PFAS-FORURENING KØBENHAVNS LUFTHAVN Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PFAS-FORURENING KØBENHAVNS LUFTHAVN Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup"

Transkript

1 Philip Heymans Allé 7 DK2900 Hellerup Tel J.nr juni 2022 PFASFORURENING KØBENHAVNS LUFTHAVN Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup 1. INDLEDNING Tårnby og Dragør Kommuner har bedt Horten om en vurdering af Kommunernes miljøretlige behandling af fund af PFAS på og nær Københavns Lufthavne A/S' arealer. Der ønskes særligt en belysning af de handlemuligheder, som kommunernes afdeling inden for miljø har over for Københavns Lufthavne A/S og virksomheder på lufthavnens område. Det er på den baggrund aftalt, at Horten udarbejder et notat, som indeholder en vurdering af betingelser og forudsætninger for beslutning om og afgivelse af påbud i anledning af en konstateret PFASforurening ved Københavns Lufthavn. Derudover er det aftalt, at Horten foretager en vurdering af, om PFASforureningen kan udgøre en miljøskade i henhold til miljøskadeloven og dennes respektive miljøskadekapitler i jordforureningslovens kapitel 4 a og miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 a. Endelig har Tårnby og Dragør Kommuner anmodet om en vurdering af et eventuelt erstatningsansvar for Københavns Lufthavne A/S og virksomhederne på lufthavnens område i anledning af PFASforureningen. I den forbindelse vil det blive belyst, om de erstatningsretlige betingelser er opfyldt, og om der på den baggrund kan rejses erstatningskrav. Vurderingen i notatet er disponeret som følger: 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Oplysninger om faktiske forhold 4. Påbudsregler 5. Vurdering 6. Erstatningsansvar 7. Den fremadrettede proces Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 2. SAMMENFATNING Tårnby og Dragør Kommuners handlemuligheder efter fund af PFAS på København Lufthavne A/S' arealer afhænger af en vurdering af dels de faktiske forhold, der gør sig gældende, dels af følgende fire regelsæt: Miljøskadeloven, jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven og miljøskadeerstatningsloven. F1 Det bemærkes, at der efter det oplyste er otte forureningslokaliteter. For hver af disse lokaliteter gør der sig forskellige faktiske forhold gældende, som i hvert enkelt tilfælde skal vurderes i forhold til de ovenfor nævnte fire regelsæt og dansk rets almindelige erstatningsregler. Bilag 1 til dette notat indeholder en oversigt over de handlemuligheder, som Horten på det nuværende oplysningsgrundlag vurderer, at Kommunerne har til rådighed i forhold til de enkelte lokaliteter, både i forhold til Kommunernes adgang til at meddele påbud om undersøgelse og oprensning og om adgangen til at kræve afholdte udgifter hertil dækket af en forurener. En sammenfatning af bilaget fremgår nedenfor: F35 F36 F34 1 Med "krav" menes såvel adgangen til at meddele påbud og til at kræve erstatning. Side 2

3 3. OPLYSNINGER OM FAKTISKE FORHOLD 3.1 Driftsforhold Horten har fået oplyst, at Københavns Lufthavn er drevet af selskabet Københavns Lufthavne A/S, CVRnr Selskabet blev oprettet 19. september 1990, og må siden stiftelsen anses for at have haft status som driftsoperatør af Københavns Lufthavn. Derudover er det oplyst, at der på Københavns Lufthavne A/S' områder er og har været etableret selvstændige virksomheder, som har forestået driften af forskellige områder, der kan have givet anledning til PFASforurening. Der henvises til de omtalte områder i afsnit 3.3. nedenfor. Det er ikke en del af Hortens opdrag at afdække, hvorledes virksomhedskonstruktionerne faktisk er og har været på Københavns Lufthavne A/S' område. Horten bemærker, at miljømyndigheden skal kunne identificere den ansvarlige forurener, hvis der findes at være grundlag for fx udstedelse af påbud eller et erstatningsansvar. 3.2 Anvendelsen af PFAS PFAS udgør en samlebetegnelse for en stor gruppe af perfluorerede stoffer, herunder fx stofferne PFOS og PFOA. 2 Blandt andet stofferne PFOS og PFOA er vurderet som skadelige for såvel miljøet som for mennesker, 3 idet der dog stadig mangler data for de miljø og sundhedsmæssige påvirkninger for en stor del af de øvrige perflourerede stoffer. 4 Horten gør opmærksom på, at ved at belyse den samlede forurening med PFASforbindelser, kan karakteren af det enkelte kemiske stof medføre nuancer i notatets konklusioner. Det ligger uden for Hortens kompetence teknisk at vurdere stoffernes forurenende indvirkning på miljøet. PFASforbindelser er generelt blevet anvendt i mange forskellige brancher siden 1960'erne. Særlig kendt er det, at PFAS, herunder PFOS og PFOA har været anvendt i brandslukningsskum siden 1960'erne, idet stofferne dog i løbet af de sidste cirka 20 år er blevet udfaset i brandslukningsskum. 5 Udfasningen skyldes blandt andet, at der inden for Den Europæiske Union i 2006 blev vedtaget regler med det formål at begrænse brugen af stoffet PFOS. Det førte til, at det i Danmark blev forbudt at anvende brandslukningsskum med 2 Miljøstyrelsen.dk: Bliv klogere på PFASforurening (mst.dk) 3 Miljøstyrelsens faktaark om PFOS og PFOA 4 Miljøstyrelsens.dk: Perfluorerede stoffer (mst.dk) 5 Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1600, 2014 Side 3

4 en koncentration af PFOS på 0,005 % masseprocent eller derover, som var markedsført før 27. december 2006, idet restlagre af brandslukningsskum indeholdende PFOS dog måtte bruges frem til Med virkning fra 4. juli 2020 blev det i kraft af EUregulering derudover forbudt at anvende PFOAholdigt brandslukningsskum til brandslukning i uddannelsesøjemed med en masseprocent på over 0, masseprocent. 7 Det bemærkes dog, at uanset Københavns Lufthavne A/S og de øvrige virksomheder har indkøbt brandslukningsskum som "flourfrit", er det ikke derved udelukket, at der forsat er et vist (lavt) indhold af PFAS, herunder PFOS og PFOA Forurening med PFAS fra lokaliteter på Københavns Lufthavns områder Det er for Horten oplyst, at der i jord og vandprøver på og omkring Københavns Lufthavns areal er konstateret PFASforurening. PFAS er således også fundet i grundvandet ved Københavns Lufthavn. Foruden lufthavnens egne arealer er der udtaget prøver af vand, jord, bundsediment og af plantemateriale i vandløbet Hovedgrøften, hvor der foreløbig er konstateret PFASforurening. Yderligere er det for Horten oplyst, at der er udtaget prøver til analyse af grundvandet i omkringliggende private og offentlige drikkevandsboringer og i tang fra et strandareal i Dragør Kommune. Der er desuden efter det oplyste planlagt flere undersøgelser. For størstedelen af undersøgelserne gælder det, at udgifterne hertil har været afholdt af Københavns Lufthavn A/S. Alle udgifter til afværge (oppumpning af PFASforurenet grundvand) afholdes af Københavns Lufthavne A/S (afværge ved Brandøvelsespladsen og Brandstation Vest). Kilden til forurening af PFAS vurderes af Tårnby og Dragør Kommuner i høj grad at stamme fra anvendelsen af PFASholdigt brandslukningsskum. Der er dog enkelte områder, hvor forureningskilden ikke med sikkerhed er fastslået til at udgøre brandslukningsskum eller alene forurening med brandslukningsskum. Det er for Horten oplyst, at der i lufthavnen historisk set har været en række områder, som af Tårnby og Dragør Kommuner vurderes at været kilde til PFASforurening. Det drejer sig om de følgende oplistede områder 1) 8). 1) Brandstation Vest (Tårnby) 6 Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om begrænsning af import, salg og anvendelse af PFOS. Bekendtgørelsen er i dag ophævet og reguleringen af PFOS ses i stedet i dag i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (POPforordningen). Den tilladte koncentration er på nuværende tidspunkt nedsat til 0,001 masseprocent. 7 EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte. 8 Artikel fra Ingeniøren 14. maj 2021 " Fluorfrit brandskum var ikke uden fluor:»det kommer virkelig bag på os«" Side 4

5 Det er for Horten oplyst, at brandstationen blev bygget i 1972 med omfangsdræn, og at der på brandstationen har været foretaget skumafprøvning ikke brandøvelser fra PFASholdigt brandslukningsskum er efter det oplyste enten nedsivet lokalt på Københavns Lufthavns områder eller udledt med dræn og overfladevand (tagvand, vand fra landingsbaner o.l.) til vandløbet Hovedgrøften. Efter det oplyste oppumpes omfangsdrænvand fra Brandstation Vest til lufthavnens overfladevandsystem, som herefter løber ud i vandløbet Hovedgrøften, der har udløb i Øresund. Københavns Lufthavne A/S iværksatte frivillige undersøgelser af brandstationen i 2014, hvilket ledte til, at der i 2015 blev etableret rensning af drænvand for PFAS. I 2021 blev der yderligere tilkoblet en decideret afværgeoppumpning, der udover omfangsdrænet pumper renset grundvand til Hovedgrøften via lufthavnens interne grøftesystem. Der er på nuværende tidspunkt ved at blive iværksat rensning ved hovedudløb fra Lufthavnen til Hovedgrøften, således at vand fra lufthavnens grøftesystem også renses for PFAS før udløb. 1a) Hovedgrøften Det er for Horten oplyst, at ca. 80 % af PFASforureningen i vandløbet Hovedgrøften, forventes at stamme fra Brandstation Vest. I lufthavnsområdet er der et stort system til afledning af vand fra tagoverflader, vejarealer, omfangsdræn mv. Hovedgrøften har modtaget vand fra lufthavnsområdets sydvestlige grøftesystem i mange år. I 1972, hvor skumafprøvning påbegyndtes på Brandstation Vest, har der derved også siden været udledt PFASstoffer i Hovedgrøften. Udledningen af PFASholdigt overfladevand fra Brandstation Vest stoppede i 2015, men idet overfladevandsystemet i lufthavnsområdet og selve Hovedgrøften stadig indeholder PFAS stoffer, er der nu etableret ekstra rensning på hovedudløbet fra områdets grøftesystem. Dog er der konstateret indhold af PFASstoffer i drænvand fra tunnel under lufthavnsområdets landingsbane. Den nøjagtige kilde er ved at blive opsporet af Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavne A/S har bl.a. haft en miljøgodkendelse ( 33tilladelse) til Københavns Lufthavns udledning til Hovedgrøften (udfærdiget af Københavns Amt i 2000) og en tidligere tilladelse til udledning af overfladevand til Øresund og Hovedgrøften fra 1989 i medfør af miljøbeskyttelseslovens 18 og spildevandsbekendtgørelsen 21. Der er endnu ikke forsøgt fremsøgt eventuelle ældre tilladelser. 2) Brandøvelsespladsen (Dragør) Brandøvelsespladsen blev bygget i 1970'erne og er forsat i brug. Der har været foretaget og foretages stadig skumafprøvning og brandøvelser på pladsen. Det er for Horten oplyst, at anvendelsen af PFOS i brandslukningsskum ophørte i 1. kvartal af Side 5

6 Derudover er det oplyst, at brandslukningsskum er afledt til spildevandssystemet i Lufthavn Syd og til HOFORs rensningsanlæg i Dragør. Processpildevandet fra brandøvelser uden anvendelse af brandslukningsskum er udledt til Øresund. Efter det for Horten oplyste er der planer om udtagning af prøver af udløbsvandet ud for udløb til Øresund. Københavns Lufthavne A/S iværksatte frivillige undersøgelser af brandøvelsespladsen i 2010 og påviste PFAS på lokaliteten i I 2014 blev afværgetiltag igangsat, og Tårnby Kommune modtager årligt rapport med informationer om måling efter rensning gennem kulfilter. Det er for Horten oplyst, at Brandøvelsespladsen forventes at udgøre den primære kilde til PFASforureningen i grundvandet. 3) Brandstation Øst (Tårnby) Brandstation Øst har været i brug fra 1997 juni Der har kun været foretaget skumafprøvning på stationen. PFASholdigt brandslukningsskum er nedsivet lokalt på Lufthavnens områder. Der pågår på nuværende tidspunkt undersøgelser af mulig PFASforurening fra brandstationen, som udføres frivilligt af Københavns Lufthavne A/S. 4) Tidligere redningshavn (Tårnby) Ved den tidligere redningshavn er der frem til ca foretaget skumafprøvning. Det er usikkert, hvornår skumafprøvning på området blev indledt. Skummet er blevet sprøjtet ud over såvel land som vandareal. Sidenhen er området dog blevet opfyldt med leret, siltet og sandet fyldmateriale. PFASholdigt brandslukningsskum er håndteret ved nedsivning. 5) En privat virksomhed nord for brandøvelsespladsen (Tårnby) Der er foretaget skumafprøvning på et areal nord for Brandøvelsespladsen. Det er uvist, hvornår skumafprøvning har været foretaget. Det er for Horten oplyst, at eventuelt PFASholdigt brandslukningsskum formentlig er nedsivet på lokaliteten. 6) Et jorddeponi (Tårnby) Olieforurenet jord er udlagt som jorddeponi med godkendelse fra Københavns Amt. Tårnby og Dragør Kommuner har oplyst, at der foreligger følgende tilladelser i forhold til jorddeponiet: Side 6

7 Afgørelse fra Miljøankenævnet 17. august 1989 med tilladelse til behandling af brændstofforurenet jord. Københavns Amt tilladelse til ansøgt udvidelse af det planlagte område fra til kvm af den 24. november Horten er ikke bekendt med det nærmere indhold af disse tilladelser. Det er for Horten oplyst, at jorden i deponiet stammer fra Brandøvelsespladsen, hvorfor det forventeligt indeholder PFAS. Forureningen er så kystnær, at forureningen fra jorddeponiet kan sive direkte ud i Øresund. Udsivning fra forurening kan potentielt stadig foregå. Der er planer om prøvetagning af jord og bundsediment ud for området. Der er ikke etableret drænrør i jorden. 7) Hangar 5 (Tårnby) Der har været foretaget skumafprøvning ved Hangar 5 i år Horten er oplyst om, at brandslukningsskum er nedsivet på arealet. 8) Ukendt kilde inden for den nordvestlige del af lufthavnen Horten er oplyst om, at der er en ukendt kilde til PFASforurening uden for lufthavnens arealer i den nordvestlige del af lufthavnen. Københavns Lufthavne A/S har mistanke om bidrag fra en bestemt grund, hvor der i dag er opsat afværgeforanstaltninger Opsummering På baggrund af de foreliggende oplysninger er det vores vurdering, at der skal skelnes mellem forureningerne på de respektive områder. En sådan sondring er vigtig i relation til såvel tidsfæstelsen af forureningerne og typen af forurening 9 og har derfor betydning for, hvilke regelsæt der finder anvendelse. På baggrund af oplysningerne kan det generelt bemærkes, at en stor del af forureningerne er forårsaget før år 2000, hvilket har afgørende betydning i forhold til jordforureningslovens anvendelse, jf. afsnit 4.2 nedenfor. Det er aftalt, at dette notat ikke skal indeholde en tilbundsgående særskilt vurdering af hver enkelt forurening, men at notatet skal indeholde en generel gennemgang af relevante regelsæt samt en overordnet vurdering til brug for forvaltningens videre arbejde med PFASforurening ved Københavns Lufthavn. Der henvises til den aftalte disposition for notatet af 9. marts Det er endvidere aftalt, at det til brug for Hortens vurderinger lægges til grund i notatet, at Københavns Lufthavne A/S og de øvrige virksomheder beliggende på Københavns Lufthavne A/S' områder i hele driftsperioden har været drevet lovligt i enhver henseende, herunder i forhold til anvendelsen af PFAS og udfas 9 Hermed menes om der er tale om jordforurening, forurening af vand mv. Side 7

8 ningen i anvendelsen af bestemte PFASforbindelser som følge af forbudsregulering mod anvendelse heraf. Der er således ikke foretaget en vurdering af, om Københavns Lufthavne A/S eller de øvrige virksomheder beliggende på lufthavnens områder, har og har haft de fornødne tilladelser til deres aktiviteter. En vurdering heraf vil forudsætte en nærmere vurdering af de meddelte tilladelser i forhold til de faktiske omstændigheder for hver enkelt lokalitet. 4. REGLER På det foreliggende oplysningsgrundlag er det sandsynligt, at der fra Københavns Lufthavn er sket forurening af henholdsvis jord og grundvand, åvand og vandløb og af havet. Følgende regelsæt er derfor relevante at inddrage i relation til PFASforurening fra lufthavnen: Jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven i forhold til jord og grundvandsforureninger. Miljøbeskyttelsesloven i forhold til forurening af jord og grundvand før 2001, åvand, vandløb og havet 10. Yderligere finder miljøskadeloven under en række nærmere betingelser anvendelse i relation til forurening af alle ovennævnte forureningstyper. Samtidig skal det fremhæves, at det efter omstændighederne kan være relevant at inddrage miljøskadeerstatningsloven i forhold til en konstateret forurening, idet denne lov indeholder regler om bl.a. virksomheders ansvar for skade, der forvoldes ved forurening af luft, vand, jord og undergrund som led i erhvervsmæssig eller offentlig aktivitet. Det bemærkes, at Københavns Lufthavn primært er beliggende i Tårnby Kommune, mens en mindre del af lufthavnen er beliggende i Dragør Kommune. Dræn fra Brandstation Vest løber til Dragør Kommune, mens dræn fra Brandøvelsespladsen løber til Tårnby Kommune. Uanset at lufthavnen er beliggende i begge kommuner, er det Tårnby Kommune, som varetager sagsbehandlingen på natur og miljøområdet, jf. kommunesamarbejdslovens 1, stk. 2, nr. 3, jf. 7 i BKG nr. 656 om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder med senere ændringer. Det betyder, at Dragør Kommunes opgaver efter blandt andet miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven samt regler udstedt i medfør af lovene administreres af Tårnby Kommune. 10 Miljøbeskyttelsesloven omfatter ikke den ikkelandbaserede forurening af havet, det vil sige forurening fra skibe, luftfartøjer mv., men omfatter fx udledninger fra land til havet. Side 8

9 4.1 Miljøskadeloven, jordforureningslovens kapitel 4 a og miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 a Miljøskadeloven 11, herunder dennes samspil med en række særlove, fx jordforureningsloven 12 og miljøbeskyttelsesloven 13 udgør den danske implementering af miljøansvarsdirektivet 14. Miljøskadeloven indeholder særlige ansvarsregler for miljøskader og overhængende fare for en miljøskade. Begrebet»miljøskade«er nærmere defineret i lovens 711 og kan overordnet siges at omfatte alvorlige skader på beskyttede arter eller naturtyper, på vandmiljøet, eller på jord. Disse særlige ansvarsregler indebærer, at driftsherren for en forurenende virksomhed kan blive ansvarlig for ikke alene sine fejl og forsømmelser (dvs. skyldbaseret ansvar), men også i de tilfælde, hvor driftsherren ikke kan bebrejdes forureningens indtræden. Det betyder således, at driftsherren kan blive ansvarlig for miljøskader, uanset at denne har handlet uden skyld også kaldet et ubetinget ansvar. Det bemærkes dog, at der i medfør af miljøskadelovens 47 gælder en række modifikationer til, hvornår den ansvarlige er forpligtet til at bære omkostningerne til foretagelse af forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger. Jordforureningslovens kapitel 4 a og miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 a indeholder de bestemmelser, der finder anvendelse, når en jordforurening eller forurening af vandløb indebærer eller kan indebære en miljøskade eller en overhængende fare for miljøskade i medfør af miljøskadeloven. I henhold til miljøskadelovens 2 finder miljøskadeloven først anvendelse, når der i medfør af én af de 15 oplistede særlove (fx jordforureningsloven eller miljøbeskyttelsesloven) er truffet beslutning om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare herfor. Miljøskadelovens anvendelse er således betinget af, at der i henhold til jordforureningslovens 38 f eller miljøbeskyttelsesloven 73 f er truffet beslutning om, at der foreligger en miljøskade. Hvis en sådan beslutning træffes, vil håndhævelse ske efter miljøskadelovens regler med det pågældende statslige miljøcenter som kompetent myndighed; det vil sige Miljøstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen. Beslutningen vil i denne sag skulle træffes af Tårnby Kommune, jf. det forpligtende kommunale samarbejde. 11 Lovbekendtgørelse nr. 277 af 27. marts 2017 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader 12 Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27 marts 2017 om forurenet jord 13 Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse 14 EUdirektiv 2004/35 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader Side 9

10 For at en beslutning i medfør af jordforureningslovens 38 f eller miljøbeskyttelsesloven 73 f kan træffes, skal følgende betingelser være opfyldt: 1. Forureningen skal udgøre en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som defineret i jordforureningslovens 38 a eller miljøbeskyttelseslovens 73 a, ifølge hvilken der henvises til miljøskadelovens Miljømyndigheden skal kunne identificere den ansvarlige operatør. 3. Miljømyndigheden har forelagt udkast til afgørelse og indhentet bindende udtalelse fra Miljøstyrelsen, jf. herved bekendtgørelse nr af 7. december Ifølge motiverne til jordforureningsloven fremgår det yderligere, at det ofte vil være en forudsætning, at miljømyndigheden har undersøgt, hvordan og hvornår forureningen er forårsaget og konsekvenserne heraf for de berørte naturressourcer. Det bemærkes dog, at miljøskadeloven ikke finder anvendelse på en miljøskade eller en overhængende fare herfor, hvis den skadeforvoldende begivenhed har fundet sted før lovens ikrafttræden 1. juli Hvor forureningen er sket over tid og fx er sket henover 1. juli 2008, kan miljøskadeloven kun bringes i anvendelse på den del af skaden, der er forårsaget 1. juli 2008 eller senere. Det betyder konkret, at en forurening, der er sket efter 1. juli 2008 isoleret set skal udgøre en miljøskade, førend miljøskadeloven kan bringes i anvendelse Undersøgelsespåbud jordforureningslovens 38 e og miljøbeskyttelseslovens 73 e I perioden frem til en aktivering af miljøskadeloven ved afgørelser efter jordforureningslovens 38 f eller miljøbeskyttelseslovens 73 f, vil miljømyndigheden kunne udstede undersøgelsespåbud, jf. jordforureningslovens 38 e og miljøbeskyttelseslovens 73 e. Et sådant påbud vil kunne udstedes til den ansvarlige operatør med henblik på at fastslå, om der kan være tale om en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Det er en betingelse for udstedelse af undersøgelsespåbud, at der er en begrundet mistanke om, at det er den pågældende påbudsadressat, der er årsag til forureningen. 4.2 Jordforureningslovens kapitel 5 Jord og grundvandsforurening, som ikke omfattes af miljøskadeloven, reguleres af jordforureningsloven. Side 10

11 Jordforureningsloven indfører et objektivt ansvar for erhvervsdrivende, der forårsager forurening som led i deres erhvervsudøvelse. Det betyder, at den erhvervsdrivende kan anses for ansvarlig for en forurening, uanset at denne er uden skyld. Reglerne om udstedelse af undersøgelses og oprensningspåbud er beskrevet i jordforureningsloven kapitel Undersøgelsespåbud I henhold til jordforureningslovens 40 kan miljømyndigheden påbyde en forurener "at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at 1. foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lign med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og 2. klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges." I henhold til 40, stk. 2, kan der meddeles undersøgelsespåbud "uanset hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke, hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt før den 1. januar 1992." Ovenstående indebærer, at der kun kan udstedes påbud om undersøgelser af forureningen, hvis forureningen ikke er ophørt inden 1. januar Ved forureninger, der sker over en længere periode, kan forureningen således godt være sket før 1. januar 1992, blot den er fortsat efter denne dato. Der er ikke krav om, at den væsentligste del af forureningen skal være sket efter 1. januar Det er alene et krav, at forureningen er fortsat efter denne dato. I henhold til forarbejderne til jordforureningslovens 40 forudsætter udstedelse af undersøgelsespåbud, at miljømyndigheden har en begrundet mistanke om, at der er en forurening, som skal undersøges, og at den mulige forurening med overvejende sandsynlighed kan hidrøre fra den mulige forureners virksomhed eller anlæg. Forureneren er ligesom ved oprensningspåbud defineret i henhold til jordforureningslovens 41, stk. 3. Det objektive forureneransvar efter 41, stk. 3, nr. 1, er således også gældende i forhold til undersøgelsespåbud efter jordforureningsloven. Side 11

12 Udstedelse af påbud skal rettes mod den virksomhed, forureningen stammer fra. Tårnby Kommune har som miljømyndighed bevisbyrden for, at påbud meddeles til rette forurener, og at betingelserne for udstedelse af påbud er opfyldt Oprensningspåbud I henhold til jordforureningslovens 41, stk. 1, kan der udstedes oprensningspåbud efter jordforureningsloven, hvis den konstaterede forurening eller den væsentligste del af forureningen er indtrådt efter 1. januar Det er Tårnby Kommune som miljømyndighed, der har bevisbyrden for, hvornår en forurening er sket, herunder om den væsentligste del af forureningen er sket før eller efter 1. januar Det er ikke endeligt afklaret, hvad der forstås ved den væsentligste del af forureningen. Pagh antager, at væsentlighedskravet må fortolkes som en de minimis regel, hvorefter myndigheden skal kunne godtgøre, at kun en ubetydelig del af forureningen er sket før 1. januar 2001, hvis oprensningspåbud skal kunne meddeles. Hertil bemærker han, at grænsen for, hvor meget»ældre«forurening, som kan påbydes fjernet på grund af nyere forening, må ligge i størrelsesordenen 1020 % indfører et ubetinget forureneransvar, såfremt sådanne forureninger hidrører fra erhvervsmæssig eller offentlig aktivitet, medmindre forureningen er fremkaldt ved naturkatastrofer, borgerkrig eller lignende. Påbuddet om oprensning kan udstedes til forureneren, der i henhold til 41, stk. 3, er 1) Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode. 2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning. Det objektive ansvar indebærer, at der kan udstedes påbud, uanset om der er noget at bebrejde den pågældende virksomhed i relation til forureningen. 4.3 Påbud efter miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven finder anvendelse på de jordforureninger, som ikke er omfattet af jordforureningsloven. Er der tale om en ældre forurening, der ikke opfylder de tidsmæssige begrænsninger efter jordforureningsloven, er det således miljøbeskyttelsesloven, der finder anvendelse. 15 Pagh, Jordforureningsloven med kommentarer, 2. udgave, 2011, s. 560 f. Side 12

13 Derudover finder miljøbeskyttelsesloven anvendelse på forurening af åvand, vandløb og havet Undersøgelsespåbud Miljøbeskyttelsesloven indeholder i 72 hjemmel for miljømyndigheden til at pålægge den ansvarlige at foretage undersøgelser af egne forureningsforhold. Undersøgelsespåbud kan alene meddeles, hvis: 1. Myndigheden har en begrundet mistanke om forurening 2. Virksomheden må antages at være skyld i forureningen 3. Påbuddet er nødvendigt, jf. proportionalitetsprincippet. Det er ikke fuldstændig afklaret i retspraksis, hvorvidt undersøgelsespåbud kan meddeles på objektivt grundlag efter denne bestemmelse. Det vurderes derfor for mest sandsynligt, at omkostningskrævende påbud efter 72 kræver ansvarsgrundlag (culpa) Oprensningspåbud Miljøbeskyttelseslovens 69 indeholder hjemmel for miljømyndigheden til at påbyde den ansvarlige at foretage oprensning af forurening. Væsentligt er, at der i modsætning til jordforureningsloven og miljøskadeloven ikke er mulighed for at udstede påbud til forureneren på objektivt grundlag, idet påbud om oprensning i medfør af 69 alene kan ske i det omfang, der er noget at bebrejde påbudsadressaten. Påbudsadressaten skal således have handlet erstatningsansvarligt (culpøst) i anledning af forureningen. Dette vil fx være tilfældet i det omfang, påbudsadressaten har handlet i strid med gældende regler, herunder i strid med tilladelser og godkendelser for driften. Det er den påbudsudstedende myndighed (den pågældende kommune), der ved en anfægtelse af påbuddet må påvise, at der er hjemmel til påbuddet, herunder at påbudsadressaten har handlet culpøst. Hvis et påbud underkendes, vil den myndighed, der har udstedt påbuddet, være erstatningsansvarlig i forhold til udgifter, som påbudsadressaten har anvendt til opfyldelsen af påbuddet. Påbudsadressaten kan således vælge at opfylde et påbud og samtidig anfægte påbuddets gyldighed med krav om betaling af erstatning for de udgifter, som er anvendt til påbuddets opfyldelse. 4.4 Forældelsesfrist for afgivelse af påbud Miljøbeskyttelsesloven indeholder ikke en forældelsesfrist for afgivelse af påbud i forhold til en sket forurening. Side 13

14 Omvendt indeholder jordforureningslovens 41, stk. 4, en forældelsesfrist for udstedelse af påbud, idet det heri er fastslået, at påbud ikke kan meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af anvendelsen af det anlæg, der forårsagede forureningen. Afgørende for beregning af forældelsen er ikke, hvornår den forurenende aktivitet er ophørt men hvornår det anlæg eller den virksomhed, som forvoldte forureningen, er ophørt. Det understreges, at forældelsesreglen alene finder anvendelse i relation til oprensningspåbud efter 41 og ikke ved udstedelse af undersøgelsespåbud efter jordforureningslovens 40. Ved siden af forældelsesfristen gælder de almindelige forvaltningsretlige regler om passivitet, som kan afskære miljømyndigheden fra at udstede påbud, hvis der ikke inden en rimelig frist er reageret på en konstateret forurening. 5. VURDERING Det lægges i nærværende vurdering til grund, at Københavns Lufthavn i hele driftsperioden har været drevet lovligt i enhver henseende. 5.1 Finder miljøskadeloven anvendelse? F2 F4 F5 F3 Side 14

15 F6 F7 F8 5.2 Jord og grundvandsforurening Hvor der ikke er grundlag for ansvar for en miljøskade, bør det vurderes, om der efter jordforureningslovens kapitel 5 kan udstedes undersøgelses eller oprensningspåbud Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love, LFF nr. 118 af 12. marts 2008, almindelige bemærkninger, pkt Side 15

16 5.2.1 Kan der meddeles undersøgelsespåbud i medfør af jordforureningsloven? Forureningens alder På grundlag af de foreliggende oplysninger om forureningerne fra lufthavnens områder er der indikationer på, at forurening med PFAS på Københavns Lufthavn A/S' arealer kan være sket over en længere periode. Som eksempel har Brandstation Vest været i brug fra , og Brandøvelsespladsen har været i brug fra 1970'erne og er forsat i brug i dag. F9 Ved forurening, der må antages at være sket over en længere årrække, stiller Miljø og Fødevareklagenævnets praksis imidlertid ikke store krav i forhold til at løfte bevisbyrden for, at der også er sket forurening efter 1. januar Forureningskilden påbudsadressat Det er oplyst over for Horten, at PFASforurening på og omkring Københavns Lufthavn potentielt skyldes aktiviteterne udført på de oplistede områder, jf. afsnit 3.3., og at en stor del af forureningen må antages at hidrøre fra PFASholdigt brandslukningsskum. Horten er oplyst om, at det endnu ikke er fuldstændig undersøgt, hvem de mulige forureninger hidrører fra, herunder hvem der er og har været den ansvarlige driftsoperatør for de enkelte aktiviteter på områderne. Det bemærkes, at et eventuelt påbud skal udstedes til forureneren. Påbud kan udstedes, uanset at der ikke er noget at bebrejde den pågældende forurener, idet der gælder et objektivt ansvar, jf. afsnit 4.2. Det betyder ligesom i forhold til miljøskadeloven at uanset PFAS, herunder stoffet PFOS og restlagre heraf, har været anvendt lovligt, så kan man forurener anses for ansvarlig for en forurening, som man efter omstændighederne har pligt til at undersøge og/eller oprense i medfør af jordforureningsloven. Det er i jordforureningslovens 41, stk. 3, defineret, hvem der kan påbydes at foretage forureningsundersøgelser efter 40: Side 16

17 "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode." Bestemmelsen må udlægges sådan, at den ikke afskærer påbud efter 40, selvom en del af forureningen hidrører fra en tidligere ejer. Hvor der er grund til at antage, at den mulige forurening hidrører fra flere forurenere, skal fremgangsmåden i 43 anvendes. Efter 43 kan undersøgelsespåbud meddeles til alle de forurenere, som har medvirket til den forurening, der ønskes undersøgt, medmindre den pågældende forureners bidrag er ubetydeligt, jf. stk. 2. Udgangspunktet er, at påbudsmyndigheden skal vurdere den enkelte mulige forureners andel af forureningen, og på baggrund heraf meddele påbud til hver enkelt forurener. Ifølge lovens forarbejder skal der ved denne bedømmelse tages hensyn til følgende tre faktorer: 1) Karakteren af den pågældende forurening (farlighed) 2) Omfanget af de pågældendes forurening (hvor meget kan henføres til hver forurener/driftsperiode) 3) Den tidsmæssige udstrækning af den forurening, som den enkelte forurener har forårsaget, hvilket må forstås som længden af den periode, hvor forureningen er foregået. Derudover må der tillige lægges vægt på tidligere undersøgelser og de forurenende virksomheders aktiviteter og regnskaber, som viser virksomhedens brug af forurenende stoffer. Når påbuddene er meddelt, er det hensigten, at flere forurener skal blive enige om, hvordan de i fællesskab vil efterkomme påbuddene. Hvis enighed ikke kan opnås, kan nyt undersøgelsespåbud af den samlede forurening meddeles til den forurener, som må antages at have bidraget med den største andel af forureningen, jf. 43, stk. 3. Herefter vil påbudsadressaten kunne få dækket udgifterne af de øvrige forurenere i det omfang, omkostningerne kan henføres til deres andel af forureningen, jf. 43, stk. 4. Horten bemærker, at det er væsentligt som miljømyndighed at identificere rette påbudsadressat, førend påbud udstedes. Side 17

18 Betydning for muligheden for at kunne meddele oprensningspåbud I henhold til praksis fra Miljø og Fødevareklagenævnet kan der ikke meddeles undersøgelsespåbud, hvis det på forhånd kan udelukkes, at der kan meddeles oprensningspåbud i anledning af forureningen. Denne praksis er blandt andet fastslået i MAD , MAD og MAD og er senest bekræftet i Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse af 8. september 2021, sag 18/05237, hvor nævnet udtalte følgende: "Det er imidlertid Miljø og Fødevareklagenævnets opfattelse, at det tillige følger af det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, at der ikke kan meddeles påbud om undersøgelse af en forurening efter jordforureningslovens 40, hvis det på forhånd kan udelukkes, at der kan meddeles påbud om oprensning mv. enten efter jordforureningslovens 41 eller efter miljøbeskyttelseslovens 69." Den angivne praksis er således begrundet i proportionalitetsprincippet. F10 F Kan der meddeles oprensningspåbud i medfør af jordforureningsloven? Det er afgørende for vurderingen af, om der kan meddeles oprensningspåbud i medfør af jordforureningsloven, at den konstaterede forurening eller den væsentligste del af forureningen er sket efter 1. januar F12 Side 18

19 F13 F14 Horten er oplyst om, at jorddeponiet, som er placeret meget kystnært, fortsat er at finde på Københavns Lufthavne A/S' område. Deponiet blev udlagt med godkendelse fra Københavns Amt og Miljøankenævnets afgørelse af 17. august Den 24. november 1989 blev der meddelt tilladelse til udvidelse af det planlagte område fra kvm til kvm. Forurening fra deponiet kan således være sket fra slutningen af 1989 og kan potentielt stadig ske. Som angivet i afsnit er det forsat uafklaret, hvad der forstås ved den væsentligste del af forureningen. Hvis man følger Pagh, er det dog alene en ubetydelig del af forureningen, som må være forårsaget før F15 F Kan der meddeles oprensningspåbud i medfør af miljøbeskyttelsesloven? Påbud om oprensning efter miljøbeskyttelsesloven forudsætter, at forureneren har forårsaget forureningen ved erstatningspådragende adfærd. Side 19

20 Virksomhedens eventuelle erstatningspådragende adfærd skal vurderes på baggrund af de på forureningstidspunktet gældende normer. Det betyder helt praktisk, at man bedømmer en virksomheds adfærd ud fra, om virksomheden på handlings eller undladelsestidspunktet var i besiddelse af en sådan teknisk viden, at den burde have handlet anderledes. Horten har ikke modtaget oplysninger om, at der på Københavns Lufthavne A/S' områder er begået erstatningspådragende fejl. I nærværende notat er det lagt til grund, at aktiviteterne på de forurenende områder alle har været drevet lovligt i enhver henseende, herunder i forhold til anvendelsen og udfasningen af PFASforbindelser. Virksomhederne, der driver eller har drevet aktiviteterne på de forurenende områder på Københavns Lufthavne A/S' områder, kan imidlertid være omfattet af miljøskadeerstatningslovens regler om objektivt forureneransvar. Herved menes et ansvarsgrundlag, uden at skadevolderen (forureneren) har optrådt forsætligt eller uagtsomt. For skader, der forvoldes ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund indfører miljøerstatningsansvarsloven (lov nr. 225 af 6. april 2004 om erstatning for miljøskader) et objektivt ansvar som i lovens 3, stk. 1, defineres således: "Den, der som led i erhvervsmæssig eller offentlig aktivitet, der er anført i bilag til loven, forårsager en forurening, skal erstatte den skade, som forureningen medfører." Som pkt. H.2 i bilaget er opregnet "Lufthavne og flyvepladser" Og som pkt. J.8 i bilaget er opregnet "Virksomheder med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 til udledning af spildevand fra anlæg med en kapacitet på mere end 30 personækvivalenter eller spildevand, som indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand, eller som har en væsentlig anden sammensætning." Det fremgår af forarbejderne til loven 17, at der kun er erstatningsansvar efter loven, såfremt forureningsskaden skyldes de særlige farlige eller forurenende aktiviteter, som er årsag til, at virksomheden er omfattet af det objektive ansvar efter loven. Skyldes skaden forhold, som ikke har nogen forbindelse med de særlig farlige eller forurenende aktiviteter, er virksomheden dermed ikke objektivt ansvarlig. F17 17 LFF nr. 123 Forslag til Lov om erstatning for miljøskader Side 20

21 F18 F19 Hvis der efter miljøskadeerstatningsloven kan statueres objektivt ansvar, bemærkes det, at ansvaret vil kunne tilbageføres til 1. juli 1994, hvor miljøskadeerstatningsloven trådte i kraft. Det betyder, at hvis forurening viser sig at være sket både før og efter 1. juli 1994, er det alene den del, der kan henføres til perioden efter 1. juli 1994, som er omfattet af lovens objektive erstatningsansvar. F Opsummering I afsnit ovenfor er foretaget en foreløbig vurdering af mulighederne for at udstede oprensningspåbud efter jordforureningslovens kapitel 5. F21 F25 ide 21

22 F Forurening af åvand, vandløb og havvand Påbud om undersøgelse eller oprensning af åvand, vandløb og havvand i de situationer, hvor miljøskadeloven ikke finder anvendelse, reguleres af miljøbeskyttelsesloven Undersøgelsespåbud Efter de foreliggende oplysninger ligger Tårnby Kommune inde med en begrundet mistanke om, at forurenende aktiviteter på Københavns Lufthavne A/S' arealer har været årsag til PFASforurening på og omkring lufthavnen. F Oprensningspåbud F24 Under forudsætning af, at der foreligger et ansvarsgrundlag, vil der kunne meddeles påbud om oprensning af åvand, vandløb og havvand, jf Er eventuelle påbudsmuligheder fortabt ved passivitet? Efter de almindelige forvaltningsretlige regler gælder det, at miljømyndigheder som følge af betragtninger om passivitet kan miste muligheden for udstedelse af påbud. Side 22

23 Praksis fra Miljø og Fødevareklagenævnet viser, at en myndighed, der har fået kendskab til en forurening, er forpligtet til at meddele undersøgelsespåbud inden for rimelig tid, idet myndigheden ellers kan risikere at miste muligheden for at meddele påbud i anledning af en konstateret forurening, såkaldt "retsfortabende myndighedspassivitet". Foruden den forløbne tid skal der i vurderingen af, om der er indtrådt passivitet, tages hensyn til myndighedens mulighed for at undersøge, hvor forureningen stammer fra, herunder hvem der er forurener, og om der er behov for undersøgelser eller oprydninger. Derudover må der i vurderingen tages hensyn til, om påbudsadressaten har indrettet sig i tillid til, at der ikke vil blive meddelt påbud. F26 6. EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ELLER ØVRIGE VIRKSOMHEDER PÅ KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S' AREALER? Horten er anmodet om en vurdering af Københavns Lufthavne A/S' samt øvrige virksomheder på Københavns Lufthavne A/S' arealer eventuelle erstatningsansvar i anledning af PFASforurening på og omkring lufthavnen. Det er for Horten oplyst, at fundet af PFAS har ført til, at Forsyningsselskabet HOFOR har været nødsaget til at lukke en række drikkevandsboringer. Det er sandsynligt, at det vil medføre en forøgelse af priserne for drikkevandet for borgerne. Tårnby Kommune er forsyningsmyndighed i forhold til sikring af rent drikkevand til såvel Dragør som Tårnby Kommune, jf. det forpligtende kommunale samarbejde. Det betyder blandt andet, at kommunen skal føre tilsyn med, at forsyningen sikres, og at leverandørerne opfylder de forpligtelser, der er gældende for levering af drikkevand. Tårnby Kommune har således interesser i forureningssagen i kraft af sine forpligtelser som forsyningsmyndighed, herunder sine forpligtelser til i fremtiden at kunne sikre rent drikkevand i kommunen. Side 23

24 Førend der kan gøres et erstatningskrav gældende, skal de almindelige erstatningsretlige betingelser være opfyldte. Opfyldelsen heraf vil blive belyst nedenfor. 6.1 Ansvarsgrundlag Erstatning forudsætter et ansvarsgrundlag. Et sådant ansvarsgrundlag kan enten være fastlagt på objektivt grundlag eller på baggrund af en culpabedømmelse, det vil sige en bedømmelse af, om den, der har forårsaget forureningen, har begået uagtsomme fejl. Som angivet i afsnit 5 ovenfor, er det i notatet lagt til grund, at virksomhedernes drift på de forurenende områder på Københavns Lufthavne A/S' områder er foregået lovligt, herunder lovligt i relation til håndteringen af PFAS. F27 Med henvisning til afsnit bør det dog undersøges, om der foreligger et objektivt ansvar for den forurening, der er forårsaget. Et ansvar kan i så fald føres tilbage til 1. juli 1994, hvor miljøskadeerstatningsloven trådte i kraft, jf. afsnit I det tilfælde, at der er flere ansvarlige for en given forurening, vil erstatningsansvarslovens 25 finde anvendelse. Det betyder, at fordelingen af erstatningsbyrden mellem flere ansvarlige skal foretages efter, hvad der under hensyn til ansvarets beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt. Fordelingen vil tilmed også være påvirket af, om alle skadevoldere er dækket af en erhvervsansvarsforsikring for de pågældende skader. 6.2 Årsagssammenhæng og adækvans Der er kun ansvar for de skader, som er en følge af den skadegørende handling, og for skader af en art, som med rimelighed kunne påregnes som følge af den skadegørende handling. Ved bedømmelse af, om et givent tab kan kræves erstattet, må betingelserne herom søges afklaret. Det bemærkes i den forbindelse særligt, at det objektive erstatningsansvar efter miljøskadeerstatningsloven kun finder anvendelse i forhold til den forurening, der er forårsaget af de særligt farlige eller forurenende aktiviteter, der er angivet i miljøskadeerstatningslovens bilag. Konkret betyder det, at forureningen skal være forårsaget som en del af den samlede erhvervsmæssige drift af lufthavnsvirksomhed, jf. miljøskadeerstatningslovens bilag pkt. H.2, eller forårsaget i kraft af den tilladelse som potentielt Side 24

25 kan være/har været meddelt i henhold til 28 i miljøbeskyttelsesloven, jf. miljøskadeerstatningslovens bilag pkt. J Dokumenteret tab Erstatningspligt er betinget af, at skadelidte kan dokumentere at have lidt et tab. F28 F Konsekvenser F Forældelse Erstatningskrav i henhold til miljøskadeerstatningsloven følger som udgangspunkt de almindelige forældelsesregler, jf. miljøskadeerstatningslovens 6, stk. 1. Begyndelsestidspunktet for forældelsen løber ikke først fra det tidspunkt, hvor myndigheden faktisk afholdt udgifter til undersøgelse, afværge eller genopretning. Dette er alene et spørgsmål om størrelsen af tabet og dermed størrelsen på erstatningskravet. Side 25

26 Begyndelsestidspunktet er som udgangspunkt skadens indtræden. Imidlertid suspenderes forældelsesfristen så længe, den skadelidte ikke havde og heller ikke burde have kendskab til sit krav eller den erstatningsansvarlige. I forhold til en myndigheds erstatningskrav ved miljøskade bemærkes, at»skaden«ikke nødvendigvis er en indtrådt forurening.»skaden«består derimod i, at myndigheden efter miljølovgivningen har ret og pligt til at gribe ind mod en forureningsrisiko eller en allerede indtrådt forurening med undersøgelser mv. Bo Von Eyben skriver følgende om begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen: "Begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen er principielt det tidspunkt, hvor forureningens karakter kunne aktualisere et myndighedsindgreb, men suspensionsreglen fører naturligvis til, at det praktisk vil være et spørgsmål om, hvornår myndigheden fik eller burde have fået kendskab til de omstændigheder vedrørende forureningen, som kunne begrunde et indgreb." 18 Begyndelsestidspunktet for forældelsesfristen for en myndigheds erstatningskrav for afholdte udgifter til undersøgelse mv. af forurening vurderes derfor at være tidspunktet, hvor myndigheden fik eller burde have fået kendskab til forureningens karakter, herunder kendskab til omstændighederne, der kunne begrunde et indgreb. Suspensionen begrænses dog af den absolutte frist på 30 år, hvormed forældelse indtræder senest for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af vand, jord og undergrund, 30 år efter den skadevoldende handlings ophør. F31 18 Bo Von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2. udgave, 2019, s Side 26

27 F32 7. DEN FREMADRETTEDE PROCES F33 Hvor det ikke er muligt at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning, skal regionen forestå det videre arbejde. Horten er oplyst om, at Tårnby Kommune er i dialog med Region Hovedstaden og har underrettet regionen om de foreløbige forureningsfund på og omkring Københavns Lufthavn. Under forudsætning af, at det konstateres, at der for flere af lokaliteterne ikke kan meddeles påbud om undersøgelse eller oprensning, skal der træffes afgørelse om ikke at meddele påbud. Udkast til denne afgørelse skal sendes i høring hos Region Hovedstaden. Regionen forventes herefter at stilling til forureningsforholdene. Horten, 15. juni 2022 Henriette Soja Side 27

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Envina 10. april 2014

Envina 10. april 2014 Envina 10. april 2014 Formalia og formulering af påbud - Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager ( 69 MBL og 40 og 41 i JFL) Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø

Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø Årsmøde 5. oktober 2017 Advokat Mads Kobberø Disposition 1. 2 8-landsretsdomme 2. Holbæk II (påbud til flere adressater + overtagelse af påbud) 3. Horsens II (officialprincippet ved ikke-påbud) 4. 2 højesteretsdomme

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København

Læs mere

NOTAT OM INDSIGELSER TIL RESTAURATIONSFORSKRIFT

NOTAT OM INDSIGELSER TIL RESTAURATIONSFORSKRIFT Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 176880 17. september 2018 NOTAT OM INDSIGELSER TIL RESTAURATIONSFORSKRIFT FORVALTNINGSRETLIGE PRINCIPPER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

73 a. En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås i overensstemmelse med 7-11 i miljøskadeloven.

73 a. En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås i overensstemmelse med 7-11 i miljøskadeloven. Bilag 8 Lovhenvisninger Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) Lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017 Kapitel 9 a Miljøskade 73 a. En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses

Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget L 175 - Bilag 4,L 176 - Bilag 4 Offentligt Hvordan skal miljøansvarsdirektivet læses * betydning af præambel og formål i artikel 1 * betydning

Læs mere

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger

Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger Natur & Miljø 2017 Udfordrende påbud Miljøsagsbehandlerens, Rådgiverens og Advokatens erfaringer og anbefalinger 1. Indledning hvad forstås ved de udfordrende påbud - Søren Helt Jessen 2. Hovedtemaet:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I medfør af 7, 16, stk. 2 og stk. 3 og kapitel 5, 46 og 47 i landstingsforordning nr.

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Erstatningsansvar for greenkeepere. Erling Kragh-Pedersen Advokat (H)

Erstatningsansvar for greenkeepere. Erling Kragh-Pedersen Advokat (H) Erstatningsansvar for greenkeepere Erling Kragh-Pedersen Advokat (H) Præsentation Erling Kragh-Pedersen Advokat (H), Partner ADVOKATFIRMAET.DK Direkte telefon: 96 31 62 34 Mobil: 28 10 48 64 Skype: ErlingK-P

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø

EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø EnviNa - Årsmøde for jord og grundvand 2014 Advokat Mads Kobberø Forurener efter hvilken? NMK-11-00127 af 25. august 2014 I den konkrete sag havde kommunen meddelt påbud til en virksomhed, der havde udledt

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018

Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018 Juridiske udfordringer i jordforureningsloven oktober 2018 Disposition 2 Er forureneren betaler-princippet under pres? Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) 2007/2 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-146-00003 Fremsat den 12. marts 2008 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1)

Bekendtgørelse om visse kriterier for vurdering af, om der foreligger en miljøskade og om krav til afhjælpning af visse miljøskader 1) BEK nr 652 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 8. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1440-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 29. juni 2006 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0033 Dok.: JTS40625 KOMMISSORIUM for udvalget om køberetlig regulering af produktansvar 1. Indledning Ifølge

Læs mere

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus VINTERMØDE 2013 ATV - AKADEMIET FOR TEKNISKE VIDENSKABER PÅBUDSMULIGHEDER Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE I FORBINDELSE MED VURDERING AF PÅBUDSMULIGHEDER I RELATION TIL

Læs mere

Regnbetingede overløb - Forurenerens ansvar. Partner, advokat (L) Jacob Brandt

Regnbetingede overløb - Forurenerens ansvar. Partner, advokat (L) Jacob Brandt Regnbetingede overløb - Forurenerens ansvar Partner, advokat (L) Jacob Brandt Miljøbeskyttelseslovens formål og grundprincipper: 1, stk. 1: Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen

Læs mere

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Baggrunden for problemstillingen Ubetinget påbudsgrundlag 1) Virksomheder - Sket (helt eller i det væsentligste) efter 1. januar 2001 og ikke brand/hærværk

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager

Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001. Påbud i jordforureningssager Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 8 2001 Påbud i jordforureningssager -RHLSPH -2(,30( -2(0)(2-2+,:362à6.36(*3696)2-2+703:)23+,:362à6 1-0. &)7/=88)07)703:)2# 3:)67-+83:)6()Œ2(6-2+)6()686à(8)-/6%*8.36(*3696)2-2+703:)2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 78 Offentligt Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Der indføres en pligt til at anmelde forureninger, som hidrører fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Pesticidforurening på en maskinstation med egen vandforsyning. Glennie Olsen, Miljø & Byggesag Roskilde Kommune Envina årsmøde d

Pesticidforurening på en maskinstation med egen vandforsyning. Glennie Olsen, Miljø & Byggesag Roskilde Kommune Envina årsmøde d Pesticidforurening på en maskinstation med egen vandforsyning Glennie Olsen, Miljø & Byggesag Roskilde Kommune Envina årsmøde d. 3.- 4. oktober 2018 Disposition Præsentation af lokaliteten: - Forureningskilder

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B2966008 - SMH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. september 2017 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

Læs mere

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156681 NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE PROJEKTFORSLAG FOR VARMEFORSYNINGSANLÆG NÆRMERE BEGRUNDELSE

Læs mere

Omfangsdræn m.m. under huseftersynsordningen i lyset af UfR 2015 s. 702 Ø

Omfangsdræn m.m. under huseftersynsordningen i lyset af UfR 2015 s. 702 Ø Omfangsdræn m.m. under huseftersynsordningen i lyset af UfR 2015 s. 702 Ø H.P. Rosenmeier Marts 2015 Denne lille artikel er en bearbejdet og udbygget udgave af en kommentar til UfR 2015 s. 702 Ø i min

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup

FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup FORSLAG Tillæg nr. 4 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. erhvervsområde syd for Regstrup Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet

Læs mere

Sager mod kommunen. Erstatning for mangelfuld/fejlagtig sagsbehandling i lyset af Ankestyrelsens praksis Advokat Mie Andersen

Sager mod kommunen. Erstatning for mangelfuld/fejlagtig sagsbehandling i lyset af Ankestyrelsens praksis Advokat Mie Andersen Sager mod kommunen Erstatning for mangelfuld/fejlagtig sagsbehandling i lyset af Ankestyrelsens praksis Advokat Mie Andersen Erstatningssagerne vedrører ikke prøvelse af en myndighedsafgørelse Udfordringerne

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 24. maj 2017 Sag 96/2016 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S som mandatar for X-firma (tidligere Y-firma) (advokat Søren Vagner Nielsen) mod Boet efter A (advokat Michael

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 895 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00004 Senere ændringer

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat A]. København, den 25. november 2015 Sagsnr. 2015-2549/MKJ 2. og 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] klaget over [advokat B], og [advokat B] har klaget over [advokat

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Udkast til afgørelse om miljøskade eller overhængende fare for miljøskade

Udkast til afgørelse om miljøskade eller overhængende fare for miljøskade Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø 07-06-2018 Sags id.: 16/948 Sagsbehandler: Mette Schjødt Udkast til afgørelse om miljøskade eller overhængende fare for miljøskade Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Bech-Bruun Jordforurening. Oktober 2018

Bech-Bruun Jordforurening. Oktober 2018 Bech-Bruun Jordforurening Oktober 2018 Jordforureningsloven fra 1999 til 2018 en tilblivelseshistorie 2 Nedslag og udpluk: 1995: To betænkninger; 1995/1996: en betænkning om den juridiske verden og en

Læs mere

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE

JORDFORURENING ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM. afsagt fredag den 3. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 29. maj 2018.

HØJESTERETS DOM. afsagt fredag den 3. maj I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 16. afdeling den 29. maj 2018. HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. maj 2019 Sag BS-23798/2018-HJR (1. afdeling) B som hensiddende i det uskiftede bo efter A (advokat Arvid Andersen) mod Beskæftigelsesministeriet (advokat Rass Holdgaard)

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft

Forurenet jord. Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen. 2. udgave. ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave ved Jens Ahrendt, Line Marie Pedersen og Lars Hammer Wentoft Birgitte Refn Wenzel & Vivi Bruhn Knudsen Forurenet jord 2. udgave/1. oplag

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1)

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord 1) LBK nr 1427 af 04/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-707-00083 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen

Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Tillæg nr. 3 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016-2020 Vedr. nye udstykninger ved Oldvejen Indhold 1. Indledning...3 2. Lov- og planlægningsgrundlaget...3 3. Beskrivelse af kloakoplandet - status...4

Læs mere

Vedr.: Overtagelse og ekspropriation af arealer til regnvandshåndtering

Vedr.: Overtagelse og ekspropriation af arealer til regnvandshåndtering NOTAT DATO: 27. februar 2019 PROJEKTNR.: 2006 lmo/hka Vedr.: Overtagelse og ekspropriation af arealer til regnvandshåndtering 1. Baggrund Aalborg Forsyning undersøger sammen med Aalborg Kommune mulighederne

Læs mere

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om

Den relevante EU-regulering er i denne sammenhæng den såkaldte POPforordning 1 og deponeringsdirektivet (med tilhørende EU-Rådsbeslutning om Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen Jord og Affald, nr. 1/2011 Jord & Affald J.nr. Ref. annsc/lgr/jogha/kavje/dbh Den 21. januar 2011 Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Envina 16. maj 2013 Case

Envina 16. maj 2013 Case Envina 16. maj 2013 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001 Havde

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

FORELØBIGT NOTAT OM FEJL VED KOMMUNAL UDLIGNING

FORELØBIGT NOTAT OM FEJL VED KOMMUNAL UDLIGNING 3. januar 2018 Sagsnr. 397-205529 Sekr. Lene Sørensen Tel. 7221 1772, mail lbs@70151000.dk Havnepladsen 7 DK-9900 Frederikshavn Tel. + 45 7015 1000 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

REGULERING AF TILLADELSER TIL UDLEDNING AF REGNVAND v/henriette Soja, Horten. 2. marts 2018

REGULERING AF TILLADELSER TIL UDLEDNING AF REGNVAND v/henriette Soja, Horten. 2. marts 2018 REGULERING AF TILLADELSER TIL UDLEDNING AF REGNVAND v/henriette Soja, Horten 2. marts 2018 1 GENEREL REGULERING KRAV OM UDLEDNINGSTILLADELSE - MBL MBL 27: Der må ikke udledes stoffer til overfladevand,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996)

Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) N O T A T Lov om offentlighed i for valtningen nogle hovedprincipper(kl notat, 12. nov. 1996) 1. Indledning Dette notat tilstræber ikke at være nogen udtømmende vejledning om offentlighedsloven, men alene

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

LOVLIGGØRELSE AF BYGGERI I KOLONIHAVER

LOVLIGGØRELSE AF BYGGERI I KOLONIHAVER Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 UNDTAGET FRA AKTINDSIGT J.nr. 174080 12. juni 2017 LOVLIGGØRELSE AF BYGGERI I KOLONIHAVER PROCES OG VURDERING 1. INDLEDNING

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0047 EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr om forurenet jord

Lovbekendtgørelse nr om forurenet jord Lovbekendtgørelse 2009-12-04 nr. 1427 om forurenet jord (*) som ændret ved L 2010-05-11 nr. 484, L 2010-12-21 nr. 1555, L 2011-12-21 nr. 1273, L 2012-05-23 nr. 446, L 2012-06-18 nr. 580, L 2013-05-21 nr.

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Det danske godkendelsessystem i retlig belysning (revurdering)

Det danske godkendelsessystem i retlig belysning (revurdering) AARHUS UNIVERSITET Det danske godkendelsessystem i retlig belysning (revurdering) Gå-hjem-møde i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Ålborg den 23. maj 2017 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Envina 10. april 2014 Case

Envina 10. april 2014 Case Envina 10. april 2014 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EU DIREKTIVER OG ÆNDRINGER AF JORDFORURENINGSLOVEN

IMPLEMENTERING AF EU DIREKTIVER OG ÆNDRINGER AF JORDFORURENINGSLOVEN IMPLEMENTERING AF EU DIREKTIVER OG ÆNDRINGER AF JORDFORURENINGSLOVEN Specialkonsulent, cand. jur. Dorte Balle Hermansen Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere