IAS 1. Omhandler. Regnskabets præsentation og generelle indhold. Tilhørende IFRIC/SIC. SIC 29, Oplysning koncessionsrettigheder til at yde service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IAS 1. Omhandler. Regnskabets præsentation og generelle indhold. Tilhørende IFRIC/SIC. SIC 29, Oplysning koncessionsrettigheder til at yde service"

Transkript

1 IAS 1 Omhandler Tilhørende IFRIC/SIC Regnskabets præsentation og generelle indhold SIC 29, Oplysning koncessionsrettigheder til at yde service 178

2 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS 1 IAS 1 Præsentation af regnskaber IAS 1 fastlægger grundlaget for præsentation af regnskaber for at opnå sammenlignelighed både med virksomhedens egne regnskaber fra tidligere år og med an dre virksomheders regnskaber. Standarden indeholder en række generelle forhold om præsentation af regn ska ber, herunder krav til minimumsindhold. Standarden anvendes for alle regnskaber til brug for offentligheden, og den tager ikke hensyn til bestemte regnskabsbrugeres særlige informationsbehov. Regnskabsbrugerne er ifølge IASB-begrebsrammen primært investorer, långivere og andre kreditorer, der stiller risikovillig kapital til rådighed, idet deres behov også opfylder de fleste af behovene hos de andre regnskabsbrugere (såsom ansatte, kunder, offent lige myndigheder og offentligheden generelt). Standar den gælder for både separate regnskaber og koncernregnskaber og for alle typer af virksomheder. Standardens bestemmelser om struktur og indhold i regnskaber, gælder ikke for delårsrapporter som udarbejdes i sammendraget form i henhold til IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber. IASB fastslår, at formålet med regnskaber er at give information om en virksomheds finansielle stilling, indtjening og pengestrømme, som er til nytte for regnskabsbrugere, når de skal træffe beslutninger af økonomisk art. Regnskabets bestanddele Et fuldstændigt regnskab består af totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgø relse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Der skal gives mindst ét års sammenligningstal for samtlige beløbsangivelser i regnskabet. Virksomheden kan vælge for hver enkel hovedopgørelse eller for alle opgørelserne frivilligt at præsentere regnskabstal for flere regnskabsår. I disse tilfælde skal der også præsenteres yderligere sammenligningstal i noterne, der er knyttet til den eller de pågældende hovedopgørelser. Ved ændring i an vendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft, korrektion af fejl med tilbagevirkende kraft eller reklassifikationer skal der præsenteres en ba lance ved begyndelsen af det foregående år, hvis ændringen har en væsentlig indvirkning på åbningsbalancen for dette år, og virksomheden ikke allerede frivilligt præsenterer sammenligningstal pr. denne dato. Der er ikke i dette tilfælde krav om et ekstra års sammenligningstal i noterne til balancen ud over for de notekrav, som følger af IAS 1 og IAS 8, Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl. Man kan som et tillæg til regnskabet medtage, hvad der svarer til en regnskabsberetning, hvor finansielle forhold kan forklares mere udførligt, end det er sædvanligt at gøre i noterne, ligesom der kan medtages miljø beretnin ger og andre supplerende beretninger. Sådanne beret ninger er ikke er omfattet af IFRS. 179

3 Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering ÅRL stiller ikke krav om at præsentere en balance ved begyndelsen af det første sammenligningsår ved ændring i anvendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft, tilpas ning af poster med tilbagevirkende kraft eller reklas sifikationer i årsregnskabet. Ledelsesberetningen er ikke en del af regnskabet ifølge IFRS. Derfor skal alle oplysninger, som IFRS erne kræver, præsenteres i noterne eller i regnskabets øvrige elementer, medmindre det specifikt fremgår af en standard, at oplysningerne kan gives i fx ledelsesberetningen med direkte henvisning fra regnskabet/noterne. Ifølge ÅRL udgør års- og koncernregnskabet og ledelsesberetningen en helhed, der sammen med revisions- og ledelsespåtegningen samt eventuelle frivillige supplerende beretninger (om fx miljø, sociale og etiske forhold eller viden) udgør årsrapporten. Retvisende billede og overensstemmelse med IFRS Regnskabet skal give et retvisende billede af årets resultat, finansielle stilling og pengestrømme. Der skal gives de nødvendige yderligere oplysninger for, at regnskabet kan give et retvisende billede. Et retvisende billede forudsætter en troværdig præsenta tion af effekten af transaktioner og andre begivenheder og forhold i overensstemmelse med de definitioner og indregningskriterier for aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, der er angivet i IASB-begrebsrammen. Ved at anvende IFRS, suppleret med nødvendige yderligere oplysninger, forventes det, at man opnår regnskaber, der giver et retvisende billede. Virksomheder, der anvender IFRS, skal afgive en uforbeholden erklæring herom i anvendt regnskabspraksis eller i noterne. Regnskabet må ikke beskrives som værende i overensstem melse med IFRS erne, medmindre det fuldt ud opfylder alle bestemmelserne i gældende IFRS er. IFRS omfatter alle: International Financial Reporting Standards (IFRS) International Accounting Standards (IAS) Fortolkningsbidrag udarbejdet af IFRS Interpretations Committee (IFRIC) eller Standing Interpretations Committee (SIC). Anvendes en uhensigtsmæssig eller forkert regnskabspraksis, kan dette ikke afhjælpes ved, at der i regnskabet gives yderligere oplysninger. Fravigelse af en bestemmelse i IFRS I yderst sjældne tilfælde er det muligt at fravige en bestemmelse i IFRS erne, hvis det vil være misvisende at ud arbejde regnskabet efter den. Fraviges bestemmelsen, skal der gives særlige og omfattende oplysninger i regn skabet, bl.a. om den økonomiske indvirkning af fravigelsen på hver post i regnskabet, der påvirkes, inklusive sammenligningstal. Hertil kommer, at fravigelsen skal op lyses i efterfølgende perioder, hvis den har betydning for efterfølgende regnskabsperioder. Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering Ifølge ÅRL skal der gives oplysning om fra vigelsens beløbsmæssige indvirkning på aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet, mens IAS 1 kræver oplysning om fravigelsens indvirk ning på enhver regnskabspost, der påvirkes. 180

4 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS 1 Øvrige grundlæggende forudsætninger IAS 1 beskriver de grundlæggende forudsætninger, som gælder ved regnskabsaflæggelse efter IFRS, herunder bestemmelser vedrørende det retvisende billede og sammenligningstal, som er omtalt ovenfor. Bortset fra bestemmelserne vedrørende konsistent præsentation og sammenligningstal gælder de grundlæggende forudsætninger modsat resten af IAS 1 også for delårsregnskaber, der er aflagt efter IAS 34. Going concern Regnskabet skal aflægges på going concern-basis, medmindre ledelsen har til hensigt at likvidere virksomheden eller bringe dens aktiviteter til ophør eller ikke har noget realistisk alternativ hertil. Hvis ledelsen er bekendt med væsentlige usikkerheder vedrørende forhold eller begivenheder, som kan medføre væsentlig tvivl om virksomhedens fortsatte drift, skal disse usikkerheder oplyses. Hvis regnskabet ikke er aflagt på going concern-basis, skal dette oplyses tillige med årsagen hertil, samt på hvilket grundlag regnskabet så er udarbejdet. Periodisering Regnskabet (bortset fra pengestrømsopgørelsen) skal udarbejdes efter periodiseringsprincippet. Aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger indregnes, når de opfylder indregningskriterierne for de pågældende elementer. Væsentlighed og sammendragning af poster Virksomheden skal præsentere hver enkelt væsentlig kategori af ensartede poster. Poster af en anden art eller funktion skal præsenteres separat, medmindre de er uvæsentlige. Væsentlig information må ikke skjules for regnskabslæser, ved at den sammendrages med anden væsentlig, men uens information, eller ved at den væsentlige information tilsløres af uvæsentlig information. Overvejelser om væsentlighed gælder alle dele af regnskabet inkl. noterne. Det betyder fx, at selv i de tilfælde, hvor en standard kræver en specifik oplysning, skal væsentlighed fortsat overvejes, og at oplysningen kun skal medtages, hvis den er væsentlig. Modregning Aktiver og forpligtelser eller indtægter og omkostninger må ikke modregnes, medmindre en standard specifikt kræver eller tillader modregning. Hyppighed af regnskabsaflæggelse Virksomheden skal præsentere et fuldt regnskab inkl. sammenligningstal mindst én gang årligt. Hvis regnskabsperioden ændres, og regnskabet derfor indeholder en kortere eller længere periode end 12 måneder, skal der oplyses om årsagen hertil samt det faktum, at beløbene i regnskabet ikke er helt sammenlignelige. Konsistent præsentation Præsentationen og klassifikationen af poster i regnskabet skal være konsistente fra år til år medmindre det er åbenbart, som følge af væsentlige ændringer i virksomhedens forhold, at en anden præsentation eller klassifikation er mere relevant for regnskabsbrugerne, eller hvis en standard kræver ændring af præsentationen eller klassifikationen. Struktur og indhold Regnskabet skal tydeligt identificeres og adskille sig fra anden information i årsrapporten. Regnskabets enkelte elementer skal tydeligt identificeres, og følgende skal klart fremgå: Selskabets navn Om det er et koncernregnskab eller et separat virksomhedsregnskab Balancedagen eller den omfattede regnskabsperiode Præsentationsvalutaen Om beløb er angivet i hele valutaenheder (fx kroner), hele tusinde eller hele millioner. 181

5 Totalindkomstopgørelsen Den samlede totalindkomst, der omfatter periodens re sultat og øvrig totalindkomst skal præsenteres i en enkelt totalindkomstopgørelse, eller i to opgørelser: En opgørelse, der angiver elementerne i resultatet (separat resultatopgørelse), og en anden opgørelse, der begynder med resultatet og viser elementerne af øvrig totalindkomst (totalindkomstopgørelse). Alle indtægter og omkostninger skal medtages i resultatet, medmindre IFRS kræver eller tillader en anden behandling. IAS 1 bestemmer, hvilken information der skal fremgå af totalindkomstopgørelsen, og hvilken information der skal fremgå af enten totalindkomstopgørelsen eller i noterne. Der er ikke foreskrevet en fast rækkefølge eller skemaer som i ÅRL. Andre IFRS er stiller også krav til præsentationen i totalindkomstopgørelsen eller tilhørende noter. Udover de poster, som andre standarder måtte kræve, skal følgende poster præsenteres i resultatopgørelsen, hvis de er væsentlige: a) Omsætning b) Gevinst og tab fra ophør af indregning af finansielle aktiver, som måles til amortiseret kostpris c) Renteomkostninger d) Nedskrivning og tilbageførsel af nedskrivning på finansielle aktiver e) Andel af resultat i associerede virksomheder og joint ventures, som måles efter equity-metoden f) Gevinst og tab ved omklassificering af finansielle aktiver fra måling til amortiseret kostpris til måling til dagsværdi via resultatopgørelsen g) Recirkuleret gevinst eller tab ved omklassificering af finansielle aktiver fra måling til dagsværdi via øvrig totalindkomst til måling til dagsværdi via resultatet h) Skat af årets resultat i) Samlet beløb vedrørende ophørte aktiviteter. Omkostninger skal klassificeres efter enten deres art eller funktion. Klassificeres omkostninger efter funktion, skal der gives yderligere oplysninger om arten af omkostningerne, herunder afskrivninger og personaleomkostninger. IAS 1 kræver oplysning af resultatet (årets resultat), men har herudover ikke krav om visning af mellemtotaler, som fx resultat af primær drift/driftsresultat eller resultat af ordinær drift. Der skal dog indsættes yderligere linjer i totalindkomstopgørelsen, herunder i form af opdeling af de ovenfor nævnte poster, overskrifter eller mellemtotaler, når dette er relevant for regnskabslæsers forståelse af virksomhedens resultater. Hvis der præsenteres yderligere mellemtotaler, fx driftsresultat, EBITDA o.l., skal disse indeholde poster, der er indregnet og målt i overensstemmelse med IFRS, være præsenteret og benævnt på en måde, som er klar og forståelig, være konsistente fra periode til periode og må ikke være præsenteret på en mere fremtrædende måde end de mellemtotaler og totaler, der er krævet efter IFRS. Poster præsenteret under øvrig totalindkomst skal grupperes ud fra, om de efterfølgende skal recirkuleres til resultatopgørelsen eller om de ikke skal recirkuleres på et senere tidspunkt. Øvrig totalindkomst omfatter fx følgende poster: Poster, der ikke skal recirkulere til resultatopgørelsen Opskrivninger og tilbageførsel af opskrivninger ifølge IAS 16, Materielle anlægsaktiver, og IAS 38, Immaterielle aktiver Genmåling af pensionsforpligtelser og -aktiver ifølge IAS 19, Personaleydelser (aktuarmæssige gevinster og tab) Gevinster og tab på egenkapitalinstrumenter, der er klassificeret som dagsværdi via øvrig totalindkomst (IFRS 9) Gevinster og tab ved effektiv sikring af investeringer i egenkapitalinstrumenter, der er klassificeret som dagsværdi via øvrig totalindkomst (IFRS 9) Øvrig totalindkomst i associerede virksomheder. Poster, der skal recirkulere til resultatopgørelsen Valutakursreguleringer vedrørende omregning af udenlandske enheder ifølge IAS 21, Valutaomregning Gevinster og tab på finansielle aktiver (fordringer) der er klassificeret som dagsværdi via øvrig totalindkomst (IFRS 9) 182

6 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS 1 Ændring i dagsværdien af gæld som følge af ændring i virksomhedens egen kreditrisiko, når gælden måles til dagsværdi via resultatet (IFRS 9) Ændring i tidsværdien af optioner der behandles som sikringsinstrumenter, når virksomheden har valgt at behandle dette som en omkostning ved sikringen (IFRS 9) Ændring i forward element på forward kontrakter der behandles som sikringsinstrumenter, når virksomheden har valgt at behandle dette som en omkostning ved sikringen (IFRS 9) Gevinster og tab ved effektiv sikring af fremtidige pengestrømme, bortset fra basisadjustment (IFRS 9) Øvrig totalindkomst i associerede virksomheder. Poster under øvrig totalindkomst kan præsenteres enten med fradrag af de dermed forbundne skattemæssige virkninger (netto) eller før tilknyttede skattemæssige virkninger med præsentation af et samlet beløb for summen af skat vedrørende disse ele menter. Præsenteres posterne under øvrig totalindkomst efter skat, skal de skattebeløb, der vedrører hvert element af øvrig totalindkomst oplyses i noterne. Der skal derudover særskilt oplyses om beløb, som recirkuleres fra øvrig totalindkomst til periodens resultat. Fordeling af årets resultat og årets samlede totalindkomst til minoritetsinteresserne og modervirksomhedens aktionærer skal fremgå i tilknytning til totalindkomstop gørelsen og ikke som en særskilt post heri. Væsentlige indtægts- eller omkostningsposter Hvis indtægts- eller omkostningsposter er væsentlige for regnskabet, skal deres art og størrelse specificeres i totalindkomstopgørelsen, en eventuel separat resultatopgørelse eller oplyses i noterne. Følgende kan være eksempler herpå: Nedskrivning af varebeholdninger og materielle anlægsaktiver samt tilbageførsler af sådanne nedskrivninger Hensættelse til omstruktureringer Gevinst/tab ved salg af materielle anlægsaktiver og investeringer Gevinst/tab ved salg eller afvikling af større dattervirksomheder, divisioner o.l. (ophørte aktiviteter) Erstatninger og forlig i forbindelse med retssager Tilbageførsel af hensatte forpligtelser. Præsentation af særlige poster som ekstraordinære i totalindkomstopgørelsen, en eventuel separat resultatopgørelse eller i noterne er ikke tilladt. Forskelle mellem IFRS og danskregnskabs regulering Efter ÅRL indgår øvrig totalindkomst i egenkapitalopgørelsen. ÅRL indeholder ikke krav om en totalindkomstopgørelse. Balancen IAS 1 bestemmer også, hvilken information der skal fremgå af hhv. balancen og noterne. Andre IFRS er stiller også krav til balancen. IAS 1 nævner følgende poster, som skal præsenteres særskilt i balancen, hvis de er væsentlige: a) Materielle anlægsaktiver b) Investeringsejendomme c) Immaterielle aktiver d) Finansielle aktiver (eksklusiv beløb, som indgår i posterne f), i) og j)) e) Aktiver vedr. forsikringskontrakter omfattet af IFRS 17, Forsikringskontrakter f) Investeringer, der indregnes ved anvendelse af equity-metoden g) Biologiske aktiver omfattet af IAS 41, Landbrug h) Varebeholdninger i) Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender j) Likvider k) Total for anlægsaktiver eller grupper af aktiver, der er bestemt for salg l) Varekreditorer og anden gæld m) Hensættelser n) Finansielle forpligtelser (eksklusiv beløb, som indgår i posterne l) og m)) o) Forpligtelser vedr. forsikringskontrakter omfattet af IFRS 17 p) Tilgodehavende og skyldig skat, som defineret i IAS 12, Indkomstskatter q) Forpligtelser og aktiver vedr. udskudt skat, som defineret i IAS 12 r) Forpligtelser, der er knyttet til grupper af aktiver, der er bestemt for salg s) Minoritetsinteresser, præsenteret som en del af egenkapital t) Selskabskapital og reserver tilhørende modervirksomhedens aktionærer. 183

7 Der er heller ikke foreskrevet en fast rækkefølge for balancens poster eller krav om specifikke mellemtotaler. Hvis der præsenteres mellemtotaler i balancen, gælder de samme betingelser for disse, som er omtalt ovenfor for mellemtotaler i totalindkomstopgørelsen. Aktiver præsenteres som langfristede aktiver (non-current) og kortfristede aktiver (current), og forpligtelser præsenteres som kortfristede forpligtelser (current) og langfristede forpligtelser (non-current). Præsentation ef ter likviditetsorden skal kun anvendes, hvis dette er mere relevant. I denne publikation anvendes de gængse dan ske begreber anlægsaktiver og omsætningsaktiver som synonym for henholdsvis langfristede og kortfristede akti ver, selvom der er nuanceforskelle i definitionerne. Ifølge IAS 1 klassificeres aktiver som omsætningsaktiver (current assets), hvis de enten forventes realiseret i løbet af virksomhedens normale driftscyklus eller inden for 12 måneder efter balancedagen, besiddes primært med salg for øje, eller er likvide beholdninger til fri disposition inden for 12 måneder fra balancedagen. Alle andre aktiver klassificeres som anlægsaktiver (non-current assets), selvom de ikke er anskaffet med henblik på vedvarende eje eller brug i virksomheden. Forpligtelser er kortfristede, hvis de enten forventes afregnet i det normale forretningsforløb eller indfriet inden for 12 måneder efter balancedagen, besiddes med han del for øje, eller virksomheden ikke har en ubetinget ret til at udskyde indfrielsen af dem til mindst 12 måneder efter balancedagen. Alle andre gældsposter er langfristede. Ved opdeling af forpligtelser i henholdsvis kort- og langfristede forpligtelser, skal der ses på formalia i låneaftalerne. Hvis ikke virksomheden på balancedagen har en ubetinget ret til at udskyde indfrielsen af forpligtelsen til senere end 12 måneder fra balancedagen, skal gældsposten klassificeres som kortfristet gæld. Hvis retten til at udskyde indfrielsen af forpligtelsen er betinget af, at virksomheden opfylder specifikke lånevilkår, anses retten kun at eksistere, hvis virksomheden på balancedagen lever op til disse lånevilkår uanset, at långiver først tester overholdelsen af vilkårene på et senere tidspunkt.* Langfristede forpligtelser, der forfalder ved brud på låne vilkår, skal præsenteres som kortfristede, hvis der på balancedagen er brud på lånevilkår. Dette gælder, uanset at långiver, før årsrapporten aflægges, har indvilliget i ikke at kræve lånet indfriet inden 12 måneder efter balancedagen. Det skal for hver aktivpost og gældspost oplyses, hvor stor en del, der forfalder inden for henholdsvis 12 måneder fra balancedagen og efter 12 måneder fra balancedagen. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser må ikke præsen teres som henholdsvis omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Afledte finansielle instrumenter falder pr. definition ind under kategorien dagsværdi via resultatopgørelsen. Det betyder dog ikke, at afledte finansielle in strumenter altid skal præsenteres som omsæt ningsakti ver/kortfristede forpligtelser, idet det er instrumentets afregningstidspunkt, der afgør, om det klassificeres som kort- eller langfristet. * Bemærk, at dette gælder for virksomheder, der har implementeret ændringer til IAS 1 vedr. klassifikation af forpligtelser som kort- eller langfristet, udsendt af IASB i januar 2020 med ikrafttrædelse 1. januar IASB har i ED/2021/9 Non-current Liabilities with Covenants - Proposed amendment to IAS 1, udsendt i november 2021 foreslået ændringer, som præciserer og i visse tilfælde ændrer på behandlingen af langfristet gæld med specifikke lånevilkår, samt foreslået udskydelse af ikrafttrædelsen til 1. januar

8 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS 1 Egenkapitalopgørelsen Egenkapitalopgørelsen skal som minimum indeholde den samlede totalindkomst for regnskabsåret med særskilt angivelse af de samlede beløb, der kan henføres til ejere af modervirksomheden og til minoritetsinteresser virkningerne for hvert egenkapitalelement af ændringer i anvendt regnskabspraksis og korrektion af fejl efter IAS 8 kapitaltransaktioner med ejere og udbytteuddelinger til ejerne en afstemning mellem den regnskabsmæssige værdi af hvert egenkapitalelement ved regnskabsårets begyndelse og afslutning med separat oplysning om hver ændring. Bevægelser på egenkapitalen vedrørende øvrig totalindkomst skal enten specificeres i egenkapitalopgørelsen eller i noterne. Herudover skal der enten i egenkapitalopgørelsen eller i noterne oplyses om den beløbsmæssige størrelse af udbytte, der er indregnet som udlodninger til ejere i løbet af regnskabsåret, og det dermed forbundne beløb pr. aktie. Foreslået, men ikke deklareret udbytte vises i noterne. Minoritetsinteresserne præsenteres særskilt inden for egenkapitalen. Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering Ifølge IAS 1 skal årets resultat fordelt på den andel, der kan henføres til modervirksomhedens aktionærer, og den andel, der kan henføres til minoritetsinteresserne, præsenteres i tilknytning til total indkomstopgørelsen. Efter ÅRL præsenteres mi noritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat som en særskilt post i ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud. Efter ÅRL skal ledelsens forslag til udbytte fremgå som en særskilt post i egenkapitalen under overført overskud eller underskud. Efter IFRS oplyses ledelsens forslag til udbytte i noterne. Efter ÅRL kan der vælges mellem to skemaer for præsentation af balancen. Efter det ene skema opdeles forpligtelser i hhv. hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser. Denne opdeling findes ikke efter IFRS, hvor hensatte forpligtelser indgår under hhv. kortfristede og langfristede forpligtelser. Det andet skema efter ÅRL har en opdeling svarende til IFRS med opdeling i kort- og langfristede aktiver og forpligtelser. Oplysninger i regnskabet Noterne skal struktureres på en systematisk måde, som fremmer forståelsen og sammenligneligheden af virksomhedens regnskaber. Eksempler på en systematisk rækkefølge og gruppering af noterne omfatter bl.a. præsentation af de noter, der har størst betydning for forståelsen af den finansielle stilling og de opnåede resultater, først, fx ved gruppering af information om specifikke driftsaktiviteter sammen præsentation af noter relateret til poster af ensartet karakter sammen, fx ved samlet præsentation af noter vedrørende aktiver, der måles til dagsværdi præsentation i den rækkefølge, som de enkelte regnskabsposter er præsenteret i i regnskabet. 185

9 Forskelle mellem IFRS og dansk regnskabsregulering Efter ÅRL skal noterne til årsregnskabet præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører. Efter IFRS struktureres noterne på en måde, som bedst fremmer forståelsen og sammenligneligheden af virksomhedens regnskaber. Der skal oplyses om væsentlig anvendt regnskabspraksis.* Anvendt regnskabspraksis vedr. uvæsentlige transaktioner, begivenheder eller forhold er som udgangspunkt uvæsentlig og skal ikke oplyses. Desuden er oplysning af anvendt regnskabspraksis vedr. væsentlige transaktioner, begivenheder eller forhold ikke nødvendigvis væsentlig. Oplysning om anvendt regnskabspraksis formodes at være væsentlig, hvis den vedr. væsentlige transaktioner, begivenheder eller forhold, og regnskabspraksis a) er ændret i perioden b) er et resultat af valg mellem alternative behandlinger tilladt af IFRS c) er et resultat af anvendelse af IAS 8 (fx vedr. forhold, der ikke er eksplicit reguleret i IFRS d) vedr. et område, hvor virksomheden må foretage betydelige skøn og vurderinger e) vedr. et komplekst regnskabsforhold og hvor oplysningerne er nødvendige for regnskabslæsers forståelse af transaktionerne, begivenhederne eller forholdene Der skal i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis eller i en note oplyses om de vurderinger (bortset fra regn skabsmæssige skøn), ledelsen har foretaget som led i an vendelsen af virksomhedens regnskabspraksis, og som har størst indvirkning på målingen af poster, der er ind regnet i regnskabet. Ledelsen foretager eksempelvis vurderinger, når den skal afgøre, om et finansielt aktiv opfylder kriterierne for måling til amortiseret kostpris (IFRS 9) en aftale er en finansiel leasingkontrakt (Kun relevant for leasinggiver når IFRS 16, Leasing er trådt i kraft) et salg genererer indtægter eller i realiteten er et lånearrangement forholdet mellem virksomheden og en særlig virksomhed (SPE Special Purpose Entity) indi kerer, at SPE en er underlagt kontrol af virksomheden. Væsentlige kilder til usikkerheder ved skøn skal oplyses. Dette omfatter de væsentligste forudsætninger, der er lagt til grund ved vurderingen af forventningerne til fremtiden. Der skal desuden oplyses om andre væsentli ge usikkerheder vedrørende skøn, der er foretaget på balancedagen, og som er forbundet med en betydelig ri siko for, at den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser vil blive reguleret væsentligt i det kommen de regnskabsår. Oplysningerne skal indeholde beskrivelse af, hvilken art af henholdsvis aktiver og forpligtelser, forholdet vedrører, og deres regnskabsmæssige værdier på balan cedagen. Væsentlige kilder til usikkerheder er fx væsentlige forud sætninger og usikkerheder ved måling af genindvindingsværdien af anlægsaktiver indregning af en hensættelse til dækning af erstatning i forbindelse med en ikke afsluttet retssag. For hver aktieklasse skal der oplyses om antallet af aktier og antallet af aktier, der er udstedt, men endnu ikke fuldt indbetalt og de særlige rettigheder, der måtte være knyttet til de enkelte aktieklasser. Den nominelle værdi pr. aktie skal angi ves. Der skal for hver aktieklasse foretages en afstemning af antallet af aktier i begyndelsen af året og ved slutningen af året. Der skal gives oplysninger om egne aktier, som modervirksomheden selv, dattervirksomheder og as socierede virksomheder ejer. På samme måde skal der gi ves oplysninger om aktier, som kan kræves udstedt ifølge optionsaftaler eller salgskontrakter, inklusiv oplysninger om betingelser og beløb. Karakteren og formålet med de enkelte reserver i egenkapitalen skal også angives. * Krav til oplysning vedr. anvendt regnskabspraksis er baseret på ændringer til IAS 1 vedr. oplysning om anvendt regnskabspraksis, udsendt af IASB i februar 2021 med ikrafttrædelse 1. januar

10 IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS 1 Om virksomhedens kapital skal oplyses virksomhedens målsætning, politikker og procedurer for styring af kapital kvantitative oplysninger om, hvad virksomheden betragter som kapital hvorvidt virksomheden har levet op til eventuelle kapitalkrav, som den måtte være underlagt hvis virksomheden ikke har levet op til eventuelle kapitalkrav, hvilke konsekvenser den manglende opfyldelse af kapitalkrav har for virksomheden. Der er desuden særlige oplysningskrav for egenkapitalin strumenter med tilbagekøbspligt for virksomheden. Virksomheden skal i noterne oplyse om det samlede ud bytte og udbytte pr. aktie, som enten er foreslået eller deklareret før regnskabets godkendelse, men som ikke er indregnet i balancen. Endelig skal virksomheden oplyse følgende, hvis det ikke er oplyst på anden måde i forbindelse med offentliggø relsen af regnskabet: Hjemsted og juridisk selskabsform Virksomhedens adresse Virksomhedens drifts- og hovedaktiviteter Navnet på virksomhedens hhv. umiddelbare og ultimative modervirksomhed Virksomhedens levetid, hvis der er tale om en virksomhed, som er stiftet med henblik på at eksistere i en begrænset periode, hvorefter den likvideres. Endelig stiller SIC 29 yderligere oplysningskrav til aftaler, hvor en virksomhed (operatør) får tildelt koncessionsret tigheder af en anden virksomhed (leverandør) til at yde service, der giver offentligheden adgang til større an lægsbyggerier e.l., fx broer, lufthavne eller telekommuni kationsnetværk. Vi henviser i øvrigt til Appendiks til IAS 1, der giver et il lustrativt eksempel på en totalindkomstopgørelse, balan ce og egenkapitalopgørelse, som lever op til minimums kravene i IAS 1, samt vores globale IFRS-eksempelregnskab, som kan downloades fra 187

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 19.12.2015 L 333/97 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2406 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Esbjerg Ugeavis Fond Årsrapport for 2013

Esbjerg Ugeavis Fond Årsrapport for 2013 Esbjerg Ugeavis Fond Årsrapport for 2013 CVR-nr. 77 44 45 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /5 2014 Holger Refslund Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar marts 2016

Resultatopgørelse 1. januar marts 2016 Resultatopgørelse 1. januar - 31. marts Omsætning 3.663 3.859 Direkte Omkostninger -6.438-6.598 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) -2.775-2.739 Afskrivninger Afskrivning på materielle anlægsaktiver

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 90/78 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 301/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rute Danmark ApS. Europaplads Aarhus C. Årsrapport 1. juli juni 2018

Rute Danmark ApS. Europaplads Aarhus C. Årsrapport 1. juli juni 2018 Rute Danmark ApS Europaplads 6 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2018 Thomas Hintze Dirigent Side

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

IAS 21. Omhandler. Valutaomregning. Tilhørende IFRIC/SIC

IAS 21. Omhandler. Valutaomregning. Tilhørende IFRIC/SIC IAS 21 Omhandler Tilhørende IFRIC/SIC Valutaomregning IFRIC 16, Regnskabsmæssig afdækning af valutarisikoen i en investering i en udenlandsk enhed IFRIC 22, Valutakursomregning af forudbetalinger SIC 7,

Læs mere

PK 63 Holding ApS. Hellerupvej 43, 2. tv., 2900 Hellerup. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31.

PK 63 Holding ApS. Hellerupvej 43, 2. tv., 2900 Hellerup. CVR-nr Årsrapport for perioden 1. januar til 31. Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr. 35 25 76 91 København Poul Bundgaards Vej 1, 1. 2500 Valby Odense Hjallesevej 126 5230 Odense M Hellerupvej 43, 2. tv., 2900 Hellerup CVR-nr.

Læs mere

Vester77 ApS. Årsrapport for 2017

Vester77 ApS. Årsrapport for 2017 Vester77 ApS C/O Larissa Bochineck, Frydendalsvej 14, 1809 Frederiksberg C Årsrapport for 2017 (regnskabsår 1/1-30/6) CVR-nr. 31 28 29 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANICA REVISION ApS. Rødegårdsvej Odense M. Årsrapport 1. januar december 2016

DANICA REVISION ApS. Rødegårdsvej Odense M. Årsrapport 1. januar december 2016 DANICA REVISION ApS Rødegårdsvej 182 5230 Odense M Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2017 Özgür Basoda

Læs mere

BUSINESS 88 ApS. Center Boulevard København S. Årsrapport 1. juli juni 2018

BUSINESS 88 ApS. Center Boulevard København S. Årsrapport 1. juli juni 2018 BUSINESS 88 ApS Center Boulevard 5 2300 København S Årsrapport 1. juli 2017-30. juni 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2018 thorbjørn henriksen

Læs mere

NORDSTRAND HUSE ApS. H.C. Lumbyes Gade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2017

NORDSTRAND HUSE ApS. H.C. Lumbyes Gade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2017 NORDSTRAND HUSE ApS H.C. Lumbyes Gade 51 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Jesper

Læs mere

LH HANDEL & LOGISTIK ApS

LH HANDEL & LOGISTIK ApS LH HANDEL & LOGISTIK ApS Gestenvej 33 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2017 Lars Erik Højbjerg

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TORBEN HOLME NIELSEN ApS

TORBEN HOLME NIELSEN ApS TORBEN HOLME NIELSEN ApS Damgårdsvej 24 2930 Klampenborg Årsrapport 1. oktober 2016-30. september 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2018 Karina

Læs mere

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr

SU II ApS. Årsrapport for Langelinie 27, 5230 Odense M. CVR-nr SU II ApS Langelinie 27, 5230 Odense M Årsrapport for 2017 CVR-nr. 25 56 90 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05 2018 Sune Uhrenholt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

QNA ApS. Højen Herning. Årsrapport 1. juli juni 2017

QNA ApS. Højen Herning. Årsrapport 1. juli juni 2017 QNA ApS Højen 47 7400 Herning Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2017 HENRIK OLESEN Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Financial Outsourcing ApS

Financial Outsourcing ApS Financial Outsourcing ApS Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2019

Læs mere

ACS-Trælast A/S. Årsrapport for 1. januar december Tømmerup 77, 2770 Kastrup. CVR-nr

ACS-Trælast A/S. Årsrapport for 1. januar december Tømmerup 77, 2770 Kastrup. CVR-nr ACS-Trælast A/S Tømmerup 77, 2770 Kastrup CVR-nr. 12 37 58 08 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 7. april 2014 Som dirigent:... Dennis Wager

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2016/17

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2016/17 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2016/17 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2018 Johnny Hast Hansen

Læs mere

MIAMI CAFÉ & BAR S.M.B.A.

MIAMI CAFÉ & BAR S.M.B.A. MIAMI CAFÉ & BAR S.M.B.A. Gammeltorv 16 1457 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2018 Simran

Læs mere

Kami Vejen ApS Strandvejen Kolding CVR-nr Årsrapport 2018

Kami Vejen ApS Strandvejen Kolding CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Kami Vejen ApS Strandvejen 7 6000 Kolding CVR-nr. 39173115

Læs mere

HOL8206 HOLDING ApS. Højen Herning. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er godkendt den 21/12/2017. HENRIK OLESEN Dirigent

HOL8206 HOLDING ApS. Højen Herning. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er godkendt den 21/12/2017. HENRIK OLESEN Dirigent HOL8206 HOLDING ApS Højen 47 7400 Herning Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er godkendt den 21/12/2017 HENRIK OLESEN Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Egon Pedersen Re-Invest ApS

Egon Pedersen Re-Invest ApS Strandvejen 114A 2900 Hellerup CVR-nr. 78409711 Årsrapport for 2017 32. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2018 Lars C. Pedersen Dirigent

Læs mere

Shopstart ApS. Jyllandsgade 4, 1 mf 7400 Herning. Årsrapport 1. januar december 2018

Shopstart ApS. Jyllandsgade 4, 1 mf 7400 Herning. Årsrapport 1. januar december 2018 Shopstart ApS Jyllandsgade 4, 1 mf 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2018-31. december 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2019 Martin Bay Dirigent

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Intellego ApS. Årsrapport for 2017

Intellego ApS. Årsrapport for 2017 Intellego ApS Njalsgade 76, 2300 København S Årsrapport for 2017 (regnskabsår 11/5-31/12) CVR-nr. 38 63 58 75 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2018

Læs mere

APS AF 13/ C/O PETER MØLLER, TRUDSVEJ 2, TRUDSVEJ 2, 9700 BRØNDERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2018

APS AF 13/ C/O PETER MØLLER, TRUDSVEJ 2, TRUDSVEJ 2, 9700 BRØNDERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2018 ApS af 13/5 c/o Peter M 9700 Brønde 16214671 APS AF 13/5 1993 C/O PETER MØLLER, TRUDSVEJ 2, TRUDSVEJ 2, 9700 BRØNDERSLEV ÅRSRAPPORT Års 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eggert Eggert ApS Klarinetvej Horsens CVR-nr Årsrapport

Eggert Eggert ApS Klarinetvej Horsens CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Eggert Eggert ApS Klarinetvej 10 8700 Horsens CVR-nr.

Læs mere

Islev bilcenter ApS Islevdalvej Rødovre

Islev bilcenter ApS Islevdalvej Rødovre Islevdalvej 200 2610 Rødovre CVR-nummer: 39255243 ÅRSRAPPORT 17. januar - 31. december 2018 (1. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2019 Dirigent Mikki Nyholm Bruun INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MLI Huse Holding ApS Tørveskæret Viborg CVR-nr Årsrapport 2017

MLI Huse Holding ApS Tørveskæret Viborg CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk MLI Huse Holding ApS Tørveskæret 15 8800 Viborg

Læs mere

Sportigan Støvring Holding ApS Volsted Skolevej Støvring CVR-nr Årsrapport 2016

Sportigan Støvring Holding ApS Volsted Skolevej Støvring CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Sportigan Støvring Holding ApS Volsted Skolevej

Læs mere

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2017 HOLDINGSE Strandgade 1401 Køben 36021632 HOLDINGSELSKABET HBR AF 1/10 2013 APS STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2016-30. SEPTEMBER 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 HOLDINGSE Strandgade 1401 Køben 36021632 HOLDINGSELSKABET HBR AF 1/10 2013 APS STRANDGADE 12, 1401 KØBENHAVN K ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

HOLDINGSELSKABET FRL AF 10/ APS GRANGAARD ALLÉ 2, 7300 JELLING 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

HOLDINGSELSKABET FRL AF 10/ APS GRANGAARD ALLÉ 2, 7300 JELLING 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 Holdingselsk Grangaard A 7300 Jelling 35875379 HOLDINGSELSKABET FRL AF 10/2 2015 APS GRANGAARD ALLÉ 2, 7300 JELLING ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

PLS 1 ApS. Busbjergvej Bjerringbro. Årsrapport 1. oktober september 2015

PLS 1 ApS. Busbjergvej Bjerringbro. Årsrapport 1. oktober september 2015 PLS 1 ApS Busbjergvej 85 8850 Bjerringbro Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2016 Peter Lykke Sørensen

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017

LOGOCARE INVEST ApS. Krogsbøllevej Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2017 LOGOCARE INVEST ApS Krogsbøllevej 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2017 John Holm Dirigent Side

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 R INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

4audit rådgivning ApS. Årsrapport 2015/16

4audit rådgivning ApS. Årsrapport 2015/16 Goldschmidtsvænget 6 5230 Odense M CVR-nr. 34054657 Årsrapport 2015/16 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. december 2016 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

PM - STATSAUT. REVISIONS APS C/O PETER MØLLER, TRUDSVEJ 2, 9700 BRØNDERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2017

PM - STATSAUT. REVISIONS APS C/O PETER MØLLER, TRUDSVEJ 2, 9700 BRØNDERSLEV 1. JANUAR DECEMBER 2017 PM - Statsau c/o Peter M 9700 Brønde 16214671 PM - STATSAUT. REVISIONS APS C/O PETER MØLLER, TRUDSVEJ 2, 9700 BRØNDERSLEV ÅRSRAPPORT Års 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

RISIKA ApS. Bredgade 33C 1260 København K. Årsrapport 1. juli december 2017

RISIKA ApS. Bredgade 33C 1260 København K. Årsrapport 1. juli december 2017 RISIKA ApS Bredgade 33C 1260 København K Årsrapport 1. juli 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2018 Nicolai Rasmussen Dirigent

Læs mere

Christopher Music ApS

Christopher Music ApS Christopher Music ApS Christianshavns Voldgade 8, 3. sal 1424 København K CVR-nr. 35 84 21 87 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06

Læs mere

RUDBÆK HOLDING ApS. Damhavevej Odense S. Årsrapport 1. januar december 2017

RUDBÆK HOLDING ApS. Damhavevej Odense S. Årsrapport 1. januar december 2017 RUDBÆK HOLDING ApS Damhavevej 55 5260 Odense S Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/06/2018 Jan Rudbæk Larsen

Læs mere

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Store Kongensgade 26 1264 København K CVR-nr. 37 36 90 71 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kimco International ApS Miravej 10, 7100 Vejle. Årsrapport regnskabsår

Kimco International ApS Miravej 10, 7100 Vejle. Årsrapport regnskabsår Miravej 10, 7100 Vejle CVR-nr. 34802734 Årsrapport 2016 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. juni 2017 Flemming Kops Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

SYVSTEN KRO INVEST ApS

SYVSTEN KRO INVEST ApS SYVSTEN KRO INVEST ApS Ålborgvej 439, st tv 9352 Dybvad Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2018 Liselotte

Læs mere

FLY HOLDING ApS. Trommesalen 3, 3 tv 1614 København V. Årsrapport 1. januar december 2017

FLY HOLDING ApS. Trommesalen 3, 3 tv 1614 København V. Årsrapport 1. januar december 2017 FLY HOLDING ApS Trommesalen 3, 3 tv 1614 København V Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Søren Fly Pedersen

Læs mere

Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur ApS

Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur ApS Dansk Arbejdsskadeforsikring Agentur ApS Palægade 3, 3 th 1261 København K Årsrapport 15. april 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/3

Den Europæiske Unions Tidende L 339/3 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1274/2008 af 17. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Stallex Invest ApS Ndr. Landevej Tønder CVR-nr Årsrapport

Stallex Invest ApS Ndr. Landevej Tønder CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Stallex Invest ApS Ndr. Landevej 4 6270 Tønder CVR-nr.

Læs mere

Christiansgården Holding P/S

Christiansgården Holding P/S c/o Lægernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30523768 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Heuer Leasing ApS. Rådhustorvet 9, 2 th 8700 Horsens. Årsrapport 1. marts december 2017

Heuer Leasing ApS. Rådhustorvet 9, 2 th 8700 Horsens. Årsrapport 1. marts december 2017 Heuer Leasing ApS Rådhustorvet 9, 2 th 8700 Horsens Årsrapport 1. marts 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2018 John Rosendorf

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

RELEASE LEASING ApS. Farverland Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2017

RELEASE LEASING ApS. Farverland Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2017 RELEASE LEASING ApS Farverland 5 2600 Glostrup Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/12/2017 Nicolas Bergholdt Dirigent

Læs mere

Marianne Hvid Holding ApS

Marianne Hvid Holding ApS Marianne Hvid Holding ApS Kongevej 72, st. 6400 Sønderborg CVR-nr. 36 46 67 82 Årsrapport for 2016 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Mercandia Invest A/S CVR-nr

Mercandia Invest A/S CVR-nr Mercandia Invest A/S CVR-nr. 21 58 97 13 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. februar 2014. Christian Bendik

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FOLKENBERG HOLDING APS OVER BØLGEN 2 C, 2., 2670 GREVE 1. JANUAR DECEMBER 2017

FOLKENBERG HOLDING APS OVER BØLGEN 2 C, 2., 2670 GREVE 1. JANUAR DECEMBER 2017 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FOLKENBERG HOLDING APS OVER BØLGEN 2 C, 2., 2670

Læs mere

KKHL 1 ApS Dybbølvej 27, 8600 Silkeborg. Årsrapport. 10. november december 2017

KKHL 1 ApS Dybbølvej 27, 8600 Silkeborg. Årsrapport. 10. november december 2017 KKHL 1 ApS Dybbølvej 27, 8600 Silkeborg CVR-nr. 38 20 39 75 Årsrapport 10. november 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. juni 2018.

Læs mere

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017

Blyde Holding ApS. Årsrapport for 2017 Blyde Holding ApS Sørupvej 72, 3480 Fredensborg Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 15 98 89 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/6 2018 Jørgen Nielsen Dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KLAUS MØLLER HOLDING ApS Vinkelvej Viborg CVR-nr Årsrapport 2018

KLAUS MØLLER HOLDING ApS Vinkelvej Viborg CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk KLAUS MØLLER HOLDING ApS Vinkelvej

Læs mere

Kragh & Jytzler Group ApS. Årsrapport for 2017/18

Kragh & Jytzler Group ApS. Årsrapport for 2017/18 Kragh & Jytzler Group ApS Østergade 1A, 1. tv, 6700 Esbjerg Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 9/11-30/6) CVR-nr. 39 08 33 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DT BOLIG ApS. Smakkegårdsvej Gentofte. Årsrapport 1. januar december 2017

DT BOLIG ApS. Smakkegårdsvej Gentofte. Årsrapport 1. januar december 2017 DT BOLIG ApS Smakkegårdsvej 217 2820 Gentofte Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2018 David Tranberg Dirigent

Læs mere

SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018

SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG 1. OKTOBER SEPTEMBER 2018 HOLDINGSE Slotsholmen 8660 Skande 32082203 HOLDINGSELSKABET SPE AF 15/1 2009 APS SLOTSHOLMEN 2, 8660 SKANDERBORG ÅRSRAPPORT Års 1. OKTOBER 2017-30. SEPTEMBER 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS

BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS Nedergade 35 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Gert Vikkelsøe

Læs mere