Aar 1902, d. 4 Januar holdt Raadet Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aar 1902, d. 4 Januar holdt Raadet Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes."

Transkript

1 Testrup sogneraad. Forhandlingsprotokol. Aar 1902, d. 4 Januar holdt Raadet Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes. Formanden fremlagde Besvarelserne til Amtsrevisionens Antegnelser til Kommuneregnskabet for Godkendtes. Vedtages at ansøge om Forskud paa Statsbidrag til Alderdomsunderstøttelsen for Aaret 190 Skr. fra Branddirektøren om, at der kan hverves 297 Kr. i Brandskadeerstatning for Udhuset ved Kommunehuset. Den ny Brandpolice paa Kommunehuset lyder paa a. Brændehus 8 Grundmur og Paptag 466 Kr. b. Stuehus 15 Grundmur og Paptag 6900 c. Brændehus 6 Bindingsværk og Paptag 300 Forsikringen begyndte 9 / Kr. Amtets Samtykke meddelt til, at der for Aaret 1902 maa udvides 10 Kr. til Præmieforeningen for Tyende samt 10 Kr. til Foreningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Fra Amtet meddeles, at Beløbet Kr. 17,54 til Amtsrepartitionsfonden bortfalder fra Udgangen af Aaret 1901 Da Amtet i Henhold til Lov over Alderdomsunderstøttelse ikke kan tillade at yde Jens Pedersens Enke af Testrup Kommunehus Alderdomsunderstøttelse, bevilges hinde som Fattighjælp foruden det hidtil Ydede Brændsel 5 Kr. maane d lig i Pengeunderstøttelse. Cirk. fra Indenrigsministeriet angaaende Maaden hvorpaa der skal udstedes Attester til Brug for Mandspersoner, der agter at indgaa Ægteskab. Do fra Do, at der i Diæter til Politibetjente, som medgives hjemsendte fattige til Bevogtning, maa kunne beregnes 4 Kr. i Stedet for som hidtil 3 Kr. pr. Dag.

2 10. Apotheksregning til Fattigvæsenet for 1901 fremlagdes og godkjentes. Beløbet (12,58). Ligld. Lægeregning 8 Kr. 1 Der anskaffes en Skolejournal til Brug for Andenlæreren i Testrup. 1 Mødet i Februar afholdes Lørdag den 15 Febr. De øvrige ordinære Møder afholdes den første Lørdag i Maanederne April, Juni, August, Oktober, December Kl. December - Mødet dog fra Formiddag Kl. 1 Til Revisor af Kommuneregnskabet valgtes for Regnskabet 1901 Gmd. Jens Larsen Vestergaard og Hans Peter Hansen Testr. som Supleant Gmd. Jens Larsen Søndergaard. 1 Maler Knudsen fradrages 2 Kr. af sin Regning paa Grund af den Malproparhed, der har fundet Sted ved Malerarbejdet i Skuderløse Skole. 1 Høstudbyttet i 1901 ansættes saaledes: Hvede - udgaar Rug 11 Fold 118 Td 6 Læs; 2 radet Byg 12 Fold 108 Td 3 Læs 6 r. Byg 106 Td 3 Læs Havre (hvid) 14 Fold 75 Td 4 Læs: graa Havre & Blandsæd 13 Fold, 4 Læs; Ærter og anden Bælgsæd 6 Fold 4 Læs Kartofler 55 Td. Gulerødder 225 Td. Runkelroer 300 Td. Turnips 250 Td. pr. Td. Land. Agerhø 3 Enghø 2 Læs pr. Td. Ld. 1 Ingen Afgang eller Tilgang af Haandværkere som benytte fremmed Hjælp. 1 Skema angaaende Fattigboliger udfyldtes. 1 Skr. fra Arbejdsmand N. Larsen, Haslev, om Forhøjelse af Understøttelsen for Hans Peder Andersen. Tilbydes et Paalæg af 3 Kr. maanedlig (altsaa en Betaling) af 132 Kr. aarlig ellers maa man søge at faa ham anbragt paa anden Maade. Gælder fra 1 ste Januar 190 1

3 Begæring om forhøjet Alderdomsunderstøttelse af Lars Jørgen Skuderløse. Faar 118 Kr. begærer 22 Kr. til. Tilstodes 8 Kr. altsaa 126 Kr. fra 1 ste Januar Begæring fra Tømrer Peder Hansen om (ny) Alderdomsunderstøttelse. Er 67 Aar Begærer 200 Kr. Tilstodes 60 Kr. aarlig fra 1 ste Januar Fremlagt a) Tabellarisk Meddelelse om Borger og Almueskolevæsenet udenfor Kjøbenhavn. b. Beretning om Flakkebjerg og Landerupgaard 190 c. Tjenesterejser i Vej og Vandløbssager og Amtsraadsforhandlinger 2 Kjøbes til Sogneraadet: Lov om Vands Afledning og Afbenyttelse Mødet hævet L. P. Christiansen Hans Chr. Hansen Lars Nielsen Ole Hansen P. S. Kristoffersen Hans Chr. Jensen Valdemar Jensen 1902 d. 1 Februar, holdt Raadet ordinært Møde i Forsamlingshuset Forhandledes. Fortegnelsen over de umiddelbare Vælgere i Landstingskreds fremlagdes. Fandtes intet at erindre bemærke. Folketingslist - Valglisten blev gennemgaaet og de fornødne Udslettelser og Tilføjelser bemærkede. Skr. 4 /2 fra Sorø Amthus; at Sogneraadet hos Skolefondskassereren kan hæve Kr. 84,14 som Statskassens Tilskud til Renter og Afdrag for 1901 af Skolelaanet f. Testrup Skole. Skr. 6 /2 fra Præstø Amt om Fordelingen af Udgifterne ved Udov Istandsættelsen af Stoksbjerg Bro: Sagen skal forelægges Præstø Amtsraad i den nærmeste Fremtid. Cirk. fra Indenrigsmin. om, hvor stort Beløb den frie Fattigkasse har uddelt i de sidste 5 Aar. Do. fra do. med Forlangende om Indberetning, om der hersker Arbejdsløshed for Tiden mere end Tidligere Aar.

4 Cirk. fra do ang. Klokkeringen i Anl. af Mobiliseringstilfælde, som skal ske ved den, som besørger den daglige Ringning. Regnskabet for 1901 for den frie Fattigkasse fremlagdes og godkendtes. Skemaet om Tilsynet med Plejebørn fremlagdes. Intet at bemærke. 10. Hmd. Jakob Nielsen ansøger om yderligere Bevilling til hans Søn Niels Jakob til et Forsøg, om han kan lære noget Børstenbinderi, da det har vist sig er muligt for ham at lære Skomageri. Tilstodes for 1 /4 Aar til Prøve 25 Kr. 1 Paa Slagter J. P. Jensens Besværing over, at Gmd. Jens Larsen har faaet Raadets Tilladelse til at lave en blind Sluse mod at lægge Rør gennem Vejen til den modsatte Vejgrøft, vedtoges at svare, at Raadet anser det ikke for ulovligt at have givet den omtalte Tilladelse, og hvis J. P. Jensen ikke er tilfreds hermed, staar det ham frit at søge Domstolene. 1 Arbejdsmand N. Larsen af Haslev andrager om Forhøjelse af Bidraget til hans Svoger Hans Andersen. Raadet finder ikke Anledning til at yde mere end tilbredte 132 Kr. aarlig. 1 Til Hegnsynsmænd og Vurderingsmænd for Skade ved Ufred for de følgende 3 Aar fra April d. A. genvalgtes der i Post 8 for 1899 anviste 4 Mænd. 1 Handelsmand Chr. Hansen af Skdl. har tilstillet Sogneraadet Lægeregningen for sin Svigermoder, Hans Christoffersens Enke, for 1900, 4 Kr. og 1901 Kr. 19,50, fordi hun i 1901 var under nød Alderdomsforsørgelseunderstøttelse. De 4 Kr. for 1900 kan ikke bevilges. Lægen anmodes om at attestere, om de 150 er for Tiden efter 1 /2 1901, da hun blev tilstaaet Understøttelsen. 1 Der maa af Lærerne i Testrup anskaffes 10 Ekspl. i Hefter (5) af " Den danske Skoles Sangbog " af V. Bierring og Ernst Hansen. ad Post 13 De genvalgte Hegnsynsmænd ere: Formand H. P. Frederiksen, Skdl., Gmd. N. P. Jensen og Anders Hansen, Testrup. Supleant Pcl. P. Nielsen Skdl. Indstilles til Amtsnævnets Stadfæstelse.

5 1 Begæring om Alderdomsunderstøttelse af Skrædder Niels Nielsen Skdl. Faar 180 Kr., begærer 45 til. Tilstodes 20 Kr. til, altsaa 200 Kr. (fra 1 /2) 1 Do. fra Niels Christiansen, Skdl. Faar 150 Kr; (med Fradrag af 50 som for meget modtaget) begærer 250 Kr. ialt. Tilstodes Kr. ialt Kr. fra 1 /2 Udsættes, indtil nærmere Oplysning foreligger fra Forsørgelseskommunen, Vesteregede. L. P. Christiansen. Hans Chr. Jensen. Ch Hansen. P. S. Christoffersen. Valdemar Jensen. Hans Kr. Hansen. Lars Nielsen. 1902, d. Marts holdt Raadet et ekstra Møde i Forsamlingshuset. Skr. fra Sorø Amthus, at Toksværd Sogneraad er forpligtet til at udrede Halvdelen af Udgifterne ved Stoksbroen. (Se Post 4 i forr. Møde). Raadet har paa Begæring af Landpost H. Chr. Hansen i Ørslev Kagstrupvej tilstaaet hans Sviger Moder et Tillæg af 25 Kr. aarlig til den hende hidtil ydede Fattigunderstøttelse Af Statskassen er bevilget et Forskud paa Alderdomsunderstøttelsen for 1901 af 8oo Kr. Efter personlig Henvendelse af Slagter Jens Peder Jensen af Skuderløse til Sogneraadet over at erholde en Afskrift af Konditionerne for Salg af Vejgræsset paa Kommunens ikke private Veje ved Licitationen d. 15 /11 01 samt med Oplysning om, hvornaar Sogneraadet har givet Gmd. Jens Larsen Tilladelse til at nedlægge Rør under Vejbanen til Bortledning af Vandet fra Vejgrøften, vedtoges at svare, at Vejforstander P.Sim. Christoffersen har givet den nævnte Tilladelse i sidste Halvdel af Novbr., og at det samlede Sogneraad billiger det saaledes passerede. Med Hensyn til Optagelse af Slusen til J. Larsens private Vej har Sogneraadet intet derimod at erindre. Henvendelse til Sogneraadet fra " Tyende og Spareforening og Præmieforening for Sorø Amt " om at støtte denne Sag paa den i Planens 9 antydede Maade. Man antager ikke, at det i 9 anførte kan føre til noget nævneværdigt Resultat her i Kommunen, idet her findes baade en Sognesparekasse og en Spareforening, hvilken sidste ved et lejet Bud opkræver Indskud hver Uge hos Medlemmerne og indsætter det indkomne til Forrentning. L. P. Christiansen Chr. Hansen Hans Chr Jensen Vald Jensen Lars Nielsen. P. S. Christoffersen Hans Kr. Hansen.

6 1902, d. 5 April holdt Raadet et ordinært Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes: Begæring fra Hmd. Jens Nielsen af Skuderløse om Understøttelse i Anledning af hans Kones vedvarende Sygdom, da han ikke længere har Ret til at faa Hjælp fra Sygekassen, eftersom han har faaet Sygehjælp i ½ Aar. Det vedtoges at yde 70 Øre daglig fra Dato, indtil han atter har Ret til at faa Understøttelse af Sygekassen, hvis hans Kone vedblivende er syg til den Tid. Kommunens Bidrag maa udbetales hver 1 Dag af Fattigforstanderen i Skuderløse. Skr. fra Præstø Amt af 6 /3 med Fremsendelse af nogle Eksemplarer af et af Præstø Amtsraad vedtaget Regulativ for Vandløbet " Torpe Kanal". Vedtoges at give Attest for, at Missionshuset i Skdl. udelukkende har været benyttet til Afholdelse af kristelige Møder. Kommuneregnskabet for 1901 fremlagdes til Underskrift. Det viste en OKassebeholdn. af Kr. 2168,6 Af Sognerevisionen var intet fundet at bemærke. Begæring fra Frits Petersen Skdl. om at maatte tage et Barn i Pleje. Nægtedes, da han har flere Børn selv, og det ikke er af Familien. Til Vurderingsmænd for Udlaan af Umyndiges Midler og andre under offentlig Bestyrelse el. Tilsyn staaende Midler for 3 Aar fra Juli d. A. indstilles L. P. Christiansen af Testrup og Povl C. Simonsen af Skuderløse. Ifølge Meddelelse fra Birkekontoret er Gennemsnittet af Kapitelstaksterne for de 24 Aar , med Udskydning af de 2 højeste og de 2 laveste Takster, for Sjællands Stift: Rug 10,30, Byg 10,10, Havre 7,30. Cirk. fra Kirkeministeriet 11 / ang. Valg af Bestyrelsesmedlemmer for den fri Fattigkasse. Til Medhjælp for Sogneraadsformanden bevilgedes (ved Behandling) 20 øre for hver Person i Kommunen efter sidste Folketælling. 10.

7 Skr. 17 /3 fra Vesteregede Sogneraad ang. Alderdomsunderstøttelsen til Arbm. Niels Christiansen i Skdl. Vedl. at afæske N. Chr. Erklæring over Skrivelsens Indhold. 1 Begæring om Alderdomsunderstøttelse af Inds. Lars Ludvig Nielsen af Skdl. Begærer 150 Kr. ( Født 11 /3 1842). Fødselsattest forevist. Tilstodes 100 Kr. fra 1 /4 d. A. - ( Ny tilkommen). 1 Do fra Hans Hansens Enke i Testrup Kommunehus, 71Aar gl. ( Født 2 /5 1830). Bevilgedes 80 Kr., ½ Fv. Brænde, ½ Nr. Tørv fra 1 /4 at regne. (Ny tilkommen) Skudsmaalsbog forevist. 1 Do fra Jens Simonsen, Skdl. om forhøjet Alderdomsunderstøttelse foreløbig paa Grund af Benbrud, saa han efter 1 April kan faa den samme Understøttelse, som han indtil 1 April modtager af Sygekassen. Han begærer 65 Kr. i Forventning om, at han om 1 /4 Aar atter vil være arbejdsdygtig. Tilstodes 20 Kr. maanedlig i 3 Maaneder fra 1 April at regne. 1 Jens Pedersens Enkes Begæring om forhøjet Fattighjælp kunde ikke bevilges. 1 Der bevilges Andenlæreren i Skdl. Tapet til Dagligstuen til 60 Øre Rullen, imod at han selv laver de opsætte. Endv. at lade Loftet i samme hvidte paa Kommunens Regning. Efter foretaget Syn overdrages til Skoleforstanderen at lade de øvrige Mangler afhjælpe paa billig Maade. 1 Overdroges til P. Christoffersen at overstryge Taget paa Testrup Kommunehus og Udhus samt Kvisten paa Testrup Skole med Taglak for en Pris af 62 Kr. 1 Overdroges til H. Chr. Jensen at regulere Havegangen udfor Udhuset ved Testrup Skole og at lade det gamle Stakit reparere samt kalke Hønsehus, Stald, Bryggers, Kælder og Køkken. 1 Paa Grund af Ejendomssalg og Fraflytning fra Kommunen fratræder P. S. Christoffersen sin Stilling som Sogneraadsmedlem. Supleringsvalg afholdes Fredag d. Maj Kl. 5 i Skdl. Skole. 1 Fremlagdes: a, Oversigt over Sorø Amts Landkommuners Indtægt og Udgift i Aaret 1900: b, Beretn. for Hjemmet for Vanføre 190 L. P. Christiansen Vald. Jensen Hans Kr. Hansen Ole Hansen P. S, Christoffersen Hans Chr. Jensen Lars Nielsen.

8 Aar 1902 den 9 Marts afholdtes et extra Møde i Skuderløse Skole hvor følgende forhandledes. Cirkulære Skr. af 14 April angaaende Valg af Valgbestyrelse til Sogneraadsvalget den 9 Mai. Valgt blev foruden Formanden Gaardejer Hans Chr. Hansen og Stenhugger Lars Nielsen af Skuderløse. Skrivelse fra Jens Chr. Andersen Skuderløse om Tilladelse til at Dræne den offentlige Vandgang ind over sin Mark. Det tillades paa Betingelse at der nedlægges 4" Rør. Det vedtoges at kjøbe de to tilsendte Escp. " Du skal " eller de ti Guds Bud i Luthers Kattechismus og tilstille et Escp. til hver Skole. Mødet hævet. L. P. Christiansen Hans Kr. Hansen Lars Nielsen Vald. Jensen. Ole Hansen. Hans Chr. Jensen. 1902, d. Juni holdt Raadet ordinært Møde i Forsamlingshuset, hvor følgende forhandledes: Frk. Klestrups Legatrenter i Juni Termin uddeles til Sadelmager Carl F. Olsen, Testrup, og Hmd. Lars Jensen, Skuderløe. x Tømrer Hans Larsen anmodes om at reparere de leddeløse Borde i Skolestuen i Testrup Skole og forny Malingen eller Lakket. x Vedtoges at rette en Forespørgsel til Næstved Sygehus om Bodil Andersens Befindende. Kaminerne i Kommunehuset fyldes fra Bunden op til Rensedørene. Overdroges til Ole Hansen at lade udføre. x Raadet fandt ikke Anledning til at tegne Abonnement paa de af Ivar Krabbe Kjellerup udgiven Fortegnelse over efterlyste Alimentanter. Raadet fandt heller ikke Anledning til at tiltræde Tyende - Spare - og Præmie - Foreningen i Sorø Amt.

9 Til Skuderløse Skole maa anskaffes 18 Ekspl. af "Landsbyskolens Læsebog" Del og til Testrup Skole maa refunderes Lærer Christiansen Beløbet for anskaffede 10 Ekspl. af samme Rabat 10%. Overdrages til Lars Nielsen at forhøre, om det i sin Tid til Asylet udlaante Skolebord afbenyttes; i saa Fald maa anskaffes et nyt Formandsbord. Begæring fra H. Chr. Hansen om at fritages for Bestillingen som Skolekommissions - Medlem fra Juli at regne; ligeledes fra A. Peter Nielsen. Valg af ny Medlemmer i deres Sted udsættes til næste Møde. x 10. Til Vandsynsmand. Supleant i Stedet for afdøde N. Chr. Nielsen valgtes Gmd. Lars Chr. Larsen. Valget gælder til 19 / Det nyvalgte Sogneraadsmedlem H. P. Larsen overtager Posten som Vejforstander. x 1 Da Aftægtsmand P. Pedersen af Skuderløse nu har faaet konfirmeret et Barn, for hvilket han hidtil har betalt 60 Kr. i Pleje - penge, nedsættes hans Alderdomsunderstøttelse med denne Sum, saa hans aarlige Understøttelse fra Juli bliver x 240 Kr. hvilket bliver at tilmelde Vesteregede Kommune. 1 Inds. Lars P. Jensens Husleje - fastsættes til 3 Kr. aarlig. Mødet hævet L. P. Christiansen Ole Hansen Vald. Jensen Hans Kr. Hansen. Hans Chr. Jensen Lars Nielsen. Hans P. Larsen: Aar 1902; d. August, holdes ordinært Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes: Amtsrevisionens Antegnelser til Alderdomsunderstøttelen i Regnskabet fremlagdes. Der var ikke fundet Anledning til nogen Bemærkning. Licitationen over Oprensning af Ler= Møllebæksgrøften afholdes Mandag Aften 15 /9 Kl. 4½ i Forsamlingshuset.

10 Til at tiltræde Sessionen i Efteraaret i Haslev valgtes Hans Chr. Jensen. Carl Chr. Pedersen i Testrup Enghave ønsker sig fritaget for at give Møde i Ildebrandstilfælde. Bevilgedes i Tilfælde udenfor Kommunen. x Regning fra Jens Simonsen i Skuderløse om yderligere Understøttelse i Anledning af, at han endnu ikke er kommen sig efter Benbruddet. Bevilgedes en extra Alderdomsunderstøttelse i 3 Mdr. à 20 Kr. fra 14 /7 at regne. Do fra Hmd. Lars Jensen i Skdl. (59 Aar) i Anledn. af hans Sygdom. Tilstodes 70 Øre daglig fra 18/7, indtil 26 Uger derefter, da han i et lignende Tidsrum (17/8-18/9) har modtaget en lignende Understøttelse af Sygekassen, hvilket er attesteret af Formanden for Sygekassen. Forsaavidt den Understøttelse Bodil Andersen kan faa fra Blindeinstitutet, ikke er tilstækkelig, kan der indbetales 25 Kr. for indeværende Halvaar. x Skr. fra Haslev Sogneraad, 8/9 om Pigen Jensine Marie Johansen erkendes forsørgelsesberettiget i Testrup Sogn, samt om Sogneraadet kan meddele Oplysninger om hende, der kan være Haslev Sogneraad til Vejledning ved Bedømmelsen om, hvorvidt hun bør have Fattighjælp samt dennes Størrelse og sted. (Hun er født i Fensmark 2 /5 72). Det henstilles til Haslev Sogneraad at lade foretage en ny Afhøring, da den fremlagte er meget ufuldstændig, da det er vitterligt, at hun ogsaa har opholdt sig i Fakse og flere Steder foruden de i Afhøringen nævnte Steder, Testrup og Haslev. Forsaavidt hun er forsørgelsesberettiget her, henstilles at lade foretage en Lægeunderstøttelse øg, om hun ikke kunde paatage sig en eller anden let Plads. x Gmd. Hans Chr. Hansen og P. Nielsen ønske at fratræde som Skolekommissionsmedlemmer. I Stedet valgtes Hmd. Hans Chr. Rasmussen, Testrup, og Pclst. H. P. Petersen, Skdl. 10. Gmd. Lars Chr. Larsen, Skdl., har modtaget Valget som Vandsynsmand og afgivet den edelige Forsikring i Henhold til Loven. 1

11 Begæring fra Hmd. Jakob Nielsen om Understøttelse til sin syge Søn, 83 Kr aarlig. Tilstodes 7 Kr. maanedlig indtil videre fra 1 /8 at regne; endv. tillades det H. Chr. Hansen at udbetale de tidligere bevilgede 25 Kr. for de foregaaende 7 Mdr. 1 Forskellige Cirkulærer fra Indenrigsministeriet og Amtmanden ang. det forestaaende Landstingsvalg og Valget af Valgmand. Vedtoges at lade Red. Bagger trykke Konvolutter med indlagte Stemmeseddel. Valget afholdes i Forsamlingshhuset d. Septb. Kl. 5 faar en Valgmand til at deltage i Landstingsvalget i Næstved d. 1 Sepbr. Overdrages til Formanden at lade lave en Kasse til Stemmesedlerne. Stemmerummet Vedtages at afbenytte den lille Stue til Stemmerum.. 1 Til Valgbestyerlsen for ovennævnte Valgmandsvalg valgtes Formanden Ole Hansen, Hans P. Larsen og Valdemar Jensen. (Ole Hansen som Tilforordnet til Assistance for de Vælgere, som ikke selv kunne skrive.) 1 Til Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager genvalgtes Lærer Christiansen og til Supleant Lærer Halskov. x 1 Til at afgøre Indberetning om Kapitelstaksterne genvalgtes Gmd. Hans Olsen. 1 Cyklesmed Chr. Jensen optages og Tømr. Peter Simon Christoffersen udgaar fra Skemaet om Haandværkere, der anvender fremmed Hjælp. 1 Overdroges til Hans Chr. Jensen at lade lave en Stige eller Trappe til Brug ved Pudsning af Vinduerne i Testrup Skole. Ligeledes anskaffes en Brandstige ved Skolen. 1 Der bevilges Andenlærer Pedersen i Skuderløse et Tillæg til Tapetsering af 11 x 30 Øre (se Post 15 i Aprilmødet). 1 Fremlagte Sager: Sorø Amtsraads Forhandlinger; Skoleraadsforhandlinger. Tjenesterejser i Vandløbsog Vejsager; Aarsberetn. for Landhusholdningselskabet. Mødet hævet. L. P. Christiansen Hans Kr. Hansen Hans P. Larsen Lars Nielsen Vald. Jensen Hans Chr. Jensen. Aar 1902 d. 3 September Afholdt Sogneraadet extraordinært Møde, hvor følgende forhandledes:

12 Skrivelse fra By og Birkekontoret i Vordingborg angaaende Arbm. Frands Kr. Vilhelm Hansen sigtes for Voltægt, om han er Forsørgelsesberettiget i Thestrup Kommunen, da han i saa Fald vil blive Hjemsendt. Skrivelse fra Udvalget for Fattigvæsenet i Vordingborg af 29 August. hvormed Frands Hansen Hjemsendt til Kommunen og er givet Attest for at han er Forsørgelsesberettiget i Thestrup Kommune. Da Nordisk Ulykkesforsikringsselskab har forhøjet Præmien fra 40 Øre til 70 Øre for Skærveslagning vedtoges det at forhøre i Kommunernes i Andels Ulykkesforsikring hvad Præmien er der. I Henhold til Skrivelse fra Haslev Frerslev Sogneraad, om Pigen Jensine Marie Johansen anerkendes forsørgelsesberettiget i Thestrup Kommune vedtoges det at anerkjende Hende for Forsørgelsesberettiget. Skrivelse fra Birkekontoret i Vesteregede angaaende et stykke Gadejord, (Smed Hans Sørensen ) som han har taget i Brug og ønsket Skylsat, Sogneraadet ansaa sig ikke for Kompetent til at afgjøre da Byman (dette Spørgsmaal) samtlige Gaardmænd i Thestrup har været sammenkaldt og afgivet Ærklæring. Begjæring Jens Peder Nielsen af Thestrup der har kjøbt Jord af Thestrup Skolejord om han maa Udbetale den til Komunen i han Sted staaende Prioritet 1650 Kr. det vedtoges at han maa Udbetale Prioriteten. Skrivelse fra Sorø Amtshus angaaende ( ovennævntes) Begjæring fra Jens Peter Nielsen tillades det Sogneraadet at modtage nævnte Prioritet i mod at Pengene Indsattes i en Sparekasse. Gaardeier P. Hansen Thestrup som har en Dreng der ved et Ulykkestilfælde er blevet Indlagt paa Præstø Amts Sygehus til Helbredelse. for vis Indlæggelse P. Hansen Kautionerede og hvilket først er tilmeldt Sogneraadet igjennem Skomager N. P. Jensen d. 25 / Sogneraadet fant ingen Anledning til at betale, uden fra den 25 /og da kun 1 Kr. pr Dag. Mødet hævet L. P. Christiansen Hans Kr. Hansen Ole Hansen Vald Jensen Hans P Larsen Lars Nielen Hans Chr. Jensen

13 190 d. 10 /9 holdt Raadet et ekstra Møde, hvorved forhandledes: Vedtoges at anskaffe 1 Ekspl. (10 Sty) Anskuelsesbilleder fra H. Chr. Erichsen til hver af Sognets Skoler. Vedtoges af faa Frands Chr. Vilhelm Hansen anbragt paa Korsør Fattiganstalt. L. P. Christiansen Ole Hansen Hans Kr. Hansen Vald Jensen Lars Nielsen Hans P. Larsen 190 d. Oktober holdt Raadet ordinært Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes: Telegram 21 /9 fra Borgmesterkontoret Vordingborg at Arrestanten Frands C. V. Hansen løslades i Morgen og sendes lige til Korsør, der telegrafisk har erklæret at ville modtage ham; og Tilstaaelse fra Inspektøren ved Korsør Tvangs- og Arbejdsanstalt for Modtagelsen af ham ( 22 /9). Betalingen er 55 Øre daglig i Forplejning, 15 Øre i Beklædning og i Sygdomstilfælde efter Regning. Opsigelsesfristen er fra begge Sider 14 Dage til en Lørdag. Optagelse er ikke under 3 og ikke over 6 Maaneder ad Gangen. 10. Skr. 18 /9 fra Sorø Amt, at Enken Karoline Illemann ikke kan anses for kvalificeret til at erholde Alderdomunderstøttelse, da hun ejer en Kapital af 1000 Kr., hvorfor der ikke efter Septbr. Maaneds Udgang maa udbetales hende nogen yderligere Understøttelse. Anskaffelse af Skærver og Grus til Kommunens offentlige Veje for 1903: Nr. : 8 Favne Skærver og 3 Fv. Grus (Ovenvejen) - 2: 12 " " " (Kirkevejen) - 3: 12 " " " ( Broksø Braabyvejen) Rabataftegning vedtoges at fortsætte paa Vejen No. Gmd. Fr. Hansen af Skdl. ønsker sig fritagen for Bestillingen som Brandfoged fra Januar 1903 og H. P. Hansen af Testrup ligeledes. Raadet vedtog at indstille i deres Sted. Pclst. Jens Andersen af Testrup (Ovenvejen) og Gmd. A. Peter Nielsen af Skuderløse. Vedtoges at forblive i Nordisk Ulykkesforsikrings - Aktieselskab foreløbig 1 Aar til Præmie 70 Øre pr. Kbfavne Skærver til Kommunens offentlige Veje.

14 Efter forudgaaet Syn over Kommunens Veje vedtoges at lade foretage Rabataftegning paa Enghavevejen og foretage Opmaaling paa Overdrevsvejen til Fremlæggelse ved Licitationen. Desuden vedtoges at lade opgrave nogle Vejgrøfter efter forudgaaet Opmaaling. Vejgrøfterne i Skdl. By oprenses; nogle Rabatter paa Broksøvejen afgraves. Licitation over Vejgrøftegravning og Rabataftegning afholdes i Forsamlingshuset d. 20. Oktober (Mandag) Kl. Det overlades til Vejforstanderen at leje Mandskab til at jævne Vejene Foraar og Efteraar samt til at tage imod Skærver og Grus. De af Distrikstlægen udsatte Mangler ved Kommunehusene i begge Byer afhjælpes. 10. Amtsrevisionens Antegnelser til Kommuneregnskabet 1901 fremlagdes. Der fandtes ikke andet at bemærke, end at Afgiften til Helsingørs Hospital Kr. 4,67 fremtidig bliver at udrede af "de Fattiges Kasse" og ikke af Kommunens Kasse. 1 Vedtoges at overdrage Frk. Christiansen Vikariatet i Andenlærerembedet, hvis det tillades af Skoledirektionen. Hun modtager derfor den forholdsmæssige Del af Embedets Indtægt, inklusive Brændsel. 12, Begæring om forh. Alderdomsunderstøttelse af Skrædder Niels Nielsen af Skdl. Faar 200 Kr., begærer 250 Kr. ialt. Tilstodes 216 Kr. fra Novbr. d. A. 1 1 Den femaarige Revision af Bivejsfortegnelsen fremlagdes, skal afleveres til Fremlæggelse i Decembr. og fandtes der ingen Anledning til Forandring. Den ny Fortegnelse bliver saaledes at affatte ligelydende med Fortegnelsen af Cirk. fra Sorø Amt, at de Pensioner, som af Amtsraadet eller Skolefonden er tilstaaet Amtets og Skoleraadets Funktionærer samt Vejmændene, ikke maa fradrages ved Ansættelsen af eventuelle Alderdomsunderstøttelser.

15 1 Begæring om Bidrag til "Dansk Fiskeriforening". Kunde ikke bevilges. Ligeledes fra Selskabet "De hjemløses Venner". Kunde ikke bevilges. 1 Vedtoges at paaligne Beboerne Bidrag til Opvarmning af Kirken og at antage en Mand til at passe Kakkelovnen. Kullene leveres af Kommunen. L.P. Christiansen. Hans Chr. Jensen. Ole Hansen Vald. Jensen Hans Kr. Hansen Hans P. Larsen Lars Nielsen. 1902, d. 20. Okt. holdtes et ekstra Møde i Forsamlingshuses. Forhandledes: I Henh. til Cirk. fra Undervisn. - Møde af 31 /8 02, ønsker Skoledirektionen, at der i paakom. Tilfælde først indsendes et ikke underskrevet Eksemplar og ikke stemplet i Anl. af Bortforpagtning àf Skolejord. Freml. Bekendtg. af 24/1-02 om naar Ret til Lønning og til Pension indtræder og bortfalder for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen. Skr. fra Provst Weber ( 8 /10-02) ang. Forholdene i Anl. af Testrup Andenlærerembedes Vakance. Do af 9 /10, at Direktionen bifalder, at Frk. Christiansen bestyrer Emb. under Vakancen imod at oppebære Indtægterne (den Del af I., som tilfalder Embedet i Vakancetiden.) dog formentl. uden Godtgørelse for Haven. Et Udkast til Andragende til Folketinget fra Gosmer Halling ( 3 /9) Sogneraad henlagdes: Der afholdtes Licitation over Opgravning og Oprensning af Vejgrøfter samt Aftagning af Rabatter; Det tillodes Jens Larsen at opgrave Vejgrøften paa begge Sider af Rødebrosvejen. Væver Hans Hansen af Skdl, der er fyldt 60 Aar begærer at blive fri for at møde ved Ildebrand. Tilstodes. 1

16 Det tillodes Gmd. Jens Larsen at optage en Sluse paa Rødebrosvejen, som er bleven overflødig ved Anlæggelsen af en Rørledning. Efter Forhandling paa Mødet d. 10 /10 i Forsamlingshuset blev det overdraget Sogneraadet at lade paaligne Beboerne i Kommunen Bidrag til Opvarmning af Kirken og antage en Mand til at besørge Kakkelovnens Pasning. Valgtes Inds. And. Sør. Pedersen for en Pris af 30 Kr. Sogneraadet leverer Kullene. 10. Fremlagt: Amtsraads - og Skoleraadsforhandl. samt Tjenesterejser i Vej - og Vandløbssager. 1 Tilst. S. Pedersens Datter. kan anbefales til Amtstilskud til Ophold paa en Folkehøjskole. Mødet hævet L. P. Christiansen Lars Nielsen Hans Chr. Jensen Hans Peter Larsen Hans Kr. Hansen Ole Hansen Vald. Jensen. Aar 1902 den 4 Novbr. Eftermd. Kl. 2 mødte et Udvalg af Sogneraadet for i Henhold til Lov af 14 April 1865 en af Hmd. Jens Nielsen fremsendt Klage over dennes private Vej som fører fra Stoksvejen forbi Husrækken i Skuderløse til Hmd. Jens Nielsens jord i Henhold til Lov af 14 April 1865 at afholde et Aastedsmøde for at forsøge et Forlig eller Kjendelse afsagt til Vejens Istandsættelse og fremtidig Vedligeholdelse. Den til Sogneraadet indgivne Klage blev oplæst og fandtes begrundet, derefter skredes til Forhandling. De efter de fremkomne Oplysninger berettigede til Vejens Afbenyttelse og forpligtet til dens Istandsættelse og Fremtidig Vedligeholdelse er følgende. Jens Nielsen Ole Hansen Niels Knudsen Fr. Nielsen L. Nielsen A. Rasmussen Jens Chr. Andersen Chr. Nielsen og Jørg. Nielsen. Vejen har især Længde af 274 Fv. fra Jens Nielsen til Stoksvejen. 1 Forlig blev indgaaet paa følgende Betingelser. Det vedtoges at paaføre det nævnte Vejstykke 140 Læs Sand aft kjøre i Løbet af 8 Dage. For 1903 at kjøre 140 Læs og for Læs som paakjøres hvert Aar i Septbr. Maaned. Vejgrøften paa den vestre Side af Vejen opgraves udfor P. Simonsens Lod til en Bredde af 1 1 /4 Alen foroven og 3 /4 Alen i Dybden med Fald efter Jordomraadets Beskaffenhed. Udfor Fr. Hansens Lod opgraves Vejgrøften ligeledes naar Voldgrøften er kjørt bort. Hver Mand opgraver udfor sin Lod. Kjørselen fordeles med 19 Læs til hver af de hernævnte. Jens Nielsen, Ole Hansen Niels Knudsen Fr. Nielsen L. Nielsen Jens Chr. Andersen og Jørg. Nielsen. De to andre intereserede A. Rasmussen og Chr. Nielsen præsterer hver 2 Dages Arbejde ved Paakjørselen

17 af Sanden hvert Aar. Endvidere vedtoges at paaføre Vejen fra Stenhugger L. Nielsen som gaar over Fr. Hansens Mark i vesterlig Retning til Stoksvejen 25 Læs Sand som paakjøres i Novbr. Maaned af Jens Nielsen Ole Hansen Niels Knudsen Fr. Nielsen og L. Nielsen. For 1903 og 1904 kjøres ligel. 25 Læs for hvert Aar fordelt med 5 Læs til hver og paakjøres i Septbr. Maaned. En hver af de intereserede forpligtiger sig til ikke at kjøre ud paa Vejen og vende ved Pløjning. Mødet hævet Hans Kr. Hansen Hans P. Larsen L. P. Christiansen Lars Nielsen Jens Nielsen. Ole Hansen Frederik Andersen. Niels Knudsen. Anders Rasmussen. Jens Chr. Andersen Christian Nielsen. Jørgen Nielsen. 1 Aar 1902, d. 1 Novbr. holdt Raadet et ekstra Møde. Forhandledes: Til Andenlærerembedet i Testrup var indkommen 11 Ansøgninger: af Ansøgerne indstilledes: Anders Georg Christiansen, Høsten, f ( Vesterbros Sem. 96 1/ 3 Point) Jens Peter Jensen, Birkede. f ( Vesterbro /3 P) Anton Rath, Garnisonssygehuset i Nyborg f ( Skaarup /3 P) Skr. fra Skoledirektionen 28 /10, at den fratraadte Andenlærer ikke har Ret til Lønning for Oktober Maaned for længere Tid, end han fungeret, nemlig til d. 1 Okt., hvilke 13 Dage betragtes som Vikariat, da han er kaldet 29 /9 til andet Embede. Skr. fra Møller Jørgensen, Korsør Strandmølle, med Begæring om, at Frands C. V. Hansen af Skdl. maa blive frigivet fra Arbejdsanstalten for at blive antaget af Hr. Jørgensen som Møllersvend hvortil han er særdeles skikket. Bevilgedes. Licitation over Skærver til Kommunens Veje afholdes i Forsamlingshuset Lørdag d. 2 d. M. Kl. Sogneraadet møder Kl. S. Dag Auktion over Vejgræsset. Opfordring fra flere Sogneraad om at tiltræde Begæringen til Ministeriet om Amtmandssædets Forflytning til Slagelse. Fandtes ikke Anledning hertil. Mødet hævet. L. P. Christiansen. Lars Andersen. Hans Kr. Hansen Hans P. Larsen. Vald. Jensen. Ole Hansen. Hans Chr. Jensen. Aar 190 d. 22 Novbr. holdt Raadet et ekstra Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes:

18 Der blev holdt Licitation over Skærver til Komunens Veje og derefter Licitation Auk over Vejgræsset paa Komunens ikke private Veje. Skr. fra Finderup Sogneraad (pr. Høng), om Sogneraadet erkender Peder Larsens Enke Kirsten for forsørgelsesberettiget i Testrup Komune. Bekræftedes. Skr. fra Vordingborg Birkekontor, at Kontoret udbeder sig en fornyet Meddelelse, saafremt det maatte vise sig, at Frands C. V. Hansen forlader sin Plads paa Korsør Strandmølle og atter begynder paa sit tidligere Liv. Til Efterretning. Kundgørelse over fra Birket om, at de i Aaret 1885 fødte Mandspersoner skal melde sig til Optagelse i Lægdsrullen inden Udgangen af dette Aar; Undladelse straffes med Bøder fra 4 til 40 Kr. Fremlagt: a. Fra Gyldendals Boghandel: Walter Christmas: " Fremtidslande " Hæfte. b. Beretn. om Danm. s Afholdsforenings. Virksomhed i dens 2 Regnskabsaar fra 1 /1 til 31 / c. Tolvte Beretn. fra det sjællandske Fængselsselskab a. Begæring om forh. Alderdomsunderstøttelse fra Hmd. Hans Albrektsen, Skdl. Hans Understøttelse forhøjedes fra 112 Kr. til 126 Kr. aarlig fra 1 / at regne. b. Do. fra fhv. Smed Hans Pedersen af Testrup. Faar 200 Kr; begærer 100 Kr. til paa Grund af sin store Elendighed og den bestandige Pleje, han er nødsaget til at have. Bevilgedes som Ekstrahjælp 8 Kr. maanedlig fra 1/12-02 (foruden tidl. bevilgede 200 Kr), saa længe Sygdommen varer. c. Do. fra Tømrer Peder Hansen, Testrup Mark; aarlig Indtægt: 110 Kr. foruden fri Bolig og ½ Fvn Brænde. Begærer 140 Kr. foruden de tidligere bevilgede 60 Kr. Kunde ikke bevilges. Begæring om forhøjet Fattighjælp fra a) R. Hansens Enke Ane Marie og b) Jens Pedersens Enke Sofie i Testrup Komunehus og c) Indsidder Lars Hansens Enke i Skdl. Komunehus. a. Faar 7 Kr. mdlg. og 5 Kr. mdlg. for Datteren; bevilgedes Kr. mdlg fra 1 /1 03 b. " 5 Kr. " ; bevilgedes 3 Kr mdlg. til fra 1 /1 190 c. " 20 Kr. pr. Kvartal; bevilgedes 4 Kr. pr Kvtl. til fra 1 /1 190 Mødet hævet. L. P. Christiansen Ole Hansen Hans P. Larsen. Lars Nielsen Hans Kr. Hansen Vald. Jensen. Hans Chr. Jensen Aar 1902, d Decbr. holdt Raadet ordinært Møde i Forsamlingshuset, hvor følgende forhandledes: Antegnelserne fra Amtsrevisorerne fremlagdes. De tvende antegnede Poster tages til Efterretning.

19 Til Vejfortegnelsen fandtes intet at bemærke. Formandens Løn - Behandling - bestemtes til 20 Øre for hver af Kommunens 1108 Beboere efter sidste Folketælling. Særskilt Ligning til Kirkens Opvarmning affattes i Forhold til den paalignede Formueskat (Sum 80 Kr.) Diktering af Skolemulkt overlades til Formanden. Forsamlingshuset lejes som sædvanlig til Sogneraadsmøder. Frk. Klestrups Legatrenter for Decbr. Termin uddeles til Sadelmag. Carl F. Olsen af Testrup og Husmand Hans P. Olsen af Skuderløse. Til Vandsynsmand for de følgende 4 Aar fra 1/10 - den mindre Halvdel genvalgtes Gmd. Lars Herm. Pedersen og som Supleanter Pcl. Peter Nielsen, Skdl, og Gmd. N. Peter Jensen, Testrup. For de næste 2 Aar valgtes Pcl. J. Peter Jensen (ved Kirkevejen) som fungerende Vandsynsmand i St. for Chr. Olsen, som er bortrejst, og Gmd. H. Andersen, Testrup, som Supleant. 10. Skr. fra Skoledirektionen, 26/11 at den har kaldet Seminarist A. G. Christiansen til Andenlærer i Testrup fra Decbr. 1 Skr. fra Pastor Hornbeck, om Oprensning af Slusen gennem Vejen ud for Præstegaarden paahviler Kommunen eller ham selv. Det foreslaas, at Præsten selv lader Vejgrøften brolægge, og Sogneraadet vil saa lade Slusen fordybe, saavidt det er nødvendigt. 1 Resten af de fornødne Sten til Kommunens Veje, som ikke blev bortliciteret, købes i Gødstrup og hos Gmd. Anders Hansen i Testrup. Overdrages til Vejforstanderne. 1

20 Skr. fra Sorø Amt - 2 Tillæg til /12 - om Sogneraadet har noget at indvende mod " Udkast til Politivedtægten for Sorø Amts Landdistrikter af 1 Juni 189" Raadet har intet at indvende herimod, men foreslaar, at Kulvognen medtages blandt de nævnte Transporter. 1 Høstskemaet udfyldtes, og Udbyttet ansattes saaledes: Hvede 16 Fold ( 128 Td holl.). 7 Læs à 1000 Td; Rug 16 Fold, 8 Læs, 2radet Byg: 14 Fold, 4 Læs, 6r. Byg 15 Fold, 3 Læs; hvid Havre: 16 Fold, 4 Læs; graa Havre 0 ; Blandsæd 15 Fold, 4 Læs; Ærter og anden Bælgsæd 4 Læs, 6 Fold; Kartofler 80 Td; Gulerødder 225 Td., Runkelroer 175 Td; Turnips 200 Td pr. td. Ld. Agerhø 4 Læs, Enghø 1½ Læs. 1 Skr. fra Skom. N. P. Jensen, Testrup, med Begæring om gratis Skolebøger. Geografi, Kort, Fædrelandshistorier, Regnebog, Tavle. Udsættes til næste Møde. 1 Begæring om forhøjet Alderdomsunderstøttelse af Hmd. Jens Simonsen i Skdl. Faar 48 Kr., (ekstr 120 Kr.) begærer 120 Kr. ialt. Tilstodes (ekstraordinært) 20 Kr. for de 5 Mdr. til Decbr. - April. 1 Hmd. Jakob Andersen begærer en midlertidig Alderdomsunderstøttelse paa Grund af Sygdom siden Maj d. A. (Faar 120 Kr.) Tilstodes 4 Kr. maanedlig fra Decbr. til Maj. 1 Valg af Funktionærer i Sogneraadet for næste Aar: Genvalg. 1 Bevilgedes: Foreningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 10 Kr., Tyende - Præmieforeningen 10 Kr; Skuderløse Asyl 75 Kr., Haandgerningsskolen i Testrup 48 Kr., den frie Fattigkasse 125 Kr. 20. H. P. Nielsens Enkes Understøttelse for næste Aar. 204 Kr, nemlig 20 Kr. undtg. for Vinter - og 14 Kr. for Sommermaanederne. 1 2 Fattigplanen blev gennengaaet og de vedtagne Forandringer noterede. 2 Første Møde i næste Aar Afholdes Lørdag Jan. Kl. 2

21 Tjenerbidraget bliver uforandret for næste Aar. 2 Der abonneres paa Sogneraadstidende igen næste Aar. 2 Ligningen for 1903: Kr. 21,12 paa Hartkornet, c. 1 /4 af det hele paa Formue og Lejlighed. Formueskat paalignet med ialt Kr Andragende fra en del Beboere om Optagelse af kommunale Bekendtgørelser ogsaa i "Sydsjællands Socialdemokrat." Udsat til næste Møde. L. P. Christiansen Ole Hansen Vald Jensen, Hans Chr. Jensen. Hans P. Larsen. Lars Nielsen Hans Kr. Hansen. Aar 1903, d. Januar holdt Raadet et Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes: Regn. fra Læge Pal. Müller paa 7 Kr. Godkendtes. x Til Revisorer af Kommuneregnskabet for 1902 valgtes Gmd. H. P. Hansen af Testrup og Gmd. Jens Larsen, Søndergaard, Skdl. og som Supleant Hans Andersen, Gmd. i Testrup. Edsformularen som Vandsynsmand er af Gmd. Hans Andersen underskreven og tilstillet Sogneraadet. x 4 Sogneraadet har intet at indvende imod, at Brandskadeerstatningen, Kr. 806,80, udbetales af Branddirektoratet til Hmd. P. Hansen af Skuderløse, hvilket erklæres i Henh. til Skr. af 17 /12 92 fra Branddirektøren. x Til Voldgiftsmand i Henh. til Lov af Juli 1850 genvalgtes Gmd. O. Hansen Testrup Meddelelse herom tilsendes Hr. Hilarius Kalkaù, Alstedgaard pr. Ringsted inden 1 Jan. d. A. Formandens Løn for 1903 bestemtes til 220 Kr. 60 Ø. ( Behandl.)

22 Amtets Samtykke af 29 /12 92 meddeltes til Udredelse af Kommunekassen af 10 Kr. til Præmieforeningen for Tyende og 10 Kr. til Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. x Der maa anskaffes 18 Ekspl. af Landsbyskolens Læsebog til Skuderløse Skole og 10 Ekspl. af samme til Testrup Skole. Overdroges til Formanden at udfylde Skemaet om Af- og Tilgang af Næringsdrivende i Indberetning om Fattigboliger overdroges til Fattigudvalget. 1 Opfordring til at abonnere paa Navnefortegnelse over efterlyste Allimentanter. - Nægtedes. 1 De ordinære Møder afholdes som sædvanlig den første Lørdag i hver anden Maaned, dog i Februar d. 14 de Kl. 3 I Decbr. - mødet begyndes Kl. 1 Cirkulære fra Landbrugsministeriet ( 5 Fæste og / ) om at udarbejde en Fortegnelse over Samtl. Lejehuse i Kommunen, der falde ind under Bestemmelserne i 1 i Lov af 23 /5 190 Blanketter hertil vil blive tilstillet. Til at udfylde samme valgtes et Udvalg. 1 bestaaende af Formanden, Hans Chr. Hansen og Valdemar Jensen. (Møde Onsd. 7/1). 1 De i Post 15 i sidste Møde nævnte Skolesager ma anskaffes til Skom. N. P. Jensens Datter, 1 Andraget fra Post 26 i Forr. Møde blev forkastet med 5 Stemmer mod 2; om Bekendtgørelse i Venstres Folkeblad med 6 St. mod do om Næstved Tidende og Folketidende 4 Stemmer mod x 1 Begæring om forhøjet Alderdomsunderstøttelse af Hmd. Chr. Andersens Enke, Skdl., Karen Sofie, 62 Aar. Faar 96, begærer 120 Kr. ialt, samt ½ Fvn Brænde og ½ Nr. Tørv. Bevilgedes i Tillæg 24 Kr. Ialt 120 Kr. fra 1 Januar at regne. x 1 (Nr. 65)

23 Begjæring om Alderdoms Understøttelse af Ugift Maren Sofie Jeppesen af Skuderløse født 9 December 1842, begjærer 80 Kr. Aarlig Bevilgedes 60 Kr. Aarlig fra 1 Januar 190 Skudsmaalsbog vedlagt. x 1 (Nr. 66) Begjæring om Alderdomsunderstøttelse af Enken Ane Kirstine Jensen (Skuderløse) født 28 / , begjærer 150 Kr. Bevilgedes 120 Kr. Aarlig fra 1 Januar 190 Skudsmaalsbog vedlagt. x 1 Begjæring om Alderdomsunderstøttelse af Hmd. Hans Hansen Skuderløse, begjærer 60 Kr. kunde ikke bevilges. Mødet hævet L. P. Christiansen Vald Jensen Hans Kr. Hansen Ole Hansen Lars Nielsen Hans P. Larsen. Hans Chr. Jensen 1903 d. 1 Februar holdtes ordinært Møde i Forsamlingshuset. Beretn. om Tilsyn med Plejebørn fremlagdes. Fandtes intet at erindre bemærke fra Raadets Side. Sorø Amts Skoleraad har tilstaaet Tjenestepige Mette Kirstine Petersen i Skuderløse 60 Kr. til Ophold paa en Højskole i den forestaaende Sommer, men nægtet Christoffer Hansens Datter samme, hvorom vedkommende ere underrettede. Der var indkommen 2 Skatteklager: fra Arbejdsmand Hans Povlsen - sat til 4 Kr - og Gaardejer Chr. Nielsen af Skuderløse - ved en Fejltagelse sat til 55 Kr. i Stedet for 40 Kr. -. H. Povlsens Skat nedsattes til 3 Kr. Do fra Christoffer Olsen, Skdl., som var ansat til 15 Kr. i den Mening fra Sogneraadets Side, at han var Ejer af Ejendommen, medens han kun er Bestyrer. Hans Skat nedsattes derfor til 4 Kr. Cirkulære fra Indenrigsministeriet om Opgivelse af Stormskaden Julenat. Skete 7 Skader paa Bygninger, 4 i Skuderløse, 3 i Testrup; i Skuderløse til Værditab 283 Kr., i Testrup 600 Kr., ialt 883 Kr. 1 1 Februar 190 Skemaet til Oversigt over Alderdomsunderstøttelsens Virkninger udfyldes af Formanden

24 Cirkulære om Forstaaelsen af Lov 23 /5 02 om Alderdomsunderstøttelser. Begæring fra Hmd. N. Jørgensens Enke af Lysholm om forhøjet Alderdomsunderstøttelse: Hun maa først udfylde et Skema. Do fra Insidder L. Rasmussen af Testrup. Faar 48 Kr., begærer 200 Kr. til Betaling for Ophold og Pleje hos sin Datter. Tilstodes et Tillæg af 102 Kr., altsaa ialt 150 Kr. aarlig fra 10 /2 at regne. Indtil videre maa der ikke købes flere Gymnastiksko paa Kommunens Regning Valglisten til Folketinget blev gennemgaaet og de afgaaede og tilkomne henholdsvis udslettede og optagne. Valglisten til Landstinget fremlagdes. Fandtes intet at bemærke. L. P. Christiansen Hans Chr. Jensen Ole Hansen Vald Jensen Lars Nielsen Hans Kr. Hansen Hans P. Larsen 190 d. 13 Marts afholdt Raadet extraordinært Møde, hvor følgende forhandledes: efter Begjæring af Vedkommende, vedtoges at optage Hmd. Johan Jensen paa (Valglisten) og Hovedlisten Hmd. Laurits Chr. Simonsen Skdl. Niels Rasmus Sørensen og Hmd. Niels Peter Jensen alle af Skuderløse optoges paa Tillægslisten da de efter de fremkomne Oplysninger ansaas beretiget til at Optages Begjæring fra Lærer Halskov Skuderløse og Andenlærer Kristiansen Thestrup om Bidrag til Aftenskolerne. bevilgedes 15 Kr. til Skuderløse og 8 Kr. til Thestrup. af de i Januar Mødet i Post 13, Nævnte Fæste og Leiehuse er Hmd. Hans Petersen og Niels Kr. Andersens Enke, af Godseier Post opgivet som saadanne. Cirkulære fra Kirkeministeriet om at Tømme "Kirkebyssen" efter hver Gudstjeneste. toges til Efterretning. Begjæring fra Inger Marie Jørgensen Thestrup om forhøiet Alderdomsunderstøttelse (faar ; 60 Kr.) begjærer 100 Kr. tilstodes 20 Kr. fra 1 April 190

25 Komunerengskabet fremlagdes. og fantes intet at bemærke. L. P. Christiansen Hans Kr. Hansen Ole Hansen Hans Chr. Jensen Lars Nielsen Hans Peter Larsen. Vald Jensen. April , d. April holdt Raadet ordinært Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes: Begærimg fra Tømrer Jens Nielsen om Skiftesko til hans 3 skolesøgende Børn. Ifølge Lærer Halskovs Udsagn skal der være tilstrækkeligt af Skiftesko i Behold. Skr. 31 /2 fra Haslev Sogneraad, at det har tilstaaet Jensine Johansen en Understøttelse af 150 Kr. aarlig. Til Efterretning. Skr. fra Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse ( 19 /3) at Foreningen ikke har modtaget noget Tilskud for 190 men vil opkræve Bidraget ved Postforskud (Er allerede Sket) Cirkulære fra Undervisningsministeriet ang. Gymnastikundervisningen, at G. U. kan henlægges til en hvilkensomhelst Tid og ikke behøver at afholdes efter endt Skoletid. Til Efterretning. Skr. fra Hjemmet for Vanføre med Opfordring til at yde Bidrag. da Hjemmet nylig har maattet optage et Laan paa Kr. Nægtedes. Begæring fra Anders Søren Pedersen om forhøjet Betaling for Kirkeklokkernes Ringning. Tilstodes et Paalæg af 10 Kr. Efter Forudgaaet Syn paa Kommunens offentlige Bygninger vedtoges Følgende: Skuderløse Skole: I den gamle Skolestue opsættes Panel ovenpaa det nuværende Fodpanel i en Højde af 2 Alen fra Gulvet. Paa det nuværende Fodpanel anbringes en Liste til Nedsætning af Panelet bagved. Det opsatte Panel ferniseres, og det nuværende Fodpanel males; Tilbud paa dette Arbejde bliver at indgive inden Juni efter forud Bekendtgørelse ved ophængt Plakat i Brugsforeningen og hos Kbmd. Jacobsen. Forøvrigt henvises til Panelet i Testrup Skole. I Gangen til Skolelokalerne lægges nyt Gulv og muligvis Liggere, forsaavidt Sogneraadet skønner, at det er nødvendigt. Vedtoges at lade Opsætte en ny Klavrermaskine? I Retiraderne lægges Cementgulv og opføres en Pissior 1½ Alen efter hver Led indv.maal op til den østre Gavl med Indgang fra Syd, ligeledes med Cementgulv. (der paalægges nyt Spaantag (skraat). Cementblandingen halv Cement. Vinduerne i den søndre og østre Side i den gamle

26 Skole repareres og males 1 Gang udvendig; ligeledes repareres og stryges de 2 Fag i Andenlærerens Lejlighed indvendig: Loftet ved Førstelærerens Kontor limfarves: Loftet og Væggene i den ny Skolestue limfarves Loftet og Vægg i den gamle Skolestue limfarves og Væggene oliemales. Tilbud paa disse Arbejder indgives inden Juni, og Arbejdet udføres i Høstferien. 2 Udhusene ved Fattighusene t i Testrup tækkes. Andenlæreren i Testrup har begæret et Komfur. Opsættes indtil videre. Slusen til Slagter Jens Peter Jensens Indkørsel optages, og der lægges 3" Rør i Stedet. 10. Begæring om Alderdomsunderstøttelse af Træskomand Christen Jakobsen af Skuderløse, f. 16 / i Hejninge, Sorø Amt. Begærer 100 Kr. - Kunde for Tiden ikke bevilges. 1 Anskaffes 2 ny Tomandsborde til Testrup Skole ligesom de i Førstelærerens Skolelokale. L. P. Christiansen. Hans Chr. Jensen. Hans P. Larsen. Vald: Jensen. Lars Nielsen. Hans Kr. Hansen. Ole Hansen. 1903, d. 1 Maj holdt Raadet et ekstra Møde i Forsamlingshuset. Forhandledes: Vedtoges at forsøge paa at faa den syge blinde Pige Bodil Andersen anbragt paa Ringsted Sygehus imod et Tilskud af 3½ Kr. ugentlig fra Testrup Kommune (heri indbefattet, hvad Kommunen aarlig indbetaler for hende til Blindeinstitutet). i Forventning om at erholde et Legat af Lignende Størrelse forudsat, at det Sibbernske Legat kan erholdes fra Blindeinstitutet. Skr. fra Birkekontoret af 2 /5: "Herved meddeles, at Axel Peter Simonsen under 18 /3 har opsagt indtil videre sin Ret til Brændevinshandel, og at jeg under Dags Dato har udstedt Næringsbevis paa samme Næring til Christian Jensen." Øllgaard. Skr. fra Pedersborg Sogneraad 6/5 om at notere et af Mejerske Ellen Kirstine Petersen i Borød født Barns Fødsel. Til Efterretning.

27 Brandfogderne anmodes om at give Møde ved næste Sogneraadsmøde for at faa berigtiget Listerne over Brandmandskabet. Begæring fra Hmd. Jakob Nielsen om Understøttelse til hans aandssvage Søn (c. 20 Aar). Overdrages til H. Chr. Hansen at lade Læge Paludan - Müller afgive en Erklæring, om han kan udføre noget Arbejde, hvorved han vilde kunne forskaffe sig sit Underhold Begæring om Alderdomsunderstøttelse af Hmd. Lars Jensens Enke Maren Pedersen, f. 26 /6 183 Begærer 150 Kr. Skudsmaalsbog forevist. Tilstodes 120 Kr. aarlig fra Maj d. A. Tømrer Rasmus Hansen har begæret at faa P. Rasmussens Stue i Testrup Fattighus til Leje. Tilstodes for en Leje af 12 Kr. aarlig fra Maj at regne. Skr. fra Sorø Amt med Henstilling til Sogneraadet om at give Tømrer P. Hansen en Forhøjelse af hans Alderdomsunderstøttelse. Tilstodes et Paalæg af 60 Kr. for den Tid, Amtet maatte bestemme: 2 Fremlagt: Aarsberetning fra Vridsløselille Fængselsselskab. Mødet hævet L. P. Christiansen. Vald Jensen. Hans Kr. Hansen. Hans P. Larsen. Ole Hansen. Lars Nielsen. Hans Chr. Jensen. 1903, d. Juni holdt Raadet ordinært Møde i Forsamlingshuset. Almisselem Bodil Andersen er bleven indlagt paa Ringsted Sygehus for en Betaling af 1 Kr. daglig fra Kommunen, som fra Blindeinstitutet har modtaget Tilsagn om et foreløbigt Bidrag af 50 Kr. Skr. fra Valgbestyrelsens Formand, By- og Herredsfoged Jürgens i Ringsted, med forskellige Sager i Anledning af Folketingsvalget i Ringsted d. 1 Juni Til at tiltræde Valgbestyrelsen valgtes Formanden, til Listefører H. Chr. Hansen (Skdl); til Stemmemodtager og Tilforordnet Valdemar Jensen og Ole Hansen.

28 Frk. Klestrups Legatrenter i Juni Termin tildeltes Sadelmager Carl Olsen Testr. og Hmd. Hans P. Olsen (Skdl). Skr. med 3 Bilag fra Sorø Amt i Anledn. af Raadets nægtede Alderdomsunderstøttelse til Træskomand Chr. Jacobsen af Skuderløse. Overdroges til Formanden at svare. Paa Tømrer- og Malerarbejdet ved Skuderløse Skole var indkommen Tilbud fra Tømrerne Chr. Jørgensen, Haslev ( Kr), L. Johannes Christiansen ( Kr); Hans P. Hansen ( Kr); Maleren Grandahl (44 Kr.), Knudsen (49½ Kr); E. Brandt (60 Kr.) Malerarbej; det overdroges til Grandahl for 44 Kr + 11 Kr. for Fernisering og Lakering; Tømrerarbejdet til Hans P. Hansen for 255 (+7½, hvis der skal ny Gulvliggere); Lars Nielsen for Mur- og Brolæggerarbejdet ved Pissoiren for 50 Kr. Der skal ske Henvendelse til Førslev - Sneslev Kommune om at indføre et af Pigen Ane Margrete Jensine Pedersen født Pigebarn, da hun har opholdt sig i Førslev Timaanedersdagen for Barnets Fødsel. Anmodning fra "Fængselshjælpen" om Bidrag. Udsættes til Decbr mødet. Beretning om Kommunens Kreditforening. 10. Hmd. Lars Hansens Enke tilstodes et Tillæg af 20 Kr. aarlig fra Juli at regne. 1 Overdrages til Maler Grandahl at kitte, reparere og stryge (1 Gang) Vinduerne i Sydsiden af Testrup Skole. 1 Udfærdiges: Fortegnelse over Testrup Kommunes Brandvæsen. Mødet hævet L. P. Cristiansen. Vald Jensen Ole Hansen Hans. P. Larsen Hans Chr. Jensen Lars Nielsen Hans Kr. Hansen , d. 2 Juni holdt Raadet ekstra Møde i Forsamlingshuset.

29 Skr. fra Sorø Amt af 22 /5, at den af Raadet tildelte Alderdomsunderstøttelse til Tømrer P. Hansen (120Kr.) er stadfæstet, dog saaledes, at Forhøjelsen regnes fra indeværende Maaneds Begyndelse. Do. fra do., at det maa have sit Forblivende ved den af Raadet tagne Beslutning om Nægtelse for Tiden af Alderdomsunderstøttelse til Træskomand Christen Jacobsen. Do. fra do. 15/6 om Valg af 2 Vurderingsmænd til at Indtræde i Vurderingsraadet for Testrup Kommune og Stedfortrædere for disse ( 9 i Lov om Ejendomsskyld). Til Vurderingsmænd valgtes Sogneraadsformd. L. P. Christiansen og Pclst.P. Nielsen til Stedfortrædere Sognefoged H. P. Frederiksen og Sogneraadsmedl. H. Chr. Jensen Valget gælder i 6 Aar. Hvert 3 die Aar afgaar en Vurderingsmand og en Stedfortræder (Lodtrækning) Tillægsligning lagdes for følgende ny Beboere i Kommunen: Gmd. Hans Hansen (Murer P. Hansens Eftermand) 30 Kr. aarlig Kbmd. Chr. Jensen, Testrup Inds. David Johansen " " Sofus Hansen. " Pclst. Jens Petersen (H. P. Hansens Eftermd) Skdl Hjulmd. N. Andersen (H. Larsens " ) " " Hansen " Arbmd. Carl Johan Jepsen (N. A.` Hus) " Inds. Peder Madsen " I Anl. af Amtets Skr. 12/ 6 med Henvisn. til Snekastningsloven 9 /4 91 svares, at Sogneraadet agter ikke Fritagelse for de næste 3 Aar for at lade kaste Sne paa enkelte Biveje. Fremlagt: Aarsberetning om d. kgl. Landhusholdningsselskabs Virksomhed i Mødet hævet L. P. Christiansen Vald Jensen Hans Kr. Hansen Ole Hansen Lars Nielsen Hans Peter Larsen Hans Chr. Jensen 1903 d 10 Juli afholdt Raadet extra Møde i Forsamlingshuset. Skrivelse fra Amtet angaaende Valg af Mænd til at foretage Optælling af Kreaturer (d 15 Juli) ifølge Landbrugsministeriets Cirkulære. Valgt blev for Skuderløse By Stenhugger Lars Nielsen Parcl. H. P. Larsen Gmd. Ole Olsen Tvingaard, Gmd Jens Larsen Søndergaard og Hans Kr. Hansen for Thestrup Formanden Gmd Valdemar Jensen og Chr. Hansen Hmd. Hans Jensen.

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges Side 220 B 2. I Anledning af en Klage fra endel Beboere i Lyngså angaaende mangelfuld Oprensning af et privat Vandløb, der gaar igjennem Solsbek m. fl. Eiendomme, vedtoges det at sammenkalde de paagjældende

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Matr.nr. 31-a - V. Egede By

Matr.nr. 31-a - V. Egede By Matr.nr. 31-a - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger Matr.nr. 31, Vester Egede Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1808: 79.230 Alen2 (5½ td. land) 2015: 3.420 m2 (iflg. BBR) Se

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Ægteskabsbeviis /ghj

Ægteskabsbeviis /ghj 1878-23 Ægteskabsbeviis Aar 1871 Attenhundrede og en og halvfjerdsindstyve den 22 de to og tyvende September ægteviedes i Trinitatis Kirke her i Staden Ungkarl Skræddersvend Hans Peter Thomassen og Pigen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Byrådssag fortsat

Byrådssag fortsat Byrådssag 1873-01 Byrådssag 1873-01 fortsat Byrådssag 1873-02 Indenrigsministeriet har under 8 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Da der er opstaaet Spørgsmaal om, hvorvidt der maatte være Anledning til af

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Udskrift af Horns Herreds Politiprotocol

Udskrift af Horns Herreds Politiprotocol 1873-11-1 Udskrift af Horns Herreds Politiprotocol Aar 1873 den 22 Februar blev Horns Herreds Politiret sat paa Raadhuset i Frederikshavn og administreret af den ordinerede Dommer i Overværelse af undertegnede

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 6/1874 Vejle den 19 Oktbr 1874. Da jeg er forhindret fra i morgen at være tilstede i Byraadets Møde, men jeg dog kunde ønske, at min Mening om et nyt Apotheks Anlæg heri Byen, hvorom der formentligen

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til Aar 1890 Tirsdagen den 9 de September var Sogneraadet for Understed-Karup mødt i Dahls Skole for i Henhold til Kongeligt aabent Brev af 11 Juli er tilstillet med Stiftamtets Skrivelse af 23 Juli overensstemmende

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang. Matrikelnummer:

Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang. Matrikelnummer: Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang Matrikelnummer: Det oprindelige matrikelnummer var matr.nr. 58, men det er nu opdelt i 58a og 58b Lønholt ny, Grønholt sogn. Det ser ud til at det sker omkring 1940.

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Døde Mandkøn Efter Herrested kirkebog begyndt 1850

Døde Mandkøn Efter Herrested kirkebog begyndt 1850 Døde Mandkøn 1850-1878 Efter Herrested kirkebog begyndt 1850 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Et udøbt drengebarn Tømmermand og indsidder Morten Hansens søn i M. 26.02.1850 1 time Rasmus Frederik Hansen

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Transskriberet af Rita Jacobsen Februar 2013

Transskriberet af Rita Jacobsen Februar 2013 Aar 1866 den 5 te Octobr Formiddag Kl. 10 Var Sogneforstanderskabet for Understed og Karup mødt i Dahls Skole for ihenhold til Kongelig Aabent brev af 3 die August d.a. overensstemmende med Lov af 16 Juni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1801-1851 KB Hagested (Holbæk) 1801 op 207 Jens Nielsen døbt 4/10 18. Sønd: efter Trin: den 4. Octobr havde huusmand i Gurede Niels Pedersen en Søn, som blev kaldet Jens, til Daaben i Hagested Kirke. Faderens

Læs mere

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1 1855 1855 1. 9. januar 1855 15. januar Knud Jensen Husmand og Urmager i Lakkendrup 72 Aar 48-9 2. 24. januar 30. januar Rasmus Christoffersen Boelsmand Christoffer Rasmussens Søn paa 7 Uger 176-19, er

Læs mere

Forhandlingsprotokol

Forhandlingsprotokol 1871 Forhandlingsprotokol 1871-22 Den 12 Januar 1871 afholdtes et Møde. Følgende forhandledes: 1. Følgende Skolemulcter dicteredes for December M 1870 Lars Møller for N. Marie 12 Dage /1 G./ á 3 sk.. 2.

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Ark No 39/1887. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 39/1887. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af Avertissementet om de 2 ledige Fripladser ved Vejle Latin- og Realskole er der indkommet 7 Ansøgninger nemlig fra (24,85) Peter Bertelsen Søn af Værtshusholderinde

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Byrådssag fortsat

Byrådssag fortsat Byrådssag 1876-01 Byrådssag 1876-01 fortsat Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 31 f.m. tilstilles nærværende Cirkulære tjenstlig Frederikshavn Byraad med Anmodning om inden den 1. Marts 1876 hertil

Læs mere

Ark No 18/1871 d: 7de Aug

Ark No 18/1871 d: 7de Aug Ark No 18/1871 d: 7de Aug. 1871. I Anledning af Byraadets Skr: af 1ste Januar tillader man sig at meddele. Forinden Sogneraadet kan indlade sig paa at betale det omskrevne Pengebeløb til Veile Skolevæsen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

A. H. Nielsen Peder Torsen J. Jørgensen S. Pape

A. H. Nielsen Peder Torsen J. Jørgensen S. Pape Denne Protocol autoriseres, i Medfør af Valgloven af 16 Juni 1849 44, af Sogneforstanderskabet for Understed og Karup Sogne, til at afbenyttes ved Valg af en Mand som, ifølge bemeldte Lovs 38 og 39, skal

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Henry Ammitzbøll Oktober 2012

Byrådssag Transskriberet af Henry Ammitzbøll Oktober 2012 Byrådssag 1871-11 Undertegnede Skomager Obel giver sig herved den allerærbødigste Frihed at ansøge det ærede Byraad om gunstigst at eftergive mig den Skatterestance som jeg skylder for forrige Aar og hvorfor

Læs mere

Matr.nr. 30 / 13-o - V. Egede By

Matr.nr. 30 / 13-o - V. Egede By Matr.nr. 30 / 13-o - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 30, Vester Egede 2015: Matr.nr. 11-o, Vester Egede Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 1.830 Alen 2 = 714 m 2

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kommv. 22/ /1915

Kommv. 22/ /1915 Kommv. 22/12 1915 349/1915 Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har under 16 d. M tilskrevet Skoledirektionen saaledes: I Anledning af det med Direktionens Paategning af 14` Oktober d. A. hertil

Læs mere

, 1824, *8. august 1809, Wadsøe i Norge. ? Finmarken, 26. maj 1809

, 1824, *8. august 1809, Wadsøe i Norge. ? Finmarken, 26. maj 1809 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 H 1 218 1 Hans Kasparsen, Stenstrup Gartner paa Stenstrup 1792 Stenstrup 1806 1820 1818 154-27 Broholm 2 Henrik Christian Hansen, Finmarken, til opdragelse hos

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150

Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150 Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150 Gårdens navn Matr.nr. Krinkelkær 2-b m.fl., Frenderup By Selvstændig ejendom fra 1866. Areal - 1866 Matr.nr. 2-b blev udskilt fra matr.nr. 2-a i 1866. Ejeren af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Weistrup 1757 Oure 1774 Gudme Gudme 1843, 209-4

Weistrup 1757 Oure 1774 Gudme Gudme 1843, 209-4 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 R 1 277 1 Rheinholt Hansen, Hesselager, Gmd. i. * Gjertrud Larsdatter, 217-4 Hesselager 1789 Hesselager 1808 * 1823, 102-3 *2 Skaarup 1825, 134-8 1814, 115-14

Læs mere

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring.

XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. XI. Næringsvæsen. A) Brændevinshandel, Krohold og anden Beværtningsernæring. Det er særlig gjort Sogneraadene til Pligt i Forbindelse med Politimesteren at vaage over, at ulovlig Brændevinshandel og Udskænkning

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Optegnelse på. Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Optegnelse på. Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Optegnelse på Folketallet i Thurø sogn under Nyborg Amt, således som det var den 1. juli 1787, tilligemed forklaring om enhver persons stand, embede og næringsvej m.v. Thurø by Antal fam. Navn Husstandsrelation

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Til Veiledning ved en under Krigsministeriet verserende Sag anmodes det ærede Byraad herved om behagelig at ville meddele Ministeriet det For-

Til Veiledning ved en under Krigsministeriet verserende Sag anmodes det ærede Byraad herved om behagelig at ville meddele Ministeriet det For- Byrådssag 1873-21 Byrådssag 1873-22 KRIGSMINISTERIET. Kjøbenhavn, den 19 Juli 1873 Veiledning ved en under Krigsministeriet verserende Sag anmodes det ærede Byraad herved om behagelig at ville meddele

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 126

Hus - Nr Egedevej 126 Hus - Nr. 10 - Egedevej 126 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 10 & 3-d, Frenderup By Areal Matr.nr. 10 = 985 m 2 Matr.nr. 3-d = 1386 m 2 (udskilt fra matr.nr. 3-a i 1947) Noter Indtil 1866 lejehus/fæstehus under

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 124

Hus - Nr Egedevej 124 Hus - Nr. 11 - Egedevej 124 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 11 og 3-c, Frenderup By Areal Matr.nr. 11 = 610 m 2 Matr.nr. 3-c = 682 m 2 Noter Indtil 1904 lejehus/fæstehus under Jomfruens Egede Gods Bygninger

Læs mere

Familiegrupperapport for Mathias Hansen og Karen Nielsdatter - F828 - LY32 Mand

Familiegrupperapport for Mathias Hansen og Karen Nielsdatter - F828 - LY32 Mand Mand Mathias Hansen Født Omkr 1764 1 Død 11 Okt. 1828 Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg 1 Adresse Frellesvig, landsby i Tullebølle sogn Begravet 16 Okt. 1828 Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen/Dispensationer fra Bygningslovgivningen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 9. november 1905 2) Byrådsmødet den 23. november 1905

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1 Mand Hans Sørensen 1 Født 4 Aug. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Dåb 12 Okt. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Død 6 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 13 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. Sogneraadene have Styrelsen af Sognekommunernes Anliggender efter de Regler og med de Begrændsningen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Ark No 10/1876. Navn. Til Veile Byraad

Ark No 10/1876. Navn. Til Veile Byraad Ark No 10/1876 Ved at remittere hoslagte Indstilling fra Markinspectionen for Veile Søndermark, undlader Skovudvalget ikke at meddele, at der for Skovens Vedkommende Intet findes at erindre imod det paatænkte

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere