Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Støt Slægtsforskernes Bibliotek Bliv sponsor Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: Ophavsret Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig. Links Slægtsforskernes Bibliotek: Danske Slægtsforskere:

2 Rønne kommunale skolevæsen Skoleåret

3 Beretning om Rønne kommunale skolevæsen for skoleåret 1. august 1965 til 31. juli 1966 ved stadsskoleinspektør H. Benthin C. E. B. TRYK. RØNNE STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

4 2 Skolevæsenets tilsyn, ledelse m. v. Skolekommissionen. Valgt af byrådet: Bogholder Kai Larsen, formand. Handelsgartner Kn. W. Johansen. Bogholder fru J. Weyhe. Valgt af forældrene: Forretningsbestyrer J. Juel Jensen (Østre Skole). Manufakturhandler Ove Nielsen (Aavangsskolen). Bogholder Kai Larsen, formand. Handelsgartner Kn. W. Johansen. Bogholder fru J. Weyhe. Maskinarbejder Ib Hansen. Fru E. Glarbo. Skoleudvalget. TJngdomsskoleudvalget. Valgt af byrådet: Handelsgartner Kn. W. Johansen. Fru E. Glarbo. Valgt af fællesrådet: Lærer Emil Christensen. Valgt af Dansk Arbejdsgiverforening: Driftsleder H. Staffensen. Valgt af Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbund: Fagforeningsformand Hans Otto Jensen Skoleledere: Østre Skole: Stadsskoleinspektør H. Benthin. Træffetid hver skoledag kl , telf Aavangsskolen: Skoleinspektør Sv. Rassing. Træffetid hver skoledag kl , telf Tale- og høreundervisning: Tale- og hørekonsulent Poul M. Møller, telf. Aakirkeby 666. Lærerrådenes formænd: Fælleslærerrådet: Viceinspektør V. Klyver-Poulsen. Østre Skoles lærerråd: Lærerinde frk. E. Guldhammer Schmidt. Aavangsskolens lærerråd: Overlærer T. Vesløv. Erhvervsvej ledning: Erhvervsvejleder P. Bekker Nielsen, arbejdsanvisningskontoret, Ellekongstræde 4, træffes tirsdag og torsdag kl samt fredag kl , telf Skolelæge: Skolelæge fru Grethe Neerborg Kjøller. Træffes normalt: Østre Skole: 1. og 3.fredag i måneden kl. 8-9, telf Aavangsskolen: 2. og 4. torsdag i måneden kl. 8-9, telf. I96I.

5 Sundhedsplejersker: Østre Skole: Frk. E. M. Espersen, kl , telf. priv Aavangsskolen: Frk. K. M. Clausen, kl , telf. priv Skoletandklinik. Østre Skole, telf. 393: Klinikchef: Fru Birte Holm. Børnetandlæge fru Helle Pilegaard. Klinikassistent fru Helene Rasmussen. Klinikassistentelev frk. Grethe Thorsen. Klinikassistentelev frk. Bente Olsen. Skolesekretær: Fru. D. Kaalund-Jørgensen, Østre Skole. Mandag - fredag kl. 9-12, telf Skolebetjente: Østre Skole: O. Aakjær, telf Aavangsskolen: Svend Aa. Petersen, telf Oversigt over elevtallet i skolerne i Rønne 1. september 1965 Fra Rønne kommune Under u-pligtig alder I U-pligtig alder Over u-pligtig alder I alt Dr. Pg. Dr. Pg. Dr. Pg. Dr. Pg. Fra andre kommuner I alt Kommuneskolerne : Østre Skole Aavangsskolen I alt Statsskolen Rønne Privatskole Externatskolen I alt i byens skoler

6 4 Det kommunale skolevæsen: Nyvalget af skoletilsyn i forbindelse med kommunalrådsvalget i foråret 1966 medførte ingen ændring, hvad formen angår, idet den nye kommunalbestyrelse ved sit første møde ikke tog beslutning om oprettelse af skolenævn, og der ved indkaldelse til afstemningsmøde blandt forældrene herom ikke var mødt det tilstrækkelige antal som basis for afstemning (25 %), hvorefter resultatet blev, at skoletilsynet i de næste 4 år fortsat udøves af en skolekommission, valgt af kommunalbestyrelsen, suppleret med én forældrerepræsentant for hver skole, valgt af og blandt forældrekredsen. Som forældrerepræsentanter genvalgtes for Østre Skole forretningsbestyrer J. Juel Jensen med aut. installatør J. Henriksen som suppleant og nyvalgtes for Aavangsskolen bankkasserer Robert Andersen med manufakturhandler Ove Nielsen som suppleant. Sidstnævnte er siden på grund at Robert Andersens bortrejse fra byen indtrådt i skolekommissionen. Med hensyn til de øvrige medlemmer af skoletilsynet henvises til fortegnelsen foran i beretningen. Fra skolens side imødeser vi fortsat godt samarbejde med vore myndigheder om løsning af de opgaver, der vil komme til at foreligge, både af økonomisk og pædagogisk art, ligesom vi håber, at vi i forening sammen med forældrene kan fremme samarbejdet til gavn for skolernes arbejde. Hvad bygninger angår har skoleåret ikke bragt de store forandringer. På Aavangsskolen har man haft fornøjelsen at bebo en færdig skole efter at have færdedes sammen med håndværkere så længe, færdig dog med det forbehold, at den idrætshal, der bygges i skolens nærhed og skal dække halvdelen af dens behov for gymnastiksal, stadig er under opførelse, hvorfor det har været nødvendigt skoleåret igennem pr. bus at transportere pigerne til gymnastik i en af Østre Skoles tre sale. Til bedste for hele skolevæsenet toges som allerede nævnt i beretningen 64/65 den nyopførte kommunale skoletandklinik i brug d. 10. september 1965, medens den officielle indvielse først fandt sted d. 30. september. Af klinikchef Mogens Poulsen, Vordingborg, formand for skoletandlægerne, der var rådgivende ved indretningen af klinikken, betegnedes den ved indvielsen som i enhver henseende velindrettet og praktisk. Desværre kunne vi ikke starte med fuldt mandskab, hvad tandlæger angår; men klinikchef fru Holm og børnetandlæge fru Pilegaard, assisteret af klinikassistent fru Rasmussen og klinikassistentelev frk. Thorsen nåede dog, både hvad behandling og instruktion i mundhygiejne angår, gennem klasse samt hjælpeskolen. Der henvises til klinikchefens beretning senere i årsberetningen. Efter modtagen igangsætningstilladelse omkring 1. marts 1966 kunne man i slutningen af skoleåret tage fat på 1. etape i den planlagte udbygning af Østre Skole. Det drejer sig om forlængelse af den mindste af de to nyere gymnastiksale til normal længde. Ved en tilbygning mod syd skaffes der mere plads, så der kan foretages en tidssvarende indretning af redskabs-, bade- og omklædningsrum.

7 5 Eleverne. Elevernes fordeling i klasserne den 1/ Østre Skole Aavangsskolen I alt Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal Klassetal Elevtal Klassekvotient 1. kl , , , , ,75 6. a-linje ,25 6. b-linje ,33 7. a-linje ,80 7. b-linje , , ,75 1. H ( trin) ,00 2. H (4.-j- 5. trin) ,00 3. H (6.-j- 7. trin) ,00 1. real ,00 2. real ,00 3. real ,00 I alt Elevernes fordeling på de forskellige skoleafdelinger 1/ Klassetrin Østre Skole Aavangsskolen I alt kl kl Realafdelingan Hjælpeskolen I alt

8 6 Afgang og tilgang i skoleåret. Elevtal 1/ dr. Afgang i skoleåret dr. Tilgang i skoleåret dr. Elevtal 31/ dr. 823 pg. 17 pg. 9 pg. 815 pg. Afgang 31/7 1966: Med ophør af skolegang dr. Til andre skoler dr. *) Heraf til Statssk. 1. g: 7 dr. 7 pg. 1. r: 2 dr. 4 pg. 87 pg. 15 pg.4i) 90 dr. 102 pg. Tilgang 1/8 1966: Nyindskrevet i 1. kl dr. 92 pg. Fra andre skoler dr. 39 pg. 92 dr. 131 pg. Elevtal pr. 1/ dr. 844 pg. Klasse- og elevfordelingen mellem de to skoler pr. 1/ blev følgende: Østre Skole klasser: 436 dr. 406 pg. = 842 elever Aavangsskolen klasser: 428 dr. 438 pg. = 866 elever I alt klasser: 864 dr. 844 pg. = 1708 elever Elevernes forsømmelser 1/ / Antal elevdage i alt Østre Skole I gennemsnit pr. elev Aavangsskolen Antal elevdage i alt I gennemsnit pr. elev På grund af sygdom... Af anden lovlig grund... Uden lovlig grund ,92 dage 0,54» 0,13» ,73 dage 0,45» 0,01» I alt ,59 dage ,19 dage Lærerpersonalet. Ændringer i skoleåret. Afsked og forflyttelse: 31/5 1966: Overlærer N. H. Ilsøe afsked på grund af svagelighed. 30/6 1966: Aspirant K. Andersen forflyttet til Hasle komm, skolevæsen. 31/7 1966: Lærerinde fru M. Hunneche forflyttet til Skelskør komm, skolevæsen. Skolepsykolog John Grode ansat som medhjælper for konsulenten for specialundervisningen i Frederiksborg Amt. Timelærer Verner Pedersen afsked efter ansøgning.

9 7 Ansættelser: 1/9 1965: Lærer Tue Vesløv, Rønne, ansat som overlærer. 1/ : Tale- og hørelærer Poul M. Møller, Odense, ansat som tale- og hørekonsulent. 1/1 1966: Aspirant Fl. Berg, Rønne, fast ansat. 1/6 1966: Lærer A. Skovrind Nielsen, Rønne, ansat som overlærer. 1/8 1966: Aspirant Børge Sørensen, Rønne, fast ansat. Overlærer fru L. Langberg, Svaneke, ansat som overlærer. Lærerinde frk. I. M. Guld, Thorshavn, ansat som fast lærerinde. Lærerinde fru Karen Christensen, Rønne, ansat som fast lærerinde. Lærerinde frk. Bodil Garn, Silkeborg, ansat som aspirant. Lærerinde fru Jette Andresen, København, ansat som apsirant. Lærerinde frk. Elsebeth Andresen, København, ansat som aspirant. Lærerinde fru Inger Tonsberg, Esbjerg, ansat som aspirant. Lærerinde frk. Helga Skovsborg, Esbjerg, ansat som aspirant. Lærerinde frk. Else Marie Jespersen, Herning, ansat som aspirant. Lærer Poul Egebæk, Herning, ansat som aspirant. Lærer Johs. Kjeldgaard, Århus, ansat som aspirant. Lærer Ib Verner Madsen, Silkeborg, ansat som aspirant. Skoleinspektør N. M. Petersen. (14/ /6 1966) Dagen efter, at man havde afsluttet skoleåret på Aavangsskolen, fredag d. 24. juni, modtog man meddelelse om, at dens leder, skoleinspektør N. M. Petersen, var afgået ved døden på Centralsygehuset i Rønne. Selv om hr. Petersens helbred gennem en tid havde været vaklende, og de, der kom ham på nærmere hold, nok havde indtryk af, at han i arbejdet bød sig selv lidt mere, end der var kræfter til, så kom hans død dog for de fleste uventet efter knap 2 måneders sygeleje. Hr. N. M. Petersen blev født d. 14/ i Magleby på Møen. Han bestod lærereksamen fra Jonstrup seminarium 1920 og blev efter kortere tjenester ved et par sjællandske skoler knyttet til Rønne kommunale skolevæsen fra 1/ , først som timelærer og fra 1/ som fast lærer. Den 1. januar 1940 rykkede

10 8 hr. Petersen op i viceinspektørstilling, og herfra fulgte d. 1/ udnævnelsen til skoleinspektør ved Aavangsskolen. Sammenlagt blev det en lang tjeneste ved samme skolevæsen; til 1. oktober 1966 kunne skoleinspektør N. M. Petersen have fejret 45-års jubilæum, og det havde han - med god grund - glædet sig meget til. Tjenesten, om end der kom til at mangle ca. 3 måneder i de 45 år, blev imidlertid ikke alene lang, den blev også værdifuld og frugtbringende, såvel i hans egenskab af lærer som skoleleder. Kort kan det måske udtrykkes sådan, at han ved siden af solid viden på de områder, hvorpå han bevægede sig, havde et positivt forhold til de emner, han beskæftigede sig med, og de mennesker, elever og kolleger, som han kom til at omgås. Æret være skoleinspektør N. H. Petersens minde! Kursus. I et kursus i matematik (nyt stof i realafdelingen), afholdt i Aakirkeby septemberoktober 1965 under ledelse af afdelingsleder Allan Christiansen, D. L. H., deltog Hr. P. Jensen Hr. Hakon Christensen Hr. Flemming Berg Hr. T. Vesløv Hr. V. Tonsberg Fru B. Juel Jensen Frk. E. Birkebæk Andre deltagere i kortere kursus: Hr.T. Bjørn: Blokfløjte (Helsingør), børneteater (Herning), engelsk (Engelsholm højskole). Frk. E. Guldhammer Schmidt: Asproprojektet (Unesco), historie og geografi (Rosgilde-Unesco), Samtidskundskab (Granevollen, Norge-Unesco). Frk. E. Birkebæk: Idræt (Viborg gymn.højskole), gymnastik (Sønderborg gymn.højskole). Hr. Poul Hviid: Engelsk (London). Fru G. Christensen: Folkeskolens fagkreds kl. (D.L.H., Odense). Hr. E. Christensen: Metalsløjd (Askov sløjdlærerskole). Hr. H. V. Yde: Engelsk (D. L. H.), orientering (D. L. H.), engelsk fonetik (Dansk-engelsk selskab, Tune). I skoleårets løb har der med forskellige arrangører været afholdt følgende kurser og instruktioner, hvori lærere ved skolevæsenet har deltaget: 6/11-7/11 65: (Østre Skole): Kursus i historie. Instruktører: Lærer Tage Andersen, Fårevejle, lærer Ellebæk og fagkonsulent Leif Busk, København. 4/3 66: (Østre Skole): Fru Mona Pedersen, Marebæk: Principper og indhold i orienteringsundervisning i kl. Arr.: Lærerkredsen. 21/3-22/3 66: (Østre Skole): Instruktionskursus i erhvervsorientering. Arr.: Direktoratet for folkeskolen. 17/5 66: (Aavangsskolen): Instruktion i bedømmelse af husgerning i 9- kl. ved skolekøkkeninspektør fru Munk Nielsen. Arr.: De bornholmske husholdningslærerinder.

11 9 20/5 66 (Aavangsskolen): Overlærer fru Agnethe Bundgaard, København: Den begyndende regneundervisning (Mængdelære). Arr.: Lærerkredsen. 1/6-2/6 66 (Aavangsskolen): Biblioteksudstilling med møder for lærere, skoleledere og skolemyndigheder ved fagkonsulent Evald Andersen, København. Arr.: Direktoratet for folkeskolen. Lærerdagene for hele Bornholm, arrangeret af lærerkredsen, blev afholdt 11/11-12/11 65 på Aavangsskolen. Foredragene var følgende: Undervisningsdirektør Hans Jensen: Aktuelle skolespørgsmål. Amtskonsulent P. Jacobsen: Vi planlægger og samarbejder. Konsulent Kristensen: Økonomi i hverdagstøjet. I løbet af de to dage var der instruktioner i: Dansk i realafdelingen (overlærer A. Døssing). Regning i kl. (seminarielektor C. E. Jensen). Regning i kl. (lærer A.Torsager). Religion i realafd. (rektor Tolderlund-Hansen). Engelsk ved den nye realeks. (fagkonsulent Munkholm). Engelsk for begyndere (lærerne E. Cramer og Pr. Frandsen). Engelsk i kl. (overlærer frk. Boye Petersen). Tysk for begyndere (skoleinspektør R. Lave). Geografi i realafd. (seminarielektor Holmelund). Biologi (viceinspektør Asger Dragsholt). Materiale til specialundervisning (overlærer fru Chris Messell). Fra forlagene og andre fremstillere af undervisningsmateriel var der en righoldig udstilling. Vikarer. Under vakance, sygdom og militærtjeneste har følgende vikarer virket: Som helårsvikarer: Fru G. Rosenmeier. Frk. E. Johansen. Frk. E. Thorsen. Fru Grete Larsen. Fru E. Jacobsen. Fru S. Eliasen. Fru Åse Lis Nielsen. Frk. E. Olsen. Fru K. Yde. Fru S. Filholm. Fru Joan Andersen. Fru M. Jensen. Hr. Sv. À. Petersen. Hr. Steen Løfberg Larsen. Hr. Carl Ilsøe. Frk. Elna Poulsen. Fru K. M. Ipsen. Hr. provst V. Nielsen.

12 10 Som halvårsvikarer (seminarieelever): 10/ /166: Hr. Jørgen L. Knudsen (Esbjerg). Hr. Boye Jørgensen (Holbæk). Hr. Knud Toft (Odense). Hr. Louis Dahl (Marselisborg). Frk. Bodil Klougart (Marselisborg). Frk. Kirsten Tange (Odense). Frk. Gurli Hansen (Vordingborg). Hr. Niels Nielsen (Vordingborg). Hr. Leif Andreas Fabiansen (Marselisborg). Frk. Henny Jensigne Jensen (Holbæk). Frk. Alice Laurine Larsen (Haslev). Frk. Tove Larsen (Haslev). 17/1-23/6 66: Hr. Ole Liisborg Hansen (Skårup). Hr. Jens Chr. Paisen (Haderslev). Hr. Preben Børge Petersen (Blågård). Hr. Eigild Skjærris (Jelling). Frk.Birte Tofte Henriksen (Skårup). Frk. Inger Grønborg (Vordingborg). Frk. Grete Hoffmann (Jelling). Frk. Kirsten M. Rich (Århus). Hr. Erik Würtz Nielsen (Frederiksberg). Frk. Ellen Birgitte Grøn Iversen (Haslev). Frk. Kirsten Jæger (Ranum). Hr. Bent Jørgen Bech (Nr. Nissum). Frk. Bonnie Petersen (Vordingborg). Frk. Hedda Susanne Bentsen (Haslev). Frk. Vivi Nysteen (Haslev). Frk. Ellen Petersen (Vordingborg). For kortere tidsrum: Overlærer frk. M. Pihl. Frk. Ilse Schon. Fru Kirsten Larsen. Normering' af lærerstillinger. Ifølge den af undervisningsministeriet pr. 20/ for skolevæsenet godkendte normering for skoleåret 1966/67 kan der normeres i alt 76 stillinger, d. v. s. en forøgelse med 2 stillinger i forhold til 1965/66. I undervisningsministeriets skrivelse af 5/ godkendtes oprettelse af en stilling som pædagogisk leder af hjælpeskolen med løn efter lærerlønningslovens 5. lønningsklasse; desuden oprettedes en stilling som timelærerinde, hvorefter normeringen ved skolevæsenet pr. 1/ omfattede følgende stillinger: 2 skoleinspektører, heraf 1 stadsskoleinspektør. 4 viceinspektører. 1 konsulent for specialundervisningen (skolepsykolog). 1 tale- og hørekonsulent. 1 pædagogisk leder af hjælpeskolen. 29 lærere. 30 lærerinder. 3 timelærere. 3 timelærerinder. 2 faste vikarer. I alt 76 stillinger.

13 Lærerværelset, Aavangsskolen. 11

14 12 Stadsskoleinspektør: H. Benthin... Skoleinspektør: Vakant. Fortegnelse over lærerpersonalet 1. august Født Dim. Undervist ved Rønne skolevæsen fra c v> w 3 C v /1 47 1/ / V iceskoleinspektører: P. Jensen /7 29 1/2 47 1/ Hakon Christensen /4 33 1/8 53 1/ V. Klyver-Poulsen / /8 65 1/8 59 Aa. G. Christensen /6 52 1/ /10 64 Aa. 1 vakant stilling (pæd. leder af hjælpeskolen) 0. Skolepsykolog: Vakant. Tale- og hørekonsulent: P.M. Møller / / /12 65 Aa. Overlærere: J. Ulnits /8 51 1/1 56 1/ H. Bloch /8 59 1/8 59 1/ H. Yde /8 64 1/8 64 1/1 59 Aa. K. Kristensen /6 46 1/4 61 1/ J. Østergaard Olesen /8 51 1/8 65 1/ T. Vesløv /4 55 1/9 65 1/9 65 Aa. A. Skovrind Nielsen /8 57 1/6 66 1/6 66 Aa. Frk. K. M. Knudsen /9 24 1/8 51 1/4 55 Aa. Frk. A. Jensen /4 37 1/8 53 1/4 55 ø. Frk. H. Pihl /1 42 1/1 56 1/ Fru I. Mikkelsen /4 52 1/8 56 1/ Fru C. Hansen /1 54 1/7 58 1/ Fru L. Langberg /8 66 1/8 66 1/10 60 Aa. Fru I. Ulnits /8 52 1/4 61 1/4 61 Aa. Fru E. Ilsøe /8 51 1/8 62 1/8 62 Aa. Fru G. Christensen /8 62 1/9 64 1/9 64 Aa. Lærere: T. Bjørn /8 60 1/8 60 1/ K.H. Hansen*) /8 59 1/8 59 1/8 54 Aa. V. Tonsberg /8 57 1/ /4 58 Aa. E. Christensen /8 64 1/8 64 1/7 60 Aa. Fl. Berg /8 62 1/1 66 1/ E. Ravn Nielsen /8 63 1/8 65 1/8 63 Aa. B. Sørensen /8 64 1/8 66 1/8 64 Aa. *) uden for nr. 1/ /7 67 o cs O Vi O C O H "6 co Aa.

15 13 Johs. Kjeldgaard (asp.) P. Egebæk (asp.)... Ib Madsen (asp.) /8 1/8 1/ /8 1/8 1/ Aa. 0. Lærerinder: Fru A. Jørgensen /8 65 1/8 65 1/1 53 Aa. Fru A. Rasmussen /7 62 1/7 62 1/6 55 ø. Fru E. Marchman / / /12 55 ø. Fru H. Marker / / / Fru B. Juel Jensen /8 55 1/8 57 1/ Frk. E. G. Schmidt /8 55 1/8 57 1/ Frk. E. Birkebæk /8 56 1/8 58 1/ Fru I. M. Olsen /8 66 1/8 66 1/7 58 Aa. Fru A. Krall-Jensen /8 61 1/8 61 1/ Fru K. Christensen /8 66 1/8 66 Aa. Fru G. Grosell (asp.) /8 65 1/ Fru I. Tonsberg (asp.) /8 66 1/8 66 Aa. Fru Jette Andresen (asp.) /8 66 1/8 66 Aa. Frk. E.M. Jespersen (asp.) /8 66 1/8 66 Aa. Frk. H. Skovsborg (asp.) /8 66 1/8 66 Aa. Frk. B. Gam (asp.) /8 66 1/ Frk. E. Andresen (asp.) /8 66 1/8 66 Aa. Timelærere: P.Hviid /8 63 1/8 63 ø.

16 14 Virksomheden Fra skolernes dagbøger. Østre Skole: 1965: 26/8 Skoleskovture: kl. til Almindingen, kl. til Hammeren. 28/8 Overlæge H. Chr. Olsen holder som repræsentant for landsforeningen»gestapo-fangerne«foredrag om besættelsestiden for eleverne i real og kl. 31/8-6/9 8AB på lejrskole i Ribe under ledelse af fru B. Juel Jensen, fru H. Marker og hr. Emil Christensen. 8/9 Engelsk kulturattaché i København, mr. Sutherland, beser skolen og overværer engelskundervisningen. 22/9 Forældremøde for 8AB: Klassemøde for hver klasse, derpå redegørelse for statskontrolleret prøve fra 9. kl. og til slut beretning om lejrskolen. 27/10 Fagkonsulent Søren Borello, København, overværer religionsundervisningen i de større klasser. 4/11 Frk. E. Johansen og fru B. Juel Jensen afholder konsultationsaften for 5Cs forældre. 29/11 Forældremøde for 9AB. Erhvervsvejleder Bekker Nielsen redegjorde for erhvervsvalg. 6/12-7/12 Forældredage på skolen. 14/12 Lærer Flemming Berg og frk. Kirsten Tange afholder forældremøde for 3C. 20/12 Elevrådet afholder»sokkebal«i gymnastiksalene. 21/12 Afslutning før jul i klasserne. De ældre elever fra såvel Østre Skole som Aavangsskolen samledes derefter til fælles afslutning i Rønne Kirke ved pastor Fabricius. 1966: 12/1 Fru E. Marchman og hr. Louis Dahl afholder forældremøde for 3A. 25/1 Forældremøde for begge skoler på»industrien«. Sparekassekonsulent Knud Kristensen, København, talte om»økonomi i dagligtøjet«. 27/1 Besøg af norsk rejselærer, skolebestyrer Arne Kløvjan, Skage i Nomdalen. Foredrag og lysbilleder om og fra Nomdalen. 31/1 Oberst Henningsen, Frelsens Hær, viste film fra korpsets 100-års jubilæum og fortalte om dets arbejde. 2/2-3/2 Skolefest på»industrien«. Festen indledtes med musik af et orkester under ledelse af lærer T. Bjørn og sang af skolekoret, ledet af overlærer K. Kristensen. Derefter opførte Hab. samt enkelte elever fra 4. og 5. kl. Kai Wilhelm:»Tatertøsen«, instrueret af hr. K. Kristensen og frk. Guldhammer Schmidt og med kulisser af hr. Bjørn. Underholdningen efterfulgtes begge aftener af dans. 14/2 Forældremøde for 7. klasserne. Efter en redegørelse for mulighederne for fortsat skolegang vistes et filmsbånd om»de kortere tekniske uddannelser«, og aftenen sluttede med forældrekonsultation hos de tilstedeværende lærere. 15/3 Lærerne i 2. real a. afholder forældremøde. Der blev dels redegjort for en påskerejse til Tyskland, dels for valgfri fag i 3. real. - Frk. Aksa Jensen og hr. Paisen afholder aftenkonsultation for 5B s forældre. 14/4 Fru A. Rasmussen afholder forældremøde for 4C. Mødet indledtes med elevernes opførelse af»klods Hans«.

17 15 20/4 Forældremøde for 6C ved hr. Bjørn, der holdt foredrag om det musiske i undervisning og opdragelsen. 12/5 Fru E. Jacobsen og frk. Hoffmann afholder forældremøde for 1A. 9/6 Lærer Emil Christensen foretager én-dagsrur med 8A til Ystad. 11/6 Udstilling af elevarbejder. 22/6 Afslutning for afgangsklasserne. 23/6 Oprykning i nye klasser. Aavangsskolen: 1965: 10/8 Skolen begynder efter sommerferien. 30/8 Udflugt for 3., 4. og 5. klasserne til Brændesgårdshaven. 30/8-5/9 8. klasserne på lejrskole i Rudbøl. Ledsagere: hr. G. Christensen, hr. B. Sørensen og fru Ulnits. 3/9 Udflugt til Skovly med 1. og 2. klasserne. 30/9 Idrætsdag på stadion sammen med Østre Skole og Klemensker skole. 28/10 Faginspektør S. Borello overværer undervisningen i kristendomskundskab. 25/11 III. real i København under ledsagelse af hr. Yde. 6/12-7/12 Forældredage. 8/12 Forsvarets Velfærdstjeneste holder foredrag og viser film for drengene i III. real, 9. og 8. klasserne. 1966: 12/1-13/1 Skolefest i»industrien«. Der opførtes»mester Lurifax«og K. Rosenberg med instruktion af hr. Klyver-Poulsen. 19/1 Forældremøde for 9B s forældre. 26/1 9B på besøg i København under ledelse af hr. Tonsberg. 5/2 Forældremøde for 4D s forældre. 10/2 Forældremøde for 7. og 8. klassernes forældre. 28/2 Lærer D. Rodrigues, Kenya, fungerer som gæstelærer i et tidsrum af 3 uger, specielt i engelsk, geografi og orientering. 7/3 Forældrekonsultation for 2B s forældre. 21/3 Forældremøde for 3A s forældre. 23/3 Forældrekonsultation for 6B s forældre. 22/6 Afslutning for afgangsklasserne i festsalen. Uddeling af eksamens- og afgangsbeviser samt flidspræmier. Tale af bogholder fru J. Weyhe.

18 16 Specialundervisningen m. v. Rapport ved skolepsykolog John Grode: I årets løb er 88 elever, 56 drenge og 32 piger, blevet underkastet skolepsykologisk undersøgelse, hvoraf 10 tidligere var undersøgt, men på ny blev generelt testet med speciel placering for øje. Fordelingen af disse 88 sager var følgende. Østre Åvang Østre Avang Klassetrin: Førskolebarn kl kl kl kl kl kl kl. og højere... 0 Indstillingsårsager ( ev. flere) Læseretardering... Faglige problemer (plus umodenhed)... Evnesvaghed... Tilpasningsvanskeligheder. Hjemmets ønske... Andre I Behandlingsforslag: Læsehold... Læseklasse... Hjælpehold/-klasse... Externatskole... Skoleforsinkelse (oversidn.) Børne- eller behandlingshj. Kostskole... Efterskole... Forsat skolegang (eft. 7. kl.) Almindelig oprykning... Speciel terapi (i den aim. skole... I alt De væsentligste resultater i forbindelse med det skolepsykologiske planlægningsarbejde i det forløbne år har unægtelig været oprettelsen af de to nye specialklasser fra 1966: hjælpeklassen for 8. trin samt læseklassen for drenge fra klassetrin. 8. hjælpeklasse og den selvfølgelige fortsættelse heraf gennem 9. klasse må anses for et meget betydeligt gode for de elever, det drejer sig om. De har i høj grad behov for skolegang ud over de lovpligtige 7 år, og desuden behøver de støtte ved overgang til erhvervslivet. Normeringen af en pædagogisk leder for hjælpeklasserne må anses for et yderligere bidrag til stabilisering såvel af elevernes undervisning som af kontakten med hjemmene og endelig, og ikke mindst, af deres relation til livet uden for skolen. Den vedtagne læseklasse kan næppe overvurderes i betydning for de elever, det drejer sig om. I almindelige klasser ville de ikke have mange muligheder for at hævde sig. Nu er der givet dem en virkelig chance for normalisering på det faglige og dermed på det sociale område. Klassen forudsættes etableret for minimum 3 år. Læseholdsundervisningen: Denne form for støtteundervisning har på grund af lærermangelen haft noget trange kår ved skolevæsenet, men til skoleåret lykkedes det at få øget timetallet, hvorved det blev muligt at yde ekstraundervisning i dansk, om end ikke i fornødent omfang, til næsten alle de elever, der blev henvist hertil fra skolepsykologen. Der deltog fra kl. følgende antal elever: Østre Skole... Aavangsskolen dr. 16 pg. 12 dr. 7 pg. I alt dr. 23 pg.

19 Tale-h^reundervisningen: Rapport ved tale og hørekonsulent P. M. Møller. 17 (Da konsulentens virksomhed også har omfattet de bornholmske købstadskoler uden for Rønne, er disse medtaget i oversigten). Lad mig først sige tak til de myndigheder og lærere, der med positiv og velvillig indstilling til mit arbejde og mig selv, har gjort det lettere for mig at komme ind i arbejdet herovre og blive»bornholmer«. På det tidspunkt, jeg tiltrådte stillingen, havde arbejdet ligger stille ca. Li år. Det betød, at hele det elevmateriale, der lå til mig, skulle genundersøges for at at finde de elever frem, der her og nu havde størst behov for tale-hørepædagogisk undervisning. Først derefter kom der gang i den egentlige undervisning. På efterfølgende skema har jeg med tal redegjort for nogle hovedlinjer i arbejdet. Det store antal underviste elever er fremkommet ved, at eleverne har fået korte lektioner og kun én ugentlig. Det er imidlertid gået ud over undervisningen, som på den måde mister sin kontinuitet. Fremover vil der blive beregnet 2 lektioner à 25 min. pr. elev ugentlig i gennemsnit, i lighed med hvad der er almindeligt for ambulant tale-høreundervisning i folkeskolen i det øvrige land. For at udnytte undervisningskapaciteten mest muligt må der være en lille venteliste, hvilket altså ikke må afskrække lærerne fra at anmelde nye elever. Hellere en for meget end en for lidt. Normalt vil den store ombytning finde sted efter jule- og sommerferien. Det kan jo ikke undgås, at visse elever kommer lidt bagefter de andre i klassen, når de bliver taget ud til tale-høreundervisning, men jeg må bede lærerne bære over med dem. Jeg prøver altid at undgå timer med hovedfag for de største børns vedkommende. Rent praktisk kan jeg nævne, at der i begyndelsen af 1967 vil være nogle mapper at finde på skolerne i mit område med kopier af tale- eller høreundersøgelsesresultater, som klart viser, hvilke elever, der på det aktuelle tidspunkt modtager undervisning. Lad mig til slut nævne, at det er min agt i tiden, der kommer, at arrangere nogle aftener, hvor jeg kan orientere kollegerne lidt grundigere om mit arbejde.

20 Rønne, 0. Dr. Pg. Rønne, Å. Dr. Pg. Hasle Dr. Pg. Nexø Dr. Pg. Allinge Dr. Pg. Åkirkeby Dr. Pg. Svaneke Dr. Pg. Sprog 4- udtalevanskeligheder Udtalevanskeligheder I alt Stemmelidelser Stammen Hørelidelser Dr. + Pg. Dr. +Pg. Dr. + Pg. Dr.+Pg. Dr.+Pg. Dr. + Pg. Dr.+Pg. Nye undersøgelser Genundersøgelser Elever med behov for tale-hørepæd. undervisn. eller observation Elever, der har modtaget undervisning Elever, der fortsat har behov for tale-hørepæd. undervisning el. observation

21 19 Tanker om specialundervisningen på Bornholm. Det er jo ingen hemmelighed, at etablering af specialundervisning ved de bornholmske kommuneskoler er begyndt ret sent. På den baggrund synes jeg, man er nået et godt stykke. Næsten alle specialundervisningens dicipliner kan tilbydes, men desværre endnu ikke i tilstrækkeligt omfang. Mange svagtbegavede børn kan nu komme i hjælpeklasser, men endnu findes ingen årgangsdelte. Holdundervisning kan tilbydes læseretarderede, men der findes kun én læseklasse på øen o. s. V. Ser vi på mit specielle område med tale- og høreundervisning, så kan der tilbydes ambulant undervisning, men der findes ingen sprog- endsige taleklasser. At etablere specialundervisning er i stor udstrækning en opgave for den enkelte kommune, men megen specialundervisning kan kun, eller bedst, løses på»ø-plan«. Rundt om i landet centraliseres folkeskolens undervisning af disse minoriteter, og det vil også blive nødvendigt herovre, hvis vi skal opfylde vore forpligtelser overfor disse elever. Efter den sidste skolelov, hvor disse forpligtelser er nøje præciseret, har man set, hvordan denne undervisning i stadigt større omfang er taget op i folkeskolerne landet over, således at flere og flere får lov til at bo hjemme under opvæksten. I mit elevmateriale forekommer i hvert fald to, som for få år siden ville være henvist til institution. På forsorginstitutioner som døveskoler og taleinstitutter ser man efterhånden kun de absolut sværeste tilfælde, bl. a. mange multihandicappede, som kun lever i kraft af lægevidenskabens seneste landvindinger. Nogen vil måske spørge:»hvor er da de børn nu, som skulle gå i en eventuel 1ste sprogklasse?«nogen er på externatskolerne, andre udsætter skolegangen et år. Enkelte er på institution og nogen frister en kummerlig tilværelse i 1. klasserne rundt omkring. Der er stadig nogen, der spekulerer på, om det kan nytte med al den specialundervisning. For mig at se må formålet være at give disse vore dårligere stillede medborgere en ekstra håndsrækning, så de bedre kan kompensere for eller overvinde deres dårlige udrustning og udnytte de muligheder, de har i sig, til gavn for dem selv og deres omgivelser. Mange er gennem specialundervisning sikret en bedre trivsel. Og så har det gavnet, hvadenten det mere kortfristede formål har været at hjælpe dem til at blive i normalklassen eller til at blive boende hjemme. Der er dog givetvis også tilfælde, hvor man får for lidt ud af anstrengelserne. En skønne dag vil specialundervisningen blive hævet op til en opgave på»ø-plan«. Til da må vi, der står i arbejdet, hjælpe vore elever så godt vi kan. Jeg kan i denne forbindelse ikke lade være med at nævne, at min kollega T. Sørensen, Aker, og jeg kunne arbejde langt mere rationelt, hvis uddelingen i distrikter blev geografisk bestemt. Vi ser begge frem til forhandlinger med myndighederne, hvor disse ting bliver drøftet. Naturligvis bør en omlægning finde sted gradvis, så de elever, der er i undervisning, ikke pludselig skal skifte lærer. Det meste af vort arbejde består af enkeltmandsundervisning, og en forudsætning for undervisningens heldige udfald er, at man opnår virkelig kontakt med eleverne. Det må være klart, at ret megen bytten rundt og afbrydelse af undervisningen forhaler undervisningens afslutning til skade for eleverne. Lad mit nytårsønske være at stillingen som skolepsykolog bliver besat snarest. Poul Af. Møller.

22 20 Skolemodenhedsprøver (Lærerinderne fru A. Rasmussen og fru E. Ilsøe): Skolemodenhedsprøverne afholdtes i foråret I966 for det kommende skoleårs begyndere, idet man som i 1965 anvendte den norske professor Sandvéns prøve. Der udsendtes indbydelser til forældre med børn, der først fyldte 7 år efter 3I/7, da der almindeligvis kun for disse børn kan blive tale om at udskyde skolegangen et år. Prøverne er frivillige undtagen for de børn, der først fylder 6 år efter 31/1. Disse indskrives kun, såfremt prøven viser udtalt egnethed. Bortset fra disse meget få tilfælde må prøverne på ingen måde opfattes som en slags optagelsesprøve. Formålet er blot at få et fingerpeg med hensyn til barnets mulighed for at kunne honorere den normale skoleklasses krav og arbejdsform. Oversigt over de afholdte prøver: Østre skole Aavangsskolen I alt Indbudt til prøve dr. 20 pg. 16 dr. 21 pg. 27 dr. 41 pg. Mødt til prøve dr. 18 pg. 16 dr. 21 pg. 27 dr. 39 pg. Drøftelse m. forældrene.. 5 dr. 3 pg. 6 dr. 6 pg. 11 dr. 9 pg. Skolegang udskudt... 4 dr. 2 pg. 2 dr. 3 pg. 6 dr. 5 pg. Af i alt 178 tilmeldte elever blev skolegangen udskudt for 11. Erhvervsorientering erhvervsvejledning. Hvert år står mange af skolens elever over for valg af uddannelse eller erhverv. Med henblik på at forberede dette valg giver skolen gennem den erhvervsorienterende undervisning eleverne en forberedende erhvervsvejledning. Den erhvervsorienterende undervisning påbegyndes i 7. klasse og fortsættes både i klasserne og i realafdelingen. Gennem undervisningen får eleverne et kendskab til erhverv, uddannelser, arbejdsmarkedsforhold m. m., ligesom eleverne også skulle få et bedre kendskab til egne anlæg og forudsætninger og disses indflydelse på erhvervsvalget. Foruden den teoretiske undervisning i klassen gives der også en praktisk betonet erhvervsorientering bl. a. i form af virksomhedsbesøg og erhvervspraktik. I lighed med tidligere år har eleverne i 8. klasse og II. real været i praktik 1 periode à 6 dage, medens eleverne i 9 klasse har været i praktik i 2 perioder à 6 dage. Eleverne i III. real har haft lejlighed til at komme i praktik i deres efterårsferie på frivillig basis. I alt har 116 drenge og 129 piger været i erhvervspraktik, og der har været foretaget 325 placeringer, fordelt således: Dr. Pg. Dr. Pg. auto- og traktormekaniker 7 frisør 1 11 bager 2 handel en gros 5 bank og sparekasse 3 1 husligt arbejde 2 barnepleje, børnehave 12 journalist 2 blikkenslager 2 kahytsjomfru 2 blomsterbinder 1 keramiker, keramisk maler 3 6 bogtrykker 5 klinikassistent 3 butik kolonial kok, skibskok 2 manufaktur 3 31 konstabel 1 andre brancher 6 23 kontor defektrice 1 laborant 4 4 dekoratør 2 1 landbrug, skovbrug, fiskeri 1 3 dæksdreng m. m. 16 luftfart m. m. 4 elektriker 14 maler 1 falckredder 3 maskinarbejder 8

23 21 murer 1 radiotekn., elektromek. m. m. 14 smørrebrødselev 2 sygeplejerske, sygehjælper 11 tapetserer 1 teknisk tegner m. m. 6 1 tømrer, snedker m. m. 9 urmager 1 økonoma 8 I alt Skolen er klar over, at erhvervspraktikkens gennemførelse stiller store krav til virksomhederne, og at der er forbundet et stort arbejde hermed både for arbejdsgivere og for medarbejdere i virksomhederne. Man vil gerne udtale sin påskønnelse af den velvilje, skolens elever møder, når de er i praktik. Skolen har også i indeværende skoleår haft et nært samarbejde med den offentlige erhvervsvejledning ved amts-arbejdsanvisningskontoret i Rønne. Det drejer sig om samarbejde på mange områder. Således kan nævnes fremskaffelse af praktikpladser, erhvervsvejlederbesøg i de ældste klasser, erhvervsvejlederens deltagelse i forældremøder, arrangement af erhvervsoplysende møder med fagfolk m. m. Udover den orientering, som skolen giver eleverne, har disse mulighed for at få personlig vejledning ved henvendelse til erhvervsvejledningen, amts-arbejdsanvisningskontoret, Ellekongstræde 4, Rønne, hvor erhvervsvejlederen træffes tirsdag og torsdag fra kl. 14 til og fredag kl. 19 til 20 samt efter aftale. Erhvervsvejledningen, der i øvrigt er gratis og står åben for både unge og voksne, har i omhandlede skoleår været søgt af 25 skolesøgende og 49 udgåede elever fra Rønnes skoler. Idræt og svømning. Antallet af aflagte prøver var: Skoleidræt: Svømning: Bronze dr. 66 pg. Svømmeprøve dr. 38 pg. Sølv dr. 57 pg. Frisvømmerprøve.. 15 dr. 4 pg. Guld dr. 33 pg. Livredderprøve... 4 dr. 5 pg. Sølv med emalje 5 dr. 9 pg., Guld med emalje 1 dr. 4 pg. Guldfaklen... 0 dr. 5 pg. I alt dr. 174 pg. Den periode, hvori svømmeundervisningen kan drives, er jo på grund af en lang sommerferie forholdsvis kort. For at bøde lidt på det, har der det sidste par år i sommerferien været mulighed for gratis svømmeundervisning på»den gule«for de elever, der ønskede det. Tilmeldingen sker umiddelbart før feriens begyndelse, så rejseplanerne skulle være lagt og ikke være nogen hindring for at møde op til den undervisning, man frivilligt har tegnet sig til. Indtegningen omfattede 149 drenge og 118 piger; men mødeprocenten var gennemsnitlig lav, og ofte udeblev indtegnede elever, uden at lederne, lærer Ole Jørgensen og frk. Thykjær Jensen, fra hjemmet modtog nogen meddelelse om årsagen. Det er vigtigt, at vore elever får lært at svømme, men såfremt tilbuddet om gratis undervisning skal fastholdes, må der mere stabilitet til. Den årlige dyst i skoleidræt og boldspil på stadion mellem Klemensker Centralskole, Aavangsskolen og Østre Skole fandt sted den 30. september Stævneleder var Torben Bjørn, og stævnet åbnedes af stadsskoleinspektør Benthin. Vejret var godt, og det store stævne afvikledes gnidningsløst med en passende fordeling

24 22 af nederlag og sejr til de deltagende skoler. Når der nås så pæne resultater, skyldes det jo ikke alene træningen i gymnastiktimerne, men også den ekstratræning, som mange lærere og lærerinder giver eleverne om eftermiddagen uden for skoletid. Den af skolevæsenet her udsatte vandrepokal i den bornholmske fodboldsturnering for skolehold sikrede det stærkt spillende hold fra Klemensker Centralskole sig som ejendom ved at vinde turneringen for tredje år i træk. En ny pokal er udsat af den sejrende skole, så»striden«fortsætter. I gymnastiktimerne i 7. kl. og opefter er eleverne blevet instrueret i oplivning efter mund-til-næse metoden. - Initiativet hertil blev taget af Bornholms lægeforenings hygiejneudvalg, der den 21. september 1965 på Østre Skole gennem overlæge Criiger, Centralsygehuset, assisteret af Falck Zonen, med fantom gav en demonstration. Vi takker Falck-Zonen for værdifuld assistance under instruktion af de enkelte klasser. Teater- og filmsforesthiinger. Inden for Landsskolescenen (tillidsmand viceinspektør Hakon Christensen) har der for eleverne til en billetpris af 5 kr. været adgang til følgende forestillinger på Rønne Theater: 27/10 65:»Skatteøen«( trin) 3/12 65:»Dagens ret«( trin) 4/4 66:»Det dansende æsel«(1.-5. trin) Landsskolescenens Bio (tillidsmand lærer Ravn Nielsen) har i Rådhusteatret budt på nedenstående film: For 5. trin og opefter: 9.-10/11 65:»Seksdagesløbet«7 8/12 65:»Kaptajn Grants børn«12.-13/1 66:»Markens liljer«8-9/3 66:»Tommeliden«For 3. real: 13/12 65:»Arsenik og gamle kniplinger«20/1 66:»Dr. Strangelove«18/2 66:»Lørdag aften søndag morgen«31/3 66:»Den lille soldat«abonnementsprisen for 4 forestillinger var 6 kr. - Antallet af deltagere ca Børnenes Filmklub (formand skoleleder A. Juul), der henvender sig til de 8-12-årige, har i Rådhusteatret til en abonnementspris af 5 kr. for 5 forestillinger haft 850 deltagere. Elevråd. Medens en af de nyere»institutioner«, elevråd, på Aavangsskolen blev oprettet allerede i forrige skoleår og således med skoleåret 1965/66 har en to-årig virksomhed bag sig, har 1965/66 været det første skoleår med elevråd på Østre Skole. Om dets oprettelse og funktion beretter en af lærerrepræsentanterne i rådet, frk. E. Guldhammer Schmidt følgende: Efter henvendelse fra elever i 3. real vedtog lærerrådet i februar 1965 at støtte dannelse af et elevråd ved Østre Skole fra skoleåret 1965/66 og valgte som lærerrepræsentanter hr. overlærer J. Ulnits og undertegnede. I begyndelsen af skoleåret valgte klasserne fra 8. trin og opefter hver en dreng og en pige, som skulle indtræde i en»lovgivende forsamling«, og i oktober havde man udarbejdet vedtægter for elevrådet, der fremsendtes til lærerrådets godken

25 23 delse, og ifølge hvis 1 elevrådets opgave er at»varetage elevernes interesser på skolen, at være et bindeled mellem lærerne og eleverne og at medvirke til opretholdelse af et godt forhold mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes«. Elevrådet er opdelt i et A-råd (7. kl. og opefter) og et B-råd (3.-6. kl.), idet man mener, at man på den måde bedst tilgodeser alle elevernes interesser. Elevrådet har afholdt møder med jævne mellemrum; men det har også arbejdet med større arrangementer. For eleverne fra 6. kl. og opefter blev der den 21. december 1965 afholdt»sokkebal«i pigernes gymnastiksal. Hertil havde man fået et rigtigt pigtrådsorkester, som holdt eleverne i ånde fra kl. 19 til 24. For skolens øvrige klasser (1.-5. kl.) arrangeredes der fastelavnsmandag en tøndeslagning i skolegården. Hertil mødte eleverne festligt udklædte, og de morsomste dragter præmieredes. Festen sluttede med servering af sodavand og wienerbrød i gymnastiksalen og dans en times tid til et poporkester, dannet af nogle af skolens elever. Elevrådet har desuden arbejdet med en skakklub, og i april 1966 nedsattes et redaktionsudvalg, som skulle planlægge udgivelsen af et skoleblad i skoleåret 1966/67. E. Guldhammer Schmidt. Skibsadoptionen. Østre Skoles adoptionsskib er fortsat A. P. Møllers t/t»kristine Mærsk«, hvis opgave det er at transportere olie fra Persiske Golf gennem Suez til Holland, og som føres af kaptajn Erik Lyck. Forbindelsen med skibet opretholdes af kl. 7C og dens klasselærer, hr. overlærer J. Ulnits, der om 1965/66 beretter:»7c var før jul 1965 stærkt optaget af at lave gavepakker til adoptionsskibets mandskab. På den til pakning fastsatte eftermiddag mødtes der på skolen op med mange sjove og nyttige ting; men da en moderne turbinetanker jo har et stort mandskab, slog disse private gaver ikke til, så hele klassen - med undtagelse af en enkelt, der var blevet glemt på skolen og ved en lille fejltagelse låset inde i festsalen - aflagde besøg i en keramikforretning for yderligere at fremskaffe gaver. Alligevel har forbindelsen ikke været så livlig, som man kunne ønske det. Det synes at være en slags naturlov, at de bedste brevskrivere om bord hele tiden går hen og skifter skib; men vi håber, at der snart påmønstres en eller flere, der sætter fart i korrespondancen igen, så vi kan få øget kontakt i det kommende år.«john Ulnits. Frire jser. Ud over de frirejser, der ydes til eleverne, der deltager i grupperejser arrangeret af ungdomsorganisationer, er der til rejser i sommerferien 1966 på de kommunale skoler udstedt fribilletter til følgende antal elever (tallene for 1965 i parentes): Østre Skole (448) Aavangsskolen (454) I alt (902) Til indenbys elever i ikke-kommunale skoler i Rønne er der endvidere ydet frirejse til 173. Skoleopsparing. Skoleopsparing 1965/66: Opsparingen sker ved køb af 25-øres mærker hos klasselæreren eller ved direkte indskud på 10 kr. og derover i sparekassen. Det opsparede beløb forrentes med

26 24 højeste indlånsrente, samtidig med at sparerne uden opsigelse kan hæve af deres indestående. Gennem køb af sparemærker på skolen er der i 1965/66 opsparet følgende beløb (beløbene fra 1964/65 i parentes): Østre Skole... kr (9.800) Aavangsskolen... kr (6.000) I alt... kr (15.800) Til trods for de også i dette skoleår stigende konjunkturer må der konstateres en betydelig nedgang, hvad køb af sparemærker angår. Om denne tilbagegang eventuelt modsvares af en forøgelse af de direkte indskud, har skolen ingen mulighed for at kontrollere. I alle tilfælde giver ovenstående beskedne tal anledning til at opfordre såvel forældre som lærere til at stimulere børnene til en fornuftig økonomi, herunder også til en rimelig opsparing af de midler, de får rådighed over, så de bestræbelser, der på forskellig måde udfoldes fra sparekassens side, ikke lades upåagtede. Meddelelse fra Rønne Kommuneskoles Spareforening ved overlærer K. Kristensen:»Fra virkede denne forening efter sin formålsparagraf:»at vænne børnene til sparsommelighed ved at give dem lejlighed til at indbetale deres småpenge på skolen«. I alt blev der i løbet af de 44 år opsparet ,24 kr., hvilket i gennemsnit pr. år udgør ,62 kr. I 1955 standsede denne spareform, og 884 sparere fik udleveret sparekassebøger (6 mdr. opsigelse) til et samlet beløb af ,54 kr. 194 sparere, hvis tilgodehavende var under 10 kr., fik udleveret sparekort med indklæbede sparemærker til et beløb af i alt 906,00 kr. - Tilbage på spareforeningens konto stod 391,29 kr., fordelt på 35 sparere, som var flyttet fra skolen uden at få deres tilgodehavende udbetalt. Af disse har 7 senere fået deres tilgodehavende udbetalt. De øvrige indskudskonti tilfalder efter lovene spareforeningen efter 10 års henstand. Denne restkapital vil i de følgende 5 år blive benyttet til præmiering af sparere ved Rønne kommunale Skolevæsen, idet der blandt afleverede sparekort til Bornholms Spare- & Laanekasse i Rønne pr. 1. juni vil blive udtrukket 3 præmier på henholdsvis 75, 50 og 25 kr. Herved opfyldes den gamle spareforenings love, hvori er anført, at en evt. formue ved foreningens ophør benyttes i arbejdet ved en ny ordning af sparevirksomheden ved skolen. Første præmieudtrækning finder sted pr. 1. juni 1967, og sparerne får præmien overrakt på skolen.«realeksamen og statskontrolleret prøve fra 9. klasse. Til afgangsprøver i maj-juni 1966 indstilledes og fuldførte på begge skoler i alt 51 elever til realeksamen og 79 elever til statskontrolleret prøve fra 9. klasse. Real a: 1. Andersen, Carsten (chauffør A.) 2. Andersen, Grete Holm (møbelpolstrer A.) 3. Berg, Karen Adsersen (arkitekt B.) 4. Hansen, Jens Aage Bang (skattesekr. H.) Østre Skole: 5. Henriksen, Inger Margrethe (handelsskole insp. H.) 6. Johansen, Inge Mette (frisør J.) 7. Larsen, Anette Speed (snedkersv. L.) 8. Mortensen, Carsten Kure (arbm. M.) 9- Munk, Hanne Merete (vejmand M., Vestermarie)

27 Nielsen, Gitte Pihl (ovnmontør N.) 11. Nielsen, Jan Birger (smed N.) 12. Nielsen, Tom (materielforv. N.) 13. Olsen, Bente (fiskehdl. O.) 14. Olsen, Erling (fru O.) Real b: 1. Andersen, Eivind Grønvall (matros A.) 2. Andersen, Else (entreprenør A., Knudsker) 3. Andersen, Maja Lykke (fabrikant A.) 4. Bech, Hans Erik (arkitekt B.) 5. Dahl, Marianne (montør D.) 6. Drejer, Erik (portør D.) 7. Hansen, Knud Erik (maskinarb. H.) 8. Hansen, Niels Foght (major H.) 9. Holm, Rose-Mari Lisbeth (fisker H.) 10. Jørgensen, Annelise (trykkeriarb. J.) Statskontrolleret prøve fra 9- kl.: 9 A: 1. Andersen, Karsten (arbm. A.) 2. Bidstrup, Gitte Liselotte (maskinass. B.) 3. Boss, Henning (forsikringsinsp. B.) 4. Byrfeldt, Per (programleder B.) 5. Hansen, Jens Otto (arbm. H.) 6. Jensen, Birte Elise (bagersv. J.) 7. Juul, Hans (købmand J.) 8. Kjællberg, Jens Søren (eksped. K.) 9. Kofod, Bente (møbelsnedker K.) 10. Larsen, Benny (forretningsfører L.) 9B. 1. Andersen, Bent Peter (overpostbud A.) 2. Andersen, Noomi Marie (chauff. A.) 3. Hansen, Maj-Britt Schjødt (kommis H., Knudsker) 4. Hågensen, Jørn Peter (mælkeforhandler H.) 5. Jakobsen, Lillian (snedkersv. J.) 6. Jensen, Jørn Otto (arbm. J.) 7. Johansen, Carsten (snedker J.) 8. Johansen, Carsten (fisker J.) 9. Jørgensen, Steen H. W. (overpostbud J.) 15. Olsen, Marianne (boghdl. O.) 16. Petersen, Ingrid Helene (renovatør P.) 17. Pihl, Karen Birgitte (fru P.) 18. Vesth, Tove Elisabeth (gårdejer V., Årsballe) 11. Kofoed, Hanne (chauffør K.) 12. Larsen, Finn Ivar (formand L., Knudsker) 13. Lundstrøm, Vibeke Mai (forretningsbest. L.) 14. Mortensen, Arne (fru M.) 15. Munk, Hans Birger (vejmand M., Vestermarie) 16. Olsen, Ole Jeppe Holkmann (civilingeniør O.) 17. Thorsen, Birger (falckass. T.) 18. Transø, Søren (revisor T.) 11. Lind, Bent-Ole (arbm. L.) 12. Madsen, Leif Birger (snedkerm. M.) 13. Mortensen, Johnny Corlin (arbm. M.) 14. Munk, Grete (chauffør M.) 15. Møller, Inger Fornitz (boghdl. M.) 16. Nielsen, Grete Rulykke (købmd. N.) 17. Nielsen, Maryanne Akkerman (autosmører N.) 18. Sommer, Dyveke Merethe (matros S.) 19. Sørensen, Knud Erik Nygård (syerske, fru S, Rutsker) 10. Kofoed, Finn( overpostbud K.) 11. Lau, Niels (cigarhdl. L.) 12. Lenz, Ann Margaret (taksatorl.) 13. Mortensen, Gunnar (dykker M.) 14. Mortensen, Lissi (skomager M.) 15. Pedersen, Bent (grønthdl. P.) 16. Pedersen, Hanne (repræsentant P.) 17. Pedersen, Mogens (grønthdl. P.) 18. Poulsen, Kirsten Cathrine (arbm. P.) 19. Skov, Helene Jespersen (fru S.) 20. Valentin, Britt Alice (tømrer V.)

28 Realklassen: 1. Andersen, Inge-Lis (barberm. A.) 2. Christensen, Jens (viceskoleinsp. C.) 3. Danielsen, Jane (kedelpasser D.) 4. Frigaard, Karsten Peter (gdr. F., Vestermarie) 5. Gad, Ulla (bryggeriejer G.) 6. Heinø, Else Marie (malerm. H.) 7. Holm, Ole (maskinm. H.) 8. Jensen, Hanne (keramiker J.) 26 Aavangsskolen: Statskontrolleret prøve fra 9. kl.: 9 A: 1. Andersen, Susan Yvonne F. (frua.) 2. Brandt, Grethe Viveke (mejerist B.) 3. Finne, Birgit (teknisk assistent F.) 4. Jacobsen, John Helge (bådsmand A.) 5. Jensen, Anne-Grethe (chauffør J.) 6. Kjellberg, Grethe (fru K.) 7. Larsen, Niels Vald. F. (chauffør L) 8. Lundgren, Karen Inger (komm.- arb. L.) 9. Malmstrøm, Dorit Kofod (arbm. M., Knudsker) 10. Marker, Leif (mekaniker M.) 11. Mortensen, Jesper Lilleskov (keramiker M.) 9B. 1. Christensen, Anni (arbm. C.) 2. Dich-Nielsen, Birgit (arrestmedhjælper D.) 3. Gregersen, Bent (styrmand G.) 4. Hansen, Carsten (trafikass. H.) 5. Hansen, Irene Delcomyr (stenhugg. H.,Knudsker) 6. Hansen, Jes Peter Roh (overfenrik H., Knudsker) 7. Hermansen, Inge Lise (arbm. H., Knudsker) 8. Hermansen, Wilmer Dahl (avlsbr. H., Vestermarie) 9. Jensen, Marianne Doering (driftsassistent J.) 9. Mortensen, Poul-Erik (kriminaloverbetjent M.) 10. Nielsen, Karin Solveig (avlsbruger N.,»Højvang«) 11. Petersen, Inger-Lise (malersvend P.) 12. Petersen, Jette Grønbech (skolebetjent P.) 13. Skov, Bo Birger (handlende S.) 14. Skov, Erling Lindberg (repr. S.) 15. Sørensen, Ilse Paldan (finmekan. S) 12. Nielsen, Anne-Marie (gdr. N., Årsballe) 13. Nielsen, Jette (kontrollør N.) 14. Nielsen, Mogens Funch (slagtermester N.) 15. Nilsson, Lisbeth (møbelpolstrer N.) 16. Olsen, Vibeke Margrethe (lagerarbejder O.) 17. Pedersen, Ole Vang (bagersv. P.) 18. Pedersen, Steffen (fisker P.) 19. Thaugård, Karin (ekspedient T.) 20. Transø, Anne Berit (maskinm. T.) 10. Jeppsen, Jeanne (overpostbud J., Knudsker) 11. Johansen, Susanne (fisker J.) 12. Knudsen, Berit Blohm (arbm. K.) 13. Larsen, Carsten Pihl (lagerforvalt. L.) 14. Munk Madsen, Niels Christian (gdr. M., Knudsker) 15. Nielsen, Ann-Mari (chauffør N., Knudsker) 16. Nielsen, Flemming Boss (lagerformand N.) 17. Petersen, Bo Sloth (slagter P.) 18. Rasmussen, Peer Høyer (typograf R.) 19. Sursænke, Kirsten (gdr. S., Knudsker) 20. Tofte, Bent (skomagermester T.) Årsprøve og oprykning. Årsprøven afholdtes i sædvanligt omfang med skriftlig prøve fra 3. kl. og opefter d juni og mundtlig prøve på alle klassetrin d. 20/6-22/6. Oprykning i nye klasser fandt sted d. 23/6.

29 Oprykning: 27 a) klasse: Efter indstilling af skolemyndighederne og med undervisningsministeriets godkendelse i henhold til reglerne i folkeskolelovens 64, stk. 1 (forsøgsundervisning), føres alle 5. klasserne udelt videre i 6. klasse. b) klasse (l.real): Samlede elevtal i 7. klasserne: 103 dr. 114 pg. =217 elever Heraf: Ophør af skolegang... 4 dr. 14 pg. = 18 elever ( 8,2 %) Til 8. klasse dr. 63 pg- = 120 elever (55,3%) Til 1. real dr. 37 Pg- = 79 elever (36,5 %) c) klasse (l.real): Samlede elevtal i 8. klasserne: 46 dr. Heraf: 49 Pg- = 95 elever Ophør af skolegang dr. 8 Pg- = 19 elever (20%) Til 9. klasse dr. 40 Pg- = 75 elever (79 %) Til 1. real... 1 dr. 0 Pg- = 1 elev ( 1 %) Legater og flidspræmier. a) Ungdommens uddannelsesfond: Fra kommuneskolernes klasser samt realafdelingen indkom 33 ansøgninger, af hvilke 30 blev imødekommet med legater à 800 kr. b) Skoledirektør H. L. Willemoes Hansens legat gik efter tur til Avangsskolen, og de 2 portioner à 200 kr., indsat på sparekassebog, tildeltes: Inger-Lise Petersen, 3. real John Jacobsen, 9 A c) Grosserer Andr. Riis s legater: Østre Skole: Aavangsskolen: Almindelig flidspræmie. (Sparekassebog med 40 kr.) Kirsten Kofoed Jensen, 7 A Inge Thorsen, 7 A Jane Bohn Larsen, 7 B Jytte Madsen, 7 B Steen Nielsen, 7 C Birgit Kofoed, 7 C Bente Lassen Sonne, 7 D Flidspræmie i sløjd. (En høvl) Torben Lund Hansen, 1. real Steen Clausen, 7 A Ole Skov Hansen, 7 C Verner Thinggaard Kure, l.reala Kjeld Kaas Voldum, l.realb Flidspræmie i håndgerning. (»Sting og mønstre«) Margit Poulsen, 7B Inge Thorsen, 7:A Annelise Rasmussen, 1. real Karen Lindberg, 7 B Vibeke Nielsen, 7 C Maureen Hansen, 7 D Birgit Hansen, l.real a Birgitte Mogensen, l.realb

30 28 Flidspræmie i husgerning. (»Den unge frues kobebog«) Birgitte Birch Kofod, 7 A Anni Hansen, 7 A Hanne Johansen, 7 B Lone Petersen, 7 B Sanne Bech, 7 C Vivi Gonnesen, 7 C Birgit Bech, 7 D Kirsten Berthelsen, 7 D d) Foreningen»Norden«s boggave (Carola Goldkuhl: John Ericsson, Mannen och uppfinnaren) : Jens Aage Bang, III. real a, Østre Skole. Mælk og vitaminer. Den sædvanlige uddeling af mælk og vitaminer på skolerne strakte sig over perioden 1/ / Den bestod i 2 dl sødmælk og en ABCD-vitaminpille pr. elev hver skoledag på alle klassetrin, med undtagelse af de elever, hvis forældre havde ønsket børnene fritaget. Uddelingen omfattede i alt flasker mælk og vitaminpiller. Udgifterne beløb sig til henholdsvis kr ,90 og kr ,60, i alt kr ,50, hvilket udgjorde 22 øre og 1,16 øre pr. portion. Skolelægevirksomheden. Samtlige elever i kommuneskolerne i Rønne har været til deres årlige helbredsundersøgelse. Af disse har 142 været til ekstra kontrol, og 275 elever blev henvist til behandling hos egen læge. Der bive fundet 271 tilfælde af synsforstyrrelse, nemlig 134 tilfælde af nærsynethed og 137 tilfælde af langsynethed eller bygningsfejl. Hørenedsættelse blev fundet hos 135 elever, deraf nyerkendt hos 51. Ørelidelser blev fundet hos 24, deraf 14 tilfælde nyerkendt. Forkølelsessygdomme er vel de hyppigste lidelser i skolealderen. Glem derfor ikke badehætten ved brusebadet efter gymnastik. Går man ud med vådt hår, kommer en kraftig afkøling af hovedet, og forkølelsen lader i reglen ikke vente længe på sig. Overvægt er fundet hos 114 elever. Holdningsfejl er fundet hos 143 elever. At sidde længere tid ad gangen er svært, og det er vigtigt ofte at rette lidt på sig selv, strække sig godt i ryggen og sætte sig lige for sit arbejde. Platfodethed er fundet hos 96 elever. Det er et lidt lavere tal end sidste år. Optræning af fodmusklerne kan godt betale sig, og det er vigtigt, at selv de små led i foden holdes smidige. Fodformsko er heldigvis stadig moderne, og vi skal huske at bruge den gode plads i skoene til rigtigt at strække tæerne. Fodvorter er fundet hos 49 elever, fodsvamp kun meget sjældent. Fodvorter sidder næsten altid i fodsålen og på tæernes underside. Der sidder ligtorne aldrig i barnealderen. Kig derfor fødderne efter af og til og søg behandling, så snart spor af fodvorte opdages, så smittemulighederne begrænses mest muligt. Udtalte talefejl er fundet hos 21 elever, og sværere tilfælde af tilpasningsvanskeligheder hos 35. De yngre årgange er jo nu under skoletandpleje. Det har glædet mig at se, at også mælketænderne er så fint sanerede. Børnene kan nu tygge uden at få tandpine. Dermed bedres også mulighederne for opbygning af stærkere blivende tænder gennem den forøgede blodtilstrømning til hele tandorganet under hensigtsmæssigt tyggearbejde.

31 29 Eleverne fra 5. klasse og opefter omfattedes jo endnu ikke af skoletandplejen, men mange har passet regelmæssigt tandeftersyn og behandling hos egen tandlæge. Kun hos 32 af disse elever har jeg fundet cariesfrihed, og selv dette tal vil nok vise sig at ligge for højt. På Aavangsskolen arbejder vi i de sædvanlige lokaler. På Østre Skole har vi fået gode pladsforhold i samme bygning som skoletandlægen. Der er dejligt fri for støj, og der er gode kontaktmuligheder med skoletandlægen og hendes personale, et forhold, jeg er glad ved at kunne benytte mig af. Til gengæld savner jeg den lette kontakt til lærerpersonalet fra de tidligere skolelægelokaler. En tak til skoleinspektører og lærerstab for godt samarbejde i årets løb. Grethe Kjøller. Skoletandplejen. Den 10. september 1965 blev tandklinikken så vidt færdig, at behandlingen af børnene kunne begynde. Vi begyndte med 2. klasserne, fortsatte med 1. klasserne og nåede lige at få 4. klasserne med inden sommerferien. Vi tilstræber at få børnene til eftersyn her på klinikken 2 gange årligt. I alt har 710 fået tilbudt skoletandpleje, og heraf har 8 ikke ønsket behandling på skoletandklinikken. Af 180 børn i 1. klasserne var der 6 børn cariesfri, i klasserne var der 9 børn cariesfri, d. v. s. helt uden huller eller fyldninger. Der har været meget at lave på de fleste af de børn, der kom her første gang; til gengæld er det en ren fornøjelse både for børnene og for os, når de bliver indkaldt til 2. eftersyn. Der er ikke ret mange, der skal komme mere end én gang. Foruden den rent konserverende tandbehandling har vi forsøgt at lære børnene at børste tænderne rigtigt og grundigt. Alle har ved det første besøg på klinikken fået udleveret et par røde farvetabletter til kontrol ved tandbørstningen. Vi beder børnene medbringe deres tandbørste ved hvert besøg på klinikken, og de får så lov at børste tænderne foran et spejl og under opsyn. Samtidig indskærpes i øvrigt nødvendigheden af at børste tænder mindst 2 gange daglig: om aftenen og om morgenen efter morgenmaden. Vi synes afgjort at kunne mærke en bedring i mundhygiejnen hos mange, selv om der stadig er en del, der burde gøre mere ud af tandbørstningen. Både tandlæger og klinikassistenter siger skoleinspektører og lærere ved begge skoler tak for den forståelse og velvilje, der er udvist for vort arbejde, og håber på fortsat godt samarbejde. Birte Holm.

32 Behandlingsstatistik 1965/66. Antal børn De forskellige behandlingers antal O m Behandlede Heraf cariesfri Undersøgelser Konsultationer Fyldninger (fyldte flader) 0J a g <D C > O a S <L> «s Extr aktioner Blivende tænder O G S <D Ak &S Nerve- og rodkanalbehandlinger Blivende tænder Mælketænder O 'Sk o Ti A4 Tandrensninger Tandkødsbehandlinger Røntgenoptagelser Operationer Støbte fyldninger og kroner Mindre tandreguleringer Andre behandlinger 1. klasser Øvrige klasser 1- gang fortsat beh Tilsammen

33 Første elev i tandlægestolen 10/

34 32 Skoletandpleje i skoletandklinikken hos private tandlæger. Optagelse til behandling på skoletandklinikken af elever i de klasser, der endnu ikke er kommet i betragtning, vil ske under hensyn til den tandlægeassistance, man råder over. Men så længe tilbud om behandling på skoletandklinikken ikke er modtaget, gælder den hidtidige ordning, ifølge hvilken forældrene selv drager omsorg for, at børnenes tænder - helst hvert halve år - bliver efterset og om nødvendigt behandlet hos deres private tandlæge, og derefter modtager godtgørelse af afholdte udgifter ved henvendelse på sygekassens kontor. I de klasser, som man efterhånden bliver i stand til at behandle på skoletandklinikken, vil eleverne, en tid før tandeftersynet kan begyndes, få en blanket med hjem, hvorpå forældrene kan tilkendegive, om de ønsker barnet behandlet på skoletandklinikken. Det må til slut fremhæves, at såfremt forældrene har modtaget tilbud om gratis behandling af deres barn på skoletandklinikken, men ikke ønsker at modtage det, da bortfalder retten til godtgørelse af udgifterne ved behandling hos privat tandlæge. 1/8-10/8 : 15/9 : 17/10-22/10: 21/11: 22/12-5/1 : 6/2-7/2 : 11/3 : 22/3-29/3 : 21/4-22/4 : 4/5 : 13/5-16/5 : 5/6 : 24/6-31/7 : Ferieplan for skoleåret Skoleårets søndage dage Sommerferie... 7» Månedslov... 1» Efterårsferie... 6» Månedslov... 1» Juleferie... 13» Fastelavnsferie... 2» Kongens fødselsdag... 1» Påskeferie -j- Dronningens fødselsdag... 7» Bededagsferie... 2» Kr. Himmelfartsdag... 1» Pinseferie...,... 3» Grundlovsdag....<.... 1» Sommerferie... 32» I alt dage 1/8-10/8 : Sommerferie dage Ved ferier af mere end én dags varighed medregnes begyndelses- og slutdato. Da Dronningens fødselsdag d. 28/3 er sammenfaldende med sidste dag i den ordinære påskeferie, forventes denne forlænget til og med d. 29/3.

35 33 Rønne kommunale ungdomsskole. Ungdomsskolen begyndte undervisningen den 6. oktober 1965 med det største antal elever i skolens historie - der var tilmeldt 36 piger og 19 drenge. For pigernes vedkommende omfattede undervisningen ungdomsorientering, maskinskrivning og kjolesyning, medens drengene undervistes i ungdomsorientering og maskinskrivning. Faget motorlære måtte udgå på grund af for ringe tilslutning. Ungdomsorientering, der er ungdomsskolens hovedfag, omfattede emnerne barnepleje, rumfart, musikforståelse og emner af mere samfundsbetonet art. Som lærere i ungdomsorientering medvirkede sundhedsplejerske frk. K. M. Clausen, organist F. Grützmeier, lærerne fru K. Christensen og hr. E. Christensen samt overlærer J. Østergaard Olesen. To store hold i maskinskrivning blev ledet af hr. revisor P. Sommer, og endelig forestod fru Åse-Lis Nielsen undervisningen i kjolesyning. Ved skoleårets afslutning fik de elever, der havde fulgt undervisningen, udleveret et bevis for deltagelse i denne. Ca. 50 af skolens elever og popgruppen»nights«bidrog til, at skoleåret midt i marts måned kunne afsluttes på en festlig og fornøjelig måde. J. Østergaard Olesen.

36 34 Regnskab. 1. Lærer- og børnebogsamlinger. 1/ / a. Aavangsskolen. Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0. Kassebeholdning 1/ Bogindkøb Kommunens tilskud Foreningen»Norden« Tilskrevne renter Socialpæd. Forening Dansk Gymnastiklærerforening 7 40 Erhvervskartoteket Tidsskriftet»Kirkens Verden« National Geographie Magazine Kroghs skolehåndbog Diverse Kassebeholdning 31/ Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med de fremlagte bilag. Kassebeholdningen indestar på sparekassebog. Rønne, den 31/ G. Christensen. b. Østre Skole. Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0. Kassebeholdning 1/ Foreningen»Norden« Kommunens tilskud Tidsskriftet»Kirkens Verden« Tilskrevne renter »Rundt i Verden« »Naturens Verden«60 00» Columbus « Andre tidsskrifter Bogindkøb Indbinding Diverse udgifter Kassebeholdning 31/

37 35 2. Grosserer Andr. Riis legater. 1/ / a. Kompletterings fonden. Indtægter Kr. 0. Udgifter Kr. 0. Kassebeholdning 1/ Kassebeholdning 31/ Legatrenter Tilskrevne renter Ovenstående regnskaber for lærer- og børnebogsamlingerne på Østre skole samt for grosserer Riis legater er reviderede og fundet i overensstemmelse med bilagene. Kassebeholdningerne indestar på sparekassebøger. Rønne, den 17/ P. Jensen.

38 36 3. Skolevæsenets regnskab 1965/66. Lærerlønninger, vikarløn, inspektion m. v ,03 4- statstilskud , ,61 Lønninger til skolebetjente ,17 Tilskud til pensionsfond + ATP for skolebetjente , ,71 Administrationsudgifter (kontorhold m. v.) ,11 De faste ejendomme ,61 4- lejeindtægt , ,61 Inventar og materiel ,05 Brændsel, belysning og vandforsyning ,65 Rengøring ,87 Skatter og forsikringer ,44 Undervisningsmidler ,73 Bogsamlinger, flidspræmier ,50 Stipendier til elever i kl. og realafd ,00 4- statstilskud , ,00 Tilskud til undervisning i andre kommuner ,12 Befordring af skoleelever ,00 4- tilskud fra skolefonden , ,00 Bidrag til skolefonden ,48 Skolelægem. v ,35 Skoletandpleje ,62 4- tilskud fra skolefonden , ,62 Skolebespisning ,50 4- statstilskud , ,23 Diverse udgifter ,03 Ialt ,11 Fragår: Statstilskud til kl... Skolepenge for udenbys elever... Indtægter fra legater , , , ,00 Udgifter i alt vedr. det kommunale skolevæsen ,11 Udgifter pr. elev: kr ,54 På skolevæsenets regnskab opføres desuden flg. udgifter: Tilskud til Statsskolen ,00 Ungdomsskolen (7.815, ,97) ,37 Tilskud til aftenskoler ,37 Skolebetjentes tilsyn ved aftenskoler ,47 Tilskud til ungdomsklubber ,62 Tilskud til ungdomsforeningers lokaleudgifter ,21 Ungdomsnævn ,84 Tilskud til lærlingeuddannelse ,44 Tilskud til elever i godkendte efterskoler , ,32 Samlede udgifter ,43

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Gruppe 3 Esbjerg Golfklub Kent Kikkenborg Gruppe 3 Esbjerg

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

31.marts 2003 Makkerpar

31.marts 2003 Makkerpar 31.marts 2003 Makkerpar 1. Anne Grethe Svare - Preben Jakobsen 134 2. Hanne Knudsen - Lene Jespersen 129 3. Hans J Ligaard - Ejvind V Rasmussen 118 4. Tove Nedergaard - Per Lund Thoft 116 5. Ole Svinth

Læs mere

Hansen Niels Kristian B1 (Bh) Lind-Holm Stefan B1 (Bh) Henriksen Lise B1 (Bh) Nielsen Jesper Riis B1 (Bh)

Hansen Niels Kristian B1 (Bh) Lind-Holm Stefan B1 (Bh) Henriksen Lise B1 (Bh) Nielsen Jesper Riis B1 (Bh) Træningsstald med højest indtjening (ej B-løb) - ***** Kørselsdato Amatörtränare Navn St > D Præmiesum Lund Betina B (Bh). Hansen Niels Kristian B (Bh). Lind-Holm Stefan B (Bh). Henriksen Lise B (Bh).

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Resultat sæson

Resultat sæson Resultat sæson 2002-2003 17/10-02 - 6/3-03 (10 spillerunder i Hvirring) 1. Bjarne Stormborg 10555 2. Henning Nielsen 5470 3. Inger Kristensen 5255 4. Grethe Nielsen 4705 5. Mogens Larsen 4635 6. Jørn Petersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Forårs Mesterskab. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 1 Elly Kristoffersen Møldrup 42 36 34 112 2 Andreas Søndergaard Blichergaarden 35 37 38 110 3 Erling Madsen Karup/Kølvrå 31 30 30 91 2 Nr- 2. 4 Gerda Hald Kjær Vridsted 45 44 38 127 5 Peter Jensen Stoholm

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 28-29-30 August 2015 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 779 21 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Anja Jensen Fidelitas D.Ke.F. 778 17 Bedste Dame

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 10 Solveig Madsen 1074 ogager Jagtforening 36 44 2 12 Kristine Madsen 1052 ogager Jagtforening 33 44 3 11 Laila Terkelsen 1053 ogager Jagtforening 32 41 4 95 Anne-Mette Svingholm 1051Omegns

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 2 Krogager Damer 96 131 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 5 Solveig Madsen 1074 Krogager Jagtforening

Læs mere

DAI Landsstævne Tvillinggaarden Båring Vig. Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Landsstævne Tvillinggaarden Båring Vig. Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Svend Aage Christensen Krutuglerne 1 1-2-3 start dommer 2 2 Esben Videbæk Aulum Krolf 1 3 3 Tage Thomsen Krutuglerne 1 dommer 4 4 Frode Nielsen Aulum Krolf 5 5 Preben Olsen Randers Naturmotion 2 2-3-1

Læs mere

Gruppe H4 (H60, H65) - [4, 3, 2, 1]

Gruppe H4 (H60, H65) - [4, 3, 2, 1] side 1 Divisionsmatch v4.0.0 / 2018-11-04 14:26:30 Divisionsmatch (Stenderup, 2018-11-04) -------------------------------------- score point Faaborg OK 357-185 6 (41), 8 1. pl OK Esbjerg 256-216 4 (41),

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Hold Finaler, DGI Sydvest

Hold Finaler, DGI Sydvest Række C2 Bane 23 Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Søren Tanghus Paula Andersen Annie Birkelund Tonny Andersen Vorbasse 4 - C2: C2 1: XXX XXX 0 0 0 2: XXX XXX 0 0 0 0 0 Række C1 Bane

Læs mere

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Hanne Gade Amtoft 1 1.2.3. start 2 Birgit S. Hansen IF Vagten 2 3 Bjarne Pedersen Krutuglerne 1 4 Sonja Olsen Langholt Krolf 1 5 Vagn Thomsen Langholt krolf 1 2.3.1. start 6 Per Pilgaard Amtoft 1 7 Henning

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen Resultater mesterskabsskydningen Mesterskabsskydningen Seniorer Nr Selskab Navn Resultat Præmier 1 Kolding Peter L. Skov 380,6 100 års pokalen og Guld 2 kolding Niels Kasper Clausen 373,3 Sølv 3 Kolding

Læs mere

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor Augustenborg Open 27-28 & 29 August 2010 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor 791 30 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Marita Geinitz Sydals D.Ke.F. 752 16 Bedste

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab for HOLD

Landsmesterskab for HOLD Landsmesterskab for HOLD Vildbjerg den.-. september 0 Række: M Bane: 0' Egne Modst. Navne Klub ere point point Kibæk Kibæk Næstelsø Næstelsø Tistrup Tistrup Sole Sydøstjylland Sole Sydøstjylland Vinding

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2016

Ny Thorup Mesterskab 2016 61 61 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub 35 35 32 37 139 1 131 131 Bent Thomsen Fjerritslev 36 37 33 38 144 2 141 141 Børge Christensen Krutuglerne 35 40 37 37 149 3 52 52 Thomas Jørgensen Krolfseniorerne

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2017

Ny Thorup Mesterskab 2017 Total indv. Placering indv. Placering efter omspil Ny Thorup Mesterskab 2017 4. oktober 2017 Bane Bane Bane Bane Resultater # Navn: Klub: 1 2 3 4 65 Kirsten Fonager Krutuglerne Brønderslev 38 33 38 40

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

Kære deltager ved vort ældrestævne i Hjørring 2017

Kære deltager ved vort ældrestævne i Hjørring 2017 1 Kære deltager ved vort ældrestævne i Hjørring 2017 Vi starter som sædvanlig i cafeteriaet til en kop kaffe og et rundstykke, så vi er friske til de forhåbentlig gode og sportlige kampe. Kaffen er klar

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2019-07. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Rønnevej Sørup, Fredensborg

Rønnevej Sørup, Fredensborg Rønnevej Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Rønnevej 1 Matr.nr. 2bx Sørup by, Grønholt sogn, som er på 1067 m2. Ejendommen er

Læs mere

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Hold Tid Navn Holdnavn Resultat Placering 1 09:00 Gerhard Schmidt Stavnsbøllerne 432 1 1 09:07 Estrid Schmidt Stavnsbøllerne 401 3 1 Thea Guldborg Augusta 406

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM

DGI Nordjylland TIDSPLAN PROGRAM 2 TIDSPLAN Onsdag den 08. marts 2017 1-10 09:00 11-20 09:18 21-30 09:36 31-40 09:54 41-50 10:12 51-60 10:30 61-70 10:48 71-80 11:06 81-90 11:24 91-100 11:42 101-110 12:00 111-120 12:18 121-130 12:36 131-140

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2 DM Krocket Hold Vildbjerg den17-18 september Række C2 Bane Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Preben Vonsil Martin Kristensen Kasper Tykjær Jensen Birgit Jørgensen Agerbæk 1: XXX XXX

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

STARTLISTE Skoven - Sletten

STARTLISTE Skoven - Sletten 09:00 1-54 S Jensen / G Andersen 33,1 21 57 M 105 ANDERSEN, Gert 78-1045 A 16,3 20 57 M 104 JENSEN, Sven 78-3400 A 16,8 21-75 M Sørensen / H Rasmussen 43,5 27 57 M 152 SØRENSEN, Michael 78-2705 B 20,7

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 31. OKTOBER 2018 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 31. OKTOBER 2018 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 31. OKTOBER 2018 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 81 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.:

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Leve Livet. April 2018

Leve Livet. April 2018 Leve Livet April 2018 Indholdsfortegnelse: Månedens fødselsdag... 2 Sangbogen... 3 Mindeord... 4 Livet leves... 7 Beboerliste... 13 Rart at vide:... 14 Månedskalender... 15 Redaktion: Anne-Marie Bolvig

Læs mere

Augustenborg Klubstævne 26 & 27 Januar 2019

Augustenborg Klubstævne 26 & 27 Januar 2019 Augustenborg Klubstævne 26 & 27 Januar 2019 Damer u/ 60 år Jette Mikkelsen Væltede kegler 364 Herre u/ 60 år Niels Terp Væltede kegler 462 Damer 60 til 70 år Helga Andresen Væltede kegler 436 Herre 60

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2016

Augustenborg Open & 27 August 2016 Augustenborg Open 25-26 & 27 August 2016 Hold Tid Navn Klub Række Resultat Placering Niere 1 08:30 Hugo Jensen Midtals Ældre 544 2 1 08:38 Anette Jensen Midtals Ældre 523 4 1 08:46 Estrid Schmidt Midtals

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Stævne hos Randers Skyttekreds

Stævne hos Randers Skyttekreds Stævne hos Randers Skyttekreds 15m Gevær - Mesterskab Klasse BK1 1 34-5151 Emil Rowedder 901-Skytteklubben DSB/ASF 200 200 400 / 25 2 32-2934 Rene Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 199 200 399 /

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2017 Stævne: Række: Navn: Klub: Horne 3. september. Nordenskov 12. august. M1 Jan Grenaa Vesterhede M1 Anton Gade Vesterhede M1 Erling Christensen Vesterhede M1 Finn

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Diplom DELTAGER DISTANCE TID

Diplom DELTAGER DISTANCE TID Allan Hallin Halvmaraton 02:33:53 Allan Kjær Andersen Maraton 03:50:05 Anders Bruun Mathiasen 7 km 01:26:00 Andy Horvath Halvmaraton 02:15:00 Anette Holbek Halvmaraton 01:41:27 Anne Olsen 7 km 00:57:13

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 85 8 10 6 3 7 11 12 10 15 3 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 2 1108 Gertrud Bang 81 9 4 10 10 10 7 10 6 13 2 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 3 2292 Vita Madsen 77 1 3

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 91 8 10 6 7 11 12 10 15 7 5 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 33 31 21 28 28 31 2 1108 Gertrud Bang 90 9 10 10 10 7 10 13 8 6 7 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 34 32 33

Læs mere