Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. Højvandsbeskyttelse af Halsskov bydel Område 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. Højvandsbeskyttelse af Halsskov bydel Område 3"

Transkript

1 Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik Att. Karen Vestergaard Dahlsvej Korsør Plan Rådhuspladsen Slagelse Tlf.: Sendt pr. mail til: Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. Højvandsbeskyttelse af Halsskov bydel Område 3 xx.xx 2021 Sagsid.: Slagelse Kommunes planafdeling, som hører under Center for Miljø, Plan og Teknik, har den 1. februar 2021 modtaget en ansøgning iht. 18 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni Ansøgningen er fremsendt af Slagelse Kommunes miljøafdeling (som hører under Center for Miljø, Plan og Teknik) på vegne af det kommende digelag for Område 3. Kontaktperson: Carsten Sloth Møller Dir.tlf.: Det ansøgte højvandsbeskyttelsesprojekt for Halsskov bydel er en del af etablering af højvandsbeskyttelse i 3 områder med hver sit digelag - område 1, 2 og 3. Projektet omhandler et digeprojekt og dermed tiltag til beskyttelse af Område 3, der strækker sig langs Strandvej i Korsør (Halsskov) med en total længde på ca. 165 m. Berørte borgere indenfor højvandsbeskyttelsesprojektet for Område 3, og som vil indgå i et kommende digelag, har været inddraget i udviklingen af projektet og har derigennem bidraget til højvandsbeskyttelsesprojektet. Anlægsprojektet vedr. højvandsbeskyttelse af Område 3 er omfattet af lovens bilag 2 pkt. 10k - Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

2 Afgørelse Slagelse Kommune, Plan har på baggrund af bygherres anmeldelse foretaget en screening og har vurderet, at projektet vedr. etablering af et dige med henblik på en højvandsbeskyttelse af Område 3, ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Side2/5 Projektet kan herefter gennemføres uden tilvejebringelse af en miljøkonsekvensrapport. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes. Screeningsafgørelsen efter 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Screeningen fremgår af vedlagte screeningsskema og er gennemført under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 6. Screeningsafgørelsen er foretaget på baggrund af bygherres ansøgning. Såfremt der sker væsentlige justeringer i anlægsprojektet, skal bygherre fremsende en ny ansøgning med henblik på en ny screeningsafgørelse. Begrundelse for afgørelsen Screeningsafgørelsen understøttes af følgende begrundelser og forudsætninger: Der er tale om et anlægsprojekt af beskedent omfang idet højvandsbeskyttelsesanlægget udgør et areal på m2. Højvandssikringen omfatter et 165 m langt græsklædt jorddige med topkote i +2,20 m (DVR90), et ca cm højt vejbump til topkote + 2,2 m over stien i den vestlige ende, en ca. 6,5 m lang lav betonvæg med topkote i +2,1 m (DVR90), i fortsættelse af bumpet ind på matrikel 84bo langs skellet til nabomatrikel 84ak. I den østlige ende af diget etableres en overgang, hvor diget forstærkes, så lette trafikanter og mindre bådtrailere kan færdes henover diget. Derudover suppleres den eksisterende stenkastning i hjørnet mellem Strandvejen og gangstien. Rundt i hjørnet genoprettes stranden med sand som kompensation for nedslidning fra tidligere tiders færdsel henover græsrabat og strand. Anlægsarbejdet gennemføres over en begrænset periode på 4 uger. Forbrug af råstoffer vurderes at være begrænset idet der forventes anvendt 10 m³ sand, 350 m³ lerjord og 10 m³ sten. Der er ikke behov for at bortskaffe materialer og der produceres ingen affald eller spildevand.

3 Evt. gener i form af støj, vibration, lugt og støv vil begrænse sig til anlægsfasen som forventes at foregå i en afgrænset periode på 4 uger og vil ikke overstige fastlagte grænseværdier. Løbene vedligehold i driftsfasen vil ikke medføre væsentlige gener i form af støj, vibration, lugt og støv. Side3/5 Natura 2000 område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen med habitatområde nr. H100 ligger i en afstand af 650 meter V for projektområdet og fuglebeskyttelsesområde F98 ligger ca. 750 m fra projektområdet. Det vurderes, at grundet projektets relativt begrænsede omfang og varighed samt på baggrund af typen af anlægsarbejdet, der kun kortvarigt vil være af støjende karakter, vil anlæggelse og drift af højvandsbeskyttelsen ikke påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt. Samlet vurderes projektet ikke at kunne medføre væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlag for Natura områder, hverken for hvert af de tre områder enkeltvis eller som et samlet projekt. Natura 2000-områdets integritet vurderes desuden ikke at blive væsentligt påvirket, og projektet vil ikke påvirke muligheden for at bevaringsmålsætninger for Natura 2000-området kan opnås. Der er ingen observationer af beskyttede arter inden for projektområdet. I forbindelse med monitering i august 2019 er der ikke fundet markfirben i området. Jf. naturdata er der i 2004 fundet stor vandsalamander i Granskoven ca. 1 km NV for projektområdet. Følgende rødlistede fuglearter er observeret i 2018 ved Halsskov Odde: Havørn. VU (sårbar) Almindelig Ryle. EN (moderat truet) Stor skallesluger, VU (sårbar) Skærpiber, NT (nær truet) Følgende to arter, der er på udpegningsgrundlag for det nærliggende Natura 2000 i Storebælt er ligeledes observeret: Edderfugl LC (ikke truet) Spiltterne LC (ikke truet) Projektet i område 3 vil ikke forringe den nuværende kemiske og økologiske tilstand for vandområde nr. 206 Smålandsfarvandets åbne del eller være til hinder for opnåelse af målsætningen om god økologisk og kemisk tilstand i samme vandområde iht. Lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017). Tillige vurderes det, at projektet hverken vil være til hinder for eller forsinke opnåelse af god miljøtilstand for Bælthavets økosystemer i iht. Havstrategiloven (LBK nr af 25/11/2019).

4 Der er ingen påvirkning af fredede områder eller fortidsminder. Samlet set vurderes der ikke at være væsentlige påvirkninger af befolkningen og menneskers sundhed, biologisk mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft, klima, materielle goder, kulturarv, landskab og det indbyrdes forhold mellem disse. Side4/5 Projektet iværksættes for at sikre kysten mod oversvømmelser som følge af stormflodshændelser og havspejlsstigninger som følge af klimaforandringerne. Derved sker der en sikring af bagvedliggende boligområder og materielle goder mod oversvømmelse svarende til en 100 års hændelse frem mod år På baggrund af screeningen af anlægsprojektet vedr. højvandsbeskyttelse af område 3 i Korsør (Halsskov), som strækker langs Strandvej med en total længde på ca. 165 m, er det vurderingen, at miljøpåvirkningerne fra anlægsprojektet samlet set ikke har en karakter og en væsentlighed der udløser pligt til at gennemfør en miljøkonsekvensrapport (VVM pligt). Anlægsprojektet vurderes derfor ikke VVM pligtigt. Lovgrundlag Afgørelsen er truffet efter 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Beskrivelse af projektet Det ansøgte højvandsbeskyttelsesprojekt for Halsskov bydel er en del af etablering af højvandsbeskyttelse i 3 områder med hver sit digelag - område 1, 2 og 3. Det ansøgte anlægsprojekt omhandler etablering af et dige med henblik på højvandsbeskyttelse af Område 3 i Halsskov, der strækker sig langs Strandvej i Korsør (Halsskov) med en total længde på ca. 165 m. Højvandsbeskyttelsesanlægget udgør et areal på m 2. Højvandsbeskyttelsen består af et lavt græsbeklædt jorddige med topkote i +2,2 m (DVR90) placeret langs Strandvej med en total længde på ca. 165 m. For enden af Strandvej mod vest, ved vendepladsen, drejer diget over mod stien og fortsætter ca. 25 m langs stien. Her drejer diget vinkelret ind mod stien, hvor der etableres et ca cm højt vejbump til topkote + 2,2 m over stien. I fortsættelse af bumpet ind på matrikel 84bo langs skellet til nabomatrikel 84ak etableres en ca. 6,5 m lang lav betonvæg med topkote i +2,1 m (DVR90). I den østlige ende af diget etableres en overgang, hvor diget forstærkes, så lette trafikanter og mindre bådtrailere kan færdes henover diget. Derudover suppleres den eksisterende stenkastning i hjørnet mellem Strandvejen og gangstien. Rundt i hjørnet genoprettes stranden med sand som kompensation for nedslidning fra tidligere tiders færdsel henover græsrabat og strand.

5 Anlægsfasen forventes at foregå i en begrænset periode på 4 uger. Offentliggørelse Anmeldelsen og screeningen samt afgørelsen kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside under den XX. XX Side5/5 Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men kun vedrørende retlige spørgsmål. Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, som findes på eller Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klager over afgørelsen skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest den XX. XX Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis du/i får helt eller delvis medhold i klagen. Hvis du/i vil indbringe Slagelse Kommunes afgørelser for domstolene, skal dette ske indenfor 6 måneder fra den offentlige annoncering. En eventuel klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Venlig hilsen Carsten Sloth Møller Planlægger Bilag: Ansøgningsskema med bilag Screeningsskema Kopi er sendt til: Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Museum Vestsjælland, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfisker Forbund,

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549

Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Birgitte Schmidt Hansen 18. maj 2018 Sags id: 18/11549 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af ledninger og regnvandsbassiner

Læs mere

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade 7 8900 Randers C Sendes på mail til: vejeogtrafik@randers.dk Udvikling, Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 6900 Direkte 8915 1839

Læs mere

Kontakt Har du spørgsmål til dette høringsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte mig på eller

Kontakt Har du spørgsmål til dette høringsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte mig på eller «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Etage» «Sted» «Postnr_By» Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17. september 2018 Kontakt: Tobias Brødsgaard Knudsen Direkte tlf.: 7376 7359 E-mail:

Læs mere

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia

DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej Fredericia DANMARKS MULTIMODALE TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTER I A/S Centerhavnsvej 13 7000 Fredericia 31-10-2017 Sags id.: 17/7991 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Mette Schjødt Afgørelse om at etablering af parkeringsplads

Læs mere

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post 4. april 2019 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 20. marts 2019 modtaget en henvendelse om, at du ønsker

Læs mere

Afgørelse om ikke - VVM pligt i forbindelse med projekt om regulering af privat vandløb på matr. nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum

Afgørelse om ikke - VVM pligt i forbindelse med projekt om regulering af privat vandløb på matr. nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum Hans Henrik Sørensen Hovslundvej 25 6230 Rødekro Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 3. maj 2018 Kontakt: Mette A. Juhl Direkte tlf.: 7376 6350 E-mail: majuh@aabenraa.dk Afgørelse om

Læs mere

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup.

Ansøgningen omfatter skovrejsning på ca. 2,1 ha af matr.nr.8f Brordrup By, Gadstrup. Optihorse I/S Nordmarksvej 2 4621 Gadstrup Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning på del af

Læs mere

Til Høringsparter. Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til Høringsparter. Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Til Høringsparter BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 25. april 2018 Tlf. dir.: 4175 0132 E-mail: micr@balk.dk Kontakt: Michala Becker Ryttergaard Sagsid: 06.11.00-A26-1-17 Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Læs mere

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr DANISH STEVEDORE HOLDING A/S Tronholmen 49 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 04-10-2018

Læs mere

VVM screening af skovetablering på matr. 2E, Nøragergård Hgd., Durup, Rebild Kommune.

VVM screening af skovetablering på matr. 2E, Nøragergård Hgd., Durup, Rebild Kommune. Center Natur og Miljø Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.13.23-P19-4-18 Ref.: Joanna Birch Olsen Telefon:

Læs mere

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming

Afgørelse om ikke krav til miljøkonsekvensvurdering for etablering af regnvandsbassin for afledning af regnvand ved Stejlgårdsparken, 6740 Bramming Din Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt digital til CVR: 32661149 og om@dinforsyning.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. august 2017 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Keld Arne Nielsen Ejstrupvej 18 7362 Hampen 7. november 2018 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 11. oktober 2018 modtaget en henvendelse om, at du ønsker at rydde

Læs mere

Afgørelse. Kort beskrivelse af projektet

Afgørelse. Kort beskrivelse af projektet Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) nord for Alfa 6 i Hinnerup ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet Vandløbsmyndigheden

Læs mere

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM-pligtigt Glesborg Vandværk v. Lars Nielsen CVR.: 33929803 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 10. april 2018 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 18/77 Afgørelse om at anlægget

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område.

Bortset fra nedenstående, er der ingen af de forespurgte temaer for det pågældende område. Carsten Christiansen Bakkelyvej 24 9670 Løgstør Dato: 27. november 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42495 Dokumentnr.: 820-2017-290646 Sagsbehandler:

Læs mere

Screeningsskema Kystbeskyttelse

Screeningsskema Kystbeskyttelse Screeningsskema Kystbeskyttelse Jf. bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1470 af 12/12/2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet

Læs mere

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup

Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Afgørelse Dora Friis Godtfred-Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Postadresse: Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke-vvm

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig. Beboerne Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers NV Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 16-03-2018 / 06.02.03-G01-5-13

Læs mere

Teknik og Miljø. Morsø Kommune, Teknik og Miljø Jernbanevej 9, 7900 Nykøbing M.

Teknik og Miljø. Morsø Kommune, Teknik og Miljø Jernbanevej 9, 7900 Nykøbing M. Teknik og Miljø Morsø Kommune, Teknik og Miljø Jernbanevej 9, 7900 Nykøbing M. Afgørelse om screening af konkret projekt kystbeskyttelse i form af dige, Strandvejen, 7900 Nykøbing M. Dato: 20-02-2018 Sagsnr.:

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet Drifts og Anlægsafdeling Att.: Lars Erik Olsen Pr. mail: lao@kyst.dk Kystdirektoratet J.nr. 18/01567-11 Ref. Thomas Larsen 24-09-2018 Tilladelse til genplacering af opgravede sten fra

Læs mere

VVM-Screeningsafgørelse i forbindelse med Miljøgodkendelse af Lerkenfeld Dambrug

VVM-Screeningsafgørelse i forbindelse med Miljøgodkendelse af Lerkenfeld Dambrug Lerkenfeld Dambrug V/AquaPri Denmark A/S Durupvej 44 7870 Glyngøre Att.: Gitte Nielsen: gitte@aquapri.dk Dato: 5. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-28882

Læs mere

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED DRÆNPROJEKT, SOMMERSTEDVEJ 85, 7830 VINDERUP

AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT VED DRÆNPROJEKT, SOMMERSTEDVEJ 85, 7830 VINDERUP POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ejer af ejendommen Sommerstedvej 85 7830 Vinderup DATO: 25-04-2019 JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-2-18

Læs mere

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til fjernelse af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed fjernelse af bro over Felding Bæk i station 858-862

Læs mere

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 5. januar 2015 modtaget forslag om fredning af et sammenhængende græsningsareal på bakkerne ved Tømmerup.

Fredningsnævnet for Vestsjælland har den 5. januar 2015 modtaget forslag om fredning af et sammenhængende græsningsareal på bakkerne ved Tømmerup. Screeningsafgørelse Ikke pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering i forbindelse med fredningsforslaget om fredning af et sammenhængende areal på bakkerne ved Tømmerup. Fredningsnævnet for Vestsjælland

Læs mere

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark a/s Sletvej 30 N 8310 Tranbjerg J Att. Christian Rydahl Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark har d. 3. januar

Læs mere

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018

Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V. 26. oktober 2018 Better Energy Holding ApS Axeltorv 2F 1609 København V 26. oktober 2018 Solcelleanlæg ved ved Vinkelpletvej, 7840 Højslev ikke krav om miljøvurdering (VVM-screeningsafgørelse) Geopartner Landinspektører

Læs mere

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet.

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet. Tilladelse til kystbeskyttelse Peter Hermansensvej 37, matr. 37aa, Asdal Hgd., Asdal, Hirtshals, Hjørring Kommune. Sagsnummer: 18/00448 Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at kystbeskyttelse,

Læs mere

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren.

3. Højvandvandsmuren skal have de samme mål, som den eksisterende højvandsmur som den erstatter. Dog med en kote på 1,9 langs hele muren. Tilladelse til genetablering af højvandsbeskyttelse på matr. 31g, Sigridsvej 25, Gentofte Kommune Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at opføre en ny højvandsmur til erstatning af den ældre højvandsmur

Læs mere

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderings-proces.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal igennem en miljøvurderings-proces. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg pibh@viborg.dk C.L.N. Ejendomme Løgstørvej 80 8832 Skals Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for indbygning af

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 15. september 2017 (sammen med kommunens afgørelse om miljøgodkendelse).

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 15. september 2017 (sammen med kommunens afgørelse om miljøgodkendelse). Bilag 3 Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 276942 Brevid. 2545502 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: VVM-screening, Solum, Vestre Hedevej 34, Roskilde 15. september 2017 Solum Roskilde

Læs mere

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni Plan- og Miljøafdelingen 6. august 2018 SagsID.: 06.02.03-K08-4-18 Medarbejder: myde Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 47 til forlængelse af overkørsel ved matriklerne 2u og 11d, Østerild By, Østerild

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund LEGO System A/S Kornmarken 33 7190 Billund Dato: 22.02.2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund Rambøll har på vegne af LEGO System A/S

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Att.: Jens Gørup, jegj@skivekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/02520-11 Ref. Thomas Larsen 31-10-2017 Tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt uddybning

Læs mere

#split# Afgørelse om at etablering af fjernvarmenet på matr. nr. 47a, Hjallerup fjerding, Hjallerup ikke er VVM pligtigt

#split# Afgørelse om at etablering af fjernvarmenet på matr. nr. 47a, Hjallerup fjerding, Hjallerup ikke er VVM pligtigt #split# HJALLERUP FJERNVARMEVÆRK Gravensgade 18 9320 Hjallerup Plan og Miljø Dato: 22-06-2018 Sags. nr.: 13.30.00-P19-3-18 Sagsbeh.: Tine Eis Lokaltlf.: +4599455420 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund

Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS Højmarkvej 20 7190 Billund Att.: Jesper Gadebjerg Dato: 17.09. 2018 Ikke VVM-pligt for udvidelse af Legoland ApS på Nordmarksvej 9, 7190 Billund Legoland ApS har den 9. juli 2018 fremsendt

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr af 23. november 2016]

Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr af 23. november 2016] Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. nr. 1440 af 23. november 2016] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 18-03-2019

Læs mere

Udkast - Miljøscreening af Sydlig Ringvej ved Kolding

Udkast - Miljøscreening af Sydlig Ringvej ved Kolding Trafik og Mobilitet Att.: Steen Langhoff 31. januar 2018 - Sagsnr. 17/19563 - Løbenr. 16841/18 Udkast - Miljøscreening af Sydlig Ringvej ved Kolding Kolding Kommune har den 16/11 2017 modtaget ansøgning

Læs mere

Dapsi International ApS Att.: Katie Snowball. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard København K

Dapsi International ApS Att.: Katie Snowball. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard København K Dapsi International ApS Att.: Katie Snowball Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København K Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af datacenter med tilhørende infrastrukturanlæg

Læs mere

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund

Anpartsselskabet af G.A. Centervej Billund Anpartsselskabet af 19. 9. 2006 G.A. Centervej 4 7190 Billund Dato: 16. november 2018 Ikke VVM-pligt for etablering og drift af terminalbygning og hangar med tilhørende faciliteter på Billund Lufthavn

Læs mere

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb

Morsø Spildevand A/S Nørregade Nykøbing. AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb Morsø Spildevand A/S Nørregade 3 7900 Nykøbing Dato 10-10-2018 Sagsnr: 773-2018-15118 AFGØRELSE - Ikke krav om miljøkonsekvensvurdering af nyt vandløb MORSØ KOMMUNE I forbindelse med problemer med grundvand

Læs mere

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningsprojektet.

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningsprojektet. Til Christian Ritz-Andersen, Hededanmark Som har ansøgt på vegne af Johanne Baden Schimming CBM Center for Byg og Miljø H www.lejre.dk Lærke Falstaff Natur & Miljø D 4951 E llun@lejre.dk Dato: 12. oktober

Læs mere

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt Gjesing Vandværk Att: Klaus Sanko Auningvej 73 8963 Auning Afdeling: Byg og miljø Dato: 13. juni 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/11394 Afgørelse om,

Læs mere

Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav - Præstevej 70, 3200 Helsinge

Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav - Præstevej 70, 3200 Helsinge Sag: 09.17.01-G01-1-18 25. september 2018 Tilladelse til dyrehold samt dispensation fra afstandskrav - Præstevej 70, 3200 Helsinge Gribskov Kommune har d. 12. september 2018 modtaget en anmeldelse af etablering

Læs mere

Skovrejsning på Skovvej 9, 4130 Viby Sj. er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)

Skovrejsning på Skovvej 9, 4130 Viby Sj. er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM) HedeDanmark Christian Ritz-Andersen Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk www.roskilde.dk Skovrejsning på Skovvej 9, 4130 Viby Sj. er ikke omfattet

Læs mere

Att. Stine Madsen Ansbjerg 28. juni 2018 Sags id: 17/9788

Att. Stine Madsen Ansbjerg 28. juni 2018 Sags id: 17/9788 Miljø og Natur Assens Forsyning A/S Skovvej 2b 5610 Assens Kommune Att. Stine Madsen Ansbjerg 28. juni 2018 Sags id: 17/9788 Afgørelse om ikke VVM-pligt. Etablering af regnvandsbassin i forbindelse med

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune Natur- og Miljøsektionen Sendt med mail til: natur@silkeborg.dk 17. juni 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune, Natur

Læs mere

Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matrikel nr. 74a, Køng By, Køng.

Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matrikel nr. 74a, Køng By, Køng. Offer Madsen A/S Odensevej 32, Søholmhuse 5620 Odense Att. Nicolai S. Kjær [nsk@sagro.dk] VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Miljø og Natur. Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs. VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning

Miljø og Natur. Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs. VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Stig Nør Larsen Helnæs Byvej 27, 5631 Ebberup, Helnæs VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning på matriklerne matrikel nr. 21n,

Læs mere

Afgørelsen er meddelt efter 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er meddelt efter 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Lertranskøb I/S Amtsvejen 23 6400 Sønderborg Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jtv@rsyd.dk Direkte tlf.: 23363614 Den 14. maj 2019 Journalnr.: 19/4879 Afgørelse om at ansøgning om

Læs mere

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing

Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing Tommy Sørensen Mellerup 15, Alsted 7900 Nykøbing M mellerupgods@mail.dk Dato 24-01-2019 Sagsnr: 773-2019-125 Afgørelse om miljøvurdering, Mellerup 15, Alsted, 7900 Nykøbing M. Morsø Kommune har modtaget

Læs mere

Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen

Miljø og Natur. Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen Det danske Hedeselskab Klostermarken 12, 8800 Viborg Att. Jakob Nielsen [jnie@hededanmark.dk] VVM-Screening Afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Assens Kommune har modtaget anmeldelse af skovrejsning

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø.

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2B 3230 Græsted Att: Ida Dahl-Nielsen Miljøstyrelsen Ref. TOGRI J.nr. SVANA-130-00171 Den 5. september 2017 Afgørelse om VVM-pligt af genopretning af

Læs mere

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering

Afgørelse om at projektet ikke kræver miljøvurdering TEKNIK OG MILJØ Kim Trøstrup Andersen Skjerkvej 3 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628 2828 Lokal 9628 8036 ngojs@herning.dk www.herning.dk Afgørelse om at projektet

Læs mere

VVM-SCREENINGSAFGØRELSE

VVM-SCREENINGSAFGØRELSE VVM-SCREENINGSAFGØRELSE Dansk Dyrekremering ApS Lundagervej 110 8722 Hedensted info@danskdyrekremering.dk Dato: 21. september 2017 Afgørelse om at Dyrekrematorie på Tinvej 8b ikke er VVM-pligtig Ringsted

Læs mere

Screeningsafgørelse om ikke at udarbejde miljøkonsekvensrapport

Screeningsafgørelse om ikke at udarbejde miljøkonsekvensrapport Dato: 1. maj 2018 Vesthimmerlands Kommune Team Havn, Natur og Byrum att. Nellie Cassandra Maagaard mail: nema@vesthimmerland.dk Projekter og Ejendomme Frederik I's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-201

Læs mere

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening

Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Bilag B - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017) VVM Myndighed Sorø

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden

Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt for fjernvarmeforsyning af boligområde ved COOP-grunden Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om et projekt

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur 30. marts 2017 CVR-nr.: 14760504 P-nr.: 1019074710 VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur Nomi4s i/s har den af 13. februar 2017 anmeldt

Læs mere

VVM-screeningen ledsager Jammerbugt Kommunes tilladelse efter vandforsyningslovens 20 til vandindvindingen på m 3 /år.

VVM-screeningen ledsager Jammerbugt Kommunes tilladelse efter vandforsyningslovens 20 til vandindvindingen på m 3 /år. Svinkløv Vandværk Att. Karl Albrektsen Gl. Hvarrevej 39 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

FREDERICIA HAVN A/S Centerhavnsvej Fredericia Sags id.: 18/7145 Sagsbehandler: Mette Schjødt

FREDERICIA HAVN A/S Centerhavnsvej Fredericia Sags id.: 18/7145 Sagsbehandler: Mette Schjødt FREDERICIA HAVN A/S Centerhavnsvej 13 7000 Fredericia smp@adp-as.dk. 11-09-2018 Sags id.: 18/7145 Sagsbehandler: Mette Schjødt Afgørelse om at etableringen af en midlertidig omladningsplads til jern- og

Læs mere

Holstebrovej 399 Hvidbjerg 7860 Spøttrup. 12. november Skovrejsning, VVM-afgørelse og anmeldelse

Holstebrovej 399 Hvidbjerg 7860 Spøttrup. 12. november Skovrejsning, VVM-afgørelse og anmeldelse Holstebrovej 399 Hvidbjerg Spøttrup 7860 Spøttrup 12. november 2018 Skovrejsning, VVM-afgørelse og anmeldelse Skive Kommune har den 10. september 2018 modtaget din ansøgning om skovrejsning på matrikel

Læs mere

Afgørelsen om ikke VVM-pligt ved forlængelse af tilladelse til indvinding af m 3 grundvand årligt til Karlslunde Bys Vandværk

Afgørelsen om ikke VVM-pligt ved forlængelse af tilladelse til indvinding af m 3 grundvand årligt til Karlslunde Bys Vandværk KARLSLUNDE BYS VANDVÆRK v/ Flemming Vahlgreen 2690 Karlslunde Afgørelsen om ikke VVM-pligt ved forlængelse af tilladelse til indvinding af 55.000 m 3 grundvand årligt til Karlslunde Bys Vandværk Greve

Læs mere

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ Mathias Breitenstein Hviidsvej 3 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 11-06-2018 / 01.05.08-P25-10-18

Læs mere

HSWind Att.: Morten S. Kristiansen

HSWind Att.: Morten S. Kristiansen HSWind Att.: Morten S. Kristiansen Morten@hswind.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt Trustrup-Lyngby Vandværk Att. Michael Meldgaard Christensen CVR nr. 18811510 Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 03-10-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/6946

Læs mere

VVM-screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVMproces.

VVM-screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVMproces. Plan- og Miljøafdelingen 3. maj 2019 SagsID.: 06.02.03-K08-1-19 Medarbejder: myde Afgørelse om at rørlægning af privat vandløbsstrækning i skel mellem matr. nr. 1 Sjørring Sø, Hundborg og 1a Sjørring Sø,

Læs mere

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken Skal

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken Skal Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg byggeriogmiljoe@viborg.dk Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a Solbakken 1 8832 Skal hkr@skalsvarme.dk Dato: 21. februar 2018 Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni Høring af udkast til reguleringstilladelse af rørlagt privat vandløb ved Uvelse Nord Høring Hillerød Kommune ønsker at fremme projektet om regulering af et rørlagt privat vandløb, og sender hermed projektansøgning

Læs mere

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Klagevejledning: Afgørelse om ikke VVM-pligt. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima By- og Kulturforvaltningen Afgørelse om ikke VVM-pligt Fjernvarme Fyn har i henhold til Varmeforsyningsloven indgivet en ansøgning om fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 50. Projektet

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested

Halsnæs Kommune. Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a, Ullerup Skovvej 20, 3390 Hundested VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Forlængelse af tilladelse til indvinding af grundvand på 640.000 m 3 /år til almen vandforsyning. Der indvindes fra 16 eksisterende boringer.

Læs mere

Afgørelse om, at etablering af skovrejsning på Matr. nr. 11b, Brændekilde By, Brændekilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelse om, at etablering af skovrejsning på Matr. nr. 11b, Brændekilde By, Brændekilde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C DET DANSKE HEDESELSKAB Klostermarken 12 8800 Viborg By- og Kulturforvaltningen Vand og Natur Landbrug og Natur Nørregade 36 5000 Odense C www.odense.dk Tlf.

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningprojektet.

Nu har vi behandlet din ansøgning om VVM-screening af skovrejsningprojektet. CBM Center for Byg og Miljø Til Kristina Bodal Lauridsen, Forstplant Aps Som har ansøgt på vegne af ejer Poul Erik Mikkelsen H www.lejre.dk Lærke Lundsten Byggeri D 4957 E llun@lejre.dk Dato: 2. oktober

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 43 Avnø MAJ AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

Kommuneplantillæg nr. 43 Avnø MAJ AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 43 Avnø MAJ 2018 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommuneplantillæg nr. 43 er endelig vedtaget d. 9. maj 2018 og offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10.

Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. Dok. nr. 340-2018-18828 Bilag 2 - Skema til brug for VVM-screening Kriterier iht. bilag 6 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj

Læs mere

Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé Nykøbing F.

Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé Nykøbing F. Slagelse Kommune Center for Miljø Plan og Teknik Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Karen Vestergaard kaves@slagelse.dk Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Tlf. 20 60 23 94 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Screening. Afgørelse om miljøvurdering. Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst

Screening. Afgørelse om miljøvurdering. Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst Screening Afgørelse om miljøvurdering Plan for grundvandsbeskyttelse - Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø 14. maj 2018 SCREENINGSSKEMA I henhold til 8 i lov om miljøvurdering

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering. Ejer af matrikel 13b Dalbyneder by, Dalbyneder Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Kastanie Alle Gilleleje. Sag: P juni Att.: Driftschef Jesper Frederiksen

Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Kastanie Alle Gilleleje. Sag: P juni Att.: Driftschef Jesper Frederiksen Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Kastanie Alle 71 3250 Gilleleje Sag: 01.05.02-P25-33-19 17. juni 2019 Att.: Driftschef Jesper Frederiksen Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til at etablere nødforsyningsledning

Læs mere

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. d Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse. Johannes Bitsch Dejehøjvej 3 Thostrup 8860 Ulstrup Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt af skovrejsning

Læs mere

Odder Kommune Byggeri har d. 2. maj 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. genopførelse af enfamiliehus beliggende på ejendommen:

Odder Kommune Byggeri har d. 2. maj 2018 modtaget jeres ansøgning om zonetilladelse vedr. genopførelse af enfamiliehus beliggende på ejendommen: xxx Teknik og Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 29 22 27 28 Landzonetilladelse Vedrørende zonetilladelse til genopførelse af enfamiliehus på ejendommen, beliggende Strevelshovedvej 6, 8300 Odder, matr.

Læs mere

Kirkbi a/s Koldingvej Billund. Ikke VVM-pligt for Adgangsvej til Parkeringshus på Højmarksvej, - ændret udkørsel til Nordmarksvej.

Kirkbi a/s Koldingvej Billund. Ikke VVM-pligt for Adgangsvej til Parkeringshus på Højmarksvej, - ændret udkørsel til Nordmarksvej. Kirkbi a/s Koldingvej 2 7190 Billund Ikke VVM-pligt for Adgangsvej til Parkeringshus på Højmarksvej, - ændret udkørsel til Nordmarksvej. Orbicon har på vegne af Kirkbi d. 31. august 2018 indsendt ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Århusvej 75, 8500 Grenaa

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Århusvej 75, 8500 Grenaa Hessel Landbrug Aps Matr. nr. 1qe Hessel Hgd., Ålsø Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 21-12-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 12/25136 Afgørelse om ikke-

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen offentligøres den 29. april 2019 på Hedensted Kommunes hjemmesiden under offentliggørelse

Offentliggørelse Afgørelsen offentligøres den 29. april 2019 på Hedensted Kommunes hjemmesiden under offentliggørelse Sagsnr. 01.13.23-G01-1-19 Sagsbehandler Michael Sand 26.4.2019 VVM-afgørelse Hedensted Kommune har den 1. april 2019 via LiebhaverSkovfogeden v/claus Hemmingsen modtaget en VVM-anmeldelse vedr. skovrejsning

Læs mere

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af autoophug

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af autoophug Teknik og Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Truckland ApS Højbjerg Huse 7 9940 Rødkærsbro Sendt pr. mail til Konsulent Hanne Risgaard: hanne@risgaard-nielsen.dk, samt

Læs mere

VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning)

VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning) VVM screening Miljøbehandling af biler samt mindre oplag af skrot (Autoophugning) Sjørring Produkt Ramsgårdvej 6, 7700 Thisted 2. oktober 2013 Screening for VVM pligt for miljøbehandling af biler på Ramsgårdvej

Læs mere

TEKNIK, MILJØ OG UDVIKLING

TEKNIK, MILJØ OG UDVIKLING Skive Vand A/S Norgesvej 5 7800 Skive 27. marts 2019 Screeningsafgørelse for miljøvurdering af etablering af regnvandsbassin ved Rosenhaven, Jebjerg Skive Vand A/S har ansøgt om screening for krav om miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Høbjergvej 7, 8500 Grenaa

Afgørelse om ikke- VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vanding med grundvand fra anlæg beliggende Høbjergvej 7, 8500 Grenaa Peter Drejer Nielsen Matr. nr. 11c Høbjerg By, Ålsø Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 26-11-2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/14290 Afgørelse om ikke-

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af eksisterende

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Hobro Både og Fiskerihavn Att. Torben Larsen Skibsgade 39 9500 Hobro Sendt pr. mail til torlars@fiberflex.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/01847-10 Ref. Lotte Beck Olsen 15-08-2017 Tilladelse til renovering/udskiftning

Læs mere

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Annonce: Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, har truffet afgørelse om, at en ændring af Gedmose III-projektet til at omfatte

Læs mere