MAS MASTER I SKAT Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAS MASTER I SKAT Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser"

Transkript

1 MAS MASTER I SKAT r, læringsmål og prøvebestemmelser hi 1

2 : Obligatoriske fag..side 3 Valgfrie fag Side 20 Masterprojekt.Side 39 Prøvebestemmelser Side 41 2

3 OBLIGATORISKE FAG Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske elementer i den kompetenceprofil en Master forventes at have. Faget skal således skabe grundlag for, at en studerende kan udvikle iagttagelseskraft (evner til analytisk tænkning), refleksionskraft (kompetencer til kreativ analyse) og (selv)kritisk evne ikke blot i forhold til uddannelsens fag, men også i relation til hele det skatteretlige fagområde. Skatteretten angår i særdeleshed fortolkning af retlig regulering, og de studerende vil opnå en generel viden om og forståelse for den juridiske metode og retskildernes anvendelse. De studerende udvikler således analytiske evner og videnskabsteoretiske kompetencer. Det er fagets mål, at de studerende kan foretage en selvstændig juridisk analyse af en given selvvalgt problemstilling uden for det skatteretlige område, som udmøntes i en afløsningsopgave på maksimum 7 sider. Afløsningsopgaven udarbejdes sideløbende med undervisningen, således at teori og praksis kobles sammen. Afløsningsopgaven skal bestås, inden de studerende kan opnå mastergraden. Faget indledes med en gennemgang af legalitetsprincippet, retssystemet og retskilderne. Faget er opbygget efter de fire elementer, som en velstruktureret analyse normalt indeholder: Hvad er problemstillingen? Hvilke retskilder skal anvendes? Hvordan analyseres problemet? Hvad blev resultatet? De studerende trænes først i problemformuleringsarbejde (herunder tilskæring af det reelle problem). Dernæst trænes de studerende i den retskildemæssige anvendelse (hvilke retskilder er til rådighed, og hvordan er deres indbyrdes sammenhæng). Efterfølgende arbejdes der med analysestrategiske overvejelser (hvordan analysen gribes an, og hvilke konkrete metodiske fremgangsmåder, der tages i anvendelse og med hvilke begrundelser). Afsluttende fokuseres på selve det analytiske håndværk og resultatfremlæggelse (hvilket resultat er der analyseret frem til, hvor stærkt er resultatet, og kan det anvendes i andre situationer). Med gennemgangen og træningen af de fire elementer sigter faget således mod en større indsigt i og praktisk håndtering af problemformuleringsarbejde, videnskabsteori, analysestrategi, metodisk fremgangsmåde og analytisk begrundet resultat. De studerende skal kunne anvende de grundlæggende principper i den juridiske metode på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling. 3

4 Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Anvende teoretiske og metodiske løsningsmodeller på konkrete problemstillinger Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den juridiske løsning Foretage begrundede tilvalg og fravalg af forskellige videnskabsteorier og metoder, der muliggør en stringent og konsistent analyse Analysere på problemstillingen med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Formulere kritiske spørgsmål af både teoretisk og metodisk karakter Argumentere for den foreslåede løsning på problemstillingen Forklare problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog Juridisk metode fungerer som fundament for uddannelsens øvrige fag. Det anbefales, at faget læses som det første fag i et uddannelsesforløb. Erhvervsbeskatning Fagets formål er, at give de studerende forståelse for generel erhvervs- og personselskabsbeskatning. Faget behandler emner inden for indkomstallokering og indkomstafgrænsning, skattemæssig afskrivning, personselskabers beskatning og virksomhedsbeskatning. De studerende opnår viden, så de kan identificere fysiske personers objektive skattepligt og indkomstopgørelse. Personselskaber er ikke underlagt selvstændig beskatning, og dette betyder, at kapitalejerne beskattes efter et transparensprincip. Ved deltagelse i personselskaber med begrænset hæftelse er fradrag for underskud og tab begrænset af skatteretlig regulering og ikke lovreguleret praksis. Det skattepligtige resultatet af erhvervsmæssig virksomhed opgøres efter en særlig skatteretlig regulering, som på visse områder er identisk med den skatteretlige regulering for kapitalselskaber, men som indeholder en særlig beregningsteknik. De studerende opnår færdigheder, så de kan opgøre det skattepligtige resultat af erhvervsvirksomheder og foretage resultatdisponering. Herudover får de studerende viden om og forståelse for de tre særlige regelsæt om kapitalafkastberegning samt opnår færdigheder til at håndtere kapitalafkastberegningen. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder. Faget er opbygget af to moduler. Modul et omhandler den objektive skattepligt for fysiske personer, interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber. Modulet omhandler således virksomhedernes indtægter, driftsomkostninger og skattemæssige afskrivninger, som er en underliggende forudsætning for at kunne behandle Modul to. Modul to omhandler den særlige virksomhedsordning for fysiske personer, som driver erhvervsmæssig virksomhed. 4

5 De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for indkomstopgørelsen for de selvstændigt erhvervsdrivende. Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Identificere forskellige virksomhedsformer og have kendskab til de kriterier, som danner grundlag for identifikation af personselskaber Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Håndtere teknikken for ordningerne i relation til indkomstopgørelsen Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog Fagene Erhvervsbeskatning, Personbeskatning og Selskabsbeskatning er uddannelsens grundelementer inden for den subjektive og objektive skattepligt. Disse fag og fagene Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom, udgør de bærende elementer i uddannelsen. Erhvervsbeskatning er samtidig et fundament for fagene International skatteret, Rekonstruktion og konkurs, Generationsskifte og virksomhedsomdannelse samt Dødsboskifte og dødsboskatteret. EU-Ret Fagets formål er at give de studerende indblik i, hvordan EU-retten påvirker dansk ret med fokus på det afgiftsretlige område. Det indebærer, at de studerende får indsigt i de forskellige EU-retskilder, herunder deres fortolkning og virkning i national ret. Særlig opmærksomhed får i denne forbindelse domme fra EUdomstolen. Dernæst er fagets formål at give de studerende indsigt i de principper og grundsætninger, der har sikret EU-rettens gennemslagskraft i national ret. Der vil være særligt fokus på de elementer, som er særligt vigtige på det afgiftsmæssige område. Dernæst er formålet med faget at give indsigt i, hvordan de grundlæggende regler om fri bevægelighed og statsstøtte påvirker national ret, særligt de afgiftsmæssige regler. De studerendes mere overordnede udbytte er, at de bliver i stand til at vurdere EU-rettens betydning for dansk afgiftsret. Foruden denne generelle færdighed vil de studerende opnå følgende kompetencer: Definere og klassificere de EU-retlige problemstillinger, som er særligt relevante for indirekte skatter Prioritere og anvende de relevante retskilder, herunder de EU-retlige domme og principper Vurdere og diskutere relevante juridiske løsninger på de EU-retlige problemstillinger. Faget indeholder fem moduler, hvor de første to moduler omhandler EU-retskilderne, deres fortolkning samt deres virkning i national ret. Sidstnævnte omfatter en gennemgang af pligten til EU-konform fortolkning samt pligten til at tilbagebetale afgifter opkrævet i strid med EU-retten. De næste to moduler omhandler aspekter 5

6 af den frie bevægelighed, idet fokus er på de regler, der har haft betydning for afgiftsområdet. Det omfatter først og fremmest de regler, der beskytter varernes frie bevægelighed mod told og diskriminerende interne afgifter, i hvilken forbindelse notifikationsproceduredirektivet inddrages. Dernæst omfatter det arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsretten og særligt reglerne om fri udvekling af tjenesteydelser, som særligt de seneste år har vist sig at have stor indflydelse på medlemsstaternes afgifter. Endelig vil det femte modul fokusere på statsstøttereglerne, og hvordan særligt fortolkningen af selektivitetskravet og reglerne om tilbagebetaling af statsstøtte har haft stor betydning på afgiftsområdet. Den studerende skal: Kunne identificere EU-retlige problemstillinger Kunne forklare samspillet mellem EU-retten og national ret Kunne argumentere for og imod forskellige løsninger af sådanne problemstillinger i en for faget korrekt terminologi ved anvendelse af den EU-retlige metode. Sammenhængen med de øvrige fag Faget udgør en forudsætning for en række af uddannelsens øvrige fag, som f.eks. momsret og afgiftsret. EU-Skatteret Fagets formål er, at give de studerende viden om EU-skatteretten og dens implikationer for national ret. I faget behandles den særlige betydning, som den EU retlige regulering får for den skattemæssige behandling af indtægter og udgifter i Danmark. På trods af, at EU-retten kun i meget begrænset omfang har reguleret de direkte skatter i de enkelte medlemsstater, er medlemsstaterne alligevel begrænset i deres beføjelser til national regulering. Der indledes med en generel introduktion til EU-retten. De studerende får indblik i EU s institutioner og det politiske samspil mellem disse. Medlemsstaterne må således som hovedregel ikke opretholde foranstaltninger, der hindrer den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft, kapital eller den frie etableringsret. Faget indeholder de skattemæssige udfordringer for så vidt angår EU's kompetencer, herunder forhold omfattet af forskellige direktiver, statsstøttereglerne og kravet om Fri bevægelighed imellem medlemsstaterne. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder. Faget indledes med introduktion til generel EU-ret, herunder institutionerne, harmonisering og den fri bevægelighed. Indledningsvis behandles EU-rettens betydning for de skattemæssige forhold, herunder de områder, hvor EU har direkte kompetence, det gælder moder-datter selskabsdirektivet, rente-royalty direktivet, fusionsskattedirektivet samt informations- og bistandsdirektivet, rentefradragsbeskæring, CFC 6

7 beskatning og fraflytningsbeskatning. Endelig indgår også en behandling af statsstøttereglerne og CCCTB. Fokus vil være på identifikation af EU-retlige problemstillinger og de regler, der finder anvendelse på løsningen, samt på juridiske argumenter der kan bringes i spil for og i mod forskellige løsninger. De studerende skal kunne identificere problemstillinger og anvende den juridiske metode i relation til de EUretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for EU-skatterettens område. Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Forklare samspillet mellem EU-retten og national ret Identificere EU-skatteretlige problemstillinger Argumentere for og imod forskellige løsninger af sådanne problemstillinger i en for faget korrekt terminologi ved anvendelse af den EU-retlige metode Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog Sammenhængen med de øvrige fag Faget implementerer EU-rettens betydning i forhold til national ret, for så vidt angår alle grænseoverskridende transaktioner inden for Fællesskabet. EU-skatteret er samtidig et supplement til fagene Moms, International skatteret og International selskabsskatteret. Fast ejendom Fagets formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for beskatningsreglerne vedrørende fast ejendom, herunder ejendomsværdiskat og ejendomsudlejning i form af indtægter og udgifter knyttet til driften af fast ejendom samt beskatningsreglerne ved salg af fast ejendom. Ejendomsværdiskatteloven omhandler skat af boligværdien af egen ejendom og ejendomsavancebeskatningen omhandler de skattemæssige konsekvenser ved salg af fast ejendom uden for næring. Hjemmelsgrundlaget sondrer mellem salg af private boliger, erhvervsejendomme og andre ejendomme. Salg af private boliger er i visse tilfælde, og som udgangspunkt, fritaget for beskatning. Salg af øvrige private boliger og andre typer af fast ejendom er underlagt beskatning. Fast ejendom med ikkeafskrivningsberettigede bygninger er ensidigt reguleret i et skatteretligt regelsæt om avancebeskatning, hvorimod ejendomme med afskrivningsberettigede bygninger er reguleret i et skatteretligt regelsæt om genbeskatning af afskrivninger og et skatteretligt regelsæt om avancebeskatning. De to regelsæt supplerer hinanden i tilfælde af, at en bygning sælges til en pris, som er lavere end bygningens skattemæssige anskaffelsessum. Faget omhandler de hertil knyttede skatteretlige reguleringer. 7

8 De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for beskatningen af fast ejendom. Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Redegøre for den løbende beskatning af fast ejendom hos fysiske og juridiske skattesubjekter Redegøre for fysiske og juridiske skattesubjekters behandling af skattemæssige dispositioner vedrørende fast ejendom Identificere skatteretlige problemstillinger Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Håndtere teknikken i relation til indkomstopgørelsen Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Argumentere for den foreslåede løsning på en skatteretlig problemstilling Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog Sammenhængen med de øvrige fag Fast ejendom omhandler de særlige skatteretlige regler, som finder anvendelse ved drift og salg af fast ejendom. Faget er en overbygning på Erhvervsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter samt Udbytte og aktieavance for så vidt angår drift og afståelse af fast ejendom. International skatteret Fagets formål er, at give de studerende et indgående kendskab til og på højeste internationale niveau forståelse for de grundlæggende principper og metoder i den internationale skatteret. Faget behandler reglerne for såvel fysiske som juridiske personer. I mange lande anvendes et globalindkomstprincip, hvorefter alle indtægter beskattes, uanset om indkomsten kommer fra hjemlandet eller fra udlandet. Når der tillige anvendes et territorialprincip, hvorefter aktiver ligeledes beskattes i kildelandet, kan der ofte opstå dobbeltbeskatningssituationer. Faget omhandler de grundlæggende principper for, hvorledes dobbeltbeskatningen opstår samt hvordan der lempes herfor. I faget behandles OECD s modeloverenskomst, som danner grundlag for hovedparten af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. Faget behandler indgåelse og fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster samt fordeling af beskatningsretten mellem de kontraherende lande, herunder hvorledes der skal lempes i skattebetalingen. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder. 8

9 Faget indledes med at fastlægge den interne hjemmel til beskatning af en indkomst for både fysiske og juridiske personer, da dette er en forudsætning for, at der vil foreligge internationale skattemæssige problemstillinger. Såfremt den interne hjemmel til beskatning fører til en situation hvor der opstår en dobbeltbeskatningssituation, undersøges det om denne situation kan afhjælpes efter de indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. Ved løsning af internationale skatteretlige problemstillinger tages der i faget udgangspunkt i OECD s modeloverenskomst. I forbindelse med gennemgangen af modeloverenskomsten drøftes principperne og metodiske overvejelser i relation til fortolkningsbidrag til overenskomsten. Dernæst behandles, hvorledes beskatningsretten, i forhold til både intern hjemmel og hjemmel i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, skal håndteres. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten medfører, at et af landene skal lempe for dobbeltbeskatningen. Dette emne behandles derfor i tilknytning til dobbeltbeskatningsoverenskomsten. De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for international skatteret. Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Vurdere og analysere, hvilke internationale komplikationer en given transaktion medfører eller vil kunne medføre Konkretisere forskellige problemstillinger samt vurdere, analysere og fortolke retskilderne, herunder dobbeltbeskatningsoverenskomster inden for fagets ramme Identificere skatteretlige problemstillinger Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog. International Skatteret indeholder de grundlæggende betingelser, som finder anvendelse i de situationer, hvor et skattesubjekt har globale indtægter, eller hvor et skattesubjekt er hjemmehørende i flere lande. Faget er en overbygning på Personbeskatning, Erhvervsbeskatning, Selskabsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom. International skatteret er samtidig et fundament for fagene International selskabsskatteret og Transfer pricing. 9

10 Kursgevinster og finansielle kontrakter Fagets formål er, at give de studerende et teoretisk overblik over og en forståelse for de generelle betingelser for beskatning af fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Faget gennemgår de skatteretlige konsekvenser i relation til kursgevinstbeskatning og beskatning af finansielle kontrakter. De problemkomplekser, som gennemgås, omhandler fysiske og juridiske skattesubjekter. Faget omhandler de skatteretlige konsekvenser, når der opstår gevinst eller tab på fordringer og gæld. Objektet behandles i relation til den skatteretlige regulering med særligt fokus på opgørelsesprincipper og indregningsmetoder. De studerende opnår viden om derivater og de markeder disse særlige produkter handles på samt et indgående kendskab til de skattemæssige konsekvenser ved anvendelsen af disse produkter. De studerende lærer at identificere produkterne, få dem klassificeret og kan identificere de skattemæssige konsekvenser af de forskellige produkttyper. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder. Faget er struktureret i to moduler. Det ene modul omhandler kursgevinstbeskatning, og det andet modul beskatning af finansielle kontrakter. Kursgevinstbeskatningen udløses bl.a., når fordringer eller gæld bliver helt eller delvist indfriet. I det andet modul behandles de finansielle kontrakter. I dette modul får de studerende viden om og kendskab til produkternes kvalifikation og anvendelse. Herefter anvendes dette kendskab til analyse og skatteretlig kvalifikation af de finansielle kontrakter. På baggrund af kendskabet til markedet og dets produkter, er det muligt at kategorisere produkter inden for skatteretten, og ved fortolkning, at kunne identificere de skattemæssige udfordringer. De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for beskatningen af fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Redegøre for fysiske og juridiske skattesubjekters behandling af skattemæssige dispositioner vedrørende fordringer, gæld og finansielle kontrakter Identificere skatteretlige problemstillinger Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Håndtere teknikken i relation til indkomstopgørelsen Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog 10

11 Kursgevinster og finansielle kontrakter indeholder sammen med fagene Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom uddannelsens grundelementer for beskatningen af anlægsaktiver. Fagene er sideordnede med forskelligt indhold. Fagene er sammen med Personbeskatning, Erhvervsbeskatning og Selskabsbeskatning de bærende elementer i uddannelsen. Kursgevinster og finansielle kontrakter er samtidig et fundament for bl.a. fagene International skatteret, International selskabsskatteret, Regnskab og skat, Rekonstruktion og konkurs samt Dødsboskifte og dødsboskatteret. Momsret Faget har til formål at bibringe de studerende et grundlæggende overblik og teoretisk forståelse for fagområdet. De studerende bliver introduceret til de centrale elementer i momssystemet så som neutralitetsprincippet, afgrænsningen af begrebet afgiftspligtig person og afgiftspligtig transaktion, opgørelse af momsgrundlaget, udvalgte momsfritagelser, fastlæggelse af beskatningssted ved handel over landegrænser samt adgangen til momsfradragsret og efterfølgende regulering heraf. Under anvendelse af det relevante nationale og EU-retlige lovgrundlag, samt udvalgt national og EU-retlig praksis trænes deltagerne i selvstændigt at kunne identificere og behandle momsretlige problemstillinger under korrekt anvendelse af fagets metode og argumentationsteknik. Undervisningen omfatter indføring i fagets retskilder og retsanvendelse, herunder spørgsmålet om EUrettens påvirkning af national momsret. Den studerende får herudover et grundlæggende kendskab til centrale momsretlige begreber, således at de problemstillinger der sædvanligvis opstår i forbindelse med drift af virksomhed kan løses under anvendelse korrekt juridisk metode i forhold til de relevante retskilder. Faget omfatter undervisning inden for følgende delemner: Introduktion til karakteren af fagområdets retskilder, herunder samspillet mellem national ret og EUret på feltet. I den forbindelse præsenteres særligt det centrale momsretlige neutralitetsprincip. Afgrænsning af momssystemets materielle anvendelsesområde med særligt henblik på fastlæggelse af karakteren af de transaktioner, der udgør såkaldte afgiftspligtige transaktioner. Afgrænsningen af de retsubjekter, der udgør såkaldte afgiftspligtige personer. Opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Generel redegørelse for momsfritagelserne og de principper, der er styrende for fortolkningen af disse samt en konkret diskussion af udvalgte repræsentative fritagelser. Introduktion til regelgrundlag og udvalgt praksis af relevans for opgørelsen af momsfradragsretten Introduktion til efterfølgende regulering af momsfradragsret gennem udtagningsbeskatning og regulering af investeringsgoder Introduktion til de regler og udvalgt praksis, der er styrende ved fastlæggelse af leveringssted for varer og ydelser ved handel over landegrænser og dermed for fastlæggelsen af beskatningsstedet. 11

12 Det overordnede formål med faget er at bibringe den studerende evnen til selvstændigt at kunne navigere i fagets nationale og EU-retlig kilder med henblik på at identificere og behandle momsmæssige problemstillinger. Inden for fagets indhold skal de studerende under henvisning til det relevante retsgrundlag og den praksis, der er pensum i faget kunne: Redegøre for afgrænsningen af de afgiftspligtige transaktioner med særligt fokus på den almindelige levering mod vederlag, herunder virksomhedsoverdragelser Redegøre for afgrænsningen af begrebet afgiftspligtig person Redegøre for opgørelsen af en virksomheds momsgrundlag Redegøre for de almindelige udtagningsregler og deres fortolkning Redegøre for håndteringen af investeringsgoder Redegøre for betingelserne for momsfradragsret Redegøre for fastlæggelse af beskatningssted ved handel over landegrænser i forhold til levering af varer og ydelser Herudover skal den studerende demonstrere evnen til at anvende de tillærte kompetencer på konkrete problemstillinger. Faget indeholder de grundlæggende elementer i momsretten, og udgør det basisfag som de øvrige momsfag bygger videre på.. Momsret Afgiftspligtig person, fradrag og udtagning Fagets overordnede formål er at bibringe den studerende evnen til selvstændigt at tilvejebringe nuancerede og holdbare løsninger på komplekse momsretlige problemstillinger. Faget retter sig således mod studerende, der virker eller ønsker at virke som advokat, rådgiver, revisor eller sagsbehandler på højeste niveau inden for det momsretlige fagområde. Faget, der udgør et af de tre specialiserede fag indenfor den samlede momsretlige fagpakke, behandler følgende delemner: Afgrænsning af afgiftssubjektet begrebet afgiftspligtige personer Fradragsret og efterfølgende regulering af fradragsret Udtagningsbeskatning Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige nationale og EU-retlige kilder. De studerende opnår herigennem kompetence til at identificere de relevante problemstillinger inden for de omfattede delemner samt foretage en afvejet og velargumenteret stillingtagen hertil under anvendelse af relevante nationale og EU-retlige kilder. 12

13 Faget er struktureret over følgende delemner: Afgrænsningen af begrebet afgiftspligtig person o Selvstændighedsbegrebet o Begrebet økonomisk virksomhed o Offentligretlige organer Analyse af adgangen til momsfradragsret samt efterfølgende regulering heraf o De formelle og materielle betingelser for opnåelse af fradragsret o Fuld og delvis fradragsret o Generalomkostninger og direkte henførbare omkostninger o Regulering af købsmoms i forbindelse med investeringsgoder Udtagningsbeskatning o Omfattede transaktioner o Opgørelse af afgiftsgrundlaget Den studerende skal opnå evnen til at anvende anerkendt juridisk metode i relation til komplicerede problemstillinger inden for fagets delemner under anvendelse af såvel national ret som den relevante EUret. Inden for fagets delemner skal de studerende kunne: Demonstrere kendskab til den relevante nationale og fællesskabsretlige lovgivning og praksis for så vidt angår momsretten Forståelse for juridisk metode og anvendelse af den fagspecifikke terminologi Indsigt i følgende centrale problemstillinger for så vidt angår de behandlede emner o Redegøre for afgrænsning af afgiftssubjektet de afgiftspligtige personer o Redegøre for betingelserne for opnåelse af fradragsret og efterfølgende regulering o Redegøre for udtagningsbeskatning Den samlede momsretlige fagpakke består af det almene basisfag Momsret samt tre specialiseringsfag: Momsret - afgiftspligtig person, fradragsret samt udtagning, Momsret - afgiftspligtig transaktion - afgiftsgrundlag leveringssted samt Momsret afgiftsfritagelserne. Den momsretlige fagpakke bibringer samlet set den studerende en højt specialiseret kompetence samt dyb viden om såvel national som EU-retlige regulering og praksis. Momsret Afgiftspligtig transaktion, afgiftsgrundlaget og leveringssted Fagets overordnede formål er at bibringe den studerende evnen til selvstændigt at tilvejebringe nuancerede 13

14 og holdbare løsninger på komplekse momsretlige problemstillinger. Faget retter sig således mod studerende, der virker eller ønsker at virke som advokat, rådgiver, revisor eller sagsbehandler på højeste niveau inden for det momsretlige fagområde. Faget, der udgør et af de tre specialiserede fag indenfor den samlede momsretlige fagpakke, behandler følgende delemner: Afgrænsning af afgiftsobjektet de afgiftspligtige transaktioner Opgørelsen af afgiftsgrundlaget Håndtering af handel over landegrænser med varer og ydelser med fokus på fastlæggelse af leverings-/beskatningssted Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige nationale og EU-retlige kilder. De studerende opnår herigennem kompetence til at identificere de relevante problemstillinger inden for de omfattede delemner samt foretage en afvejet og velargumenteret stillingtagen hertil under anvendelse af relevante nationale og EU-retlige kilder. Faget er struktureret over følgende delemner: Afgiftspligtig transaktion o Leverancebegrebet o Vederlagsbegrebet o Hel eller delvis virksomhedsoverdragelse o Blandede transaktioner Opgørelse af afgiftsgrundlaget o Hovedreglen o Rabat og bonus o Udlæg o Tilskud o Fiksering af afgiftsgrundlag ved samhandel mellem interesseforbundne parter Leveringsstedet for varer og ydelser o Betalingspligt o Registreringspligt De studerende skal opnå evnen til at anvende anerkendt juridisk metode i relation til komplicerede problemstillinger inden for fagets delemner under anvendelse af såvel national ret som den relevante EUret. Inden for fagets delemner skal de studerende kunne: Demonstrere kendskab til den relevante nationale og fællesskabsretlige lovgivning og praksis for så vidt angår momsretten Forståelse for juridisk metode og anvendelse af den fagspecifikke terminologi Indsigt i følgende centrale problemstillinger for så vidt angår de behandlede emner o Redegøre for afgrænsning af afgiftsobjektet de afgiftspligtige transaktioner o Redegøre for opgørelsen af afgiftsgrundlaget 14

15 o Redegøre for behandlingen af handel over landegrænser med varer og ydelser Den samlede momsretlige fagpakke består af det almene basisfag Momsret samt tre specialiseringsfag: Momsret - afgiftspligtig person, fradragsret samt udtagning, Momsret - afgiftspligtig transaktion - afgiftsgrundlag leveringssted samt Momsret afgiftsfritagelserne. Den momsretlige fagpakke bibringer samlet set den studerende en højt specialiseret kompetence samt dyb viden om såvel national som EU-retlige regulering og praksis. Personbeskatning Fagets formål er at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for generel personbeskatning. Faget behandler emner inden for fysiske personers skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter, beskatningen af ægtefæller og børn, skatteberegning og privatforbrugsopgørelser samt pensionsbeskatning. De studerende opnår viden, så de kan identificere fysiske personers objektive skattepligt og indkomstopgørelse. Den skattepligtige indkomst opgøres efter regelsættene i personskatteloven og indkomstarterne beskattes med forskellige satser. De studerende opnår færdigheder, så de kan identificere personers bruttoindtægter og skattemæssige fradragsmuligheder. Herudover får de studerende viden om og forståelse for skatteberegningen og hvordan sammenhængen er mellem indkomster og formue, herunder privatforbrugsberegning. De studerende får viden om familiebeskatningen, herunder mulighederne for overdragelse af aktiver mellem familiemedlemmer. Endelig får de studerende kendskab til de alternative muligheder for opsparing til pension og beskatningen ved udbetaling fra pensionsordninger, herunder skattebegunstigede og ikke skattebegunstigede pensionsordninger. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder. Faget er opbygget af fire moduler. Modul et omhandler fysiske personers bruttoindkomster og skattemæssige fradrag, herunder læren om rette indkomstmodtager og rette udgiftsholder. Modul to omhandler familiebeskatningen, dvs. beskatningen af ægtefæller og børn, herunder den særlige regulering ved ægteskabers indgåelse og opløsning. Modul tre omhandler indkomstkvalifikation efter personskatteloven og skatteberegning samt opgørelse af privatforbrug. Det fjerde modul omhandler den særlige regulering omkring pensioner, herunder skattebegunstigede og ikke skattebegunstigede ordninger samt beskatningen af pensionsudbetalinger, herunder udbetaling af pensionsordninger i utide. Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for fysiske personers indkomstopgørelse. Inden for fagets indhold skal den studerende kunne: 15

16 Identificere fysiske personers indkomstarter og skattemæssige fradrag og have kendskab til komponenterne for selve skatteberegningen Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Håndtere teknikken for skatteberegning og privatforbrugsberegning Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog Fagene Personbeskatning, Erhvervsbeskatning og Selskabsbeskatning er uddannelsens grundelementer inden for den subjektive og objektive skattepligt. Disse fag og fagene Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom, udgør de bærende elementer i uddannelsen. Personbeskatning er samtidig et fundament for fagene International Skatteret, Generationsskifte og virksomhedsomdannelse samt Dødsboskifte og dødsboskatteret. Selskabsbeskatning Fagets formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for generel kapitalselskabsbeskatning. Faget behandler selskabers subjektive og objektive skattepligt, herunder forhold vedrørende koncernbeskatning og sambeskatning. Det mere specifikke formål med faget er, at de studerende kan identificere hvilke juridiske enheder, der er underlagt selskabsbeskatning og kan kvalificere disse selskabers subjektive og objektive skattepligt. Når juridiske sammenslutninger er underlagt selskabsbeskatning, kvalificeres ydelser mellem selskabet og dets kapitalejere som udbytte eller avance. Der gælder en særlig skatteretlig regulering for disse ydelser, når kapitalejeren er et kapitalselskab. Selskaber kan have kapitalinteresser i andre selskaber, således at der opstår en koncernforbindelse. Ofte vil der være særlig regulering for disse interesseforbundne juridiske enheder. Der kan både være begunstigende og bebyrdende regler. Undervisningen behandler disse særlige regelkomplekser. Når selskaber er koncernforbundne, gælder en særlig skatteretlig regulering om sambeskatning. Denne sambeskatning er obligatorisk for selskaber underlagt fuld dansk beskatning og frivillig, for så vidt angår udenlandske koncernforbindelser. Sambeskatningsreglerne er komplekse og indeholder teknisk komplicerede beregninger. De studerende får kendskab til og forståelse for reglerne og de tekniske beregninger. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder. Faget indledes med at behandle den subjektive skattepligt for juridiske enheder. Det er essentielt, om en juridisk enhed kvalificeres som et skattepligtigt selskab. De særlige udfordringer, som opstår når et selskab indgår i en koncern, behandles. 16

17 Er det fastlagt, at en juridisk enhed er en selskabsskattepligtig enhed, er det afgørende at kende til den skatteretlige kvalifikation af formuebevægelser mellem selskabet og dets kapitalejere. Særligt når ejeren er en selskabskapitalejer, vil der være udfordringer og alternative løsningsmuligheder inden for skatteretten. Selskaber er i vidt omfang koncernforbundne, så derfor er indkomstopgørelse og skatteberegning i vidt omfang omfattet af sambeskatning. Enten den nationale obligatoriske eller den valgfrie internationale sambeskatning. De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for indkomstopgørelsen for kapitalselskaber. Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Identificere den subjektive skattepligt og redegøre for beskatningen af en juridisk enhed Behandle beskatningen af ejerne af en juridisk enhed Kunne identificere og redegøre for beskatningen af en koncern Identificere skatteretlige problemstillinger Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Kunne håndtere teknikken i relation til sambeskatning Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog. Fagene Selskabsbeskatning, Erhvervsbeskatning og Personbeskatning er uddannelsens grundelementer inden for den subjektive og objektive skattepligt. Disse fag og fagene Kursgevinster og finansielle kontrakter samt Udbytte og aktieavance udgør de bærende elementer i uddannelsen. Selskabsbeskatning er samtidig et fundament for fagene International skatteret, International selskabsskatteret, Regnskab og skat, Rekonstruktion og konkurs samt Transfer pricing. Toldret Fagets formål er, at give de studerende et overblik og en grundlæggende forståelse for toldretten, fagets retskilder og terminologi samt toldrettens anvendelsesområde. De studerende opnår viden om den EU-retlige regulering, nationale og internationale regler, og samspillet mellem disse regelsystemer. Fokus er på reguleringen af varens beskatning ved import, og reglerne for indførsel og udførsel af varer. De studerende bliver i stand til at identificere toldretlige problemstillinger og anvende de korrekte regelsæt og bestemmelser til at løse disse. 17

18 Faget omhandler følgende centrale emner: Toldteori: Toldrettens formål, retskilder og aktører. Sammenhængen mellem EU-retten, International ret og national ret. Forskel og sammenhæng mellem de materielle toldregler og toldrettens procedure regler. Overblik over toldprocedurerne: Import proceduren, eksport proceduren og de særlige procedurer. Toldskyld: Toldpligt, toldfritagelse og toldgodtgørelse. Beskatningselementerne: Toldværdi, oprindelse og tarifering. De studerende skal kunne anvende den juridiske metode og toldreglerne korrekt ved løsningen af en konkret problemstilling inden for de toldretlige elementer, der er en del af faget. Inden for fagets emneområde skal de studerende kunne: identificere de relevante toldretlige problemstillinger i en konkret case. vurdere hvilke fakta i en konkret situation, der er relevant for den toldretlige problemstilling. analysere den toldretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af et løsningsforslag. argumentere for og begrunde den foreslåede løsning på den toldretlige problemstilling. forklare den toldretlige problemstillinger og begrunde løsningen på et klart og korrekt sprog, med anvendelse af den korrekte toldretlige og juridiske terminologi. Toldret basis er fundamentet for fagene toldprocedurerne, beskatningselementerne samt toldskyld og toldgodtgørelse. Det anbefales derfor, at faget følges inden de øvrige toldfag påbegyndes. Toldretten er i høj grad EU-reguleret. Det anbefales derfor, at studerende har et godt kendskab til EU-retten. Toldret beskatningselementerne Fagets formål er, at bibringe de studerende evnen til selvstændigt, at kunne identificere og behandle komplekse problemstillinger, der opstår i forbindelse med toldrettens beskatningselementer. De studerende opnår viden den EU-retlige regulering og praksis vedrørende toldrettens beskatningselementer. Desuden opnår de studerende et solidt kendskab til og overblik over toldrettens beskatningselementer i nationale og internationale regler. Faget indeholder følgende centrale emner: Toldtariffens retsgrundlag og teori. Almindelige tariferingsbestemmelser. Bindende tariferingsoplysninger. EU-domstolens praksis i tariferingssager. Sammenhæng med de øvrige beskatningselementer og anden toldregulering. 18

19 Oprindelsesreglernes teoretiske grundlag og hjemmel. Den almindelig oprindelse og præferenceoprindelse. Kumulation og dokumentation. EU-domstolens praksis i oprindelsessager. Sammenhæng med de øvrige beskatningselementer og anden toldregulering. Toldværdireglernes formål og international aspekt. Den primære metode Transaktionsværdi. Tillæg og fradrag til toldværdien. De sekundære metoder. EU-domstolens praksis i toldværdisager. Sammenhæng med de øvrige beskatningselementer og anden toldregulering. De studerende skal kunne analysere et toldretligt sagskompleks på en metodisk måde, samt formulere de relevante toldretlige problemstillinger. De studerende skal kunne redegøre for de relevante problemstillinger og løse disse ved at inddrage det relevante retlige materiale. Løsningen skal præsenteres med et korrekt toldretligt og juridisk begrebsapparat Desuden skal de studerende kunne forholde sig analytiske og kritisk til den foreliggende praksis og litteratur. I relation til opgaveløsning kan en kritisk tilgang komme til udtryk ved, at eventuelle alternative løsninger overvejes. Ved den skriftlige eksamen skal de studerende, demonstrere: evne til at identificere de toldretlige problemstillinger, som opgaven rummer, og argumentere selvstændigt og nuanceret for en eller flere mulige løsninger. evne til at perspektivere problemstillingen i forhold til fagets indhold. evne til at strukturere besvarelsen på en hensigtsmæssig måde, således at løsningen bliver overskuelig og forståelig. forståelse for juridisk metode og anvendelse af den fagspecifikke terminologi. indgående kendskab til og overblik over den relevante EU-retlige, internationale og nationale praksis for så vidt angår beskatningselementerne i toldretten. evne til at forholde sig selvstændigt, kritisk og analytisk til regler og praksis på området. Beskatningselementerne i toldretten bygger oven på faget toldret basis. Det anbefales derfor, at faget toldret basis gennemføres inden beskatningselementerne i toldretten påbegyndes. Toldretten er desuden i høj grad EU-reguleret. Det anbefales derfor, at studerende har et godt kendskab til EU-retten. Toldret - toldprocedurerne Fagets formål er, at give de studerende evnen til selvstændigt at kunne identificere og behandle de komplekse og detaljerede juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med toldprocedurerne. Det kan dels være problemstillinger, der opstår i forbindelse med udstedelse og overholdelse af bevillingen, dels problemstillinger der opstår i forbindelse med toldprocedurernes anvendelse og misligholdelse. 19

20 De studerende opnår detaljeret og specialiseret viden om reguleringen af toldprocedurerne, således at de i relation til et foreliggende sagskompleks på en metodisk måde kan definere og formulere eventuelle toldretlige problemstillinger, og løse disse korrekt. Desuden får de studerende et solidt kendskab til og overblik over toldprocedurernes sammenhæng med nationale og internationale regler. Faget indeholder følgende centrale emner: Indførsel og overgang til fri omsætning. De særlige toldprocedurer anvendelsesområde. Bevillingen til de særlige toldprocedurer. Eksport og udførsel. Sammenhæng med den øvrige toldregulering. De studerende skal kunne analysere et sagskompleks og på en metodisk måde, formulere de relevante toldretlige problemstillinger. De studerende skal kunne redegøre for de relevante problemstillinger og løse disse ved at inddrage det relevante retlige materiale. Løsningen skal præsenteres med et korrekt toldretligt og juridisk begrebsapparat Desuden skal de studerende kunne forholde sig analytiske og kritisk til den foreliggende praksis og litteratur. I relation til opgaveløsning kan en kritisk tilgang komme til udtryk ved, at eventuelle alternative løsninger overvejes. Ved den skriftlige eksamen skal de studerende, demonstrere: evne til at identificere de toldretlige problemstillinger, som opgaven rummer, og argumentere selvstændigt og nuanceret for en eller flere mulige løsninger. evne til at perspektivere problemstillingen i forhold til fagets indhold. evne til at strukturere besvarelsen på en hensigtsmæssig måde, således at løsningen bliver overskuelig og forståelig. forståelse for juridisk metode og anvendelse af den fagspecifikke terminologi. indgående kendskab til og overblik over den relevante EU-retlige, internationale og nationale praksis for så vidt angår toldprocedurerne. evne til at forholde sig selvstændigt, kritisk og analytisk til regler og praksis på området. Toldprocedurerne bygger oven på faget toldret basis. Det anbefales derfor, at faget toldret basis gennemføres inden faget toldprocedurerne påbegyndes. Toldretten er desuden i høj grad EU-reguleret. Det anbefales derfor, at studerende har et godt kendskab til EU-retten. Toldret toldskyld og toldgodtgørelse Fagets formål er, at bibringe de studerende evnen til selvstændigt at kunne identificere og behandle komplekse og detaljerede juridiske problemstillinger, der opstår inden for områderne toldskyld og toldgodtgørelse. 20

21 De studerende opnår viden om den EU-retlige regulering og praksis vedrørende toldskyld og toldgodtgørelse, der sætter dem i stand til, at anvende reglerne i relation til de øvrige toldregler. Faget inddrager i høj grad EU-domstolens afgørelser, og træner dermed de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering af praksis. Faget tager udgangspunkt i teorien og retsgrundlaget vedrørende toldskyld og toldgodtgørelse, hvor EUdomstolens praksis spiller en afgørende rolle. De centrale emner i faget er: Reglernes grundlag og formål. Toldskyldens opståen, ved overgang til fri omsætning og midlertidig import, samt ved manglende overholdelse af reglerne. Tid og sted for toldskyldens opståen. Debitor for toldskyld. Opkrævning, forældelse og ophør af toldskyld. Toldgodtgørelse. De studerende skal kunne analysere en case på en metodisk måde, samt formulere de relevante toldretlige problemstillinger. De studerende skal kunne redegøre for de relevante problemstillinger og løse disse ved at inddrage det relevante retlige materiale. Løsningen skal præsenteres med anvendelse af et korrekt toldretligt og juridisk begrebsapparat Desuden skal de studerende kunne forholde sig analytiske og kritisk til den foreliggende praksis og litteratur. I relation til opgaveløsning kan en kritisk tilgang komme til udtryk ved, at eventuelle alternative løsninger overvejes. De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de toldretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for toldskyld og toldgodtgørelse. Ved den skriftlige eksamen skal de studerende, demonstrere: evne til at identificere de toldretlige problemstillinger, som opgaven rummer, og argumentere selvstændigt og nuanceret for en eller flere mulige løsninger. evne til at perspektivere problemstillingen i forhold til fagets indhold. evne til at strukturere besvarelsen på en hensigtsmæssig måde, således at løsningen bliver overskuelig og forståelig. forståelse for juridisk metode og anvendelse af den fagspecifikke terminologi. indgående kendskab til og overblik over den relevante EU-retlige, internationale og nationale praksis for så vidt angår toldskyld og toldgodtgørelse. evne til at forholde sig selvstændigt, kritisk og analytisk til regler og praksis på området. Faget toldskyld og toldgodtgørelse forudsætter et generelt kendskab til toldretten. Faget bygger således oven på den viden som er opnået i faget toldret basis. Det anbefales derfor, at faget toldret basis følges inden toldskyld og toldgodtgørelse påbegyndes. 21

22 Toldretten er desuden i høj grad EU-reguleret. Det anbefales derfor, at studerende har et godt kendskab til EU-retten. Udbytte og aktieavance Fagets formål er at give de studerende et teoretisk overblik over og en forståelse for den generelle beskatning af kapitalandele i form af udbytte og avance. Faget gennemgår den skatteretlige regulering af udbyttebeskatning og avancebeskatning på aktier og anparter. De problemkomplekser, som gennemgås, omhandler fysiske og juridiske skattesubjekter. De studerende opnår endvidere viden om og forståelse for de skatteretlige konsekvenser knyttet til kapitalejere, herunder mulighederne for at udtage midler fra kapitalselskaber. De studerende får viden om og forståelse for, hvorledes det fastslås, om en transaktion klassificeres som en afståelse eller som udbytte. De studerende får viden om og forståelse for kompleksiteten i samspillet mellem kapitalselskaber og kapitalejere. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder. Faget er struktureret i tre moduler inden for transaktioner mellem kapitalselskaber og kapitalejere. Modul et behandler de situationer, hvor kapitalselskaber udlodder udbytte til kapitalejerne, mens modul to omhandler de situationer, hvor kapitalejerne opnår en avance. Som en yderligere overbygning på disse moduler indeholder modul tre en gennemgang af retsstillingen, når en medarbejder i et kapitalselskab honoreres med kapitalandele. De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for beskatningen af kapitalandele. Inden for fagets indhold skal de studerende kunne: Redegøre for sammenhængen mellem udbytte og avance og forholdet mellem kapitalselskab og kapitalejer Vurdere og analysere de skatteretlige konsekvenser af udbytte, udlodning og avance Identificere skatteretlige problemstillinger Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling Håndtere teknikkerne i relation til indkomstopgørelsen Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog 22

MAS MASTER I SKAT. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS MASTER I SKAT. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS MASTER I SKAT r, læringsmål og prøvebestemmelser 4. september 2018 1 : Obligatoriske fag..side 3 Valgfrie fag Side 11 Masterprojekt.Side 25 Prøvebestemmelser Side 28 2 OBLIGATORISKE FAG Juridisk metode

Læs mere

MAS Master i Skat Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 21.02.17 1 : Obligatoriske fag..side 3 Valgfrie fag Side 11 Masterprojekt.Side 25 Prøvebestemmelser Side 27 2 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets

Læs mere

MAS Master i Skat Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske elementer

Læs mere

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 21-3-2014 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske

Læs mere

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 21-3-2014 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/10 2018 Skattelovforslag - ratificering af ændringer mv. af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Afskaffelse af selvanmelderordningen for eksport af køretøjer

Afskaffelse af selvanmelderordningen for eksport af køretøjer Skatteudvalget 2018-19 (Omtryk - 26-04-2019 - Yderligere fil vedhæftet) L 223 Bilag 4 Offentligt Sendt pr. e-mail til peter@yupex.dk Yupex Trading A/S Bøgekildevej 33 8361 Hasselager Afskaffelse af selvanmelderordningen

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Udkast til styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele mv.

Udkast til styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele mv. SKAT Østbanegade 123 København Ø 24. marts 2017 Udkast til styresignal vedr. økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele mv. FSR har den 6. marts modtaget SKATs udkast til styresignal

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 04032016 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske elementer

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR - 1 Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Østre Landsret

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 17.4.2019 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Rådets

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

S (2) ejer en filial (fast driftssted) i Danmark, som driver produktions- og salgsvirksomhed.

S (2) ejer en filial (fast driftssted) i Danmark, som driver produktions- og salgsvirksomhed. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND. MERC.-STUDIET Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 19859 INTERNATIONAL SKATTERET Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Direktør A, der har bopæl i Danmark, er direktør og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Partnerselskaber er deltagerne selvstændig erhvervsdrivende

Partnerselskaber er deltagerne selvstændig erhvervsdrivende - 1 Partnerselskaber er deltagerne selvstændig erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Partnerselskabet er hyppigt anvendt i de liberale erhverv. Selskabsformen forener på mange

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 469/2007 (1. afdeling) Bendt Knutssøn (advokat Claus Ulrik Holberg, beskikket) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 22-4-2015 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Semesterets organisering og forløb Semestret består dels af et afgangsprojekt på 10 ECTS, dels af Erhvervsøkonomisk Metode på 5 ECTS.

Semesterets organisering og forløb Semestret består dels af et afgangsprojekt på 10 ECTS, dels af Erhvervsøkonomisk Metode på 5 ECTS. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 1. semester på HDFR Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse mas master i skat 1 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens

Læs mere

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til

7. november 2018 EM 2018/191. Ændringsforslag. Til 7. november 2018 EM 2018/191 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Fritagelse for udbytteskat for pensionsopsparinger i grønlandske

Læs mere

"BILAG IV KENDETEGN Der må kun tages hensyn til de generelle kendetegn i kategori A og de særlige kendetegn i kategori B og stk. 1, litra b), nr. i),

BILAG IV KENDETEGN Der må kun tages hensyn til de generelle kendetegn i kategori A og de særlige kendetegn i kategori B og stk. 1, litra b), nr. i), "BILAG IV KENDETEGN Der må kun tages hensyn til de generelle kendetegn i kategori A og de særlige kendetegn i kategori B og stk. 1, litra b), nr. i), [...] samt litra c) og d), i kategori C, hvis "kriteriet

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Introduktion til moms 11/07/

Introduktion til moms 11/07/ Introduktion til moms 11/07/14 11.26 Generelt om momsen: Moms er en transaktionsbærende afgift som betyder at der i princippet skal betales moms i hvert led i en transaktionskæde. Momsregistrerede virksomheder

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager.

Jeg skal for god ordens skyld understrege, at jeg på grund af min tavshedspligt ikke har mulighed for at kommentere på enkeltsager. Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) J.nr. 14-0262799 Den 30. januar 2014 Talepapir samråd om avancer og udbytter til skattely Samrådsspørgsmål A Indledning

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Skatteudvalget L 103 Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L 103 Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 21 Offentligt 11. maj 2017 J.nr. 2017-610 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 103 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

SKAT s plan for kontrolaktiviteter i personer

SKAT s plan for kontrolaktiviteter i personer - 1 SKAT s plan for kontrolaktiviteter i 2016 - personer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har for nylig offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2016. I planen

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1287 af 27/4 2017

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1287 af 27/4 2017 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1287 af 27/4 2017 Skattelovforslag To skattelovforslag er fremsat i Folketinget. Det ene omhandler ejere af andele i transparente selskaber selvstændig

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 6.6.2018 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske parlament om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1346 af 9/10 2018 Lovforslag om implementering af skatteundgåelsesdirektivet mv. Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der skal implementere EU-direktiverne

Læs mere