9 Landskab Området er lokalplanlagt til erhvervs- og industriområde for virksomheder op til miljøklasse 7, som fastsætter rammer for områdets anvendelse og bebyggelse. På den baggrund vurderes det, at der i miljøkonsekvensrapporten kan afgrænses fra Landskab Anlægsfasen Etablering af nye bygninger vil, analog til andre byggeprojekter, bl.a. medføre lys-, støv- og støjpåvirkninger i anlægsfasen. Ligeledes vil der i forbindelse med anlægsarbejdet være til- og frakørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner. Påvirkninger herfra vurderes at være yderst begrænset, da virksomheden anlægges i et åbent industriområde, hvor afstanden til boligområder er ca. 750 m. På den baggrund vurderes det, at der i miljøkonsekvensrapporten kan afgrænses fra beskrivelse og vurdering af påvirkninger i anlægsfasen. Andre forhold Der skal redegøres for eventuelle kumulative effekter for hver af de miljøemner, der belyses i miljøkonsekvensrapporten. Fravalgte emner Afgrænsningsnotatets formål er at afgrænse indhold til miljøkonsekvensrapporten, således at emner, der på forhånd vurderes ikke at indebære risiko for væsentlige påvirkninger, kan fravælges. På baggrund af de beskrevne emner er følgende fravalgt: Alternativer Jordarealer Materielle goder 7/8

9 Landskab Anlægsfasen Emner i miljøkonsekvensrapporten På baggrund af nærværende notat afgrænses miljøkonsekvensrapporten til følgende emner: Befolkning og menneskers sundhed/støj Den biologiske mangfoldighed/natura 2000-området og eventuelle konsekvenser af kvælstofdeposition. Jordbund Vand/spildevand/jord/grundvand Luft, inkl. kvælstofdeposition, hvis der er kvælstoffølsomme naturtyper Klima (drivhusgasemissioner) Kulturarv 8/8

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

I forbindelse med forslag til plandokumenter udarbejdes der en miljøvurdering af planerne i overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit II 1.

I forbindelse med forslag til plandokumenter udarbejdes der en miljøvurdering af planerne i overensstemmelse med miljøvurderingslovens afsnit II 1. Allerød Kommune Miljøkonsekvensvurdering (VVM) og Miljøvurdering (MV) for erhvervsområde ved Lynge Grusgrav - Afgrænsningsnotat Allerød Kommune har startet en proces sammen med Norrecco A/S, hvor udgangspunktet

Læs mere

Afgrænsning af VVM. Jøncksvej i Rødby Havn 29. AUGUST Lone Reiff, seniorkonsulent Civilingeniør Tlf / mail:

Afgrænsning af VVM. Jøncksvej i Rødby Havn 29. AUGUST Lone Reiff, seniorkonsulent Civilingeniør Tlf / mail: Afgrænsning af VVM Jøncksvej i Rødby Havn 29. AUGUST 2018 Lone Reiff, seniorkonsulent Civilingeniør Tlf. 2373 9697 / mail: LKR@niras.dk Indholdet Skarp afgrænsning ved miljøkonsekvensvurdering af mindre

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Miljøscreening af. Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4

Miljøscreening af. Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4 af Måned, Årstal Kommuneplantillæg nr. 4 Januar, 2019 Oversigtskort Oversigtskort. Blå markering viser kommuneplanramme 2.1.E.9. Det med rød streg angivne område er den del, der oprettes en ny kommuneplanramme

Læs mere

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: NORRECCO LYNGE Anlæg til modtagelse og behandling af affald

DEBATOPLÆG. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: NORRECCO LYNGE Anlæg til modtagelse og behandling af affald Allerød Kommune Plan og Byg DEBATOPLÆG Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning og miljøkonsekvensrapport for: Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Telefon: , Bjarke Korsager Kokbjerg 5, 6000 Kolding Telefon:

Telefon: , Bjarke Korsager Kokbjerg 5, 6000 Kolding Telefon: Bilag A - Skema til brug for screening (Miljøkonsekvensvurdering, tidligere VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017] VVM-Myndighed Rødovre Kommune Basis oplysninger

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 48 Biogasanlæg ved Køng DECEMBER 2018 Høring indtil: 15. februar 2019 Informationsmøde: 29. januar 2029 kl. 19:00 i Svend Gønge Hallen AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

Læs mere

Basisoplysninger. Forholdet til VVM-reglerne Ja Nej

Basisoplysninger. Forholdet til VVM-reglerne Ja Nej Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 (jf. LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

BORGERMØDE OM PLANFORSLAG TIL BIOGASANLÆG VED SNÆVRE VEST, SAMT ERHVERVSOMRÅDE SYD FOR REGSTRUP. Knabstrup Hallen, 24. april 2019

BORGERMØDE OM PLANFORSLAG TIL BIOGASANLÆG VED SNÆVRE VEST, SAMT ERHVERVSOMRÅDE SYD FOR REGSTRUP. Knabstrup Hallen, 24. april 2019 BORGERMØDE OM PLANFORSLAG TIL BIOGASANLÆG VED SNÆVRE VEST, SAMT ERHVERVSOMRÅDE SYD FOR REGSTRUP Knabstrup Hallen, 24. april 2019 Dagsorden for mødet 1. Kort om processen indtil nu og fremadrettet ved leder

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Dato 19. marts 2014 Deltagere ved screeningsmøde

Læs mere

MILJØVURDERINGSDAG 2018 VVM-AFGRÆNSNING OG BRUG AF AFGRÆNSNINGSSKEMA RAMBØLL - ALBERT ERNEST COUTANT ( )

MILJØVURDERINGSDAG 2018 VVM-AFGRÆNSNING OG BRUG AF AFGRÆNSNINGSSKEMA RAMBØLL - ALBERT ERNEST COUTANT ( ) MILJØVURDERINGSDAG 2018 VVM-AFGRÆNSNING OG BRUG AF AFGRÆNSNINGSSKEMA RAMBØLL - ALBERT ERNEST COUTANT (22-08-2018) OM RAMBØLL KORT OM RAMBØLL Uafhængige rådgivende ingeniører, designere og management konsulenter

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup. Status: Vedtaget

Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup. Status: Vedtaget Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 6. september 2017 Høringsperiode start: 6. september 2017 Høringsperiode

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

HØRING AF OFFENTLIGHED OG BERØRTE MYNDIGHEDER

HØRING AF OFFENTLIGHED OG BERØRTE MYNDIGHEDER IDÉOPLÆG HØRING AF OFFENTLIGHED OG BERØRTE MYNDIGHEDER EMNER, DER SKAL BELYSES I MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN FOR UDBYGNING AF SOLRØD BIOGAS Solrød Biogas A/S Åmarken 6, 4623 Lille Skensved Side 2 af 5 Januar

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 3 for område 1.B.43 Boligområde. Rammeområde

Kommuneplan Tillæg nr. 3 for område 1.B.43 Boligområde. Rammeområde Kommuneplan 2017-2029 Tillæg nr. 3 for område 1.B.43 Boligområde ved Kildegade Rammeområde November 2017 INDLEDNING Med tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 udlægges rammeområde 1.B.43 for at muliggøre

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Miljøscreening. Kommuneplantillæg nr. 6 for kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup

Miljøscreening. Kommuneplantillæg nr. 6 for kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Miljøscreening Kommuneplantillæg nr. 6 for kommuneplanramme 2.1.B.7 Boligområde Troldebakken og Eventyrbakken, Aarup Oversigtskort Kort 1: Kommunplanramme 2.1.T.3, der aflyses, er vist med blå markering.

Læs mere

Idéoplæg for boligbyggeri på Tuborg Syd afgrænsning af hvad der miljømæssigt skal undersøges i miljøkonsekvensrapport

Idéoplæg for boligbyggeri på Tuborg Syd afgrænsning af hvad der miljømæssigt skal undersøges i miljøkonsekvensrapport Idéoplæg for boligbyggeri på Tuborg Syd afgrænsning af hvad der miljømæssigt skal undersøges i miljøkonsekvensrapport Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund 10. april 2018 Telefon: 39

Læs mere

Ansøgningsskema. Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre. Navn, adresse, telefonnr. og på kontaktperson

Ansøgningsskema. Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre. Navn, adresse, telefonnr. og  på kontaktperson Bilag 1 Ansøgningsskema Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens 21. Bygherren

Læs mere

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge Bilag 3 til lokalplanforslag 599 December 2015 Svendborg Kommune Erhverv, Bolig og Natur Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Etablering af anlæg til behandling af bygningsaffald,

Læs mere

Bilag 5. Målestok angives: Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse

Bilag 5. Målestok angives: Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM? Ved Gert Johansen Hvornår skal et VVM-tillæg miljøvurderes Udgangspunktet er at VVM-tillægget er et tillæg til kommuneplanen. At det sætter rammer (retningslinjer)

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Bilag 1 Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune har igangsat udarbejdelsen af et lokalplanforslag

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Arne Balle Kristensen, Staghøjmøllevej 3, 7990 Øster Assels

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Arne Balle Kristensen, Staghøjmøllevej 3, 7990 Øster Assels Anmeldeskema Bilag 5 fra Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Tekst

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge

Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge April 2018 Svendborg Kommune Plan og Erhverv Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde til et fjernvarmeværk på Industrivej i Vester Skerninge 1 Miljøvurdering af lokalplan 599 et erhvervsområde

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7

Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA 30. november 2016 Forslag til lokalplan 2.10 og tillæg til kommuneplan nr. 7 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre. Tekst

Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre. Tekst Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune. Teknikbygning: Størrelsen af teknikbygningen reduceres.

Vesthimmerlands Kommune. Teknikbygning: Størrelsen af teknikbygningen reduceres. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Vesthimmerlands Kommune Der er ansøgt om tekniske ændringer af anlæg på Holmevej 98,

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Idéoplæg afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for den konkrete udvidelse af Ringsted Biogas ApS

Idéoplæg afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for den konkrete udvidelse af Ringsted Biogas ApS Dato: 29-03-2019 Idéoplæg afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for den konkrete udvidelse af Ringsted Biogas ApS Hvad er en miljøkonsekvensrapport? Visse offentlige og private projekter, der kan forventes

Læs mere

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6

Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 MILJØVURDERING AF PLANER - SCREENINGSSKEMA xx april 2016 Lokalplanforslag 7.14 og Kommuneplantillæg nr. 6 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder

Læs mere

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune

Bilag 5. Matr.nr.: 6gr Vejby By, Vejby Gribskov Kommune Bilag 5 Basisoplysninger Denne anmeldelse vedrører en ny placering af en tidligere anmeldt mast ved Vejby Station. Pga. stor lokal modstand mod at opføre en mast ved stationen, er det pga. nyt beregningsgrundlag

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

Matr.nr.: 1 fu, Bustrup Hovedgård, Ramsing

Matr.nr.: 1 fu, Bustrup Hovedgård, Ramsing Bilag A Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Etablering og drift af et 1,5 MW biomasse (halm) fyret anlæg med tilhørende 1000 m 3 akkumuleringstank, halmlade, pillesilo og forbindelsesledning

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune Projektet indeholder en udvidelse af Center Øst, hvor det er tiltænkt at etablere 5 lejemål

Læs mere

Screening af Vandforsyningsplan

Screening af Vandforsyningsplan Screening af Vandforsyningsplan 2019-2028 I henhold til Miljøvurderingsloven 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan

Læs mere

Tillæg til spildevandsplanen. Sanering af afløbssystemet i Vorup og etablering af regnvandsbassin.

Tillæg til spildevandsplanen. Sanering af afløbssystemet i Vorup og etablering af regnvandsbassin. Sammenfattende redegørelse Tillæg til spildevandsplanen. Sanering af afløbssystemet i Vorup og etablering af regnvandsbassin. Nr. 31/2015 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Til brug for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Til brug for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer BEK nr. 1832 af 16/12/2015 VVM-anmeldeskema Til brug for ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Indsendes til Bornholms Regionskommune på e-mail til: tm@brk.dk Basisoplysninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr af 23. november 2016]

Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr af 23. november 2016] Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr. 1440 af 23. november 2016] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ

Beskrivelse af rev. Ikke relevant. indvirkning. indvirkning Neutral. Negativ Udarbejdet af mn661 19.12.2016 Plan nr.: lokalplan nr. 5 Tekst: Ophævelse af del af lokalplan nr. 5 Skema status Dato Udfyldt/rev. af Beskrivelse af rev. Bygherre A Team Plan B 19.12.2016 Mn661 Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og email på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og email på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Screeningsresultat. Miljøscreening af plan efter Miljøvurderingsloven. Screeningsafgørelse i henhold til MVL 3 [udarbejdes hvis kryds her]

Screeningsresultat. Miljøscreening af plan efter Miljøvurderingsloven. Screeningsafgørelse i henhold til MVL 3 [udarbejdes hvis kryds her] Miljøscreening af plan efter Miljøvurderingsloven Plantitel Myndighed Lovgrundlag Forslag til lokalplan 057 Mobilmast i Rønne syd Bornholms Regionskommune Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger - Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning med tilskud.

Anmeldeskema. Basisoplysninger - Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning med tilskud. Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø Dato 05-01-2018 Acadre nr. 17/7760 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Katrine Højgaard Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre In-situ afværge overfor benzinforurening i det sekundære grundvand. Projektet er beskrevet i

Læs mere

NOTAT. December 2018

NOTAT. December 2018 NOTAT December 2018 Sammenfattende redegørelse af strategisk miljøvurdering for dele af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug inklusive forslag til ændringer Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Sønderborg Kommune Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune Virksomheden har ansøgt om ændringer i forhold til driftstider. Genbrugspladsen skal være døgnåbent,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

VVM Screening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune

VVM Screening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6100 VVM Screening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Glostrup Kommune 25-03-2019 18/5824 1. Introduktion Glostrup

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5

Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 Tillæg nr 25 Hører til lokalplan nr. 1276 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2019 KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget den 21. november 2018 Forslag

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere

VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017

VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017 VVM-screening af udvidelse af autoophug. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen 1. december 2017 VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Virksomheden

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere