ROSKILDE KOMMUNE. udbyder ejendommen. til salg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE. udbyder ejendommen. til salg"

Transkript

1 Byrådssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. SOSM 30. maj 2022 ROSKILDE KOMMUNE udbyder ejendommen matr.nr. 13d Vindinge Lillevang, Vindinge, beliggende Vestre Hedevej 30, 4000 Roskilde til salg

2 Side2/13 1. Udbudsvilkår Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Tilbud skal være sælger i hænde senest den 27. juni 2022, kl , jf., i øvrigt nedenfor vedrørende tilbudsafgivelse. Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 12 uger fra Roskilde Kommunes modtagelse af købstilbuddet. Sælger er berettiget til at kræve deponering i Roskilde Kommunes bank eller bankgaranti (anfordringsgaranti) fra anerkendt pengeinstitut for den tilbudte købesum med tillæg af 2% til dækning af evt. forrentning af købesummen, udgifter til handlens berigtigelse og refusionssaldo i sælgers favør som betingelse for at tage tilbuddet i betragtning. Ejendommen udbydes til en mindstepris på kr eksklusive moms. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle. Samtlige spørgsmål, som har generel betydning for forståelsen af udbuddet, vil i anonymiseret form blive offentliggjort på sammen med sælgers svar. Salget er betinget af godkendelse fra Roskilde kommunes Økonomiudvalg samt Byråd.

3 Handlens genstand 2. Ejendommen Ejendommen matr.nr. 13d Vindinge Lillevang, Vindinge, er beliggende Vestre Hedevej 30, 4000 Roskilde, jf. vedlagte kort, bilag 1. I henhold til tingbogsattest udskrevet den 8. september 2021, jf. bilag 2, er ejendommen registreret med et areal på m 2. Ejendommen sælges ubebygget. Ejendommen sælges som den er og forefindes, og som beset af køber med de på ejendommen værende ledninger og beplantninger mv. Køber er særligt gjort opmærksom på, at der er placeret et kabelanlæg og et tracé mv. midt gennem grunden og tinglyst servitutter herom, se nærmere 3. Køber opfordres til at undersøge rækkevidde og betydning af disse servitutter, samt til at tage kontakt til ledningsejere inden købsaftalen underskrives. Der kan forekomme luftforurening på ejendommen i form af lugtgener fra naboejendommene, samt støvgener fra råstofgravning og andet. Der gøres opmærksom på, at sælger i forbindelse med udarbejdelse af kortbilag til købsaftalen har opdaget, at der er placeret et hegn langs det østlige skel, og dette hegn står inde på ejendommen og ikke i skel, jf. bilag 3. Køber opfordres til at tage kontakt til nabo i den anledning. Sælger kan ikke holdes til ansvar for krav i relation hertil. 3. Planforhold Den vestlige del af ejendommen er omfattet af lokalplan 329 for erhvervsområde Store Hede vest, jf. bilag 4. Den vestlige del af grunden er beliggende i delområde A1. Den østlige del er omfattet af lokalplan 636, jf. bilag 5. Den østlige del af grunden er beliggende i delområde 4. Se i øvrigt kort bilag 6 med planbindinger. I henhold til lokalplanens 329 3, punkt 3.1 og herunder punkt må område A1 kun anvendes til følgende erhvervsformål: Industriproduktion- og større værkstedsvirksomhed, engroshandel, samt - i det omfang det er muligt uden gene for øvrige virksomheder - entreprenør- og oplagsvirksomhed. Virksomheder kan etableres med den dertil hørende administration, men uden mulighed for selvstændig kontor- eller administrationsvirksomhed. I henhold til lokalplan 636 3, punkt 3.2 må anvendes til erhvervsformål, i form af: Værksted og servicevirksomhed, trykkerier, lettere og middel tung industri, engroshandel, transport, tekniske 3

4 anlæg, lager, benzinsalg og kontorer. I henhold til punkt 3.3 må der i delområde 4 kun etableres virksomheder i miljøklasse 1-3 jf. håndbog om miljø og planlægning. Køber gøres opmærksom på, at der skal foretages særlige initiativer/foranstaltninger der sikrer mod grundvandsforurening og ved anvendelse af pesticider skal tilsvarende sikres mod forurening jf. lokalplanens 636 punkt 3.7. Der henvises i øvrigt til lokalplanerne i sin helhed. 4. Servitutter Ejendommen overtages med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, idet køber er indforstået med at respektere de servitutter, der med eller uden pant i forbindelse med byggemodning m.v. af Roskilde Kommune er eller vil blive pålagt. I henhold til tingbogen er der tinglyst følgende servitutter på ejendommen: 1. Dokument lyst den 19. maj 1927 om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelse, jf. bilag Dokument lyst den 17. juni 1976 om overkørsel, fælles ind og udkørsel mv., jf. bilag Dokument lyst den 14. juli 2000 angående tilladelse til råstofindvinding mv. jf. bilag Dokument lyst den 14. december 2001 angående tilladelse til råstofindvinding, jf. bilag Dokument lyst den 5. juli 2002 ændring i tilladelse til råstofindvinding, jf. bilag Dokument lyst den 6. maj 2009 angående transformerstation og kabler, jf. bilag Dokument lyst den 4. april 2013 vedrørende 132 kv kabelanlæg Regionale Net.dk, jf. bilag Dokument lyst den 14. november 2013 vedrørende Dong Energy kabelanlæg, jf. bilag Dokument lyst den 21. september 2018 om forbud mod videresalg, jf. bilag 15. Der henvises derudover til hovedejendommenes blad i tingbogen som vedlægges som bilag Lejeforhold Ejendommen overdrages fri for leje- og forpagtningsforhold af enhver art, ligesom den overdrages ubehæftet. 6. Byggemodning og forsyning Kloak Fors Spildevand A/S etablerer én stikledning til afledning af spildevand og én stikledning til etablering af regnvand frem til ejendommen, afsluttende med 2 stk. Ø 425 mm skelbrøde, placeret ca. 1 meter 4

5 inde på ejendommen. Al øvrig kloakering på ejendommen udføres og betales af køber. Stikledninger etableres på en sådan måde, at der ikke kan garanteres afvanding af kælder til det overordnede hovedkloaksystem. Såfremt køber imidlertid ønsker at etablere kælder eventuelt kommende bebyggelse, må køber for engen regning etablere pumpeanlæg. Der henvises i øvrigt til Spildevandsplanen der kan findes på kommunens hjemmeside, se Køber betaler uden for købesummen både tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag til Fors Spildevand Roskilde A/S, herunder eventuelt særbidrag for særligt forurenet spildevand, jf. gældende regler herom. Vand Fors Vand Roskilde A/S etablerer et vandstik ført frem til ejendommens skel. Udgiften hertil afholdes uden for købesummen af køber efter de for Fors Vand Roskilde A/S gældende regler. Betalingen er delt op i hovedanlægs-, lednings- og stikledningsbidrag. Beløbene opkræves af Fors Vand Roskilde A/S, inden tilslutningen kan foretages. Etableringen af jordledningen fra skel til bebyggelse samt arbejde med vandmåler, skal udføres af købers autoriserede VVS-virksomhed, og udgifterne hertil betales af køber. Vandmåler stilles til rådighed af Fors Vand Roskilde A/S og forbliver Fors Vands Roskilde A/S s ejendom. EL Radius forestår etablering og levering af den overordnede elforsyning i området. Køber afholder uden for købesummen udgifter til ejendommens tilslutningsbetaling. Køber afholder ligeledes alle udgifter til etablering af stikledning fra ejendommen til det overordnede elforsyningsnet. Køber skal forvente at skulle afsætte ca. 30m 2 til transformerstation. Fjernvarme Ejendommen er i henhold til lokalplanerne underlagt tilslutningspligt til fjernvarme fra Fors Varme Roskilde A/S. Køber betaler uden for købesummen alle udgifter til bebyggelsens forsyning med fjernvarme efter de gældende betingelser fra Fors Varme Roskilde A/S, herunder investeringsbidrag, stikledningsbidrag og andel af byggemodningsudgifterne til områdets fjernvarmeforsyning. Anden forsyning Tilslutningsbidrag og omkostninger til etablering af anden forsyning f.eks. tv og telefon afholdes af køber. 7. Vej, parkering, beplantning og hegn Vejanlæg og parkering Overkørsel fra Vestre Hedevej til ejendommen etableres og bekostes af køber efter forudgående godkendelse fra Roskilde Kommune ved Veje og Grønne Områder. Der skal holdes vejsyn med 5

6 Roskilde Kommune ved Veje og Grønne Områder, forinden tilkørsel til ejendommen fra vejen påbegyndes. Vareaf- og pålæsning samt manøvrering i forbindelse hermed skal ske på egen grund. Der henvises til bestemmelserne i lokalplanen, for så vidt angår parkering og øvrige forhold. Beplantning og hegn Af lokalplanerne 329 og 636 der er gældende for ejendommen fremgår krav til beplantningen mv. på ejendommen i henholdsvis 9 og 7. Det fremgår af lokalplan 329, at der for ejendommen skal udarbejdes en plan for indretning af fri- og opholdsarealer, terrænbehandling, belægninger, belysning, beplantning og placering af skure mv. Planen skal godkendes af kommunen, Veje og Grønne Områder inden der kan udstedes byggetilladelse. Det fremgår af lokalplan 636, under 9 at arealerne senest skal være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. 8. Miljø- og geotekniske forhold Miljø Jordforurening Der er pt. ikke kortlagte forureninger efter lov om forurenet jord på ejendommen. Kommunen er ikke bekendt med oplysninger om evt. forurening på matriklen der har været anvendt til landbrugsdrift (planteavl) og senere som råstofgrav. Køber opfordres til, for egen regning, at foretage miljøundersøgelse af ejendommen inden købsaftalens underskrift, jf. pkt. 18. Arealet er områdeklassificeret efter lov om forurenet jord, hvorfor overjorden i alle tilfælde må forventes at være forureningspåvirket svarende til byzonejord, som typisk er påvirket af diffuse forureningskilder som fx trafik. På den baggrund skal al flytning af jord bort fra matriklen anmeldes til Roskilde Kommune og dokumenteres med jordprøver og analyser efter jordflytningsbekendtgørelsens regler. Tidligere råstofgrav Matriklen er beliggende i tidligere råstofgrav. Tilførsel af såvel forurenet jord som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt. Regionsrådet kan dog i helt særlige tilfælde, jf. jordforureningslovens 52, meddele dispensation fra forbuddet. Geotekniske forhold Der har været gravet grus på arealet, som efterfølgende er blevet genopfyldt med overjorden fra graveområdet og tilført jord. Jordmatricens præcise geotekniske egenskaber er ikke fastlagt. 6

7 Roskilde Kommune har tidligere i forbindelse med udvikling af erhvervsområdet ved Store Hede grusgrav i Roskilde anmodet Geo om at udarbejde en geoteknisk undersøgelse, som skulle have karakter af en placeringsundersøgelse. Rapporten er dateret den 14. december 2016 og er vedlagt som bilag 16. Køber er, forud for denne handels indgåelse, blevet opfordret til at undersøge jordbunden i det omfang, som køber selv har fundet nødvendigt, jf. pkt. 18. Grundvand/hydrogeologi Matriklen er beliggende inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Arealet vurderes sårbart over for forurening grundet tidligere råstofgravning, selvom der er sket genopfyldning. Dette skyldes, at genopfyldningen ikke vurderes at kunne erstatte beskyttelsen fra de oprindelige leraflejringer fuldstændigt. Der forefindes ikke vandforsyningsboringer inden for en afstand af 300 meter og/eller planlægges nye Roskilde Kommune bekendt. 9. Grundejerforening I henhold til lokalplan skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejerne i erhvervsområdet. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg, fællesarealer, vej- og stianlæg mv., samt varetage koordineringen af beplantningsbælter mod vej, sti og det åbne land. 10. Arkæologi Roskilde Museum har afgivet 25 udtalelse, jf. bilag 17. Roskilde Museum udtaler, at der ikke kan forventes at fremkomme væsentlige fortidsminder i forbindelse med jordarbejde på ejendommen. Skulle der mod forventning findes fortidsminder på arealet, når byggeprojekt går i gang, vil disse være omfattet af museumslovens 27. Det betyder, at jordarbejdet skal i givet fald standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Roskilde Museum, der skal vurdere fundet. 11. Ledninger og byggelinjer Vejledende kort med angivelse af ledningsforhold efter oplysninger i LER udarbejdet af landinspektørfirmaet LE34 A/S fremgår af bilag 18. Der henvises i øvrigt til ledningsregistret på Sælger har i øvrigt ikke kendskab til andre ledninger på ejendommen, og ejendommen sælges uden ansvar for, at der måtte være andre ledninger på ejendommen. 7

8 Eventuel omlæggelse/flytning af ledningsanlæg, der ikke længere anvendes eller ligger i vejen for købers projekt, skal afklares med den relevante ledningsejer efter de gældende regler herfor. Der gøres særligt opmærksom på de tinglyste servitutter vedrørende kabel og kabel tracé der er placeret midt på ejendommen. Kortbilag med servitut- og lokalplanbindinger udarbejdet af landinspektørfirmaet LE34 A/S fremgår af bilag Forsikring Køber foranlediger selv at indhente tilbud på forsikring på ejendommen. 13. Offentlig ejendomsværdi Ejendommen Vestre Hedevej 30, 4000 Roskilde, matr.nr. 13d Vindinge Lillevang er pr. 1. oktober 2020 vurderet til kr. Køber må for yderligere oplysninger om den offentlige ejendomsværdi kontakte Vurderingsstyrelsen. 14. Skatter og afgifter Tilbudsgivere skal, ved afgivelse af bud, tage højde for de skatte- og afgiftsmæssige forhold, herunder at der opkræves dækningsafgift for erhvervsejendomme i Roskilde. 15. Moms Ejendommen er ikke momsregistreret 16. Ejendomsdatarapport Ejendomsdatarapport med bilag vedlægges som bilag Fuldmagt Der kan efter omstændighederne og efter anmodning gives fuldmagt til tilbudsgivers egne undersøgelser vedrørende miljø og jordbundsforhold, ansøgning om principielt forhåndstilsagn vedr. byggeri o.lign. Sælger kan kræve gebyr for myndighedsbehandling deponeret på sælgers konto som betingelse for at give fuldmagt. 8

9 Salgsvilkår 18. Ansvarsfraskrivelse Sælger oplyser, at sælger ikke er bekendt med forhold vedrørende jordbund, forurening eller fortidsminder, der ikke er nævnt i købsaftalen eller dennes bilag. Ejendommen sælges således, som den er og forefindes, og som beset af køber med de på ejendommen værende kabelanlæg, tracé, ledninger, installationer, træer, beplantninger, hegn, opfyld, oplag, materialer samt alt ejendommen øvrige rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen sælges uden ansvar for opfyldelse af myndighedskrav såvel i relation til den nuværende som fremtidige anvendelse. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte anvendelse af ejendommen. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet ansvar for ejendommen, herunder men ikke begrænset til grundens jordbundsforhold, såsom bærerevne, fortidsminder, miljøforhold, mv. Derudover fraskriver sælger sig ethvert ansvar for forurening, herunder jord- og grundvandsforurening, luftforurening, herunder lugt- og støvforurening, støjforurening og grundenes beskaffenhed i øvrigt. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger som følge af konstatering af mangler af en hvilken som helst art ved nogen del af ejendommen, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om forholdsmæssigt afslag eller krav om erstatning eller andet. Ansvarsfraskrivelsen omfatter både allerede kendte forhold og senere konstaterede forhold ved ejendommen samt faktiske såvel som retlige mangler, f.eks. en begrænsning i ejendommens anvendelsesmuligheder. Køber kan således ikke gøre krav mod sælger om afslag i købesummen eller anden kompensation eksempelvis som følge af ledningsoplysninger, driftsudgifter m.v. Sælger yder ingen erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis der findes fortidsminder mv. på ejendommen. Købesummen fastsættes under hensyntagen til ovennævnte ansvarsfraskrivelse, hvorved køber overtager risikoen for ejendommens tilstand i enhver henseende. Køber accepterer derfor, at der ikke kan gøres mangelsindsigelser gældende af nogen art, bortset fra vanhjemmel, hverken som erstatning eller forholdsmæssigt afslag. Køber bevarer dog op til et år efter overtagelsen sin adgang til at kræve ophævelse af handlen, hvis de almindelige betingelser herfor er til stede. Som følge af sælgers fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres køber til inden afgivelse af tilbud at gennemgå ejendommen med en sagkyndig og en advokat. 9

10 Køber accepterer, at såfremt køber er et selskab, at erklære, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007 om sommerhuse og campering, at grundarealet erhvervs i erhvervsøjemed, der vil ikke være omfattet af lovens Servitutter Ejendommen overtages af køber fri for pantehæftelser og med de rettigheder, byrder og forpligtelser, som fremgår af tingbogen, der henvises i øvrigt til Misligholdelse Såfremt køber misligholder et af sælger accepteret tilbud, herunder ikke overholder de i købsaftalen/udbudsvilkårene nævnte tidsfrister, kan sælger kræve følgende: 1. at ejendommen for købers regning tilbageskødes helt eller delvis til sælger til den erlagte købesum med fradrag af 20 %, uden renter og uden tillæg af eventuelle bygningers værdi. Køber er forpligtet til at betale alle udstyknings- og tinglysningsomkostninger, der måtte være forbundet hermed. 2. at køber er erstatningsansvarlig overfor sælger efter sædvanlige erstatningsansvarsregler, dog er de under punkt 1 nævnte 20 % minimumserstatning, og erstatningen kan ingensinde være mindre end de nævnte 20 %. Sælger er berettiget til at tilbageholde købesummen til hel eller delvis sikkerhed for erstatningskrav, således at tilbageholdte købesummer først betales, når parternes mellemværende endeligt kan opgøres ved et konstateret tab ved dom eller forlig. Herudover udreder køber til sælger omkostningerne ved tilbageskødningen. 3. såfremt ejendommen er forbedret af køber, kan køber ikke forlange, at sælger godtgør køber eller panthavere, eller eventuelt rettighedshavere, den værdiforøgelse, som er sket som følge af købers forbedringer. 4. Ved tilbagekøbet kan Roskilde Kommune bestemme, om ejendommen skal overtages med eventuelle bygningsdele, eller om disse skal fjernes og reetablering ske for købers regning, evt. ved modregning i købesummen. 21. Garantistillelse Køber skal senest på overtagelsesdagen stille uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtigelser, herunder til udbedring af skader, der i byggeperioden er forvoldt på veje, anlæg, friarealer mv., samt til færdiggørelse af interne veje, anlæg, friarealer m.v. Garantien frigives, når det samlede byggeri er udført, eventuelle skader er udbedret, og efterfølgende godkendt af Roskilde Kommune, og sælger har modtaget dokumentation herfor. 10

11 22. Overtagelse og refusion Overtagelsesdagen fastsættes til den første hverdag i måneden efter Byrådets tiltrædelse af salget. Ejendommen ligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende. Der udfærdiges ikke refusionsopgørelse, idet køber direkte fra Roskilde Kommunes ejendomsbeskatning modtager opkrævning på ejendomsskatten. 23. Købesummen Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen mod sælgers indeståelse for, at skøde kan tinglyses uden præjudicerende retsanmærkninger. Købesummen betales i overensstemmelse med regning, der udstedes til køber inden overtagelsesdagen. Betaling skal ske, uanset om skøde ikke måtte være tinglyst. Såfremt købesummen ikke indbetales rettidigt, tillægges der renter i henhold til Renteloven. Samtidig med købesummens betaling stilles garanti i henhold til punkt 21. Sælger forbeholder sig ret til at hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales rettidigt på overtagelsesdagen. Køber overtager ingen gæld uden for købesummen. 24. Mindstepris og valg af tilbudsgiver Grunden udbydes til salg til en mindstepris af kr ekskl. moms. Købstilbud, der ligger under den fastsatte mindstepris, tages ikke i betragtning. Ejendommens sælges til den højeste tilbudte pris. 25. Berigtigelse og omkostninger Køber betaler alle udgifter ved afgivelse af tilbud, herunder alle omkostninger som følge af købers eventuelle undersøgelser af diverse forhold vedrørende ejendommen og købers overvejelser vedrørende brug af ejendommen. Køber sørger for berigtigelse af handlen og betaler alle omkostninger forbundet hermed, herunder udgifter til rådgivere og advokat, registreringsafgifter ved tinglysning, garantistillelse, eventuelle 11

12 omkostninger til gebyrer i forbindelse med indtræden i forsyningsselskaber m.v. Køber forpligter sig til at lade sig repræsentere af advokat. Anmeldelse af skøde til tinglysning skal foreligge til sælgers godkendelse senest 3 uger efter overtagelsesdagen. Overholdes fristen ikke, er sælger berettiget til at lade berigtigelsen forestå af en af sælger udpeget advokat for købers regning. Skødet skal udarbejdes på et minimumsskøde, der henviser til nærværende udbudsmateriale for så vidt angår vilkår for handlen. Sælger betaler udgiften til landinspektør i forbindelse med udarbejdelse af kortbilag. Sælger igangsætter udstykning, når købsaftalen er endelig. 26. Bilag Bilag til denne købsaftale. Samtlige bilag nævnt i aftalen, er at betragte som en integreret del af denne aftale. Bilag 1 - Kortbilag af 8. september 2021 Bilag 2 Tingbogsattest af 8. september 2021 Bilag 3 Kortbilag vedrørende hegn af 9. september 2021 Bilag 4 - Lokalplan 329 Erhvervsområde Store Hede vest Bilag 5 - Lokalplan 636 Erhvervsområdet ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej Bilag 6 - Kortbilag servitut og planbindinger af 9. september 2021 Bilag 7 - Dokument lyst den 19. maj 1927 om vej mv. indeholder økonomiske forpligtelse. Bilag 8 - Dokument lyst den 17. juni 1976 om overkørsel, fælles ind og udkørsel mv. Bilag 9 - Dokument lyst den 14. juli 2000 angående tilladelse til råstofindvinding mv. Bilag 10 - Dokument lyst den 14. december 2001 angående tilladelse til råstofindvinding Bilag 11 - Dokument lyst den 5. juli 2002 ændring i tilladelse til råstofindvinding. Bilag 12 - Dokument lyst den 5. maj 2009 angående transformerstation og kabler Bilag 13 - Dokument lyst den 4. april 2013 vedrørende kabelanlæg Bilag 14 - Dokument lyst den 14. november 2013 vedrørende Dong Energy kabelanlæg Bilag 15 - Dokument lyst den 21. september om forbud mod videresalg 12

13 Bilag 16 Geoteknisk rapport udarbejdet af Geo af 14. december 2016 Bilag 17 - Udtalelse fra Roskilde Museum af 9. april 2021 Bilag 18 Vejledende kortbilag fra landinspektørfirmaet LE34 A/S af med ledningsoplysninger Bilag 19 - Ejendomsdatarapport 27. Tilbudsafgivelse Tilbuddet: - skal afgives skriftligt, angivet er fast beløb og være uden forbehold - skal underskrives på en udskrift af dette dokument i sin helhed. - skal skannes og sendes som til: Undertegnede: (Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tilbuddet være ledsaget af en tegningsudskrift, der ikke må være ældre end 3 måneder) Underskrift: Navn: Cvr.nr: Tlf./mobil: byder herved på de ovenfor anførte vilkår for ejendommen, matr.nr. 13d St. Hede, Roskilde Jorder, beliggende Vestre Hedevej 30, 4000 Roskilde: Kr. Skriver kroner Herudover skal købesummen tillægges moms på 25% Når meddelelse om Byrådets godkendelse af ovenstående købstilbud er kommet frem til tilbudsgiver, udgør denne sammen med nærværende udbudsvilkår en købsaftale vedrørende ejendommen. 13

KØBSAFTALE Erhvervsgrund ved Vestre Hedevej

KØBSAFTALE Erhvervsgrund ved Vestre Hedevej ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura HGB j.nr. 288255 21. december 2018 KØBSAFTALE Erhvervsgrund ved Vestre Hedevej Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde med

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

UDBUDSVILKÅR EJENDOM UDBYDES TIL SALG

UDBUDSVILKÅR EJENDOM UDBYDES TIL SALG UDBUDSVILKÅR EJENDOM UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 2p, Auderød By, Kregme, beliggende Genvejen 10, 3300 Frederiksværk til salg. Juli 2018 Sagsnr.: 2017-0385864 Henvendelse

Læs mere

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår

LILLE ISTEGADE 4. Udbudsvilkår Udbudsvilkår LILLE ISTEGADE 4 Københavns Kommune udbyder matr.nr. 202, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Lille Istedgade 4, 1706 København V til salg. 1 af 11 Januar 2017 Sagsnr. 2016-0314464

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE Erhvervsgrund på Lykkegårdsvej, Roskilde

BETINGET KØBSAFTALE Erhvervsgrund på Lykkegårdsvej, Roskilde HGB j.nr. 297918 16. november 2017 BETINGET KØBSAFTALE Erhvervsgrund på Lykkegårdsvej, Roskilde Mellem Roskilde Byråd på Roskilde Kommunes vegne som sælger og [navn og adresse], med CVR. nr. [tal], som

Læs mere

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejerlejlighed nr. 5 på matr.nr. 39p, Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Vesterbrogade 114, ST. TV., 1620 København V, til

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Udbudsvilkår vedr. salg af kommunalejet ejendom. Ejendommen er beliggende på: Symfonivej Herlev

Udbudsvilkår vedr. salg af kommunalejet ejendom. Ejendommen er beliggende på: Symfonivej Herlev 09.09.2019 Udbudsvilkår vedr. salg af kommunalejet ejendom. Ejendommen er beliggende på: Symfonivej 27 2730 Herlev 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Om udbuddet... 3 3. Tilbudsafgivelse...

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Syddjurs Kommune. sælger. Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Tidligere pedelbolig til Rosmus Skole. i offentligt udbud

Syddjurs Kommune. sælger. Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Tidligere pedelbolig til Rosmus Skole. i offentligt udbud Syddjurs Kommune sælger Bispemosevej 3, Rosmus, 8444 Balle Tidligere pedelbolig til Rosmus Skole i offentligt udbud Ejendommen fremvises tirsdag den 17. juli 2018 mellem 13.30 og 15.00 eller efter aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE:

BETINGET KØBSAFTALE: BETINGET KØBSAFTALE: Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder (Herefter benævnt Sælger ) og [ ] [ ] Cvr.nr: [ ] (Herefter benævnt Køber ) er nærværende betingede købsaftale indgået, efter Køber er

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Udbudsmateriale. Oktobervej Søborg

Udbudsmateriale. Oktobervej Søborg Udbudsmateriale Oktobervej 119 2860 Søborg Udbudsmaterialet indeholder følgende: 01. Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommen 02. Annonce 03. Ejendomsdatarapport 04. Ejendomsdatarapport resumé 05.

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

CAFÉBÅDEN I AMAGER STRANDPARK UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

CAFÉBÅDEN I AMAGER STRANDPARK UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår CAFÉBÅDEN I AMAGER STRANDPARK UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder Cafébåden beliggende ved bolværket på matr.nr. 4528 Sundbyøster, København, beliggende Havkajakvej 16, 2300 København

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

EJERLEJLIGHED (KÆLDERRUM) UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår. Københavns Kommune udbyder tre kælderrum ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr.

EJERLEJLIGHED (KÆLDERRUM) UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår. Københavns Kommune udbyder tre kælderrum ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr. Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED (KÆLDERRUM) UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder tre kælderrum ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr. 1276 Utterslev, København beliggende Bispebjergvej 43 og 51, KL, 2400 København

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

Betinget købsaftale Del af Brofæstet.

Betinget købsaftale Del af Brofæstet. Betinget købsaftale Del af Brofæstet. Viborg Kommune [Dato] Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Projektet... 3 4. Grunden... 3 5. Bebyggelsesmuligheder og planbestemmelser... 3 6.

Læs mere

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejerlejlighed nr. 4 på matr.nr. 1964, Udenbys Klædebo Kvarter, København, beliggende Willemoesgade 56, 3., 2100 København Ø, til salg.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov.

K Ø B S A F T A L E. Ved forsinket betaling tillægges der renter efter den gældende rentelov. K Ø B S A F T A L E Vedr. Jernbanegade 13-9610 Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe del af matr.nr. 1nq Nøragergård hovedgård, Durup, beliggende

Læs mere

EJENDOMME UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJENDOMME UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJENDOMME UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejendommene beliggende Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby og Brøndbytoften 13, 2605 Brøndby til salg Juni 2019 Sagsnr.: 2018-0209673 Henvendelse

Læs mere

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJERLEJLIGHED UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejerlejlighed nr. 2 på matr.nr. 2012 Valby, København, beliggende August Wimmers Vej 12, st. 3, 2500 Valby til salg. April 2019 Sagsnr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Udkast BETINGET KØBSAFTALE

Udkast BETINGET KØBSAFTALE Udkast BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, cvr. nr. 29189366, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m 2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

TIL SALG. Udbudsvilkår ØRESUNDSVEJ 55A, 2300 KØBENHAVN S, UDBYDES

TIL SALG. Udbudsvilkår ØRESUNDSVEJ 55A, 2300 KØBENHAVN S, UDBYDES Udbudsvilkår ØRESUNDSVEJ 55A, 2300 KØBENHAVN S, UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 38a, Sundbyøster, København, beliggende Øresundsvej 55A, 2300 København S til salg. August 2016 Sagsnr.

Læs mere

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive

TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive TILBUDSBLANKET for køb af storparcel/storparceller på Bilstrupparken 7800 Skive Undertegnede Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: tilbyder hermed køb af: Matr.nr.: Beliggende: Bilstrupparken, 7800 Skive Af

Læs mere

KØBSAFTALE DRONNINGHOLMSVEJ 30, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE DRONNINGHOLMSVEJ 30, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE DRONNINGHOLMSVEJ 30, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 27d Svendborg Markjorder Adresse: Dronningholmsvej 30, 5700 Svendborg Areal: 1.226 m² Køber betaler alle tilslutningsafgifter

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

der er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved Silkeborg kommune at købe grunden:

der er bekendt med udbudsmaterialet samt de vilkår der stilles i dette materiale, tilbyder herved Silkeborg kommune at købe grunden: KØBSTILBUD Tilbud skal afgives skriftligt, angive et fast beløb og være uden forbehold. Tilbuddet skal fremsendes med en udskrift af dette dokument som købstilbud i sin helhed. Dokumentet skal være underskrevet

Læs mere

Købsaftale Storparcel beliggende Vestergade 14B, 4130 Viby Sj. Matr. nr. 38 Viby By, Syv

Købsaftale Storparcel beliggende Vestergade 14B, 4130 Viby Sj. Matr. nr. 38 Viby By, Syv ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura 11. februar 2019 Sagsnr. 255024 - HGB Købsaftale Storparcel beliggende Vestergade 14B, 4130 Viby Sj. Matr. nr. 38 Viby By, Syv Mellem Roskilde Byråd på Roskilde

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG

Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 193 Udenbys Vester Kvarter, København, beliggende Absalonsgade 3, 1658 København V, til salg. 1 29. september 2016 Sagsnr. 2016-0239603

Læs mere

EJENDOM UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJENDOM UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJENDOM UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 60 Udenbys Vester Kvarter, beliggende Vesterbrogade 59, 1620 København V, til salg. Oktober 2019 Sagsnr.: 2016-0356253

Læs mere

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger til medunderskrevne

UDKAST BETINGET KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger til medunderskrevne UDKAST BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger til medunderskrevne P-hus Torvet, Østergade 3, 3400 Hillerød med grundareal på 2.492 m 2 Ejendommen overdrages

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene

Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene Udbudsbetingelser og oplysninger om ejendommene For salg af ejendommene matr. nr. 1mn og 1mm, Buddinge, beliggende Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3, 2860 Søborg gælder følgende: Oplysninger om

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 8b Vindbyholt by, Roholte sogn, beliggende

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom matr.nr. 8b Vindbyholt by, Roholte sogn, beliggende K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom

Læs mere

EJENDOMME UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

EJENDOMME UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår EJENDOMME UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder ejendommene beliggende Brøndbytoften 8, 2605 Brøndby, Brøndbytoften 10, 2605 Brøndby, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby og Brøndbytoften

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde 03-04-2017 J.nr. 17/7050 Gældende for Vendehøj 20, Hornslet 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

TILBUDSBLANKET for køb af erhvervsgrund beliggende Industrivej 16 Jebjerg 7870 Roslev

TILBUDSBLANKET for køb af erhvervsgrund beliggende Industrivej 16 Jebjerg 7870 Roslev TILBUDSBLANKET for køb af erhvervsgrund beliggende Industrivej 16 Jebjerg 7870 Roslev Undertegnede Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: tilbyder hermed køb af: Matr.nr.: 16dq Jebjerg by, Jebjerg Beliggende:

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Fabriksvej, Håndværkervej mv. (Lokalplan 71)

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Fabriksvej, Håndværkervej mv. (Lokalplan 71) Skælskør Erhvervsgrunde ved Fabriksvej, Håndværkervej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Dalgårdsvej 35, Thorsager 1. Udbud af parcelhusgrunde De kommunale parcelhusgrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

ejendommen matr.nr. 1aa, Feldballe By, Feldballe Feldballe Skole

ejendommen matr.nr. 1aa, Feldballe By, Feldballe Feldballe Skole Syddjurs Kommune udbyder ejendommen matr.nr. 1aa, Feldballe By, Feldballe Feldballe Skole til salg Ejendommen kan fremvises efter aftale med Syddjurs Kommune, direktionssekretariatet v/ Jonas Valhøj Kleffel

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: 1 KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) tilbyder herved over for Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Staben Nørregade 36 5000 Odense

Læs mere

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00

Udbudsinformation. Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg. Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Udbudsinformation Langeland Kommune udbyder Longelse Skole til salg Longelse Skole, Longelsevej 16, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing Budfrist: Tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12.00 Tilbud afgives på særlig

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen KØGE KOMMUNE 2017-003770-22 TORVET 1 4600 KØGE STORPARCEL Herfølge Syd KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, CVR-nr. 29 18 93 74, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget storparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for udstykningen Martin Madsens Vej og J.C. Danielsens Vej i Hornslet. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller Gældende for storparcel ved Ole Geislers Vej i Hornslet 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan Ved Eltangvej et erhvervsområde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Nordager i lokalplan 0552-12 Ved Eltangvej et erhvervsområde Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere