Gedebjerg Skole. Skoleåret 2020/2021. Tilsynsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gedebjerg Skole. Skoleåret 2020/2021. Tilsynsrapport"

Transkript

1 Gedebjerg Skole Skoleåret 2020/2021 Tilsynsrapport 0

2 Navn på dagbehandlingsskole/institution Gedebjerg Skole A/S Gedebjergvej 8 11/ Skolevej Næstved Gedebjergvej 11 Gedebjergvej 8 Skolevej 13 Overenskomstpart og overenskomst vedrørende undervisning Gedebjerg Skole har undervisningsoverenskomst med Næstved Kommune. Overenskomsten er dateret og gældende fra I tillæg til overenskomsten er bilag 1 om den ledelsesmæssige organisation ændret i Institutionsbeskrivelse Gedebjerg Skole A/S er et dagbehandlingstilbud, som henvender sig til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som folkeskolen af den ene eller anden årsag ikke kan rumme. Særligt er skolen specialiseret i at møde og skabe tilpassede undervisningsmiljøer for elever med ASF-problematikker samt ADHD, angst og andre socio-emotionelle udfordringer. Gedebjerg Skole A/S er normeret til 80 elever og tilbyder undervisning på 0. til 9. klassetrin. Derudover tilbydes i særlige tilfælde 10.-klasseforløb, STU-forberedende forløb, STU-forløb og virksomhedspraktik. 1

3 Gedebjerg Skole blev startet i 1998 af Kirsten Alexandersen og er i 2020 omdannet til et aktieselskab. Kirsten Alexandersen er fortsat skoleleder på Gedebjerg Skole. Organisering (Fx bestyrelse bestyrelsesmedlemmer, privatejet etc.) Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S binavn Gedebjerg Skole A/S Bestyrelsesformand Lars Aamodt Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Ditlevsen Bestyrelsesmedlem Kirsten Alexandersen Personale 36 medarbejdere heraf: 1 cand.pæd., 13 lærere, 6 socialpædagoger, 7 pædagogiske assistenter/-medhjælpere, 9 teknisk-administrative medarbejdere. Antal børn 69 elever + 2 eksterne elever. Skolens egen beskrivelse af skolen Gedebjerg Skole A/S er et dagbehandlingstilbud, som henvender sig til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som folkeskolen af den ene eller anden årsag ikke kan rumme. Særligt er skolen specialiseret i at møde og skabe tilpassede undervisningsmiljøer for elever med ASF-problematikker samt ADHD, angst og andre socio-emotionelle udfordringer. Gedebjerg Skole blev startet i 1998 af Kirsten Alexandersen, og er i 2020 omdannet til et aktieselskab. Kirsten Alexandersen er fortsat skoleleder på Gedebjerg Skole. Gedebjerg Skole A/S tilbyder undervisning på 0. til 9. klassetrin. Derudover tilbydes 10.- klasseforløb, STU-forberedende forløb og virksomhedspraktik. Endelig kan Gedebjerg Skole A/S være med til at tilrettelægge og afvikle STU-forløb. Al undervisning på Gedebjerg Skole A/S tilbydes med hensyn til den enkelte elev og dennes udfordringer. Det betyder f.eks., at der også tages hensyn til, hvis nogen har brug for en mere praktisk tilgang til undervisningen eller andre individuelle foranstaltninger i forhold til behandling og undervisning på skolen. Alle elever modtager undervisning jf. folkeskoleloven. Det vil sige, der tilbydes undervisning i alle folkeskolens fag, og for de elever, hvor det overhovedet er muligt afsluttes skolegangen på 9. klassetrin med folkeskolens afgangsprøve. Det overordnede mål er, at alle elever skal lære så meget, som det overhovedet er den enkelte elev muligt. I afdelingerne er eleverne delt i klasser med en klassekvotient på 3-10 elever. Skolen er opdelt i tre afdelinger beliggende på tre adresser. Afdelingerne ligger på henholdsvis Gedebjergvej og Skolevej i Næstved og er særligt indrettede og specialiserede i forhold til at møde og skabe optimale undervisningsbetingelser for skolens målgrupper og den enkelte elev. Det vægtes højt at møde eleverne med en anerkendende tilgang, samt at se og skabe forudsætninger for og udvikling af elevernes positive ressourcer og potentialer. Herunder at møde eleverne med forståelse for at skabe et miljø, der kan være med til at mindske en problemskabende adfærd og støtte den enkeltes muligheder for at tage aktiv del i et 2

4 inkluderende læringsmiljø på skolen. Behandlingen er langt hen ad vejen implementeret i undervisningen og består også af kompenserende undervisning, hvor der tages særlige hensyn til elevernes individuelle udfordringer og behov i undervisningssituationen. Hele skoledagen er bygget omkring en tydelig struktur og velkendte rytmer og rutiner, der bl.a. støttes af visuelle hjælpemidler som ugeskemaer, piktogramskemaer og frikvarterstavler. I arbejdet med struktur vægtes fleksibiliteten i mødet med den enkelte, hvor rammerne søges tilpasset med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for, ud fra en psykologisk og specialpædagogisk viden, at møde den enkelte elev og støtte en personlig, følelsesmæssig, social og faglig udvikling. Som et led i en helhedsorienteret forståelse og indsats vægtes samarbejdet med hjemmet og elevens bagland højt. Det betyder, at Gedebjerg Skole A/S har et udvidet samarbejde med hjemmet der altid tilpasses de aktuelle behov og den konkrete situation. Skolen har, som en del af skolen, egen fritidsordning og denne dækkes af skolens faste personale. Derudover har skolen kørselsordning med egne busser og fast personale til privatadresser samt mulighed for afhentning på Næstved station. Enhver visitation til Gedebjerg Skole A/S er med målet om udslusning til folkeskolen, når eleven er klar til dette. Skolens egen beskrivelse af skolens målgruppe Gedebjerg Skole A/S er specialiseret i forhold til at møde og tilbyde undervisning til børn og unge med ASF, ADHD, angstproblematikker og socio-emotionelle vanskeligheder i bred forstand. Herunder børn med og uden kognitive funktionsnedsættelser. På Gedebjerg Skole A/S arbejdes der ud fra en psykologisk forståelse af, at forandring og udvikling skabes i det relationelle arbejde med hensyn til elevernes aktuelle udfordringer. I dette arbejde er det blandt andet centralt at skabe en passende stabil, tryg og struktureret ramme omkring elevernes skolegang. Skolen stræber således efter, at møde eleverne, der hvor de er - såvel fagligt som pædagogisk, og det er den enkelte elevs aktuelle behov, der er styrende for tilgangen i den konkrete situation. Behovet vurderes blandt andet med afsæt i en psykologisk fagligforståelse og viden omkring den enkelte elev. Pædagogisk-psykologisk rådgivning Skolen betjenes af autoriseret psykolog Flemming Jensager. Flemming Jensager er godkendt som specialist i klinisk børnepsykologi og psykoterapi. Materialer medsendt til tilsynet - Skemaer - Oversigt over klasser og klassetrin 3

5 Tilsyn (Nedenstående udfyldes af tilsynet) Hvem har foretaget tilsynet? Pædagogisk tilsyn: Ole Thestrup Schmidt, tidligere skoleleder i Næstved Kommune, nu chefkonsulent hos Københavns Professionshøjskole Annemette Smedegaard, konsulent i Center for Dagtilbud og Skole, Næstved Kommune Budget og regnskab: Charlotte Gudtmann, økonomikonsulent Center for Koncernservice og Økonomi, Næstved Kommune Tilsynsperioden Fra dato til dato: 1. august 2020 til 31. juli 2021 Der er udført anmeldt tilsyn 12. november 2020 Der er udført uanmeldt tilsyn 22. april 2021 Tilsynet med de enkelte elever er udført i forbindelse med de årlige revurderingsmøder Undervisning Elevtal dags dato 70 elever. Desuden 2 eksterne elever, som er indskrevet på skolen, men en af dem får hjemmeundervisning, og den anden er under udredning og kommer på skolen en dag og derudover leverer skolen hjemmeundervisning en dag om ugen. 5 elever i 9. kl. stoppende til sommerferien. 9 nye elever er indskrevet efter sommerferien. Og 2 elever er på venteliste. Nyansatte Til sommerferien stoppede 7 medarbejdere: 1 gik på pension, 2 pædagoger fået andet job, 1 servicemedarbejder stoppet, 1 ungarbejder stoppet for at starte uddannelse, 2 timeansatte stoppet, da skolen kan dække timerne med fast personale. Der er ansat 8 nye medarbejdere: 3 lærere, 1 pædagog, 3 ungarbejdere, 1 chauffør, Tilsynet har set børne- og straffeattester. Timetal og undervisningstid Skolen har fremsendt fine og overskuelige elevskemaer. Af skemaerne fremgår det, at der mangler timer i forhold til det samlede årlige undervisningstimetal. For mellemtrinnet mangler der timer svarende til 3,75 klokketime pr. uge For udskolingen mangler der timer svarende til 0,75 klokketime pr uge. Skolen sender dokumentation for, at de manglende timer bliver lagt på fagture og lejrskoler. Fagrækken Skolen dækker hele fagrækken. Musik fremgår ikke af skemaerne. Musikundervisningen varetages af musikskolen, der underviser i emneuger om foråret. 4

6 Kompetencedækning Skolen har fuld kompetencedækning, da skolen tilkøber tysk- og fysik/kemilærer udefra. Fraværsregistrering (særligt fokusområde i 2020/2021) Eleverne bliver registreret hver morgen i klasseloggen og opgørelsen indgår i deres årsrapporter med årsagerne til eventuelt fravær. Hvis en elev er fraværende uden at skolen har fået besked, kontaktes hjemmet med det samme. Ved indkøring på skolen skal eleverne komme de aftalte dage, ellers tages der kontakt til hjemmet og evt. til sagsbehandler. Skolen har ikke en samlet fraværsprocent. Tilsynet opfordrer til, at skolen skaffer sig et samlet overblik over elevfraværet og begrundelserne for fraværet. Corona: Hvordan sikres elevernes gode undervisning under restriktionerne og eventuelle hjemsendelser? (særligt fokusområde i 2020/2021) Efter sommer har haft et tilfælde, så hele Gedebjerg afdelingen lukkede ned to dage op til en weekend. Skolen har en klar procedure for, hvis enkelte elever eller medarbejdere bliver sendt hjem. Og i forhold til en eventuel nedlukning. Der er plan for hvilke voksne, der har kontakt til de forskellige elever. Anvendelse af undervisningsmidler, materialer, IT-udstyr Ved indkøb er det faggruppen for de forskellige fag, der beslutter hvilke materialer, der ønskes indkøbt. Derefter drøftes det med og begrundes for ledelsen. Skolen anvender en del portaler fx Clio-online, Læs løs, Grammatik, Matematikfesser og Opgavehylden. Trivsel/Trivselsmålinger Skolen har gennemført de nationale trivselsmålinger. Skole har sammenholdt resultaterne med dem fra sidste år. Det er en neutral person, der hjælper eleverne med at tage målingerne, så deres besvarelser ikke påvirkes. Skolen drøfter resultaterne med eleverne og i elevrådet. Skolen har et elevråd. Processen med elevrådsarbejde er svær for eleverne, men skolen mener det er vigtigt i forhold til at lære medbestemmelse og demokrati. Understøttende undervisning, herunder evt. omlægning til tolærerordning Skolen har ikke søgt om reducering af skoledagens længde. Nationale test Skolen deltager i de nationale test. Skolen anvender ikke de frivillige test, men anvender diagnostiske test. Tilsynet sparede med skolen om betydningen af at anvende de frivillige nationale test, så eleverne venner sig til adaptive test. Det er vigtigt, at eleverne klædes på til testen og ved, hvordan testen fungerer. Åben skole samarbejdspartner Ikke drøftet på dette tilsyn Motion og bevægelse Ikke drøftet på dette tilsyn 5

7 Brobygning til folkeskolen/ungdomsuddannelserne Har skolen data på, hvordan det går eleverne efter endt skolegang på dagskolen? Hvor lang til går en elev typisk på dagskolen? Ikke drøftet på dette tilsyn Uddannelsesparathedsvurdering Skolen har 11 elever i 8 kl. Skolen vurderer, at de ikke bliver uddannelsesparate. Skolen regner med, at flere af dem i 9 eller 10 kl. bliver uddannelsesparate. Der er 8 elever i alt i 9 og 10. kl. Der er planer for dem alle. Et par stykker skal på efterskole, en ønsker at blive scenograf, en tømmer, en mekaniker, en pædagog via SOSU, en STU og en måske en pension. Magtanvendelser Skolen har haft 3 i dette skoleår. Skolen har specielt en elev, der er meget udfordrende, skolen skærmer vedkommende så godt det er muligt. Skolen har en klar procedure for håndtering af magtanvendelser og efterbehandlingen. Observation af undervisning -1 Klassens navn: GB1 Klassetrin: 1. kl. Elever: 4 elever, 3 elever er til stede og 1 i opstart er i skole tre dage om ugen P: 7 år 1. kl. D: 7 år 1. kl. D: 8 år 1 kl. Undervisere: Pædagog med dansk undervisningsfag. Fag: Dansk, emnet ordtræning. Stemmer overens med det fremsendte skema. Elevudtalelser: Hvad er godt ved skolen? Det er godt og tit sjovt. De voksne er søde. Observation af undervisningen: Alle tre elever arbejder med individuelt materiale. Ordtræning 1 eller 2. Når de er færdig med en side viser de det til læreren, som hjælper dem med at læse, hvad den næste opgave går ud på. Hun hjælper ved at lydere ordene. To elever arbejder rigtig fint selvstændigt og har kun lidt behov for hjælp. Læreren hjælper specielt en elev både med opgaverne og at koncentrere sig. Bortset fra besvær med opgaverne har eleven også svært ved at tale tydelige/udtale ordene, så læreren er hele tiden opmærksom på dette og hjælper med at få lydene rigtige. Undervisningen er relevant og alderssvarende. Der er en rigtig god stemning og fin arbejdsro i klassen. Der er en god relation mellem eleverne og den voksne. Lokalet: er velindrettet med individuelle pladser og fællesbord. Der er enkelte tegn på synlig læring. Observation af undervisning - 2 Holdnavn: GB6 Klassetrin: Elever: 4 elever, to elever er fraværende. De to fraværende er nye elever og i et indkøringsskema med reduceret timetal. D 11 år 5. kl. P 11 år 5. kl. P 10 år 4. kl. (fraværende) P 10 år 4. kl. (fraværende) Underviser: Uddannet pædagog Fag: Matematik, hvilket stemmer overens med tilsendte skema. Tema i faget: Eleverne skal arbejde med koordinatsystemer samt omkreds og areal. 6

8 Observation af undervisning: Eleverne sidder på deres plads og er klar til undervisning ved undervisningens start kl Underviseren fortæller, hvad eleverne skal arbejde med. Eleverne har en viden om, hvad de skal arbejde med, da det fremgår af elevernes individuelle elevplan (ugeplan), som ligger fremme på lærerens bord. Der er en god arbejdsro i lokalet. Underviseren introducerer geometriopgaver til den ene elev, mens den anden elev stille venter på, at det bliver hans tur. Efterfølgende bliver den anden elev introduceret til koordinatsystem. Da begge elever er blevet introduceret til deres opgaver, sidder i de ro og arbejder koncentreret med deres opgaver. Når en elev har spørgsmål til opgaverne, vejleder og hjælper underviseren den enkelte elev. Når en elev er færdig med opgaverne, kommer læreren og gennemgår opgaven sammen med eleven. Der er en udpræget arbejdsro i lokalet og skolens skolehund ligger og sover på gulvet. UV-materiale: Underviseren har et ugesystem, hvor eleverne om torsdagen arbejder med opgaver ud fra bogsystemet Rema 4 og Rema 3a. Der er et tillægsmateriale, når eleverne er færdige med deres Rema-opgaver, det drejer sig om Tal Hæfterne fra Social Pædagogisk Forlag. Lokale: Lokalet fremstår velegnet til undervisning af holdstørrelser på 6 8 elever. Lokalet er udstyret med tidssvarende inventar og AV-udstyr. Eleverne sidder ved 1-pers. Borde med mulighed for at afskærme med mobile støjtavler. Elevudtalelser: Eleverne fortæller, at det er godt om tirsdagen, når man er færdig med tysk, så må man se TV-serien Akavet på DR Ultra. Eleverne kunne godt tænke sig at skoledagen var længere, hvis der til gengæld var længere pauser. Aftaler mellem dagbehandlingsskolen og tilsynsmyndighed (Eventuelt stillede krav til skolen) - Af elevskemaerne fremgår det, at der mangler timer i forhold til det samlede årlige undervisningstimetal. For mellemtrinnet mangler der timer svarende til 3,75 klokketime pr. uge For udskolingen mangler der timer svarende til 0,75 klokketime pr uge. Senest den 1. december 2020 sender skolen dokumentation for, at de manglende timer bliver lagt på fagture og lejrskoler. Skolens kommentarer til tilsynsrapporten

9 Uanmeldt tilsyn (Nedenstående udfyldes af tilsynet) Hvem har foretaget tilsynet? Pædagogisk tilsyn: Ole Thestrup Schmidt, tidligere skoleleder i Næstved Kommune, nu chefkonsulent hos Københavns Professionshøjskole Annemette Smedegaard, konsulent i Center for Dagtilbud og Skole, Næstved Kommune Budget og regnskab: Charlotte Gudtmann, økonomikonsulent Center for koncernservice og økonomi, Næstved Kommune Tilsynsperioden Der er udført uanmeldt tilsyn 22. april 2021 Tilsynet med de enkelte elever er udført i forbindelse med de årlige revurderingsmøder Undervisning Opfølgning på sidste tilsyn Skolen har som aftalt fremsendt dokumentation for de manglende timer. Tilsynet har godkendt skolens dokumentation. Elevtal dags dato 77 elever Der er indskrevet fem nye elever siden sidste tilsyn. De fleste er elever med skoleværing. Skolen har startet dem op med fjernundervisning og derefter med gradvis fysisk deltagelse i undervisningen på skolen. Nye elever til kommende skoleår Skolen er i gang med visitationer. Skolen starter helst nye elever op i juni, så eleverne kan have ro på i sommerferien og ikke gå og være nervøse for at skulle starte på en ny skole. Skolen vil gerne have eleverne løbende ind. De danner klasserne så, der er plads til nye elever. Nyansatte Der er ansat syv nye medarbejdere siden sidste tilsyn. En lærer er rejst. Resten er opnormeringer fx for at støtte de nye elever, der har skoleværing. Der er ansat to pædagoger, en pædagogisk assistent, en undervisningsassistent, to ungmedarbejdere og en pedel. Tilsynet har set børne- og straffeattester. Timetal og undervisningstid Skolen lever op til timetal og undervisningstid. Fagrækken Skolen dækker hele fagrækken Kompetencedækning Skolen har fuld kompetencedækning. Skolen tilkøber tysklærer udefra. 8

10 Fraværsregistrering (særligt fokusområde i 2020/2021) Se det anmeldte tilsyn. Skolen har siden sidste tilsyn undersøgt forskellige digitale muligheder. Skolen vil undersøge om Skole-intra kan levere statistik over elevfravær. Corona: Hvordan sikres elevernes gode undervisning under restriktionerne og eventuelle hjemsendelser? (særligt fokusområde i 2020/2021) Skolen har ikke haft Coronatilfælde og har derfor ikke været nedlukket siden sidste tilsyn. Personalet testes hver uge. Skolen kører fuldt skema, men tager ikke på ture ud af huset og lejrskoler. Trivsel/Trivselsmålinger Skolen er i gang med de nationale trivselsmålinger. Efter besvarelserne udarbejdes der analyser, som ledelsen drøfter med lærerne, og det besluttes hvilke handlinger det evt. afføder. Skolens elevråd har ikke været samlet under Corona. Det genoptages, når det bliver muligt at samle elever på tværs af alle årgange. Understøttende undervisning, herunder evt. omlægning til tolærerordning Skolen søger ikke om at reducere skoledagen ved at omlægge understøttende undervisning. Nationale test Skolen gennemfører de obligatoriske nationale test og er netop i gang. Brobygning til folkeskolen/ungdomsuddannelserne Skolen har 8 elever i i 9. kasse. To af dem skal i 10. kasse på skolen. En skal have en STU, en skal på Horisonten et år som forberedelse til STU, en på SOSU, en på efterskole, en på SELV i Nykøbing og en er ikke endelig afklaret. Uddannelsesparathedsvurdering Skolen er i gang med vurderingerne. Magtanvendelser Der har ikke været nogen siden sidste tilsyn. Skolen har en løbende dialog om håndtering af elever, der er udfordrende. Skolen her en klar procedure for at undgå magtanvendelser. Observation af undervisning - 1 Holdnavn: GB6 Klassetrin: kl. Elever: 4 elever. En elev er p.t. i et enkeltmandstilbud D 10 år 4. kl. P 12 år 5. kl. D 12 år 6. kl. Underviser: Uddannet pædagog med mange års undervisningserfaring fra specialområdet og nu lærerstuderende. Fag: Dansk Tema i faget: Substantiver, verber og adjektiver Observation af undervisning: Dagens program står på tavlen. Eleverne arbejder med individuelle opgaver. Clio-online og Danskfaglighed. Der arbejdes med ordklasser, substantiver, verber og adjektiver. Alle elever arbejder koncentreret og roligt. Læreren hjælper efter behov. Der er meget fin arbejdsro. Undervisningen er relevant og passende til elevernes faglige niveau. Der er en fin relation, mellem elever og læreren. UV- Materiale: Clio-online og Danskfaglighed. 9

11 Lokalet: Lokalet er lyst og velindrettet med individuelle arbejdspladser. Der er Smartboard, som anvendes i dagens undervisning. Elevudtalelser: Hvad er det bedste ved at gå på skolen? Alting. At der ikke er nogen skænderier. Hvad kunne gøre det bedre at gå på skolen? At vi må bruge Ipad i frikvartererne og at internettet var bedre. Observation af undervisning 2 Holdnavn: Sammenlæst hold GB1 og GB2 Klassetrin: GB1 (0. 1. og 2. kl.) GB2 (2. 3. og 4. kl.) Elevtal: 5 elever fra GB1 og 6 elever fra GB2. Der er 3 fraværende elever. Én har fri grundet tandlæge, én har fri grundet særligt skema (ny elev i opstartsskema), én er syg. D 7 år 0. kl. D 7 år 1. kl. D 7 år 1. kl. D 8 år 1. kl. P 8 år 1. kl. D 10 år 4. kl. D 10 år 3. kl. P 11 år 4. kl. Underviser: 3 voksne i klassen: En Pædagogisk assistent, en uddannet pædagog med enkeltfag i dansk, en uddannet pædagog. Fag: Natur/teknik Tema i faget: Elektricitet Observation af undervisning: Eleverne fra de to hold GB1 og GB2 har fælles introduktion til emnet elektricitet. Eleverne sidder omkring et fællesbord og deltager aktivt med fortællinger om, hvilke erfaringer de har med elektricitet (strøm) Eleverne beskriver deres egne opfattelser af begreber omkring strøm og elektricitet. Der er en god klasserumsledelse og eleverne venter tålmodigt med input til de bliver spurgt. Efter den fælles begrebsafklaring vises en læringsvideo, som fortæller, hvad elektricitet er. Læreren stopper jævnligt videoen og giver uddybende forklaring på det, der vises i videoen, og svarer på elevernes spørgsmål. Det er tilsynets vurdering, at det valgte tema er relevant for elevernes klassetrin og at niveauet er tilpasset eleverne. Der var dog en stor niveauspredning i fællesundervisningen og enkelte elever har svært ved at følge med, mens andre har nemt ved det. UV-materiale: Undervisningsvideo produceret af Clio.dk Lokale: Lokalet fremstår velegnet til undervisning og er indrettet med individuelle arbejdsstationer. Udsmykning af lokalet viser tegn på læring. Fx alfabet og tal plakater. Elevudtalelser: Det bedste er spændende fag, pauser og fredag er bedste dag Kan godt lide at det er en lille skole med god plads. Fredag er god fordi vi kører et sted hen, hvor der er sjove aktiviteter fx stikbold Kan godt li når vi har UU det er spændende Aftaler mellem dagbehandlingsskolen og tilsynsmyndighed (Eventuelt stillede krav til skolen) Skolens kommentarer til tilsynsrapporten Ingen kommentarer Dato: 19. maj 2021 Tilsynsførendes underskrift Annemette Smedegaard 10

12 Budget og regnskab for skoledelen Tilsyn af budget og regnskab er foretaget af økonomikonsulent Charlotte Gudtmann, Center for Koncernservice, Næstved Kommune. 11

13 Revisitation Hvem har foretaget re-visitationen? Re-visitationerne er foretaget af skolekonsulent Kirsten Mackenzie, Center for Dagtilbud og Skole, Næstved Kommune. Re-visitationsperioden: d. 1. og 2. marts 2021 Beskrivelse af undervisning for det enkelte barn skal indeholde: Stamoplysninger Navn, cpr.nr., forældremyndighedshaver(e), forældres navn og adresse, evt. plejefamilie/opholdssted (navn og adresse skal fremgå), betalingskommune, evt. betalingstilsagn, aktuelt klassetrin, fritagelser og fravigelser fra prøver og fag. Evt. stamkort. PPRs udtalelser vedr. eleven Den seneste pædagogiske-psykologiske vurdering vedr. eleven. Fritagelser, stillingtagen til den enkelte elevs behov for specialundervisning Undervisningsstedets status vedr. eleven Kort anamnese Kort statusbeskrivelse af den personlige, sociale og faglige udvikling (prosaform) Evt. anvendelse af hjælpemidler Beskrivelse af samarbejdet med hjemmet/bostedet Evt. fritidsinteresser/deltagelse i fritidstilbud Evt. magtanvendelser/fravær Plan for undervisningen Den individuelle plan for elevens læring fagligt, socialt og personligt. Planen består af evaluering, beskrivelse af nye mål samt veje til at nå målene Testresultater Uddannelsesparathedsvurdering (fra 8. klasse) og uddannelsesplan (fra 9. klasse), eventuelle praktikker Vurdering af/plan for hvordan undervisningen i fremtiden kan foregå helt eller delvis på den lokale folkeskole Bemærkninger: Revisitationsmaterialet lever op til ovenstående krav. De manglende PPV er er under udarbejdelse og eftersendes efter aftale til CDS og distriktsskolerne Dato: d. 17.maj 2021 Revisitationkonsulentens underskrift Kirsten Mackenzie 12

Gedebjerg Skole. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport

Gedebjerg Skole. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport Gedebjerg Skole Skoleåret 2017/2018 Tilsynsrapport Oplysninger om dagbehandlingsskolen/institutionen Navn på dagbehandlingsskole/institution Gedebjerg Skole Gedebjergvej 8 11/ Skolevej 13 4700 Næstved

Læs mere

Holmegaard Heldagsskole. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport

Holmegaard Heldagsskole. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport Holmegaard Heldagsskole Skoleåret 2017/2018 Tilsynsrapport Oplysninger om dagbehandlingsskolen/institutionen Navn på dagbehandlingsskole/institution Holmegaard Heldagsskole Overenskomstpart og overenskomst

Læs mere

Tappernøje Dagskole. Skoleåret 2017/218. Tilsynsrapport

Tappernøje Dagskole. Skoleåret 2017/218. Tilsynsrapport Tappernøje Dagskole Skoleåret 2017/218 Tilsynsrapport Oplysninger om dagbehandlingsskolen/institutionen Navn på dagbehandlingsskole/institution Tappernøje Dagskole Overenskomstpart og overenskomst vedrørende

Læs mere

Hjortholm. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport

Hjortholm. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport Hjortholm Skoleåret 2017/2018 Tilsynsrapport Oplysninger om Kostskolen Navn på kostskolen Hjortholm Kostskole Næstved landevej 20 4250 Fuglebjerg Tlf. 3010-0702 Mail jitn@gentofte.dk Overenskomstpart og

Læs mere

Skovgården. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport

Skovgården. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport Skovgården Skoleåret 2017/2018 Tilsynsrapport Oplysninger om dagbehandlingsskolen/institutionen Navn på dagbehandlingsskole/institution Den Interne skole ved Skole- og Behandlingshjemmet Skovgården Overenskomstpart

Læs mere

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune

Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune Pædagogisk og økonomisk tilsyn med interne skoler i Holstebro Kommune 1. Tilsyn med interne skoler Skoleafdelingen fører tilsyn med undervisningen og økonomien på de interne skoler i Holstebro Kommune.

Læs mere

Sikre, at skolen stiller egnede lokaler/rammer til rådighed for den interne skoles daglige undervisning.

Sikre, at skolen stiller egnede lokaler/rammer til rådighed for den interne skoles daglige undervisning. Procedure for tilsyn med interne skoler i FMK Fagsekretariat Undervisning fører tilsyn med undervisningen på de interne skoler i Faaborg Midtfyn Kommune. Forhold vedrørende den enkelte elev varetages af

Læs mere

Tilsynsrapport. Marjatta

Tilsynsrapport. Marjatta Tilsynsrapport Marjatta 2014/2015 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på anbringelsessted/skole og overenskomstpart (kommune) Marjatta Skole- og behandlingshjem Skolen har overenskomst med Region

Læs mere

Tilsynsrapport. Tappernøje Dagskole

Tilsynsrapport. Tappernøje Dagskole Tilsynsrapport Tappernøje Dagskole 2015/2016 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på anbringelsessted/skole og overenskomstpart (kommune) Tappernøje Dagskole Skolen har overenskomst med Næstved

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Elvergårdens Skole Skoleåret 2017/218. Tilsynsrapport

Elvergårdens Skole Skoleåret 2017/218. Tilsynsrapport Elvergårdens Skole Skoleåret 2017/218 Tilsynsrapport 0 Navn på dagbehandlingsskole/institution Elvergårdens Skole Overenskomstpart og overenskomst vedrørende undervisning Elvergården er kommunal og ejet

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Tilsyn med Tilsynet er gennemført med baggrund i nedenstående lovgivning og vejledning: Folkeskoleloven Bekendtgørelser om specialundervisning Overenskomsten med Odsherred Kommune Tilsynet med specialundervisning

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Solbakken d

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Solbakken d KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Solbakken d.17.5.2017 23-05-2017 Sagsnr. 2017-0058082 Dokumentnr.

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Sputnik Jydeholmen

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Sputnik Jydeholmen Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Dagbehandlingsskolen Sputnik Jydeholmen Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet skal sikre, at undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Solbakken d. 31.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst og Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/2014:

Læs mere

Tilsynsrapport. Tappernøje Dagskole

Tilsynsrapport. Tappernøje Dagskole Tilsynsrapport Tappernøje Dagskole 2014/2015 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på anbringelsessted/skole og overenskomstpart (kommune) Tappernøje Dagskole Skolen har overenskomst med Næstved

Læs mere

Tornemark Dagskole. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport

Tornemark Dagskole. Skoleåret 2017/2018. Tilsynsrapport Tornemark Dagskole Skoleåret 2017/2018 Tilsynsrapport Oplysninger om dagbehandlingsskolen/institutionen Navn på dagbehandlingsskole/institution Tornemark Dagskole Overenskomstpart og overenskomst vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende

Navn og øvrige oplysninger, tilsynsførende KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet 11-11-2014 Sagsnr. 2013-0170379 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Den Gule Flyver d.5.11.2014 Dokumentnr. 2013-0170379-2

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Skolen i Tveje-Merløse Dato: 14. september 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Foreløbig rapport Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 11. september

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgård d.23.9.2015 Lovgrundlag for tilsyn 24-09-2015 Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr. 2013-0170387-5 Sagsbehandler Søren

Læs mere

Målgruppe og organisering.

Målgruppe og organisering. Målgruppe og organisering. Kalundborg kommune har pr 1.aug.2014 oprettet 3 inklusionscentre. Hvidebækskolen inklusionscenter Rynkevangskolen inklusionscenter Gørlev skole inklusionscenter Inklusionscentrene

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER

TILSYNET MED UNDERVISNINGEN PÅ INTERNE SKOLER Farmen Dagskole Dato: 27. april 2012 Sagsb.: Preben Gajhede Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 5103 E-mail: preben.gajhede@mail.dk Tilsyn på Farmen Dagskole torsdag den 19. januar 2012 Tilsynets formål Opfølgning

Læs mere

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen

Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen Overenskomst om undervisning i dagbehandlingstilbud mellem Søstjerneskolen og Københavns kommune, Børne og Ungdomsforvaltningen 1 Parter og lovgivning Nærværende overenskomst er indgået mellem skole, Søstjerneskolen

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen. Inddeling og målgruppe

Arbejdsgrundlag. for Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen. Inddeling og målgruppe Arbejdsgrundlag for Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen Inddeling og målgruppe Gruppe 1 og Gruppe 2 på Holmegårdsskolen er et specialundervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Målgruppen er

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg

B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: alpædagogisk bistand, i det omfang der er behov 2000 Frederiksberg Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart Behandlingshjemmet Solbjerg Søndre Fasanvej 16 2000 Frederiksberg B. Tilsynsførende, navn og adresse: C. Pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER Kære forældre I denne pjece kan I læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn i en specialklasse på Skæring Skole. Der er fra skoleåret 2019-2020

Læs mere

Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN

Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN Anerkendelse fællesskab lyst til at lære SPECIALKLASSEN Profil for specialklasserne på Specialklasserne på Haldum-Hinnerup er fortrinsvist et skoletilbud for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER

SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER SKÆRING SKOLES SPECIALKLASSER Kære forældre I denne pjece kan I læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn i en specialklasse på Skæring Skole. Vi håber, at vi på denne måde

Læs mere

Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder Det kommunale tilsyn med undervisningen på Grennessminde Tornevangsvej 97 3460 Birkerød Juni 2017 Tilsyn med undervisningen i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 1. Rudersdal Kommune fører undervisningstilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget)

Tilsynsrapport. Hjembækskolen Efterår Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) Tilsynsrapport Hjembækskolen Efterår 2014 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 6/10 2014 Tilsynskonsulenter: Marianne

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Undervisningsoverenskomst mellem. Lolland Kommune. XXOpholdssted

Undervisningsoverenskomst mellem. Lolland Kommune. XXOpholdssted Undervisningsoverenskomst mellem Lolland Kommune og XXOpholdssted 1. Overenskomstens grundlag Denne undervisningsoverenskomst er jfr. Folkeskolelovens 20 stk. 5 indgået imellem Lolland Kommune og opholdsstedet/anbringelsesstedet

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Polaris 26.maj 2016

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Polaris 26.maj 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Polaris 26.maj 2016 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell

Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mell Grundlag for Roskilde kommunes specialklasser og tilhørende fritidstilbud for børn med generelle indlæringsvanskeligheder Udarbejdet i samarbejde mellem Tjørnegårdskolen og PPR Formål med specialklasserne

Læs mere

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk

Skolen i Tveje-Merløse. Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013. Mar@holb.dk Skolen i Tveje-Merløse Dato: Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6393 E-mail: Mar@holb.dk Tilsyn på Skolen i Tveje-Merløse tirsdag den 30.9.2013 Tilsynets formål Formålet med tilsynet er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2015/2016 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020

Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020 Visitationsprocedurer Vejen Kommune 2019/2020 Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal Vejen Kommunes Folkeskoler og Friskoler gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2

Læs mere

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand

Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Vordingborg Kommunes årshjul for arbejdet med visitation til specialpædagogisk bistand Årshjul for arbejdet med visitation er et arbejdsredskab til brug for Vordingborg Kommunes skoler der beskriver arbejds-

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Strukturklasser og indskolingsklasser

Strukturklasser og indskolingsklasser Strukturklasser og indskolingsklasser - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Kontaktklasserne. Arden Skole

Kontaktklasserne. Arden Skole Kontaktklasserne Arden Skole 1 Målgruppe Kontaktklasserne med tilhørende SFO er en del af Mariagerfjord Kommunes undervisningstilbud til elever med vanskeligheder indenfor Autismespektret og tilgrænsende

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS.

TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Center for Børn & Undervisning TILSYN 2015/2016 HELDAGSSKOLEN BRÅBY APS. Dato: 17. december 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Konsulent REFERAT AF ANMELDT TILSYN DEN 12. NOVEMBER OG DEN 17. DECEMBER

Læs mere

Alle børn skal lære mere

Alle børn skal lære mere Skolereformen Kontaktforældremøde 5. maj 2014 Alle børn skal lære mere Skolebestyrelsesformand Birgit Bach-Valeur Program 19.00 Velkomst v/ skolebestyrelsens formand Birgit Bach-Valeur 19.05 Valg til skolebestyrelsen

Læs mere

M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole

M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole Tilbudsbeskrivelse M-klasse på mellemtrinnet på Jyllinge skole Formål: Det overordnede formål med M-klassen er at tilgodese intentionerne bag Roskilde Kommunes målsætning om den inkluderende skole og at

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Basens Uddannelsescenter på Strandboulevarden d.16.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl

0.-3. klasse: Mandag fredag: kl. 8:10-14: klasse: Mandag/fredag: kl. 8:10-14:10 Tirsdag/onsdag/torsdag: kl SKOLEBESTYRELSEN Princip nr: 11 Skoleår: 2016-17 Princip vedrørende: Undervisningens organisering Formål: At skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, trivsel og dannelse. På Vedbæk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Skema til brug for tilsyn med undervisning Kernen 2014-15

Skema til brug for tilsyn med undervisning Kernen 2014-15 Børn og Unge 2009 Skema til brug for tilsyn med undervisning Kernen 2014-15 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud

Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Anbragte børn og unge. Visitation til specialtilbud på interne skoler og dagbehandlingstilbud samt til kommunale specialtilbud Vejledningsmateriale om god praksis i Lolland Kommune juni 2016 1/7 Indledning.

Læs mere

Rynkevangskolens Inklusionscenter

Rynkevangskolens Inklusionscenter Rynkevangskolens Inklusionscenter Rynkevangsskolen ligger i Kalundborg kommune. Vi er en skole med klasser fra 0.- 9. klasse på ca. 400 elever. Heraf har vi et inklusionscenter på ca. 55 elever. Inklusionscenteret

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Afsnit 1: Oplysning om institutionen

Afsnit 1: Oplysning om institutionen Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på institutionen og overenskomstpart Den specialpædagogiske Dagbehandlingsskole Skolen Sputnik ApS. Afdelingen i Gentofte, Klampenborgvej 50, 2930 Klampenborg.

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Felsted Centralskole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Felsted Centralskole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Felsted Centralskole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Tilsynserklæring 2015.1-2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring.

Tilsynserklæring 2015.1-2 BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 27.30.16-K09-72-11. Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring. Tilsynserklæring Erklæringen omfatter undervisningen på: Sebbesandevej, Tjørring 2015.1-2 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger

Læs mere

Visitationsprocedurer Vejen Kommune

Visitationsprocedurer Vejen Kommune Visitationsprocedurer Vejen Kommune Hvem kan visiteres til et specialtilbud?... 2 Hvad skal skolen gøre, når en elev skal visiteres til et specialtilbud?... 2 Visitationsproceduren i Dagtilbud & Skoleafdelingen...

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013

Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Tilsynsrapport over uanmeldt undervisningstilsyn på Basen Skole 1.3.2013 Lovgrundlag for tilsyn Tilsynet er foretaget i overensstemmelse med Undervisningsoverenskomst

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Skovlyskolen. Hovedgaden Mørkøv. Tilsyn på Skovlyskolen mandag den 28. oktober 2013

Skovlyskolen. Hovedgaden Mørkøv. Tilsyn på Skovlyskolen mandag den 28. oktober 2013 Skovlyskolen Dato: 28.10.13 Hovedgaden 53 4440 Mørkøv Sagsb.: Mette Hunsdahl Sagsnr.: Dir.tlf.: 7236 6038 E-mail: mhl@holb.dk Tilsyn på Skovlyskolen mandag den 28. oktober 2013 Tilsynets formål Formålet

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. Nærværende overenskomst er indgået mellem Rebild Kommune og Institutionen i Rold Skov

Undervisningsoverenskomst. Nærværende overenskomst er indgået mellem Rebild Kommune og Institutionen i Rold Skov Undervisningsoverenskomst Nærværende overenskomst er indgået mellem Rebild Kommune og Institutionen i Rold Skov Indledning Overenskomsten er indgået i henhold til folkeskoleloven og specialundervisningsbekendtgørelsen.

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 27-01-2015 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Emdrupgaard 22.1.2015 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170387 Dokumentnr.

Læs mere

Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september

Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september Nuværende Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler 2017 Ændringsforslag til høring Bilag til Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes Skoler, september 2019 2017 Antal skoler

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Se hjemmesiden:

Se hjemmesiden: Uddannelsesplan for praktik på Låsby Skole 2018 2019 Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 440 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen

Læs mere

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland.

Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Frederikshavn, september 2014. Tilsyn med undervisningen på Dagskolen Nordjylland. Navn på institution og overenskomstpart: Dagskolen Nordjylland Frederikshavn Kommune Knivholtvej 24 Center for Skole og

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Espergærdeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Espergærdeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Espergærdeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Forældre 17 Lærer 22 Elev 85 1 2.

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjembækskolen 27. april 2015. Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget)

Tilsynsrapport. Hjembækskolen 27. april 2015. Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) Tilsynsrapport Hjembækskolen 27. april 2015 Afsnit 1: Tilsynsbesøg (Udfyldes af tilsynskonsulenten i tilknytning til tilsynsbesøget) A. Tilsynets gennemførelse Dato: 27/4 2015 Tilsynskonsulenter: Marianne

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Hvorfor har Aalborg Kommune specialundervisningstilbud? I Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder vi hver dag med at tage hånd om alle

Læs mere