Hedgeforeningen Kapitalforeningen Formuepleje Epikur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedgeforeningen Kapitalforeningen Formuepleje Epikur"

Transkript

1 Vedtægter for Hedgeforeningen Kapitalforeningen Formuepleje Epikur Navn og hjemsted 1 Foreningens. Kapitelforeningens navn er HedgeforeningenKapitalforeningen Formuepleje Epikur. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. KapitalforeningensStk. 3. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2 Foreningens. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelser herom fra offentlighedenen eller flere investorer at modtage midler med henblik på, at, som under iagttagelse af skabe et princip om absolut afkast anbringestil kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller ifinansielle instrumenter, som nævnt i omfattet af bilag 5 tili lov om finansiel virksomhed, i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investorens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Kapitalforeningen kan optage lån. Investorer 3. Investorer i foreningenkapitalforeningen er enhver, dersom ejer en eller flere andele af foreningenskapitalforeningens formue, jf. 8 (herefter andele ).. Stk. 2. Kapitalforeningen retter sig mod professionelle og detailinvestorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte afdeling i 6. Hæftelse 4 Foreningens. Kapitalforeningens investorer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløbindskud og har derudover ingen hæftelse for foreningenskapitalforeningens forpligtelser.

2 Stk. 2. Foreningens Kapitalforeningens afdelinger, jf. 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger, der er fælles for afdelingerne i kapitalforeningen. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens Kapitalforeningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab, investeringsrådgivere og depotbankforvalter hæfter ikke for foreningenskapitalforeningens forpligtelser. Midlernes anbringelse: Risikorammer 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk Investeringerne i hver afdeling foretages i overensstemmelse med kapitel 16 i lov om investeringsforeninger m.v. forvaltere af alternative investeringsfonde 3, stk. 1, nr. 11 og Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en afdelings risikorammer inden for vedtægternes bestemmelser herom. 6. Stk. 3. Ændringer af en afdelings risikorammer skal senest 8 hverdage efter vedtagelse meddeles alle i investorprotokollen navnenoterede investorer. ÆndringerneÆndringen kan tidligst træde i kraft efter, at afdelingens investorer har haft mulighed for at indløse deres andele. Stk. 4. Overskridelser af en afdelings risikorammer skal offentliggøres senest 8 hverdage efter overskridelsen har fundet sted meddeles alle navnenoterede investorer.. Stk. 5. Meddelelser i henhold til stk. 3 og stk. 4 skal ske ved skriftligt henvendelse eller pr. til alle i investorprotokollen navnenoterede investorer og eventuelt ved indrykning på foreningens hjemmeside eller i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn. 2

3 6. Kapitalforeningen er opdelt i følgende afdelinger: Afdelinger og andelsklasser Stk. 6 Stk 1. Afdeling Formuepleje Epikur KL Afdelingen retter sig mod professionelle og detailinvestorer. Afdeling Formuepleje Epikur KL investerer ud fra et princip om absolut afkastmål. Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende.afdelingen investerer i obligationer, aktier, investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant og er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5.anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. 10 og 11. Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at tage udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. Dvs., at afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter en beholdning bestående af overvejende obligationer og aktier, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko søges optimeret. Den optimerede beholdning kan herefter geares, hvilket vil sige, at afdelingen gennem låntagning søger at øge det forventede afkast. Afdeling Formuepleje Epikur KL investerer sin formue i obligationer, aktier, investeringsforeninger, herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant og er optaget til handel på et reguleret marked (f.eks. Exchange Traded Funds), alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5.Risikoprofilen i afdelingen vil afspejle en høj risiko målt ved standardafvigelsen på afkastet. I forhold til risikoen for verdensmarkedsindekset for aktier, vil afdelingens risiko ligge over niveauet med dette, målt ved standardafvigelsen på afkastet. Bruttoeksponering Afdelingens bruttoeksponering må, inklusive eksponeringer opnået gennem afledte finansielle instrumenter maksimalt udgøre 1200 % af afdelingens samlede formue. 3

4 Investeringsområde, positions- og markedsrisiko Afdelingen investerer sine midler i obligationer, aktier optaget til handel på et reguleret marked, investeringsforeninger, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter omfattet af lov om finansiel virksomhed bilag 5. Afdelingen kan som led i investeringsstrategien og i forbindelse med porteføljeplejen gøre brug af afledte finansielle instrumenter med henblik på risikodækning, optimering af afdelingens afkast og risikoprofil, afdækning af valutakursrisiko eller til gearing af formuen. Afdelingen må anvende afledte finansielle instrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked samt instrumenter, der handles OTC. Indtil 10 % af afdelingens formue kan placeres i øvrige værdipapirer. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut og foretage udlån af værdipapir. Spredningsregler/spredningsrisiko Obligationer: Aktier: Maksimalt 80 % af afdelingens lange positioner må investeres i obligationer udstedt af et enkelt dansk realkreditinstitut eller SDO-udsteder, inklusiv Fiskeribanken, Skibskreditfonden, DLR, LR Realkredit og Kommunekredit. Der gælder ingen øvrige begrænsninger for afdelingens placering af midler i danske realkreditobligationer samt obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. For så vidt angår øvrige obligationer, må én position maksimalt andrage 10 % af afdelingens formue. Maksimalt 13 % af afdelingens lange aktiepositioner investeres i en aktie. Summen af aktiepositioner der udgør over 7 % af de samlede aktiepositioner, må ikke overstige 42 % af afdelingens aktiebeholdning. Afdelingen kan dog investere sin formue helt eller delvist i Formuepleje Epikur A/S, ISIN DK CVR nr i det omfang det kan indeholdes i afdelingens investeringspolitik og risikoprofil. Koncentrationsrisiko Afdelingen må maksimalt have lange positioner på 600 % af afdelingens formue. Afdelingen må maksimalt have en nettoeksponering til aktier på 130 % af afdelingens formue, opgjort efter afdækning af aktieporteføljen med finansielle instrumenter. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen medgår således i opgørelsen af koncentrationsrisiko. Standardafvigelse Afdelingens standardafvigelse må maksimalt udgøre 48 % målt på 1-årige afkast, 35 % målt på 3- årige afkast, og 32 % målt på 5-årige afkast. Positions- og markedsrisiko Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed fastsættes af en anerkendt referencekilde, der er definereret i Afdelingens risikorammer. Afdelingens netto-aktiemarkedseksponering skal ligge i intervallet % af afdelingens formue, efter modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på aktieindeks. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår således i opgørelsen af rammen. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, skal eksponeringen til aktie- eller obligationsmarkedet fra de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og aktiemarkedseksponering. 4

5 Likviditetsrisiko Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten er høj. Alle aktiver samt finansielle instrumenter der investeres i, opfattes som likvide og kan handles kontinuerligt. Likviditet til indløsning af investorerne kan derfor fremskaffes ved realisation af porteføljen. Risikorammen kan desuden afviges ubegrænset i forbindelse med en samlet daglig indløsning på mere end 10 % af afdelingens formue. Bestyrelsen har besluttet, at afvigelsen maksimalt må forekomme i en periode på op til 8 bankdage efter indløsningsdagen. Afdelingen må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden end den risiko, indløsningen har foranlediget. Gearingsrisiko Afdelingen kan optage lån for op til 500 % af afdelingens formue som led i afdelingens investeringsstrategi samt med henblik på at opnå fornøden likviditet til at foretage indløsning af investorerne, eller opnå midlertidig finansiering ved omlægning af afdelingens investeringer, eller for at udnytte tildelte tegningsrettigheder. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med låneoptagelse medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingen kan endvidere foretage kortvarige overtræk på sine konti hos foreningenskapitalforeningens depotselskab som et operationelt led i placeringen og allokeringen af midler. Overtræk anses som lån. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500 %. Afdelingen kan stille aktiver til sikkerhed for afdelingens forpligtelser. Valutakursrisiko Afdelingen kan vælge at optage lån i fremmed valuta. Valutalån i andre valutaer end Danske kroner og Euro skal matches af aktiver, dog kan der tillades en nettoeksponering til andre valutaer på maksimalt 10 % af afdelingens formue. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingen kan vælge at afdække valutakursrisiko på alle investeringer helt eller delvist. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med afdækning og optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Overskridelser af risikorammerne Risikorammerne må afviges ubegrænset i forbindelse med en samlet daglig emission eller indløsning på mere end 10 % af Afdelingens formue. Afvigelsen må maksimalt forekomme i en periode på op til 8 bankdage efter emissions - eller indløsningsdagen.indløsningsdagen. Afdelingen må ikke aktivt påtage sig yderligere risiko i tilpasningsperioden end den risiko, indløsningen eller emissionen har foranlediget. Øvrige forhold Afdelingen opfylder de angivne rammer i aktieavancebeskatningslovens 19. Afdelingen er bevisudstedende og akkumulerende. Afdelingen anvender dobbeltprismetoden ved emission og indløsning, jf. 13. Andelsklasser 7. En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver. Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, ellerog heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver. Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer af andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. 1820, stk. 5. Andelsklasserne kan variere indbyrdes variere på følgende karakteristika: 5

6 1) Denominering i valuta. 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor. 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i 5 i andelsklassebekendtgørelsen.. 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- jf. 11 og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele 12. 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele 13. 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov. 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende). 8) Minimumsinvestering. 9) Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anførte, hvis foreningenkapitalforeningen kan godtgøre, at investorer i enén andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse. 1) Bestyrelsen er bemyndiget til at børsnotere en andelsklasse. Stk. 4. Foreningen Kapitalforeningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes de karakteristika, der gælder for hver andelsklasse, og om principperne for fordeling af omkostninger mellem andelsklasserne. Stk. 5. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på andelsklasser uden ret til udbytte (ex kupon). Andele i foreningenkapitalforeningen 8 9. Andelene er registreretregistreres i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. 100 eller multipla heraf, medmindre andet er anført for den enkelte afdeling i 6. Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering af afdelingens andele i en værdipapircentral. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investorsinvestorens andel af foreningenskapitalforeningens formue. Stk. 4. Foreningsandelene Kapitalforeningsandelene skal lyde på navn og noteres i foreningenskapitalforeningens protokol over investorer. Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Ingen investor i foreningenkapitalforeningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 10. Værdien af kapitalforeningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) af forvalteren i henhold til kapitel 6 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter og forordning nr. 231/2013/EU. 6

7 Stk. 2. Den indre værdi for en afdeling beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele i afdelingen. Stk. 3. Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Stk. 4. Har bestyrelsen besluttet at udstede andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. 11, fastsættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag af den indre værdi, jf. stk. 2 og 3, jf. stk. 9 Aktiver værdiansættes i overensstemmelse med principperne i den til en hver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 1, efter fradrag af værdien af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår (her kan for aktieafdelinger indsættes samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ). Stk. 5. Forvalteren af kapitalforeningen oplyser investorerne om værdiansættelsen og beregning af den indre værdi ved at gøre oplysningerne tilgængelig på kapitalforeningens hjemmeside. Emission af foreningsandeleog indløsning Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele. Bestyrelsen kan ligeledes træffe beslutning om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon) fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningenkapitalforeningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra emission af fondsandele. Beslutning om emission af tegning af fondsandele træffes af generalforsamlingen.. Ved større emissioner på over kr. 10 mio. kan bestyrelsen tillade emissioneremission ved apportindskud af værdipapirer. 12. Kapitalforeningen er åben for indløsning hver bankdag. Stk. 2. Kapitalforeningen kan udsætte indløsningen for en eller flere afdelinger, 1) når kapitalforeningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller 2) når kapitalforeningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når kapitalforeningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Dobbeltprismetoden 13. Stk. 2.Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af i afdeling Formuepleje Epikur KL efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2, 3 og 4, jf. stk., jf. 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS til den indre 7

8 værdi1, opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet opgjort jf. 9, med antallet af tegnede andele, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionenemission, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emission. Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættesstk. 3. bestyrelsen jf. 18, stk. 6, bemyndiget til at lukke for emissioner. Foreningen er åben for nyemission hver bankdag, dog er Stk. 4. Ændringer af en afdelings regler for emission skal senest 8 hverdage efter deres vedtagelse skriftligt meddeles alle i investorer i protokollen over navnenoterede investorer pr. brev eller og ved eventuel indrykning på foreningens hjemmeside efter bestyrelsens skøn. Ændringerne kan tidligst træde i kraft efter, at afdelingens investorer har haft mulighed for at indløse deres andele. afdeling Formuepleje Epikur KLStk. 5. Såfremt foreningen har begået fejl ved beregning af emissionsprisen, som har medført en afvigelse på 0,5% eller mere, skal foreningen straks berigtige fejlen og underrette de berørte investorer om fejlen samt offentliggøre oplysninger om fejlen ved indrykning på foreningens hjemmeside eller i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens skøn samt indberette forholdet til Finanstilsynet. Indløsning af foreningsandele 11 På en investors forlangende skal foreningen indløse investors andel af en afdelings formue. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2, 3 og 4 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS til den indre værdi, jf. stk. 1, opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet opgjort jf. 9, med antallet af tegnede andele, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter, afvikling af forpligtelser i forhold til afledte finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. indløsning. Stk. 2.Stk. Foreningen kan udsætte indløsningen, - når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller 8

9 - når foreningen af hensyn til lige behandling af investorerne først fastsætter 3. Kapitalforeningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Stk. 3. Ændringer af en afdelings regler for indløsning skal senest 8 hverdage efter deres vedtagelse skriftligt meddeles alle i investorer i protokollen over navnenoterede investorer pr. brev eller og hver bankdag ved eventuel indrykning på foreningensat gøre oplysningerne tilgængelig på kapitalforeningens hjemmeside. Ændringerne kan tidligst træde i kraft, efter at afdelingens investorer har haft mulighed for at indløse deres andele. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningenskapitalforeningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i København eller AarhusÅrhus efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når investorer, der tilsammen ejer mindst 105 % af det samlede pålydende af andele i foreningenkapitalforeningen/i en afdeling/i en andelsklasse, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller enkapitalforeningens revisor har anmodet derom. Bestyrelsens indkaldelse skal finde sted senest 4 uger efter begæringens fremsættelseherom. Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel eller pr. til alle navnenoterede investorer, som har fremsat begæring herom, og ved indrykning på foreningenskapitalforeningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. Stk. 6. I indkaldelsen skal foreningen angiveangives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, som angiver, hvilke anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til vedtægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen. Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontorgeneralforsamlingen gøres tilgængelige for investorerne. Stk. 8. Investorer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsætte forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. 13 9

10 15. Bestyrelsen udpegervælger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Foreningen Kapitalforeningen fører en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift skal være tilgængelig for investorerne på foreningens kontorkapitalforeningens hjemmeside senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetningledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar. 2) 2. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. 3) 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 4) 4. Valg af revision. 5) 5. Eventuelt Enhver investor i foreningenkapitalforeningen har mod forevisning af adgangskort ret til sammen med en evt. rådgiver at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan rekvireres hos foreningenforvalteren senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. kapitalforeningen. Stk. 2. Investorer kan kun udøve stemmeret for de andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens investorprotokolkapitalforeningens bøger. Stk. 3. De beføjelser, som foreningenskapitalforeningens generalforsamling udøver, tilkommer en afdelings investorer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. De beføjelser, som foreningenskapitalforeningens generalforsamling udøver, tilkommertilkomme en andelsklasses investorer for så vidt angår ændring af andelsklassens specifikke karakteristika, andelsklassens afvikling og andre spørgsmål, der udelukkende vedrører andelsklassen. Hvis andelsklassen ikke opfylder formuekravet, er det dog proceduren i 91, stk. 3 i lov om investeringsforeninger m.v., der skal anvendes. Stk. 5. Hver investor har 1én stemme for hver kr. 100 pålydende andel. I afdelinger/andelsklasser, der er denomineret i Danske kroner. I afdelinger eller andelsklasser, der er denomineret i anden valuta, beregnes antallet af stemmer ved at multiplicere den nominelle værdi af investorensinvestors antal andeleandel med den officielt fastsatte valutakurs mod danske kroner på den af Danmarks Nationalbank opgjorteoffentliggjorte liste over valutakurser 1 uge7 dage forud for generalforsamlingen, og dividere resultatet med 100. Det således fundne stemmetal nedrundes til nærmeste hele tal. Hver investor har dog mindst 1 stemme. 10

11 Stk. 6. Enhver investor har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 1 år og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Stk. 7. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning. Stk. 8.Generalforsamlingen træffer beslutningerbeslutning ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 1618 nævnte tilfælde. Stk. 8. Der gælder ingen stemmeretsbegrænsning. Stk. 9. Bestyrelsen beslutter, om pressen må foretage lyd- og billedoptagelser på generalforsamlingen. Stk. 10. Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes fælles med andre investe-rings- eller specialforeninger, dog således at afstemninger foretages separat. Stk. 11. Generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning transmitteres via Internettet. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og afvikling m.v Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om en foreningskapitalforeningens afvikling, spaltning eller fusion af den ophørende forening, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel af de stemmer, dersom er afgivet, som af den del af formuen, dersom er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk. 2. Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen afdelingens investorer. Beslutning om ændring af vedtægterneherom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, dersom er afgivet, som af den del af afdelingens formue, dersom er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutning om ændring af vedtægternes regler for en andelsklasses specifikke karakteristika og en andelsklasses afvikling tilkommer på generalforsamlingen investorerne i andelsklassen. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, dersom er afgivet, som af den del af andelsklassensandelsklassen formue, dersom er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk. 4. Beslutning om foreningens opløsning, fusion eller spaltning samt iværksættelse af betalingsstandsning, konkursbehandling m.v. som følge af, at minimumskapitalen ikke længere er til stede, kan træffes uanset 18, stk. 1 for den fortsættende enhed af bestyrelsen. Bestyrelsen 17 11

12 19. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 6 medlemmer. bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 3 Hvert 3. år er hvert bestyrelsesmedlem på valg. Mindst ét bestyrelsesmedlem er på valg på hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen., jf Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af foreningenskapitalforeningens anliggender, herunder investeringerne til enhver tid. Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningenskapitalforeningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med lovgivningenloven og vedtægterne og skal herunder påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på tilfredsstillende måde. Stk. 3. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinjeri en investeringsinstruks til forvalteren fastlægge investeringsrammer, som skal gælde for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. kapitalforeningens afdelinger og eventuelle andelsklasser. Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningenskapitalforeningens vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør, eller som Finanstilsynet påbyder. Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringervedtægtsmæssige ændringer, som er nødvendige, eller som Finanstilsynet foreskriver som betingelse for godkendelse.. Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. 7, stk. 3, nr Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at lukke for emissioner. Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt foreningenkapitalforeningen skal indgive ansøgning om optagelse til handel af andele i en eller flere afdelinger eller andelsklasser på et reguleret marked. Det er alene generalforsamlingen, der er bemyndiget til atkan træffe beslutning om at afnotere en afdeling eller en andelsklasse fra et reguleret marked. Administration/forvalter 21. Stk. 8. Bestyrelsen vurderer, ud over hvad der er vedtægtsmæssigt bestemt, hvilke forhold der er så væsentlige, at foreningen straks skal offentliggøre oplysninger heromudpege en forvalter, som har 12

13 tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. 24lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 5, stk. 2. Administration 19 Bestyrelsen kan beslutte at skifte forvalter. Stk. 2. ansætter en direktion til at varetage denforvalteren udgør kapitalforeningens daglige ledelse. Stk. Direktionen3. Forvalteren offentliggør på kapitalforeningens hjemmeside de oplysninger samt eventuelle væsentlige ændringer af disse, som skal udføre sit hvervstilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. lov om forvalterestk. 2. Bestyrelsen kan i stedet delegere den daglige ledelse af foreningen til et investeringsforvaltningsselskab, således at de opgaver, der påhviler en forenings direktør, udføres af investeringsforvaltningsselskabets direktion. Finanstilsynet skal godkende foreningens delegation af den daglige ledelse til et investeringsforvaltningsselskab. af alternative investeringsfonde m.v. 62. Tegningsregler 20 Foreningen 22. Kapitalforeningen tegnes af: 1) 1) bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller 13

14 2) 2) bestyrelsesformanden i forening med et medlem af direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab ellerforvalter. 3) 3) tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmerettenstemmeret på foreningenskapitalforeningens finansielle instrumenter. Administrationsomkostninger 21 Omkostninger 23. Hver af foreningenskapitalforeningens afdelinger og andelsklasser afholder sine egne omkostninger. Stk. 2. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger eller andelsklasser, jf. stk. 1. Stk. 3. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne/andelsklasserne under hensyntagen til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug i løbet af perioden og til deres gennemsnitlige formue primo perioden, jf. dog stk. 4i regnskabsåret. Stk Såfremt en afdeling eller andelsklasse ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Stk. 4. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger henholdsvis andelsklasser, herunder blandt andet honorar til bestyrelse og investeringsforvaltningsselskab. Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring, formidling, fast honorar til investeringsrådgivere og depotselskab må for hver afdeling eller andelsklasse ikke overstige 3 % af den gennemsnitlige formueværdi i afdelingen eller andelsklassen inden for regnskabsåret eksklusive eventuelt resultatafhængigt rådgiverhonorar, medmindre andet er anført for den enkelte afdeling i

15 Depositar 24. KapitalforeningensStk. 6. De samlede administrationsomkostninger som nævnt i stk. 5 inklusive resultatafhængigt honorar må for hver afdeling ikke overstige 10% af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret, dog maksimalt 20% af den gennemsnitlige formueværdi inden for regnskabsåret. Stk. 7. Hvis der i en afdeling indgår investeringer i form af andre kollektive investeringsprodukter (fonde, UCITS, hedgeforeninger, hedgefonde, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber, samt andre kollektive investeringsinstitutter etc.), som afdelingens investeringsrådgiver eller porteføljeforvalter har indgået en investeringsaftale med, modregnes investeringsrådgiver eller porteføljeforvalters forholdsmæssige indtjening fra afdelingens investering i det kollektive investeringsprodukt, i afdelingens betaling til investeringsrådgiver eller porteføljeforvalter. Tilsvarende hvis afdelingens investeringsrådgiver eller porteføljeforvalter (eller et koncernforbundet selskab) har en ejerandel i en anden investeringsrådgiver, som har en investeringsrådgivningsaftale eller lignende med et kollektivt investeringsprodukt som indgår i porteføljen, modregnes en forholdsmæssig andel af denne investeringsrådgivers indtjening herfra i aflønningen af foreningens investeringsrådgiver eller porteføljeforvalter, herunder resultathonorar. Stk. 8. For hver afdeling fastsættes principper for resultatafhængigt honorar. Resultatafhængigt honorar er underlagt et princip om High Water Mark. Depotselskab 22 Foreningens finansielle aktiver skal forvaltes og opbevares af et depotselskab. Stk. 2. en depositar, som har tilladelse til at være depositar. Bestyrelsen træffer beslutning om valg af depotselskabdepositar. Finanstilsynet skal godkende bestyrelsens valg af depotselskabdepositar. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om valg af depositar. Stk. 3. Kapitalforeningen er fritaget for erstatningsansvar, hvis lovgivningen i et tredjeland kræver, at visse finansielle instrumenter skal opbevares i depot hos en lokal enhed, og der ikke er nogen lokale enheder, som opfylder delegationskravene i lov om forvaltere alternative investeringsfonde m.v. 54, stk. 2, nr

16 Årsrapport, revision og overskud 23 Foreningens 25. Kapitalforeningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. For hvert regnskabsår udarbejder ledelsenaflægger kapitalforeningens bestyrelse en årsrapport i overensstemmelse med den for danske UCITS' gældende lovgivning bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning for foreningenkapitalforeningen samt et årsregnskab for hver enkelt afdeling, bestående af en balance, en resultatopgørelse, en balance og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne. Stk. 3. Foreningen2. Kapitalforeningen udarbejder halvårsrapport for hver afdeling indeholdende resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni samt en balance pr. 30. juni i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. juni. Stk. 4. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen. Revisionen omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten. Stk. 5. Foreningen udleverer på begæring den seneste reviderede3. Kapitalforeningen kan aflægge årsrapport og den seneste halvårsrapport ved henvendelse til foreningenpå engelsk. Stk. 6. I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af afdelingens formue. Oplysningsforpligtelser 24 Foreningen skal senest 8 hverdage efter ændringer med skriftligt varsel pr. brev eller til alle navnenoterede investorer og ved eventuel indrykning på foreningens hjemmeside oplyse investorerne om ændringer i: 16

17 rammerne for midlernes anbringelse, risici, der er forbundet med foreningens investeringer, investorernes rettigheder, reglerne for emission og indløsning og ændring af gebyrsatser i forhold til investorerne. Stk. 2. Foreningen skal ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller dagspressen efter bestyrelsens skøn straks offentliggøre oplysninger om udskiftning af depotselskab eller investeringsforvaltningsselskab samt om ændringer i andre væsentlige forhold. o-o-o-0-o-o-o KøbenhavnAarhus den 10. juli marts 2014 I bestyrelsen Carsten With Thygesen Jørn Nielsen Michael Vinther 17

18 Carsten With Thygesen, formand Jørn Nielsen Michael Vinther Henrik Ahlefeldt-Laurvig Børge Obel Lars Sylvest 18

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Penta Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Penta Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Penta Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Penta Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (FT-nr. 24.053) (CVR-nr. 25978277) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (herefter Foreningen ). Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen IR Invest (FT-nr. 11.196) (CVR-nr. 38 96 63 24) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen IR Invest, herefter "foreningen". Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer. Navn og hjemsted Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig. Stk.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom ved

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST Investeringsforeningen HP Invest afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (FT-nr. 11.011) (CVR-nr. 66 33 50 12) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (herefter "foreningen").

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Nykredit Invest. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer: Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Nykredit Invest. Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer: Navn og hjemsted Fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer: Vedtægter for Kapitalforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen Nykredit Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEB Institutionel. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling fredag den 15. april 2016 kl. 11.30

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Nykredit Alpha Vedtægter for Hedgeforeningen Nykredit Alpha Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Nykredit Alpha. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen Multi Manager

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2012 kl. 11.30

Læs mere

En sammenlægning af afdelingerne forventes at bringe formuen i en samlet afdeling på et niveau, hvor der skabes en mere effektiv drift.

En sammenlægning af afdelingerne forventes at bringe formuen i en samlet afdeling på et niveau, hvor der skabes en mere effektiv drift. Formuen i de ophørende afdelinger Europæiske Ejendomsaktier og Fokus Danske Aktier - er faldet til et niveau, som ikke er tilstrækkeligt til at kunne opnå en omkostningseffektiv drift af afdelingerne.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Coop Opsparing

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Coop Opsparing V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Coop Opsparing NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Coop Opsparing. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Kapitalforeningen Investering & Tryghed

Ordinær generalforsamling i. Kapitalforeningen Investering & Tryghed Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Investering & Tryghed Kapitalforeningen Investering & Tryghed afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. maj 2019 kl. 14.00 hos Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 23. september 2016 kl. 10.00 hos

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BankInvest Select

Vedtægter for. Kapitalforeningen BankInvest Select Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Select Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest Select. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Generalforsamling i Placeringsforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Placeringsforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Placeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3,

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KAPITALFORENINGEN HP HEDGE

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KAPITALFORENINGEN HP HEDGE ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KAPITALFORENINGEN HP HEDGE Kapitalforeningen HP Hedge afholder ordinær generalforsamling mandag den 30. april 2018 kl. 12.30 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Sag kh/hmo VEDTÆGTER FOR KAPITALFORENINGEN STOCKRATE

Sag kh/hmo VEDTÆGTER FOR KAPITALFORENINGEN STOCKRATE Sag 533439-003 kh/hmo VEDTÆGTER FOR KAPITALFORENINGEN STOCKRATE NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen StockRate. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. FORMÅL 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl

Investeringsforeningen BIL Danmark. ordinær generalforsamling. onsdag den 29. marts 2017 kl Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V onsdag den 29. marts 2017 kl. 16.00 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom ved

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2014 kl. 11:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTERINGSFORENINGEN HP INVEST Investeringsforeningen HP Invest afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Fremmødetotal. Kapitalforeningen BLS Invest :33:08. Foreningstotaler ifølge vedtægter:

Fremmødetotal. Kapitalforeningen BLS Invest :33:08. Foreningstotaler ifølge vedtægter: Kapitalforeningen BLS Invest 25-04-2017 16:33:08 Fremmødetotal Stemmer Pct. Foreningskapital Pct. Foreningstotaler ifølge vedtægter: 18.282.610 1.828.261.000 Repræsenteret på generalforsamlingen 1.593.320

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEB kontoførende. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KAPITALFORENINGEN HP HEDGE AFDELINGERNE DANSKE OBLIGATIONER SEK KL OG FIXED INCOME KL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KAPITALFORENINGEN HP HEDGE AFDELINGERNE DANSKE OBLIGATIONER SEK KL OG FIXED INCOME KL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KAPITALFORENINGEN HP HEDGE AFDELINGERNE DANSKE OBLIGATIONER SEK KL OG FIXED INCOME KL Kapitalforeningen HP Hedge, afdelingerne Danske Obligationer SEK KL og Fixed Income

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 11.30

Læs mere

AIDA Stemmer % - Repr. stemmer Kapital % - Repr. kapital

AIDA Stemmer % - Repr. stemmer Kapital % - Repr. kapital Ordinær generalforsamling i: Hedgeforeningen Nykredit Alpha Dato for afholdelse: 11-04-13 16:00 Adgangskort Repræsenterede stemmer (max.) Adgangskort Repræsenteret kapital (max.) I % af total udstedt mængde

Læs mere

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha

Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Generalforsamling i Hedgeforeningen Nykredit Alpha Hedgeforeningen Nykredit Alpha afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 47, 1560 København

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 19. marts 2014 for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere