Coop Bank A/S ÅRSRAPPORT 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coop Bank A/S ÅRSRAPPORT 2021"

Transkript

1 Coop Bank A/S CVR-nr Roskildevej 65, 2620 Albertslund ÅRSRAPPORT 2021 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/ Dirigent

2 Indhold Ledelsesberetning m.v. Ledelsesberetning 3 Ledelsen 7 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 10 Årsregnskab Regnskabs- og noteoversigt 13 Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 16 Noter 17 Selskabsoplysninger 44 Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 2 af 44

3 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed. Bankens målgruppe er privatkunder i Danmark. Med et medlemskab af Coop opnås adgang til fordelagtige vilkår på en bred vifte af gennemskuelige finansielle produkter. Fokus er at tilbyde attraktive bankprodukter til Coop medlemmernes hverdagsøkonomi og derved knytte medlemmerne endnu tættere til Coop. Coop har 1,9 mio. medlemmer. Kunderne betjenes via bankens hjemmeside, , telefon samt net- og mobilbank. I Coops butikker kan bankens kunder foretage enkle transaktioner i form af ind- og udbetalinger. Udvikling i aktiviteter og væsentlige begivenheder Bankens udlån, uudnyttede kreditter og garantier er i 2021 øget med 1 % til i alt mio. kr. Bankens udlån alene er øget med 2%. Den begrænsede vækst kan henføres til COVID-19-pandemien og myndighedernes foranstaltninger, der har påvirket låneefterspørgslen fra privatkunderne. Bankens indlån er i løbet af året faldet med 1 % til i alt mio. kr. Resultatopgørelsen Årets resultat udgør 5,1 mio. kr. efter skat mod -4,5 mio. kr. i Resultatfremgangen i forhold til 2020 skyldes såvel øgede indtægter som lavere nedskrivninger. Resultatet er ligeledes bedre end det forventede ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2020, hvilket især kan tilskrives de lavere nedskrivninger. Kunderne har generelt en god økonomi som følge af COVID-19-pandemiens forbrugshæmmende virkning samt myndighedernes foranstaltninger. Det betyder dog også, at låneefterspørgslen har været mindre end forventet. Nettorente- og gebyrindtægter udgør 96,4 mio. kr. mod 90,6 mio. kr. i 2020, en stigning på 6 %. Kursreguleringer andrager -0,9 mio. kr. mod -1,5 mio. kr. i Kursreguleringen på obligationerne er en konsekvens af det fortsatte negative rentemiljø. Udgiften til personale, direktion og bestyrelse andrager 48,4 mio. kr. mod 47,9 mio. kr. i 2020, en stigning på 1 %. Øvrige administrationsomkostninger m.m. andrager 44,7 mio. kr. mod 44,1 mio. kr. i 2020, en stigning på 1 %. Bankens produktudbud er i 2021 udvidet med andelsboliglån og børneopsparing. Banken har fra juni 2021 indført et kundegebyr for nye kunder. Banken har i september 2021 optaget 25 mio. kr. i supplerende kapital. Årets nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 4,4 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. i Det ledelsesmæssige tillæg for forhold, der endnu ikke er indregnet i parametrene i bankens nedskrivningsmodel, er på 2,2 mio. kr. (2020: 3,4 mio. kr.), og kan henføres til den stigende inflation. Årets nedskrivningsprocent er på 0,3 % mod 0,8 % for Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 3 af 44

4 De lave nedskrivningsniveauer afspejler såvel den ekstraordinære økonomiske situation som bankens balancerede tilgang til vækst og krav om, at kreditkvaliteten skal modsvare det lave renteniveau, som kunderne tilbydes lån til. Balance og forretningsomfang Ultimo året var bankens balance på mio. kr. mod mio. kr. ultimo Udlån efter nedskrivninger er på mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2020, og indlån er på mio. kr. mod mio. kr. ultimo Ultimo 2021 vedrører 72 % af udlånet til privatkunder Coop Lån, mens 7 % vedrører boliglån og billån mod pant. Udlån i forbindelse med anvendelse af Coop Banks Mastercard udgør 14 % og kassekreditter udgør 7 %. Bankens indlån er væsentligt større end bankens udlån. Af det samlede indlån er 195 mio. kr. e-penge (2020: 120 mio. kr.), der anvendes i forbindelse med Coops medlemsapp. Banken har ikke aftaleindlån ved udgangen af 2021 (2020: 0 mio. kr. ). Garantier udgør 99 mio. kr. mod 85 mio. kr. ultimo Garantier kan primært henføres til boligfinansiering. Kapitalgrundlag, risikostyring og kapitalbehov Banken skal i henhold til lovgivningen have et kapitalgrundlag, der understøtter bankens risikoprofil. Kapitalgrundlaget er pr opgjort til 239,0 mio. kr. jf. egenkapitalopgørelsen. Det er en stigning på 28,2 mio. kr. i forhold til , hvilket primært kan henføres til tilførsel af 25 mio. kr. i supplerende kapital i Banken anvender overgangsreglerne for kapitaldækning i forbindelse med implementering af IFRS 9 reglerne pr. 1. januar 2018, hvorfor effekten af IFRS 9 på egenkapitalen indfases i kapitalgrundlaget frem til Pr er der derfor føjet et tillæg til kernekapitalen på 7,9 mio. kr. Tilsvarende er de risikovægtede eksponeringer øget. Fra 2021 kan fradraget i kapitalgrundlaget påvirkes af reglerne, der blev implementeret i 2019 om Non-performing-exposures (NPE). NPE-reglerne betyder, at banken gradvist skal fradrage NPE eksponeringer 2-3 år efter, de er blevet nødlidende afhængig af nedskrivningen på og sikkerhedstypen bag den enkelte eksponering. Pr udgør det samlede fradrag for NPE 0 mio. kr., hvor forventningen er, at dette vil stige til 1 mio. kr. i løbet af 1 år. Banken har valgt at anvende standardmetoden til at opgøre kredit- og markedsrisiko. Operationel risiko opgøres efter basisindikatormetoden. Det er fortsat ledelsens vurdering, at der ikke er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af de samlede risikoeksponeringer, der er opgjort til mio. kr. pr Bankens kapitalprocent er på 19,2 %. Vedrørende risikostyring henvises til note 3 Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici samt bankens risikorapport, som kan læses på Bankens ledelse sikrer, at banken har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag, hvilket er den kapital, der efter ledelsens vurdering som minimum skal være til stede for at kunne dække alle risici. Bankens tilstrækkelige kapitalgrundlag er opgjort svarende til Finanstilsynets vejledning efter en 8+ tilgang. Banken vurderer løbende sin metode til opgørelse af det tilstrækkelige kapitalgrundlag, baseret på bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov samt på baggrund af Finanstilsynets vejledning herom. Banken tilstræber en lav/mellem risiko, hvorfor det tilstrækkelige kapitalgrundlag pr er opgjort til 129,1 mio. kr., og solvensbehovet derfor bliver 10,4 %. Bankens kapitaloverdækning i forhold til solvensbehovet er på 8,8 % af de risikovægtede eksponeringer, svarende til 109,8 mio. kr. pr Bankens kapitalmålsætning, der udover solvensbehovet udgøres af et implicit beregnet NEP-tillæg, kapitalbuffere og stressbuffer, var på 204,2 mio. kr. pr svarende til 16,4 % af de risikovægtede eksponeringer. Bankens kapitaloverdækning i forhold til kapitalmålsætningen var 2,8 % af de risikovægtede ekponeringer svarende til 34,8 mio. kr. Coop Bank har for nuværende fået pålagt et implicit beregnet NEP-tillæg på 4,2 %-point, der indfases løbende frem til Det implicitte NEP-tillæg pr er på 2,0 %-point, svarende til 25,4 mio. kr. Der indfases implicit yderligere 0,5 %-point i januar 2022 og 0,9 %- point i januar Kapitalbevaringsbufferen er på 2,5 %-point, mens den kontracykliske buffer blev frigivet i foråret 2020 på grund af COVID-19, hvorfor det kombinerede bufferkrav er på 2,5 %-point, svarende til 31,0 mio. kr. Erhvervsministeren har varslet aktivering af 1 %-point af den kontracykliske buffer til september 2022 og yderligere 1 %-point til december Det er ledelsens vurdering, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt til at dække risikoen forbundet med bankens aktiviteter. Banken forventer Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 4 af 44

5 således at kunne leve fuldt ud op til kravene, som de er udformet. Væsentlige uforudsete ændringer i konjunkturerne eller i Finanstilsynets vejledning til eller fortolkning af reglerne for opgørelse af kapitalbehov kan medføre, at bankens kapitalmæssige overdækning ændres. Banken skal i henhold til kapitaldækningsreglerne offentliggøre en række oplysninger, herunder det opgjorte tilstrækkelige kapitalgrundlag. Banken har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden Nedskrivningsegnede passiver (NEP) Bankens NEP-krav er pr fastsat til 11,4 % af de samlede risikoeksponeringer, og er fuldt dækket af bankens kapitalgrundlag. Det fulde NEP-krav indfases frem til 1. januar 2024 og er for banken da fastsat til 14,4 % af de samlede risikoeksponeringer. NEP-tillægget er da implicit beregnet på 4,2 %-point. NEPkravet implementeres afledt af reglerne om genopretning af pengeinstitutter og er et krav til, at visse passiver kan nedskrives eller gældskonverteres til aktiekapital. På baggrund af bankens kapitalplan forventes det, at stigningen i det implicit beregnede NEPtillæg frem til 2024 vil blive opfyldt ved positiv indtjening, kapitaltilførsel samt udstedelse af særlige kapitalinstrumenter. Likviditet og funding Banken opfylder kravet til likviditet, LCR (liquidity coverage ratio), jf. EU forordning nr. 575/2013 (CRR) artikel 412 pr med en dækning på 391 % mod 640 % ultimo Banken har således en solid overdækning i forhold til lovkravet og i forhold til bankens egen målsætning om en dækning på 150 % af likviditetskravet. LCR beredskabet er opgjort på baggrund af aktivernes forskellige likviditet, og hvorledes disse vægter i opgørelsen af likviditetskravet: Aktivtype t.kr. %-andel Level 1a aktiver % Level 1b aktiver % Level 2a aktiver 0 0 % Level 2b aktiver 0 0 % Total % Banken opfylder kravet til stabil funding, NSFR (net stable funding ratio), jf. artikel 414 i EU forordning nr. 575/2013 (CRR) med senere ændringer, pr med en dækning på 212 %. Kravet blev indført i sommeren Det er bankens strategi at funde udlån med kundeindlån. Banken supplerer i nødvendigt omfang anfordringsindlån med bundet indlån i form af aftaleindlån. Det sker ved, at banken aktivt styrer konkurrencedygtigheden på aftaleindlån, markedsføring og grænsen for indskud i forhold til bankens behov for funding jf. note 3. Ledelsen vurderer, at banken har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften i 2022 og frem baseret på de nuværende funding- og likviditetsplaner. På balancedagen er bankens likviditet primært placeret i Nationalbanken og i særligt dækkede obligationer med kort løbetid. Det er bankens politik, at likviditeten placeres med lav risiko, herunder lav kredit-, rente- og konverteringsrisiko. Finanstilsynets Tilsynsdiamant Finanstilsynet har fastsat fire pejlemærker med hver sin grænseværdi til vurdering af pengeinstitutternes styrke og risikoeksponering. Tilsammen skal pejlemærkerne give et billede af, om et pengeinstitut drives med en fornuftig risiko og er finansielt robust. Banken overholder alle grænseværdierne. Pejlemærke Grænseværdi Banken Store eksponeringer <175 % 7 % Ejendomseksponering <25 % 0 % Udlånsvækst <20 % 2 % Likviditetspejlemærke >100 % 391 % Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger m.v. på udlån og garantier samt måling af udskudt skatteaktiv. Ledelsen vurderer, at usikkerheden ved regnskabsaflæggelsen for 2021 er på et niveau, der er forsvarligt. Der henvises til beskrivelsen i note 2. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til tidspunktet for regnskabets aflæggelse ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2022 Ledelsen forventer, at der sker en gradvis normalisering af samfundet efter COVID-19- pandemien i løbet af foråret På den baggrund forventes, at bankens udlån og kreditgivning vil vokse i Ledelsen forventer et resultat efter skat for 2022, der er på niveau med Eftervirkningen af COVID-19-pandemien samt krigen i Ukraine, herunder stigende inflation, Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 5 af 44

6 medfører dog større usikkerhed om udviklingen det kommende år, herunder påvirkningen af bankens udlånsvækst og nedskrivninger. Særlige risici Bankens kreditportefølje er stadig under opbygning. Banken afsætter væsentlige ressourcer til markedsføring og afsætning af udlån. Bankens forretningsmodel er baseret på lav/mellem risikovillighed, hvor banken yder mindre usikrede udlån samt boligfinansiering og billån mod pant til privatkunder. Som udgangspunkt ydes udlån på baggrund af kundens aktuelle økonomiske situation og de økonomiske konjunkturer, hvorfor ændringer heri kan påvirke kundens tilbagebetalingsevne. Herudover er banken udsat for operationelle, markeds- og indtjeningsmæssige risici, der dog ikke forventes at påvirke bankens finansielle stilling væsentligt, da disse risici vurderes som begrænsede. Større transaktioner med nærtstående parter Banken har transaktioner med andre selskaber i Coop koncernen. Transaktionerne omfatter ydelser som bl.a. it og marketing, som Coops selskaber leverer, samt e-penge og minikreditter, som Coop Bank leverer. Alle ydelser afregnes på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækket basis. Banken er sambeskattet med den øvrige Coop koncern, som delvist har anvendt bankens skattemæssige underskud og betalt Coop Bank herfor. Der henvises i øvrigt til note 25. Aktiekapitalen Bankens aktiekapital udgør 127,5 mio. kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf. Banken er 100 % ejet af Coop amba. Bestyrelsens forslag til udbytte Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for Selskabsledelse Bestyrelsen bestod ved årsskiftet af seks medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for en periode på 1 år. Direktionen bestod af ét medlem, der har en fratrædelsesordning med 12 måneders opsigelsesvarsel fra bankens side. Herudover er der en konkurrenceklausul. Bestyrelse og direktion er ikke omfattet af bonus- og aktieordninger i banken. Offentliggørelse af væsentlig information fra Coop Bank A/S sker via Whistleblowerordning Med henblik på at give mulighed for hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom har banken etableret et system, hvor bankens medarbejdere kan indrapportere overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning, som de måtte være bekendt med eller have mistanke om. Der har ikke været indberetninger i Revisionsudvalg Banken har ikke et revisionsudvalg. Måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelse og politik for øvrige ledelsesniveauer Det er bankens mål, at andelen af kvinder i bestyrelsen øges til minimum 40 % inden udgangen af Ved udgangen af 2021 udgør kvinder 16 % (2020: 0 %) og mænd 84 % (2020: 100 %) af bankens bestyrelse. Måltallet er ikke opnået ved udgangen af 2021, idet der har været én udskiftning samt én forøgelse, disse udgjordes af én mand og én kvinde. Hvis bankens direktion består af mere end et medlem, er det bankens mål, at der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder. Ultimo 2021 udgjordes bankens direktion af ét medlem. Medarbejdere skal uanset køn opleve, at de har de samme muligheder for karriere og lederstillinger. Der skal være en ligelig fordeling blandt kvinder og mænd på bankens øvrige ledelsesniveauer. Banken opnår dette ved at optimere match af kompetencer og personlighed med den ledige lederstilling, og ved et løbende fokus på en balanceret kønsfordeling. Ved udgangen af 2021 er bankens øvrige ledere fordelt på 38 % kvinder og 62 % mænd, mod 50 % kvinder og 50 % mænd i CO2 udledning Finans Danmark s Forum for bæredygtig finans opfordrer til, at banker fremlægger en årlig handlingsplan for reduktion af CO2 aftrykket af deres investeringsprodukter. Coop Bank har fremlagt sin handlingsplan på Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 6 af 44

7 Ledelsen Formand for bestyrelsen Lasse Bolander - f Tiltrådt Næstformand for bestyrelsen Jan Madsen - f Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen A/S Information Coop amba samt fire datterselskaber Din familiejurist ApS Direct Gruppen A/S samt et datterselskab Investeringsforeningen Coop Opsparing KHR Architecture A/S Spejder Sport A/S Travelmarket A/S Medlem af bestyrelsen Aktieselskabet Einar Willumsen Aktieselskabet Trap Danmark Foreningen AP Pension F.M.B.A. samt to datterselskaber OK A.M.B.A. Medlem af bestyrelsen Bo Liljegren - f Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen Coop Folkeskove A/S Emosju ApS FDB Møbler A/S Quick Info ApS Medlem af bestyrelsen Brødrene Hartmann A/S Catering Danmark ApS Færch & Co. Gastro ApS Republica A/S Severin A/S Direktør Coop Invest A/S samt ledelsespost i to datterselskaber LoByHolCo A/S samt ledelsespost i et datterselskab Medlem af bestyrelsen Lene Østerberg - f Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Adm. direktør Varbergs Sparbank Medlem af bestyrelsen Michael Ahm - f Tiltrådt Øvrige ledelseshverv Direktør Linconomy ApS Østerberg ApS Medlem af bestyrelsen Nicolai Houe - f tiltrådt Øvrige ledelseshverv Medlem af bestyrelsen: BankNordik Øvrige ledelseshverv Formand for bestyrelsen: Pakhus 77 ApS Fuldt ansvarlig deltager Manage More Medlem af bestyrelsen: Coop amba CommuteApp ApS Direktør: Houe Consult ApS Houe Holding ApS Nordic Praxis ApS Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 7 af 44

8 Adm. direktør Allan Viggo Tornøe Nørholm - f Tiltrådt Øvrige ledelseshverv *) Formand for bestyrelsen Coop Betalinger A/S Medlem af bestyrelsen Investeringsforeningen Coop Opsparing *) Udgør samtidig de hverv i andre erhvervsvirksomheder, som bestyrelsen har givet direktionen tilladelse til at bestride. For yderligere information om bankens lønpolitik for bestyrelse, direktion og andre ansatte med indflydelse på bankens risikoprofil henvises til bankens lønpolitik på Offentliggørelse af de enkelte ledelsesmedlemmers løn sker på Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 8 af 44

9 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2021 for Coop Bank A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af bankens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Albertslund, den 4. marts 2022 Direktion Allan Nørholm Adm. direktør Bestyrelse Lasse Bolander Jan Madsen Bo Liljegren Formand Næstformand Lene Østerberg Michael Ahm Nicolai Houe Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 9 af 44

10 Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til kapitalejeren i Coop Bank A/S Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Coop Bank A/S for regnskabsåret , der omfatter resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, bevægelser på egenkapitalen og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. 537/2014. Vi blev første gang valgt som revisor for Coop Bank A/S den for regnskabsåret 2012/13. Vi er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 9 år frem til og med regnskabsåret Centrale forhold ved revisionen Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. Udlån og nedskrivninger på udlån Selskabets udlån udgør mio.kr. pr. 31. december 2021 (1.180 mio.kr. pr. 31. december 2020), og nedskrivninger herpå udgør 4 mio.kr. i 2021 (11 mio.kr. i 2020) i årsregnskabet. Vi har vurderet, at målingen af nedskrivninger er et centralt forhold ved revisionen som følge af, at opgørelsen af det forventede tab er baseret på ledelsens skøn og forbundet med høj grad af subjektivitet. Som følge af væsentligheden af disse skøn og størrelsen af udlån i selskabet er revisionen af nedskrivninger på udlån et centralt forhold ved revisionen. Principperne for opgørelse af nedskrivningsbehovet er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og ledelsen har nærmere beskrevet håndteringen af kreditrisici samt vurdering af nedskrivningsbehovet i note 1, 3 og 15 i årsregnskabet. De forhold vedrørende udlån, som påvirkes væsentligst af skøn, og som derfor kræver øget opmærksomhed ved revisionen, er: Vurdering af kriterier for om udlån er kreditforringet Parametre og ledelsesmæssige skøn i den anvendte beregningsmodel for fastlæggelsen af de forventede tab i alle 3 Forholdet er behandlet således i revisionen Vi har revideret måling af udlån, herunder de foretagne nedskrivninger på udlån. Vores revision har omfattet en gennemgang af relevante forretningsgange og test af relevante kontroller vedrørende de områder, der er de mest skønsmæssige og har krævet opmærksomhed ved revisionen, samt en analyse af størrelsen af nedskrivningerne. Vores revisionshandlinger har desuden omfattet: Vurdering af de anvendte metodikker for de områder, som kræver størst skøn, baseret på vores kendskab til og erfaring med sektoren Vurdering af de væsentlige forudsætninger i den anvendte beregningsmodel med særlig fokus på objektivitet og det anvendte datagrundlag, samt vurdering af ledelsesmæssige skøn i modellen med særligt fokus på konsistens samt objektivitet hos ledelsen, herunder udfordring af dokumentation af tilstrækkeligheden af ledelsesmæssige skøn. Vurdering af ledelsesmæssige skøn indarbejdet i modellerne og ledelsesmæssige tillæg til modellerne i relation til Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 10 af 44

11 stadier. Identifikation og opgørelse af ledelsesmæssige tillæg. Vurdering af konsekvenserne af COVID-19 samt andre begivenheder som modellerne ikke i forvejen tog højde for, både i form af ledelsesmæssige skøn indarbejdet i modellerne og ledelsesmæssige tillæg til modellerne. konsekvenserne af COVID-19 og andre begivenheder, som modellerne ikke i forvejen tog højde for. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 11 af 44

12 Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele den offentlige interesse har af sådan kommunikation. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om finansiel virksomhed. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomheds krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. København, den 4. marts 2022 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Christian Dalmose Pedersen Statsautoriseret revisor MNE-nr Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 12 af 44

13 Årsregnskab Regnskabs- og noteoversigt Regnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse 16 Noter Note 1 Væsentlig anvendt regnskabspraksis 17 Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 22 Note 3 Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 23 Note 4 Hoved- og nøgletal 29 Note 5 Renteindtægter 30 Note 6 Renteudgifter 30 Note 7 Gebyrer og provisionsindtægter 30 Note 8 Kursreguleringer 30 Note 9 Udgifter til personale og administration 31 Note 10 Revisionshonorar 32 Note 11 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 32 Note 12 Skat 32 Note 13 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 33 Note 14 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 33 Note 15 Akk. nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og uudnyttede kredit. 34 Note 16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 35 Note 17 Domicilejendomme, leasing 35 Note 18 Øvrige materielle aktiver 35 Note 19 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 35 Note 20 Indlån og anden gæld 36 Note 21 Udskudt skat 36 Note 22 Efterstillet kapitalindskud 36 Note 23 Aktiekapital 36 Note 24 Dattervirksomhed fordelt pr. land 37 Note 25 Nærtstående parter 37 Note 26 Eventualforpligtelser 38 Note 27 Øvrig anvendt regnskabspraksis 40 Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 13 af 44

14 Resultat- og totalindkomstopgørelse (t.kr.) Note Renteindtægter Negative renteindtægter Renteudgifter Positive renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration 9, Af- og nedskrivninger på immaterielle- og materielle aktiver Andre driftsudgifter 7 7 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Årets totalindkomst Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 14 af 44

15 Balance (t.kr.) Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 14, Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Domicilejendomme, leasing Øvrige materielle aktiver Udskudt skat Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke balanceførte poster Garantier Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 15 af 44

16 Egenkapitalopgørelse (t.kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission* Andre reserver** Overført Resultat* Egenkapital Årets resultat Totalindkomst for regnskabsåret Egenkapital I alt Egenkapital Årets resultat Totalindkomst for regnskabsåret Kapitaltilførsel Egenkapital * Frem til juni 2019 blev overkurs ved emission omklassificeret til overført resultat. Herefter føres overkurs ved emission under Overkurs ved emission, indtil der evt. søges og opnås tilladelse til omklassifikation. ** Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode indeholder det akkumulerede overskud fra bankens 100 % ejede datterselskab Coop Betalinger jf. note 16. Henlæggelsen er lovpligtig, og kan ikke anvendes til udbytte eller udlodning. (t.kr.) Kapitalforhold og solvens Kapitalsammensætning: Egenkapital ultimo perioden Egentlig kernekapital før fradrag Tillæg for anvendt overgangsordning for implementering af IFRS 9* Fradrag: Udskudte skatteaktiver Værdijustering, forsigtig værdiansættelse af dagsværdi aktiver Egentlig kernekapital Efterstillet kapitalindskud Kapitalgrundlag Risikovægtede eksponeringer Kreditrisiko Operationel risiko Risikovægtede eksponeringer i alt Kapitalkrav (søjle 1) Kapitalprocent 19,2 % 17,4 % Kernekapitalprocent 17,3 % 17,4 % Egentlig kernekapitalprocent 17,3 % 17,4 % * Overgangsordningen, der er justeret med CRR Quick Fix fra juni 2020, giver et tillæg til den egentlige kernekapital svarende til effekten af IFRS 9 implementeringen på egenkapitalen primo ganget med en faktor (2021: 0,5), der nedtrappes frem til 2023 og af ændringer i nedskrivninger i stadie 1 og stadie 2 siden 1. januar 2020 ganget med en faktor (2021: 1,0), der nedtrappes frem til Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 16 af 44

17 Noter Note 1 Væsentlig anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Coop Bank A/S er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Banken har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis, som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen, i note 1. Præsentation af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår af note 27. Coop Betalinger A/S er 100 % ejet datterselskab af Coop Bank A/S. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet dette anses for at være uvæsentligt. Årsrapporten præsenteres i danske kroner, afrundet til nærmeste hele tusinde kroner, som også er bankens funktionelle valuta. Der er ikke ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til årsrapporten for Væsentlig anvendt regnskabspraksis Klassifikation og måling af finansielle aktiver Klassifikation og måling af finansielle aktiver foretages på baggrund af de kontraktmæssige betalingsstrømme fra de finansielle aktiver og bankens forretningsmodel for de finansielle aktiver. Det betyder, at finansielle aktiver, hvor de kontraktmæssige betalinger udelukkende består af rente og afdrag på de udestående beløb, skal klassificeres og efter første indregning måles i henhold til en af følgende forretningsmodeller: Finansielle aktiver, som besiddes indenfor rammerne af en forretningsmæssig målsætning om at indkassere aktivernes kontraktmæssige betalingsstrømme, der udelukkende består af betalinger på bestemte tidspunkter af afdrag og renter på det udestående beløb. Finansielle aktiver, som indgår i denne kategori, måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Finansielle aktiver, som besiddes indenfor rammerne af en forretningsmæssig målsætning, der kan opfyldes både ved at indkassere aktivernes kontraktmæssige betalingsstrømme, der udelukkende består af betalinger på bestemte tidspunkter af afdrag og renter på det udestående beløb, og ved at sælge de finansielle aktiver. Finansielle aktiver, som indgår i denne kategori, måles efter første indregning til dagsværdi gennem anden totalindkomst. Finansielle aktiver, der ikke henhører under en af de ovennævnte forretningsmodeller, måles efter første indregning til dagsværdi gennem resultatopgørelsen. Herunder indgår finansielle aktiver, der indgår i en handelsbeholdning; finansielle aktiver, der besiddes med det formål at realisere pengestrømme ved salg af aktiverne og en forretningsmodel, hvor finansielle aktiver styres, og resultatet vurderes på basis af dagsværdier. Finansielle aktiver, hvor de kontraktmæssige betalinger ikke udelukkende består af rente og afdrag på de udestående beløb, måles til dagsværdi gennem resultatopgørelsen. I denne kategori indgår kapitalandele, afledte finansielle instrumenter og fordringer med særlige indfrielsesvilkår, herunder konverteringsret, eller hvor afkastet er baseret på andet end en almindelig anerkendt rente. Bankens udlån, tilgodehavende renter og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Bankens beholdning af obligationer indgår i et risikostyringssystem og en investeringsstrategi, der baserer sig på dagsværdier, og indgår på dette grundlag i bankens interne ledelsesrapportering. Banken vurderer på den baggrund, at de finansielle aktiver ikke opfylder de kriterier for forretningsmodel, som knytter sig til målingskategorierne amortiseret kostpris og dagsværdi gennem anden totalindkomst. De pågældende finansielle aktiver måles i stedet til dagsværdi gennem resultatopgørelsen. Øvrige finansielle aktiver måles til dagsværdi gennem resultatopgørelsen; fordi de indgår i en handelsbeholdning, fordi de indgår i et risikostyringssystem, der styres og måles ud fra dagsværdier, eller fordi betalingsstrømme ikke udelukkende består af betalinger på bestemte tidspunkter og renter på det udestående beløb. Klassifikation og måling af finansielle forpligtelser sker til amortiseret kostpris efter første indregning. Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 17 af 44

18 Note 1 Væsentlig anvendt regnskabspraksis og ændringer i anvendt regnskabspraksis (fortsat) Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager. Posten indeholder desuden tilgodehavende renter. Udlån måles ved første indregning til dagsværdi med fradrag for modtagne gebyrer og provisioner, der indgår som en integreret del af den effektive rente. Efterfølgende måles udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris fratrukket det forventede kredittab. Reguleringer til imødegåelse af tab som følge af kreditrisiko indregnes i resultatopgørelsen under regnskabsposten nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender mv. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender og hensættelser på garantier og uudnyttede kreditrammer Nedskrivninger og hensættelser foretages, når der er indtruffet objektive indikationer på kreditforringelse. Nedskrivninger og hensættelser er baseret på det forventede kredittab i forhold til kreditrisikoen. Kreditrisikoen udgør sandsynligheden for, at låntager misligholder sine betalingsforpligtelser. Derfor foretages allerede på tidspunktet for første indregning en nedskrivning for forventet tab. I den nedenstående beskrivelse omtales både nedskrivninger på udlån og tilgodehavender og hensættelser på garantier og uudnyttede kreditrammer under fællesbetegnelsen, nedskrivninger. Opgørelsen af det forventede kredittab afhænger af, om der er indtruffet en væsentlig stigning i kreditrisikoen siden første indregning. Opgørelsen af nedskrivninger følger en model med tre stadier: Stadie 1 omfatter aktiver, hvor der ikke er sket en betydelig stigning i kreditrisiko. I dette stadie beregnes nedskrivningerne svarende til det forventede kredittab i 12 måneder. Stadie 2 omfatter aktiver, hvor der er sket en betydelig stigning i kreditrisikoen. I dette stadie beregnes nedskrivningerne svarende til det forventede kredittab i aktivets levetid. Stadie 3 omfatter kreditforringede aktiver. I dette stadie beregnes samtlige nedskrivninger på baggrund af en beregningsmodel baseret på historiske data for kredittabet i aktivets levetid på lignende grupper af aktiver. Der har ikke været ændringer i væsentlige antagelser og vurderingsmetoder, som lå til grund for opgørelsen i forbindelse med overgangen til de nye nedskrivningsregler 1. januar Der har i regnskabsperioden været foretaget reestimation af flere af parameterværdierne, der indgår i beregningen af nedskrivningsforventningerne, på baggrund af et styrket datagrundlag, primært i stadie 2 og 3. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån. Hensættelser på garantier og uudnyttede kreditrammer indregnes som en forpligtelse. I resultatopgørelsen indregnes nedskrivninger og hensættelser under posten nedskrivninger på udlån. Stadieinddeling Stadieinddelingen er baseret på bankens ECL-modeller (expected credit loss modeller), udviklet af bankens Kreditafdeling og bankens datacentral. Følgende principper ligger til grund for inddelingen i stadie 2 og 3. (Hvis et udlån ikke er i stadie 2 eller 3, er det i stadie 1). Betydelig stigning i kreditrisiko (Stadie 2) Udlån og andre tilgodehavender er inddelt efter, om 12 måneders PD (sandsynlighed for misligholdelse) ved første indregning er enten under 1,0 pct. eller 1,0 pct. og derover. Ved vurderingen af udviklingen i kreditrisiko antages det, at der er indtruffet en betydelig stigning i kreditrisikoen i forhold til tidspunktet for førstegangsindregning når: En stigning i PD for den forventede restløbetid for det finansielle aktiv på 100 procent og en stigning i 12 måneders PD på 0,5 procentpoint, når 12 måneders PD ved første indregning var under 1,0 procent. En stigning i PD for den forventede restløbetid for det finansielle aktiv på 100 procent eller en stigning i 12 måneders PD på 2,0 procentpoint, når 12 måneders PD ved første indregning var 1,0 procent eller derover. Herudover vurderes kreditrisikoen at være steget betydeligt, hvis låntager har været i restance i mere end 20 dage, uden at særlige forhold gør, at man kan se bort herfra. Et udlån med en 12 måneders PD under 0,2 pct. på balancetidspunktet betragtes som værende forbundet med en lav kreditrisiko, såfremt aktuelle eller forventede forhold ikke indikerer andet. Udlån med en lav kreditrisiko fastholdes i stadie 1. Foruden udlån med en 12 måneders PD under 0,2 pct. er det bankens vurdering, at bankens tilgodehavender hos danske kreditinstitutter og centralbanker har en lav kreditrisiko. Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 18 af 44

19 Note 1 Væsentlig anvendt regnskabspraksis og ændringer i anvendt regnskabspraksis (fortsat) Udlån, hvor kreditrisikoen er steget betydeligt, ydet til kunder, hvis betalingsevne er kendetegnet ved betydelige svaghedstegn, men som ikke vurderes kreditforringede, placeres i stadie 2, svag. En kundes betalingsevne er som udgangspunkt kendetegnet ved betydelige svaghedstegn, hvis kundens 12 måneders PD er over 5,0 pct Kreditforringede aktiver (Stadie 3) Udlån og andre tilgodehavender, der måles til amortiseret kostpris, samt garantier og uudnyttede kreditrammer kan være kreditforringet, hvis en eller flere af følgende begivenheder er indtruffet: Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder Låntagers kontraktbrud, eksempelvis i form af manglende overholdelse af betalingspligt for afdrag og renter eller Når banken eller andre långivere yder låntager lempelser i vilkår, som ikke ville være overvejet, hvis ikke låntager var i økonomiske vanskeligheder Det er sandsynligt, at låntager vil gå konkurs eller blive omfattet af anden økonomisk rekonstruktion Bortfald af et aktivt marked for det finansielle aktiv på grund af økonomiske vanskeligheder Erhvervelse eller oprettelse af et finansielt aktiv til en betragtelig underkurs, som afspejler indtrufne kredittab. Herudover vurderes udlånet senest at være kreditforringet, hvis låntager har været i restance i over 90 dage. I forbindelse med bankens implementering af de nye retningslinjer om anvendelse af definitionen af milsligholdelse i henhold til artikel 178 i kapitalkravsforordningen CRR 2 (EBA/GL/2016/07) søger banken at ensrette indtrædelseskriteriet for misligholdelse, stadie 3 og nødlidende eksponeringer (non-performning exposures). Der er forskellige karantæneperioder tilknyttet de enkelte begreber, hvorfor der vil være forskel på udtrædelseskriterierne. Banken har ikke engagementer med udlån af signifikant størrelse, som skal vurderes individuelt ved hver regnskabsafslutning. Bankens største blivende engagement udgør 0,5 % af kapitalgrundlaget. Engagementer kan kortvarigt i forbindelse med bolighandel eller omlægning af boligfinansiering blive højere. Definition af misligholdelse Fastlæggelsen af, hvornår en låntager har misligholdt sine forpligtelser, er afgørende for opgørelsen af det forventede kredittab. Banken anser en låntager for at have misligholdt sine forpligtelser såfremt: låntager er mere end 90 dage i restance på væsentlige dele af sine forpligtelser eller det er usandsynligt, at låntager kan tilbagebetale sine forpligtelser fuldt. Vurderingen af, om en låntager er i restance, gælder både overtræk over de fastsatte rammer og manglende betaling af enten afdrag eller renter. Vurderingen af, hvorvidt det er usandsynligt, at en låntager kan tilbagebetale sine forpligtelser, tager udgangspunkt i både kvalitative og kvantitative indikatorer. Kvantitative indikatorer kunne for eksempel være en vurdering af, hvorvidt en låntager kan opfylde sine forpligtelser på andre lån eller er i restance på andre lån. Den definition af misligholdelse, som banken anvender til måling af det forventede kredittab, stemmer overens med den definition, der anvendes til interne risikostyringsformål. Af- og nedskrivninger Nedskrivninger i stadie 1 og 2: Opgørelsen af det forventede kredittab i stadie 1 og 2 foretages baseret på en nedskrivningsmodel. Nedskrivningsmodellen tager udgangspunkt i PD, forventet krediteksponering ved misligholdelse (EAD) og forventet tabsandel ved misligholdelse (LGD). Modellen anvender historiske observationer for de enkelte input og fremadskuende information, herunder makroøkonomiske forhold. Fastlæggelse af input til nedskrivningsmodellen Input til nedskrivningsmodellen er baseret på historisk information, som er udviklet af bankens Kreditafdeling og i et mindre omfang bankens datacentral ved brug af statistiske modeller. I enkelte tilfælde er den historiske information begrænset, hvorfor der anvendes ledelsesmæssige skøn for parameterværdien baseret på den tilgængelige information. Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 19 af 44

20 Note 1 Væsentlig anvendt regnskabspraksis og ændringer i anvendt regnskabspraksis (fortsat) Fastlæggelsen af PD tager udgangspunkt i observerede misligholdelser igennem en periode, der dækker over en økonomisk cyklus, og herefter konverteres de observerede misligholdelser til en estimeret sandsynlighed, der gælder for et bestemt tidspunkt (12 måneders PD). Livstids PD opgøres med udgangspunkt i 12 måneders PD, og fremskrives til livstids PD baseret på statistiske modeller og konjunkturforventninger. Fastlæggelsen af EAD tager udgangspunkt i den forventede ændring til eksponeringen efter balancedagen, inklusive tilbagebetaling af renter og afdrag samt yderligere træk på uudnyttede kreditrammer. Fastlæggelse af EAD tager udgangspunkt i historisk information om forventede ændringer i eksponeringer over lånenes levetid inden for det enkelte låns rammer. Der tages derved højde for afdragsprofil og ændringer i brugen af kreditter. Forventet LGD er estimeret på baggrund af forskellen mellem de kontraktuelle pengestrømme og de pengestrømme, som banken forventer at modtage efter misligholdelse inklusive pengestrømme ved realisering af sikkerheder. Fastlæggelsen af LGD tager udgangspunkt i de forventede sikkerhedsværdier fratrukket omkostninger ved salg samt pengestrømme, som en låntager kan betale i øvrigt ud over sikkerheder. Der tages ligeledes højde for eventuel reduktion i pris, såfremt sikkerheden skal realiseres inden for en kortere periode. De fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi. Nutidsværdien beregnes for fastforrentede udlån og tilgodehavender baseret på den oprindeligt fastsatte effektive rentesats. For variabelt forrentede udlån og tilgodehavender anvendes den aktuelle effektive rentesats på udlånet eller tilgodehavendet. Fremadskuende makroøkonomiske scenarier Fremadskuende information indgår i beregningen af forventet tab i form af makroøkonomiske prognoser og fremskrivninger. Banken bruger en model, der udvikles og vedligeholdes af Lokale Pengeinstitutter (LOPI). Modellen bygger på historiske sammenhænge mellem nedskrivninger og en række forklarende makroøkonomiske variabler. Disse sammenhænge tilføres herefter estimater for den fremtidige værdi af de makroøkonomiske variabler, baseret på prognoser fra konsistente kilder som Det Økonomiske Råd, Nationalbanken m.fl., hvor prognoserne i almindelighed rækker to år frem i tid og omfatter variabler som stigning i offentligt forbrug, stigning i BNP, rente etc. Derved beregnes de forventede nedskrivninger i op til 2 år frem, mens der for løbetider udover 2 år under normale forhold foretages en lineær interpolation mellem nedskrivningsprocenten for år 2 og nedskrivningsprocenten i år 10, hvor der i modelmæssig henseende antages at indtræffe en langtidsligevægt opgjort som et strukturelt niveau fra prognoserne. Løbetider udover 10 år tildeles i modelmæssig henseende samme nedskrivningsprocent som langtidsligevægten i år 10. Endelig transformeres de beregnede nedskrivningsprocenter til justeringsfaktorer, der korrigerer estimaterne for bankens PD. COVID-19-pandemien har imidlertid medført væsentligt udsving i både BNP og i særdeleshed offentligt forbrug. Disse udsving medfører, at en lineær tilpasning til langtidsligevægten over 10 år vil overvurdere en mere sandsynlig udviklng i de makroøkonomiske variabler. Derfor er metoden for tilpasningen til langtidsligevægten ændret for henholdsvis BNP og det offentlige forbrug på en sådan måde, at disse to variabler rammer deres langsigtsligevægt allerede i 2023 og fastholder dette niveau i de efterfølgende 10 år. Modellen giver mulighed for, at banken kan foretage tilpasninger til disse, baseret på egne forventninger til fremtiden, og med udgangspunkt i lånesammensætningen. Banken har øget konjunkturfølsomheden samt udsvingsrummet mellem to på hinanden følgende år i forhold til standardopsætningen fra LOPI. Ledelsesmæssige tillæg Banken foretager på hver balancedag en vurdering af, om der er behov for korrektioner til de forventede kredittab, som er beregnet på baggrund af de anvendte modeller i stadie 1 og 2. Dette foretages på baggrund af en systematisk gennemgang af modellerne og de bagvedliggende data til opgørelse af forventede kredittab: Det er i tilfælde af et begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregninger af parametrene, og i andre tilfælde et usikkert datagrundlag på grund af særlige forhold, f.eks. COVID- 19 og hjælpepakker, hvor de estimerede værdier derfor vurderes for lave, nødvendigt at supplere parameterestimeringen med ledelsesmæssige skøn. Desuden er det i tilfælde af væsentlige forhold, som modellernes design ikke tager højde for, og som derfor ikke er aflejret i beregningerne, nødvendigt at supplere med et ledelsesmæssigt tillæg vedrørende tidlige hændelser. Der er ultimo 2021 et ledelsesmæssigt tillæg relateret til den stigende inflation. Coop Bank A/S Roskildevej Albertslund CVR nr Side 20 af 44

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017

acti-chem Finans ApS Birkemose Allé Kolding CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk acti-chem Finans ApS Birkemose

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21.

JA Holding 5 ApS. c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, Rødovre. CVR-nr Årsrapport for 2018 (21. Crowe Statsautoriseret Revisionsinteressentskab v.m.b.a. Rygårds Allé 104 DK-2900 Hellerup Telefon +45 39 29 25 00 www.crowe.dk JA Holding 5 ApS c/o Rødovre Centrum Rødovre Centrum 1R, 1 202 2610 Rødovre

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017

LTH Holding 1 ApS. Årsrapport for 2017 LTH Holding 1 ApS c/o Basisbank, Teglholm Allé 15, 2450 København SV Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 26 22 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/4 2018

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K CVR-nr. 39 85 33 88 Første regnskabsår 11. september - 31. december 2018 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2019 Dirigent:... Indhold

Læs mere

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg

LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg LE AF 30. JUNI 2014 A/S under frivillig likvidation Lundvej 14, 8800 Viborg CVR-nr. 27 40 98 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016 Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS Mariane Thomsens Gade 1C, 3, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 35 80 82 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

HIGH CLASS RACING ApS

HIGH CLASS RACING ApS HIGH CLASS RACING ApS Følfodvej 3 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2017 Søren Fjorback Dirigent

Læs mere

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MNGT4 RL ApS Norasvej 35 2920

Læs mere

HOLDINGSELSKABET HK ApS

HOLDINGSELSKABET HK ApS HOLDINGSELSKABET HK ApS Skovbrynet 8 8000 Aarhus C Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Henrik Axel

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ApS Komplementarselskabet City

Læs mere

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SH 3-1 ApS Store Strandstræde

Læs mere

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017

GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD, HERSTEDØSTERVEJ 64B, 2620 ALBERTSLUND 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GREVE HOLDING APS C/O B & C GREVE, MØLLEAGERGÅRD,

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017

GIKI HOLDING ApS. Amaliegade København K. Årsrapport 1. januar december 2017 GIKI HOLDING ApS Amaliegade 33 1256 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017

Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken 11, 2. th Viborg CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Thomas Pedersen, Viborg ApS Broparken

Læs mere

LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken Bramming CVR-nr Årsrapport 2017

LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken Bramming CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk LNA Holding, Bramming ApS Mulvadparken 10 6740

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2017/18 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej Gråsten CVR-nr Årsrapport 2017

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej Gråsten CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. Sønderborg Landevej 3 6300

Læs mere

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016

Mobile Support K/S. Strandboulevarden 151, 2., 2100 København. Årsrapport for. 1. januar december 2016 Mobile Support K/S Strandboulevarden 151, 2., 2100 København Årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 CVR-nr. 36 54 16 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Akelius Domus Vista ApS

Akelius Domus Vista ApS Frederiksborggade 15, 2. 210 1360 København K CVR-nr. 38271458 Årsrapport for 2016 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2017 Peter

Læs mere

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens KR Finans ApS Vester Uthvej 5 8700 Horsens CVR-nr. 36 44 57 93 Årsrapport for 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06 2018 Klaus Rønslev Dirigent

Læs mere

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation

Læs mere

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs. Lyngby Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Dansk Køkken Design A/S Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kgs.

Læs mere

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Randers Byg A/S Europaplads 16, 3. tv Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Randers Byg A/S Europaplads 16, 3.

Læs mere

ApS KBUS 17 nr Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for

ApS KBUS 17 nr Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for ApS KBUS 17 nr. 3683 Vesterbrogade 33, 1620 København V Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 12 92 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2018. Michael Havemann

Læs mere

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018

Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th Aarhus C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Asset Opportunities A/S Søndergade 66 D, 2. th.

Læs mere

DI ASIA BASE A/S. H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 1. januar december 2017

DI ASIA BASE A/S. H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 1. januar december 2017 DI ASIA BASE A/S H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/03/2018 Jacob

Læs mere

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport

KPRI A/S Dalgasgade 21, Herning CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk KPRI A/S Dalgasgade 21, 1. 7400 Herning

Læs mere

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr Advokatfirma ilementar Vestergade 43, 1. sal. 5000 Odense CVR-nr.36987014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt pé virksomhedens ordinære generalfors^mlitig den 15. marts 2018 CVR-nr. 36 98 70 14 Indhold

Læs mere

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18 MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 20 77 39 79 Årsrapport 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. august 2018 John Buchreitz

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

SKÆLSKØR BOLIG A/S under frivillig likvidation Bag Haverne Køge CVR-nr Årsrapport 2017

SKÆLSKØR BOLIG A/S under frivillig likvidation Bag Haverne Køge CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk SKÆLSKØR BOLIG A/S under frivillig likvidation

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 62 99 97 Årsregnskab 2016 14. marts 2017 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018

5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens Kvarter 9, Odense C CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk 5E FAM. NIELSEN HOLDING ApS Carl Nielsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S. Årsrapport for 2016

EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S. Årsrapport for 2016 EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S c/o Ejendomsselskabet Norden I Management A/S, Hauser Plads 32, 1. sal, 1127 København K Årsrapport for 2016 (regnskabsår 4/5-31/12) CVR-nr. 37 68 93 86 Årsrapporten

Læs mere

Blå Ekstra Holding ApS Nøddevej 8, 3060 Espergærde

Blå Ekstra Holding ApS Nøddevej 8, 3060 Espergærde Blå Ekstra Holding ApS Nøddevej 8, 3060 Espergærde CVR-nr. 36 05 88 46 Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december

Læs mere

Calculo Evolution A/S

Calculo Evolution A/S Jægersborg Allé 1, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 38 64 77 92 (fra selskabets stiftelse 11. maj - 31. december 2017) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2018 Dirigent:... Philip

Læs mere

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr Nørregade 28 8783 Hornsyld CVR-nr. 31 77 17 65 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017 dirigent Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016

Inpay International Holding ApS. Årsrapport for 2016 Inpay International Holding ApS Store Kongensgade 40 H, 1264 København K Årsrapport for 2016 CVR-nr. 36 03 40 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2017

Læs mere

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for

Ann Holding, Viborg ApS. Egeskovvej 19, 8800 Viborg. Årsrapport for Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Ann Holding, Viborg ApS Egeskovvej 19, 8800 Viborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 39 05 61 86 Årsrapporten

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017 Hjulmagervej 2 7700 Thisted CVR-nr. 25 59 38 71 Årsrapporten for 2017 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06 2018 Henning Emil Mikkelsen

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2017 19. marts 2018 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK- 8680 Ry CVR-nr. 37 67 01 62 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4-2019 Klaus Bülow Davidsen

Læs mere

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg

LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg LL&HK Holding ApS Sortbærvej 60, 8600 Silkeborg CVR-nr. 37 12 67 72 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts

Læs mere

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018

Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé Aarhus C CVR-nr Årsregnskab 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Oluf Nielsen Fonden Stadion Allé

Læs mere

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6

Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2. Ledelsesberetning Fondsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Uddannelseslederne af 2018 Snaregade 10 A 1205 København K CVR-nr. 39 18 52 53 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY //

Læs mere

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016

HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN Ø 1. DECEMBER DECEMBER 2016 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HJELMENSGADE 25 APS DAMPFÆRGEVEJ 3, 2., 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve CVR-nr. 36 96 70 13 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017 DLC Komplementarselskab ApS Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2017 CVR-nr. 33 36 46 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /4 2018 Per Buttenschøn

Læs mere

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr

Periodemeddelelse Q Lollands Bank A/S Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2019 Selskabsmeddelelse

Læs mere

Zig Zag A/S. Årsrapport for CVR-nr Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C

Zig Zag A/S. Årsrapport for CVR-nr Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C Zig Zag A/S Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C CVR-nr. 38 65 07 85 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/02 2018 Mads Høgh Dirigent Zig Zag

Læs mere

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1. Årsrapport for 2017

Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1. Årsrapport for 2017 Core Poland Residential V Investoraktieselskab Nr. 1 c/o Core Property Management P/S, Axeltorv 2N, 4., 1609 København V Årsrapport for 2017 CVR-nr. 37 42 08 24 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017

Forza Active Sportswear International A/S Maltvej Brønderslev CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Østre Havnepromenade 26, 4. sal 9000 Aalborg Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Forza Active Sportswear International

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Foreningen for ErhvervSilkeborg. CVR-nr ÅRSRAPPORT

Foreningen for ErhvervSilkeborg. CVR-nr ÅRSRAPPORT Foreningen for ErhvervSilkeborg Det Gamle Rådhus Torvet 2A, 1. sal 8600 Silkeborg CVR-nr. 33 54 86 72 ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Lean Holding ApS Erhvervsparken 16, 9700 Brønderslev

Lean Holding ApS Erhvervsparken 16, 9700 Brønderslev Lean Holding ApS Erhvervsparken 16, 9700 Brønderslev CVR-nr. 19 56 33 75 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018

PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29, 9400 NØRRESUNDBY 1. JANUAR DECEMBER 2018 Tlf.: 98 82 32 88 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab broenderslev@bdo.dk Torvet 10 www.bdo.dk DK-9700 Brønderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 PER MADSEN HOLDING AF 1948 APS LILLE BORGERGADE 29,

Læs mere

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2018 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...2 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse...5 Balance...6 Egenkapitalopgørelse...8

Læs mere

Coop Bank A/S ÅRSRAPPORT 2018

Coop Bank A/S ÅRSRAPPORT 2018 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Roskildevej 65, 2620 Albertslund ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/4-2019. Dirigent Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ

Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ CVR-nr. 26 61 62 04 Årsrapport 2016/17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2017. Peter Colding-Kristensen

Læs mere

L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2016

L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2016 L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation c/o Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 16 99 94 90 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Interessentskabet P-Hus Nørgaardsvej

Interessentskabet P-Hus Nørgaardsvej c/o PensionDanmark Ejendomme Langelinie Alle 43 2100 København Ø CVR-nr. 24254925 Årsrapport for 2017 19. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den

Læs mere

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17 HC Odense Herrehåndbold A/S Møllervænget 3, 5230 Odense M Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 35 25 12 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr

Skovby Invest A/S Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr Frichsvej 43, 8464 Galten CVR-nr. 17 79 20 08 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.16-31.08.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 17.01.18 Johannes Tyge Petersen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

VAF Medier Holding A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. januar december 2017

VAF Medier Holding A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. januar december 2017 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 VAF Medier Holding A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 1. januar - 31. december 2017 CVR-nr.

Læs mere

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr

Dansk-Kinesisk Kultur Innovation ApS Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr Trafikcenter Alle 12, 4200 Slagelse CVR-nr. 38 33 01 95 Årsrapport for regnskabsåret 12.01.17-30.09.17 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 14.03.18 Carsten Nissen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Heimstaden Upsalagade 6 Holding ApS c/o Heimstaden NPM A/S, Store Kongensgade 3, F., 1264 København

Heimstaden Upsalagade 6 Holding ApS c/o Heimstaden NPM A/S, Store Kongensgade 3, F., 1264 København Heimstaden Upsalagade 6 Holding ApS c/o Heimstaden NPM A/S, Store Kongensgade 3, F., 1264 København CVR-nr. 38 48 69 93 Årsrapport 9. marts - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Lille plus i Kreditbanken i 1. halvår 2009 Banken har et overskud på 1,4 mio. kr. før skat. Resultatet bygger på en fin udvikling i renteog gebyrindtægterne, på en fornuftig

Læs mere

K/S Energipension Italy V

K/S Energipension Italy V Poul Bundgaards Vej 1, 1., 2500 Valby CVR-nr. 34 73 75 41 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Odenseselskabet af 2017 A/S under frivillig likvidation Rødegårdsvej Odense CVR-nr Årsrapport

Odenseselskabet af 2017 A/S under frivillig likvidation Rødegårdsvej Odense CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Odenseselskabet af 2017 A/S under

Læs mere

Tysk Ejendomsadministration IV ApS

Tysk Ejendomsadministration IV ApS Tysk Ejendomsadministration IV ApS c/o Per John Jensen Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg CVR-nr. 13 96 86 40 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

T.T.S. Invest ApS. Årsrapport for 2017/18

T.T.S. Invest ApS. Årsrapport for 2017/18 T.T.S. Invest ApS Odensevej 35-37, Tårup, 5591 Gelsted Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 31 47 24 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17 Roskilde Vedvarende Energi A/S Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 22/12-31/12) CVR-nr. 38 30 18 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ApS Hollufgårds Allé Odense SØ CVR-nr Årsrapport

ApS Hollufgårds Allé Odense SØ CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk 08.05.2017 ApS Hollufgårds Allé 12 5220

Læs mere