VI. Blanketter til bobeskatning (SKAT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI. Blanketter til bobeskatning (SKAT)"

Transkript

1 VI. Blanketter til bobeskatning (SKAT)

2 Bilag

3 Selvangivelse for mellemperioden Indkomståret Afdødes personnr. Boet efter ( navn og adresse ) Til brug for afsluttende skatteansættelse for en afdød skattepligtig person. Boet har pligt til at meddele de i blanketten udbedte oplysninger og specifikationer samt angive indkomsten, hvad enten denne er positiv eller negativ for tiden fra indkomstårets begyndelse den til dødsdagen den Selvangivelsen indsendes til afdødes bopælskommune. Se vedlagte vejledning Selvangivelsen omfatter afdødes indkomst i mellemperioden Skattepligtig indkomst 1. Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil mv. før fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. bundfradrag før fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn mv. Lønindkomst mv. efter fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag = 2. Overskud af selvstændig virksomhed før renter. Evt. underskud før renter anføres under punkt 20 Indtægter fra ægtefælles erhvervsvirksomhed, jf. dødsboskattelovens 9 stk. 1. nr. 7 Indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig virksomhedsskat grundbeløb Indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig konjunkturudligningsskat grundbeløb Forfaldne arbejdsmarkedsbidrag vedrørende overskud af virksomhed mv. Overskud af virksomhed mv. efter fradrag af forfaldne arbejdsmarkedsbidrag 3. Pensioner, dagpenge mv., stipendier fra SUstyrelsen = Kroner 4. Honorarer, underholdsbidrag mv. 5. Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter, obligationer og pantebreve mv. Specifikation vedlægges Forfaldne renter Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til dødsdag Renteindtægter i alt = 6. Overskud af ejendomme. Specifikation vedlægges Evt. underskud anføres under punkt Udlodning fra investeringsforening, der fra investeringsforeningen er oplyst som kapitalindkomst 8. Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed. Specifikation vedlægges 9. Positiv aktieindkomst over grundbeløbet. (Der medregnes 75pct.). Specifikation vedlægges 10. Anden indkomst ( angiv arten ) Indkomst i alt = 322

4 Bilag 33 Fradrag i indkomst 12. Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetaling og ratepension. Dokumentation vedlægges 13. Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension. Dokumentation vedlægges Kroner 14. Renteudgifter vedrørende gæld. Specifikation vedlægges Forfaldne renter Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til dødsdag Renteudgifter i alt = Opgørelse af skattepligtig indkomst 15. Befordring 16. Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent 17. Øvrige lønmodtagerudgifter bundfradrag 18. Underholdsbidrag, aftægtsforpligtelser, gaver til foreninger mv. 19. Negativ aktieindkomst, jf. dødsboskattelovens 16 stk. 4. Specifikation vedlægges 20. Underskud af virksomhed før renter. Specifikation vedlægges 21. Underskud af ejendomme. Specifikation vedlægges 22. Underskud ved visse skibsprojekter. Specifikation vedlægges 23. Andre fradrag ( angiv arten ). Specifikation vedlægges 24. Fradrag i alt 25. Indkomst overført fra punkt Fradrag overført fra punkt Underskud fra tidligere år 28. Skattepligtig indkomst 29. Aktieindkomst under grundbeløbet, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Specifikation vedlægges = = Hvis der er udenlandsk indkomst indsendes også selvangivelse for udenlandsk indkomst eller selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst. Disse selvangivelser kan fås ved henvendelse til skatteforvaltningen i kommunen. Forskudsskatter mv. A-skat. Dokumentation vedlægges Indregnet restskat 55 udbetaling Forfalden B-skat Frivillig indbetaling Indeholdt udbytteskat. Dokumentation vedlægges Udenlandsk skat. Dokumentation vedlægges Administrationsgodtgørelse Skattefri udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt udbytteskat. Dokumentation vedlægges Andre betalte skatter. Dokumentation vedlægges Dato og underskrift ( boets repræsentant ) 323

5 Bilag 34 Selvangivelsen for mellemperioden 2000 Information A Denne selvangivelse bruges til afsluttende skatteansættelse for en afdød skattepligtig person. Den afsluttende skatteansættelse vedrører perioden fra begyndelsen af det indkomstår, hvor dødsfaldet er sket, til og med dødsdagen. Denne periode kaldes mellemperioden. Mellemperioden begynder altid 1. januar i dødsåret, hvis den afdøde havde kalenderåret som indkomstår. Det har de fleste lønmodtagere og pensionister. Afsluttende skatteansættelse foretages kun, hvis dødsboet efter den afdøde er fritaget for at betale skat. Boet er fritaget for at betale skat, hvis boets aktiver ikke overstiger kr. (2000), og boets nettoformue ikke overstiger kr. (2000) på skæringsdagen i boopgørelsen, jf. dødsboskattelovens 6. Afsluttende skatteansættelse Der skal altid foretages afsluttende skatteansættelse i skattefritagneboer, hvis 1. skatteforvaltningen i kommunen kræver det. 2. afdøde ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet anvendte virksomhedsordningen, og indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat er større end et grundbeløb på kr. (2000). 3. afdøde ved udgangen af indkomståret før dødsfaldet anvendte kapitalafkastordningen, og indestående på konjunkturudligningskonto med tillæg af konjunkturudligningsskat er større end et grundbeløb på kr. (2000). 4. en efterlevende ægtefælle i mellemperioden har drevet eller i væsentligt omfang har deltaget i driften af afdødes erhvervsvirksomhed, og boet kræver et beløb beskattet hos den efterlevende ægtefælle. 5. afdøde i mellemperioden har drevet eller i væsentligt omfang har deltaget i driften af en erhvervsvirksomhed, som tilhørte ægtefællen, og denne ægtefælle nu kræver et beløb beskattet hos afdøde. 6. selv om afsluttende skatteansættelse ikke skal foretages i medfør af punkt 1-5 ovenfor, skal der alligevel foretages afsluttende skatteansættelse i skattefritagne boer, hvis boet ønsker det. Boet skal i så fald indsende krav om afsluttende skatteansættelse sammen med selvangivelsen til kommunen, jf. afleveringsfristerne nedenfor. Se også afsnittet om retskat/ overskydende skat. Afleveringsfrister Selvangivelse for mellemperioden skal indsendes til skatteforvaltningen i kommunen senest 6 måneder efter dødsfaldet. Hvis boets behandlingsmåde først er afgjort senere end 4 måneder efter dødsfaldet, er seneste frist for at indsende selvangivelse dog 2 måneder efter boets behandlingsmåde er afgjort. Disse frister gælder, hvis afsluttende skatteansættelse foretages efter krav fra boet, samt de under punkt 2-4 nævnte tilfælde. I det tilfælde, der er nævnt i punkt 5 ovenfor, skal selvangivelse for mellemperioden dog indsendes senest ved udløbet af den frist, der gælder for den efterlevende ægtefælle i dødsåret. Hvis skatteforvaltningen har krævet afsluttende skatteansættelse (jf. punkt 1ovenfor), skal boet senest 3 måneder herefter indsende selvangivelse for mellemperioden. Boet skal overholde fristerne for at aflevere selvangivelsen. Hvis selvangivelsen ikke indsendes rettidigt, skal boet betale et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst kr. i alt. Boet kan kun under særlige omstændigheder få udsættelse med at indsende selvangivelsen. I så fald skal boet indsende en skriftlig begrundet ansøgning til skatteforvaltningen i kommunen. Udfyldning af selvangivelsen Skattemyndighederne har ingen oplysninger om den afdødes indkomster og fradrag i indkomståret, hvor dødsfaldet er sket. Boet skal derfor udfylde selvangivelsen med de oplysninger og specifikationer, som er nævnt på selvangivelsen. Boet skal oplyse indkomsten for perioden fra indkomstårets begyndelse til dødsdagen. Dette gælder, uanset om indkomsten er positiv eller negativ. Alle indtægter (før evt. skat og før arbejdsmarkedsbidrag) og alle fradragsberettigede udgifter skal oplyses. Boet bør sammen med selvangivelsen indsende dokumentation (bilag) for alle indtægter og fradrag samt indsende særlig specifikation, hvor det er nævnt på selvangivelsen. Dette sparer boet for en henvendelse fra skatteforvaltningen om at indsende bilag. Det vil også lette skatteforvaltningens arbejde med selvangivelsen og betyde, at der hurtigere kommer en opgørelse for mellemperioden. Det er boets ansvar, at oplysningerne på selvangivelsen er korrekte, og at alle oplysninger er med. Skatten De almindelige regler om skatteberegning bruges ikke, når der laves afsluttende skatteansættelse for en afdød skattepligtig person. Når skatten beregnes, bliver indkomsten således ikke opdelt i personlig indkomst og i kapitalindkomst. Derfor ligner mellemperiodeselvangivelsen ikke den almindelige selvangivelse. 324

6 Bilag 34 Den afdødes skattepligtige indkomst i mellemperioden beskattes med 50 pct. I mellemperiodeskatten gives der et fradrag på kr. pr. påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvor dødsfaldet er sket. De skatter, der er betalt i løbet af året, bliver modregnet i skatten for mellemperioden. Forskudt indkomstår Hvis den afdøde anvendte et forskudt indkomstår, der udløber inden udgangen af det kalenderår, det træder i stedet for (bagudforskudt indkomstår), omregnes indkomsten i mellemperioden. Hvis den afdødes indkomstår er bagudforskudt, starter mellemperioden efter kildeskattelovens 93 samtidig med det bagudforskudte år, der træder i stedet for det kalenderår, hvor dødsfaldet er sket. Omregningen sker efter forholdet mellem perioden fra begyndelsen af det kalenderår, hvor dødsfaldet er sket, til og med dødsdagen, og hele mellemperioden. Ved omregningen ses bort fra engangsindtægter og -udgifter. Disse indtægter og udgifter tillægges og fradrages den omregnede indkomst. Herved fremkommer den skattepligtige indkomst for mellemperioden. Det er boet selv, der skal selvangive den omregnede indkomst. Der henvises til Ligningsvejledningen B.B Restskat/overskydende skat Hvis den afsluttende skatteansættelse viser, at den afdøde har betalt kr. eller mere for lidt i skat, skal boet indbetale hele det manglende skattebeløb til skattemyndighederne. Hvis restskatten derimod er under kr., skal der ikke indbetales noget skattebeløb. Hvis den afsluttende skatteansættelse viser, at afdøde har betalt for meget i skat, bliver beløbet kun udbetalt, hvis det overstiger kr. Der skal tages hensyn til en evt. indregnet restskat. De kan få svar på spørgsmål om selvangivelsen hos skatteforvaltningen i den afdødes kommune. Vejledning til de enkelte punkter på selvangivelsen Hvis der er udenlandsk indkomst, skal der også indsendes selvangivelse for udenlandsk indkomst eller selvangivelse for udenlandsk erhvervsindkomst. Hvis dødsboet alene eller sammen med afdødes nærtstående kontrollerer et udenlandsk selskab, eller har et fast driftssted i udlandet, skal en række summariske oplysninger om størrelsen af eventuel samhandel (i perioden) med pågældende selskab eller driftssted selvangives på blanket : Kontrollerede transaktioner i.h.t. skattekontrollovens 3B. En del af punkterne på selvangivelsen er ikke nævnt i det følgende. De fleste af disse punkter svarer til den almindelige selvangivelse. De kan læse om disse regler i Skatten 2000 (den store vejledning til selvangivelsen), som fås på biblioteket og hos kommunens skatteforvaltning eller på Til de enkelte punkter: Punkt 1 Løn, arbejdsmarkedsbidrag mv. Da det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag i mellemperioden er endeligt ifølge 13 i lov om arbejdsmarkedsfonde, er det dette beløb, der fratrækkes i lønnen mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det bemærkes, at den særlige pensionsopsparing som er indeholdt af løn, honorar mv. udbetales efter anmodning fra boet af den kommunale skatteforvaltning. Det fratrækkes derfor ikke i lønnen. Der skal således kun fratrækkes indeholdt arbejdsmarkedsbidrag. Jubilæumsgratiale mv. Hvis der er jubilæumsgratiale mv. over bundfradrag på kr. (2000), skal det skrives i rubrikken. Hvis der er jubilæumsgratiale under bundfradrag, skal indeholdt arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. af jubilæumsgratialet ikke medregnes i rubrikken indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn mv. Ellers bliver indkomstopgørelsen ikke korrekt. For godtgørelser ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt før 1. januar 2000, er bundfradraget kr. i år Punkt 2 Overskud af virksomhed Da de forfaldne arbejdsmarkedsbidrag anses for endelige for det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted, er det dette beløb, der fragår i overskud af virksomhed ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forfalden særlig pensionsopsparing af indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed fratrækkes ikke, da den udbetales af den kommunale skatteforvaltning efter anmodning. Efter dødsfaldet kan der ikke foretages indskud på etableringskonto med virkning for mellemperioden. Virksomhedsordningen Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, når den afdødes indkomst for mellemperioden beregnes. Under punktet skal derfor skrives det beløb, der er indestående på konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud for dødsfaldet med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat fratrukket kr. (2000). Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret før dødsåret anvendte virksomhedsordningen på en virksomhed, som tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående på konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat ved opgørelsen af det beløb, der anføres under punktet. 325

7 Bilag 34 Hvis virksomheden udloddes, kan den, der får den udloddet, overtage indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret for dødsåret, jfr. 39, stk. 2 i dødsboskatteloven. Det er dog en betingelse, at modtagereren selv opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I (Virksomhedsordningen). I så fald skal der ikke skrives noget i punktet. Der er også mulighed for en kombination af udlodning og efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af bundfradrag skrives under punktet. Kapitalafkastordningen Kapitalafkastordningen kan ikke anvendes ved opgørelsen af den afdødes indkomst for mellemperioden. Punkt 6 Selvangivelse for mellemperiode: Overskud af ejendomme anføres her. Underskud anføres under punkt 21. (Lejeværdi af bolig i egen ejendom skal ikke længere medregnes til den skattepligtige indkomst, da den er erstattet af ejendomsværdiskat fra og med indkomstår Ejendomsværdiskatten skal ikke medregnes). Punkt 7 Udlodning fra investeringsforening Udlodninger fra investeringsforeninger skal skrives her. Under punktet skal derfor anføres indeståendet på konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat og med fradrag af et beløb på kr. (2000). Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret før dødsåret anvendte kapitalafkastordningen på en virksomhed, der tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående på konjunkturudligningskonto ved udgangen af indkomståret før dødsåret - med tillæg af den dertil svarende konjunkturudligningsskat - ved opgørelsen af det beløb, der skal skrives under punktet. Hvis virksomheden udloddes kan den, der får den udloddet, overtage indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet af indkomståret før dødsåret, jfr. 39, stk. 3 i dødsboskatteloven. Der er dog en betingelse, at modtageren selv opfylder kravene i kapitalafkastordning afsnit II. Der er også mulighed for en kombination af udlodning og efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af bundfradrag skrives under punktet. Punkt 4 Honorarer, underholdsbidrag mv. Honorarer, der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af, skal medregnes. Der skal også medregnes honorarer, hvor arbejdsmarkedsbidrag skulle være opkrævet efterfølgende på grundlag af selvangivelsesoplysninger,og hvor betaling af arbejdsmarkedsbidrag er blevet eftergivet for afdøde. Underholdsbidrag og gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse skal medregnes under punkt 4. Punkt 5 Renteindtægter Renter, der forfalder i mellemperioden, samt beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdagen skrives her. Dette gælder uanset, om forfaldsdagen ligger før mellemperiodens begyndelse. Det gælder dog ikke hele udlodningen fra investeringsforeninger, hvor der indgår udlodninger, der er skattepligtige som aktieindkomst. Den del, der er aktieindkomst, skal anføres under opgørelse af aktieindkomsten. Se punkt 9. Den skattefri del skal anføres under forskudsskatter mv. til sidst i selvangivelsen. Punkt 8 Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed Her skrives overskud af skibsvirksomhed og anden anpartsvirksomhed. Der henvises til Ligningsvejledningen E.F. 1. I punkt 8 skal også anføres fortjeneste ved ophør af anpartsvirksomhed i de tilfælde, hvor indkomsten fra virksomheden har været kapitalindkomst. Indtægten opgøres uden procentnedslag efter afskrivningslovens bestemmelser, jfr. dødsboskattelovens 9, stk. 1, nr. 5. Punkt 9 Aktieindkomst Aktieindkomst, der ikke overstiger grundbeløbet, skal ikke selvangives, hvis der er indeholdt udbytteskat af beløbet. Den indeholdte skat på 25 pct. er endelig. Overstiger aktieindkomsten grundbeløbet anføres 75 pct. af beløbet, der overstiger kr. (2000). Under rubrikken forskudsskatter oplyses, hvad der er indeholdt af udbytteskat. Ved skatteberegningen sørger den kommunale skatteforvaltning for at modregne indeholdt udbytteskat af den del af aktieindkomsten, der overstiger grundbeløbet i mellemperiodeskatten. Punkt 10 Anden indkomst Har den afdøde i mellemperioden drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdødes efterlevende ægtefælle, kan den efterlevende ægtefælle bestemme, at der skal selvangives et beløb, der svarer til den betaling, som andre skulle have haft for at udføre et arbejde af samme omfang og art. 326

8 Bilag 34 Det samme gælder, hvis den afdøde i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af den efterlevende ægtefælle. Dette beløb skrives under dette punkt. Reservefondsudlodninger skal også anføres under punktet her. Punkt 13 Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension De i mellemperioden forfaldne bidrag eller præmier til kapitalpension (2000 højst kr.) kan fratrækkes. Beløbet må dog højst udgøre den opgjorte personlige indkomst i mellemperioden. Bidrag til pensionsordninger, som arbejdsgiveren har administreret, kan ikke fratrækkes. Er der tale om tab ved ophør af visse skibsprojekter: For at tabet kan fradrages, skal der enten være tale om skibsvirksomhed, som var bierhverv, og som var anskaffet før den 12. maj 1989, eller der skal have været tab ved ophør af et skibsprojekt, hvor anparten var anskaffet efter den 11. maj 1989, og som var godkendt af erhvervsministeriet. Tab ved ophør af anden anpartsvirksomhed end den nævnte kan ikke trækkes fra. Opgørelsen sker uden reduktion efter afskrivningslovens 9, stk. 4, jf. dødsboskattelovens 9, stk. 1. nr. 5. Punkt 23 Andre fradrag Hvis den afdødes efterlevende ægtefælle i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdøde, kan der anføres et beløb, der svarer til den betaling, som andre skulle have haft for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Punkt 14 Renteudgifter Her skrives renter, der forfalder i mellemperioden. Desuden skrives beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med dødsdagen, uanset om forfaldsdagen ligger før mellemperiodens begyndelse. Hvis afdøde var omfattet af bestemmelsen i ligningslovens 5, stk. 7, 1. pkt., og betalte de der nævnte renteudgifter mv. i mellemperioden, kan udgiften fradrages i mellemperioden. Se også dødsboskatteloven 9, stk. 1, nr. 4. mv. Punkt 16 Her anføres også udgifter til bidrag til efterlønsordning. Punkt 18 Underholdsbidrag mv. Kun forfaldne ydelser og bidrag, der er betalt i mellemperioden, kan fratrækkes. Det er desuden en betingelse, at de betales efter bindende aftale mellem parterne. Punkt 19 Negativ aktieindkomst Er aktieindkomsten negativ, skrives 50 pct. af negativ aktieindkomst, som ikke overstiger beløbsgrænsen på kr. (2000) og 75 pct. af negativ aktieindkomst, der overstiger beløbsgrænsen på kr., jf. dødsboskattelovens 16, stk.4. Punkt 22 Underskud ved visse skibsprojekter Her skrives underskud ved visse skibsprojekter samt tab ved ophør af visse skibsprojekter, der er omfattet af anpartsreglerne. Underskud af skibsvirksomhed: For at underskuddet kan fradrages, skal der enten være tale om skibsvirksomhed, som var bierhverv, og som var anskaffet før den 12. maj 1989, eller det skal være skibsprojekter anskaffet efter den 11. maj 1989, og godkendt af erhvervsministeriet. Der henvises iøvrigt til Ligningsvejledningen E.F Det samme gælder, hvis den efterlevende ægtefælle i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af afdøde. Det er en betingelse, at den efterlevende ægtefælle skriver et tilsvarende beløb på sin selvangivelse. Beløbsgrænser: Dødsboers skattefrihed ( 6): Boets aktiver ved boafslutning kr kr. Boets nettoformue ved boafslutningen kr kr. Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing kr kr. Grænse for opkrævning af restskat kr kr. Grænse for udbetaling af overskydende skat kr kr. Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned kr kr. Progressionsgrænse for aktieindkomst kr kr. Bundfradrag vedr. gratialer mv. (Ligningslovens 7 U) kr kr. Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (Ligningslovens 9) kr kr. Beregning af skatten Af afdødes skattepligtige indkomst i mellemperioden betales mellemperiodeskat med 50 pct. I mellemperiodeskatten gives der for hver påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned hvor dødsfaldet er sket et fradrag på kr. (2000). 327

9 Bilag

10 Bilag 35 Selvangivelse for bobeskatningsperioden fra den til skæringsdagen den Boet efter ( navn og adresse ) Til brug for opgørelse af bobeskatningsindkomsten for boet efter en afdød skattepligtig person. Boet har pligt til at meddele de i blanketten udbedte oplysninger og specifikationer samt angive indkomsten hvad enten denne er positiv eller negativ Dødsdato Afdødes personnummer Selvangivelsen indsendes til afdødes bopælskommune Se vedlagte vejledning Selvangivelsen omfatter både afdødes indkomst i mellemperioden og dødsboets indkomst i boperioden Skattepligtig indkomst 1. Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil mv. før fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag Jubilæumsgratiale, fratrædelsesgodtgørelse mv. bundfradrag før fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn mv. Lønindkomst mv. efter fradrag af indeholdt arbejdsmarkedsbidrag = 2. Overskud af selvstændig virksomhed før renter i perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Evt. underskud før renter anføres under punkt 22 Indtægter fra ægtefællens erhvervsvirksomhed, jf. dødsboskattelovens 22, stk. 1 nr. 7 Indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig virksomhedsskat grundbeløb Indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af foreløbig konjunkturudligningsskat grundbeløb Forfaldne arbejdsmarkedsbidrag vedrørende overskud af virksomhed mv. Overskud af virksomhed mv. efter fradrag af forfaldne arbejdsmarkedsbidrag = 3. Pensioner, dagpenge mv., stipendier fra SUstyrelsen 4. Honorarer, underholdsbidrag mv. 5. Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter, obligationer og pantebreve mv. Specifikation vedlægges Forfaldne renter Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til skæringsdagen i boopgørelsen Renteindtægter i alt = Kroner Overskud af ejendomme. Specifikation vedlægges Evt. underskud anføres under punkt Udlodning fra investeringsforening, der fra investeringsforeningen er oplyst som kapitalindkomst 8. Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed. Specifikation vedlægges 9. Positiv aktieindkomst over grundbeløbet. (Der medregnes 75pct.). Specifikation vedlægges 10. Efterløn og lignende beløb, der er tilfaldet dødsboet 11. Fortjeneste ved udlodning, der skal beskattes i boet. Specifikation vedlægges 12. Anden indkomst ( angiv arten ) 13. Indkomst i alt = 329

11 Bilag 35 Fradrag i indkomst 14. Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetaling og ratepension. Dokumentation vedlægges 15. Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension. Dokumentation vedlægges 16. Renteudgifter vedrørende gæld. Specifikation vedlægges Forfaldne renter Beregnede renter fra sidste forfaldsdag til skæringsdagen i boopgørelsen Renteudgifter i alt = 17. Befordring Kroner Opgørelse af skattepligtig indkomst 18. Arbejdsløshedsforsikring og fagligt kontingent 19. Øvrige lønmodtagerudgifter bundfradrag 20. Underholdsbidrag, aftægtsforpligtelser, gaver til foreninger mv. 21. Negativ aktieindkomst, jf. dødsboskattelovens 32 stk. 4. Specifikation vedlægges 22. Underskud af virksomhed før renter. Specifikation vedlægges 23. Underskud af ejendomme. Specifikation vedlægges 24. Underskud ved visse skibsprojekter. Specifikation vedlægges 25. Fradrag vedrørende arbejde som efterlevende ægtefælle, legatar eller arving har udført for dødsboet, jf. dødsboskattelovens 26 stk. 3. Specifikation vedlægges 26. Fradragsberettiget tab ved udlodning eller salg. Specifikation vedlægges 27. Andre fradrag ( angiv arten ). Specifikation vedlægges 28. Fradrag i alt 29. Indkomst i alt overført fra punkt Fradrag i alt overført fra punkt Underskud fra tidligere år 32. Skattepligtig indkomst 33. Aktieindkomst under grundbeløbet, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Specifikation vedlægges = Hvis der er udenlandsk indkomst indsendes også selvangivelse for udenlandsk indkomst eller selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst. Disse selvangivelser kan fås ved henvendelse til skatteforvaltningen i kommunen Forskudsskatter mv. A-skat. Dokumentation vedlægges Indregnet restskat 55 udbetaling Forfalden B-skat Frivillig indbetaling Indeholdt udbytteskat. Dokumentation vedlægges Udenlandsk skat. Dokumentation vedlægges Administrationsgodtgørelse Skattefri udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt udbytteskat. Dokumentation vedlægges Andre betalte skatter. Dokumentation vedlægges Dato og underskrift ( boets repræsentant ) 330

12 Bilag Information Selvangivelsen for bobeskatningsperioden Selvangivelsen skal indsendes, hvis boets aktiver overstiger et grundbeløb på kr. (2000) eller nettoformuen (efter handelsværdierne) overstiger et grundbeløb på kr. (2000) på skæringsdagen i boopgørelsen. Beløbsgrænserne reguleres efter personskattelovens 20. Selvangivelsen skal dog altid indsendes, hvis skifteretten i et bobestyrerbo har bestemt, at skæringsdagen i boopgørelsen udskydes udover 2-årsdagen. Har skifteretten tilladt, at boopgørelsen vedrørende afgrænsede dele af et privatskiftet bo eller bobestyrerbo kan foretages efter boets afslutning, gælder beløbsgrænserne i det kalenderår, hvor skæringsdagen i boopgørelsen ligger, når det skal afgøres om aktiver og nettoformue overstiger beløbsgrænserne. Almindelige bemærkninger Dødsboets indkomst udgør indtægter og udgifter vedrørende den formue, der tilhører boet, og som er omfattet af skiftet. Afdødes og boets skattepligtige indkomst opgøres under ét for perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen og eventuel tillægsopgørelse. Perioden fra udløbet af afdødes sidste indkomstår til og med skæringsdagen i boopgørelsen, udlodningsdagen ved á contoudlodning eller skæringsdagen i en tillægsopgørelse hedder bobeskatningsperioden. Ved skifte af uskiftet bo i efterlevende ægtefælles levende live og i genoptagelsesboer gælder andre regler. Selvangivelse indsendes for hele bobeskatningsperioden under ét uden opdeling i indkomstår, og en evt. afsluttende ansættelse af afdødes skat for mellemperioden ophæves. Var afdøde gift ved dødsfaldet, lægges boopgørelsens oplysninger om ejerforholdene og den særlige opgørelse af den efterlevendes ægtefælles bodel (i henhold til dødsboskiftelovens 76) til grund ved afgørelsen af, hvem af ægtefællerne et aktiv eller passiv tilhører, jf. dødsboskattelovens 4, stk. 3. Gevinst og tab ved udlodning af den efterlevende ægtefælles formue (bodel, herunder skilsmissesæreje) til andre arvinger eller legatarer er indkomst eller tab, som vedrører boet. Hvis et dødsbo, der skiftes her i landet, har indtægter i udlandet, indgår disse i bobeskatningsindkomsten her, men der må tages hensyn til eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende udland. Hvis dødsboet alene eller sammen med afdødes nærtstående kontrollerer et udenlandsk selskab, eller har et fast driftssted i udlandet, skal en række summariske oplysninger om størrelsen af eventuel samhandel (i perioden) med pågældende selskab eller driftssted selvangives på blanket : Kontrollerede transaktioner i.h.t. skattekontrollovens 3B A Forskudt indkomstår Formålet er opgørelse af delårsindkomst og delårsskat. Havde afdøde bagudforskudt indkomstår, opgøres indkomsten under ét for bobeskatningsperioden, der løber fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Der skal foretages en omregning af løbende indtægter og udgifter efter forholdet mellem perioden fra 1. januar i dødsåret (kalenderåret) til skæringsdagen og bobeskatningsperioden. Engangsindtægter og -udgifter medregnes fuldt ud til bobeskatningsindkomsten, medmindre der er tale om aktieindkomst eller CFC-indkomst. Se evt. Ligningsvejledningen, LVB, afsnit B.B Udlodning Ved udlodning menes alle afståelser fra et bo til afdødes efterlevende ægtefælle, arvinger eller legatarer. Var afdøde gift ved dødsfaldet, anses afståelser fra efterlevende ægtefælle til andre arvinger eller legatarer i boperioden også som udlodning, i det omfang disse aktiver stammer fra efterlevende ægtefælles andel af (det hidtidige) fællesejet/skilsmissesærejet. Áconto udlodning Ved áconto udlodning ophører boets skattepligt vedrørende det udloddede på udlodningsdagen, hvis boet senest 4 uger efter udlodningsdagen giver en række oplysninger om udlodningen og betingelserne for denne til den kommunale skattemyndighed. Frister Selvangivelsen af bobeskatningsindkomsten skal indsendes senest samtidig med, at boopgørelsen skal indsendes til den kommunale skattemyndighed. Har skifteretten tilladt, at boopgørelsen af visse afgrænsede dele af boet kan foretages efter boets afslutning, skal der indsendes selvangivelse herom senest samtidig med indsendelsen af denne tillægsopgørelse. Selvangivelsens enkelte punkter Her er en kort vejledning i at udfylde de punkter på selvangivelsen, hvor der gælder særlige regler, fordi der er tale om et dødsbo. De andre punkter kan De læse om i Skatten 2000 (den store vejledning til selvangivelsen), som fås på biblioteket, hos kommunens skatteforvaltning eller på Hvis der ikke er plads nok under et punkt på selvangivelsen, kan De vedlægge et bilag, der henviser til det pågældende punkt. Det vil lette ligningsarbejdet betydeligt, hvis De allerede ved indsendelsen af selvangivelsen medsender de bilag og specifikationer, som har ligget til grund for Deres udfyldelse af selvangivelsen, evt. blot i kopi. 331

13 Hvis boet har udenlandsk indkomst, skal der også indsendes selvangivelse for udenlandsk indkomst eller selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst. Til de enkelte punkter: Punkt 1 Løn, arbejdsmarkedsbidrag mv. Da det indeholdte arbejdsmarkedsbidrag anses for endeligt ifølge 13 i lov om arbejdsmarkedsfonde, er det dette beløb, der fratrækkes i lønnen mv. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det bemærkes, at den særlige pensionsopsparing som er indeholdt af løn, honorar mv. udbetales af den kommunale skatteforvaltning efter anmodning fra boet. Det fratrækkes derfor ikke i lønnen. Der skal således kun fratrækkes indeholdt arbejdsmarkedsbidrag. Jubilæumsgratiale mv. Hvis der er jubilæumsgratiale mv. over grundbeløbet på kr. (2000), skal det skrives i rubrikken. Hvis der er jubilæumsgratiale under grundbeløbet, skal indeholdt arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. af jubilæumsgratialet ikke medregnes i indeholdt arbejdsmarkedsbidrag i løn mv. Ellers bliver indkomstopgørelsen ikke korrekt. For godtgørelse ydet i forbindelse med fratræden, der er aftalt før 1. januar 2000, er bundfradraget kr. i år Punkt 2 Overskud af virksomhed Da de forfaldne arbejdsmarkedsbidrag anses for endelige for det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted, er det dette beløb, der fragår i overskud af virksomhed ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forfalden særlig pensionsopsparing af indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed fratrækkes ikke, da den udbetales af den kommunale skatteforvaltning efter anmodning. Der kan ikke foretages indskud på etableringskonto efter dødsfaldet. Virksomhedsordningen Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, når den afdødes indkomst for bobeskatningsperioden beregnes. Her skal derfor skrives det beløb, der er indestående på konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud for dødsfaldet med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat fratrukket kr. (2000). Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret før dødsåret anvendte virksomhedsordningen på en virksomhed, som tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående på konto for opsparet overskud ved udgangen af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af den dertil svarende virksomhedsskat ved opgørelsen af det beløb, der anføres under punktet. Hvis virksomheden udloddes, kan den, der får den udloddet, overtage indestående på konto for opsparet overskud, jfr. 39, stk. 2 i dødsboskatteloven. Det er dog en betingelse, at modtagereren selv opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I (Virksomhedsordningen). I så fald skal der ikke skrives noget i punktet. Der er også mulighed for en kombination af udlodning og efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af bundfradrag skrives under punktet. Kapitalafkastordningen Kapitalafkastordningen kan ikke anvendes ved opgørelsen af den afdødes indkomst for bobeskatningsperioden. Her skal derfor anføres indeståendet på konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for dødsåret med tillæg af den hertil svarende konjunkturudligningsskat og med fradrag af et beløb på kr. (2000). Hvis en efterlevende ægtefælle ved udgangen af indkomståret før dødsåret anvendte kapitalafkastordningen på en virksomhed, der tilhørte afdøde, medregnes ægtefællens indestående på konjunkturudligningskonto ved udgangen af indkomståret før dødsåret med tillæg af den dertil svarende konjunkturudligningsskat ved opgørelsen af det beløb, der skal skrives under punktet. I de tilfælde, hvor afdøde eller den efterlevende ved udgangen af indkomståret anvendte kapitalafkastordningen, kan den, som virksomheden udloddes til, overtage indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet af indkomståret før dødsåret. Overtagelsen forudsætter, at modtageren selv opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit II. Der er også mulighed for en kombination af udlodning og efterbeskatning i boet. Ved delvis overtagelse skal det ikke overtagede beløb med tillæg af virksomhedsskat og fradrag af bundfradrag skrives under punktet. Boets indtræden i afdødes eller den efterlevendes ægtefælles skattemæssige stilling - skattemæssige afskrivninger mv. Boet overtager den afdødes skattemæssige stilling med hensyn til aktiver og passiver, der tilhørte den afdøde, og som er omfattet af skiftet. Når bobeskatningsindkomsten beregnes, anses boets aktiver og passiver for erhvervet af boet på de tidspunkter, til de beløb og under de omstændigheder, hvorved de i sin tid er erhvervet af den afdøde. Udloddes aktiver, der tilhører den efterlevende ægtefælle, anses gevinst og tab som boets indkomst, og boet får samme stilling som den efterlevende ægtefælle. Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på afskrivningsberettigede aktiver, der henregnes til dødsboet på skæringsdagen i boopgørelsen, i det omfang aktiverne udloddes med succesion. På áconto udlagte afskrivningsberettigede aktiver, hvor 332

14 Bilag 36 udlægsmodtageren succederer, kan boet ikke foretage skattemæssige afskrivninger. Der kan foretages afskrivninger på afskrivningsberettigede bygninger og installationer, der tilhører dødsboet på skæringsdagen, hvis udlodning uden succesion ikke medfører beskatning af genvundne afskrivninger. Hvis bobeskatningsperioden er kortere end et år, opgøres skattemæssige afskrivninger som helårlige afskrivninger, der omregnes forholdsmæssige. Hvis bobeskatningsperioden er længere end et år, opgøres andre afskrivninger end de i afskrivningslovens kapitel 2 nævnte som helårlige afskrivninger, der omregnes i forhold til den del af bobeskatningsperioden, hvor den afdøde eller boet har ejet aktivet. Der kan dog altid foretages skattemæssige afskrivninger svarende til et helt års afskrivninger. Nedskrivninger på husdyr omfattet af husdyrsbesætningsloven kan foretages en gang ved udgangen af bobeskatningsperioden uanset bobeskatningsperiodens længde. Punkt 4 Punkt 7 Udlodning fra investeringsforening Udlodninger fra investeringsforeninger skrives her. Det gælder dog ikke hele udlodningen fra investeringsforeninger, hvor der indgår udlodninger, der er skattepligtige som aktieindkomst. Den del, der er aktieindkomst, skal kun anføres under opgørelse af aktieindkomsten. Se punkt 9. Den skattefri del skal anføres under forskudsskatter mv. til sidst i skemaet. Punkt 8 Overskud ved visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed Her skrives overskud af visse skibsprojekter og anden anpartsvirksomhed. Se Ligningsvejledningen E.F. 1. I punkt 8 skal der også anføres fortjeneste ved ophør af anpartsvirksomhed, når indkomsten fra virksomheden er kapitalindkomst. Der gives ikke procentnedslag efter afskrivningslovens bestemmelser, jfr. dødsboskattelovens 22, stk. 1, nr. 5. Honorarer, underholdsbidrag mv. Honorarer, der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af, skal medregnes her. Der skal også medregnes honorarer, hvor arbejdsmarkedsbidrag skulle være opkrævet efterfølgende på grundlag af selvangivelsesoplysninger, og hvor betaling af arbejdsmarkedsbidrag er blevet eftergivet for afdøde. Underholdsbidrag og gruppelivsforsikring betalt af pensionskasse skal medregnes under punkt 4. Punkt 5 Renteindtægter Renteindtægter regnes med i indkomsten, hvis de forfalder i bobeskatningsperioden. Herudover medregnes beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Det gælder, selv om forfaldsdagen ligger før mellemperiodens begyndelse. Renter, som en efterlevende ægtefælle, arving eller legatar har betalt til et dødsbo som følge af ácontoudlodning, er ikke skattepligtige, jfr. dødsboskattelovens 26, stk. 1. Punkt 6 Selvangivelsen for bobeskatningsperioden Overskud af ejendomme anføres her. Underskud anføres under punkt 23. Punkt 9 Aktieindkomst Aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb kr. (2000), skal ikke selvangives, hvis der er indeholdt udbytteskat. Hvis der ikke er det, skal beløbet anføres under punkt 33. Overstiger bobeskatningsperiodens aktieindkomst grundbeløbet, indgår aktieindkomsten i bobeskatningsindkomsten med 75 pct. af det overskydende beløb. Under rubrikken forskudsskatter oplyses, hvad der er indeholdt af udbytteskat. Ved skatteberegningen sørger den kommunale skatteforvaltning for at modregne indeholdt udbytteskat af den del af aktieindkomsten, der overstiger grundbeløbet i skatten af bobeskatningsindkomsten. Punkt 10 Efterløn (efter tjenestemænd mv.) og lignende beløb, der tilfalder dødsboet Tjenestemandsloven og en række tjenestemandsvedtægter har regler om, at en efterlevende ægtefælle eller mindreårige børn ved tjenestemandens død har ret til efterløn på f.eks. 3 måneders løn uden om boet. Kun hvis tjenestemanden ikke har efterlevende ægtefælle eller mindreårige børn, indgår efterlønnen i boet og skal selvangives under punktet. Efterløn i henhold til private ansættelseskontrakter behandles på samme måde. (Lejeværdi af bolig i egen ejendom skal ikke længere medregnes til den skattepligtige indkomst, da den er erstattet af ejendomsværdiskat fra og med indkomstår Ejendomsværdiskatten skal ikke medregnes). Punkt 11 Fortjeneste ved udlodning, der beskattes i boet Boet kan kræve, at fortjenesten på visse skattemæssige aktiver, der udlægges, skal beskattes hos boet. I så fald stilles 333

15 boet, som om aktivet var afhændet til tredjemand til udlægsværdien. Fortjeneste på visse aktiver skal medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten og beskattes altid hos boet. Tab ved udlodning behandles skattemæssigt som tab konstateret ved dødsboets salg. Beløb, som boet har udbetalt som renter eller udbytte af boslod, arvelod eller legat, kan ikke fradrages i bobeskatningsind komsten, og beløbene skal ikke medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst. Punkt 18 Her anføres også udgifter til bidrag til efterlønsordning. Der er nogle begrænsninger med hensyn til at udlodde visse aktiver med succession, se nærmere herom Ligningsvejledningen, afsnit B.B Der kan ikke succederes i tab. Gevinst ved udlodning med succession medregnes ikke i bobeskatningsindkomsten. Ved áconto udlodning ophører boets indkomstskattepligt vedr. det udloddede på udlodningsdagen, hvis boet senest 4 uger fra udlodningsdagen til den kommunale skattemyndighed oplyser 1) udlodningsdagen 2) hvad ácontoudlodningen omfatter 3) hvem der har modtaget ácontoudlodningen og 4) værdien af det udloddede på udlodningsdagen. Der henvises til bekendtgørelse nr. 410 af 27. maj Punkt 12 Anden indkomst Under punktet medtages fortjeneste ved salg, der skal beskattes i boet. Hvis den afdøde i mellemperioden drev en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdødes efterlevendes ægtefælle, kan den efterlevende ægtefælle bestemme, at der skal selvangives et beløb, der svarer til den betaling, som andre skulle have haft for at udføre et arbejde af samme omfang og art. Det samme gælder, hvis den afdøde i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og overvejende blev drevet af den efterlevende ægtefælle. Punkt 16 Renteudgifter Her skrives renter, der forfalder i bobeskatningsperioden, dvs. fra udløbet af afdødes sidste indkomstår forud for dødsfaldet til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Desuden skrives beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og med skæringsdagen i boopgørelsen. Renteudgifter, der på grund af afdødes forhold var omfattet af ligningslovens 5, stk. 7, 1. pkt., kan dog alene fradrages, i det omfang de er betalt af afdøde i dødsåret eller af boet. Renter af gæld til afdødes eller dennes ægtefælles børn, børnebørn mv. eller til deres ægtefælle kan ikke fradrages, hvis gælden er påtaget ved gave. Derimod kan renteudgifter i et egentligt gældsforhold også til disse personer fradrages. Punkt 21 Negativ aktieindkomst Er aktieindkomsten negativ, gives der et fradrag, der udgør 50 pct. af negativ aktieindkomst, der ikke overstiger beløbsgrænsen på kr. (2000) og 75 pct. af negativ aktieindkomst, der overstiger beløbsgrænsen på kr. (2000). Punkt 22 Underskud af virksomhed før renter Her skrives eventuelt underskud af selvstændig virksomhed, som afdøde (og efter dødsfaldet dødsboet) har drevet i bobeskatningsperioden. Opgørelsen sker som udgangspunkt efter samme regler som for personer. Der gælder dog en række særregler for indkomstopgørelsen i bobeskatningsperioden. Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen kan ikke anvendes. Der kan heller ikke foretages indskud på etableringskonto efter dødsfaldet. Derimod tillægges indskud foretaget af afdøde virkning. Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på afskrivningsberettigede bygninger og installationer, der tilhører boet på skæringsdagen, hvis udlodning uden succession ikke medfører beskatning af genvundne afskrivninger. Er bobeskatningsperioden kortere end et år, opgøres skattemæssige afskrivninger som helårlige afskrivninger, der omregnes forholdsmæssigt. Er bobeskatningsperioden længere end et år, opgøres andre afskrivninger end de i afskrivningslovens kapitel 2 nævnte som helårlige afskrivninger, der omregnes i forhold til den del af bobeskatningsperioden, hvor den afdøde eller boet har ejet aktivet. Der kan dog altid foretages skattemæssige afskrivninger svarende til et helt års afskrivninger. Straksfradrag efter afskrivningslovens 18, stk. 2-4 kan foretages, hvis de almindelige regler herfor er opfyldt. Straksfradraget skal ikke omregnes i forhold til bobeskatningsperiodens længde. Nedskrivninger på husdyr omfattet af husdyrbesætningsloven kan foretages én gang ved udgangen af bobeskatningsperioden uanset dennes længde. Fradrag for arbejdsvederlag til efterlevende ægtefælle, arving eller legatar for arbejde udført for boet anføres til fradrag i punkt 25. Specifikation vedlægges i form af virksomhedsregnskab(er). 334

16 Bilag 36 Punkt 23 Underskud af ejendomme Viser boets ejendomsregnskab i bobeskatningsperioden underskud, skrives beløbet her. Specifikation skal vedlægges og skal bl.a. indeholde oplysning om, hvilken ejendom der er tale om. Punkt 24 Underskud ved visse skibsprojekter Her skrives underskud ved visse skibsprojekter samt tab ved ophør af visse skibsprojekter. Er der tale om underskud af skibsvirksomhed For at underskuddet kan fradrages, skal der enten være tale om skibsvirksomhed som bierhverv, og som var anskaffet før den 12. maj 1989, eller det skal være skibsvirksomhed, hvor anparten er anskaffet efter den 11. maj 1989, og som er godkendt af Erhvervsministeriet. Der henvises til Ligningsvejledningen E.F Det er en betingelse, at den efterlevende ægtefælle skriver et tilsvarende beløb på sin selvangivelse. Punkt 31 Underskud Underskud, som afdøde kunne have fremført til fradrag i sin skattepligtige indkomst i dødsåret, kan fradrages i bobeskatningsindkomsten. Beregning af skatten (herunder beløbsfradrag) Af bobeskatningsindkomsten betales boskat med 50 pct. I dødsboets beregnede skat gives et bofradrag på kr. (2000) pr. påbegyndt måned fra og med måneden efter den måned, hvor dødsfaldet er sket, og til og med den måned, hvor skæringsdagen i boopgørelsen ligger (dog ikke en tillægsopgørelse). Der gives højst et bofradrag på 12 måneder. I dødsboskatten gives desuden et fradrag på kr. (2000) for hver påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvor dødsfaldet er sket. Er der tale om tab på visse skibsprojekter For at tabet kan fradrages, skal der enten være tale om skibsvirksomhed, som var bierhverv, og som var anskaffet før den 12. maj 1989, eller der skal have været tab ved ophør af et skibsprojekt, hvor anparten var anskaffet efter den 11. maj 1989, og som var godkendt af Erhvervsministeriet. Tab ved ophør af anden anpartsvirksomhed end den nævnte kan ikke trækkes fra. Opgørelsen sker uden reduktion efter afskrivningslovens 9, stk. 4, jfr. dødsboskattelovens 22, stk. nr. 5. Punkt 25 Fradrag vedrørende arbejde som efterlevende ægtefælle, legatar eller arving har udført for dødsboet Har den efterlevende ægtefælle, en arving eller legatar udført arbejdsopgaver for boet, kan det arbejdsvederlag fratrækkes, som boet har betalt til den pågældende. Specifikationen skal bl.a. angive, hvilke arbejde, der er tale om og cpr. nummer på beløbsmodtageren. Punkt 26 Fradragsberettiget tab ved udlodning eller salg Har boet haft fradragsberettiget tab ved udlodning eller salg i bobeskatningsperioden, skrives beløbet her. Specifikation, som bl.a. oplyser om anskaffelsessum, -tidspunkt og omstændigheder i øvrigt samt opgørelsen af tabet, vedlægges. Punkt 27 Andre fradrag Hvis den afdødes efterlevende ægtefælle i mellemperioden har drevet en erhvervsvirksomhed, der tilhørte den afdøde, kan der anføres et beløb, der svarer til den betaling, som andre skulle have haft for at udføre et arbejde af samme art og omfang. Det samme gælder, hvis den efterlevende ægtefælle i mellemperioden har deltaget i væsentligt omfang i driften af en erhvervsvirksomhed, der tilhørte og i overvejende grad blev drevet af afdøde. Beløbsgrænser: Ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten skal der anvendes de satser, der gælder for dødsåret Dødsboers skattefrihed ( 6): Boets aktiver ved boafslutning kr kr. Boets nettoformue ved boafslutningen kr kr. Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing kr kr Bofradrag, fradrag i skat pr. måned kr kr. Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned kr kr. Progressionsgrænse for aktieindkomst kr kr. Bundfradrag vedr. gratialer mv. (Ligningslovens 7 O) kr kr. Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (Ligningslovens 9) kr kr. 335

17 Bilag

18 Bilag 37 af Deres og Deres afdøde ægtefælles indkomster og fradrag mv. Deres personnummer 2000Specifikation Navn og adresse Afdødes personnummer Vejledning Hvis Deres ægtefælle er afgået ved døden i indkomståret 2000, skal De i visse tilfælde medtage både Deres egne og Deres afdøde ægtefælles indtægter og fradrag på selvangivelsen. Det drejer sig om disse situationer: 1. Hvis De i umiddelbar forbindelse med Deres ægtefælles død har overtaget fællesboet til hensidden i uskiftet bo. 2. Hvis De uden skiftebehandling af boet efter Deres ægtefælle har fået dette udlagt efter skiftelovens 22, stk Hvis der i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet foretages et skifte af Deres ægtefælles særeje, og De sidder i uskiftet bo med fællesejet. 4. Hvis fællesboet efter Dem og Deres ægtefælle har været taget under skiftebehandling i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, men senere i sin helhed udleveres Dem til hensidden i uskiftet bo. 5. Hvis De som eneste arving efter Deres ægtefælle har fået udleveret boet til forenklet skifte efter skiftelovens Hvis De i øvrigt er eneste legale arving efter Deres ægtefælle (jf. dødsboskattelovens 58, stk. 1, pkt. 4). De vil senere modtage én årsopgørelse, hvor De får godskrevet de samlede foreløbige indkomstskatter, som De og Deres ægtefælle har betalt i indkomståret Der gælder dog særlige regler, hvis Deres afdøde ægtefælle også havde særeje. Der laves dog to skatteberegninger, hvorfor De på hjælpeskemaet skal oplyse, hvordan den samlede indkomst fra den udvidede selvangivelse fordeler sig mellem Deres ægtefælles indkomst indtil dødsfaldet og Deres egen indkomst i hele Skemaet skal indsendes sammen med den udvidede selvangivelse (gl.nr. S 472)

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS

Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 3. udgave THOMSON REUTERS Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 3. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Indledning og historik 29 1. Dødsboskiftereglerne 29 2. Dødsboskattereglerne 30 2.1. De tidligere gældende regler i hovedtræk

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0001 Udkast (10) 30. august 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse af beløbsgrænser for skattefritagelse, ændringer

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\563916\Dokumenter\563916.fm 27-03-08 16:19 k10 KFR. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 5. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Karsten Gianelli. Dødsbobeskatning. 5. udgave Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 5. udgave Karsten Gianelli Dødsbobeskatning 5. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2015 ISBN 978-87-619-3227-3 Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og

Læs mere

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer

Forslag. Lov om skattenedslag for seniorer 2007/2 LSV 160 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-311-0016 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald

Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald LBK nr 333 af 02/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-361-0024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1354 af 21/12/2012

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

CAKIs miniguide til skat

CAKIs miniguide til skat 1 CAKIs miniguide til Skat Kilde: Skat.dk Når du driver virksomhed, bør du orientere dig i de regler for beskatning, der findes i Danmark. Som selvstændig inden for de kunstneriske fag er der sandsynlighed

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt. Lagtingslov nr. 118 af 29. december 1983 om overgangsbestemmelser ved indførelse af kildeskat, som senest ændret ved lagtingslov nr. 109 af 15. november 1984 Kapitel 1. Overgangsbestemmelser omskattepligt.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven) LBK nr 1163 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2192816 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1574 af 15/12/2015

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 121 Bilag 6 Offentligt J.nr. 2010-411-0032 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 1152 af 10/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2018-1293 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1555 af 19/12/2017 LOV

Læs mere

PRIVAT SKIFTE. Hvad skal der ske nu?

PRIVAT SKIFTE. Hvad skal der ske nu? PRIVAT SKIFTE Hvad skal der ske nu? 25032019 Udlevering fra skifteretten Afviklingen af dødsboet kan først begynde, når boet er blevet udleveret fra skifteretten. Vi starter derfor med at indsende en anmodning

Læs mere

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet Bankkonto. Reg.nr.

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet     Bankkonto. Reg.nr. Selvangivelse for 2018 Indsendelsesfrist senest 1. maj 2019. Personnummer Ægtefælles personnummer S1 U * Indregnet restskat kr. Vejledning til selvangivelsen Skattekommune Qeqqata Skattekontor, telefon

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037207 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet.

Boopgørelse. Her skal du være opmærksom på at vælge den rigtige dato for afslutning af boet. Eksempel og forklaring på de felter, der af og til kan være tvivl om, når man skal udfylde en boopgørelse Sagsnr. SKS. nr. CPR nr. Afdødes cpr nr. Boopgørelse Opgørelse over aktiver og passiver vedrørende

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

EKSEMPEL MED FORKLARINGER

EKSEMPEL MED FORKLARINGER Håndskrevne blanketter skal være udfyldt med blokbogstaver og blå kuglepen. Sagsnr. CPR-nr. Opgørelse over aktiver og passiver i boet efter Boopgørelse Navn Adresse Død den Hvis afdøde var gift eller enke/enkemand:

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Jens Jensen Jensine Jensen

Jens Jensen Jensine Jensen Jens Jensen Jensine Jensen Rådhuspladsen 1001 København K CPR.nr.: 010101-0101 INDKOMST- OG FORMUEOPGØRELSE 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Hovedoversigt for 2016 3. Indkomstopgørelse for 2016 4. Formueopgørelse

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Indledning og historik

Indledning og historik Kapitel 1 Indledning og historik De gældende regler for såvel den skiftemæssige som den skattemæssige behandling af dødsboer findes i dødsboskifteloven (DSL) og dødsboskatteloven (DBSL), som begge blev

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011. Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.500 13.800 Dok

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. august 2015 Sag 240/2014 Boet efter Erik Møller (advokat Lars Grøngaard) mod SKAT (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer:

REVI-SOFT. Til alle brugere af SKBE14. Opdatering af SKBE14 til version Denne opdatering indeholder følgende forbedringer: RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft ApS Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet: www.revisoft.dk CVR

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 3. januar 2007

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 3. januar 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 61 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-711-0091 Udkast (4) 3. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af dødsboskatteloven (Ændrede beskatningsregler for uskiftet

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. december 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.

L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere