Resumé DONG LAGER - KLAGER OVER REGLER VEDRØRENDE DONGS LAGERYDELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé DONG LAGER - KLAGER OVER REGLER VEDRØRENDE DONGS LAGERYDELSER"

Transkript

1 DONG LAGER - KLAGER OVER REGLER VEDRØRENDE DONGS LAGERYDELSER Dato: Journalnr.: 3/ Resumé 1. Regler for gastransport og gaslagerydelser skal i medfør af Naturgasforsyningslovens 23, stk. 1, fastsættes af transmissionsselskabet i samarbejde med distributions og lagerselskaber. Naturgasforsyningsloven foreskriver forhandlet adgang til lager (mellem lagerselskab og kunderne), jf. 20a, stk.1, men Regler for gastransport og gaslagerydelser indeholder de generelle standardvilkår for lageradgang. 2. Energitilsynet fører tilsyn med rimeligheden af priser og betingelser for lageradgang, jf. naturgasforsyningslovens Naturgas Fyn og Energi Viborg har ved i alt tre klager henvendt sig til Energitilsynet over de fastsatte standardvilkår. Klagerne har ikke i forbindelse med de to første lagerklager været i dialog med DONG Lager om indgåelse af lageraftale. I forbindelse med den sidste lagerklage, har Naturgas Fyn været i dialog med DONG Lager, dog ikke om det eksakte punkt for klagen. 4. I standardvilkårene er der mulighed for at vælge mellem to lagerpakker eller kombinationer deraf. Rammerne i lagerpakkerne bestemmer, hvor meget gas, der kan henholdsvis injiceres til og udtrækkes fra lager fastsat som en procentdel af den lagervolumen, der indgås kontrakt om. 5. Reglerne indeholder også bestemmelser om, hvor meget gas lagerkunden skal have på lager i vinterperioden. Kravene om lagerfyldning er begrundet i den ved lov fastsatte nødforsyningsforpligtelse, hvorved DONG Lager er bundet til at stille nødvendig lagerkapacitet til rådighed for transmissionsselskabets opfyldelse af nødforsyningsforpligtelsen, jf. naturgasforsyningslovens 15, stk. 1, nr Såvel Naturgas Fyn som Energi Viborg klager over, at rammerne angivet ved standardlagerpakkerne kan medføre at injektionskapaciteten bliver styrende for, hvor meget lagerkapacitet, der skal købes, og at lagerfyldningskravene i vinterperioden kan bevirke, at kunden skal lagre meget mere gas end han egentlig har behov for. Selskaberne har hver især en række andre klagepunkter. 7. Lageret anvendes hovedsagligt udover til transmissionsselskabets varetagelse af nødforsyningsforpligtelse til sæsonudjævning. Det vil sige, at der produceres mere gas, end der er behov for om sommeren, hvor lagrene fyldes. Denne reservegas anvendes om vinteren, hvor produktionen af gas ikke er tilstrækkelig til at dække forbruget. 8. Sekretariatet har undersøgt de fysisk tekniske forhold i de danske lagre, og fundet at begrænsningerne i lagerpakkerne svarer til de fysisk tekniske begrænsninger, som lagrene er underlagt. 9. Såvel injektions- som udtrækskapacitet er knappe ressourcer, fordi deres størrelse udover at være afhængig af tryk i transmissionssystem og lager er begrænset af fysiske forhold (hvor meget gas der kan komme gennem kompresser og nedkølingsanlag ned i lageret). SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf

2 Side 2/11 ENERGITILSYNET 10. De undersøgte begrænsninger i standardpakkerne synes hermed ikke at være urimelige, som udgangspunkt i forbindelse med forhandling om lager- adgang. 11. Naturgasforsyningsloven forskriver, jf. 20a, stk. 1 forhandlet adgang til lagerydelserne. Det vil sige, at alle elementer i lagerpakkerne skal kunne forhandles. Kunder med et atypisk lagerbehov, som ligger langt fra standardpakke konceptet, skal forhandle med udgangspunkt i dette. Tilsynets sekretariat har fundet, at det i henhold til naturgasforsyningslovens 38, stk. 2, ikke udgør en rimelig og gennemsigtig forhandlingssituation, at standardpakkerne står alene. 12. Sekretariatet har derfor anmodet DONG Lager om at supplere standardvilkårene som afspejler et normalt forbrug til sæsonlager - med bestemmelser, der fastslår kundens ret til at forhandle alle elementer af lager kontrakten og som angiver de kriterier, der lægges til grund ved en prisfastsættelse af tilpasningen. 13. DONG Lager har indvilliget i dette. Kriterierne, som indgår som bilag i sagen, vil blive offentliggjort på DONG Lagers hjemmeside per 1. oktober Tilsynet finder på den baggrund, at de samlede regler for lageradgang for tredjepart udgør et i naturgasforsyningslovens forstand rimeligt udgangspunkt for en forhandling. 14. Tilsynet tager ligeledes i afgørelsen stilling til en række klagepunkter af mindre betydning for sagens hovedelementer. 15. Tilsynet vil efterfølgende og særskilt vurdere lagertariffer og forholdet omkring betaling for det bidrag til nødforsyningsforpligtelsen som lagerfyldningskravet giver. Afgørelse 16. Det meddeles DONG Lager A/S, Energi- Viborg A/S og Naturgas Fyn I/S, at 17. Energitilsynet finder, at begrænsningerne i standardlager aftalen vedrørende injektion-, udtrækskapacitet og lagerfyldning afspejler de fysiske rammer i lagrene, og at begrænsningerne derfor ikke er urimelige som forhandlingsudgangspunkt ved lageradgang, jf. naturgasforsyningslovens 38, stk Energitilsynet finder, at regler for 3. parts adgang til lagerkapacitet, inkl. det af DONG Lager overfor Energitilsynet afgivne tilsagn om at indsætte generelle kriterier for prissætning af specialydelser i lagervilkårene - udgør et i naturgasforsyningslovens 38, stk. 2, rimeligt grundlag for forhandling om lageradgang. 19. Energitilsynet vil efterfølgende og særskilt vurdere lagertariffer og forholdet omkring betaling for det bidrag til nødforsyningsforpligtelsen som lagerfyldningskravet giver. 20. Energitilsynet vil tage stilling til vilkårenes rimelighed i konkrete indgåede lageraftaler enten af egen drift eller på baggrund af klager. Sagsfremstilling 21. Energitilsynet har modtaget klager over standardvilkårene for lageradgang i Regler for gastransport og gaslagerydelser. Der er med hjemmel i loven, jf. punkt 34, ff. om lovgrundlaget, forhandlet lageradgang, men de generelle bestemmelser i Regler for gastransport og gaslagerydelser, jf. bilag 1, indeholder også en standardlageraftale, som udgør forhandlingsgrundlaget. Tilsynets indgang til behandling af sagen er rimelighedsbestemmelsen i Naturgasforsyningslovens 38, stk Rammerne for standardaftalen (to varianter) er fastlagt ud fra en hensyntagen til kundernes forskellighed og afspejler en optimal teknisk/fysisk udnyttelse af lagerkapaciteten, jf. punkt 41, ff. om lagerforhold. DONG Lager har oplyst, at de to lagerpakker kan opfylde de fleste kunders behov. For kunder med et atypisk lagerbehov er det imidlertid ikke et optimalt udgangspunkt for en forhandling. 23. Såvel Naturgas Fyn som Energi Viborg har klaget over rammerne for standard vilkårene (de to lagerpakker og kombinationer heraf), hvor lager injektionskapaciteten beregnes som en procent af det reserverede lagervolumen, således at injektionskapaciteten bliver afgørende for, hvor stort et lagervolumen, der skal reserveres. 24. Herudover har Naturgas Fyn klaget over[1]: at kravet om lagerfyldning i vinterperioden, der er angivet som procentdel af det reserverede lagervolumen, kan resultere i, at kunden skal købe og lagre gasmængder, som han ikke har behov for. at Naturgas Fyn ikke har været tilbudt deltagelse i udarbejdelse af Regler for gastransport og gaslagerydelser. at muligheden for individuel tilpasning af de grundlæggende ydelser vil være begrænset.

3 anmodet Energitilsynet om at vurdere rimeligheden i de af DONG udarbejdede regler for gaslagerydelser, samt fastsætte regler, der gør det muligt for gaskunderne at anvende en rimelig lagerkapacitet på et forsvarligt økonomisk grundlag. illustreret reglernes virkning/økonomiske resultat med et konkret eksempel, jf. bilag 2, siderne at det ikke fremgår, hvorledes DONG fremskaffer erstatningsgas for de mængder gas som inddrages i forbindelse med en nødforsyningssituation. at punkterne omkring injektions-, udtrækskapacitet samt lagervolumen som uafhængige ydelser ikke er besvaret fyldestgørende i det tekniske notat. at det må være afgørende for en ikke diskriminerende adgang til gaslageret, at DONG offentliggør eget brug af lageret (kapacitet og priser). manglende fleksibilitet i adgangen til DONG s Naturgaslagre, idet Naturgas Fyn ikke kan bruge en standardlagerperiode i forbindelsen med gastransport fra det tyske system og derfor må forhandle særlige lagerperioder, med ifølge selskabet stærkt forøgede omkostninger til følge. 25. Energi Viborg har anmodet om[2]: at de to standardpakker ændres, så min-flex procenten bortfalder og max flex procenten sættes op til mindst 0,180 procent. at Energitilsynet reducerer de nævnte procentsatser om lagerfyldning i vintermånederne med mindst 10% til henholdsvis 50, 30 og 0 %. Vurderingen støttes på sammensætningen af nødforsyningsforpligtelsen og anvendelsen af det resterende lagervolumen. om en teknisk og fyldestgørende begrundelse for begrænsningen i brug af udtrækskapacitet, herunder hvorledes lager reserveret for nødforsyning varierer over året, og hvorledes sammenhængen er mellem udtrækskapacitet og lagerfyldning. at Energitilsynet pålægger DONG, at forskellige transportkunder skal have mulighed for at pulje deres lagerreservationer. at DONG bør skabe rammerne for og evt. etablere et sekundært marked for lagerkapacitet. at de 50 mio.m3 lager, som DONG har stillet til rådighed for de frie kunder formentlig allerede er utilstrækkeligt. 26. DONG Lager har i sine høringssvar[3] angivet: at selskabet først med Naturgas Fyns klage har fået kendskab til de angivne problemstillinger. at der tilbydes to forskellige standardlagerydelser, som kan kombineres, netop for at kunne tilpasse det aktuelle behov, at lagerydelserne er baseret på forhandlede vilkår. på sekretariatets foranledning fremsendt et teknisk notat, hvor det fremføres, at vilkårene for anvendelse af DONG Lagers lagre er fastlagt så lagerfaciliteterne så vidt muligt udnyttes optimalt (gengives i hovedtræk i beskrivelsen af lagerforholdene). at bevæggrundene for standardlagerperioden er, at den følger en naturlig cyklus i forbindelse med lagerinjektion- og udtræk af gas i lagrene til sæsonudjævning. at salg af ikke standard lagerydelser vil ifølge DONG Lager potentielt kunne hindre salg til andre lagerkunder(salg af kort lagerydelse på fx 6 måneder afskærer i praksis DONG Lager for indtægt på den pågældende kapacitet i de øvrige 6 måneder af året). Naturgas Fyn har ikke forespurgt DONG Lager om prisen på en lageraftale med en periode svarende til den tyske standardlagerperiode. at forskellige kunders behov for at pulje deres lagerkapacitet kan løses ved at de afgiver en samlet bestilling, der afspejler puljemulighederne mellem kunderne. 27. Energitilsynets sekretariat har ved skrivelse af 8. oktober 2002 forespurgt Energistyrelsen, om styrelsens syn på kompetencefordelingen i forbindelse med behandling af disse klagesager. Styrelsen finder, at klagepunkt 3 i Naturgas Fyns s klage (manglende deltagelse i udarbejdelse af RFG) umiddelbart sorterer under Energistyrelsen. Energitilsynet vil derfor ikke behandle dette klagepunkt. 28. Sekretariatet har anmodet DONG Transmission om en uddybning af forholdene omkring nødforsyningsstrategien. Hovedtrækkene i besvarelsen, jf. bilag 5, er gengivet i beskrivelse af lagerforhold. 29. Energitilsynets sekretariat har være i dialog med DONG Lager A/S om lagerreglerne ved møde den 4. juli 2003 og den 19. august 2003 og stillet supplerende spørgsmål af teknisk karakter om lagerforholdene. DONG lagers besvarelse, er gengivet i hovedtræk i beskrivelsen af lagerforholdene. 30. Sekretariatet har under dialogen lagt vægt på, at kunder med et atypisk lagerbehov understøttes i deres forhandling om lagerkapacitet. Sekretariatet har således ønsket, at det ENERGITILSYNET Side 3/11

4 Side 4/11 ENERGITILSYNET tydeliggøres at det er muligt at forhandle sig til/købe en lagerydelse med et andet forhold mellem volumen, injektions- og udtrækskapacitet, fyldningskrav, kontraktperiode og kontraktlængde samt at offentliggøre, efter hvilke principper prissætning af sådanne individuelle tilpasninger sker. 31. DONG Lager har indvilliget i at offentliggøre sådanne Generelle kriterier for prissætning af specialydelser som en del af forretningsgrundlaget på deres hjemmeside. Det fastslås i disse kriterier, at kunden kan forhandle sig til andre forhold end angivet i standardkontrakterne. Indvirkningen på prissætningen fremgår af beskrivelse af hvert af punkterne, lagerperiode, injektion- og udtrækskapacitet og fyldningskrav. Som hovedregel sælges afvigende ydelser til højere priser end standardpakkeprisen, men hvis kunden ønsker at gå mod strømmen og injicere hhv. udtrække, hvor der normalt udtrækkes/injiceres, vil kunden opnå en rabat. DONG Lager har oplyst, at disse vilkår vil blive offentliggjort per 1. oktober DONG Lager har tillige anmeldt lager aftaler, i henhold til naturgasforsyningslovens 40, stk. 1, nr. 1, med afvigende periode. Tilsynet har den 4. september 2003 modtaget anmeldelse af aftaler, der indeholder afvigelser fra standardpakkerne med hensyn til injektions- og udtrækskapacitet. Lovgrundlag 33. Naturgasforsyningslovens (NGFL)[4] 38, stk.1 forskriver, at priser og betingelser for ydelser fra transmissions-, lager- og LNG selskaber skal fastsættes således, at der ikke diskrimineres mellem systembrugerne. Energitilsynet fører tilsyn med prisernes og betingelsernes rimelighed, jf. 38, stk Energitilsynet tager i vurderingen af priser og betingelser hensyn til priser og betingelser der gælder på tilsvarende markeder, jf. lovbemærkningerne til lov nr. 449 af 31. maj 2000 om naturgasforsyning, 38, stk Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelse må anses for at være i strid med denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring heraf, jf. NGFL 41, stk Transmissionsselskaber fastsætter i samarbejde med distributions-, lager og LNG selskaber regler for benyttelse af systemet (regler for gastransport) jf. NGFL 23, stk. 1. Specifikke lagerbestemmelser. 37. Der er forhandlet adgang til lagerydelser, jf. NGFL 20 a, hvorefter priser og betingelser for benyttelsen af lagre fastsættes ved forhandling mellem lagerselskabet og den der ansøger om brug af lageret. Lagerselskaber skal offentliggøre de kommercielle hovedvilkår for benyttelse af lagrene en gang om året. 38. Naturgasselskaber og kunder med ret til valg af leverandør har ret til mod betaling at benytte lagre, når det er teknisk nødvendigt for at give effektiv adgang til transmissions- og distributionsnet. Retten til at benytte systemet er betinget af, at RFG overholdes, jf. NGFL 18, stk. 1 og Et lagerselskab skal, jf. NGFL 15, stk. 1, nr. 3, stille nødvendig lagerkapacitet til rådighed for transmissionsselskabers varetagelse af forsyningssikkerheden. Økonomi- og Erhvervsministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af opgaverne og den nødvendige lagerkapacitet, der skal stilles til rådighed til nødforsyningsformål. 40. Et lagerselskab kan, jf. 18, stk. 3, nægte adgang til systemet, hvis adgang til systemet ville hindre dem i, at opfylde de forpligtelser de er pålagt i NGFL 12, stk. 1, nr. 3 (herunder offentlige forpligtelser vedr. forsyningssikkerhed). 41. Kompetencen til at behandle klager over afslag på anmodning om adgang til systemet ligger hos Energitilsynet, jf. NGFL 18, stk Nødforsyningsforpligtelsen skal, jf. NGFL 12, stk.1, nr. 3(4), varetages af transmissionsselskabet. Bevillingshaver fastsætter en forsyningssikkerhedsstrategi, som anmeldes til miljø- og energiministeren, jf. lovbemærkningerne til lov nr. 449 af 31. maj 2000 om naturgasforsyning, 12, stk. 1, nr Lagerselskabet skal, jf. NGFL 46, stk. 1, behandle forretningsmæssigt følsomme oplysninger fortroligt. Lagerselskabet må ikke, jf. samme bestemmelse, stk. 2, misbruge forretningsmæssigt følsomme oplysninger, som de har fået af tredjepart i forbindelse med tildeling af eller forhandling om adgang til systemet. 44. Økonomi- og Erhversministeren fastsætter regler om bilæggelse af tvister i forbindelse med forhandlinger om adgang til lagre, jf. 20a, stk. 3. Bekendtgørelse om bilæggelse af tvister vedrørende adgang til naturgaslager[5] regulerer, hvorledes afslag på anmodning skal rettes til og behandles af Energitilsynet.

5 ENERGITILSYNET Side 5/11 Lagerforhold tekniske og fysiske Kapacitetsforhold 45. Der er 2 naturgaslagre i Danmark i henholdsvis Ll. Torup og Stenlille. Naturgassen er lagret mere end 1 km nede i undergrunden. Lageret i Ll. Torup er udskyllet hulrum i saltlag, og dermed et kavernelager i en salthorst. I Stenlille ligger lageret i en opadvendt bule af porøs vandfyldt sandsten i ca. 1,5 km dybde, et såkaldt akvifærlager. 46. Lagrene er underlagt nogle kapacitetsmæssige begrænsninger. De 2 lagre har en samlet volumen på 700 mio. m3 naturgas såkaldt arbejdsgas dvs. den gas der rent faktisk kan injiceres og trækkes ud fra lagrene. 47. Der kan maksimalt injiceres ca. 6 mio. m3 gas pr. døgn og udtrækkes ca. 22,8 mio. m3 pr. døgn i nødforsyningssituationer, men kun ca. 13 mio. m3 gas per døgn i normalsituationer, dvs. til sæsonudjævning jf. nedenfor. Injektionskapaciteten udgør i % af lagervolumen 0,857 % pr. døgn (ca. 0,0357% pr. time). Udtrækskapaciteten udgør i normalsituationer ca. 1,857 % pr. døgn, (ca. 0,077 % pr. time.) 48. Der er dermed ikke ubegrænset injektions- og udtrækskapacitet i forhold til lagervolumen. 49. Derudover er både injektionskapacitet samt udtrækskapaciteten afhængig af lagervolumen samt tryk i transmissionssystemet. Når lageret er ved at være fyldt, giver det en relativt set lavere injektionskapacitet, end hvis lageret var tomt. Et højt tryk i transmissionssystemet giver en relativt set højere injektionskapacitet. 50. Udtrækskapaciteten er ligeledes afhængig af lagervolumen. Når lageret er næsten fyldt er trykket i lageret højt, hvilket giver en høj udtrækskapacitet og når lageret er relativt tæt på at blive tømt medfører det en lavere udtrækskapacitet. 51. F.eks. ses det, at når det samlede lagervolumen er 30% (af lagervolumen på 700 mio. m3) og nedefter, resulterer det i en trinvis nedtrapning af den fysiske udtrækskapacitet der er til rådighed. Begrænsninger i udtrækskapaciteten i relation til den samlede lagervolumen: Rest volumen af lageret Over 30% 20-30% 10-20% 0-10% % udtrækskapacitet tilrådighed 100% 90% 80% 70% De procentvise grænser er genstand for løbende revurdering, og der er ikke tale om fuldstændig entydige grænser. Grænserne søges verificeret løbende ved korterevarende udtrækstest. Der er således tale om nogle generelle typiske forhold ved gaslagre, men de konkrete grænser vil helt afhænge af de fysiske forhold og aktuelle driftsforhold på den enkelte lagerlokalitet. 52. Endvidere er udtrækskapaciteten også afhængig af trykket i transmissionssystemet. F.eks. er der forskel på den reelle udtrækskapacitet i en normalsituation og i en nødsituation netop pga. trykforskelle i transmissionssystemet ved de forskellige situationer. I en nødforsyningssituation er trykket i transmissionssystemet lavt, og der vil således være relativt set mere udtrækskapacitet. Lagerets opbygning samt naturlige cyklus 53. Lageret er oprindeligt designet til at skulle varetage 2 hovedformål. Det gælder sæsonudjævning og nødforsyning. 54. Lageret anvendes for det første til sæsonudjævning. Det skyldes, at der produceres og leveres mere naturgas om sommeren end der er behov for og tilsvarende er behovet for naturgas større om vinteren, end der kan leveres af mængder fra Nordsøen. 55. Lageret bidrager til udjævning af sæsonforskellene mellem vinter og sommerperioden. 56. Der er en naturlig cyklus på sæsonlageret, idet der injiceres til lager fra april/maj og frem til oktober/november, hvor der så trækkes ud fra lageret indtil foråret. Hele sæsonlageret er derfor tømt ved udgangen af marts, som også bliver betegnet som udgangen af lagersæsonen. Figur 1. Månedlig lagerbeholdning opdelt efter formål Kilde: Lagerredegørelse fra DONG, 22. august 2003 side Som tidligere beskrevet i punkt 34, ff. om lovgrundlag er DONG Transmission forpligtet til at varetage forsyningssikkerheden jf. lov om naturgasforsyning 12 stk. 1 nr. 3. Lager-

6 Side 6/11 ENERGITILSYNET selskabet er ligeledes forpligtet til at stille nødvendig lagerkapacitet til rådighed for transmissionsselskabets varetagelse af forsyningssikkerheden jf. lovens 15 stk. 1 nr For at varetage forsyningssikkerheden opererer DONG Transmission med 2 forsyningsmålsætninger en korttidsmålsætning og en langtidsmålsætning. Disse målsætninger har stor betydning for naturgaslagrene. 59. Korttidsmålsætningen betyder, at der fra lageret skal være nok udtrækskapacitet til i 3 dage i træk at kunne forsyne de uafbrydelige kunder i Danmark ved en døgngennemssnitstemperatur ned til 14 C. 60. Langtidsmålsætningen influerer på den mængde af naturgas, der skal være til rådighed i lageret for at kunne klare forsyning af de uafbrydelige kunder i op til 60 dage i en normal vinter. 61. Der skal således altid være tilstrækkelig naturgas i lageret til at kunne klare en given nødforsyningssituation, der måtte opstå på det værst tænkelige tidspunkt af året. (hvilket DONG Lager har oplyst er i perioden 1. februar 1. marts) 62. Der er således behov for at reservere til sæsonlager samt til nødforsyningslager. Som det ses af ovenstående figur om lagerbeholdningen opdelt efter formål, falder behovet for sæsonlager og nødforsyningslager ikke helt samtidigt. 63. Den kapacitet DONG Transmission reserverer til nødforsyningsbehovet er mindre end det aktuelle behov til nødforsyning, idet der i perioden november til marts bliver inddraget en del af sæsonlageret til at kunne opfylde nødforsyningsmålsætningen. 64. I perioden november til marts vil der i en nødforsyningssituation således blive anvendt det reserverede lager til nødforsyning samt noget reserveret lager til sæsonudjævning. Det kan lade sig gøre fordi den naturlig cyklus i sæsonlageret som tidligere beskrevet betyder, at der over en periode på ca. 6 mdr. fra oktober til marts vil blive trukket ud fra sæsonlageret men i en forholdsvis jævn strøm. Det betyder at der i denne periode vil være en del af sæsonlageret der ikke er brugt endnu og som derfor kan planlægges at skulle bruges i tilfælde af en nødsituation. Sæsonlageret vil naturligvis være størst omkring oktober og mindst ved udgangen af marts. 65. Sker der f.eks. et brud på en søledning omkring 1. januar, vil der dermed blive trukket fra den reserverede nødforsyningsbeholdning suppleret med en del af sæsonlageret, som endnu ikke er brugt, for at kunne levere til de uafbrydelige kunder. 66. Der er således en synergieffekt ved at disponere nødforsynings- og sæsonlageret samlet. Synergien mellem nødforsyning og sæsonlageret er dermed forskellen mellem det faktiske nødforsyningsbehov på et givet tidspunkt og den bestilte kapacitet til nødforsyning. 67. Synergieffekten medfører dermed, at nødforsyningsreservationen bliver minimeret ved at indregne de sæsonmæssige lagerreserver, som er tilgængelige over vinteren. 68. Såfremt synergieffekten ikke blev udnyttet, ville der skulle reserveres yderligere kapacitet til nødforsyningslageret. DONG Lager oplyser, at udover at nødforsyningsomkostningerne ville være højere, ville det i yderste konsekvens kunne betyde, at der ikke ville være tilstrækkelig lagervolumen til sæsonlager til at kunne dække det uafbrydelige marked i en normal vinter. Andre lande 69. DONG Lager har i sin redegørelse om lager lavet en benchmark af DONG Lagers lagerpriser og standardvilkår for lager med 6 lagerselskaber fra andre lande i EU. 70. Det ses af DONG Lagers sammenligning, at der også i de andre lande er et fast forhold mellem injektions-, udtrækskapacitet og lagervolumen. Endvidere er der for 3 selskabers vedkommende begrænsninger i både udtræks- og injektionskapacitet i forhold til lagervolumen, og for 1 selskab er der begrænsninger i injektionskapaciteten. 71. Alle selskaberne tilbyder en standardlageraftale for 1 år og periodens start er enten april eller maj. 72. Oplysningerne stemmer overens med sekretariatets undersøgelser på området. Regler for gastransport /standardpakkekonceptet 73. DONG Lagers vilkår for adgang til lagrene fremgår af Regler for gastransport og gaslagerydelser, version 3.1., (RFG). 74. Det fremgår af DONGs hjemmeside i de offentliggjorte kommercielle hovedvilkår samt i RFG, at adgangen til lager tilbydes som et standardpakkekoncept. 75. DONG tilbyder 2 standardpakker med henholdsvis lav og høj fleksibilitet.

7 ENERGITILSYNET Side 7/ Som det ses af bilag 1, side 2 er injektionskapaciten og udtrækskapacitet angivet i % af lagervolumet, og der er et fast forhold mellem injektion, udtræk og lagervolumet. Det skyldes den knappe kapacitet. Det faste forhold mellem injektion, udtræk og lagervolumen skyldes dermed de fysiske forhold og ønsket om at give kunderne incitamenter til at udnytte lagre optimalt i relation til de faktiske fysiske begrænsninger. 77. Den rene pakke med lav fleksibilitet betyder, at kunden kan injicere sit reserverede gasvolumen på 200 dage eller mere, og ligeledes trække ud på 100 dage eller mere. I den rene pakke med høj fleksibilitet er det muligt for en kunde at injicere sit bestilte gasvolumen på ca. 40 dage og trække ud på 20 dage eller mere. 78. De fysiske forhold i lageret bevirker, at det udfra en grov beregning tager som minimum 85 dage at fylde lageret/injicere til lager og som minumum 55 dage at trække den fulde sæsonlagervolumen ud fra lager. Standardpakken Stor flex tilbyder dermed kunden mere fleksibilitet, end de fysiske forhold er bygget til. 79. Hvis én kunde ønsker at injicere og en anden samtidig trækker ud, vil samtidighedsfaktoren medføre, at de pågældende bestillinger går lige op med hinanden og der således ikke vil være noget fysisk flow. Derfor er det muligt, at tilbyde lageraftaler med større fleksibilitet end de fysiske rammer i systemet tilsiger. 80. Kunderne kan sammensætte de 2 lagerpakker i forskellige kombinationer der afspejler kundens aktuelle behov. Spændet mellem de 2 pakker er dermed udtryk for den fleksibilitet, som kunderne alene via standardpakkerne, kan opnå. Lagerrestriktioner 81. Det følger af RFG punkt 12.3 og 12.4, at der er pålagt lagerkunderne 2 restriktioner ved anvendelse af lageret. Det gælder et krav om lagerfyldning i vinterperioden samt en reduktion i udtrækskapaciteten i relation til den lagervolumen kunden har tilbage på lageret. 82. Lagerkunden skal overholde de minimumskrav der følger af punkt 12.3 om hvor stor en procentdel af det reserverede lagervolumen der skal restere i lageret på et givet tidspunkt. 1/10 1/11 1/12 1/1 1/2 1/3 1/4 Minimumsmængde der skal restere i procent af det reserverede lager 0% 20% 55% 60% 40% 10% 0% 83. Fyldningskravet er ifølge DONG Lager begrundet i ønsket om at udnytte den synergieffekt der er mellem at disponere nødforsynings- og sæsonlageret samlet. 84. DONG Lager gør opmærksom på, at kravet til fyldningsgraden i november og marts burde være større, men at DONG Lager indtil videre har valgt ikke at ændre kravet, for ikke at reducere lagerkundernes fleksibilitet. 85. Begrænsninger i udtrækskapaciteten følger af RFG punkt Begrænsningen kan skematisk angivet som: Rest volumen i % af reserveret Over 30% 20-30% 10-20% 0-10% % af bestilte udtrækskapacitet 100% 90% 80% 70% tilrådighed 86. Restriktionen betyder, at såfremt en kunde i marts måned i en given time kun har 22 % tilbage af den lagervolumen som er bestilt, kan kunden i den time kun bruge 90 % af den udtrækskapacitet, som kunden har bestilt og så fremdeles. 87. Ved at pålægge alle kunder begrænsninger i udtrækskapaciteten, når den reserverede lagervolumen er ved at være tom, bliver den knappe kapacitet der er på udtræk fordelt på alle kunderne. Begrundelse 88. Energitilsynet sekretariat har modtaget klager over bestemmelserne om standardlagerpakker i RFG. Der er, jf. NGFL 20 a, forhandlet adgang til lagerkapacitet. Det fremgår af korrespondancen i sagerne, at klagerne ikke har været i forhandling forinden klagernes indgivelse. Således har der ikke været tale om behandling af afslag på anmodning om adgang til systemet i NGFL 18, stk. 5 s forstand. 89. Klagerne har anført, at de standardlagerpakker, m.v., som udgør grundlaget for forhandling, indebærer begrænsninger (m.h.p. injektions- og udtrækskapacitet samt lagerfyldning), som gør det vanskeligt/dyrt at købe den lagerydelse, der er behov for. 90. Klagerne har tillige fremført andre klagepunkter, jf. punkt 118 ff.

8 Side 8/11 ENERGITILSYNET 91. Tilsynet har i forlængelse heraf undersøgt om de begrænsninger, der er angivet i standardlagerpakkerne, er begrundet i systemhensyn og om det dermed synes rimeligt i naturgasforsyningslovens forstand at anvende standardlagerpakkerne, som udtryk for en gennemsnitlig lagerydelse og som udgangspunkt ved forhandling om lageradgang. 92. Tilsynet har undersøgt forhandlingssituationen for de kunder, der måtte have afvigende lagerbehov. Det er vurderingen at det vil øge gennemsigtigheden og forbedre lageradgangen for disse kunder, hvis det fastslås i vilkår for lager adgang, jf. NGFL 20 a, at alle aspekter i lageraftalen kan afvige i forhold til standardpakkerne, og der gives retningslinier for, hvorledes de enkelte forhandlingselementer vil påvirke prisen. 93. Tilsynet tager i sagen ikke stilling til lagertariffernes rimelighed. Dette emne tages op særskilt efterfølgende. 94. Ligeledes tager tilsynet ikke i sagen stilling til betaling for det bidrag til nødforsyningsforpligtelsen, der stilles til rådighed for transmissionsselskabet til nødforsyning via lagerkundernes fyldningsbegrænsninger. Denne sag behandles særskilt efterfølgende. De fysisk forhold vs. begrænsningerne i standardlagerpakkerne Injektions- og udtrækskapacitet 95. Størrelsen af injektionskapaciteten fastsættes af de fysiske muligheder, der er for at få gassen transporteret ned i lageret (via kompressor og nedkølingsanlæg. Trykket i transmissionssystemet og lagerfyldnings graden har indflydelse. Er fx lageret fuldt og trykket i transmissionssystemet lavt (situationen ved vintersæsonens start) er injektionskapaciteten mindre, end hvis lageret er tomt og trykket er højt i transmissionssystemet (sommersæsonen). Den samlede injektionskapacitet for lagret som helhed fremgår af punkt Det fremgår således at injektionskapacitet er en knap ressource, og begrænsningerne i standardlagerpakkerne synes dermed at udgøre - som et udtryk for et gennemsnitligt forbrug - en hensigtsmæssig anvendelse af lagerkapaciteten. Ved beregning af den faktiske kapacitetsbegrænsning på injektion og udtræk ses det, at DONG i sit standardpakkekoncept tilbyder mere fleksibilitet, end der umiddelbart er i relation til de aktuelle fysiske forhold i lageret, jf. punkt 79. Da de i standardpakkerne anvendte begrænsninger således er fuldt på højde med de naturlige systembegrænsninger, findes disse ikke urimelige som udgangspunkt ved adgang til lagrene. 97. Udtrækskapaciteten er afhængig af lagertrykket. Som det fremgår af punkt 52 og 53, er kapaciteten faldende med en faldende lagervolumen. Der er derfor også her tale om en knap ressource. Det fremgår også, at udtrækskapacitetens begrænsninger i standardlagerpakkerne er fuldt på højde med de naturlige systembegrænsninger, jf. punkt Begrænsningen i udtrækskapacitet ved lagerfyldning under 30 % synes således også begrundet i naturlige forhold. Det vurderes derfor at udgøre et rimeligt udgangspunkt for adgang til lagrene. Lagerfyldningsgrad 99. Klagerne har angivet, at fyldningskravene kan resultere i, at der skal købes og fyldes mere gas på lager, end der er behov for. Energi Viborg har sammenholdt størrelsen på kapacitet til nødforsyning med data for lagerudnyttelse (fra maj/juni 2001) og fundet, at der burde være plads til at nedsætte fyldningsprocenten med 10 % point. Energi Viborg anfægter ikke restriktionen i lageranvendelse til nødforsyning, men alene sammenhængen med restriktionens størrelse og eksistensen af et - i Energi Viborgs taleksempel - stort uudnyttet lagervolumen (340 mio. m3). På den baggrund har Energi Viborg fundet, at lagerfyldnings kravet bør kunne reduceres 10 % Tilsynet har imidlertid oplysninger fra DONG Lager over lagerudnyttelsen i 2002/2003 og 2003/2004, hvoraf det fremgår, at den fulde lagerkapacitet er så godt som udnyttet jævnfør også figur 1, hvoraf det fremgår, at mere end halvdelen af lagerkapaciteten i vinterperioden anvendes til sæsonlager Der er derfor ikke den anførte ledige kapacitet til sæsonlager, som var udgangspunkt for Energi Viborgs krav om en nedsættelse af lagerfyldnings procenten. På den baggrund anses kravet for bortfaldet Det bemærkes tillige, at DONG s opgørelse af anvendt lagerkapacitet viser, at såfremt kapacitet til nødforsyning som DONG Lager jo i medfør af NGFL 15, stk. 3 skal stille til rådighed ikke i vintermånederne kan tilvejebringes ved de fyldningskrav, som indgår i standardkonceptet, vil der ikke være tilstrækkelig lagerkapacitet til at tilgodese de nuværende lagerkunders behov, idet lagerbehovet ville være 878 mio.m3 (samlede lagervolumen udgør 700 mio.m3).

9 ENERGITILSYNET Side 9/ Under forudsætning af, at en kunde med atypisk lagerbehov kan forhandle sig til andre/ingen fyldningskrav på rimelige vilkår som NGFL 20a foreskriver finder tilsynet, at den nuværende anvendelse af lagerkapaciteten, i forhold til varetagelse af nødforsyningsforpligtelsen, på det foreliggende grundlag, udgør en samfundsmæssigt set hensigtsmæssig anvendelse af den tilgængelige lagerkapacitet Tilsynet tager i denne sammenhæng ikke stilling til rimeligheden af størrelsen af DONG Transmissions betaling for den beslaglagte kapacitet eller til hvorvidt lagerkunder bør kompenseres økonomisk for lagerfyldningskravene. Disse spørgsmål tages efterfølgende særskilt op Bestemmelsen om lagerfyldning anses derfor ikke for at være urimelig Indholdet af nødforsynings strategien er i medfør af NGFL 12, stk. 1, nr. 3 fastlagt af DONG Transmission. Økonomi- og Erhvervsministeren til hvem strategien er anmeldt kan som tidligere anført fastsætte nærmere regler derom og give pålæg om ændring i forsyningssikkerheden, jf. NGFL 12, stk. 2, 2. punktum. Energitilsynet har derfor ikke kompetencen til at vurdere omfanget af nødforsyningsforpligtelsen. Lagerperiode 107. Standard lagerperioden (1. maj 1. maj) er fastsat ud fra normal lageranvendelse til sæsonudjævningsformål, idet de fysiske begrænsninger, der er på injektion bevirker, at det tager som minimum 120 dage at fylde lageret. Hvis alle lagerkunder venter med at injicere til lager/hvis ikke hovedparten af kunder påbegynder injicering fra maj måned, hvor lageret normalt er tømt, vil der ikke være injektionskapacitet til at lageret kan blive fyldt til vintersæsonens start. Da sæsonlager fortsat må anses for at udgøre den væsentligste anvendelse af lageret, er det således rimeligt, at standard lagerperioden er fastsat således Selvom rammerne afspejler en naturlig og teknisk set hensigtsmæssig udnyttelse af lagerkapaciteten, skal de kunder, der måtte have andre behov end en jævn fyldning i sommerperioden og jævnt udtag i vinterperioden have rimelige muligheder for at forhandle sig dertil. Supplerende kriterier for atypiske lagerkunder 109. NGFL 20a, stk. 1, foreskriver forhandlet adgang til lagerydelser. Standardpakkerne er tilpasset kunder med behov for lager til sæsonudjævning - en kundetype, som formentlig repræsenterer størstedelen af kunderne. Det vil også være nødvendigt for en optimal lagerudnyttelse, at den største del af kunderne har et typisk brugsmønster Men da det fysiske flow ikke er det samme som det konktraktuelle/virtuelle flow idet en kundes ønske om injicering udligner en anden kundes ønske om udtræk - opnås en vis fleksibilitet. Ønsker en kunde at injicere en mængde gas i en time og en anden kunde at udtrække sammen mængde gas i samme time, så vil samtidighedsfaktoren bevirke, at de pågældende bestillinger udligner hinanden. Reelt vil der derfor ikke være nogen fysisk strøm i denne time, som baggrund for disse to kunders anvendelse af lagerkapacitet Der synes således ikke under de nuværende forhold at være fysiske hindringer for, at kunder som ønsker ændrede vilkår på alle parametre, skulle kunne forhandle sig til dette Da rammerne i standardlagerpakkerne kan ligge temmelig langt fra en atypisk brugerprofil, vil kundens udgangsposition i en forhandlingssituation ligge langt fra det ønskede resultat. Al forhandlingsteori tilsiger, at kunden vil have et dårligt udgangspunkt for forhandlingerne - samtidig taget i betragtning, at der er tale om forhandling med en monopol lignende partner Tilsynets sekretariat har derfor i forbindelse med den stedfundne dialog med DONG Lager anmodet selskabet om, at udarbejde retningslinier for prissætning af specialydelser til forhandling. Retningslinier som også fastslår kundens ret til at forhandle alle parametrene individuelt i henhold til NGFL 20a, stk DONG Lager har, udarbejdet sådanne retningslinier og givet tilsagn om at offentliggøre dem per 1. oktober 2003 på DONG Lagers hjemmeside som en del af deres forretningsgrundlag Energitilsynet finder derfor adgangsvilkårene rimelige under de nuværende forhold. Det er forventeligt, at der sker en udvikling af regelsættet sted i takt med at markedet for lagerydelser tager form og modnes Energitilsynet vil efterfølgende tage stilling til konkrete, indgåede lageraftaler enten via klager eller af egen drift. Øvrige klagepunkter

10 Side 10/11 ENERGITILSYNET Erstatningsgas 117. Naturgas Fyn stiller i klagen spørgsmålstegn ved, hvorledes gas inddraget i tilfælde af nødforsyning vil blive erstattet, idet virksomheden ikke finder, at DONG s tekniske notat beskriver dette Regler herfor fremgår af RFG, hvor af det i bestemmelse 17, 5 (g) fremgår, at den beslaglagte/forbrugte gas ikke releveres, men at der ydes økonomisk kompensation. Puljing af lagerkapacitet, m.v Energi Viborg har ytret ønske om, at flere transportkunder kan pulje deres lagerkapacitet og at der bliver etableret et sekundært marked for salg af lagerkapacitet Den mulighed er til stede, idet flere transportkunder som reglerne er nu kan gå sammen om at tegne en transportaftale. Med hensyn til spørgsmålet om etablering af et sekundært marked for lagerkapacitet, er en forudsætning herfor, at der er et egentlig marked for lagerkapacitet. Et sådan marked er kun netop under etablering. Derudover er der ikke hjemmel til at pålægge DONG Lager at etablere et sekundært marked for lagerkapacitet Energi Viborg har tillige anført, at et sæsonlager på 50 mio.m3 ikke kan dække transportkundernes behov for lagerkapacitet. Der er ikke lovmæssige begrænsninger/krav til sæsonlageret størrelse, men tilsynet er i besiddelse af oplysninger, der viser, at der på nuværende tidspunkt er tegnet lageraftaler med tredje part for mere end 50 mio. m Endelig har Energi Viborg ønsket en fyldestgørende beskrivelse af begrundelserne for begrænsningen i udtrækskapacitet, for reservation til nødforsyning og lagerfyldning. Tilsynet finder, at DONG Lagers redegørelse udgør et fyldestgørende grundlag. Udarbejdelse af RFG 123. Naturgas Fyn klager over, at de ikke har været tilbudt deltagelse i udarbejdelse af RFG, som naturgasforsyningslovens 23, stk. 1, foreskriver Dette klagepunkt hører, jf. naturgasforsyningslovens 23, stk. 4, under Økonomi- og Erhvervsministeren. Punktet medtages derfor ikke i denne fremstilling. Offentliggørelse af kundeoplysninger 125. Naturgas Fyn har angivet et ønske om, at DONG offentliggør eget brug af lager. NGFL 46, stk. 1, angiver imidlertid, at sådanne kundeoplysninger er fortrolige, hvorfor lovgivningen således afgør, at dette punkt ikke kan tilgodeses. Konklusion 126. Sekretariatet har undersøgt de fysisk/teknisk rammer for lagerforholdene og de adgangsvilkår som stilles til rådighed (også på tilsvarende markeder), jf. NGFL De øvrige lande i EU har ikke en nødforsyningsstrategi, som på det danske marked er lovbefæstet, jf. NGFL 12, stk. 1. nr. 3. Derfor er forholdene speciel omkring lagerfyldningskrav ikke umiddelbart sammenlignelige. Derimod fremgår, at restriktioner på injektions- og udtrækskapacitet er sædvanligt i andre lande Tilsynet finder, at de teknisk- fysiske data i sagen begrunder rimeligheden i at sammenkæde forhold for injektion og udtræk med lagervolumen, ligesom de teknisk fysiske forhold begrunder begrænsningerne i RFG og standardlagerpakkerne Da NGFL 20a, stk. 1, foreskriver forhandlet adgang til lagerydelserne, og lagerkunder med en atypisk profil kan have behov, der ligger langt fra det gennemsnitlige, har tilsynet fundet, at det var nødvendigt at DONG Lager supplerede RFG og standardlagerpakkerne med oplysning om, at alle elementerne kan afvige fra standardvilkårene samt hvilke kriterier, der vil ligge til grund ved en prissætning Generelle kriterier for prissætning af specialydelser som DONG Lager vil offentliggøre per 1. oktober 2003 lever op til dette krav. Tilsynet finder herefter, at de samlede vilkår for lageradgang udgør et i henholdt til NGFL 38, stk. 2, rimeligt grundlag for forhandling Energitilsynet finder, at nærværende sag i punkterne besvarer til de supplerende klagepunkter. På den baggrund anser Tilsynet de berørte klagesager for afsluttet Lagertariffer samt forholdet omkring betaling for det bidrag til nødforsyningsforpligtelsen som lagerfyldningskravet giver og brugerbetaling for nødforsyningsstrategien tages særskilt op efterfølgende.

11 ENERGITILSYNET Side 11/ Energitilsynet vil endvidere vurdere gældende adgangsvilkår i forbindelse med indgåede lageraftaler. [1] Klage af 4. juli 2002, beregningseksempel af 20. august 2002, bemærkninger af 9. september 2002 og 13. december 2002 samt klage af 10. juni [2] Klage af 17. september 2002, revideret 11. marts 2003 [3] Bemærkninger af 28. august 2002, teknisk notat af 28. november 2002, bemærkninger af 9. juli 2003 [4] Lovbekendtgørelse nr. 130 af 27. februar 2003, Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning. [5] Bekendtgørelse nr. 817 af 17. september 2001 om bilæggelse af tvister vedrørende adgang til naturgaslagre.

Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige

Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige ENERGITILSYNET Punkt 6 Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Dato: 24. maj 2013 Sag:12/14039 Sagsbehandler: PAJ Afd.: Ret og Administration Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Anmeldelse af tarifjustering som følge af revision af Den Nationale Nødplan. Indhold. 1. Baggrund. Sekretariat for Energitilsynet

Anmeldelse af tarifjustering som følge af revision af Den Nationale Nødplan. Indhold. 1. Baggrund. Sekretariat for Energitilsynet Til Sekretariat for Energitilsynet Anmeldelse af tarifjustering som følge af revision af Den Nationale Nødplan 24. juni 2014 NSY/JDA Indhold 1. Baggrund... 1 2. Konklusion... 2 3. Konsekvenserne af ændringen

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER

DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 7. september 2015 Detail & Distribution 15/04316 lba, lna AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER DONG Energy Eldistribution A/S (DEE)

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref.

Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref. Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref. SEKRETARIATET FOR Anmeldelse af branchevejledning af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

HMN Naturgas A/S s anmeldte ændringsvilkår

HMN Naturgas A/S s anmeldte ændringsvilkår HMN Naturgas A/S Gladsaxe Ringvej 11 Postbox 83 2860 Søborg Att.: Rikke Østergaard Petersen Dato: 25-08-2014 Sagsnr.: 14/06315 Sagsbehandler: PAJ Afd.: Ret og Administration Sendt med e-mail til: rp@naturgas.dk,

Læs mere

AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR

AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR AFGØRELSE VEDRØRENDE SKIFT AF BA- LANCEANSVARLIG AKTØR 14. januar 2016 Engros & Transmission 15/09396-1 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag skal Sekretariatet for Energitilsynet (SET) tage stilling

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Struer Forsyning Elnet Att. Torben Poulsen 25. september 2014 Sag 14/10004 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 17. september 2014 har Struer Forsyning

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. TRE-FOR Elnet 16. januar 2014 Sagnr. 13/13842 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldt metode til fastsættelse af rådighedsbetaling Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget TRE-FORs anmeldelse af ny

Læs mere

Sekretariatet kan til enhver tid tage den anmeldte vejledning op til fornyet vurdering, hvis situationen giver anledning hertil.

Sekretariatet kan til enhver tid tage den anmeldte vejledning op til fornyet vurdering, hvis situationen giver anledning hertil. Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 28. april 2015 Ret & Administration 14/06768 nhom Anmeldelse af vejledning om elkedler Dansk Energi har den 4. juni 2014 i medfør af elforsyningslovens

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. TREFOR Elnet A/S 21. december 2015 Detail & Distribution 15/11171 laa GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget TREFOR Elnet A/S anmeldelse

Læs mere

HEF Net A/S Over Bækken Aalborg

HEF Net A/S Over Bækken Aalborg HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 28. juni 2016 Detail & Distribution 14/10399 NOJ, BEJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Thy-Mors Elnet Att. Henrik Petersen 5. september 2014 Sag 14/07865 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. juli 2014 har Thy-Mors Elnet anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet godkender endvidere, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen,

Sekretariatet for Energitilsynet godkender endvidere, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen, DONG Energy Eldistribution Teknikerbyen 25 2830 Virum 1. marts 2016 Ret & Administration 16/01703 OTS Metodeanmeldelse af gebyrer DONG Energy Eldistribution har i mail af 21. januar 2016 metodeanmeldt

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017

Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017 Produktfordelingen på det danske detailmarked for naturgas i 2017 ANALYSE DEN 28. NOVEMBER 2018 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk

Læs mere

Bilag nr. 4 HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER

Bilag nr. 4 HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER Bilag nr. 4 10. april 2015 Detail & Distribution 15/00115 LRN & LAA HØRINGSNOTAT GENNEMGANG AF FORSKRIFTER Sekretariatet for Energitilsynet sendte den 23. januar 2015 udkast til notat om metodegodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af ændringer til Dansk Energis Standardaftale for nettilsluttede solcelleanlæg større end 11 kw og mindre end 25 MW

Anmeldelse af ændringer til Dansk Energis Standardaftale for nettilsluttede solcelleanlæg større end 11 kw og mindre end 25 MW Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 9. marts 2016 Ret & Administration 16/03591 OTS Anmeldelse af ændringer til Dansk Energis Standardaftale for nettilsluttede solcelleanlæg større end 11 kw

Læs mere

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 29. februar 2016 Ret & Administration 15/09331 OTS Anmeldelse af opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER

BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 BEKENDTGØRELSE OM NETVIRKSOMHE- DERS REGULERINGSREGNSKABER 26. juni 2018 Detail & Distribution 18/07653 ENJE, NOJ RESUMÉ 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet

Læs mere

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas Energitilsynet: Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmiss... Side 1 af 17 Printet: 09:16 http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-og-praksis/1/afgoerelser-gas/godkendelse-af-metoder-til-fastsaettelse-af-priser-og-vilkaar-fortransmission-og-distribution-af-naturgas/

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

1. Tarifferne fastsættes ikke efter vandfaldsmodellen, men er 100 pct. mængdebaseret

1. Tarifferne fastsættes ikke efter vandfaldsmodellen, men er 100 pct. mængdebaseret Vestjyske Net 60 kv A/S 23. november 2016 Detail & Distribution 16/09239 laa GODKENDELSE AF VESTJYSKE NET 60 KV A/S TARIFMETODE OG STANDARDINVESTERINGSBIDRAG PÅ NUL Vestjyske Net har den 30. oktober 2016

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER/ TARIFMODEL 2.0

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER/ TARIFMODEL 2.0 Konstant Net A/S GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER/ TARIFMODEL 2.0 Forsyningstilsynet har modtaget Konstant Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af tariffer jf. 1, stk.

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 30. november 2017 Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse GEV Net A/S 15. marts 2018 Detail & Distribution 18/09414/bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget GEV Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith

Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith Erfa Konference Gasmåling Hindsgavl Slot 30. oktober 2007 v/finn V. Smith Transmissionssystemet Afsætning: 4.2 mia.m 3 Stenlille Gaslager 0 m Ll. Torup Gaslager Aalborg Dybde (M) 500 X» X» X 1000 m 1000

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer

Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer Midtfyns Elforsyning amba Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer Forsyningstilsynet har modtaget Midtfyns Elforsyning amba anmeldelse af metode for fastsættelse af standardgebyrer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

AFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATI- ON AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅ- BUDT NEDREGULERING

AFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATI- ON AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅ- BUDT NEDREGULERING SEKRETARIATSAFGØRELSE AFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATI- ON AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅ- BUDT 12. oktober 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO AFGØRELSE 1. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nakskov Elnet A/S 9. august 2017 Detail & Distribution 17/09825 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nakskov Elnet A/S anmeldelse

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. BILAG 2 KLAGE OVER SORØ FJERNVARME A/S VARMEPRISER 2. maj 2018 Varme J. nr. 18/08422 MDCL RETSGRUNDLAG 1) Energitilsynets kompetence 2) Princippet om nødvendige omkostninger 3) Forrentning af indskudskapital

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 4. kvartal 2013 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 4. kvartal 2013 23. januar 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel Radius Elnet A/S Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel 15. maj 2019 19/06938 Forsyningstilsynet har modtaget Radius Elnet A/S anmeldelse af metode

Læs mere

N O T A T. Dato: 12. august 2019 Vedrørende: Ændring af afhentningsfrekvens i kontrakt om affaldstømning

N O T A T. Dato: 12. august 2019 Vedrørende: Ændring af afhentningsfrekvens i kontrakt om affaldstømning N O T A T Til: Fors A/S Fra: Bird & Bird Dato: 12. august 2019 Vedrørende: Ændring af afhentningsfrekvens i kontrakt om affaldstømning 1. INDLEDNING Fors A/S har anmodet Bird & Bird om en kort udbudsretlig

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET

MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET PUNKT 3 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 26. JUNI 2018 22. juni 2018 Ret & Administration MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET 1. NYE KLAGESAGER FOR ENERGIKLAGENÆVNET 1.1 KLAGE OVER ENERGITILSYNETS AFGØRELSE OM FORRENTNING

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

TILKENDEGIVELSE Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af det anmeldte:

TILKENDEGIVELSE Sekretariatet for Energitilsynet tilkendegiver på baggrund af det anmeldte: Dansk Energi 14. december 2016 Detail & Distribution 16/11009 laa TILEKNDEGIVELSE OM DANSK ENERGIS ANMELDTE METODEÆN- DRING FOR STANDARDINVESTERINGSBIDRAG Med mail af 17. oktober 2016 anmeldte Dansk Energi

Læs mere

Godkendelse af SE Elnet s ændring i betalingskadance

Godkendelse af SE Elnet s ændring i betalingskadance Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Att: Jens Ammitzbo Sendt med mail til: jeam@se.dk og net@se.dk Dato: 26-06-2014 Sagsnr.: 14/05431 Sagsbehandler: PAJ Afd.: Ret og Administration AFGØRELSE

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.9.2017 C(2017) 5962 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 4.9.2017 i medfør af forordning (EU) nr. 994/2010 om den forebyggende handlingsplan og nødplanen, som Kongeriget

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere