Hermed sluttede forhandlingen. Den næste sag på dagsordenen var:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed sluttede forhandlingen. Den næste sag på dagsordenen var:"

Transkript

1 /4 94: Forhandling om regeringens narkotikapolitiske redegørelse [Lis Noer Holmberg] er lykkedes dem - måske ikke med kaution fra kommunen, men ved at optage lån - at få anbragt deres børn på Egeborg f.eks., for så kommer de væk fra miljøet. De kommer væk fra byen, de kommer væk fra det miljø, de er vant til at være i, og det viser sig jo, at efter bare et år er de clean. Der er nogle dernede, som har været narkomaner i 16 år, men er clean nu. På Egeborg har man ligesom i Rom forskellige værksteder, og hvis man tager ned og ser på forholdene, vil man sige: Hvor er det godt! Man har også halfway houses, og man har bofællesskaber, så narkomanerne kan vænne sig til at være ude af det snævre system. Man har familiekurser, man inddrager familierne og får opbygget et netværk, og bagefter vil mange gerne et andet sted hen end til deres hjemegn, fordi de er nervøse for at komme tilbage til deres gamle miljø. De mener ikke, de kan klare det, fordi de er bange for at blive fristet. Og derfor mener jeg altså ikke, vi kan sige, at det offentlige kan klare problemerne. Det kan godt være, det offentlige kan komme til at fungere lige så godt, hvis man sadler om, tænker anderledes og gør tingene på en anden måde; men jeg tror, det er meget vigtigt, at narkomanerne kommer væk fra deres miljø. Så vil jeg gerne sige til sundhedsministeren, at jeg synes, det er fint, at man kigger på metadonbehandlingen. Jeg synes, det er dybt tragisk, at man holder narkomaner fast i en metadonbehandling i 16 år, hvor de vælter rundt i behandlingssystemet. Det er selvfølgelig at kigge i bakspejlet, men derfor er det også nødvendigt, at vi nu virkelig tager fat på det, og jeg kan så forstå, at det vil sundhedsministeren gøre. ningsplan på narkobehandlingsområdet har vi midt i april ydet støtte af midler fra den storbypulje, vi omtalte før, til Center for Rusmiddelforskning ved Århus Universitet. Der er tale om et pilotprojekt, som bl.a. indeholder nogle af de elementer, vi har talt om i dag. Det omfatter bl.a. en kortlægning af behandlingsområdet, en opsummering af den hidtidige viden om behandlingseffekten - det er i hvert fald meget væsentligt - forberedelse af en model for selvevaluering af behandlingstilbud og indsamling af viden fra udlandet om effekten af forskellige behandlingsformer, herunder om forholdene i Holland, Tyskland, Schweiz og Italien. Projektet skal danne grundlag for et 3-årigt forsknings- og udviklingsprogram for den danske behandling af stofmisbrugere. Det forventes at være tilendebragt i løbet af et par måneder, og så er det mit ønske, at vi til efteråret, når narkotikaudvalget bliver nedsat, kan sende det til videre behandling i dette udvalg. Hermed sluttede forhandlingen. Den næste sag på dagsordenen var: 3) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 70: Forslag til folketingsbeslutning om styrket indsats mod narkoproblemerne i Danmark. Af Fischer (KF) og Inge Dahl-Sørensen (V) m.fl. (Fremsat 10/2 94). Forslaget sattes til forhandling. Socialministeren (Yvonne Herløv Andersen): Jeg er glad for, at jeg fik anledning til at komme herop igen, for jeg skylder også fru Dorit Myltoft et svar på noget, som fru Dorit Myltoft spurgte om i sit indlæg angående forskning. Forskning er vigtig, specielt fordi der er så mange myter på området om, at den ene model er bedre end den anden. Men man ved faktisk ikke så forfærdelig meget, for det, man får oplyst, er som regel cases på enkeltpersoner, så der ligger ikke noget egentligt materiale til grundlag. Derfor er jeg glad for at kunne sige, at med henblik på at få tilvejebragt en forsk- Forhandling Sundhedsministeren (Torben Lund): Jeg vil gerne på regeringens vegne gøre et par enkelte bemærkninger om beslutningsforslaget, og jeg vil gøre det meget, meget kort, al den stund vi nu har drøftet narkotikaspørgsmål de sidste 3 timer her i Folketinget. Jeg mener faktisk, at vi under debatten om narkotikaredegørelsen har været inde på alle de væsentlige sider af en styrket indsats i kampen mod narkotikamisbruget, og det gælder både inden for forebyggelse, behandling og kontrol. Derfor skal jeg ikke gå videre ind i at

2 /4 94: 1. beh. af f. t. beslutn. om styrket indsats mod narkoproblemerne i Danmark [Sundhedsministeren] kommentere de enkelte punkter i beslutningsforslaget. I den narkotikapolitiske redegørelse er der fra regeringens side fremlagt nogle synspunkter og holdninger, og vi har også angivet en lang række initiativer på de væsentligste områder. Disse initiativer vil vi i den kommende tid bruge vores kræfter på at føre ud i livet i samarbejde med amterne og kommunerne, som jo skal være driftsansvarlige for det videre arbejde, og det er klart, at vi vil tage de synspunkter, der kom frem i debatten om narkotikaredegørelsen, med i vores videre arbejde på området. Dorte Bennedsen (S): Det meste, som kan siges i forbindelse med dette beslutningsforslag, er vist allerede sagt under den debat, vi har haft gennem nogle timer og i øvrigt under en række tidligere debatter om narkoproblemer også i denne vinter. I Socialdemokratiet er vi enige i de bemærkninger i forslaget, som taler om den tragiske baggrund, nemlig stigningen i narkodødsfald og belastningen for borgerne som følge af den kriminalitet, som hænger sammen med narkomisbrug. Jeg tænker selvfølgelig her først og fremmest på indbrudskriminaliteten. Men vi savner faktisk nogle bemærkninger om det nok mest tragiske aspekt i denne forbindelse, nemlig den forfærdelige menneskelige og sociale tilværelse, narkomanerne er bundet til. Havde hensynet til dem vejet lidt tungere for forslagsstillerne, havde det måske også sat sig nogle spor i forslaget, f.eks. i form af nogle bemærkninger om, at vi eventuelt kan lære noget af de erfaringer, der er gjort i udlandet. Hvis jeg skal være ærlig - og det skal man som bekendt helst på denne talerstol og til enhver tid i øvrigt - må jeg sige, at forslaget virker meget traditionelt og meget forudsigeligt; men det skal selvfølgelig også indgå i de løbende overvejelser om narkoindsatsen. Jeg har tidligere givet udtryk for, at skal der opnås bedre resultater end hidtil i vores narkoindsats, tror jeg, at vi alle sammen må være villige til at slagte nogle af vores hellige køer. Vi håber også, at forslagsstillerne vil være åbne over for den holdning og dermed over for initiativer, som rækker ud over dette beslutningsforslag. John Vinther (KF): Må jeg få lov til at starte med at give en klar konservativ besked, som knytter sig lidt til noget af det, som i hvert fald enkelte ordførere berørte under det forudgående punkt på dagsordenen. Det Konservative Folkeparti vil ikke være at finde i en debat som fortalere for en legalisering af narko. Det ville efter vores opfattelse være udtryk for et samfund, der havde blottet struben og kapituleret såvel over for de samfundsmæssige problemer, narkoen fører med sig, men så sandelig også - og det er vigtigere i denne sammenhæng - over for de meget store menneskelige tragedier, narkoen er årsag til. Den kapitulation vil vi ikke tage del i, og derfor vil vi med dette forslag lægge op til, at man skal styrke indsatsen i kampen mod narkoen. Vi har for få minutter siden afsluttet debatten om regeringens narkoredegørelse, og på sin vis tager dette beslutningsforslag fat, hvor redegørelsen slap. I modsætning til redegørelsen, der efter vores opfattelse indeholder alt for få konkrete forslag, indeholder dette beslutningsforslag en stribe konkrete forslag, og overraskende nok kan jeg sige, at Det Konservative Folkeparti naturligvis varmt kan tilslutte sig beslutningsforslaget. Vi mener, der er brug for en styrket indsats i både oplysningsfasen, den politimæssige del og behandlingsfasen. Vi oplever i disse år, at en række nye narkotyper vinder indpas. At dømme efter deres navne er nogle af dem umiddelbart tilforladelige, men det er ikke tilfældet. Hvis vi skal undgå, at unge mennesker tabes på gulvet, er det nødvendigt, at vi styrker oplysningsindsatsen. Det gælder om, at de unge selv - helst allerede mens de er børn - deres forældre og deres omgivelser i øvrigt modtager en løbende information, der er med til at sikre en grundholdning hos de unge, der gør, at de siger nej tak, når stoffet tilbydes. Det er et oplysningsarbejde, som både skoler, foreninger og ikke mindst massemedierne skal tage del i. Det lægger beslutningsforslaget op til, og vi mener, det er den rigtige og den nødvendige linje. Det drejer sig også om, at politiet skal sikres de bedst mulige vilkår i arbejdet på at stoppe narkoens fremmarch, og derfor lægger beslutningsforslaget op til en række konkrete tiltag på dette område. Lad mig blot nævne muligheden for, at politiet får friere hænder til at infil-

3 l. (635) /4 94: 1. beh. af f. t. beslutn. om styrket indsats mod narkoproblemerne i Danmark [John Vinther] trere narkoverdenen ved brug af politiagenter, og muligheden for, at der i en række tilfælde kan anvendes anonyme vidner i narkosager, er efter vores opfattelse også et godt og nødvendigt tiltag. I Det Konservative Folkeparti tror vi, at straftruslen har en præventiv virkning. Fængselsstraf har i hvert fald den stensikre virkning, at så længe forbryderen sidder i fængsel, er han eller hun forhindret i at påføre det omkringliggende samfund skade. Derfor indeholder beslutningsforslaget også et krav om, at strafferammen for omfattende narkohandel forhøjes fra den nuværende maksimumsstraf på 10 år, og at der gives mulighed for idømmelse af livstidsstraf i særlig grove tilfælde. Der er naturligvis også behov for en styrket og forbedret indsats i behandling af narkomaner, og den del af billedet er også med i forslaget. Regeringens redegørelse gjorde meget ud af amternes ansvar i forbindelse med uddeling af metadon. Efter Det Konservative Folkepartis mening skal det lægelige ansvar sættes i højsædet, og uanset hvordan det end beskrives, er metadon et narkotikum. Der kræves naturligvis en løbende kontrol med, hvordan man giver metadon, både for at sikre, at narkomanerne rent faktisk indtager deres ration og ikke sælger den videre, men også for at sikre mod et sideløbende forbrug af andre euforiserende stoffer. Vi mener også, det er vigtigt at slå fast, at metadonbehandling ikke må blive en sovepude for omgivelserne, men skal følges op af lægelig behandling og sociale foranstaltninger, så behandlingen kan opfylde sit formål, nemlig at vise vej ud af narkohelvedet. Hvis behandlingen skal være effektiv, er det nødvendigt, at man i langt videre omfang, end tilfældet er i dag, anvender tvang. I de tilfælde, hvor en narkoman frivilligt er gået ind i en behandling, er det vort ønske, at man også skal kunne fastholde narkomanen i denne behandling. Det skal være en pligt for det offentlige at tilbyde en behandling, hvor dette tvangselement er indlagt. Sammenfattende kan jeg altså sige, at dette beslutningsforslag indeholder de konkrete initiativer, vi savner i regeringens redegørelse. Vi går varmt ind for det, og vi håber, at også andre partier i Folketinget vil støtte forslaget. Svend Aage Jensby (V): Jeg vil gerne starte med at sige, at som det jo fremgår, er Venstre medforslagsstiller til det foreliggende beslutningsforslag, som er opdelt således, at der præciseres 9 punkter, hvor vi mener, der skal sættes ind. Men der er ikke hermed gjort udtømmende op med de områder, hvor krigen mod narkoen skal føres; lad det være sagt indledningsvis. Lad mig også sige, at i Venstre er vi ikke så naive, at vi tror, at hvis blot det forslag, vi fremsætter her, blev vedtaget, var krigen og kampen vundet. Men nu er der altså kommet et oplæg fra regeringens side, og nu kommer der et fra Venstre og De Konservative, og så håber jeg, som også fru Dorte Bennedsen var inde på, at vi på en eller anden måde i forening kan samle vore kræfter, så krigen kan vindes. Så vil jeg også lige indledningsvis sige til fru Dorte Bennedsen, at jeg synes, det er lidt med urette, at der efterlyses nogle aspekter af mere menneskelig karakter. Vi mener faktisk, at vi har lagt disse menneskelige hensyn i adskillige af punkterne. Jeg tænker her på en styrket social- og beskæftigelsesmæssig indsats for narkomaner på afvænning - det synes jeg da er et menneskeligt perspektiv - jeg tænker på bedre støtte til de pårørende, og jeg kunne nævne et par andre ting, f.eks. bedre information i massemedierne; blot for lige at bringe tingene på plads. I Venstre mener vi, at omfanget af narkoproblemerne er taget ganske voldsomt til på det seneste, og karakteren af narkoforbrydelserne bliver ganske meget grovere, end vi tidligere har set. Vi ser en decideret fare for den danske ungdom og det danske samfund. Jeg tror, vi er på vej til at få problemer i retning af dem, man har i USA, og jeg har ved selvsyn konstateret, at det er en lidet lykkelig situation. Som sagt indeholder forslaget 9 punkter, og fru Lis Noer Holmberg, som var Venstres ordfører tidligere på dagen i redegørelsesdebatten, har berørt en række af dem, så dem vil jeg ikke komme ind på, men i stedet koncentrere mine bemærkninger om nogle få punkter. Lad mig starte med at sige, at vi mener ikke, at krigen eller kampen mod narkoen er tabt. Vi hørte jo også justitsministeren sige, at der manglede en tilføjelse i pressens referater, og det er jeg glad for at høre. Kampen er ikke tabt, men vi skal komme med nogle nye tanker og ideer om, hvordan bekæmpelsen skal ske.

4 /4 94: 1. beh. af f. t. beslutn. om styrket indsats mod narkoproblemerne i Danmark [Svend Aage Jensby] Med hensyn til punkt 2 om bedre information i massemedierne vil jeg sige, at Det Kriminalpræventive Råd udfører en fortræffelig indsats med kriminalitetsbekæmpende foranstaltninger. Jeg kunne dog godt efterlyse, at man her på narkoområdet i større omfang inddrog radio og tv fra rådets side, for jeg mener, det er et meget stærkt og effektivt medium til at påvirke både de unge og deres forældre. I punkt 3 har vi nævnt en forstærket politiindsats mod narkokriminaliteten. Vi anerkender fra Venstres side den indsats, politiet har udført, men der er som bekendt 52 politikredse i det egentlige Danmark, og der kan være lige så mange forskellige holdninger til, hvorledes man skal prioritere indsatsen. Måske skal vi fra mere centralt hold pålægge politiet på landsplan at fokusere i højere grad på narkokriminaliteten, end man har gjort hidtil. Vi anerkender også den indsats, Københavns politi har gjort på Vesterbro og andre steder, og vi er ikke enige i den kritik, der har været rejst mod Københavns politi for den såkaldte stresspolitik. Vi ønsker fra Venstres side, at man udstyrer politiet med alt muligt nødvendigt teknisk udstyr. Kendsgerningen er, at bekæmpelse af narkoforbrydelserne er den vanskeligste form for opklaringsarbejde, man overhovedet står over for. Det er meget forstandige folk, der står bag, i hvert fald mange af dem, der udfører det, vi særlig bør koncentrere os om, nemlig den organiserede kriminalitet. De er utrolig agtpågivende, og for at bekæmpelsen skal lykkes, kræves det simpelt hen, at politiet får alt muligt teknisk udstyr til rådighed. Man har fået meget i de senere år, men jeg tror, man kan gå videre. Det har været nævnt, at vi også ønsker øget anvendelse af agenter. Således som reglerne er formuleret nu, er det efter min mening for sent, at det kan tillades at bruge agenter. Det skal ske på et tidligere tidspunkt. Ifølge retsplejeloven må politiet jo ikke anvendes til efterforskningsformål, medmindre der er en konkret risiko for, at en forbrydelse er ved at blive begået, og vi mener, at den regel skal lempes. Vi har også et ønske om bedre vidnebeskyttelse, men det kan jeg komme ind på i et senere indlæg. Pernille Frahm (SF): Jeg skal ikke i dette indlæg gentage alle de ting, jeg fik sagt under den forrige debat, men først og fremmest henvise til den og her bare sige ganske kort, at det eneste punkt i beslutningsforslaget, jeg virkelig er enig i, er beskrivelsen af den aktuelle status. Jeg kan til dels støtte punkt 6 om en styrket social og beskæftigelsesmæssig indsats for narkomaner på afvænning og punkt 8 om bedre støtte til de pårørende. Jeg kan ligeledes delvis gå ind for punkt 9 om øget offentlig brug af private behandlingshjem, såfremt det ikke udelukker, at man også sætter noget i gang i det offentlige. Ud over det vil jeg sige, at forslaget er det tyndeste, jeg længe har set, og det undrer mig, at det kan komme fra to partier, der har siddet på regeringsmagten i 10 år og dermed haft alle muligheder - om ikke andet i hvert fald for at sætte sig ind i stoffet. Jeg er glad for, at hr. Svend Aage Jensby fik sagt, at han ikke mente, forslaget var helt udtømmende; det bøder da lidt på det. Men jeg frygter, at hvis det er sådan, Venstre og De Konservative ser ud, når de er klædt af fra embedsmandsapparatet, tyder det ikke godt. Så skal jeg hilse fra hr. Kim Behnke, som desværre måtte styrte ud af salen, og sige, at han er glad for, at Venstre og De Konservative nu vil deltage i debatten, og at han i øvrigt vil henvise til Fremskridtspartiets egne forslag. Sonja Albrink (CD): Lad mig starte med at sige, at der er mange gode ting i det forslag fra Venstre og De Konservative, som vi har til behandling her. Som andre ordførere har sagt, har vi lige haft en god og saglig debat om redegørelsen, og derfor synes jeg, det mest nærliggende vil være at sige: Lad os på en eller anden måde se at finde et fælles fodslag, lad os få forslaget indarbejdet i det, regeringen kommer med, og lad os ellers se under udvalgsbehandlingen, hvad vi kan finde ud af. Dorit Myltoft (RV): Det skulle være fremgået af min ordførertale under behandlingen af det forrige punkt på dagsordenen, at der er meget i dette forslag, som vi er enige i. I forslagets punkt 2 tales der om informationen, og at den især skal være rettet imod de unge og de steder, hvor de unge kommer, og

5 /4 94: 1. beh. af f. t. beslutn. om styrket indsats mod narkoproblemerne i Danmark [Dorit Myltoft] det er jeg helt enig i. Men jeg vil godt tillade mig at give udtryk for en undren, jeg har haft på det seneste, når man netop nævner massemedierne. I Helle Ryslinges seneste film»carlo og Ester«er der en scene, hvor hovedpersonerne, Carlo og Ester, ved fælles hjælp får solgt et glas Ketogan på det sorte marked, og de penge bruger de på en weekendtur til sig selv. På den måde opfører de sig ikke et hak bedre end andre pushere, store som små, der for egen vindings skyld tjener på andres nød. Det, der har undret mig, er, at den scene overhovedet ikke har vakt et ramaskrig i nogen medier eller nogen som helst steder, og det får mig til at sige, at hvis vi skal være lidt kreative, når vi skal informere de unge, skulle vi måske også inddrage pensionistforeninger og Ældre Sagen af hensyn til pensionisternes børnebørn. I beslutningsforslagets punkt 7 tales der om metadonbehandling, og det gjorde regeringens redegørelse også en del ud af. Det Radikale Venstre støtter, at al metadonbehandling skal tilrettelægges under amtskommunalt ansvar, og derfor er vi ikke enige i beslutningsforslaget, der alene taler om lægens ansvar. Punkt 3 i beslutningsforslaget er det punkt, der gør, at jeg på Det Radikale Venstres vegne må sige, at vi ikke kan tilslutte os det. Vi er ikke enige i det, der står om de arbejdsbetingelser, der skal gives politiet ifølge beslutningsforslaget, så vi kan altså ikke støtte det. (Kort bemærkning). Svend Aage Jensby (V): I anledning af den sidste ordførers bemærkninger vil jeg opholde mig ved det, som jeg ikke nåede i mit første indlæg. Det er ikke så længe siden - det var den 7. februar at justitsministeren i Berlingske Tidende blev citeret i en artikel med overskriften»olsen slår alarm«. Netop hjemvendt fra et narkotopmøde i Strasbourg advarede justitsministeren Olsen om, at internationale forbrydersyndikater nærmer sig Danmark. Omtrent samtidig, nemlig den 6. februar 1994, var der i Politiken en lang artikel under overskriften»den russiske mafia vil beskytte Norden«, og denne artikel skildrede, hvad vi står over for. Noget tilsvarende kunne man læse i 1992 i Politiken, hvor der stod»russisk narko truer Europa«. Jeg forstår ikke, at man ikke vil være med til at erkende, at udelukkende humanitære behandlingstiltag altså ikke er nok. Jeg syntes, det var glædeligt at konstatere, at justitsministeren slog alarm efter mødet i Strasbourg, og det er altså derfor, vi fra De Konservatives og Venstres side siger: Lad os nu tage et initiativ, der går vidt. Vi vil sætte ind på en række områder, men vi skal altså ikke bare opgive det, der har med den rigtige og effektive politimæssige indsats at gøre. Det er baggrunden for, at vi ønsker reglerne for brug af agenter gjort noget bedre, og at vi bl.a. også ønsker - et ønske, som jo bliver nedstemt i morgen - mulighed for anonym vidneførsel i de meget alvorlige narkosager. Hvordan kan man forestille sig, at den russiske mafias folk vil afholde sig fra at begå mord og vold over for vidner, der optræder i danske retssale? Det er derfor, vi foreslår det, selv om det måske kun vil blive aktuelt meget sjældent. Justitsministeren (Erling Olsen): Jeg er enig med hr. Svend Aage Jensby i beskrivelsen af omfanget af de problemer, vi står over for, og jeg er også enig med hr. Svend Aage Jensby i, at det kræver en politimæssig oprustning. Problemet er bare hvordan, og vi har et arbejde i gang, som behandler spørgsmålet om, hvad man kan gøre ved den organiserede kriminalitet, f.eks. narkokriminalitet og rockerkriminalitet. Der er ingen tvivl om, at en teknologisk oprustning af politiet er stærkt påkrævet, og det har vi også fremme i vores foreløbige overvejelser om et kommende politiforlig og den kommende finanslov. Vi har nogle regler om, at vi kun må benytte politifolk som politiagenter og kun i særlig grove tilfælde. Vi undersøger i øjeblikket, hvordan vi - med samtidig respekt for retssikkerheden - må vurdere de regler, vi har nu. Vi er meget betænkelige ved at gå videre, men vi prøver at kigge på det under indtryk af den trussel, vi står over for. Anonyme vidner er vi meget, meget afvisende over for, men til gengæld er vi meget åbne over for alt, hvad der kan gøres i retning af øget vidnebeskyttelse, hvilke nye ting der kan gøres. Vi har allerede imødekommet en del af et KV-forslag, og vi vil gerne arbejde videre med det og se, hvordan vi kan udbygge vidnebeskyttelsen.

6 /4 94: 1. beh. af f. t. beslutn. om styrket indsats mod narkoproblemerne i Danmark [Justitsministeren] Men vi kommer som sagt med et oplæg om organiseret kriminalitet her i løbet af sommeren, og så må vi fortsætte diskussionen. Inger Stilling Pedersen (KRF): Man kan vel næppe blive særlig overrasket over, at vi har megen sympati - og ikke alene det - for det foreliggende beslutningsforslag; det er helt klart. Vi mener også, som andre har givet udtryk for, at disse elementer vil være meget værdifulde at få ind i den kommende tids overvejelser om, hvordan man skal gøre arbejdet. Nu har vi jo brugt megen tid på at snakke om narko og behandling og måske knap så megen tid på at snakke om bagmænd, og hvordan stofferne kommer ind, men det er jo ikke, fordi vi ikke alle sammen mener, at undersøgelsen af stoffernes indtrængen i Danmark, afsløring af bagmændene og muligheden for at opklare narkokriminalitet er særdeles vigtig. Der er da heller ingen tvivl om, at Kristeligt Folkeparti også går ind for brug af anonyme vidner i ganske særlige tilfælde, men det er vi ikke enige om i regeringen. Det må vi så acceptere, og det gør vi også, men det forhindrer os jo ikke i på det rigtige sted at sige, at vi egentlig mener, det er en god ting. For det, det drejer sig om, er selvfølgelig, i det omfang vi overhovedet kan at få det stoppet, at forhindre den store indtrængen af stofferne i Danmark. Vi er jo ikke så dumme, at vi tror, at det kan vi gøre, og så varer det ikke ret længe, før vi ikke har spor narko mere. Derfor er jeg glad for, at justitsministeren siger, at kampen fortsætter. Det er nok det indtryk, jeg har fået af i debatten i dag, at selv om det kan se håbløst ud, og selv om både det ene og det andet trænger ind, vil vi alligevel fortsætte kampen med de midler, vi har til rådighed. Så kan vi se lidt forskelligt på, hvordan vi bruger de midler, og vi kan have nogle ideologier om, hvordan vi gerne ville have, at det skulle gøres. Men fra Kristeligt Folkepartis side ser vi meget alvorligt på det, og vi er også parat til at støtte de initiativer, som vi kan blive enige om i regeringen. Vi vil også prøve at få draget de elementer, som er i beslutningsforslaget, ind i debatten og se, hvor meget af det vi kan blive enige om at vi skal prøve at få gennemført. Men at det er vigtigt, må der ikke herske nogen tvivl om. Vi tror også, at vi hellere end at stå i to båse skal prøve at finde sammen og sige: Hvor meget af dette kan vi opnå et flertal for? For det nytter jo heller ikke noget, at man står med to mindretal og ikke får noget som helst ud af det. Vi tilsiger i hvert fald et positivt samarbejde og er parat til at se på - selvfølgelig sammenholdt med regeringens redegørelse - hvor mange af de ting, der er kommet frem her, det er muligt at få ind i debatten. Fischer (KF): Jeg vil gerne takke for den venlige modtagelse, De Konservatives og Venstres forslag har fået. Det gælder også den modtagelse, det fik ved fremsættelsen, hvor CD's ordfører og Kristeligt Folkepartis ordfører allerede på det tidspunkt reagerede meget positivt på lovforslaget, og jeg bemærkede også, at justitsministeren ved fremsættelsen havde nogle positive bemærkninger om væsentlige dele af forslaget. Det er også kommet frem i debatten her i dag. Jeg vil gerne i særlig grad sige tak til fru Sonja Albrink og fru Inger Stilling Pedersen for bemærkningerne, også de konkrete bemærkninger om anonyme vidner. Det peger på, tror jeg, at vi på et tidspunkt inden alt for længe kan få genskabt den tilstand, der var, inden der blev lukket totalt af. For lad os nu få proportionerne i denne sag på plads! Hvad drejede det sig om, da der i sin tid blev lukket fuldstændig af? Mig bekendt drejer det sig om, at Højesteret ville give tilladelse til at føre to anonyme vidner i en alvorlig narkosag. Vi beder ikke om en generel bemyndigelse til dette her, men til, at man kan gøre det i særlig grove sager. Jeg har bemærket justitsministerens udtalelse om dette her, og jeg er optimistisk med hensyn til, at vi vil kunne finde en løsning på dette problem, ikke alene med hensyn til en bedre beskyttelse af vidnerne, men også med hensyn til i særlige sager at få adkomst til at føre anonyme vidner over for den trussel, som den internationale narkokriminalitet udgør. Til fru Dorte Bennedsen skal jeg sige, at vi også i høj grad har været opmærksom på de menneskelige omkostninger i forbindelse med dette. Det fremgår også af vores forslag. Vi nævner konkret det med de menneskelige omkostninger, og vi peger på, at narkomaner på afvænning skal have bedre mulighed for at kla-

7 /4 94: 1. beh. af f. t. beslutn. om styrket indsats mod narkoproblemerne i Danmark [Fischer] re sig selv både socialt og økonomisk, så de ikke føler sig umyndiggjorte i bistandssystemet, og at de skal aktiveres. Vi har også taget et punkt ind, som vi føler der har været alt for lidt opmærksomhed om, nemlig de pårørende til narkomanerne, så de kan komme ud af den isolation, de ofte ifølge sagens natur vil befinde sig i. Vi peger på et netværk for de pårørende og et netværk, der også skal komme narkomanerne til gode. Jeg er også glad for, at der har været positive bemærkninger om den målrettede og decentrale henvendelse til børn og unge, påvirkningen af dem. Vi tager forældreaspektet med. Jeg tror også, det er noget, vi kan enes om at gøre mere ved, for vi mener, det er overordentlig vigtigt at få engageret forældrene, så de bliver bevidst om deres ansvar for, hvad deres børn i teenagealderen gør i deres fritid, og på den måde i højere grad og hurtigere vil kunne opfange symptomer på et begyndende misbrug. Dette er en dag, hvor vi ikke tæller mandater, men resultater, og i den sammenhæng kan jeg kun sige, at jeg er meget glad for den positive debat, vi har haft, og den positive reaktion over for De Konservatives og Venstres forslag. I sammenhæng med den debat, vi i øvrigt har haft, tror jeg - og det er jo det, vi har peget på i nogle sammenhænge: en samlet indsats over for narkoproblemerne - at vi vil kunne nå et væsentligt skridt fremad i bekæmpelsen af narkoproblemerne og også kunne lindre de menneskelige omkostninger for dem, der er blevet berørt af problemerne, og hjælpe narkomanerne til hurtigere og mere effektivt at komme ud af misbruget. Alt i alt føler jeg, at der er grund til at være tilfreds med debatten og med de politiske meldinger, der har været. Hermed sluttede forhandlingen. Afstemning Forslagets overgang til anden (sidste) behandling vedtoges uden afstemning. Den fg. formand (Jørn Pedersen): Jeg foreslår, at forslaget til folketingsbeslutning henvises til Retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse mod dette forslag, betragter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er vedtaget. Den sidste sag på dagsordenen var: 4) Første behandling af lovforslag nr. L 247: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af justitsministeren (Erling Olsen). (Fremsat 20/4 94). Lovforslaget sattes til forhandling. Forhandling Kirsten Madsen (FP): Vi har i dag lovforslag nr. L 247 til første behandling. Endnu inden det sidste lovforslag er færdigbehandlet, og inden der er afgivet betænkning vedrørende lovforslag nr. L 195, foreligger der nu et nyt lovforslag, nr. L 247, om indfødsrets meddelelse til første behandling. For få år siden udtalte hr. Anker Jørgensen fra Folketingets talerstol, at det bogstavelig talt og hovedsagelig var fra de andre nordiske lande, de fleste ansøgninger om dansk indfødsret kom; men det er ikke hele sandheden. Der kommer hovedsagelig ansøgninger fra fjerne lande som Irak, Iran, adskillige fra Libanon, Marokko, Pakistan, Etiopien, Filippinerne, Sri Lanka, Nigeria, Tyrkiet, Korea, den russiske føderation, Djibouti, Egypten, Syrien, Indien og nogle få fra de forskellige europæiske lande samt et kraftigt stigende antal fra det tidligere Jugoslaviens borgere, der opholder sig her i Danmark. De er også begyndt at indfinde sig som asylansøgere og ansøgere om indfødsret, ganske som Fremskridtspartiet forudsagde, da Folketinget i sin tid gav tilladelse til midlertidigt ophold for netop denne sidstnævnte gruppe. I øjeblikket er der ca asylanter her i Danmark, der endnu ikke har ansøgt om statsborgerskab. Hver måned vælter der nye flygtninge ind over vore grænser uden særlig kontrol. Kunne vi så bare være sikre på, at det er flygtninge, vi har med at gøre, og ikke skjult indvandring af flygtninge fra førstelande, hvor de ofte var i sikkerhed i mange måneder, men senere, når de finder ud af, at de økonomiske forhold er bekvemmere i Danmark, bliver bekvemmelighedsflygtninge fra førstelandene. Den slags flygtninge bør sendes tilbage til det første sted, hvor de var i sikkerhed og tryghed, og hvorfra de også senere hurtigere kan komme tilbage til deres eget land, når der igen bliver sikkert at være.

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 589 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 589 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 589 Offentligt me«, Information den 11. marts, kalder justitsministerens udtalelser for amatøragtigt og er citeret for at sige:»det er ikke værdigt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

På vores bestyrelsesmøde den 16. januar 2010 blev stedet og tidspunktet for årets generalforsamling

På vores bestyrelsesmøde den 16. januar 2010 blev stedet og tidspunktet for årets generalforsamling Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.trans-danmark.dk Kære medlemmer, NEWSLETTER NO. 18 Jeg håber at I alle er kommet godt ind i det nye årti. 31. januar 2010 På vores bestyrelsesmøde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Tillægsbetænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 22. marts over

Tillægsbetænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 22. marts over Til lovforslag nr. L 58 Folketinget 2011-12 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 22. marts 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Formand for Finans Danmark og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussens tale til Finans Danmarks årsmøde, mandag d. 3.

Formand for Finans Danmark og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussens tale til Finans Danmarks årsmøde, mandag d. 3. Talepapir Formand for Finans Danmark og koncernchef i Nykredit Michael Rasmussens tale til Finans Danmarks årsmøde, mandag d. 3. december 2018 **DET TALTE ORD GÆLDER** Kære gæster, Velkommen til Finans

Læs mere

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning.

2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj Betænkning. 2015/1 BTB 101 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 31. maj 2016 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab Beslutningsforslag nr. B 82 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. marts 2011 af Jørgen Poulsen (RV), Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV). Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

over [af Soren Smdergaard (EL) m.fl.]

over [af Soren Smdergaard (EL) m.fl.] Forsvarsudvalget (B 83 - bilag 3) (Offentligt) Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 13. marts 2M)3 over Forslag til folketingsbeslutning om stop for forberedelse af en dansk deltagelse i USA's krig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Der er nogle gode ting at vende tilbage til!

Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Der er nogle gode ting at vende tilbage til! Artikel af Janick og Gitte Janick og jeg sidder over frokosten og taler, han fortæller lidt om, hvad hans tid på Parkvænget går med og hvordan han selv har

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning 1. Indledning Justitsministeren vil som led i udmøntningen af den politiske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af rockerloven

Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af rockerloven 2012/1 BSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2013 af Peter Skaarup (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Tom Behnke (KF) og Mike Legarth

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile 2011/1 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. november 2011 af Peter Skaarup (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis

Læs mere

[Indledning inden ordet gives videre til justitsministeren]

[Indledning inden ordet gives videre til justitsministeren] Udenrigsudvalget 2018-19 URU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Samrådsspørgsmål M om lokal retsforfølgning af syrienskrigere til besvarelse den 27. marts 2019 TALEPUNKT Tak for indkaldelsen

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Jørgen S. Petersen fra perioden

Patienttilfredshedsundersøgelse Jørgen S. Petersen fra perioden Patienttilfredshedsundersøgelse Jørgen S. Petersen fra perioden 01-05-2018-01-08-2018 Patientdeltagelse i procent 35% Kønsfordeling 59% 39% 30,0 22,5 15,0 Hvor mange år har du benyttet den læge, du vurderer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2014-15 (1. samling) REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 682 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor:

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over 2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18.

samrådsspørgsmål AI fra Folketingets Retsudvalg Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse af (Alm. del) onsdag den 18. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 867 Offentligt Justitsministeriet Dato: 18. juni 2008 Dok.: MSF40492 Sagnr.: 2008-154-0140 Udkast til tale til ministeren til brug for besvarelse

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 141 Folketinget 2017-18 Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 22. maj 2018 Tilføjelse til betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S).

Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål. Generelt om husdyr-mrsa. oktober 2016 af Flemming Møller Mortensen (S). Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 347 Offentligt Miljø- og Fødevareministerens besvarelse af samrådsspørgsmål AZ (MOF alm. del) stillet den 6. oktober 2016 af Flemming

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI

MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI MANUSKRIPT TIL PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI PROFIL 3 MERIYAN PAHLAVI KVINDE 32 ÅR KRISTEN-ARMENIER TO BØRN PÅ HHV. 2 OG 4 ÅR UDDANNET REGNSKABSMEDARBEJDER INGEN ARBEJDSERFARING ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af momssatsen for overnatninger på hoteller og lignende etablissementer

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af momssatsen for overnatninger på hoteller og lignende etablissementer Skatteudvalget, Skatteudvalget (2. samling) B 52 - Bilag 5 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2005 Betænkning

Læs mere

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft,

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt T A L E 29. januar 2018 Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 204 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 204 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018. Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 21. december 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 163 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 11. maj 2017 Tilføjelse til

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande

Forslag til folketingsbeslutning om genetablering af grænsekontrol på linje med, hvad der kendes fra andre Schengenlande 2007/2 BSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. december 2007 af Morten Messerschmidt (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mia Falkenberg

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 207 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 0. maj 2017 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 2010/1 BTL 7 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper

Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Spørgeskema omkring indvandrerstereotyper Page description: Når folk har forventninger til hvordan en eller flere forskellige grupper er eller opfører sig, så

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

4. udkast. Betænkning

4. udkast. Betænkning Retsudvalget 2017-18 L 31 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Retsudvalget den XX. december 2017 4. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget L 31 Bilag 12 Offentligt

Retsudvalget L 31 Bilag 12 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 31 Bilag 12 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM IDENTITETSKRAVET I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL TRE ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVFORSLAG NR. L 31 1. Preben Bang Henriksen (V)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udkast til tale. Til brug ved besvarelsen af samrådsspørgsmål AE og AF fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del)

Udkast til tale. Til brug ved besvarelsen af samrådsspørgsmål AE og AF fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 589 Offentligt Dato: 5. marts 2009 Dok.: JJA40224 Sagnr.: 2009-792-0822 Udkast til tale Til brug ved besvarelsen af samrådsspørgsmål AE og AF fra Folketingets

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere