Lejebetingelser for Sixt Danmark A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejebetingelser for Sixt Danmark A/S"

Transkript

1 Lejebetingelser for Sixt Danmark A/S Revisionsdato Juli 2022 Lejer og evt. ekstra fører accepterer ved sin underskrift af lejekontrakten følgende: Generelt 1) Lejer er forpligtet til at tilbagelevere køretøjet samt alt dertil hørende udstyr til aftalt tid og sted som anført på lejekontrakten. Lejekontrakten omfatter kun det anførte tidsrum og kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse fra udlejer. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid og sted falder ind under straffelovens 293 (tyveri af køretøjet). 2) Afleveres køretøjet udenfor udlejningskontorets åbningstid anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstime. Lejer er erstatningspligtig for skader og tab som opstår indtil da såfremt køretøjet kontrolleres for skader indenfor de første 2 timer efter kontorets førstkommende åbningstime. 3) Køretøjet må kun føres af lejer og ekstra førere, som er påført lejekontrakten. Midlertidige danske kørekort godtages i kombination med forevisning af pas. Det midlertidige kørekorts gyldighed skal stemme overens med lejeperioden, og udenlandske midlertidige kørekort godtages ikke. 4) Såfremt lejer i forbindelse med lejekontrakten har oplyst en udenlandsk bopælsadresse, kan den udleverede bil være fritaget for dansk registreringsafgift hvormed den ikke må føres af personer hjemmehørende i Danmark. Lejer gøres derfor særskilt opmærksom på, at det i disse tilfælde kan medføre uforholdsmæssigt store omkostninger, såfremt bilen føres af uautoriserede personer, og at lejer skal erstatte udlejers tab i den forbindelse. 5) Lejekontrakten skal medbringes i køretøjet til hver en tid, og ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige, medmindre de er aftalt skriftligt. Udlejer kan i øvrigt opsige kontrakten uden forudgående begrundelse og varsel. 6) Udlejer forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis køretøjet anvendes i strid med lejebetingelserne. 7) Udlejer er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet. 8) Lejer er forpligtet til at holde udlejer opdateret om lejers adresse og kreditkortoplysninger i lejemålets varighed. 9) Lejer er ved opdatering af kreditkort forpligtet til at opdatere dette ved personligt fremmøde på et dansk Sixt kontor. 10) Udlejer vil ved ændringer af betalingskort samt ved visse forlængelser af lejekontrakter, være nødsaget til at afsluttende igangværende lejekontrakt og i stedet starte en ny lejekontrakt op. En fornyet autorisation på lejers kreditkort vil blive indhentet i denne forbindelse. 11) Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at køretøjet under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage køretøjet uden at lejer i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport sker for lejers regning. Myndighederne har tilladelse til at føre køretøjet ved inddragelse. 12) I forbindelse med og i tillæg til nærværende lejebetingelser, erklærer lejer på tro og love, at lejer eller ekstra førere ikke tidligere har foretaget vanvidskørsel eller andre grovere overtrædelser af færdselsloven. Lejer gøres særskilt opmærksom på, at lejer skal erstatte udlejers tab såfremt køretøjet beslaglægges og/eller konfiskeres på baggrund af vanvidskørsel i lejeperioden. 13) Såfremt lejer vælger at tilmelde sig Pay-by-Plate eller andre abonnementer, er lejer ansvarlig for at afmelde disse ved køretøjets aflevering samt at afholde alle omkostninger forbundet hermed.

2 Køretøjet 14) Lejeren bekræfter at køretøjet er modtaget i god og lovlig stand. Enhver klage over køretøjets tilstand fremføres til udlejer umiddelbart ved udleveringen. Lejer forpligter sig, i tilfælde af advarselslamper, mistænkelige lyde eller lign. fra køretøjet, at informere udlejer herom. 15) Eventuelle skader vil være registreret på lejekontrakten ved udlevering. Lejer forpligter sig til indenfor 2 timer fra udlevering at informere udlejer, såfremt denne oversigt ikke findes fyldestgørende. 16) Udlejer har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejer imidlertid ikke ansvarlig herfor og ej heller for eventuelle følger heraf. 17) Køretøjet modtages i fuldt optanket tilstand. Lejer påtager sig ansvaret for at påfylde brændstof, vand og olie i udlejningsperioden. 18) Køretøjet må ikke benyttes til: a) Person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte, medmindre lejer har de nødvendige tilladelser. b) Erhvervsmæssig transport af mad, fødevarer eller andre letfordærvelige forbrugsvarer. c) At køre uden for fast vej. d) Motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel. e) Kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid. f) Transport af hunde eller andre husdyr. g) Kørsel af personer som er under ulovlig spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirkning. h) Kørsel i følgende lande: Storbritannien, Hviderusland, Island, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rusland og Slovenien. 19) Det lejede køretøj kan være ejet af udlejers finansieringspartner. 20) Kun køretøjer med påmonteret trækkrog må benyttes til at trække påhængsvogne, og i disse tilfælde kun såfremt køretøjets maksimale påhængsvægt overholdes.. 21) Visse biler i Sixt er fra producentens side udstyret med remote services, også kaldt ConnectedDrive eller Connected cars. Udlejer har ingen beføjelser til at deaktivere eller nulstille disse services og fraråder lejer enhver brug af nævnte. Lejer gøres i den forbindelse opmærksom på, at eventuel brug og efterfølgende afinstallation er på Lejers eget ansvar. 22) Sixt biler kan have sporingsudstyr monteret eller på anden måde være forberedt til, at udlejer kan behandle lokationsdata. Disse data benyttes udelukkende i anonymiseret form, eller i tilfælde hvor Sixt har behov for at lokalisere køretøjet, fx i forbindelse med skader, forespørgsler fra myndighederne eller som følge af brud på lejekontrakten. 23) Vinterdæk tilbydes i perioden 01/11 til 31/03 som et tilvalg. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer i køretøjet overtræder andre landes lovgivning om vinterdæk, ej heller for omkostninger som følge heraf. Afregning 24) En autorisation på den forventede lejepris med tillæg af et beløb jf. nedstående tabel, indhentes på det valgte betalingskort ved udlevering af køretøjet: a) Bilgrupper startende med M, E eller C samt varevognsgruppe A og V: DKK b) Bilgrupper startende med I, F eller S samt varevognsgruppe B: DKK c) Bilgrupper startende med L eller P: DKK d) Bilgrupper startende med X: DKK

3 25) Lejer / ekstra lejer anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar til udlejer at betale: a) De på lejekontrakten aftalte satser samt afgifter og skatter efter gældende lovgivning. b) Alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Lejer er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan udlejer vælge at betale myndigheden eller selskabet. Lejer er i sådanne tilfælde ansvarlig for at afregne bødens omkostning samt et administrationsgebyr på 375 DKK inkl. moms til udlejer. c) Udlejers udgift til reparation/evt. udskiftning af reservedele, bugsering eller erstatning af køretøjet såfremt dette er blevet beskadiget eller stjålet i udlejningsperioden. Lejer accepterer i den forbindelse, at skadesomkostningen faktureres iht. priserne oplyst i Forsi som er et takseringsværktøj der anvendes af forsikringsselskaber i Danmark. Lejer accepterer endvidere, at udlejer er berettiget til at opkræve skadesomkostningen og herefter udskyde reparationstidspunktet til et for udlejer passende tidspunkt, ligesom udlejer kan vælge på salgstidspunktet at afhænde køretøjet til en lavere salgspris frem for at reparere skaden. Sixt fremsender i forbindelse med skadesopgørelse en komplet takseringsrapport til lejer. d) Udlejers omkostning til fremskaffelse af ekstra nøgle og evt. erstatning af nøgle hvis originalnøglen mistes. e) Manglende brændstof ved aflevering af køretøjet. Såfremt køretøjet ikke er fuldt tanket ved returnering og lejer ikke ved lejekontraktens indgåelse har tilvalgt optankningsservice, fakturerer udlejer brændstofprisen plus et servicegebyr - i alt 29 DKK / liter inkl. moms. Såfremt der ved lejekontraktens indgåelse er tilvalgt optankningsservice, refunderes værdien af evt. ubenyttet brændstof ikke. 26) Forudbetalte lejemål er afregnet i euro. Udlejer hæfter ikke for eventuelt opstået tab som følge af vekselkursen fra betalers betalingskort samt bank. 27) Såfremt lejer foretager indsigelse mod det debiterede beløb via sit kreditkortselskab, vil Sixt viderefakturere omkostningerne forbundet hermed til lejer. Omkostningerne udgøres af betaling til kreditkortindløser samt administrationsomkostninger forbundet med behandling af sagen. Såfremt lejers indsigelse imødekommes, krediteres det i forbindelse med nærværende punkt opkrævede beløb. 28) For alle lejemål gælder det, at den aftalte lejeperiode er bindende. a) For fleksible lejemål under 60 dage vil Lejer blive faktureret et beløb op til 50% af det resterende lejebeløb medmindre Lejer forinden har aftalt den tidligere aflevering med Udlejer. b) For forudbetalte lejemål gælder, at eventuelt ubenyttede lejedage ikke refunderes. c) For alle typer lejemål gælder det, at lejebeløbet tillægges et gebyr for sen aflevering såfremt køretøjet afleveres mere end 2 timer senere end det aftalte tidspunkt. Dette beløb tillægges som supplement til eventuel lejeopkrævning for den ekstra periode. 29) Køretøjet skal afleveres på den aftalte lokation. Såfremt køretøjet afleveres ved et andet Sixt kontor end angivet på lejekontrakten, vil lejer blive faktureret for et ændringsgebyr samt eventuelt envejsgebyr. 30) Lejer og ekstra førere hæfter altid personligt og solidarisk for de ovenfor nævnte forpligtelser, uanset at der på lejekontraktens forside er anført eventuel betalingsadresse. 31) Reparationer må kun foretages efter forudgående tilladelse fra udlejer. Heraf følger, at manglende tilladelse vil medføre at udgifter til transport- og reparationsomkostninger m.m. ikke refunderes. 32) Såfremt en eventuel refundering skulle blive aktuel, forbeholder udlejer sig retten til at refundere til det kreditkort, som er benyttet til betaling. Dette gælder uanset årsagen til refunderingen. 33) Rygning er forbudt i alle Sixt køretøjer. Hvis der alligevel er blevet røget i køretøjet, eller dette afleveres i særlig beskidt tilstand, kan Sixt opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring. Gebyret for rygning i køretøjet er DK inkl. Moms og gebyr for ekstra rengøring fra 500 DKK inkl. moms og op, uanset evt. tegnede forsikringer. 34) Klistermærker, nøgleringe eller anden staffering må ikke fjernes fra køretøjet. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves lejer et gebyr op til DKK inkl. moms. Lejer er ansvarlig for alle bøder som følger af manglende CVR-nummer på varevogne eller manglende parkeringsskive.

4 35) Ved leje af GPS/Navigation vil bortkommet eller skadet udstyr udløse betaling uanset evt. tegnet forsikring på op til DK inkl. Moms. 36) Lejer er informeret og accepterer alle øvrige administrationsgebyrer som findes på Forsikring og beskyttelse 37) Visse forsikringer, tegnet i forbindelse med denne lejekontrakt, er placeret i forsikringsselskabet IF P&C og IF Liv. Forsikringerne er tegnet kollektivt med lejer og udlejer som sikrede. 38) Selvrisikoen ved skade på eller tyveri af køretøjet afregnes iht. gældende lov og tillægges udlejers omkostning i forbindelse med afsavn af køretøjet, dog maksimalt 29 dage. Afsavnsomkostningen udgør fra 283 DKK til 607 DKK inkl. moms pr. dag og den totale omkostning for selvrisiko og afsavnsdage kan ikke udgøre mere end maksimalt kroner. 39) Selvrisiko og afsavnsdage beregnes pr. forsikringsbegivenhed 40) Selvrisikoen kan reduceres ved tegning af ekstra forsikringer som dog skal være skriftligt aftalt på lejekontrakten ved dennes indgåelse. a) Selvrisiko ved skade på bilens karrosseri og afsavnsdage kan reduceres til sammenlagt 0 DKK ved leje fra 1-29 dage og DKK ved leje fra 30 dage hvis Super Top Cover LDW (BF) forsikring er tilvalgt ved lejekontraktens indgåelse. En sådan forsikring kan dog ikke tilvælges for minibusser hvor bilgruppen starter med F, ej heller for køretøjer i bilgruppen startende med X. b) Selvrisiko ved skade på bilens karrosseri og afsavnsdage kan reduceres til sammenlagt DKK hvis Top Cover LDW (BE) er tilvalgt ved lejekontraktens indgåelse. c) Selvrisiko ved skade på bilens interiør og afsavnsdage kan reduceres til sammenlagt 0 DKK hvis forsikringsbeskyttelse til køretøjets interiør (BQ) er tilvalgt ved lejekontraktens indgåelse. 41) Transportomkostninger eller omkostninger til skader på dæk eller glas er ikke dækket af ovenstående beskyttelse, og lejer er i stedet tilbudt separat dækning herfor. 42) Lejer bekræfter at være blevet tilbudt forsikringer til nedsættelse af ovennævnte selvrisici samt at være blevet tilbudt forsikringer til dækning af udgifter til bugsering af køretøjet (BC), omkostninger til udbedring af skader på ruder og dæk (TG) samt en personlig ulykkesforsikring (I). 43) Forsikringer dækker ikke lejers egne genstande medmindre der separat er tegnet forsikring herfor jf. nedenstående. 44) Er der tegnet en Personlig ulykkesforsikring (I), er op til 6 personer i køretøjet dækket med følgende ved en méngrad på min. 5%: a) Dødsfald Erstatning DKK pr. voksen, og DKK pr. barn. b) Varigt mén - Erstatning DKK pr. person ved 100 % varigt mén. c) Tandskade Erstatning op til DKK pr. person til rimelige og nødvendige udgifter. d) Er der i tillæg tegnet en Udvidet personlig ulykkesforsikring inkl. bagage (J), er følgende desuden dækket: i) Bagage/rejsegods ifm. med færdselsskade Erstatning DKK pr. skade. ii) Elektronik, kunst og lignende særlige genstande maks DKK pr. genstand. iii) Smykker, kontanter og andre særlige værdigenstande er ikke dækket. 45) Lejer forpligter sig til at betale udlejers udgifter til udbedring af skader på køretøjet, evt. følgeskader samt eventuel transport, opstået ved forsæt, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af enten lejer eller andre førere, uanset tegnet forsikring - herunder, men ikke begrænset til, fejltankning af køretøjet, tilsidesættelse af advarselslamper, lyde eller lign. fra køretøjet m.m.

5 46) Lejer accepterer sin forpligtelse til at beskytte udlejers interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at: a) Underrette udlejer om enhver opstået skade omgående. b) Skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner. c) Undlade at anerkende ansvar eller skyld. d) Undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. e) Underrette politiet såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade. f) Udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på udlejers forespørgsel. Undladelse af ovenstående vil medføre bortfald af forsikringsdækningen. Lejer accepterer i øvrigt at eventuel skadeanmeldelse videresendes til udlejers forsikringsselskab. 47) Lejer kan opkræves den maksimale selvrisiko såfremt originalnøglen bortkommer, og køretøjet bliver stjålet uanset evt. tegnede forsikringer. Lejer er endvidere i disse tilfælde genstand for eventuel efterfølgende regreskrav fra IF-forsikring, såfremt det vurderes at der er handlet med forsæt eller uforsvarligt i forbindelse med nøglens bortkomst. Nøglen skal opbevares forsvarligt og lejer skal straks informere udlejer, når lejer bliver opmærksom på, at nøglen er væk. Lejemål over 30 dages varighed 48) Ved lejemål over 30 dages varighed gør følgende sig desuden gældende: a) På alle lejemål som er reserveret via mini-lease.dk, er der fast binding for kontraktens varighed. Såfremt køretøjet returneres uden yderligere aftale, afregnes der fuld leje for den resterende periode. For øvrige lejemål gælder det, at såfremt Lejer tilbageleverer køretøjet forinden de første 30 dage i lejeperioden, frafalder den på kontrakten aftalte månedspris. Udlejer vil i stedet opkræve Lejer for den aktuelle lejeperiode (fra 1 29 dage) jf. Udlejers udsalgspris på dagen for returnering af køretøjet. b) Ved eventuel misligholdelse af månedlig betaling eller sikkerhedsstillelse pålægges et gebyr på 350 DKK inkl. moms pr. forgæves forsøg på opnåelse heraf. c) Lejer forpligter sig til at servicere køretøjet i lejeperioden (herunder at påse, at motorolie og andre nødvendige væsker har korrekt mængde). Sixt afholder efter forudgående aftale eventuelle værkstedsomkostninger i denne forbindelse, og lejer modtager ikke særskilt kompensation for ulejlighed samt ekstra kørte kilometer i forbindelse med værkstedsbesøg. d) Lejer er informeret om, at køretøjet skal udskiftes på forespørgsel fra udlejer. Dette giver ikke ret til kompensation for ulejlighed samt ekstra kørte kilometer. Idet lejer modtager en forespørgsel fra udlejer, skal køretøjet udskiftes indenfor 7 dage på en Sixt station efter nærmere aftale. Hvis denne frist overskrides, pålægges et gebyr svarende til DKK 350 pr. dag, inkl. moms, eller udlejers omkostninger i forbindelse med udeblivelsen foruden lejen indtil aflevering. I denne forbindelse gøres lejer udtrykkeligt opmærksom på, at forsinket aflevering af visse køretøjer kan medføre meget høje omkostninger til bl.a. registreringsafgifter.

6 e) Lejer skal afholde alle udlejers omkostninger ved overskredet afleveringsdato, herunder forfaldne gebyrer, skatter og afgifter. I denne forbindelse gøres lejer udtrykkeligt opmærksom på, at forsinket aflevering af visse køretøjer kan medføre meget høje omkostninger til bl.a. registreringsafgifter. f) Den på lejekontrakten anførte pris kan justeres af udlejer med 30 dages varsel. 49) Udlejer kan opsige kontrakten hvis lejeren undlader at betale for forfaldne leje, undlader at servicere køretøjet eller i øvrigt væsentligt misligholder køretøjet eller aftalen. 50) I visse tilfælde udleveres køretøjet ved lejemålets begyndelse med tom tank. Såfremt dette er tilfældet, vil det fremgå at lejekontrakten og bilen kan tilsvarende returneres med tom tank uden at fakturering vil finde sted. Der gives ikke refusion for ubenyttet brændstof ved returnering. Lejemål via Sixt Kør Grønt 51) Ved lejemål via Sixt 4ever gør følgende sig gældende a) Samtlige punkter fra afsnittet lejemål over 30 dages varighed er gældende for disse lejemål. b) Lejemålet har fast binding på den aftalte kontrakts varighed. Såfremt køretøjet/køretøjerne afleveres uden yderligere aftale, afregnes der fuld leje for den resterende periode. c) Lejemålet inkluderer det kilometerantal, som blev aftalt på reservationstidspunktet, og som er angivet på lejekontrakten. Overkørte kilometer afregnes til den aftalte sats iht. biltypen for hhv. elbil og kørlangt-bil. Underkørte kilometer refunderes ikke. d) Kør langt bil kan benyttes til de valgte antal km og dage fordelt på de aftalte antal lejeperioder om året. Såfremt lejer ønsker at fordele brugen af kør langt bil over yderligere lejeperioder, vil dette udløse en omkostning i henhold til gældende prisliste. Denne omkostning tillægges den månedlige betaling for den måned, hvori den ekstra lejeperiode påbegyndes. e) Kør langt bil skal reserveres senest 7 dage før afhentning, og Lejer gøres opmærksom på, at Udlejer alene garanterer en bilgruppe / bilstørrelse og ikke specifikke modeller. f) Lejer afregner selv elforbrug og brændstof til den ønskede leverandør idet forbruget og omkostningen herved er Udlejer og lejemålet uvedkommende. g) Beskatning af de kørte biler er Udlejer uvedkommende. Udlejer oplyser dog gerne beskatningsgrundlag på forespørgsel. h) På visse lokationer tilbyder Udlejer at opbevare Lejers elbil og nøglen hertil under benyttelse af kør langt bilen med henblik på at undgå dobbelt firmabilsbeskatning. Lejer gøres i den forbindelse udtrykkeligt opmærksom på, at Sixt ikke påtager sig ansvaret for eventuelle skader som påføres bilen af tredjepart i opbevaringsperioden idet parkeringspladserne er offentligt tilgængelige. Brug af personlige oplysninger 52) Sixt værner om dit privatliv og vil derfor til hver en tid behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning og anden relevant lovgivning. Se Sixts til enhver tid gældende persondatapolitik på Andet 53) Lejekontrakten og nærværende lejebetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis, og rette værneting er København.

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: 1. Køretøjet må føres af alle med et gyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

L E J E B E T I N G E L S E R

L E J E B E T I N G E L S E R L E J E B E T I N G E L S E R 1. GENERELLE BETINGELSER Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og de til enhver tid gældende priser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales

Læs mere

Lejebetingelser for kort tidsleje

Lejebetingelser for kort tidsleje Generelt Lejebetingelser for kort tidsleje 1.1 Ejendomsretten til elcyklen tilkommer EBIKECENTER.DK (herefter benævnt udlejer). Lejer må ikke viderleje, pantsætte eller på anden måde overdrage rettighederne

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige udlejnings- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Trust Rental

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

MAAN Rental ODE ApS. Betingelser for udlejning af udstyr

MAAN Rental ODE ApS. Betingelser for udlejning af udstyr - 1 - MAAN Rental ODE ApS Betingelser for udlejning af udstyr 1.0 Anvendelsesområde. 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem MAAN Rental

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

VOLKSWAGEN VIBORG VW CALIFORNIA UDLEJNING

VOLKSWAGEN VIBORG VW CALIFORNIA UDLEJNING VOLKSWAGEN VIBORG VW CALIFORNIA UDLEJNING Volkswagen California camper-udlejning VW California Coast 2,0 TDi 102 HK VW California Coast 2,0 TDi 150 HK DSG 4x4 VW California Ocean 2,0 TDi 150 HK DSG Kr.

Læs mere

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents.

Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Almindelige betingelser for leje af safaribil hos Thy Leasing A/S i samarbejde med Naturevents. Chaufføren Den person, som er anført som lejer, er den primære anvender af køretøjet. Vedkommende skal være

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Udlejningsbetingelser for udstyr lejet hos TeltTilFest.dk

Udlejningsbetingelser for udstyr lejet hos TeltTilFest.dk Side 1 af 6 Udlejningsbetingelser for udstyr lejet hos TeltTilFest.dk Generelt vedrørende bestilling/betaling 1. Din bestilling er registreret, når du har modtaget din ordrebekræftelse/faktura på din e-mailadresse.

Læs mere

ADIS AutoPulje. Forsikringsbetingelser. Codan Forsikring A/S

ADIS AutoPulje. Forsikringsbetingelser. Codan Forsikring A/S ADIS AutoPulje Forsikringsbetingelser Codan Forsikring A/S Særlige Vilkår Nærværende forsikringsbetingelser er gældende for forsikringsaftaler gennem ADIS Autopulje. Det skal understreges at forsikringsaftalens

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Forretningsbetingelser for Patriotisk Selskab

Forretningsbetingelser for Patriotisk Selskab Forretningsbetingelser for Patriotisk Selskab 1. Anvendelse og gyldighed A. Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse fra Patriotisk Selskab, medmindre betingelserne er fraveget ved

Læs mere

7. Fortrydelsesret Abonnenten har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX

7. Fortrydelsesret Abonnenten har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet.

Alle ovennævnte ydelser skal bestilles i god tid før lejemålets start. Air-condition skal altid bestilles ved ordreafgivelse på lejemålet. Lejebetingelser og standardudstyr: Dette er standardudstyr i vore autocampere: Stort køleskab til 12V, 230 V og gas, køkken med 2 eller 3 kogeblus, elektrisk vandpumpe til køkken og toiletrum, koldt og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Ballomax. Section 17 Ballomax

Ballomax. Section 17 Ballomax ME EX Section 17 Ballomax www.broen.com 19.3-1 IND 19.3-2 HO EX Ballomax KAPITEL 19 Salgs- og leveringsbetingelser www.broen.com 19.1-1 ME HO Salgs- og leveringsbetingelser IND 1. Anvendelse af salgs-

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Motorcykelforsikring M40-01 og M41-01 Biler under 3.500 kg. Indholdsfortegnelse Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2

Læs mere

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke

Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia. Standardpakke Generelle betingelser for billeje i Sydafrika og Namibia Minimum lejeperiode er 1 dag. En leje dag regnes som en 24 timers cyklus, som starter på det tidspunkt, bilen bliver hentet. Der er en maksimal

Læs mere

Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser

Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå IPNord ApS (CVR: 37323276) generelle forretningsbetingelser og er gældende for alle IPNord ApS opgaver,

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for autocamper leje med Auto Europe

Generelle vilkår og betingelser for autocamper leje med Auto Europe Generelle vilkår og betingelser for autocamper leje med Auto Europe Aftaleforhold - Reservation af køretøjskategori Auto Europe LLC har arrangeret din autocamper leje med udlejningfirmaet anført på denne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indga ede samtykke mellem kunden (Dataansvarlig) og GSGroup Esbjerg (Databehandler)

Læs mere

, ( Virksomheden ) salg og levering

, ( Virksomheden ) salg og levering Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Automation

Læs mere

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR Your-IT ApS almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Your-IT ApS, CVR-nummer

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og G. TSCHERNING A/S som udlejer.

Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og G. TSCHERNING A/S som udlejer. 1. GENERELLE BETINGELSER Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med G. TSCHERNING A/S. Den,

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Betingelserne er gældende for abonnementer oprettet fra den 01. juli 2018 og gældende for alle øvrige abonnenter ligeledes fra den 01. juli 2018.

Betingelserne er gældende for abonnementer oprettet fra den 01. juli 2018 og gældende for alle øvrige abonnenter ligeledes fra den 01. juli 2018. ABONNEMENTSVILKÅR Version: 20.08.2018 Generelle oplysninger Juridisk navn: Jan Nygaard A/S CVR-17858092 Hovedkontor: Firskovvej 33, 2800 Kgs. Lyngby Mail-adresse: info@jan-nygaard.dk Telefonnummer: 4588

Læs mere

Forside til lejebestemmelser

Forside til lejebestemmelser Forside til lejebestemmelser Mediterra nr. 234 ønskes lejet for perioden (dag-md-år) søn xx-xx-2012 til søn xx-xx- 2012. Som lejer udfyldes nedenstående data: Fulde navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1.1 Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Kontrakt. Ejendomsadministration. Ringsted Kommune Kontrakt Ejendomsadministration Ringsted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Aftaleparter 3 2. Bilag 3 3. Baggrund, formål og generelle vilkår 3 4. Ejendomme 4 5. Kontraktperiode 4 6. Forhold vedrørende ikrafttræden

Læs mere

Standardaftale - Nordhavn. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavn. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavn P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1259 København K (Herefter kaldet UB&H eller Udlejer) OG Firmanavn CVR-nr.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark Handelsbetingelser Virksomhedsoplysninger Grumsen Development ApS CVR: 37051373 Willemoesgade 50 2. Tv 6700 Esbjerg Danmark 1. Generelle betingelser 1.1. Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer

Læs mere

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr.

Vejl priser. Et Depotrum på 6 m3 str. 1 koster: Leje 3 mdr. betaling forud: 630,00 kr. Herefter afregning forud pr. kvartal (210,00 pr. mdr. Min leje 3 mdr. Opkræves kvartalsvis. Her efter forlænges aftale automatisk med 3 mdr. af gangen. Kan altid opsiges med 30 dages varsel til den 1 i hver mdr. Tilbud få 12 mdr. leje for 11 mdr. pris, ved

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Databehandlingsvilkår - vilkår for behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde

Databehandlingsvilkår - vilkår for behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde Databehandlingsvilkår - vilkår for behandling af personoplysninger på vegne af en dataansvarlig kunde 1. Gyldighed 1.1 Dette dokument, benævnt Databehandlingsvilkår, beskriver de vilkår Damgaard-Jensen

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1

ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING DOKK1 Anlægsejer: Realdania Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR. 32 44 93 44 Maj 2019 1. Generelt 1.1 Danske Solceller ApS, CVR-nr. 32 44 93 44 (herefter Danske Solceller) sælger og leverer komplette solcelleanlæg

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1

DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Januar 2018 Version 1.1 Udarbejdet af: Jansson Gruppen A/S på vegne af: Jansson EL A/S, CVR nr.: 73 28 93 19 Jansson Alarm A/S, CVR nr.: 74 78

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse 4. Pris og betaling 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Betingelserne gælder for alle aftaler om Nordjysk Regnskab, CVR-nr. 27404332,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

VILKÅR & BESTEMMELSER. 1.3 Det er en forudsætning, at Abonnenten har firmaadresse i Ørestad Syd eller Ørestad City.

VILKÅR & BESTEMMELSER. 1.3 Det er en forudsætning, at Abonnenten har firmaadresse i Ørestad Syd eller Ørestad City. Applikation for parkeringsabonnement v. Udviklingsselskabet By & Havn I/S Område: Ørestad Type: Erhverv (fastpris) Abonnementet tegnes af: Virksomhed CVR-nr. Adresse Postnr./By E-mail (kontaktperson) Tlf.

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Bilag [nr.] Trepartsaftale

Bilag [nr.] Trepartsaftale J.nr.: 7501417 MPE/KRM Bilag [nr.] Trepartsaftale Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Trepartsaftale INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6

Indhold Indhold. Forsikringens omfang 1 Forsikringstid 2 Ophør af virksomheden 3 Forsikringssum 4 Undtagelser 5 Forhold til anden ansvarsforsikring 6 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (01.07.2018) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Formidlingsaftale. Klintely, Hus nr. (Herefter benævnt Ejer)

Formidlingsaftale. Klintely, Hus nr. (Herefter benævnt Ejer) Formidlingsaftale Klintely, Hus nr. 1 Aftalens parter Mellem Ejer (Herefter benævnt Ejer) og Formidler Team Bornholm Feriehusudlejning ApS v/bornholmske Feriehuse ApS Ndr. Kystvej 34 3700 Rønne CVR 28

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri Bet. nr. 2204.05.01 Aftalegrundlaget Din forsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Tyveriforsikring for knallert. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Tyveriforsikring for knallert. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Betingelser 2019 Diskotekerne.dk ApS Meterbuen Skovlunde Tlf.:

Betingelser 2019 Diskotekerne.dk ApS Meterbuen Skovlunde Tlf.: Betingelser Udlejning - 2019 Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr fra Diskotekerne.dk ApS. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet gældende betingelser

Læs mere

Aftale omkring behandling af persondata.

Aftale omkring behandling af persondata. Databehandleraftale Aftale omkring behandling af persondata. Aftalen Denne databehandleraftale er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig) og ApS (Databehandler), og er gældende

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

A Privatlejeaftale Elcykel. Den lejede cykel: Ordrenummer: Mærke: Model: Farve: Stelnr: B Lejeperioden:

A Privatlejeaftale Elcykel. Den lejede cykel: Ordrenummer: Mærke: Model: Farve: Stelnr: B Lejeperioden: A Privatlejeaftale Elcykel Den lejede cykel: Ordrenummer: Mærke: Model: Farve: Stelnr: B Lejeperioden: Lejeperioden er aftalt til 42 måneder fra Elcyklens første købsdato. Ophør: Herefter kan cyklen købes

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

LEJEKONTRAKT for indendørs garage plads for et køretøj hos OwnersGarage

LEJEKONTRAKT for indendørs garage plads for et køretøj hos OwnersGarage LEJEKONTRAKT for indendørs garage plads for et køretøj hos OwnersGarage Lejer (Ejers navn): Lejer (Adresse): Køretøjstype: (Personbil, Banebil, Motorcykel): Køretøjs mærke, model og årgang: Køretøjets

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere