Borup Eddikesyre 32 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borup Eddikesyre 32 %"

Transkript

1 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 1 af 12 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Eddikesyre 32 % Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Udgivet dato Revisionsdato Produktidentifikator Kemikaliets navn Artikel nr. Borup Eddikesyre 32 % , , , , , , , Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller præparatet 1. Til afkalkning Anfalet brug: Brug altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet. Dampstrygejern, Kaffemaskiner, filter til vand: 1 del eddikkesyre til 4 dele vand. El-kedel: 100 ml eddikesyre til 1 l vand. 2. Skyllemiddel Anfalet brug: Brug altid handsker ved håndtering af produktet. Sørg altid for god udluftning og undgå indånding af produktet. Brug 2 3 cl eddikkesyre i sæbeskuffen. Relevante identificerede anvendelser Anvendelser der frarådes SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbru-gerne) SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere) PC37 Vandbehandlingskemikalier Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.

2 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 2 af Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmanavn Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon Web-adresse Borup Kemi I/S Bækgårdsvej Borup Danmark Nødtelefon Nødtelefon Telefon: Giftlinien: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Yderligere oplysninger om klassificering Skin Corr. 1B; H314 Skin Corr. 1B; H314: 25 % C < 90 % 2.2. Mærkningselementer Farepiktogrammer (CLP) Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Fare H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl / brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P315 Søg omgående lægehjælp. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer Andre farer PBT / vpvb Andre farer Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

3 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 3 af 12 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger navn Identifikation Klassificering Indhold Noter CAS-nr.: EF-nr.: Indeksnr.: REACH reg nr.: XXXX Skin Corr. 1B; H314 Yderligere oplysninger om klassificering: Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 32 % vgt/vgt Bemærkning, komponent Skin Corr. 1B; H314: 25 % C < 90 % kommentarer Ordlyd af H-sætninger se nedenfor i punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag. Fjern straks forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg omgående læge. Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generelle symptomer og virkninger Vævsødelæggende virkninger: Produktet indeholder stoffer som er ætsende. Hvis damp eller aerosoler indåndes kan det give skader på lunger og forårsage irritation og svie i åndedrætsorganerne samt hoste. Ætsende stoffer forårsager irreversible skader på øjne. Ætser huden Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anden information Medbring dette sikkerhedsdatablad. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Kan ikke brænde Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Brand- og eksplosionsfare Ingen særlige Anvisninger for brandmandskab Personlige værnemidler Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

4 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 4 af 12 Anden information Slukningsvand, som har været i kontakt med produktet, kan være ætsende. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Generelle tiltag Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Undgå indånding og kontakt med hud og øjne. Anvend de påkrævede personlige værnemidler Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødig udslip til omgivelserne Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Inddæmning Oprensning Pas på ætsningsfaren. Efterskyl grundigt med vand ved større udslip Henvisning til andre punkter Andre anvisninger Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares køligt men frostfrit Særlige anvendelser Specifik(ke) anvendelse(r) Se anvendelse pkt. 1. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre navn Identifikation Grænseværdier Norm år CAS-nr.: t. grænseværdi : 10 ppm 8 t. grænseværdi : 25 mg/ m³ Anmærkning

5 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 5 af 12 DNEL / PNEC Bogstavkoder: E Anmærkning Bokstav beskrivelse: Stoffet har en EF-grænseværdi Kilde: Supplier DNEL Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Akut indånding (lokal) Værdi: 25 mg/m³ Gruppe: Professionel Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (lokal) Værdi: 25 mg/m³ Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Akut indånding (lokal) Værdi: 25 mg/m³ Gruppe: Forbruger Eksponeringsvej: Langsigtet, indånding (lokal) Værdi: 25 mg/m³ PNEC Eksponeringsvej: Rensningsanlæg STP Værdi: 85 mg/l Eksponeringsvej: Saltvand Værdi: mg/l Eksponeringsvej: Ferskvand Værdi: mg/l Eksponeringsvej: Vand Værdi: mg/l Henvisning: Intermittent releases Water Data source: ECHA Eksponeringsvej: Jord Værdi: 0.47 mg/kg Eksponeringsvej: Ferskvandssedimenter Værdi: mg/kg dw Eksponeringsvej: Saltvandssedimenter Værdi: mg/kg dw

6 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 6 af Eksponeringskontrol Sikkerhedsskilte Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering Egnede tekniske kontroller Udvis alm. arbejdshygiejne. Beskyttelse af øjne / ansigt Egnet øjenbeskyttelse Øjenbeskyttelsesudstyr Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Henvisning til den relevante standard: EN 166 Beskyttelse af hænder Hud- / hånd beskyttelse, kortsigtet kontakt Egnede materialer Håndbeskyttelse udstyr Brug beskyttelseshandsker Butylgummi. Henvisning til den relevante standard: EN 374 Beskyttelse af hud Passende beskyttelsesbeklædning Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet Åndedrætsværn Opgaver der kræver åndedrætsværn Anbefalet åndedrætsværn Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Filterapparater type: A2 Henvisning til den relevante standard: EN 371 Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol Begrænsning af eksponering af miljøet Under anvendelse af produktet skal man sørge for tilgængelige inddæmmende materialer i nærheden. Hvis det er muligt, anvendes en spildbakke under arbejdet. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Farve Lugt ph Smeltepunkt / smeltepunktsinterval Flydende Farveløs Karakteristisk Status: I leveringstilstand Værdi: 2 Værdi: -12 C

7 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 7 af 12 Kogepunkt/kogepunktsinterval Flammepunkt Vægtfylde Opløselighed Værdi: 100 C Værdi: > 103 C Værdi: 1,04 g/cm³ Medium: Vand Bemærkninger: Blandbart Andre oplysninger Andre fysiske og kemiske egenskaber Desensibiliserede eksplosivstoffer Produktet er ikke eksplosivt Andre sikkerhedskarakteristika Bemærkninger Ingen andre kendte fysiske og kemiske egenskaber. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Produktet er ikke reaktivt Kemisk stabilitet Stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Antændeligt ved temperaturer over flammepunktet Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold der skal undgås Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder Materialer, der skal undgås Materialer som skal undgås Undgå kontakt med stærke baser. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler. Må ikke blandes med andre kemikalier Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut giftighed Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral

8 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 8 af 12 Andre oplysninger om sundhedsfare Værdi: 3310 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rat Test henvisning: ECHA Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Varighed: 4 time(r) Værdi: > mg/m³ Test henvisning: Supplier Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Sensibilisering Mutagenitet Carcinogenicitet, andre oplysninger Reproduktionstoksicitet Vurdering af specifik organtoksicitet - enkelt eksponering, klassifikation Specifik organtoksicitet - gentagende eksponering, anden information Indånding virker ætsende på de øvre luftveje. Giver svie i næse, mund og svælg, samt nysen, hoste, åndedrætsbesvær og brystsmerter. Forårsager svære ætsninger af huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og omkring munden. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger. Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering. Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. Symptomer for eksponering I tilfælde af indånding Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet Andre oplysninger Anden information Eksponerings scenario til dette produkt fra supplier. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Giftig for vandmiljø, fisk Toksicitet typen: Akut Værdi: 75 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LC50

9 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 9 af 12 Testvarighed: 96 time(r) Art: Lepomis macrochirus; Test henvisning: Supplier Toksicitet typen: Akut Værdi: 88 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LC50 Testvarighed: 96 time(r) Art: Pimephales promelas Test henvisning: Supplier Toksicitet typen: Akut Værdi: > 300,82 mg/l Effektiv dosiskoncentration: LC50 Testvarighed: 96 time(r) Art: Oncorhynchus mykiss Metode: OECD 203 Test henvisning: Supplier Giftig for vandmiljø, alger Giftig for vandmiljø, krebs Toksicitet for bakterier Toksicitet typen: Akut Værdi: > 300,82 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 72 time(r) Art: Skeletonema costatum (kiselalge) Test henvisning: supplier Toksicitet typen: Akut Værdi: > 300,82 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC50 Testvarighed: 48 time(r) Art: Daphnia magna Metode: OECD 202 Test henvisning: Supplier Toksicitet typen: Akut Værdi: 1000 mg/l Effektiv dosiskoncentration: EC10 Testvarighed: 0.5 time(r) Art: Pseudomonas putida Test henvisning: Supplier Persistens og nedbrydelighed Beskrivelse / evaluering af persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Produktet er let biologisk nedbrydeligt. Værdi: 96 % Metode: biooxidation Bemærkninger: Er biologisk let nedbrydeligt. Testperiode: 20 dag(er)

10 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 10 af 12 Kilde: Supplier Bioakkumuleringspotentiale Kommentarer til bioakkumulering Produktet er ikke bioakkumulerbart Mobilitet i jord Mobilitet Jord / luft volatilitet Produktet er opløseligt i vand. Bemærkninger: Indeholder et stof, der har høj mobilitet i jord, hvorved der er risiko for udvaskning til grundvandet Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultat af PBT- og vpvb-vurdering Produktet er ikke klasificeret som PBT eller vpvb Hormonforstyrrende egenskaber Hormonforstyrrende egenskaber Ingen andre bivirkninger er identificeret Andre negative virkninger Yderligere økologisk information Produktet vil lokalt ændre ph i vandmiljøet. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Egnede metoder til bortskaffelse af kemikaliet EAK-kode nr. National affaldsgruppe Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedstående specifikationer. EAK-kode nr.: Syrer H PUNKT 14: Transportoplysninger Farligt gods Ja UN-nummer ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA Bemærkninger Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Proper Shipping Name Engelsk ADR/RID/ADN ACETIC ACID SOLUTION

11 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 11 af 12 ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA EDDIKESYREOPLØSNING ACETIC ACID SOLUTION ACETIC ACID SOLUTION Transportfareklasse(r) ADR/RID/ADN Klassifikationskode ADR/RID/ ADN IMDG ICAO/IATA 8 C Emballagegruppe ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA III III III Miljøfarer ADR/RID/ADN IMDG Nej Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Produktets navn ACETIC ACID SOLUTION Andre relevante oplysninger Fareklasse ADR/RID/ADN Fareklasse IMDG Fareklasse ICAO/IATA ADR/RID Andre oplysninger Tunnelbegrænsningskode Transport kategori Farenr. Andre relevante oplysninger ADR/ RID E IMDG Andre oplysninger EmS F-A, S-B

12 Borup Eddikesyre 32 % - Version 4 Side 12 af 12 PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Restriktioner for kemikaliet henhold til bilag XVII til REACH Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH. Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten Kemikaliesikkerhedsvurdering Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført Ja PUNKT 16: Andre oplysninger Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder Informationer der er tilføjet, slettet eller ændret Version Udarbejdet af H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad Gennemgang af data. Relevante ændringer i forhold til den tidligere version af sikkerhedsdatabladet er angivet med lodrette linjer i venstre margen. 4 Udarbejdet af: BD, Borup Kemi I/S Valideret af: TSM, Borup Kemi I/S

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

Borup Wienerkalk - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Wienerkalk

Borup Wienerkalk - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Wienerkalk Borup Wienerkalk - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Borup Fugtfjerner - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Fugtfjerner

Borup Fugtfjerner - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Fugtfjerner Borup Fugtfjerner - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Fugtfjerner Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Lofthvidt

Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Lofthvidt Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Lofthvidt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Oxydsort Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydsort 6308

Oxydsort Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydsort 6308 Oxydsort 6308 - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydsort 6308 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Farv mig blå - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Farv mig blå

Farv mig blå - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Farv mig blå Farv mig blå - Version 2 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Farv mig blå Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Borup Imprægnering til sten og fliser

Borup Imprægnering til sten og fliser Borup Imprægnering til sten og fliser - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Imprægnering til sten og fliser Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Oxydrød Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydrød 6170

Oxydrød Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydrød 6170 Oxydrød 6170 - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydrød 6170 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Oxydbrun Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydbrun 6408

Oxydbrun Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Oxydbrun 6408 Oxydbrun 6408 - Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Oxydbrun 6408 Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Power Bad & Sanitet

Borup Power Bad & Sanitet Borup Power Bad & Sanitet - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Power Bad & Sanitet Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

Borup Citronsyre - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre

Borup Citronsyre - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre Borup - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Borup Brintoverilte 3 %

Borup Brintoverilte 3 % Borup Brintoverilte 3 % - Version 4 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Brintoverilte 3 % Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

Borup Brintoverilte 10 %

Borup Brintoverilte 10 % Borup Brintoverilte 10 % - Version 4 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Brintoverilte 10 % Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Vandtæt

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Vandtæt Borup Vandtæt Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vandtæt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Specialsalt

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Specialsalt Borup Specialsalt - Version 1 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Specialsalt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Salmiakspiritus under 25 %

Borup Salmiakspiritus under 25 % Borup Salmiakspiritus under 25 % - Version 1 Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Salmiakspiritus under 25 % Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/30 af 2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre

SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre melitta afkalkning sulfaminsyre Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD melitta afkalkning sulfaminsyre Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

Borup Kaustisk Soda - Version 3 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kaustisk Soda

Borup Kaustisk Soda - Version 3 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Kaustisk Soda Borup Kaustisk Soda - Version 3 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Kaustisk Soda Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/30 af 2. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning. 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Møbelvoks INDFARVET MØBELVOKS Revideret: 2017.15.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Indfarvet Møbelvoks/Linolievoks

Læs mere

Borup Saltsyre 30 % - Version 2 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Saltsyre 30 %

Borup Saltsyre 30 % - Version 2 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Saltsyre 30 % Borup Saltsyre 30 % - Version 2 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Saltsyre 30 % Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/30 af 2. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hvid Talkum

SIKKERHEDSDATABLAD. Hvid Talkum Hvid Talkum Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Citronsyre Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym I-VAX Impregnering utan parfym Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD I-VAX Impregnering utan parfym SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Lofthvidt

SIKKERHEDSDATABLAD Lofthvidt Lofthvidt Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Lofthvidt SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Borup Flydende Afløbsrens (grøn)

Borup Flydende Afløbsrens (grøn) Borup Flydende Afløbsrens (grøn) - Version 4 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Flydende Afløbsrens (grøn) Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/30 af 2. maj

Læs mere

Borup Lugtfri Petroleum

Borup Lugtfri Petroleum Borup Lugtfri Petroleum - Version 4 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Lugtfri Petroleum Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Slemmet Kridt

SIKKERHEDSDATABLAD. Slemmet Kridt Slemmet Kridt - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Slemmet Kridt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD oxydsort 6308

SIKKERHEDSDATABLAD oxydsort 6308 oxydsort 6308 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD oxydsort 6308 SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser

SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Imprægnering til sten og fliser Borup Imprægnering til sten og fliser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Imprægnering til sten og fliser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering,

Læs mere

Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green

Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green - Version 5 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Malakitgrøn oxalatsalt / Malachite green SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Borup Wienerkalk Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Wienerkalk Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kølervæske Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD

Kølervæske Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Kølervæske Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Kølervæske Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Borup Koncentreret Afrenser

Borup Koncentreret Afrenser Borup Koncentreret Afrenser - Version 1 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Koncentreret Afrenser Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/30 af 2. maj 2015 om

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum

SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum Hvid Talkum Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Hvid Talkum SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

MOCCAMASTER afkalker og rengøring

MOCCAMASTER afkalker og rengøring MOCCAMASTER afkalker og rengøring - Version 2 Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD MOCCAMASTER afkalker og rengøring Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af

Læs mere

Borup Afløbsrens (hvid)

Borup Afløbsrens (hvid) Borup Afløbsrens (hvid) - Version 2 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Afløbsrens (hvid) Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/30 af 2. maj 2015 om ændring

Læs mere

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning. 1 Sikkerhedsdatablad Bleget Linolie BLEGET LINOLIE Revideret: 2017.06.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Bleget linolie. 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Matas Oxalsyre

SIKKERHEDSDATABLAD. Matas Oxalsyre Matas Oxalsyre Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Matas Oxalsyre Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Petroleum, lugtfri - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Petroleum, lugtfri

Petroleum, lugtfri - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Petroleum, lugtfri Petroleum, lugtfri - Version 3 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Power Universal Rengøring

Borup Power Universal Rengøring Borup Power Universal Rengøring - Version 2 Side 1 af 12 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Power Universal Rengøring Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vådmørtel

Sikkerhedsdatablad Vådmørtel PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktindentifikator Handelsnavn: Kalkmørtel KC50/50/700 6,6 % Kalkmørtel KC35/65/650 5,1 % Kalkmørtel KC20/80/550 3,5 %

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Borup Flydende Brun Sæbe

Borup Flydende Brun Sæbe Borup Flydende Brun Sæbe - Version 2 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Flydende Brun Sæbe Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 11/02/2014 Revision: 22/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 13139

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare AFSPÆNDINGSMIDDEL Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

Borup Malerens/Grundrens

Borup Malerens/Grundrens Borup Malerens/Grundrens - Version 5 Side 1 af 11 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Malerens/Grundrens Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur.

SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. Paraffinolie ph.eur. Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Paraffinolie ph.eur. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Universal Protect Øvrig information: Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen: Produktet skal ikke klassificeres efter forordningen 1272/2008 for klassificering og mærkning. 1 Sikkerhedsdatablad Interiørolie Hvid INTERIØROLIE HVID Revideret: 2017.08.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Interiørolie Hvid 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav Borup Bio Olie til Kædesav Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Bio Olie til Kædesav SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

LINOLIEFERNIS MED FUNGICID

LINOLIEFERNIS MED FUNGICID 1 Sikkerhedsdatablad Linoliefernis - udendørs LINOLIEFERNIS MED FUNGICID Revideret: 2017.06.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Linoliefernis med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast

SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast Ler Ildfast Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Ler Ildfast SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin

SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin Kaolin Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Kaolin SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

Borup Eddikesyre 32 %

Borup Eddikesyre 32 % Borup Eddikesyre 32 % - Version 2 Side 1 af 13 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Eddikesyre 32 % Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri Borup Vaseline, hvid, syrefri Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Vaseline, hvid, syrefri SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

Fast Vaselin-Hvid - Version 1 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Fast Vaselin-Hvid

Fast Vaselin-Hvid - Version 1 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD. Fast Vaselin-Hvid Fast Vaselin-Hvid - Version 1 Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Fast Vaselin-Hvid Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Borup Flydende Brun Sæbe

Borup Flydende Brun Sæbe Borup Flydende Brun Sæbe - Version 2 Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Flydende Brun Sæbe Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips

SIKKERHEDSDATABLAD Model gips Model gips Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Model gips SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Träskydd Kisel - Tvätt Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Sikkerhedsdatablad. Träskydd Kisel - Tvätt Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Vaselinolie, hvid, syrefri

SIKKERHEDSDATABLAD. Vaselinolie, hvid, syrefri Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Vaselinolie, hvid, syrefri Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Borup Olie til Gulvafslibning

Borup Olie til Gulvafslibning Borup Olie til Gulvafslibning - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Siccativ

SIKKERHEDSDATABLAD Siccativ Siccativ Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Siccativ SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare lugtfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare lugtfjerner AltiCare lugtfjerner Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD AltiCare lugtfjerner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Borup Flise Rens - Version 4 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Flise Rens

Borup Flise Rens - Version 4 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Flise Rens Borup Flise Rens - Version 4 Side 1 af 10 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Flise Rens Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/30 af 2. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER

SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser Borup Tapetopløser Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Tapetopløser SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af

Læs mere

Borup Grå Cement - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Grå Cement

Borup Grå Cement - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Grå Cement Borup Grå Cement - Version 1 Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Grå Cement Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Alun

SIKKERHEDSDATABLAD. Alun Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Alun Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner

SIKKERHEDSDATABLAD. Fugtfjerner Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Fugtfjerner Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere