InstrumentCluster GAUGES. Type1and2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "InstrumentCluster GAUGES. Type1and2"

Transkript

1 InstrumentCluster GAUGES Type1and2 A B C D E F G Engineoilpressuregauge. Enginecoolanttemperaturegauge. Fuelgauge. Transmissionfluidtemperaturegauge. Speedometer. Informationdisplay.SeeGeneralInformation(page109). Tachometer. 101

2 InstrumentCluster Type3 E A B C D E F G Engineoilpressuregauge. Enginecoolanttemperaturegauge. Fuelgauge. Configurable.Transmissionfluidtemperature,TurboboostorDEFgauge(diesel enginesonly). Speedometer. Informationdisplay.SeeGeneralInformation(page109). Tachometer. 102

3 InstrumentCluster EngineOilPressureGauge Indicatesengineoilpressure.Theneedle shouldstayinthenormaloperatingrange (betweenlandh).iftheneedlefals below thenormalrange,stopyourvehicle, turnoftheengineandchecktheengine oillevel.addoilifneeded.iftheoillevelis corect,haveyourvehiclecheckedbyan authorizeddealer. EngineCoolantTemperature Gauge WARNING:Donotremovethe coolantreservoircapwhentheengineis onorthecoolingsystem ishot.wait10 minutesforthecoolingsystem tocool down.coverthecoolantreservoircap withathickclothtopreventthe possibilityofscaldingandslowlyremove thecap.failuretofolow thisinstruction couldresultinpersonalinjury. Indicatesenginecoolanttemperature.At normaloperatingtemperature,thelevel indicatorwilbeinthenormalrange.ifthe enginecoolanttemperatureexceedsthe normalrange,stopyourvehicleassoonas safelypossible,switchoftheengineand lettheenginecool. FuelGauge Note:Thefuelgaugemayvaryslightly whenyourvehicleismovingoronaslope. Thefuelgaugeindicatesabouthow much fuelisinthefueltank. Thearow adjacenttothefuelpump symbolindicatesonwhichsideofyour vehiclethefuelfilerdoorislocated. Low FuelReminder Alow fuellevelreminderdisplaysand soundswhenthedistancetoempty reaches75mi(120km)toemptyfor MyKey,andat50mi(80km),25mi (40km),10mi(20km)and0mi(0 km) foralvehiclekeys. Note:Thelow fuelremindercanappearat diferentfuelgaugepositionsdependingon fueleconomyconditions.thisvariationis normal. TransmissionFluidTemperature Gauge Indicatestransmissionfluidtemperature. Atnormaloperatingtemperature,thelevel indicatorwilbeinthenormalrange.ifthe transmissionfluidtemperatureexceeds thenormalrange,stopthevehicleassoon assafelypossibleandverifytheairflow is notrestrictedsuchassnow ordebris blockingairflow throughthegril.also, higherthannormaloperatingtemperature canbecausedbyspecialoperation conditions(i.e.snowplowing,towingor of-roaduse).operatingthetransmission forextendedperiodswiththegaugeinthe higherthannormalareamaycause internaltransmissiondamage.youneed toaltertheseverityofyourdriving conditionstolowerthetransmission temperatureintothenormalrange.ifthe gaugecontinuestoshow high temperatures,seeanauthorizeddealer. TurboBoostGauge(IfEquipped) Indicatestheamountofmanifoldair pressureintheengine. DEFGauge(IfEquipped) IndicatesthecurentDEFlevel. 103

4 InstrumentCluster WARNING LAMPS AND INDICATORS Thefolowingwarninglampsand indicatorsalertyoutoavehiclecondition thatmaybecomeserious.somelamps iluminatewhenyoustartyourvehicleto makesuretheywork.ifanylampsremain onafterstartingyourvehicle,refertothe respectivesystem warninglampforfurther information. Note:Somewarningindicatorsappearin theinformationdisplayandoperatethe sameasawarninglampbutdonot iluminatewhenyoustartyourvehicle. AdaptiveCruiseControl(IfEquipped) Thespeedcontrolsystem indicatorlightchangescolorto E indicatewhatmodethesystem isin.seeusingadaptivecruisecontrol (page237). On(whitelight):Iluminateswhenthe adaptivecruisecontrolsystem isturned on.turnsofwhenthespeedcontrol system isturnedof. Engaged(greenlight):Iluminateswhen theadaptivecruisecontrolsystem is engaged.turnsofwhenthespeedcontrol system isdisengaged. AdaptiveSteering(IfEquipped) Theadaptivesteeringsystem indicatoriluminatesifthe E system detectsafaultduringthe continuousdiagnosticchecks. AdaptiveSteeringInitialization(yelow, flashing):theadaptivesteeringsystem hasdetectedadiferencebetween steeringwheelangleandthedesiredroad wheelangle.thesteeringwheeladjusts itselftocorectthisdiference.this adjustmentispartofnormalsystem operation. AdaptiveSteeringO f(yelow,solid):the adaptivesteeringsystem isof.itis possiblethatthesteeringwheelmaynot bestraightwhenyourvehicleisdriving straightahead.ifthismessagepersists, haveyourvehiclecheckedassoonas possible. AdaptiveSteeringLoss(red,solid):The adaptivesteeringsystem integritycannot beverified.donotdriveyourvehicleand havethesystem checkedimmediately. SeeSteering(page256). Anti-LockBrakingSystem Iluminatesmomentarilywhen youswitchontheignitionto confirm thatthelampis functional.ifitdoesnotiluminatewhen youswitchontheignitionorbeginstoflash atanytime,havethesystem checkedas soonaspossible. Ifitiluminateswhenyouaredriving,this indicatesamalfunction.youwilcontinue tohavethenormalbrakingsystem (withoutabs)unlessthebrakesystem warninglampalsoiluminates.havethe system checkedassoonaspossible. AutomaticHighBeam (IfEquipped) Iluminateswhenthisfeatureis on.seewhatisautomatic HighBeam Control(page92). 104

5 Battery Ifitiluminateswhiledriving,it indicatesamalfunction.switch ofalunnecessaryelectrical equipmentandhavethesystem checked immediately. BrakeSystem WarningLamp WARNING:Drivingyourvehicle withthewarninglamponisdangerous. Asignificantdecreaseinbraking performancemayoccur.itmaytakeyou longertostopyourvehicle.haveyour vehiclecheckedassoonaspossible. Drivingextendeddistanceswiththe parkingbrakeengagedcancausebrake failureandtheriskofpersonalinjury. Thislampisadualfunctionlampand iluminateswhen: Youapplytheparkingbrakewiththe ignitionon. Yourvehiclehasabrakefaultorlow brakefluidlevel,regardlessofparking brakeposition. E Ifthelampiluminateswhileyou aremoving,youmayhavethe parkingbrakeapplied.besure thattheparkingbrakeisof. Haveyourvehiclecheckedas soonaspossibleifthelamp continuestoiluminate. Note:Indicatorsvarydependingonregion. BlindSpotMonitor(IfEquipped) E Iluminateswhenyouswitchthis featureoforinconjunctionwith amessage.seeblindspot InformationSystem (page248). CheckFuelCap(IfEquipped) Iluminateswhenthefuelcap maynotbeproperlyinstaled. Continueddrivingwiththislight onmaycausetheserviceenginesoon warningindicatortocomeon. Check4X4(IfEquipped) Iluminateswithamessage whenafour-wheeldrivefaultis present.seeusingfour-wheel Drive(page207). CruiseControl(IfEquipped) E71340 Iluminateswhenyouswitchthis featureon.seewhatiscruise Control(page236). DieselEngineBrake(IfEquipped) E Iluminateswhenyouswitchthe manualenginebrakeon.see GeneralInformation(page 217). E Iluminateswhenyouswitchthe automaticenginebrakeon.see GeneralInformation(page 217). DieselExhaustFluid(IfEquipped) E Withthekeyintheonposition, iluminateswhenthedefis contaminated,low orsomeone hastamperedwiththedefsystem.see SelectiveCatalyticReductantSystem (page191). 105 InstrumentCluster

6 InstrumentCluster DirectionIndicator Iluminateswhenyouswitchon theleftorrightdirection indicatororthehazardwarning flasher.iftheindicatorsstayonorflash faster,checkforaburnedoutbulb. DoorAjar Displayswhentheignitionison andanydoorisnotcompletely closed. ElectronicLockingDifferential(If Equipped) E Iluminateswhenusingthe electroniclockingdiferential. EngineCoolantTemperature Iluminateswhentheengine coolanttemperatureishigh. Stopyourvehicleassoonas possible,switchoftheengineandletit cool. EngineOil Ifitiluminateswiththeengine runningorwhenyouaredriving, thisindicatesamalfunction. Stopyourvehicleassoonasitissafeto dosoandswitchtheengineof.checkthe engineoillevel. SeeEngineOilCheck(page341). Note:Donotresumeyourjourneyifit iluminatesdespitethelevelbeingcorect. Havethesystem checkedimmediately. FastenSeatbelt E71880 Iluminatesandatonesounds toremindyoutofastenyour seatbelt. FrontAirbag Ifitfailstoiluminatewhenyou startyourvehicle,continuesto E67017 flashorremainson,itindicates amalfunction.havethesystem checked assoonaspossible. FrontFogLamps(IfEquipped) HighBeam Iluminateswhenyouswitchthe frontfoglampson. Iluminateswhenyouswitchthe highbeam headlampson.it flasheswhenyouusethe headlampflasher. HilDescent(IfEquipped) E Iluminateswhenhildescentis switchedon. Low FuelLevel Iluminateswhenthefuellevel islow orthefueltankisnearly empty.refuelassoonas possible. Low TirePressureWarning Iluminateswhenthetire pressureinoneormoretiresis below thecorecttirepressure. Italsoiluminatesmomentarilywhenyou switchtheignitionontoconfirm thelamp isfunctional.ifitdoesnotiluminatewhen youswitchtheignitionon,orbeginsto flashatanytime,havethesystem checked assoonaspossible. 106

7 PowertrainMalfunction/Reduced Power/ElectronicThrottleControl Iluminateswhenapowertrain ora4wdfaulthasbeen detected.haveyourvehicle checkedassoonaspossible. ServiceEngineSoon Iluminateswhenyouswitchthe ignitiononpriortoenginestart tocheckthebulbandtoindicate whetheryourvehicleisreadyforinspection andmaintenance(i/m)testing. Normaly,itiluminatesuntiltheengineis crankedandautomaticalyturnsofifno malfunctionsarepresent.however,ifafter 15secondsitflasheseighttimes,this indicatesthatyourvehicleisnotreadyfor InspectionandMaintenance(I/M)testing. SeeEmissionLaw (page188). Ifitiluminateswhentheengineisrunning thisindicatesamalfunction.theonboard Diagnosticssystem hasdetecteda malfunctionofthevehicleemissioncontrol system. Ifitflashes,enginemisfiremaybe occuring.increasedexhaustgas temperaturescoulddamagethecatalytic converterorothervehiclecomponents. Driveinamoderatefashion,avoidheavy accelerationanddeceleration,andhave yourvehiclecheckedimmediately. StabilityControl E Iluminateswhenthesystem is active.ifitremainsiluminated ordoesnotiluminatewhenyou switchtheignitionon,thisindicatesa malfunction.duringamalfunction,the system switchesof.havethesystem checkedimmediately.seeusing StabilityControl(page223). StabilityControlOff E Iluminateswhenyouswitchthe system of.itgoesoutwhenyou switchthesystem backonor whenyouswitchtheignitionof. SeeUsingStabilityControl(page223). TailgateAjar E Iluminateswhenthetailgateis notcompletelyclosedorwhen openedandthenclosedwhen thetransmissionisinanygearotherthan park(p). TransmissionTow/Haul(IfEquipped) E Iluminateswhenthetow/haul featureisactivated.ifthelight flashessteadily,havethesystem checkedimmediatelyasdamagetothe transmissioncouldoccur. WaitToStart(IfEquipped) Iluminateswhenyouswitchthe ignitiononaspartofthe pre-startsystem.waituntilthe waittostartindicatorturnsofbefore atemptingtostartyourvehicle.see StartingaDieselEngine(page171). WaterInFuel(IfEquipped) WARNING:Donotdrainthe water-in-fuelseparatorwhiletheengine isrunning.failuretofolow thiswarning mayresultinfire,seriousinjury,deathor propertydamage. 107 InstrumentCluster

8 InstrumentCluster Duringrefueling,itispossiblefor youtopump water-contaminateddieselfuel intoyourfueltank.yourvehicle sfuel system isequippedwithafuelfilterand waterseparatortoremovewaterfrom the fuel.thewaterinfuelindicatoriluminates whenthefuelandwaterseparatorhasa significantquantityofwaterinitand requiresimmediatedraining. Ifthewaterinfuelindicatoriluminates whentheengineisrunning,stopyour vehicleassoonassafelypossible,shutof theengine,thendrainthefuelandwater separator.seefuelquality(page179). Alowingwatertostayinthefuelsystem, afterthewaterinfuelindicatoriluminates, couldresultinextensivedamageorfailure ofthefuelinjectionsystem. Note:Donotdrainthefuelandwater separatorwhiletheengineisrunning.airwil enterintothefuelsystem causingtheengine nottooperateproperly. Four-WheelDriveIndicators(If Equipped) 4X2HIGH E Iluminatesmomentarilywhen two-wheeldrivehighisengaged. AUDIBLEWARNINGS AND INDICATORS KeyinIgnitionWarningChime Soundswhenyouopenthedriver'sdoor andyouhaveleftthekeyintheignition. KeylessWarningAlert(IfEquipped) Soundsthehorntwicewhenyouexityour vehiclewiththeinteligentaccesskey,after thelastdoorisclosedandyourkeyless vehicleisinrun,indicatingyourvehicleis stilon. HeadlampsOnWarningChime Soundswhenyouremovethekeyfrom the ignitionandopenthedriver'sdoorandyou havelefttheheadlampsorparkinglamps on. ParkingBrakeOnWarningChime Soundswhenyouhavelefttheparking brakeonanddriveyourvehicle.ifthe warningchimeremainsonafteryouhave releasedtheparkingbrake,havethe system checkedbyanauthorizeddealer immediately. 4X4HIGH E X4LOW E Iluminateswhenfour-wheel drivehighisengaged. Iluminateswhenfour-wheel drivelow isengaged. 108

9 GENERALINFORMATION WARNING:Drivingwhiledistracted canresultinlossofvehiclecontrol,crash andinjury.westronglyrecommendthat youuseextremecautionwhenusingany devicethatmaytakeyourfocusofthe road.yourprimaryresponsibilityisthe safeoperationofyourvehicle.we recommendagainsttheuseofany hand-helddevicewhiledrivingand encouragetheuseofvoice-operated systemswhenpossible.makesureyou areawareofalapplicablelocallaws thatmayafecttheuseofelectronic deviceswhiledriving. Varioussystemsonyourvehiclecanbe controledusingtheinformationdisplay controlsonthesteeringwheel. Corespondinginformationdisplaysonthe instrumentclusterinformationdisplay. Note:Someoptionscouldappearslightly diferentornotataliftheitemsare optional. Note:Traileroptionsarenotavailableif yourvehiclespeedisgreaterthan3mph (5km/h). Note:SomeMyKeymenuoptionsonly appearifmykeyisenabledandatleastone MyKeyisprogrammed. InformationDisplayControls E Presstheupanddownarow buttons toscrolthroughandhighlightthe optionswithinamenu. Presstherightarow butontoentera sub-menu. Presstheleftarow butontoexita menu. PresstheOKbuttontochooseand confirm asetingormessages. Thisiconshowsthefeatureson orofstatus.acheckinthebox E indicatesthefeatureison,and uncheckedindicatesthefeatureisof. 2InchDisplayMenu(IfEquipped) MainMenu Trip1 Trip2 FuelEconomy DriverAssist Setings 109

10 Trip1 DigitalSpeed TripOdometer TripTimer DTE AverageFuel OutsideTemp DigitalSpeed-Showsadigitaldisplayofyourvehiclespeed. TripOdometer-Registersthemileageofindividualtrips. TripTimer-Registersthetimeofindividualtrips. DTE-Indicatestheapproximatedistanceyourvehiclecantravelonthefuelremaining inthetank.changesindrivingpaterncancausethevaluetonotonlydecreasebut alsoincreaseorstayconstantforperiodsoftime. AverageFuel-Showstheaveragefueleconomyforagiventrip. OutsideAir-Showstheoutsideairtemperature. Note:PressandholdtheOKbutontoresetvalues. Note:Trip2informationisthesameasTrip1. DistancetoE InstantFuelEconomy AverageFuelEconomy FuelEconomy DistancetoE-Indicatestheapproximatedistanceyourvehiclecantravelonthefuel remaininginthetank.changesindrivingpatterncancausethevaluetonotonly decreasebutalsoincreaseorstayconstantforperiodsoftime. InstantFuelEconomy-Showsyourinstantaneousfuelusage. AverageFuelEconomy-Showstheaveragefuelusagebasedontime. Note:PressandholdtheOKbutontoresetvalues. 10

11 DriverAssist EngineHours DualFuelTank HilStrtAsst. Maint.Monitor OilTemp Trans.Temp. RearParkAid TrBrakeType TrBrakeEfort TrailerSway SelectYourSetting SelectYourSetting AirFil.Mon. Showsairfilterstatus WaterinFuel OilLevelLow OilLife XXX% HoldtoReset DEFRange ExhaustFilter TirePressure OilTemp SelectYourSetting Holdtoreset Holdtoreset Settings Vehicle A.EngineO f AutoRegen Lighting Locks Alarm SelectYourSetting SelectYourSetting SelectYourSetting AskonExit 1

12 MyKey DisplaySetup Settings RemoteStart SelectYourSetting Windows Wiper Controls SelectYourSetting SelectYourSetting MyKeyStatus ShowsinformationrelatedtotheconfiguredMyKey(s). CreateMyKey HoldOKtoCreateMyKey 91Assist DoNot Disturb AdvanceTrac MaxSpeed SpeedMinder Vol.Limiter ClearMyKeys Display Setings Temperature TirePressure Language SelectYourSetting HoldOKtoClearAlMyKeys SelectYourSetting 4InchDisplayMenu MainMenu DisplayMode Trip/Fuel Towing O froad Setings 12

13 DisplayMode DistancetoEmpty DualFuelTanks DEFStatus DigitalSpeedometer EngineInformation MaintenanceMonitor TransmissionTemp. LaneKeepingSystem Trip/Fuel Trip1 Trip2 ECO Coach FuelEconomy FuelHistory Compass SelectYourSetting AverageSpeed Trip1or2 Showsthetime,mileageandaveragefueleconomyofanindividualjourney.Also showsdte. ECO Coach ECO Coach-Providessuggestionsonhow todrivemoreeconomicaly. Fuel FuelEconomy-Showsyourinstantaneousfuelusageasabargraph,averagempg anddte. FuelHistory-Showsyourfuelusagebasedontime.Thegraphisupdatedeachminute withthefueleconomythatyouachievedduring30minutesofdriving.alsoshows DTE. Note:PressandholdtheOKbutontoresetvalues. 13

14 Towing TrailerStatus Providestrailerstatusinformation fortheactivetrailer:trailerlight status,blindspot,reverseguidance,protrailerbackup,trailer name,accumulatedtrailermiles, trailerbrakegainandoutput. TrailerTire Pressure Displaysthetrailertirepressureandoptionstocustomizethedisplay. Trailer Options Connection Checklist TrailerSwayControl SelectTrailer ChangeTrailerSettings Conventional FifthWheel Gooseneck SelectYourSetting Folow onscreendirectionstoconfirm or modifyyoursettings. Folow onscreendirectionstoconfirm or modifyyoursettings. Note:Traileroptionsareonlyavailableat speedslessthan3.1mph(5km/h) Note:Onceyouselectatrailer,itremains activeuntilyousetitasnolongeractive.an activetrailerstilaccumulatesmileseven afteryouphysicalydisconnectitfrom your vehicle. OffRoad O froadstatus Displayspitch,steeringangleandrol. Settings AutoRegen BlindSpot CrossTraficAlert SelectYourSetting 14 DTECalculation

15 Settings RearParkAid SelectYour Seting Pre-Colision SelectYour Seting CruiseControl SelectYour Seting LaneKeeping System 30min.MaxIdle Vehicle Advanced Setings EasyEntry/Exit SelectYourSetting Lighting Locks Mirors NeutralTow Alarm RemoteStart Windows Wiper Controls MyKeyStatus MyKey Folow onscreendirectionstoconfirm or modifyyoursettings. CreateMyKey SelectYourSetting 91Assist DoNot Disturb AdvanceTrac MaxSpeed SpeedMinder VolumeLimiter Folow onscreendirectionstoconfirm or modifyyoursettings. ClearMyKeys 15

16 Settings Display Setup DistanceUnit SelectYourSetting Temperature TirePressure Language 8InchDisplayMenu(IfEquipped) MainMenu MyView Trip/Fuel TruckInfo Towing O froad Setings MyView TirePressure O froadstatus ConfigureMyView SelectYourSetting Trip/Fuel Trip1 Trip2 ECO Coach FuelEconomy FuelHistory 16

17 Trip/Fuel MaintenanceMonitor Navigation/Compass Trip1or2 TripTimer-Registersthetimeofindividualjourneys. DTE-Indicatestheapproximatedistanceyourvehiclecantravelonthefuelremaining inthetank.changesindrivingpaterncancausethevaluetonotonlydecreasebut alsoincreaseorstayconstantforperiodsoftime. Odo-Registersthemileageofindividualjourneys. Avgmpg-Showstheaveragefueleconomyforagiventrip. ECO Coach ECO Coach-Providessuggestionsonhow todrivemoreeconomicaly. Fuel FuelEconomy-Showsyourinstantaneousfuelusageasabargraphandaverage mpg. FuelHistory-Showsyourfuelusagebasedontime.Thegraphisupdatedeachminute withthefueleconomythatyouachievedduring30minutesofdriving. MaintenanceMonitor MaintenanceMonitor-Showsthemaintenancestatusofvariousvehiclesystems. Navigation/Compass Navigation-Showsnavigationturnbyturn(Compassdisplayedwhenaroutein Navigationisnotset). Note:PressandholdtheOKbutontoresetvalues. TruckInfo GaugeView Showsvariouspowertraingaugesliketranstemp anddeffluid. TirePressure DigitalSpeedometer DualFuelTanks EngineInformation MaintenanceMonitor Showsthemaintenancestatusofvariousvehicle systems. TransmissionTemperature 17

18 Note:Onceyouselectatrailer,itremainsactiveuntilyousetitasnolongeractive.Anactive trailerstilaccumulatesmilesevenafteryouphysicalydisconnectitfrom yourvehicle. Towing Towing Status Trailer Light Check TrailerTire Pressure % Grade,steeringangle,gainandoutputdisplay TrailerName,AccumulatedMiles,TrailerReverseGuidanceStatus,Trailer BLISStatusandTrailerDisconnected Providesstatusofthebrake,parkanddirectionindicatorlightfortheactive trailer. Folow onscreendirectionstoconfirm ormodifyyoursetings. Trailer Setup TrailerSwayControl Selecttrailer ChangeTrailerSettings Towing Information Connec- Conventional tioncheck- list FifthWheel Gooseneck SelectYourSetting Folow onscreendirectionstoconfirm or modifyyoursettings. Folow onscreendirectionstoconfirm or modifyyoursettings. OffRoad O froadstatus Displayspitch,steeringangle,rol,Elockerand4X4. Settings AutoRegen BlindSpot CrossTraficAlert DriverAlert RearParkAid 18

19 Pre-Colision SelectYourSetting Cruise Control Lane Keeping System Settings Advanced Setings Vehicle MyKey AutoEngineO f EasyEntry/Exit Lighting Locks NeutralTow Alarm PowerRunning Boards RemoteStart Windows WiperControls MyKeyStatus CreateMyKey 91Assist DoNotDisturb AdvanceTrac MaxSpeed SpeedMinder VolumeLimiter SelectYourSetting Showsinformationrelatedtothe configuredmykey(s) Folow onscreendirectionstoconfirm ormodifyyoursetings. SelectYourSetting 19 GaugeSelection

20 Settings Display Setup ClearMyKeys DistanceUnit SelectYour Seting Temperature TirePressure Language Folow onscreendirectionstoconfirm ormodifyyoursetings. INFORMATION MESSAGES Note:Dependingonyourvehicleoptions andinstrumentclustertype,notalofthe messagesdisplayorareavailable.the informationdisplaycouldabbreviateor shortencertainmessages. E PresstheOKbutononthesteeringwheel toremovethewarning.theinformation displayremovesothermessagesaftera shorttime. Youneedtoconfirm certainmessages beforeyoucanaccessthemenus. ActivePark ActiveParkFault Thesystem hasdetectedafaultthatrequiresservice.have thesystem checkedbyanauthorizeddealer. 120

21 AdaptiveCruiseControl AdaptiveCruise Malfunction AdaptiveCruiseNot Available AdaptiveCruiseNot AvailableSensor BlockedSeeManual NormalCruiseActive AdaptiveBrakingO f FrontSensorNotAligned AdaptiveCruise-Driver ResumeControl AdaptiveCruiseSpeed TooLow toactivate AdaptiveCruiseShift Down Aradarmalfunctionispreventingtheadaptivecruisecontrol from engaging.seeusingadaptivecruisecontrol(page 237). Aconditionexistssuchthattheadaptivecruisecannotfunctionproperly.SeeUsingAdaptiveCruiseControl(page 237). Youhaveablockedsensorduetobadweather,ice,mudor waterinfrontoftheradarsensor.youcantypicalycleanthe sensortoresolve.seeusingadaptivecruisecontrol(page 237). Youselectnormalcruisecontrol.Thesystem doesnotbrake orreacttotrafic. Aradarmalfunctionispreventingtheadaptivecruisecontrol from engaging. Theadaptivecruisehasreinstatedcontrolstothedriver. Yourvehiclespeedistooslow toactivatetheadaptivecruise. Theadaptivecruiseisautomaticalyadjustingthegap distanceandyouneedtoshiftthetransmissionintoalower gear. 121

22 AdaptiveSteering AdaptiveSteeringFault ServiceRequired AdaptiveSteeringLoss DoNotDrive Theadaptivesteeringsystem detectsadiferencebetween steeringwheelangleandthedesiredroadwheelangle.the steeringwheeladjustsitselftocorectthisdiference.this adjustmentispartofnormalsystem operation. Theadaptivesteeringsystem isof.itispossiblethatthe steeringwheelcouldnotbestraightwhenthevehicleisdriving straightahead.ifthismessagepersists,seeanauthorized dealer. Theadaptivesteeringsystem integritycannotbeverified.do notdrivethevehicleandcontactanauthorizeddealer immediately. AdvanceTracandTractionControl ServiceAdvanceTrac AdvanceTracO f AdvanceTracOn AdvanceTracSPORT MODE TractionControlO f TractionControlOn Thesystem detectsaconditionthatrequiresservice.contact anauthorizeddealerassoonaspossible. ThestatusoftheAdvanceTracsystem afteryouswitchedit of. ThestatusoftheAdvanceTracsystem afteryouswitchedit on. ThestatusoftheAdvanceTracsportmodeafteryouswitched iton. Thestatusofthetractioncontrolsystem afteryouswitched itof.seeusingtractioncontrol(page221). Thestatusofthetractioncontrolsystem afteryouswitched iton.seeusingtractioncontrol(page221). 122 AdaptiveSteeringInitialization

23 Airbag OccupantSensor BLOCKED Remove ObjectsNearPassenger Seat Displayswhenthesystem detectsamalfunctionduetoa blockedsensor. Alarm andsecurity VehicleAlarm ToStop Alarm,StartVehicle. Alarm triggeredduetounauthorizedentry.seeanti-theft Alarm (page75). AutomaticEngineShutdown EngineShutsO fin {secondstoshutof:#0} Seconds EngineShutO fforfuel Economy EngineShutsO fin {secondstoshutof:#0} SecondsPressOkto Overide Theengineisgetingreadytoshutof. Theenginehasshutoftohelpincreasefueleconomy. Theengineisgetingreadytoshutof.Folow theprompt from themessagetooveridetheshutdown. 123

24 BatteryandChargingSystem CheckChargingSystem Low BatteryFeatures TemporarilyTurnedO f TurnPowerO ftosave Batery Thechargingsystem needsservicing.ifthewarningstayson orcontinuestocomeon,contactanauthorizeddealerassoon aspossible. Thebaterymanagementsystem detectsanextendedlowvoltagecondition.yourvehicledisablesvariousfeaturesto helppreservethebatery.turnofasmanyoftheelectrical loadsassoonaspossibletoimprovesystem voltage.ifthe system voltagehasrecovered,thedisabledfeaturesoperate againasnormal. Thebatterymanagementsystem determinesthatthebatery isatalow stateofcharge.turnyourignitionofassoonas possibletoprotectthebatery.thismessageclearsonceyou restartyourvehicleandthebaterystateofchargehas recovered.turningofunnecessaryelectricalloadsalows fasterbaterystate-of-chargerecovery. BlindSpotInformationandCrossTrafficAlertSystem BlindspotSystem Fault BlindspotNotAvailable SensorBlockedSee Manual VehicleComingFrom X CrossTraficNotAvailableSensorBlockedSee Manual CrossTraficSystem Fault Afaultwiththesystem hasoccured.contactanauthorized dealerassoonaspossible. Thesystem sensorsareblocked.seeblindspotinformation System (page248). Thesystem detectsavehicle.seeblindspotinformation System (page248). Theblindspotinformationsystem andcrosstraficalert system sensorsareblocked.seeblindspotinformation System (page248). Afaultwiththesystem hasoccured.contactanauthorized dealerassoonaspossible. 124

25 CrossTraficAlertDeactivatedTrailerA tached whenyouconnectatrailertothevehiclethatdoesnothave Thesystem automaticalyturnsofanddisplaysthismessage atrailerblindspotsystem orwhenyouswitchthetrailerblind spotsystem ofthroughtheinformationdisplay.seeblind SpotInformationSystem (page248). TrailerBlindSpotNot availableduetoinvalid Trailer BlindSpotAlertDeactivatedTrailerAttached whenyouconnectatrailertothevehiclethatdoesnothave Thesystem automaticalyturnsofanddisplaysthismessage atrailerblindspotsystem orwhenyouswitchthetrailerblind spotsystem ofthroughtheinformationdisplay.seeblind SpotInformationSystem (page248). Displayswhenthetrailerconnectedisafifthwheelorgooseneck,orwhenthetrailerwidthiswiderthan10ft(2.7m)or longerthan33ft(10 m). Diesels WARNING:WhentheExhaust FilterCleaningmessageappearsinthe informationdisplay,donotparknear flammablematerials,vaporsor structuresuntilfiltercleaningis complete. ExhaustFilterCleaning ExhaustFilteratLimit CleanNow ExhaustFilteratLimit DrivetoCleanNow Thedieselparticulatefilterisfulofparticles(exhaustsoot) andyouarenotoperatingthevehicleinamannerthatalows normalcleaning.drivethevehicleabove30 mph(48km/h) untilthemessageturnsof. Thedieselparticulatefilterisfulofparticles(exhaustsoot) andyouarenotoperatingthevehicleinamannerthatalows normalcleaning.drivethevehicleabove30 mph(48km/h) untilthemessageturnsof. 125 Yourvehiclehasenteredthecleaningmode.Variousengine actionsraisestheexhausttemperatureinthedieselparticulatefiltersystem toburnoftheparticles(exhaustsoot). Afterthevehicleburnstheparticlesof,theexhausttemperaturereturnstonormallevels.ThismessageisNORMAL. ExhaustFilterOverloadedDrivetoClean ExhaustFilterOverloadedCleanNow

26 ExhaustSystem OverheatedStopSafely NOW EngineWarmingPlease Wait{seconds:00}sec ExhaustFilterDrive Complete ExhaustFilterCleaned ExhaustFilterCleaning Stopped DEFLevelRange:XXmi/ km RefilNow Yourvehicleexhaustsystem temperatureexceededthe intendedoperatingrange.ifthiswarningoccurs,atone sounds,folowedbyreducedenginepower.theengineshuts downwhenyourvehiclespeedisbelow 3mph(5km/h).Stop thevehicleassoonassafelypossible.havethesystem checkedbyanauthorizeddealer. Inextremelycoldweather,typicalybelow -15 F(-26 C)and iftheengineblockheaterisnotutilized,yourenginewilnot respondtoacceleratorpedalmovementfor30seconds.this restrictionalowsyourenginetoproperlycirculatetheoilto avoidenginedamage. Yourdieselparticulatefilterisclean. Yourdieselparticulatefilterisclean(OCROnly). Themanualregenerationprocesshasstopped(OCROnly). Thedistanceyoucantravelbeforedepletingtheremaining dieselexhaustfluid. DEFLevelEmptySpeed Yourdieselexhaustfluidisnearingempty.Yourvehicle stop LimitedtoXXMPH /km/ speedwilbecomelimitedinthedisplayeddistance.youmust hinxxmi/km replenishthedieselexhaustfluidtoresumenormaloperation ofyourvehicle.seeselectivecatalyticreductantsystem (page191). DEFLevelEmptySpeed Yourremainingdieselexhaustfluidhasdepleted.Uponrestart, LimitedtoXXMPH/km/ yourvehiclespeedisnow limited.youmustreplenishthe huponrestart dieselexhaustfluidtoresumenormaloperationofyour vehicle.seeselectivecatalyticreductantsystem (page 191). DEFLevelEmptySpeed Thedieselexhaustfluidisempty.Youmustreplenishthe LimitedtoXXMPH/km/ dieselexhaustfluidtoresumenormaloperationofyour h vehicle.seeselectivecatalyticreductantsystem (page 191). DEFLevelEmptyEngine Theselectivecatalyticreductionsystem detectslow exhaust IdledSoon fluid.theenginewileventualyenterintoanidleonlymode. Youmustreplenishthedieselexhaustfluidtoresumenormal operationofyourvehicle.seeselectivecatalytic ReductantSystem (page191). 126

27 DEFLevelEmptyEngine IdledSeeManual DEFFaultSpeedLimited toxxmph/km/hinxx mi/km DEFFaultSpeedLimited toxxmph/km/hupon Restart DEFFaultSpeedLimited toxxmph/km/h ExhaustFilterOverLimit ServiceNow WaterinFuelDrainFilter FuelPressureLow Aproblem existswiththeselectivecatalyticreductionsystem causingyourvehicleintoanidle-onlymode.iftheexhaust fluidisempty,youmustreplenishthedieselexhaustfluidto resumenormaloperationofyourvehicle.seeselective CatalyticReductantSystem (page191). Theselectivecatalyticreductionsystem detectsafault.the system displaysyourvehicle stopspeedlimitanddistance beforelimitation.havethesystem checkedbyanauthorized dealer. Theselectivecatalyticreductionsystem detectsafault.upon restart,yourvehiclespeedisnow limited.havethesystem checkedbyanauthorizeddealer. Theselectivecatalyticreductionsystem detectsafault.the system displaysyourvehicle stopspeedlimit.havethe system checkedbyanauthorizeddealer. Youmusthaveyourvehicleservicedbyanauthorizeddealer. Ignoringthewarningmessagecouldleadtoreduceddrivability andcustomerexpense,includingdamagetothediesel particulatefilter.yournew vehiclewarantycouldnotcover thisdamage. Thewaterseparatorhasreachedapredeterminedcapacity andneedsdraining.seedrainingthefuelfilterwater Trap(page350). Alow fuelpressureconditionhasoccuredduetocold,low fuellevelorfuelfiltersneedtobechanged.seefuelquality (page181). DoorsandLocks XDoorAjar Thedoor(s)listedisnotcompletelyclosed. 127

28 DriverAlert DriverAlertWarningRest Now DriverAlertWarningRest Suggested Stopandrestassoonasitissafetodoso. Takearestsoon. Drivetrain ToEngageLocking DiferentialSlow toxx mph/km/h ToEngageLocking DiferentialRelease AcceleratorPedal Theelectroniclockingdiferentialrequeststhatyouslow to acertainspeedtoengage. Theelectroniclockingdiferentialrequeststhatyourelease theacceleratorinordertoengage. NeutralTow Enabled LeaveTransmissionin Neutral NeutralTow Disabled Anelectroniclockingdiferential(ELD)system faultis present.contactanauthorizeddealerassoonaspossible. Thetransfercaseisintheneutralposition.Thismessage indicatesthatyourvehicleissafetotow withalfourwheels ontheground. ThetransfercaseisNOTintheneutralposition.Thismessage indicatesthatyourvehicleisnotsafetobetowedwithal fourwheelsontheground. Engine PowerReducedtoLowerEngine Temp Theenginehasreducedpowertohelpreducehigh enginetemperature. 128 CheckLockingDiferential

29 Fuel FuelLevelLow CheckFuelFilInlet Anearlyreminderofalow fuelcondition. Thefuelfilinletcouldnotbeproperlyclosed. KeysandRemoteControls ToSTARTPressBrake NoKeyDetected RestartNow orkeyis Needed FulAccessoryPower Active StartingSystem Fault Aremindertopressthebrakewhilestartingthevehicle. Thesystem doesnotdetectakeyinyourvehicle.seekeyless Starting(page169). YoupressedtheStartStopbutontoswitchoftheengine andyourvehicledoesnotdetectyourinteligentaccesskey insideyourvehicle. Yourvehicleisintherunignitionstate. Thereisaproblem withyourvehicle sstartingsystem.see anauthorizeddealerforservice. KeyProgram Successful Youhavesuccessfulyprogrammedaninteligentaccesskey tothesystem. KeyProgram Failure MaxNumberofKeys Learned NotEnoughKeys Learned EngineON Youhavefailedtoprogram aninteligentaccesskeytothe system. Youhaveprogrammedthemaximum numberofkeystothe system. Youhavenotprogrammedenoughkeystothesystem. Informsyouthatyouareexitingyourvehicleandtheengine ison. 129

30 LaneKeepingSystem LaneKeepingSys. MalfunctionService Required Thesystem malfunctioned.contactanauthorizeddealeras soonaspossible. FrontCameraTemporarilyNotAvailable FrontCameraLow VisibilityCleanScreen FrontCameraMalfunctionServiceRequired KeepHandsonSteering Wheel Thesystem detectsaconditionthathascausedthesystem tobetemporarilyunavailable. Thesystem detectsaconditionthatrequiresyoutocleanthe windshieldinorderforittooperateproperly. Thesystem malfunctioned.contactanauthorizeddealeras soonaspossible. Thesystem requestsyoutokeepyourhandsonthesteering wheel. Maintenance Low EngineOilPressure ChangeEngineOilSoon OilChangeRequired BrakeFluidLevelLow CheckBrakeSystem Transport/Factory ModeContactDealer SeeManual Stopyourvehicleassoonassafelypossibleandturnofthe engine.checktheoillevel.ifthewarningstaysonorcontinues tocomeonwithyourenginerunning,contactanauthorized dealerassoonaspossible. Theengineoilliferemainingis10% orless. Theoillifeleftisat0%. Thebrakefluidlevelislow,inspectthebrakesystem immediately.seebrakefluidcheck(page366). Thebrakesystem needsservicing.stopyourvehicleinasafe place.contactanauthorizeddealer. Thepowertrainneedsserviceduetoapowertrainmalfunction. 130 YourvehicleisstilinTransportorFactorymode.Thiscould notalow somefeaturestooperateproperly.seeanauthorizeddealer.

31 MyKey Youdidnotprogram amykey. MyKeynotCreated MyKeyisactive. MyKeyActiveDrive Safely WhenswitchingonyourvehicleandMyKeyisinuse,displays thatthemykeyspeedlimitison. SpeedLimitedtoXX MPH/km/h MyKeyisinuseandtheMyKeyspeedlimitisonandthevehicle speedisapproaching81mph(130km/h). NearVehicleTopSpeed YouhavereachedthespeedlimitsetforyourMyKey. VehicleatTopSpeedof MyKeySeting YouhaveanactiveMyKeywithaprogrammedsetspeedlimit. CheckSpeedDrive Safely Belt-MinderturnsonwithaMyKeyinuse. BuckleUptoUnmute Audio WithaMyKeyinuse,AdvanceTracturnson. AdvanceTracOn- MyKeySeting WithaMyKeyinuse,tractioncontrolturnson. TractionControlOn- MyKeySeting WithaMyKeyinuse,parkaidisalwayson. MyKeyParkAidCannot bedeactivated WithaMyKeyinuse,lanekeepingalertturnson. LaneKeepingAlertOn MyKeySeting OffRoad Hildescentcontrolmodeisactive. HilDescentControlActive Hildescentcontrolmodeisinactive. HilDescentControlOFF Yourvehiclespeedrequirementforof-roadmode entryhasnotbeenmet. ForHilDescentReduceSpeed XXMPH/km/horLess Youneedtoselectatransmissiongearforhildescent mode. ForHilDescentSelectGear 131

32 HilDescentDriverResume Control HilDescentControlFault HilDescentControlO fsystem Cooling HilDescentControlReady Hildescentcontrolmodeisdeactivatedandyoumust resumecontrol. Ahildescentsystem faultispresent. Thehildescentsystem iscoolingduetooveruse. Thehildescentcontrolsystem isready. ParkAid CheckFrontParkAid CheckRearParkAid FrontParkAidOnO f RearParkAidOnO f Thesystem hasdetectedafaultthatrequiresservice.contact anauthorizeddealer.seerearparkingaid(page228). Thesystem hasdetectedafaultthatrequiresservice.contact anauthorizeddealer.seerearparkingaid(page228). Displaystheparkaidstatus. Displaystheparkaidstatus. ParkBrake ToRelease:PressBrake andswitch ParkBrakeUseSwitch torelease ReleaseParkBrake ParkBrakeNotApplied ParkBrakeNotReleased Theelectricparkingbrakeissetandamanualreleaseis atemptedwithoutthebrakepedalbeingpressed. Theelectricparkbrakeissetandanautomaticreleaseis atemptedbutcannotbeperformed.perform amanual release. Theelectricparkbrakeissetandyourvehiclespeedexceeds 3mph(5km/h).Releaseparkbrakebeforecontinueddriving. Theelectricparkbrakeisnotfulyapplied. Theelectricparkbrakeisnotfulyreleased. 132

33 ParkBrakeMaintenance Theelectricparkbrakesystem hasbeenputintoaspecial Mode modethatisusedtoalow serviceoftherearbrakes.contact anauthorizeddealer. ParkBrakeLimited FunctionService Required ParkBrakeMalfunction ServiceNow Theelectricparkbrakesystem hasdetectedaconditionthat requiresservice.somefunctionalitycouldstilbeavailable. Contactanauthorizeddealer. Theelectricparkbrakesystem hasdetectedaconditionthat requiresservice.contactanauthorizeddealer. PowerSteering SteeringFaultService Now SteeringLossStop Safely SteeringAssistFault ServiceRequired Thepowersteeringsystem detectsaconditionthatrequires service.seeanauthorizeddealer. Thepowersteeringsystem isnotworking.stopyourvehicle inasafeplace.contactanauthorizeddealer. Thepowersteeringsystem detectsaconditionwithinthe powersteeringsystem orpassiveentryorpassivestartsystem requiresservice.contactanauthorizeddealer. Thesteeringlocksystem detectsaconditionthatrequires service.seeanauthorizeddealer. Pre-ColisionAssist Pre-ColisionAssistNot AvailableSensor Blocked Youhaveablockedsensorduetobadweather,ice,mudor waterinfrontoftheradarsensor.youcantypicalycleanthe sensortoresolve. Pre-ColisionAssistNot Afaultwiththesystem hasoccured.contactanauthorized Available dealerassoonaspossible. 133 SteeringLockMalfunctionServiceNow

34 RemoteStart ToDrive:PressBrake andgearshiftbuton Aremindertoapplythebrakeandpushthegearshiftbutton todriveyourvehicleafteraremotestart. Seats MemoryRecalNot PermittedWhileDriving Areminderthatmemoryseatsarenotavailablewhiledriving. Memory{0}Saved Showswhereyouhavesavedyourmemoryseting. StartingSystem ToSTARTPressBrake CrankingTimeExceeded EngineStartPending PleaseWait PendingStartCanceled Aremindertoapplythebrakewhenstartingyourvehicle. Thestarterhasexceededitscrankingtimeinattemptingto startyourvehicle. Thestarterisatemptingtostartyourvehicle. Thesystem hascanceledthependingstart. Tailgate TailgateAjar Thetailgateisnotcompletelyclosed. 134

35 TirePressureMonitoringSystem TirePressureLow TirePressureMonitor Fault TirePressureSensor Fault Oneormoretiresonyourvehiclehaslow tirepressure.see TirePressureMonitoringSystem (page409). Thetirepressuremonitoringsystem ismalfunctioning.ifthe warningstaysonorcontinuestocomeon,contactan authorizeddealer.seetirepressuremonitoringsystem (page409). Atirepressuresensorismalfunctioningoryoursparetireisin use.seetirepressuremonitoringsystem (page409).if thewarningstaysonorcontinuestocomeon,contactan authorizeddealerassoonaspossible. TrailControl(IfEquipped) ReduceSpeedToEnterTrail Control TrailControlNotAvailablewith ParkBrakeApplied Youmustreduceyourvehiclespeedtousetrailcontrol. Youmustreleasetheparkbraketousetrailcontrol. TrailControlEnabledUseSET ButontoSetSpeed TrailControlO fdriverresume Control TrailControlO f TrailControlFaultSeeManual TrailControlNotAvailablewith CruiseControlActive TrailControlNotAvailablewith DriverDoorOpen DescentControlNow Active PressTrailControlSwitchTo Exit Yousuccessfulyenabledtrailcontrolandmustpress SETtoactivate. Atrailcontrolsystem faulthasoccured,thedriver mustresumecontrol. Thesystem hasswitchedof. Asystem faultispresent. Youmustswitchthecruisecontroloftousetrail control. Youmustclosethedoortousetrailcontrol. Youswitcheddescentcontrolof,causingthesystem toturntrailcontrolpropulsionof.thevehiclestil brakesifdescendingahil.youmustpressthetrail controlswitchtoresetthesystem andswitchitof. Youcanpresstheswitchagaintoswitchthissystem on. 135

36 Displayswhenyoumustswitchofthetrailerbackup assisttousetrailcontrol. TrailControlNotAvailable WhileProTrailerBackup Assist Active Displayswhenthesystem detectsthatyoucouldbe stuckinsandandturnstrailcontrolontothelowest setspeed. SetTrailControlto1MPH toaid ingetingunstuckinsand SetTrailControlto2km/hto AidinGetingUnstuckinSand Trailer Thecurentgainsetingforthetrailerbrake. TrailerBrakeGain:{trailergain value:#0.0} Thecurentgainsettingforthetrailerbrakewhenyou donothaveatrailerconnected. TrailerBrakeGain:{trailergain value:#0.0}notrailer FaultssensedintheIntegratedTrailerBrakeControl Modulefolowedbyasinglechime.SeeTowinga Trailer(page272). TrailerBrakeModuleFault Thesystem detectsacorecttrailerconnectionduring agivenignitioncycle. TrailerConnected Thesystem sensesatrailerconnectionbecomes disconnected,eitherintentionalyorunintentionaly, duringagivenignitioncycle. TrailerDisconnected Thetrailerswaycontrolhasdetectedtrailersway. TrailerSwayReduceSpeed Therearecertainfaultsinyourvehiclewiringandtrailer wiring/brakesystem.seetowingatrailer(page272). TrailerWiringFault Thereisafaultwithyourtrailerturnlamp.Checkyour lamp. TrailerLeftTurnLampsFault CheckLamps Thereisafaultwithyourtrailerturnlamp.Checkyour lamp. TrailerRightTurnLampsFault CheckLamps Thereisafaultwithyourtrailerbatery.SeeTowing atrailer(page272). TrailerBateryNotChargingSee Manual Thereisafaultwithyourvehicletrailerlightingmodule. SeeTowingaTrailer(page272). TrailerLightingModuleFault SeeManual 136

37 TrailerTireLow Specified: TrailerTirePressureSensor Fault TrailerTirePressureMonitor Fault TrailerTirePressureMonitor CapabilityNotDetected TrailerTirePressureIndication NotSetupSeeManual Oneormoretiresonyourtrailerisbelow thespecified tirepressure. Atrailertirepressuresensorismalfunctioning.Ifthe warningstaysonorcontinuestocomeon,contactan authorizeddealerassoonaspossible. Thetrailertirepressuremonitoringsystem is malfunctioning.ifthewarningstaysonorcontinues tocomeon,contactanauthorizeddealer. Thesystem cannotdetectthetrailertirepressure monitoringsystem. Thetrailertirepressuremonitoringsystem isnotsetup. SeeTirePressureMonitoringSystem (page409). 4WD Check4x4 4x4ShiftinProgress For4x4LOW ShifttoN For4x4LOW Slow to3mph For4x4LOW Slow to5km/h ToExit4x4LOW ShifttoN ToExit4x4LOW Slow to3mph ToExit4x4LOW Slow to5 km/h ShiftDelayedPulForward ShifttoNeutral A4X4system faultispresent.contactanauthorized dealerassoonaspossible. The4X4system ismakingashift. Displayswhenyouattempttoswitchto4X4LOW and youdonotshiftthetransmissiontoneutral(n). Displayswhenyouattempttoswitchto4X4LOW and yourvehicle'sspeedistoofast. Displayswhenyouatempttoswitchoutof4X4LOW andyoudonotshiftthetransmissiontoneutral(n) Displayswhenyouatempttoswitchoutof4X4LOW andyourvehicle'sspeedistoofast. CoulddisplaywhenthereisaTransfercasegeartooth blockagewhileshiftingtoorfrom 4Lortotheneutral state. Displayswhenthesystem requiresanadditional transmissionshifttoneutral(n)tocompleteatransfer caseshift. 137

38 ToEngage4x4Slow to3mph ToEngage4x4Slow to5km/h ForImprovedPerformance4x4 Recommended ToExit4x4LOW ExitRock CrawlMode ToEnterRockCrawlMode4x4 LOW isrequired Displayswhenthe4x4system requestsyourelease theacceleratorpedaltocompletea4x4shift.see UsingFour-WheelDrive(page207). Displayswhenyoucommandadrivemodechangeto DeepSnow/Sandandthevehicleisin2H. Displayswhenyouatempttoswitchoutof4x4LOW androckcrawlmodeisengaged. DisplayswhenyouatempttoselectRockCrawlmode and4x4low isnotengaged. 138 Displayswhenyoucommanda4x4shiftduring conditionswhicharepotentialyharmfultothedrivelinecomponents. ToEngage4x4ReleaseAcceleratorPedal

39 ClimateControl MANUALCLIMATECONTROL SettingtheBlowerMotorSpeed E Note:Dependingonyourvehicleoption package,thecontrolsmaylookdiferent from whatyouseehere. DirectingtheAirflow E Pressandreleasethebutonto directairflow tothewindshield airventsandde-mister. Pressandreleasethebutonto directairflow totheinstrument panelairvents. Pressandreleasethebutonto directairflow tothefootwelair vents. E Turnthecontroltoadjustthevolumeof aircirculatedinthevehicle. SettingtheTemperature Youcandirectairthroughanycombination oftheseairvents. Turnthecontroltosetthetemperature. SwitchingtheAirConditioningOn andoff Pressandreleasethebuton. 139

40 ClimateControl Useairconditioningwithrecirculatedair toimprovecoolingperformanceand eficiency. Note:Incertainconditions,forexample, maximum defrost,theairconditioning compressormaycontinuetooperateeven thoughyouswitchoftheairconditioning. SwitchingtheClimateControlOn andoff Pressandreleasethebuton. Note:Recirculatedairmayturnof,or preventyoufrom switchingiton,inalair flow modesexceptmaxa/c toreducethe riskoffogging.recirculationmayalsoturn onandofinvariousairdistributioncontrol combinationsduringhotweatherinorder toimprovecoolingeficiency. AUTOMATIC CLIMATE CONTROL(IFEQUIPPED) SwitchingMaximum Air ConditioningOnandOff Turnthetemperaturecontrol counterclockwisetothelowest setingformaximum cooling. SwitchingMaximum DefrostOn andoff Turnthetemperaturecontrol clockwisetothehighestseting formaximum defrosting. Youcanalsousethissettingtodefogand clearthewindshieldofathincoveringof ice. Note:Topreventwindow fogging,you cannotselectrecirculatedairwhen maximum defrostison. SwitchingRecirculatedAirOnand Off Pressandreleasethebutonto switchbetweenoutsideairand recirculatedair. Theaircurentlyinthepassenger compartmentrecirculates.thismay reducethetimeneededtocooltheinterior, whenusedwitha/c,andreduceunwanted odorsfrom enteringyourvehicle. E Note:Dependingonyourvehicleoption package,thecontrolsmaylookdiferent from whatyouseehere. DirectingtheAirflow E Pressandreleasethebutonto directairflow tothewindshield airventsandde-mister. Pressandreleasethebutonto directairflow totheinstrument panelairvents. Pressandreleasethebutonto directairflow tothefootwelair vents. Youcandirectairthroughanycombination oftheseairvents. 140

41 SettingtheBlowerMotorSpeed Pressandrelease+or-toadjust thevolumeofaircirculatedin thevehicle. SettingtheTemperature E Turnthecontrolontheleft-handsideof theclimatecontroltosettheleft-hand temperature. Note:Thiscontrolalsosetstheright-hand sidetemperaturewhenyouswitchofdual zonemode. Turnthecontrolontheright-handsideof theclimatecontroltosettheright-hand temperature. SwitchingAutoModeOnandOff Pressandreleasethebutonto switchonautomaticoperation, thensetthetemperature. Thesystem adjuststheblowermotor speed,airdistribution,airconditioning operation,andoutsideorrecirculatedair toreachandmaintainthetemperatureyou haveset. SwitchingtheAirConditioningOn andoff Pressandreleasethebuton. Useairconditioningwithrecirculatedair toimprovecoolingperformanceand eficiency. Note:Incertainconditions,forexample, maximum defrost,theairconditioning compressormaycontinuetooperateeven thoughyouswitchoftheairconditioning. SwitchingtheClimateControlOn andoff Pressandreleasethebuton. SwitchingDualZoneModeOnand Off E Pressandreleasethebutonto switchontemperaturecontrol fortheright-handsideofthe vehicle. SwitchingMaximum Air ConditioningOnandOff Pressandreleasethebutonfor maximum cooling. Theleft-handandright-handsetingsset tolo,recirculatedairflowsthroughthe instrumentpanelairvents,airconditioning turnsonandtheblowermotoradjuststo thehighestspeed. SwitchingMaximum DefrostOn andoff Pressandreleasethebutonfor maximum defrosting. 141 ClimateControl

42 ClimateControl Theleft-handandright-handsetingsset tohi,airflowsthroughthewindshieldair vents,andtheblowermotoradjuststothe highestspeed. Youcanalsousethissettingtodefogand clearthewindshieldofathincoveringof ice. Note:Topreventwindow fogging,you cannotselectrecirculatedairwhen maximum defrostison. Note:Theheatedrearwindow alsoturns onwhenyouselectmaximum defrost. SwitchingRecirculatedAirOnand Off Pressandreleasethebutonto switchbetweenoutsideairand recirculatedair. Theaircurentlyinthepassenger compartmentrecirculates.thismay reducethetimeneededtocooltheinterior, whenusedwitha/c,andreduceunwanted odorsfrom enteringyourvehicle. Note:Recirculatedairmayturnof,or preventyoufrom switchingiton,inalair flow modesexceptmax A/C toreducethe riskoffogging.recirculationmayalsoturn onandofinvariousairdistributioncontrol combinationsduringhotweatherinorder toimprovecoolingeficiency. HINTS ON CONTROLLING THE INTERIOR CLIMATE- VEHICLESWITH:AUTOMATIC TEMPERATURECONTROL GeneralHints Note:Prolongeduseofrecirculatedairmay causethewindowstofogup. Note:Youmayfeelasmalamountofair from thefootwelairventsregardlessofthe airdistributionseting. Note:Toreducehumiditybuild-upinside yourvehicle,donotdrivewiththesystem switchedoforwithrecirculatedairalways switchedon. Note:Donotplaceobjectsunderthefront seatsasthismayinterferewiththeairflow totherearseats. Note:Removeanysnow,iceorleavesfrom theairintakeareaatthebaseofthe windshield. Note:Toimprovethetimetoreacha comfortabletemperatureinhotweather, drivewiththewindowsopenuntilyoufeel coldairthroughtheairvents. AutomaticClimateControl Note:Adjustingthesetingswhenyour vehicleinteriorisextremelyhotorcoldis notnecessary.automaticmodeisbest recommendedtomaintainsettemperature. Note:Thesystem adjuststoheatorcool theinteriortothetemperatureyouselect asquicklyaspossible. Note:Forthesystem tofunctioneficiently, theinstrumentpanelandsideairvents shouldbefulyopen. Note:IfyouselectAUTO duringcold outsidetemperatures,thesystem directs airflow tothewindshieldandsidewindow airvents.inaddition,theblowermotormay runataslowerspeeduntiltheenginewarms up. Note:IfyouselectAUTO duringhot temperaturesandtheinsideofthevehicle ishot,thesystem usesrecirculatedairto maximizeinteriorcooling.blowermotor speedmayalsoreduceuntiltheaircools. QuicklyHeatingtheInterior 1. PressandreleaseAUTO. 2. Adjustthetemperaturefunctiontothe setingyouprefer. 142

43 ClimateControl RecommendedSettingsfor Heating 1. PressandreleaseAUTO. 2. Adjustthetemperaturefunctiontothe setingyouprefer.use72 F(22 C)as astartingpoint,thenadjustthesetting asnecessary. QuicklyCoolingtheInterior 1. PressandreleaseMAXA/C. RecommendedSettingsfor Cooling 1. PressandreleaseAUTO. 2. Adjustthetemperaturefunctiontothe setingyouprefer.use72 F(22 C)as astartingpoint,thenadjustthesetting asnecessary. DefoggingtheSideWindowsin ColdWeather 1. Pressandreleasedefrostormaximum defrost. 2. Adjustthetemperaturecontroltothe setingyouprefer.use72 F(22 C)as astartingpoint,thenadjustthesetting asnecessary. HINTS ON CONTROLLING THE INTERIOR CLIMATE- VEHICLESWITH:MANUAL TEMPERATURECONTROL GeneralHints Note:Prolongeduseofrecirculatedairmay causethewindowstofogup. Note:Youmayfeelasmalamountofair from thefootwelairventsregardlessofthe airdistributionseting. Note:Toreducehumiditybuild-upinside yourvehicle,donotdrivewiththesystem switchedoforwithrecirculatedairalways switchedon. Note:Donotplaceobjectsunderthefront seatsasthismayinterferewiththeairflow totherearseats. Note:Removeanysnow,iceorleavesfrom theairintakeareaatthebaseofthe windshield. Note:Toimprovethetimetoreacha comfortabletemperatureinhotweather, drivewiththewindowsopenuntilyoufeel coldairthroughtheairvents. QuicklyHeatingtheInterior 1. Adjusttheblowermotorspeedtothe highestspeedseting. 2. Adjustthetemperaturecontroltothe highestseting. 3. Directairtothefootwelairvents. RecommendedSettingsfor Heating 1. Adjusttheblowermotorspeedtothe centerseting. 2. Adjustthetemperaturecontroltothe midwaypointofthehotsetings. 3. Directairtothefootwelairvents. QuicklyCoolingtheInterior 1. SelectMAX A/C. 2. Drivewiththewindowsopenforashort periodoftime. RecommendedSettingsfor Cooling 1. Adjusttheblowermotorspeedtothe centerseting. 2. Adjustthetemperaturecontroltothe midwaypointofthecoldsetings. 143

Integrated Engine, Vehicle, and Underhood Model of a Light Duty Truck for VTM Analysis

Integrated Engine, Vehicle, and Underhood Model of a Light Duty Truck for VTM Analysis Integrated Engine, Vehicle, and Underhood Model of a Light Duty Truck for VTM Analysis GT-SUITE Conference 2009 Dr. Philip Keller Dr. Wolfgang Wenzel Dr. Michael Becker December 7, 2009 Outline Introduction

Læs mere

BringingQuality&ResilienceTo DigitalMobileRadioInfrastructure

BringingQuality&ResilienceTo DigitalMobileRadioInfrastructure WHITEPAPER BringingQuality&ResilienceTo DigitalMobileRadioInfrastructure (ETSIDMRTierI&Tier I) EnduranceTechnology RoadphoneNRB-1/7/2018 Abstract Professionalorganizationsrelyon resilientbusiness/mission

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

Nissan Platinum G04 Series vs. Competition National Dealer Conference

Nissan Platinum G04 Series vs. Competition National Dealer Conference Nissan Platinum G04 Series vs. Competition 2008 National Dealer Conference Platinum G04 Series Differentiating the Platinum G04 Series If the competition does not provide (or charges extra for) a particular

Læs mere

3D NASAL VISTA 2.0

3D NASAL VISTA 2.0 USER MANUAL www.nasalsystems.es index index 2 I. System requirements 3 II. Main menu 4 III. Main popup menu 5 IV. Bottom buttons 6-7 V. Other functions/hotkeys 8 2 I. Systems requirements ``Recommended

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Thank you for purchasing our product. This smart unit is not

Læs mere

OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC

OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC REACH-ARTIKEL 33 OPLYSNINGER OM STOFFER, DER ANSES FOR AT VÆRE SÆRLIGT PROBLEMATISKE Kære kunde REACH-forordningen (forordning EF 1907/2006) artikel 33, stk. 1 har til

Læs mere

Simulator : Koldt skib (opstart af hjælpe DG)

Simulator : Koldt skib (opstart af hjælpe DG) Simulator : Koldt skib (opstart af hjælpe DG) MD70. Electrical power plant. Emergency generator skal startes op, det kan gøres ved hjælp af batteri eller håndkraft for at få EL til at drive fuell systemet

Læs mere

OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC

OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC REACH-ARTIKEL 33 OPLYSNINGER OM STOFFER, DER ANSES FOR AT VÆRE SÆRLIGT PROBLEMATISKE Kære kunde REACH-forordningen (forordning EF 1907/2006) artikel 33, stk. 1 har til

Læs mere

OVERVIEW MARINE HYBRID ÜBERSICHT SCHEMA MARINE HYBRID

OVERVIEW MARINE HYBRID ÜBERSICHT SCHEMA MARINE HYBRID OVERVIEW MARINE HYBRID ÜBERSICHT SCHEMA MARINE HYBRID Electromechanic Power Unit STEYR MARINE DIESEL STARTER BATTERY ROTOR VDC RAW WATER SUPPLY 77/ -tedoc ELECTRIC INSTALLATION SCHEMATIC - HYBRID SCC -

Læs mere

FREIGHTLINER. engine coolant reservoir. also available: COVERAGE FOR. Engine Coolant Reservoir. EGR Valve. EGR Cooler. Headlight Assembly

FREIGHTLINER. engine coolant reservoir. also available: COVERAGE FOR. Engine Coolant Reservoir. EGR Valve. EGR Cooler. Headlight Assembly COVERAGE FOR engine coolant reservoir : 603-5207 : A0528531000, A0528531001, A0528531002 Make: Freightliner Years: 2016-12 Model: Business Class M2, M2 106, M2 112 also available: See back for complete

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

PEMS RDE Workshop. AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation

PEMS RDE Workshop. AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation PEMS RDE Workshop AVL M.O.V.E Integrative Mobile Vehicle Evaluation NEW - M.O.V.E Mobile Testing Platform Key Requirements for Measuring Systems Robustness Shock / vibrations Change of environment Compact

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

S M Illust.No. Part Name DENSO P/N Manu. P/N QTY I/C Start End Remarks

S M Illust.No. Part Name DENSO P/N Manu. P/N QTY I/C Start End Remarks DENSO P/N : 965-351 Manufacturer : TOYOTA Parts List Page 1 Compo. P/N: 965-351 Assy P/N: 965-351 S M Illust.No. Part Name DENSO P/N Manu. P/N QTY I/C Start End Remarks PUMP ASSY, INJECTI 965-351 221-6E25-2

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

WIO200A Water in oil sensor

WIO200A Water in oil sensor WIO200A Water in oil sensor Datasheet 111688-900 Rev. 1.03 Dato: 2012-06-01 03-01-0501-CRJ-04 Side 1 af 13 Technical Sensor Data Order Order number A01-110-0101-01 Output Analogue output 4 20 ma (galvanic

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual. Symboler på luftretning

Fjernbetjening Flex Teknisk manual. Symboler på luftretning Fjernbetjening Flex Teknisk manual Symboler på luftretning 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap nr.1

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer

MS-H280-Pro Magnetic Stirrer MS-H280-Pro Magnetic Stirrer www..com Copyright: No part of this manual may be reproduced or transmitted without prior written permission of. VERSION201407 CONTENTS Chapter 1: Working Principle... 3 1

Læs mere

ENGINE, OIL PUMP, LR

ENGINE, OIL PUMP, LR ENGINE, OIL PUMP, LR 1. Oil Pump RV-4536869 V-8 1 2. Oil Pump O-Ring RV-4628523 V-8 1 ENGINE GASKETS & SEALS, LR LR 1. Engine Gasket Kit RV-1379696 V-8 1 2. Head Gasket, RH RV-4585198 V-8 1 2. Head Gasket,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove

Manual Transmission Remove and Install (2,0 DOHC 8V Engine) ( ) Remove Manual Transmission Remove and Install (,0 DOHC 8V Engine) (6 4 0) Workshop Equipment Transmission jack Materials Brake fluid (Super Dot 4) ESD-M6C57-A Remove. Standard preparatory measures: Make a note

Læs mere

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001

Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Operation Manual SMS Air Conditioner Remote Controller Model No.: SR-001 Ls venligst denne instruktions manual igennem inden brug af produktet Tillykke med jeres køb af en SR001 varmepumpestyring. Denne

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

Version XI. High Quality Performance

Version XI. High Quality Performance Version XI High Quality Performance RC cars. Full time 4WD OffRoad. 30cc 2-Stroke Gasoline Motor. Approx. 40min duration on a tank of fuel. Big Bore aluminium Dampers. Big aluminium tuning Pipe. Extra

Læs mere

01) BACK FRAME ASSEMBLY BOM ( )

01) BACK FRAME ASSEMBLY BOM ( ) NO. PART NO. PART DESCRIPTION QTY. VENTE 01-3191-1537-00 BACK FRAME WELDING 1 01-3190-0071-00 BACK PLATE 1 01-3190-0116-00 BACK GROUND PLATE 1 01-3190-0119-00 ANGLE BAR (LONG) 2 01-3190-0120-00 ANGLE BAR

Læs mere

Pneumatisk Rail System (PRS)

Pneumatisk Rail System (PRS) Autogasudsugningssystem til udrykningskøretøjer/brandstationer Pneumatisk skinnesystem - PRS, er et fuldautomatisk, højkapacitetsudsugningssystem for op til 4 beredskabskøretøjer per holdeplads. Systemet

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

3D NASAL VISTA TEMPORAL

3D NASAL VISTA TEMPORAL USER MANUAL www.nasalsystems.es index index 2 I. System requirements 3 II. Main menu 4 III. Main popup menu 5 IV. Bottom buttons 6-7 V. Other functions/hotkeys 8 2 I. Systems requirements ``Recommended

Læs mere

JM-3080 PARTS LIST. Jet-Set JM-3080

JM-3080 PARTS LIST. Jet-Set JM-3080 JM-3080 PARTS LIST ITEM DESCRIPTION PART # QTY ITEM DESCRIPTION PART # QTY DECAL - JM-3080 FRONT 1 PANEL N/A 1 46 BALL VALVE JM22-0494 1 (SEE JM71-0004) 47 HANDLE GRIP JM7-0227 1 2 BOLT JM27-0066 10 48

Læs mere

Specifikationer: Producer: Unitron a/s Kokmose 6, 6000 Kolding. Tlf Fax

Specifikationer: Producer: Unitron a/s Kokmose 6, 6000 Kolding. Tlf Fax DK MANUAL TIL SMÅGRISE Number: 1212-1201 Number: 1212-1202 Number: 1212-1203 HOLDER TIL Number: 1212-1205 MIXERHJUL TIL Number: 1212-1210 Specifikationer: UniFeeder monteres på siden af skillevæg i faresti,

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

ARDOUR JJ125T-23 PARTS LIST

ARDOUR JJ125T-23 PARTS LIST ARDOUR JJ125T-23 PARTS LIST 1 50100-GP10-0000B FRAME BODY(50CC 4T) 1 1 50100-GP10-0000A FRAME BODY(50CC 2T) 1 1 50100-GP10-0000C FRAME BODY(125CC) 1 2 50350-GP10-000A HANGER OF ENGINE(50CC 2T) 1 2 50350-GP10-000B

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Oprettet den 6. september :37. Teknisk specifikation MAN GO 12. Diesel

Oprettet den 6. september :37. Teknisk specifikation MAN GO 12. Diesel Oprettet den 6. september 2019 11:37 Teknisk specifikation MAN GO 12 Diesel Kapaciteter Metrisk Britiske mål Arbejdshøjde 11.91 m 39 ft 1 in Platformshøjde 9.91 m 32 ft 6 in Horisontal udstrækning 6.69

Læs mere

Fundamentals of HVAC Control Systems

Fundamentals of HVAC Control Systems ASHRAE Hong Kong Chapter Technical Workshop Fundamentals of HVAC Control Systems 18, 19, 25, 26 April 2007 2007 ASHRAE Hong Kong Chapter Slide 1 Chapter 4 Sensors and Auxiliary Devices 2007 ASHRAE Hong

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog Cushman Turf Truckster

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog Cushman Turf Truckster 417886-DK By Jacobsen Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog Cushman Turf Truckster 84063 Kubota D1-E3B Diesel Engine, MT 84064 Kubota D1-E3B Diesel Engine, MT, EC 8406 Suzuki K6 Gas

Læs mere

MJB-A. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning

MJB-A. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning Posefilter omfatter en serie robuste alsidige filterenheder, som bygger på erfaringerne fra MJB posefilteret. Ved at kombinere to-trins rensning med den patenterede UniClean teknologi, opnås maksimal renseeffektivitet

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Elma DT 802D CO2 logger. Dansk/Norsk 2 English 4 EAN:

Elma DT 802D CO2 logger. Dansk/Norsk 2 English 4 EAN: Elma DT 802D CO2 logger Dansk/Norsk 2 English 4 EAN: 5706445840366 Elma DT_802D CO2 logger 2 Brugervejledning Sikkerhed Læs venligst denne brugermanual grundigt igennem og anvend udelukkende instrumentet

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Setup Guide Do It Now Work Smarter

Setup Guide Do It Now Work Smarter Setup Guide Do It Now Work Smarter Best Practice Education +45 4070 3035 um@bestpractice.dk Indbakke: Fjern læserude og første linje i mails 1. Vælg Vis (View) i Startside menuen 2. Vælg Læserude (Reading

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC

OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC OPLYSNINGER OM SIKKER BRUG AF SVHC REACH-ARTIKEL 33 OPLYSNINGER OM STOFFER, DER ANSES FOR AT VÆRE SÆRLIGT PROBLEMATISKE Kære kunde REACH-forordningen (forordning EF 1907/2006) artikel 33, stk. 1 har til

Læs mere

COMPLETE ENGINE PARTS LIST

COMPLETE ENGINE PARTS LIST COMPLETE ENGINE PARTS LIST for CRF50F Please confirm engine spec. CODE NO, TRANSMISSION GENERATOR 3a CH-200-1129301 NO-IGNITION TYPE 3b CH-200-1129302 3 SPEED CLOSED TRANSMISSION INNER ROTOR KIT TYPE-1

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

GSM MULTI FUNCTION CONTROLLER AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-1308M

GSM MULTI FUNCTION CONTROLLER AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-1308M GSM MULTI FUNCTION CONTROLLER AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-1308M Table of Contents Applikationer..... 5 Installation. 6 InstallationsDiagram....7 Tekniske parameter....8 Programmerings instruktioner.8

Læs mere

APG 3009 Parts Manual

APG 3009 Parts Manual APG 3009 Parts Manual APG3009-A-0I-JD HEAD COVER COMP. BOLT JF340-A-01 $1.50 $3.00 APG3009-A-02-JD HEAD COVER WASHER COMP. JF340-A-02 $0.20 $0.40 APG3009-A-03-JD WASHER COVER PACKING JF340-A-03 $0.20 $0.40

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Lithium-Ion Jump-Starters / Jumper Cables

Lithium-Ion Jump-Starters / Jumper Cables AUTOMOTIVE Lithium-Ion Jump-Starters / Jumper Cables Lithium-Ion Jump-Starter 1300: Part No. DRLJS130 1300 4 6 8 cylinder (6 liter gas 3 liter diesel) SafeJump technology prevents sparking and protects

Læs mere

Speedometer Assembly

Speedometer Assembly BLAZE 150CC Headlight Assembly 1 33100-AAR8-9000 HEADLIGHT ASSEMBLY $69.99 4 34901-F22-9000 HEADLIGHT BULB 3 PRONG $2.99 5 33130-AAR8-9000 HEADLIGHT WIRE HARNESS $8.99 6 38400-AAR8-9000 HEADLIGHT CONTROLLER

Læs mere

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og betjeningsmanual Cushman Turf Truckster

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og betjeningsmanual Cushman Turf Truckster 424172-DK-Rev A By Jacobsen Safety & Operation Manual Sikkerheds- og betjeningsmanual Cushman Turf Truckster With Four Post ROPS Med styrtbøjler (ROPS) med fire ben 84063 Kubota D1-E3B Diesel Engine, MT

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

VACUUM PRESSURE REGULATOR

VACUUM PRESSURE REGULATOR VUUM PRESSURE REGULTOR DESRIPTION PRESSURE RNGE ONNETION SERIES PGE max. 22 l/min miniature -850 0 mbar 1 8 NPT V800.02 max. 22 l/min miniature -850 0 mbar 10-32 and flange V900.02 max. 0 l/min precise

Læs mere

SERVICE GUIDE. AFCS ENTERPRISE ASSETWORKS M5 INTERFACE Model

SERVICE GUIDE. AFCS ENTERPRISE ASSETWORKS M5 INTERFACE Model 343590 SERVICE GUIDE Model 343590 Alemite, LLC 167 Roweland Drive, Johnson City, Tennessee 37601 www.alemite.com Copyright 2017 by Alemite, LLC FORM: 671115 Version 1 Contents Introduction.... 2 Sites....

Læs mere

SAFE, SECURE AND EFFICIENT DESIGN.

SAFE, SECURE AND EFFICIENT DESIGN. SAFE, SECURE AND EFFICIENT DESIGN. CAKEBOXX TM CONTAINERS WHAT S IN THEBOXX? DeckandLidDesign ThekeyfeatureofeveryCakeBoxxcontaineristheuniquetwo-piecedeckandlidconstruction.Inadditiontomakingcargoloadingand

Læs mere

Hudevad P200. Technical datasheet

Hudevad P200. Technical datasheet Technical datasheet Key benefits Low, streamlined design Ideal in front of glazing to prevent cold draughts Available in two depths For high flexibility in usage Historical Kundenedfald Grøn energi Flat

Læs mere

Change Log Latest Changes

Change Log Latest Changes Change Log Service Manual 1 Change Log Latest Changes 0.3 Air Requirement and Growth Graphs New structure for this section. Growth curves for poultry (Broiler, Layers, Broiler breeders, rearing, turkeys,

Læs mere

MJB-G. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning

MJB-G. Posefilter. Egnet til explosivt støv Metode for filterrensning Posefilter omfatter en serie robuste alsidige filterenheder, som bygger på erfaringerne fra MJB posefilteret. Ved at kombinere to-trins rensning med den patenterede UniClean teknologi, opnås maksimal renseeffektivitet

Læs mere

Slot diffusers. Slot diffusers LD-17, LD-18

Slot diffusers. Slot diffusers LD-17, LD-18 LD-17, LD-18 Application LD-17 and LD-18 are designed for supply of cold or warm air in rooms with a height between. m and 4 m. They allow easy setting of air deflectors for different modes of operation

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

Special Tool Storage System

Special Tool Storage System Master Index - Drawer Order (Illustrated) May 0 - Rev. J-4 Steering Wheel Puller Legs J-464 AT Line Pressure Adapter J-46 Brake Height Tool J-464 Panel Popper Tool Set J-46 Flameless Heat Gun J-064 Direct

Læs mere

User Manual for LTC IGNOU

User Manual for LTC IGNOU User Manual for LTC IGNOU 1 LTC (Leave Travel Concession) Navigation: Portal Launch HCM Application Self Service LTC Self Service 1. LTC Advance/Intimation Navigation: Launch HCM Application Self Service

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Programmable pressure transmitters PTM

Programmable pressure transmitters PTM Programmable pressure transmitters PTM Version: 07.01.2016 Technical Specifications Pressure measuring range (bar) 0.1... 0.5 > 0.5... 2 > 2... 25 Overpressure 3 bar 3 x FS ( 3 bar) 3 x FS Burst pressure

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

GEOENERGI EN EFFEKTIV ENERGIRESSOURCE. Præsentation af Lars Hjortshøj Jacobsen ATES A/S ÈN KONCERN MED TRE FAGLIGE SPOR

GEOENERGI EN EFFEKTIV ENERGIRESSOURCE. Præsentation af Lars Hjortshøj Jacobsen ATES A/S   ÈN KONCERN MED TRE FAGLIGE SPOR GEOENERGI EN EFFEKTIV ENERGIRESSOURCE Præsentation af Lars Hjortshøj Jacobsen ATES A/S www.ates.dk Præsentation af ATES A/S ATES A/S er et aktieselskab, som ejes 100 % af ENVATEK og ledes af Lars Hjortshøj

Læs mere

FRIHED FLEKSIBILITET

FRIHED FLEKSIBILITET Hvorfor har vi bil? FRIHED FLEKSIBILITET Hvordan opleves vedligehold og værkstedsbesøg? BESVÆRLIGT, UFLEKSIBELT, TIDSKRÆVENDE, UIGENNEMSIGTIGT, DYRT, SNYD, UÆRLIGHED, ØV! Hvem sørger for en bedre forbrugerrejse?

Læs mere

DUKA PLUS L180E. DUKA Ventilation. din tryghed for et sundt indeklima

DUKA PLUS L180E. DUKA Ventilation. din tryghed for et sundt indeklima DUKA PLUS L180E DUKA Ventilation din tryghed for et sundt indeklima DUKA PLUS L180E Beskrivelse DUKA PLUS L180E er et fuldautomatisk ventilation aggregat med varmegenvinding, der tilføjer frisk filtreret

Læs mere

TC-80 TRACKED CONVEYORS TC-65 / TC-80

TC-80 TRACKED CONVEYORS TC-65 / TC-80 R TC-65 / TC-80 TRACKED S TC-80 TC-65 TC-80 Conveyor Length:20m (65 7 ) 23.5m (77 ) Belt Width: 1.05m (42 ) 1.05m (42 ) Net Engine (Tier 3)Power:36.4kW (49hp) 36.4kW (49hp) Max Discharge height:10m(32

Læs mere

Parts catalogue Rabbit Mower

Parts catalogue Rabbit Mower OREC ISSUED NO. RM97EU-1 Parts catalogue Rabbit Mower (EXPORT MODEL) RM97 MODEL CODE RM97 0292- CONTENTS FRAME 1-12 TRANSMISSION 13-21 HST 22-23 HANDLE 24-26 FRONT 27-30 CONTROL 31-35 CUTTING 36-42 SEAT

Læs mere

Oprettet den 6. september :46. Teknisk specifikation 280 TJ. Diesel

Oprettet den 6. september :46. Teknisk specifikation 280 TJ. Diesel Oprettet den 6. september 2019 11:46 Teknisk specifikation 280 TJ Diesel Kapaciteter Metrisk Britiske mål Arbejdshøjde 27.75 m 91 ft 1 in Platformshøjde 25.75 m 84 ft 6 in Horisontal udstrækning 21.45

Læs mere

Flight Medical Innovations Ltd Product Catalogue. LIT-0139 A Product Catalogue

Flight Medical Innovations Ltd Product Catalogue. LIT-0139 A Product Catalogue Flight Medical Innovations Ltd. 2019 Product Catalogue Flight 60 Ventilator Piston Single Limb Ventilator (SL) V60-1012 Flight 60 SL Symbol keypad V100-0001- PK Flight 60 SL Symbol keypad, Internal O2

Læs mere

GSM TEMPERATURE REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-222

GSM TEMPERATURE REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-222 GSM TEMPERATURE REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-222 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......5 Enhedens design....5 Installations

Læs mere

#1 steering. #2 Front wheel assembly

#1 steering. #2 Front wheel assembly #1 steering Item Part No. Description QTY. per Vehicle 1 608.1 Steering: Front Fork Inverted "T" 1 2 600 Steering: 1 Topside: Upper nut(combo 607) 1 3 602.2 Steering: 2 Topside: threaded metal race covering

Læs mere

Delta Elektronik A/S - AKD

Delta Elektronik A/S - AKD Delta Elektronik A/S - AKD Hardware og type oversigt Grundlæggende oplysninger med forbindelser Opsætning af IP adresser på drev alle muligheder Gennemgang af WorkBench Up/Down load parametre filer Mest

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Document number: Document title: Code: Designation: Position: pe42.45-p gh Wiring diagram of electronic stability program (ESP)

Document number: Document title: Code: Designation: Position: pe42.45-p gh Wiring diagram of electronic stability program (ESP) Document number: Document title: pe4.4-p-000-gh Wiring diaam of electronic stability proam (ESP) Code: Desiation: Position: Instrument cluster e BS MIL e ETS MIL e6 ETS warning lamp e4 BS/ESP malfunction

Læs mere

LERX spjæld med Behov Regulator og Transmitter

LERX spjæld med Behov Regulator og Transmitter Datablad R3-1 LERX spjæld med Behov Regulator og Transmitter Model R3: Behov Regulering med Flowmåler og Transmitter Anvendelse af R3 Analog Behovs Regulator LeanVent LERX spjæld med Regulator LV71X i

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Flow characteristics. 40mm body width 1/4" Ported Flow dm 3 /s Filter 12 Coalescing Filter 2 Regulator 30 Filter Regulator 14 Lubricator 13

Flow characteristics. 40mm body width 1/4 Ported Flow dm 3 /s Filter 12 Coalescing Filter 2 Regulator 30 Filter Regulator 14 Lubricator 13 ( size only) Operating information Working pressure : Plastic bowl: Metal bowl: 10 bar max 17 bar max Working temperature : * Plastic bowl: -10 C to +52 C * Metal bowl: -10 C to +65.5 C * Refer to Technical

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Product. Information. A. u. K. Müller. 2/2-way Drain Valve NC, DN 40. Series Characteristics. Possible approvals

Product. Information. A. u. K. Müller. 2/2-way Drain Valve NC, DN 40. Series Characteristics. Possible approvals Solenoid valves Control valves Special valves and systems GmbH & Co. KG Dresdener Str. 162 D-40595 Düsseldorf/Germany Tel.: +49(0)1-73-0 Fax: +49(0)1-73-281 e-mail: info@akmueller.de Internet: www.akmueller.de

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Svend Erik Mikkelsen, COWI

Svend Erik Mikkelsen, COWI CITIES Workshop, 6 April 2018, DTU Demonstration of supply systems for heating, cooling and hot water with PVT - solar collectors with build-in PV - heat pump and battery storage Svend Erik Mikkelsen,

Læs mere

litronic` Engine Output (SAE J1349): 173 HP / 129 kw Engine Output (ISO 9249): 175 HP / 129 kw

litronic` Engine Output (SAE J1349): 173 HP / 129 kw Engine Output (ISO 9249): 175 HP / 129 kw Log Loader A 924 C HD litronic` Operating Weight: 63,90 lb Engine Output (SAE J1349): 173 HP / 129 kw Engine Output (ISO 9249): 17 HP / 129 kw Technical Data Engine Rating per SAE J1349 173 HP (129 kw)

Læs mere

Quick guide-dk SO2000/A SOON v1,2

Quick guide-dk SO2000/A SOON v1,2 Indkøring af automatik. 1 Sæt strøm til.(!!!!!port skal være lukket!!!!) 2 Vent til LED 1 og LED 2 BLINKER. 3 TRYK OG HOLD STOP og OP inde, til LED 1 og LED 2 BLINKER HURTIGT. 4 LED 3 og LED 4 BLINKER

Læs mere

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm

Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm Ren gas: Ny Scania P 280 renovationslastbil med gasmotor, Euro6-miljønorm 2 Source: GM MTZ Biofuels Conference Hamburg Nov. 2007 Scania engines for alternative fuels Bio-diesel (RME) Different fuel filter

Læs mere

MAGNUM MUSTANG CAR PANELS

MAGNUM MUSTANG CAR PANELS MUSTANG MAGNUM MUSTANG CAR PANELS ENGINE BAY 25-75-69-2 Battery Tray 64-66 25-75-69-3 Battery Tray 66-67 25-76-69-2 Battery Tray 67-70 25-76-69-9 J. Bolts for Battery Tray (Pair) W/T Nut 67-70 25-76-69-0

Læs mere

TC-50 / TC-65 / TC-80. TC-65 20m (65 7 ) 1.05m (42 ) 36.4kW (49hp) 10m( o

TC-50 / TC-65 / TC-80. TC-65 20m (65 7 ) 1.05m (42 ) 36.4kW (49hp) 10m( o R TC-50 / TC-65 / TC-80 TRACKED SPECIFICATION: Conveyor Length: Belt Width: Net Engine (Tier 3)Power: Max Discharge height: TC-50 15.7m (51 7 ) 1.05m (42 ) 36.4kW (49hp) 7.6m(24 11 ) @ 27 o TC-65 20m (65

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

SNAKKY DOC. N. : C180X00

SNAKKY DOC. N. : C180X00 SPARE PARTS CATALOGUE SNAKKY DOC. N. : C180X00 1 - Door - External side Page: 2 1 - Door - External side Code Description 1 0V3453 READER MOLDING 2 98712 EJOT-PT-SCREW 4X12 3 0V3455 LOGO PLATE 4 0V340

Læs mere