Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: :30 Mødeafholdelse: Lokale 0.28 Information: Medlemmer: Peter Laigaard (C), Formand Kurt Kirkedal Jensen (A) Anders Christiansen (A) June Menne (A) Tina Nymann (A) Kasper Bagnkop (A) Lone Haugaard (V) Afbud: Stedfortrædere:

2 Indholdsfortegnelse Kultur- og Fritidsudvalget :30 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden (Åben) Kultur- og Fritidsudvalget - Budget (Åben) Frederikshavn Kommunes Prisfest hædersbevisning (Åben) Procedure for ansøgning om lokaletilskud til lejr og lejrpladser (Åben) Lokaletilskud til enkeltstående lejr (Åben) Udviklings- og visionspuljen, forår (Åben) Dansk Skoleidræt Nordjylland (Åben) Toppen af Danmark søger om forhøjet driftstilskud til Skt. Hans Bål i Skagen (Åben) Kvissel Fritidshus søger til tilskud til dækning af underskud (Åben) Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse over kroner (Åben) Ansøgning fra Thorshøj Gl. Skole om driftstilskud (Åben) Lokalhistoriske foreninger - ansøgning om forhøjet tilskud (Åben) Sæby Spektrum - ansøgning om udvidet aktivitetstimer i henhold til gebyrordningen (Åben) Tilføjelse til procedure ved godkendelse af folkeoplysende foreninger (Åben) Kontrakt Pas-kørekortsystem, digitalt arkiv, nummersystem og tidsbestilling (Åben) Opsamling på udvalgets temamøde den 28. februar (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget (Åben) Underskiftsside Side 2 af 31

3 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden Sags ID: EMN Ansvarligt center: Godkendelse af dagsordenen. Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at dagsordenen godkendes. Godkendt.. Side 3 af 31

4 2 (Åben) Kultur- og Fritidsudvalget - Budget 2023 Sags ID: EMN Ansvarligt center: Budget og Analyse Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme for 2023 er opgjort til 233,2 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetoplæg for 2023 indeholder en videreførelse af de vedtagne budgettilpasninger, hvor der i henhold til Økonomiudvalgets beslutning er indregnet en generel budgettilpasning på 1% samt en omprioritering af budgetmidler mellem udvalg i henhold til Økonomiudvalgets beslutning. For Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde er der således indregnet en budgettilpasning svarende til ca. 6,3 mio. kr. i 2023 og ligeledes i overslagsårene (fra 2024 og frem). Derudover er der indregnet en pris- og lønfremskrivning (P/L) for 2023 svarende til ca. 0,7 mio. kr. Til den fortsatte politiske behandling vil der på mødet blive fremlagt et administrativt oplæg til, hvorledes de indregnede budgettilpasninger evt. kan tænkes realiseret. Budget og Analyse indstiller budget 2023 til drøftelse. Godkendt.. Side 4 af 31

5 3 (Åben) Frederikshavn Kommunes Prisfest hædersbevisning Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Frederikshavn Kommune fejrer årligt ildsjæle indenfor blandt andet kultur- og fritidslivet. Prisfesten 2022 afholdes i år den 14. juni 2022 i Det Musiske Hus. Jævnfør retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning og Godt Gået prisen skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte, hvilke af de indstillede personer, der skal modtage 2 af hædersbevisningerne. Hædersbevisningerne er: Årets bedste lederpræstation Der er modtaget 4 indstillinger Årets kulturtalent (oplevelse/design) Der er modtaget 2 indstillinger Priserne uddeles af formandsskabet i Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget træffer beslutning om, hvem af de indstillede kandidater der skal modtage hædersprisen for: 1. Årets bedste lederpræstation 2. Årets kulturtalent (oplevelse/design) Godkendt. Kasper Bagnkop blev erklæret for inhabil og forlod mødet for så vidt angår uddeling af årets bedste lederpræstation. 1. Retningslinjer for uddeling af Frederikshavn Kommunes hædersbevisning og Godt Gået prisen (DokumentID: EMN ) 2. Oversigt over tidligere prismodtagere (DokumentID: EMN ) 3. (Lukket bilag) Side 5 af 31

6 4 (Åben) Procedure for ansøgning om lokaletilskud til lejr og lejrpladser Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice I henhold til Folkeoplysningsordningen - For de frivillige folkeoplysende foreninger, ydes der lokaletilskud til lejr og lejrpladser uden en forhåndsgodkendelse med baggrund i at det på møde i Folkeoplysningsudvalget den 24. januar 2019 blev det besluttet, at enhver lejrplads, der ønskes lokaletilskud til, kan medtages som tilskudsberettiget lokale uden ansøgning (model 4). Ved lejrpladser forstås udendørs pladser, som indrettes til lejr eller lejrovernatning. Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket sagen og dermed de 4 modeller genoptaget, med henblik på drøftelse af ansøgningspraksis. 1. Når en forening ønsker at leje en lejrplads, og søger om lokaletilskud hertil, skal foreningen altid fremsende en ansøgning. 2. Lejrpladser, der ikke overstiger et fastsat udgiftsloft for foreningen, kan medtage udgiften, uden at der ansøges om det. Overstiger foreningens udgifter det fastsatte udgiftsloft, skal foreningen ansøge om lokaletilskud. (Denne model forudsætter, at der fastsættes et udgiftsloft) 3. Lejrpladser, der ikke overstiger et fastsat udgiftsloft for foreningen, skal godkendes af Center for Kultur og Borgerservice for at kunne medtages som tilskudsberettiget lokale. Overstiger foreningens udgifter det fastsatte udgiftsloft, skal foreningen søge om lokaletilskud. (Denne model forudsætter, at der fastsættes et udgiftsloft) 4. Enhver lejrplads, der ønskes lokaletilskud til, kan medtages som tilskudsberettiget lokale uden ansøgning. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender model 1 som fremtidig ansøgningspraksis omkring lokaletilskud til lejr og lejrpladser. Side 6 af 31

7 Godkendt. 1. Principspørgsmål vedr. procedure for ansøgninger om lokaletilskud til lejr og lejrpladser (DokumentID: EMN ) Side 7 af 31

8 5 (Åben) Lokaletilskud til enkeltstående lejr Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Kultur og Fritidsudvalget bedes forholde sig til om lokaletilskud til enkeltstående lejr skal fastholdes på det hidtidige niveau. Center for Kultur og Borgerservice har modtaget en henvendelse fra Frederikshavn Ungdoms Fællesråd om lokaletilskud til Spejdernes Lejr 2022 som afvikles fra lørdag den 23. juli til søndag den 31. juli Spejdernes Lejr er Danmarks største spejderlejr og den største lejr for børn og unge i hele Norden. Bag Spejdernes Lejr står Det Danske Spejderkorps, M-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som også står bag Foreningen Spejderne. I 2017 var der cirka 300 spejdere afsted fra Frederikshavn Kommune. Administrationen kan konstaterer, at den del af deltagerprisen som der kan søges lokaletilskud til, er steget markant fra 100 kroner i 2017 til 206 kroner pr. deltager pr. døgn. Med udgangspunkt i antallet af deltagere i 2017 er det beregnede lokaletilskud ved fuld refusion på 75 % steget fra kroner til kroner pr. døgn. Det er fastlagt i paragraf 26 i Folkeoplysningsloven, at lokaletilskuddet kan nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Med henvisning til indstillingen vedrørende ansøgning om lokaletilskud til nye lejrpladser, gøres udvalget opmærksom på, at spejderforeningerne fremover skal søge om at kunne medtage lokaletilskud til Spejdernes Lejr og lignende lejere. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der ved enkeltstående lejr ydes lokaletilskud på det hidtidige niveau. Godkendt. Side 8 af 31

9 . Side 9 af 31

10 6 (Åben) Udviklings- og visionspuljen, forår 2022 Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Frederikshavn Kommune har modtaget 3 ansøgninger til Udviklings- og Visionspuljens i foråret 2022, en ansøgning til Fritidsområdet og 2 ansøgninger til Kulturområdet. Ansøgningerne til projekter og aktiviteter på fritids- og foreningsområdet forelægges for Folkeoplysningsudvalget til drøftelse og indstilling til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning. Ansøgninger på kulturområdet behandles udelukkende af Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen kan søges af alle foreninger, oplysningsforbund, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune. Puljen kan søges to gange årligt: - Forår, hvor der er frist 1. marts Efterår, hvor der er frist 1. september 2022 Det årlige budget for udviklings- og visionspuljen er på kroner på Fritids- og Kulturområdet. Udvikling- og visionspuljen støtter: - Initiativer og aktiviteter, der ligger ud over det traditionelt folkeoplysende. Nye samarbejdsformer, netværk og foreningsformer. - Projekter og aktiviteter, der udvikler og støtter Frederikshavn Kommunes kulturliv på kort såvel som lang sigt og ligger inden for den til enhver tid gældende Kultur- og Fritidsvision. - Projekter og aktiviteter, der udvikler og støtter Frederikshavn Kommunes fritids og foreningsliv på kort såvel som lang sigt og ligger inden for den til enhver tid gældende Kultur- og Fritidsvision. Fritidsområdet har modtaget følgende ansøgninger i forår 2022: 1. Palmestrandens Venner søger om kroner til indkøb af 6. stk. volleyballs til afvikling af Beach volleyball turnering på Palmestranden med forventet opstart medio maj. Side 10 af 31

11 Af hensyn til sagens behandling på mødet i maj har formanden for Folkeoplysningsudvalget truffet en formandsbeslutning. Det er ikke er lykkedes at få mødekalenderne til at gå op, da Folkeoplysningsudvalgets første møde blev udskudt pga. af fravær. Formandsbeslutningen er at indstille ansøgningen til godkendelse. Ansøgningerne på kulturområdet er: 1. Arab Film Festival søger om kr. til afholdelse af filmfestival i maj i Palads Teater i Frederikshavn. Festivallen har fokus at vise film, der handler om emner og oplevelser set fra kvinders perspektiv. 2. Regional Spillested søger om kr. til afholdelse af sommerskole i uge 26 for elever i klasse. Sommerskolen har fokus på at flere unge stifter bekendtskab med sund, klimavenlig mad, sådan det bliver ambassadører over for andre, og især, unge mennesker. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget - følger Folkeoplysningsudvalgets formandsbeslutning for ansøgningen på fritidsområdet - meddeler afslag på de to ansøgninger på kulturområdet Godkendt. 1. Ansøgning fra Palmestrandens Venner til Udviklings- og Visionspuljen, forår 2022 (DokumentID: EMN ) 2. Ansøgning_Arab Film Festival (DokumentID: EMN ) 3. Budget_Arab Film Festival (DokumentID: EMN ) 4. Ansøgning_Sommerskole (DokumentID: EMN ) 5. Budget_Sommerskole (DokumentID: EMN ) Side 11 af 31

12 7 (Åben) Dansk Skoleidræt Nordjylland Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Center for Kultur og Borgerservice har modtaget henvendelse fra Dansk Skoleidræt Nordjylland om tilskud til afvikling af foreningsfestivaler i Frederikshavn Kommune. Foreningsfestivalerne startede i Skagen og Frederikshavn i I 2021 startede Dansk Skoleidræt Nordjylland to nye Festivaler i Østervrå og Sæby i relation til Foreningsfestivallen som blev afviklet i uge 37. Alle skoler i Frederikshavn Kommune er medlem af Dansk Skoleidræt. Dansk Skoleidræt Nordjylland fik i 2018 og 2019 bevilliget tilskud på henholdsvis kroner og kroner fra Udviklingspuljen. I 2020 modtog de afslag på grund af manglende udviklingspotentiale, da det var tredje år der blev søgt tilskud. På kort sigt søger Dansk Skoleidræt Nordjylland Kultur- og Fritidsudvalget om økonomisk hjælp gennem ansøgning i På den lange bane er der ønske om et fast årligt tilskud til festivalerne som vil være med til at bane vejen for et fortsat samarbejde med foreningslivet i kommunen. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. en kan ikke godkendes. Der stilles et ændringsforslag om, at ansøgningen indgår under behandling af Frie Midler.. Side 12 af 31

13 8 (Åben) Toppen af Danmark søger om forhøjet driftstilskud til Skt. Hans Bål i Skagen Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Turistforeningen for Toppen af Danmark om forhøjet driftstilskud til Skt. Hans Bål i Skagen i Turistforeningen for Toppen af Danmark er en medlemsbasseret forening, der har til formål at fremme og markedsføre området i den nordligste del af Danmark som turistmål. Medlemmerne i foreningen er borgere, erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger. Foreningen Toppen af Danmark modtager årligt et driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til afholdelse af Skt. Hans Bål i Skagen. Der er i år budgetteret med kr. til foreningen, som søger et forhøjet driftstilskud til bålafholdelse i år på kr. Foreningens begrundelse for at søge om et forhøjet driftstilskud skyldes, at de ønsker et løftet og mere professionaliseret arrangement. Det forhøjet driftstilskud skal bruges til en større markedsføringsindsats. Center for Kultur og Borgerservice bemærker, at foreningen har haft en samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg indtil udgangen af Udvalgets kulturbudget er allerede disponeret for indeværende år, og en eventuel finansiering af det forhøjet tilskud til Toppen af Danmark kan ske ved at tage midler fra puljen De Frie Midler eller en omprioritering inden for udvalget samlede ramme. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Toppen af Danmark meddeles afslag på ansøgningen om forhøjet driftstilskud til afholdelse af Skt. Hans Bål i Skagen. Lone Haugaard gør på vegne af Venstregruppen brug af standsningsretten, og begærer sagen i byrådet. 1. Ansøgning Frh. kommune Sct. Hans 2022 (DokumentID: EMN ) Side 13 af 31

14 2. Regnskab Sankt Hans 2019 (DokumentID: EMN ) 3. VEDTÆGTER for Turistforeningen Toppen af Danmark (DokumentID: EMN ) 4. Årsrapport_ Toppen af Danmark (DokumentID: EMN ) Side 14 af 31

15 9 (Åben) Kvissel Fritidshus søger til tilskud til dækning af underskud Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en ansøgning fra Kvissel Fritidshus, der søger om ,58 kr. i tilskud til dækning af underskud. Kvissel Fritidshus er en selvejende institution, beliggende på Mejlingvej ved Kvissel. Huset har til formål at stille lokaler til rådighed for foreninger, organisationer og private personer. Bestyrelsen for huset har rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget, fordi de har problemer med at få husets økonomi til at hænge sammen. For 2 år siden var bestyrelsen tæt på at sælge huset, men en ny bestyrelse valgte at give huset en ekstra chance. De seneste års påvirkning fra corona nedlukning har gjort det svært for den nuværende bestyrelse at nå sit mål. Huset har i en årrække modtaget driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til borgerhuse. Bestyrelsen rettede i 2020 henvendelse til Center for Kultur og Borgerservice om, at de ikke længere ønskede driftstilskuddet, med baggrund i ovennævnte forventelige salg. Af de seneste regnskaber fremgår det, at husets indtægter stammer fra både privat og foreningsudlejning. Efter Kvissel Ravnshøj Idrætsforening opsagde hovedparten af deres lejemål i Fritidshuset, har husets udlejningsindtægter primært været af privat karakter. Opsigelsen fra idrætsforeningen har også medvirket til, at husets indtægter er reduceret med ca. 50 procent, og som det nævnes i ansøgningen, gør det svært at få økonomien i huset til at hænge sammen. Ved udgangen af 2021 havde institutionen ingen likvide midler, og bestyrelsen oplyser til Center for Kultur og Borgerservice, at husets nuværende økonomi gør husets fremtid meget usikker. Center for Kultur og Borgerservice gør opmærksom på, at privat udlejning ikke er et støtteberettiget kommunalt formål, og et eventuelt tilskud til Kvissel Fritidshus skal i så fald tilpasses niveauet for udlejning til foreninger og almennyttige organisationer. En af de foreninger, der lejer Kvissel Fritidshus, er Kvissel Borgerforening. Foreningen har også sendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud til dækning af lejeudgift i Fritidshuset. Såfremt ansøgningen fra Borgerforeningen imødekommes, skal tilskuddet til Kvissel Fritidshus reguleres, så det sikres, at der ikke ydes dobbelttilskud til den samme lokale/lejeudgift. Ansøgningen fra Borgerforeningen behandles på samme udvalgsmøde. Side 15 af 31

16 Frederikshavn Kommune er ikke forpligtet til at yde tilskud til dækning af underskud i Kvissel Fritidshus. Såfremt der er politisk velvilje til at yde et tilskud, skal dette begrundes, så det klart fremgår, hvorfor tilskuddet gives til netop denne ansøger. Udvalgets kulturbudget er allerede disponeret for indeværende år, og en eventuel finansiering af et tilskud til Kvissel Fritidshus kan ske ved at tage midler fra puljen De Frie Midler eller en omprioritering inden for udvalgets samlede ramme eller grupperingen for borger- og kulturhuse. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at Kvissel Fritidshus meddeles afslag på ansøgningen om tilskud til dækning af underskud. Udsættes. 1. Ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende økonomisk hjælp - med bilag (DokumentID: EMN ) 2. Vedtægter Kvissel Fritidshus (DokumentID: EMN ) Side 16 af 31

17 10 (Åben) Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse over kroner Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for de ansøgninger, som Center for Kultur og Borgerservice har modtaget til ansøgning om tilskud til vedligeholdelse over kr. Ansøgningerne er sendt af de frivillige folkeoplysende foreninger, der er godkendt til at modtage lokaletilskud, og hvor foreningernes vedligeholdelsesudgifter i 2021 er mere end kr. Udvalget skal beslutte, om foreningerne kan medtage disse udgifter i deres tilskudsansøgning og dermed modtage lokaletilskud til udgifterne. Administrationen har gennemgået de modtagne ansøgninger og herunder sikret, at der ikke er modtaget anlægstilskud til de ansøgte udgifter. Tilskudsregler Ifølge tilskudsregler for folkeoplysende foreningsarbejde er foreninger berettiget til lokaletilskud til vedligeholdelsesudgifter på lokalet på op til kr. Har foreninger højere udgifter til lokalets vedligehold, skal foreninger søge om at få tilskud til disse udgifter. Ved vedligehold forstås udgifter relateret til al vedligeholdelse og reparation af eksisterende godkendte lokaler og lejrpladser. I særlige tilfælde kan en udskiftning/nyanskaffelse komme på tale. Dette skal vurderes i det enkelte tilfælde i en dialog mellem foreningen og administrationen. Der kan som udgangspunkt kun ydes tilskud til udskiftning og ny-anskaffelse, hvis udgiften er mindre end udgiften til reparation/vedligehold. Kommunalbestyrelsen kan efter Folkeoplysningsloven beslutte ikke at yde lokaletilskud, hvis det medfører en merudgift for kommunalbestyrelsen. Ansøgninger Administrationen har modtaget ansøgninger fra 4 foreninger. 1. Frederikshavn Golfklub søger om at kunne medtage kroner. Foreningens samlede udgifter til vedligeholdelse er på kroner. 2. M Skagen Gruppe søger om at kunne medtage kroner. Foreningens samlede udgifter til vedligeholdelse er på kroner. 3. Sæby Golfklub søger om at kunne medtage kroner. Foreningens samlede udgifter til vedligeholdelse er på kroner. 4. Frederikshavn Sæby Autosport søger om at kunne medtage ,18 kroner. Foreningens samlede udgifter til vedligeholdelse er ,18 kroner. Side 17 af 31

18 Derudover har SEIF Fodbold indberettet udgifter til almindelig vedligeholdelse for over kroner i den ordinære tilskudsindberetning. Foreningen har ved henvendelse ikke ønsket at indsende særskilt ansøgning. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at administrationen får bemyndigelse til administrativt at imødekomme ansøgninger om vedligeholdelse over kroner, som ligger inden for tilskudsordningens rammer Godkendt.. Side 18 af 31

19 11 (Åben) Ansøgning fra Thorshøj Gl. Skole om driftstilskud 2022 Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Foreningen bag Thorshøj Gl. Skole søger Frederikshavn Kommune om et driftstilskud til kulturhuset på kr. i Foreningen blev stiftet i 2021, og er etableret som et samarbejde mellem byens allerede eksisterende foreninger: Thorshøj Borgerforening, Try-Thorshøj Boldklub og Thorshøj Lokalhistoriske Arkiv. Foreningens formål er at binde kultur, idræt og historie sammen og derigennem at stimulere og fremme aktiviteter, både fysiske og sociale samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Foreningen ansøgte første gang om et driftstilskud i september 2021 og fik på møde den 29. september 2021 tilsagn om kr. som et engangstilskud i Ansøger oplyser i den seneste ansøgning, at de har haft et meget aktivt første leveår med mange forskellige aktivitetstyper og arrangementer såvel inde som ude. Foreningen har endvidere arbejdet intensivt med at søge finansiering hjem til diverse aktivitet-, ombygnings- og energirenoveringsprojekter og har siden august 2021 søgt og fået kr. fra diverse fonde og puljer. Midlerne er ofte øremærket til særlige tiltag og kan derfor ikke indgå i driften af kulturhuset. Foreningen oplyser i ansøgningen at de har et stort ønske om at kunne klare sig selv, men at de ikke er der endnu. På baggrund deraf søger de om kr. i driftstilskud for Af foreningens regnskab for 2021 fremgår det, at de kom ud med et samlet positivt resultat på kr. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes. Side 19 af 31

20 Godkendt. 1. Ansøgning Thorshøj Gl. skole 2022 (DokumentID: EMN ) 2. TGSårsrapportunderskrevet (DokumentID: EMN ) Side 20 af 31

21 12 (Åben) Lokalhistoriske foreninger - ansøgning om forhøjet tilskud Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Center for Kultur og Borgerservice har modtaget ansøgninger fra de lokalhistoriske foreninger, der søger om tilskud til drift af deres lokalarkiv. I henhold til administrativ praksis søger foreningerne om tilskud hvert år i april. Hvis foreningen søger om det samme beløb som bevilliget sidste år, behandles ansøgningen administrativt. Hvis foreningen søger om et højere tilskud end bevilliget sidste år, behandles ansøgningen politisk. Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv søger som den eneste forening om et forhøjet tilskud. Foreningen har tidligere modtaget kr. i tilskud, men søger fra i år om kr. i tilskud. Foreningen skriver i sin ansøgning, at ønsket om forhøjet tilskud skyldes stigende udgifter. Af foreningens regnskab fremgår det, at foreningen endte både 2020 og 2021 med et underskud, på henholdsvis 8074 kr. og 845 kr. Udvalgets kulturbudget er allerede disponeret for indeværende år, og en eventuel finansiering af differencen på de kr. for det forhøjet tilskud til Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv kan ske ved at tage midler fra puljen De Frie Midler eller en omprioritering inden for udvalgets samlede ramme eller grupperingen for kulturarv, hvor midlerne til lokalhistoriske arkiver hører til. Ansøgning og regnskab fra Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv fremgår af bilag. Udvalget vil under mødet modtage en kort orientering om ansøgninger fra samtlige lokalhistoriske arkiver. Center for Kultur og Borgerservice udbetaler tilskud til alle foreninger efter udvalgsbehandling. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at - Elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv meddeles afslag på ansøgning om forhøjet driftstilskud, sådan at foreningen modtager kr. i tilskud som tidligere Side 21 af 31

22 - Tager orientering om samtlige ansøgninger fra de lokalhistoriske arkiver til efterretning. Godkendt. 1. Ansøgning og regnskab_elling Sogns Lokalhistoriske Arkiv (DokumentID: EMN ) Side 22 af 31

23 13 (Åben) Sæby Spektrum - ansøgning om udvidet aktivitetstimer i henhold til gebyrordningen 2022 Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Sæby Spektrum har sendt administrationen en ansøgning om godkendelse af ekstra aktivitetstimer i gebyrordningen for Sæby Spektrum har nu planlagt bookingerne for sæson 2022/2023 sammen med foreningerne i institutionen og oplyser, at der er ønske om øget aktivitet i Sæby Spektrum i den kommende sæson. Spektrum oplyser at det er de nye lokaler, der har medført øget aktivitet, forbedrede træningsmuligheder i nye samt eksisterende lokaler/haller og dermed flere medlemmer og hold. Grundet ovenstående har det medført et ønske om øget aktivitet fra Sæby Spektrum i henhold til deres planlagte sæson 2022/2023 og fremadrettet. Sæby Spektrum er på nuværende tidspunkt godkendt til, at fakturere aktivitetstimer, timerne er kun gældende de godkendte folkeoplysende foreningers i Frederikshavn Kommune. De søger om en udvidelse på timer i henhold til gebyrordningen. Hvis der udelukkende er tale om KLs høje sats for haller er der tale om en årlig udvidelse på kroner i gebyrordningen. Administrationen konstaterer, at der i indberetning af medlemstal for foreningerne i de senere år (2019, 2020 og 2021) kan konstateres fremgang med cirka 40 medlemmer for basketballklubben, hvorimod de øvrige foreninger synes at stagnere eller mindskes i medlemstal. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Godkendt. Side 23 af 31

24 . Side 24 af 31

25 14 (Åben) Tilføjelse til procedure ved godkendelse af folkeoplysende foreninger Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Center for Kultur og Borgerservice ønsker at ændre den administrative procedure fremadrettet for godkendelse af nye folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune. Administrationen er i Frederikshavn Kommune bemyndiget til at foretage foreningsgodkendelsen. Med den nuværende praksis, hvor godkendelse er tidsubegrænset, er det ikke muligt rent juridisk at fratage foreninger deres godkendelser som folkeoplysende forening med baggrund i inaktivitet. Administrationen fremlægger forslag om, at der ved godkendelse af nye foreninger indføres en årsbegrænsning på 3 år. Det vil betyde, at foreninger, der ikke har været aktiv inden for det folkeoplysende område i 3 år, skal søge om ny godkendelse jf. Folkeoplysningsloven. En forening, der har været inaktiv i mere end tre år vil dermed også skulle ansøge om fx lokale tilskud på ny. Det vil fortsat være muligt for foreninger at opretholde deres godkendelse som folkeoplysende forening, ved at rette henvendelse til administrationen om, at man ønsker at opretholde sin status selvom foreningen et år ikke skulle have aktiviteter. Ændringen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at udvalget godkender den foreslåede ændring ved godkendelse af nye folkeoplysende foreninger med virkning fra dags dato. Godkendt. Side 25 af 31

26 . Side 26 af 31

27 15 (Åben) Kontrakt Pas-kørekortsystem, digitalt arkiv, nummersystem og tidsbestilling Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Kommunes leverandør af systemer til pas og kørekortområdet, samt kasse- og nummersystemet i Bibliotekerne, Borgerservice og Jobcenteret og digital selvbetjening via kommunes hjemmeside har opsagt nuværende kontrakt. Leverandøren varsler lukning for adgang og hjemtagning af eventuelt hardware den 31. juli Baggrunden for opsigelsen er, at aftalen på nuværende vilkår ikke er rentabel, da leverandøren ikke får dækket drifts- og udviklingsudgifter gennem indtægter fra fotooptag. Etableringsomkostningen til systemerne var kr. og den årlige udgift til licenser og hardware har været kr. Opsigelsen af kontrakten betyder, at udvalget skal tage stilling til en ny aftale om levering af systemer på ændrede vilkår, og med en væsentlig større omkostning, hvis kommunen fortsat fravælger en selvbetjeningsløsning, der giver borger mulighed for fotooptag i ekspeditionen i Borgerservice. Den nuværende leverandør har siden den seneste kontrakt er indgået i 2016 leveret en meget tilfredsstillende support, et driftssikkert system og løbende udvikling jf. ændringer i lovgivning og kommunes behov. Der er derfor indhentet tilbud fra leverandøren om en ny aftale vedrørende alle nuværende leverancer henholdsvis med og uden fotooptag. Indgås ny kontrakt med nuværende leverandør beholdes alle nuværende funktionaliteter. Da der er tale om frivilligt fotooptag, er der fortsat mulighed for at medbringe eget foto. CKB har indhentet tilbud fra en anden leverandør med et stort kundegrundlag på pas-kørekortrådet. Vælges denne leverandør vil kommunen tillige få udgifter til anskaffelse af nyt kasse-, nummer- og tidsbestillingssystem også. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der indgås kontrakt med nuværende leverandør på de i tilbuddet beskrevne konditioner, som indeholder en koncessionsaftale om frivilligt fotooptag v. 2 standere i Borgerservice. Godkendt. Side 27 af 31

28 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) Side 28 af 31

29 16 (Åben) Opsamling på udvalgets temamøde den 28. februar 2022 Sags ID: EMN Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice Administrationen fremlægger på mødet status på udvalgets prioriterede emnevalg efter temamøde om fritidsområdet den 28. februar Afdelingsleder/medarbejdere Fritid deltager på mødet. Center for Kultur- og Borgerservice indstiller, at udvalget drøfter den fremlagte status og beslutter, at der i juni fremlægges materiale på dagsordenen. Godkendt.. Side 29 af 31

30 17 (Åben) Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget Sags ID: EMN Ansvarligt center: Direktionssekretariat Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område: NT s politiske topmøde om Fremtidens kollektive trafik 3. juni 2022 Old Boys landskamp i Bangsbo Freja 24. juni 2022, henvendelse fra DBU Golfturnering august 2022 Status på VM 25. august 4. september 2022 Håndtering af foreningernes restancer på gebyropkrævninger Ønske om fremlæggelse af projekt til udeareal i Sæby. Center for Kultur og Borgerservice indstiller sagen til orientering. Godkendt.. Side 30 af 31

31 18 (Åben) Underskiftsside Sags ID: EMN Ansvarligt center: Direktionssekretariat Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend. Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes. Godkendt.. Side 31 af 31

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 31-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 31-10-2018 17:00 1 (Åben) Regnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 17-04-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 17-04-2018 17:00 1 (Åben) Teaterforeningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008 Referat fra møde i onsdag den 21. maj 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Jesper Kejlhof Peter Walsøe Lena Holm Jensen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007 Referat fra møde i onsdag den 22. august 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden den 22.08.2007.... 3 2. FOU - Efterretningssager 22.08.07....

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger -

TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger - 1 Gældende TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger - Version 1.0 (opdateret d. 2 april 2019) Godkendt af Folkeoplysningsudvalget 1 3 INTRODUKTION TIL TILSKUDSGUIDEN Denne guide skal hjælpe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009 Referat fra møde i onsdag den 20. maj 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Osted/Lejre Skytteforening i klublokalet, Lejrevej 1, 4320 Lejre. Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 09.00 Til kl.: 09.45 Mødested: Horsens Mødenr.: 4 Fraværende: Mette Nielsen;Flemming Lund;Hans Feddern Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser og gensidig orientering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. marts 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. marts 2010 Referat onsdag den 17. marts 2010 Kl. 18:30 i Kulturhuset, Hvalsø Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Evaluering af Nytårskur...3

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG)

VEDTÆGT FOR FREDERICIA KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG) VEDTÆGT FOR FREDERCA KOMMUNES FOLKEOPLYSNNGSRÅD ( 35 STK. 2 UDVALG) henhold til 35, stk. 2, Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. november 2012 kl. 17.00 i F7 Mødet slut kl. 19.15 MØDEDELTAGERE Kristian Moberg (V) Alice Linning Annelise Hansen Kenneth Jensen (A) Ruth Rasmussen

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08. december 2009 kl. 17:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2010... 3 002. IF Kvik - Ansøgning

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. maj 2015 Tid 16:00 Sted Konventum, Helsingør NB. Fraværende Ole Rørbæk Jensen og Karsten Drastrup Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007

Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Vesthimmerlands Kommune, Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Tilskud til befordring af børn til træning

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738 REFERAT MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den 19.11.2018 kl. 16.30 EMNE: SAGSNR.: 17/28738 DELTAGERE: AFBUD: Henrik Zimino (A), Vibeke Rasmussen (A), Einer Lyduch (A), Carsten Fuhr (C), Liv Gam (løsgænger)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011 Referat torsdag den 27. januar 2011 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune Bilag til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget I Assens Kommune 1. De økonomiske rammer 2.1 Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed 6.1

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 30. oktober 2014 Tid 16:30 Sted Ålbæk Idrætscenter NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget))

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. oktober 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. oktober 2011 Referat torsdag den 27. oktober 2011 Kl. 18:00 Bramsnæs Sejlklub, Nagels Rende, Ejby Strand, 4070 Kr. Hyllinge. Parkering på Ejby Strandvej. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2.

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 27-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 27-04-2016 17:00 1 (Åben) Gentofte

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 12-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 12-12-2018 17:00 1 (Åben) Udviklingspuljen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget Formål Formålet med Folkeoplysningsudvalget i Gladsaxe Kommune er: 1 at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 016. Orientering - Orienteringer fra administrationen 32 017. Til orientering - økonomirapport

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 09-05-2017 Mødedato: Tirsdag den 09-05-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Onsdag den 26. september 2018 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Peter Læssøe, Geert Jakobsen, Tom Nielsen, Kurt Hansen,

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 10-06-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. november 2012 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Østervrå Idræts- og Kulturcenter Ordinært møde Pia Karlsen, Jens Porsborg,

Læs mere

TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger - Version 1.0 (opdateret d. 2 april 2019)

TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger - Version 1.0 (opdateret d. 2 april 2019) 1 Gældende TILSKUDSGUIDEN - Frivillige Folkeoplysende Foreninger - Version 1.0 (opdateret d. 2 april 2019) Godkendt af Folkeoplysningsudvalget 1 24 TILSKUDSUDBETALING OG ANSØGNING AF DRIFTSTILSKUD Hvornår

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. oktober 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Indgang ved Byrådssalen Ordinært

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 13. juni 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 13. juni 2007 Referat fra møde i onsdag den 13. juni 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 13.06.07... 3 2. FOU

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget SOLRØD KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget 1.1.2014-31.12.2017 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver Vedtaqet af yrådet 12. december 2011 Folkeoplysningsudvalgets kompetencer og opgaver: Udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Lokaletilskud Til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

Lokaletilskud Til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Lokaletilskud Til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Februar 2015 Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Kim

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget 25-04-2013 Dato 25. april 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Bent H. Pedersen, Renate Weilov, Jens Porsborg,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 05-04-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:10 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,

Læs mere

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget

Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 26. marts 2009 Tid 16:30 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Grethe Skovmand, Elin Hovedskov, Søren Visti Jensen, John

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 18 ONSDAG DEN 17. JUNI 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet,

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. marts 2012 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Pia Karlsen, Jens Porsborg, Birthe Marie

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 45. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 46. Nyt fra formanden...2 47. Nyt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 12-06-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:04 Tilstede: Ulrik Borch, Andreas Weidinger,

Læs mere