Ordens- og samværsregler. FGU Skolen HLSS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordens- og samværsregler. FGU Skolen HLSS"

Transkript

1 Ordens- og samværsregler FGU Skolen HLSS

2 Indledning Her kan du læse skolens ordens- og samværsregler. Nogle af reglerne er bestemt af lovgivningen for FGU, andre har skolen selv valgt, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi omgås på en bestemt måde. Ordens- og samværsreglerne gælder selvfølgelig på FGU Skolen i skoletiden. Skolens ordens- og samværsregler gælder også uden for skolen, herunder i din fritid, hvis din adfærd har indflydelse på samværet og trivslen på skolen. Idéen med FGU er, at du får mulighed for at lære det, du har brug for, så du kan komme videre i uddannelsessystemet eller få et job. Skolens opgave er at skabe rammerne for, at det kan lykkes. Du vil på skolen møde andre unge, som har forskellige forudsætninger for at deltage i undervisningen og forskellige mål med at gå på skolen. Fælles for jer er, at I er i gang med at skabe fundamentet for jeres fremtid det I drømmer om. På FGU Skolen tager vi vare på hinanden. Den allervigtigste betingelse for, at du kan lære noget, er selvfølgelig, at du er til stede på skolen. Vi regner med, at du kommer, hvis du kan. Vi regner også med, du kommer for at lære noget. Skolen vil til gengæld gøre alt, hvad vi kan for, at du lykkes. Det er vigtigt, at du trives godt sammen med de øvrige elever og skolens ansatte. Vi tror på trivsel kommer, når der er et godt fællesskab. Dit bidrag har stor betydning i den sammenhæng. Vi forventer, at du møder de andre elever med åbenhed, og at du er rummelig, så alle har lyst til at komme i skole og lære noget. Hvis du ikke bliver behandlet ordentligt, er det skolens ansvar at gribe ind. Elevråd På FGU Skolen har elevrådet høringsret omkring skolens ordens og samværsregler. Det betyder, at elevrådet kan tage orden- og samværsreglerne op, hvis de har forslag til ændringer og forbedringer. Én gang om året i august måned vælger skolens elever medlemmerne til elevrådene på FGU Skolerne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. Der vælges en formand og næstformand på alle 4 skoler. Blandt de 4 elevråd udpeges en elevrepræsentant til skolens bestyrelse. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller kontaktlærer.

3 Samarbejde om uddannelsesplan og forløbsplan Inden du skal starte på skolen, laver du en uddannelsesplan sammen med din UUvejleder. I uddannelsesplanen aftaler I målet med dit forløb på FGU, hvilket forløb på skolen du skal starte på, og hvor længe du skal gå her. Med udgangspunkt i uddannelsesplanen skal du sammen med en FGU-lærer/vejleder her på skolen lave en forløbsplan, som fortæller hvilke aktiviteter, du skal følge, for at du kan nå dit mål. Forløbsplanen følges op hver måned ved, at du sammen med din kontaktlærer vurderer, om du har glæde af de planlagte aktiviteter, og om de fører til det forventede resultat. Mødepligt og undervisningsaktivitet Der er mødepligt på FGU. Det betyder, du skal møde til alle obligatoriske aktiviteter, herunder undervisning og spisepauser. Sygemelding Hvis du bliver syg, skal du sygemelde dig hver dag inden kl Du skal sygemelde dig til din kontaktlærer eller din underviser. Du kan også sygemelde dig på UDDATA+ appen. Hvis du skal sygemeldes i en længere periode, skal du aftale med din kontaktlærer eller skolens uddannelseschef, hvordan du skal forholde dig. Registrering af fremmøde og undervisningsaktivitet Skolen skal registrere dit fremmøde på skolen som led i udbetaling af din skoleydelse. Alle lærere vil derfor føre fremmødet til diverse undervisningsaktiviteter, ligesom de vil notere det, hvis du kommer for sent. Reglerne om fremmøde og sygemeldinger gælder også, når du er i praktik, erhvervstræning og kombinationsforløb. Det er en god idé, at du snakker med din UU-vejleder om det, når I laver uddannelsesplanen, hvis du har problemer med at møde stabilt til undervisningen, eller hvis der er bestemte aktiviteter, du ikke kan deltage i. Uddannelsesplanen vil blive fulgt op, når vi sammen tilrettelægger din forløbsplan. FGU-lærere og din vejleder på skolen vil støtte dig i, hvordan du kan arbejde med eventuelle udfordringer, både i den daglige undervisning og ved de månedlige opfølgningssamtaler. Fravær Det er også vigtig, du husker at fraværsregistrere dig på app en, hvis du skal deltage i aktiviteter, som er lovligt fravær, som f.eks. en køretime.

4 Hvis du glemmer det og udebliver fra undervisningen, bliver det betragtet som ulovligt fravær og vil give anledning til en dialog med kontaktlæren/vejleder omkring dit fremmøde. Du vil blive trukket i skoleydelse svarende til de timer, du udebliver. Du kan også blive trukket i ydelse, hvis du ikke deltager i samarbejdet om din forløbsplan. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og alle øvrige aktiviteter såsom praktik og kombinationsforløb, og at du afleverer aftalte opgaver til tiden. Husk at komme til tiden. Hvis du kommer for sent eller går for tidligt fra en obligatorisk aktivitet, er skolen forpligtiget til at registrere den tid, du er fraværende. Du vil blive trukket for mindst 30 minutter. Ulovligt fravær bliver trukket i skoleydelsen. Det er vigtigt, at du selv holder øje med dit fravær. Hvis du er trukket i skoleydelse, og du ikke er enig i dette, så skal du hurtigst muligt og senest indenfor 14 dage henvende dig til din kontaktlærer eller skolens uddannelseschef. Her skal du informere om, at du ikke er enig, og fortælle om årsagen til dit fravær. Mødetid Du skal følge de mødetider og undervisningsaktiviteter, som fremgår af dit skema. Madordning Mad er brændstof for hoved og krop. Derfor tilbyder skolen mindst 1 gratis og sundt måltid dagligt. Da vi vil være en sund skole, er sodavand, energidrik, slik m.v. ikke tilladt i undervisningstiden. Mobning På FGU Skolen tager vi vare på hinanden, og vi accepterer ikke mobning. Derfor vil du opleve, at der fra skolens side bliver grebet ind ved tegn på mobning - også i de tilfælde, hvor mobningen sker på sociale medier. Selvom mobningen finder sted uden for skoletiden eller uden for skolen, så er det stadig et skoleanliggende og derfor omfattet af skolens samværs- og ordensregler. Hvis du oplever mobning eller hører om det, så grib ind eller sig det til din kontaktlærer, så vi kan få det stoppet. Mobning vil medføre sanktioner fra skolens side.

5 Mobiltelefoner Som udgangspunkt har vi mobilfri undervisning. Dette betyder, at din mobiltelefon som udgangspunkt skal være på lydløs og ligge i tasken eller lommen. Der kan være planlagt aktiviteter, hvor du skal bruge din mobiltelefon. I disse tilfælde vil din lærer informere dig om dette. Morgenmaden er en del af din undervisningstid, hvorfor mobilerne må blive i taskerne. Computer FGU Skolen anbefaler, at du medbringer din egen computer til undervisningen, hvis du har en. Hvis du ikke har en bærbar computer, har du mulighed for at låne en af skolen. Hvis din egen computer er i stykker, så skal du bruge skolens computer i undervisningen. Pauser I skolernes kantiner er der dagligt 1-2 pauser, hvor vi spiser sammen. Ud over maden, har vi mulighed for et hyggeligt pusterum, og der kan gives orientering og meddelelser på tværs af skolen. På den enkelte skole kan du se, hvornår der er spisepause. Derudover er der i løbet af dagen korte pauser i værksteds- og undervisningsaktiviteterne. Du skal orientere dig om pausetider på din skole, så du er klar, når aktiviteterne starter igen. Anvisninger Som elev på skolen skal du overholde ordens- og samværsregler. Hvis skolens personale giver dig konkrete anvisninger, skal du følge dem, uanset om de gives mundtligt eller skriftligt. Privatliv Du må ikke optage eller videresende lyd, fotos eller videoer af andre, som ikke har sagt ja til optagelsen, eller ja til det bliver videresendt. Du må heller ikke optage videoer eller tage billeder af din lærer, uden I har aftalt dette. Overtrædelser medfører sanktioner fra skolens side. Optagelser af særlig grov karakter omkring private forhold, herunder af seksuel eller anden blufærdighedskrænkende karakter, samt krænkelse af andres personlige integritet, vil blive politianmeldt. Påklædning Du skal bruge det arbejdstøj og de personlige værnemidler, som skolen kræver. F.eks. brug af sikkerhedssko og hjelm, hvor det er påkrævet. Du skal også bruge den uniformering, som værkstedet stiller krav om. Dette kan for eksempel være af

6 hygiejnemæssige grunde. Arbejdstøj og personlige værnemidler stiller skolen til rådighed. Religion FGU Skolen respekterer alle elevers religion. I lighed med andre statslige institutioner anser vi religion som en privat sag, og derfor er religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende ikke tilladt på skolens område. Ekstremisme Det er ikke tilladt at tilskynde eller påvirke til ekstreme politiske/religiøse holdninger og adfærd, som er i strid med skolens demokratiske dannelsesformål; herunder er det ikke tilladt at fremme social kontrol af andre elever. Ekstremistisk tilskyndelse eller adfærd sanktioneres fra skolens side. Herunder eventuel underretning til PET. Rusmidler Du må ikke møde alkohol- eller stofpåvirket på skolen. Det er ikke tilladt at drikke alkohol i skoletiden. Det er ikke tilladt at indtage, medbringe eller sælge stoffer på skolen. Overholder du ikke ovennævnte regler, kan det medføre bortvisning. Skolen kan anmode dig om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler. Hvis du har et forbrug/misbrug af alkohol eller stoffer, samarbejder vi gerne med dig og rusmiddelcenteret om plan for behandling. Tobaksfri skoletid Tobaksfri skoletid/røgfri matrikel er et lovkrav på alle ungdomsuddannelser. Tobaksfri skoletid betyder, at hverken du, andre elever eller ansatte må ryge eller benytte andre tobaksprodukter i skoletiden - heller ikke selvom man forlader skolens område i løbet af dagen. Det vil sige, at det vil være en overtrædelse af rygepolitikken, hvis man forlader skolens område og ryger, bruger snus eller andet i skole- og arbejdstiden. Tobaksfri skoletid gælder brug af alle tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter (gælder ikke medicinske produkter i forhold til rygestop). Dermed må hverken elever, ansatte eller andre ryge på skolernes område. Hverken før eller efter skoletid. Skolens ejendom Vi forventer, at du behandler skolernes lokaler og udstyr med respekt. Alle elever deltager i oprydning og rengøring af eget værksted/undervisningslokale. Ligeledes forventer vi, at du følger skolens anvisninger i forhold til sikkerhed, oprydning, affaldssortering og rengøring.

7 Sprog Vi ønsker et fællesskab på skolen, som omfatter alle. Ingen skal føle sig udenfor. Det betyder, at sproget på skolen er dansk både i undervisningen og i pauserne. Det betyder også, at elever, som har svært ved dansk, skal have hjælp til at forstå og udtrykke sig på dansk. I vores samvær i undervisning og pauser udviser vi respekt for hinanden. Øgenavne og nedsættende tale til andre og om andre er uacceptabelt og vil medføre sanktioner fra skolens side. Vold og trusler Vi vil ikke acceptere vold og trusler. Vold og truende adfærd bliver som udgangspunkt politianmeldt, samt medfører hjemsendelse og/eller bortvisning.

8 Sanktioner i tilfælde af overtrædelse af FGU Skolens ordens- og samværsregler Hvis skolens ordens- og samværsregler ikke bliver overholdt har skolen ret og pligt til at iværksætte en række sanktioner jf. bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse. Påtale Ved mindre og ikke alvorlige overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, kan skolen give dig en mundtlig eller skriftlig påtale. Skriftlig advarsel Skolen kan i tilfælde af overtrædelser af ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver, give dig en skriftlig advarsel. Skolen kan desuden træffe afgørelse om at iværksætte følgende sanktioner, eventuelt en kombination heraf, hvis du har overtrådt ordens- og samværsreglerne, herunder ved prøver: 1) Du kan blive helt eller delvis udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 2) Du kan få forbud imod i en nærmere bestemt periode at medbringe og anvende nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon mv. under dit ophold på skolen og i undervisningen, når dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet. 3) Du kan få private genstande tilbageholdt i skoletiden, herunder mobiltelefon mv. Du er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som skolen har besluttet at tilbageholde, til skolen. Hvis du ikke opfylder denne forpligtelse, kan skolen træffe beslutning om at iværksætte en passende sanktion herfor. Dette fritager dig dog ikke fra pligten til at aflevere genstanden. Tilbageholdelse vil kun ske, hvis der er udarbejdet en samarbejdskontrakt mellem dig og skolen. 4) Skolen kan beslutte midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Skolen registrerer dit fravær under udelukkelsen som påbudt og dermed lovligt fravær. 5) Du kan blive bortvist fra én skole under FGU Skolen HLSS og blive overflyttet til en anden skole i FGU Skolen HLSS med henblik på, at du kan gennemføre din uddannelse der. Du kan også blive bortvist fra FGU Skolen HLSS og blive overflyttet til anden skole.

9 Det skal ske efter forudgående aftale mellem FGU Skolen HLSS og den modtagende FGUskole. Det er FGU Skolen HLSS, som bestemmer, om du kan blive overflyttet til en anden af vores FGU Skoler, hvis du er bortvist fra FGU Skolen HLSS. Vi kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere er blevet anvendt i dit uddannelsesforløb over for dig. 6) Skolen kan bortvise dig fra uddannelsen (udskrivning). Midlertidig hjemsendelse, midlertidig begrænset adgang til skolen Skolen kan som en foreløbig foranstaltning i følgende situationer beslutte, at du midlertidigt, blandt andet mens en sag undersøges nærmere og uden reduktion af skoleydelsen, ikke må være til stede på skolen eller i undervisningen (midlertidig hjemsendelse), eller kun må være til stede på skolen i et nærmere bestemt omfang (midlertidig begrænset adgang til skolen): 1. I situationer hvor skolen anser det for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på skolen. For eksempel hvor det er anmeldt til politiet, at en elev har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for samværet og ordenen på skolen, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning. 2. I situationer hvor skolen anser det for påkrævet for umiddelbart at opretholde ordenen og samværet på skolen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen. Skolen kan, når den træffer afgørelse om en sanktion, gøre iværksættelsen af sanktionen betinget af, at eleven ikke igen overtræder skolens samværs- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode. Skolen kan i de enkelte tilfælde fastsætte nærmere vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel: 1) At eleven inden en nærmere frist udbedrer skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af ordens- og samværsreglerne. 2) At eleven inden en af skolen fastsat frist gennemfører bestemte aktiviteter på en tilfredsstillende måde, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager regelbruddet eller lignende overtrædelser af ordens- og samværsreglerne. Det kan også være aktiviteter, som bidrager til at eleven, og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forsonet. For elever under 18 år skal UU-vejleder og forældre/værger inddrages/informeres, hvis forseelsen kan have betydning for elevens fremtidige tilknytning til skolen.

10 Klager En elev kan klage til undervisningsministeriet over institutionens afgørelser efter Lov om Forberedende Grunduddannelse og regler udstedt i medfør heraf, når klagen vedrører retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til institutionen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til den pågældende elev. Klagen skal fremsendes til FGU Skolen HLSS hovedpostkasse: FGU Skolen behandler klagen. Hvis skolen ikke giver klageren medhold i klagen, videresender skolen klagen til Børne- og Undervisningsministeriet ledsaget af skolens bemærkninger. Forinden underretter skolen klageren om afgørelsen, og giver klageren en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen. Når klageren har fremsat bemærkninger, eller når fristen er udløbet, fremsender skolen klagen til styrelsen vedlagt sagens akter. Reglerne om klager i forbindelse med prøver, findes i Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ( og er gældende for klager over skolens afgørelser i forbindelse med prøver. FGU Skolens samværs- og ordensregler er til enhver tid underlagt den gældende bekendtgørelse, og i tvivlstilfælde er det altid bekendtgørelsen, som er bestemmende. (

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som

Læs mere

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC

Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensregler m.v. for Kolding HF & VUC Studie- og ordensreglerne har været behandlet i SU, PR, Kursistrådet og i skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. januar 2018 Generelt Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium

Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium Studie- og ordensregler for Nørre Gymnasium På Nørre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13.

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2018/19 Indhold Studie- og ordensregler for Tietgen Handelsgymnasium... 2 1. Studieregler... 2 Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold:...

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Mødepligt og studieaktivitet Der er mødepligt til al undervisning, og der registreres tilstedeværelse/fravær i hver enkelt lektion. I følgende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Alle elever på Viborg Katedralskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, sådan som de er formuleret nedenfor. Grundlaget for skolens ordensregler er Undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse UDKAST 11. marts 2019 I medfør af 10, stk. 5, 18, stk. 2, 23, stk. 3, 29, stk. 2, 35, stk. 6, 36, stk. 5, 40, stk. 2, 46, stk. 3, 48, stk. 2, i lov om forberedende

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Kære elev Ordensreglerne og rusmiddel-/rygepolitikken på Social- og Sundhedsskolen Fyn er udarbejdet ud fra skolens værdigrundlag, som er Professionalisme.

Læs mere

VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG. Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé Frederiksberg

VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG. Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé Frederiksberg VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 Frederiksberg Overordnede værdier og forventninger På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Kære elev Ordensreglerne og rusmiddel-/rygepolitikken på Social- og Sundhedsskolen Fyn er udarbejdet ud fra skolens værdigrundlag, som er Professionalisme.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium

Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Studie- og ordensregler for Virum Gymnasium Vi prioriterer udvikling af læring og sociale kompetencer i et såvel dynamisk og kreativt som fysisk og psykisk sundt læringsmiljø, der understøtter gymnasiets

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER

TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER TORNBJERG GYMNASIUMS STUDIE- OG ORDENSREGLER GRUNDLAG Tornbjerg Gymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads, som bygger på demokratiske principper, der kræver engagement i respektfulde relationer

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse: 1. RESPEKT... 3 2. SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 MOBILTELEFONER... 3 2.3 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD...

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt blive gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Studie- og ordensreglerne for HF & VUC Nordsjælland bygger på den gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER for Viborg Gymnasium & HF Som elev på Viborg Gymnasium & HF skal man udvise ansvarlighed, hensynsfuldhed og omtanke. Man skal med andre ord opføre sig fornuftigt. Dette gælder over

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018

Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 Studie- og ordensregler for Solrød Gymnasium Jan 2018 På Solrød Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til de på vedlagte liste anførte høringsparter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+.

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+. Studieregler Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Velkommen til Fugleviglund Produktionshøjskole

Velkommen til Fugleviglund Produktionshøjskole Velkommen til Fugleviglund Produktionshøjskole Vores mål er at forbedre elevernes muligheder for at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. Indholdsfortegnelse Velkommen til Fugleviglund Produktionshøjskole...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM

GÅ GLAD I SKOLE - GÅ GLAD HJEM Velkommen til Sproghuset, Søndre Skole og MF10 side 2 Undervisningen side 3 Brobygning og Praktik side 4 UU-vejleder og mentor side 4 Ungdomsskolen side 4 Gensidige forventninger side 6 Samarbejde mellem

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

TEC ORDENSREGLER. TECs formål er teknologisk og erhvervsrettet dannelse - vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker.

TEC ORDENSREGLER. TECs formål er teknologisk og erhvervsrettet dannelse - vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker. TEC ORDENSREGLER TEC Ordensregler Baggrund TECs formål er teknologisk og erhvervsrettet dannelse - vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker. På TEC tager vi godt i mod vores elever og giver medbestemmelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Skive College

Studie- og ordensregler på Skive College Studie- og ordensregler på Skive College Det skal være rart at være på Skive College. Vi lægger stor vægt på et godt skolemiljø og god plads til forskellighed. Det overordnede mål er at skabe et godt og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 1.8.2018 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX (herunder pre-ib), HF og IB. Kolding Gymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler på HCØ

Studie- og ordensregler på HCØ Studie- og ordensreglement på HCØ_2018 Studie- og ordensregler på HCØ På H.C. Ørsted Gymnasiet har vi en fælles faglig vision. Den vil vi realisere i et tæt samarbejde på tværs af en solid faglighed og

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm

Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm Studerende ved VUC Storstrøm er voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen af egen fri vilje, og som har et mål for deres deltagelse

Læs mere

VELKOMMEN ed kst Vær afisk : Gr yk, tr 10, isp 02305, august

VELKOMMEN ed kst Vær afisk : Gr yk, tr 10, isp 02305, august VELKOMMEN 1 KÆRE ELEV Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det praktiske, når der skal

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR GYMNASIERNE PÅ ZBC Studie- og ordensregler for gymnasierne på ZBC bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier, bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium

Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium Studie- og ordensregler for Rungsted Gymnasium På Rungsted Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere