Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat om detailprojekt af 9. marts 2017.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat om detailprojekt af 9. marts 2017."

Transkript

1 Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tlf Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense 30. maj 2017 Natur og Klima, Svendborg Kommune har søgt om tilladelse til at restaurere det offentlige vandløb Vandløb fra Egense. Vandløbet ønskes restaureret fra Rantzausmindevej til udløbet i Det Sydfynske Øhav på matrikel 32a, Egense By, Egense. Sagsid: 15/24357 Afdeling: Natur og Klima Ref. METSER Restaureringen består i genåbning af en rørlagt strækning og forlægning af vandløbet. I statens vandområdeplan er rørlægningen udpeget som indsats med reference ODE Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat om detailprojekt af 9. marts På oversigtskortet herunder er projektområdet markeret med en rød prik. Åbningstider: Mandag-onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl Side 1 af 5

2 Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven I medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3 meddeles der hermed dispensation til det ansøgte under følgende vilkår: Der må ikke ændres på afvandingen således, engen opstrøms projektstrækningen påvirkes heraf. Arkæologi Sydfyn skal kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på kulturhistoriske eller arkæologiske spor (oldsager, knogler, større mængder træ o.l.) Dispensationen bortfalder, såfremt den ikke udnyttes senest 3 år fra dags dato. Begrundelse for afgørelsen Afgørelsen er truffet på baggrund af en konkret vurdering af konsekvenserne for vandløbet og det omkringliggende areal ved projektets gennemførsel. Svendborg Kommune vurdere, at projektstrækningen af Vandløb fra Egense er af uden særlig interesse, set ud fra naturbeskyttelseshensyn. Det vægtes i afgørelsen, at projektet ikke udføres på bekostning af eksisterende naturværdi. Det vurderes og vægtes at projektet vil have en væsentlig naturforbedrende effekt på vandløbet ikke kun på projektstrækningen, men også videre op i vandløbssystemet. Formål Indsatsen i Vandløb fra Egense, ODE-1005, er en del af statens vandområdeplan Rørledningen hindrer kontinuiteten i vandløbet. Formålet med projektet er at skabe kontinuitet, således fisk og smådyr kan bevæge sig frit igennem hele vandløbet. Ved projektet åbnes der op for 2,25 km opstrøms vandløb. Projektets gennemførelse er desuden med til at opfylde statens miljømål for Vandløb fra Egense. Vandløb fra Egense er miljømålsat til god økologisk tilstand, som vurderes ud fra vandløbets smådyrs (Dansk Vandløbs Fauna Indeks = DVFI), fisk (Dansk Fiskeindeks For Vandløb = DFFV) og planter (Dansk Vandløbs Plante Indeks = DVPI). Den nuværende tilstand i vandløbet er moderat. Kravet om kontinuitet er en forudsætning for opfyldelse af miljømålet. Projektbeskrivelse Den eksisterende rørlagte strækning sløjfes i en længde på ca. 80 m ved knusning af rørene og efterfølgende tilfyldning med jord. De nederste ca. 12 m (4 rørstykker) af strækningen knuses ikke, da toppen af disse benyttes som gangbro. Endvidere benyttes ca. 8 m (3 rørstykker) til genindbygning i den nye rørbro i den opstrøms del af strækningen. Ved åbningen af den rørlagte strækning omlægges vandløbet ud i områdets lavest punkt, så det løber i en sydøstlig retning ind over græsarealet. På kortet herunder ses projektet skitseret. Side 2 af 5

3 Projekterede forløb af Vandløb fra Egense. Mørkeblå er eksisterende forløb, rød er rørbroer/rørlægninger og lyseblå er projekteret nyt forløb. Tidsplan Svendborg Kommune planlægger at gennemføre anlægsarbejdet i en tør periode af efteråret 2017 eller Økonomi Projektet er fuldt finansieret af EU og staten. Lovgivning Efter naturbeskyttelseslovens 1 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af beskyttede naturtyper, herunder vandløb og enge. Efter Naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3 kan der dog i særlige tilfælde meddeles dispensation fra dette forbud. Da projektet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og indebærer en tilstandsændring, kræver det en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 15 om beskyttelse af kystområderne. Kystdirektoratet har givet denne dispensation den 24. maj 2017 Projektet kræver endvidere en tilladelse efter vandløbsloven 2. Klagevejledning 1 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 af lov om naturbeskyttelse. 2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb. Side 3 af 5

4 Ovenstående afgørelse kan, i hht. naturbeskyttelseslovens 78, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside den 30. maj Klagefristen på denne afgørelse er den 27. juni Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via eller Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Du skal betale et gebyr på 900 kroner til Natur- og Miljøklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold, får du gebyret betalt tilbage. Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte understående. Venlig hilsen Mette Louise Egmose Serup Skov- og landskabsingeniør Dir. tlf Side 4 af 5

5 Bilag Detailprojekt af 9. marts Kopimodtagere: Berørte parter: Matrikel 32a, Egense By, Egense Svendborg Kommune, Teknisk forvaltning Bygherreafdelingen, 5762 Vester Skerninge Relevante myndigheder og interesseorganisationer: Dansk Botanisk Forening Naturbeskyttelsesudvalget Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening - Svendborg Dansk Ornitologisk Forening Svendborg Dansk Ornitologisk Forening Danmarks Sportsfiskerforbund - Fyn, v./frode Thorhauge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Naturstyrelsen Fyn Friluftsrådet Arkæologi Sydfyn Side 5 af 5

Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat om detailprojekt af 9. marts 2017.

Projektet beror på en forundersøgelse af 16. september 2015 og et notat om detailprojekt af 9. marts 2017. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende restaurering af Vandløb

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder.

Begrundelsen for opgravningen af den rørlagte strækning er hyppig tilstopning af det lille rør, formodentlig pga. rødder. Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Vand og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Team Park & Vej Svendborgvej Vester Skerninge

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Team Park & Vej Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, Team Park & Vej Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk

Læs mere

Wally Worm Att: Skovhaven Sundbrovej Svendborg. Afgørelse vedrørende reguleringssag om brinksikring af Trappebæk

Wally Worm Att: Skovhaven Sundbrovej Svendborg. Afgørelse vedrørende reguleringssag om brinksikring af Trappebæk Wally Worm Att: Skovhaven Sundbrovej 54 5700Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk 28. september

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Lovliggørelse af udskiftning af bro ved Stokkebækken

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Lovliggørelse af udskiftning af bro ved Stokkebækken Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven til etablering af ny rørbro i Spangebækken

Afgørelse efter vandløbsloven til etablering af ny rørbro i Spangebækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven til etablering af ny rørbro

Læs mere

Lars Stougaard Horseskovvej Svendborg. Tilladelse til genåbning af rørlagt strækning af Ormerenden

Lars Stougaard Horseskovvej Svendborg. Tilladelse til genåbning af rørlagt strækning af Ormerenden Lars Stougaard Horseskovvej 10 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel 110a Skårup By, Skårup

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel 110a Skårup By, Skårup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende grøfternes karakter langs matrikel

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Afgørelse angående midlertidig rørlægning af Syltemae Å under bro.

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge. Afgørelse angående midlertidig rørlægning af Syltemae Å under bro. Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

JENS JØRGEN ABILDSKOV Fredskovvej Oure. Høring angående etablering af vandingssted ved Lille Bæk på matrikel 14e, Oure By, Oure

JENS JØRGEN ABILDSKOV Fredskovvej Oure. Høring angående etablering af vandingssted ved Lille Bæk på matrikel 14e, Oure By, Oure JENS JØRGEN ABILDSKOV Fredskovvej 10 5883 Oure Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring angående

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt for krydsning af Midtmarksrenden i forbindelse med

Læs mere

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen.

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen. Lis Tobiasen Løgeskov 15 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.pedersen@svendborg.dk Lovliggørende tilladelse til fjernelse af bro over Hundstrup

Læs mere

Tilladelse til flytning af sandfang i Hundstrup Å.

Tilladelse til flytning af sandfang i Hundstrup Å. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til flytning af sandfang i Hundstrup Å. Svendborg Kommune har søgt

Læs mere

F&R Assets A/S Grønlandsvej Svendborg

F&R Assets A/S Grønlandsvej Svendborg F&R Assets A/S Grønlandsvej 23 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse efter

Læs mere

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6

Omlægning af dræn bliver betragtet som et vandløbsreguleringsprojekt i henhold til bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering Side 1 af 6 Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Anne.J@svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat drænledning beliggende matrikel 5s, Tved By, Tved. 17. december

Læs mere

Afgørelse angående medbenyttelse af eksisterende dræn

Afgørelse angående medbenyttelse af eksisterende dræn KARSTEN PETER KRUMBORG Mynderup Hestehave 18 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager

KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej Hesselager. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken, Vormark by, Hesselager KRISTIAN MØLLER HEDEGAARD Solbakkevej 11 5874 Hesselager Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup

Hanne Britta Jensen Østerballevej Otterup Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup tommypj@smilemail.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven til regulering af Spangebæk ved Sterrebyvej 7, 5762 Vester Skerninge

Afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven til regulering af Spangebæk ved Sterrebyvej 7, 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven, planloven og naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense

Vandpleje Fyn. Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i Vandløb fra Egense Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til udlægning af gydebanker og skjulesten i

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt for krydsning af Møllesørenden i forbindelse med

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke VVM-pligt for krydsning af Gråsten Landkanal i forbindelse

Læs mere

Afgørelse om restaurering af Asbæk

Afgørelse om restaurering af Asbæk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om restaurering af Asbæk Natur og Klima, Svendborg Kommune

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven og Planloven vedrørende restaurering af Asbæk

Afgørelse efter VVM-loven og Planloven vedrørende restaurering af Asbæk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven og Planloven vedrørende restaurering

Læs mere

ERIK JENSEN SKJÆRBÆK Mira Mare Svendborg. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af to broer i Rødkilde Skov

ERIK JENSEN SKJÆRBÆK Mira Mare Svendborg. Afgørelse vedrørende lovliggørelse af to broer i Rødkilde Skov ERIK JENSEN SKJÆRBÆK Mira Mare 5 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger.

Kort 1. Rørbroens placering. Pink streg er åbent offentligt vandløb. Blå streg er privat vandløb. Grøn streg er broer eller rørlægninger. Hanne Britta Jensen Østerballevej 54 5450 Otterup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse på VVM-screening for krydsning af to private vandløb på Færgevej i

Læs mere

ENERGI FYN Att.: Jesper Hedemark Hansen Sanderumvej Odense SV. Afgørelse angående krydsning af Stokkebæk nord for Gudmevej i Hesselager

ENERGI FYN Att.: Jesper Hedemark Hansen Sanderumvej Odense SV. Afgørelse angående krydsning af Stokkebæk nord for Gudmevej i Hesselager ENERGI FYN Att.: Jesper Hedemark Hansen Sanderumvej 16 5250 Odense SV Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Der er truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven og planloven. Der er klagefrist den 10 marts 2017.

Der er truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven og planloven. Der er klagefrist den 10 marts 2017. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse vedrørende etablering af overkørsler i Halling Skov Naturturisme I/S

Læs mere

Høring vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken

Høring vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse af vandingssted ved Stokkebækken Kristian Møller

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende medbenyttelse af privat dræn mellem Åbyvej og Gundestrupvej, 5762 Vester Skerninge

Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende medbenyttelse af privat dræn mellem Åbyvej og Gundestrupvej, 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven vedrørende medbenyttelse af privat

Læs mere

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej 452 5600 Faaborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om lovliggørelse af vadested

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 5970 Ærøskøbing Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Screening efter miljøvurderingsloven

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 12. april 2019 Sagsid: 19/8312 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken

KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej Faaborg. Høring vedrørende lovliggørelse af vade- og vandingssted ved Hundstrup Å og Spangebækken KURT MØLLER JENSEN Svendborgvej 452 5600 Faaborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation fra

Læs mere

Vand og Affald A/S Att.: Lone Riis Vinther Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Vand og Affald A/S Att.: Lone Riis Vinther Ryttermarken 21 5700 Svendborg Vand og Affald A/S Att.: Lone Riis Vinther Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +4562233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å

Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af sandfang i topenden af Hundstrup Å For at

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til medbenyttelse af privat vandløb

Afgørelse om tilladelse til medbenyttelse af privat vandløb STRANDAGERGÅRD ApS Fredskovvej 10 5883 Oure Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om tilladelse

Læs mere

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. Vandpleje Fyn Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. udlægning af gydebanker og skulesten i Vandløb

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013

Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg. 19. august 2013 Grundejerforeningen Lille Eng c/o Jens Borresen Lille Eng 1G 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Høring vedrørende lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken

Høring vedrørende lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Svendborg

Læs mere

Formålet med krydsningen er at etablere fiberforbindelse over Hørup Å. Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Formålet med krydsningen er at etablere fiberforbindelse over Hørup Å. Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fårborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 25. marts 2019 Sagsid: 19/7124 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 23. april 2019 Sagsid: 19/8471 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Høring vedrørende restaurering af det offentlige vandløb Asbæk mellem Åbyskov og Skårupøre

Høring vedrørende restaurering af det offentlige vandløb Asbæk mellem Åbyskov og Skårupøre Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende restaurering af det offentlige vandløb Asbæk

Læs mere

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 11. april 2019 Sagsid: 19/8943 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej Svendborg. Afgørelse efter vandløbsloven til krydsning af Dyndrenden med et fiberkabel.

Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej Svendborg. Afgørelse efter vandløbsloven til krydsning af Dyndrenden med et fiberkabel. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 18. marts 2019 Sagsid: 19/5954 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Svendborg Kommune har valgt at fremme projektforslaget og ifølge bekendtgørelsens 1 15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger. F&R Assets A/S Grønlandsvej 23 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr.

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til terrænændring på Sætting Strandvej 28

Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til terrænændring på Sætting Strandvej 28 Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til terrænændring

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1.

Der er med denne skrivelse truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven 1. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 24. april 2019 Sagsid: 19/8471 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt

Da det er vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, har kommunen undladt Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 18. marts 2019 Sagsid: 19/6433 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Åbningstider: Kort 1. Oversigtskort, der med stjerne viser krydsningens placering.

Åbningstider: Kort 1. Oversigtskort, der med stjerne viser krydsningens placering. Stofa A/S Att.: Mari Møller-Hansen Fåborgvej 44 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 6. juni 2019 Sagsid: 19/10183 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Lille Bæk på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Langeland Kommune søgt om dispensation til at et gadekær på Strynø:

Langeland Kommune søgt om dispensation til at et gadekær på Strynø: Langeland Kommune Att.: Astrid Ejlersen post@langelandkommune.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Dispensation til

Læs mere

Tegningen herunder viser vandløbets nye åbne forløb over ejendommen.

Tegningen herunder viser vandløbets nye åbne forløb over ejendommen. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om regulering og medbenyttelse af privat vandløb ved

Læs mere

KOKKENBORG ApS Assensvej 9 A 5771 Stenstrup

KOKKENBORG ApS Assensvej 9 A 5771 Stenstrup KOKKENBORG ApS Assensvej 9 A 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat vandløb beliggende

Læs mere

Per Pedersen Højensvej Svendborg. Dato 4. oktober 2013

Per Pedersen Højensvej Svendborg. Dato 4. oktober 2013 Per Pedersen Højensvej 197 5700 Svendborg Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse efter vandløbsloven til omlægning

Læs mere

Michael Abildgaard Madsen Dyrebjergvej Kværndrup

Michael Abildgaard Madsen Dyrebjergvej Kværndrup Michael Abildgaard Madsen Dyrebjergvej 5 5772 Kværndrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring

Læs mere

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Fladmoseafløbet nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort.

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Fladmoseafløbet nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere Fladmoseafløbet Afgørelse Svendborg

Læs mere

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Dyndrenden nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort.

Svendborg Kommune godkender hermed, at det offentlige vandløb Dyndrenden nedklassificeres til privat vandløb, jf. nedenstående kort. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere Dyndrenden Afgørelse Svendborg Kommune

Læs mere

Per Madsen Gravvængevej Vejstrup. Tilladelse til udskiftning af broer ved Fladmoseafløbet

Per Madsen Gravvængevej Vejstrup. Tilladelse til udskiftning af broer ved Fladmoseafløbet Per Madsen Gravvængevej 30 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til udskiftning af broer

Læs mere

Afgørelse om lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken

Afgørelse om lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om lovliggørelse af nyt vandløbsforløb i Engelsbækken Svendborg Kommune

Læs mere

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge

Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej Vester Skerninge Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Afgørelse vedr. udskiftning af rørlægning på Vandløb fra Hellegård

Afgørelse vedr. udskiftning af rørlægning på Vandløb fra Hellegård Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 29. marts 2019 Sagsid: 17/22496 Afdeling: Natur og Miljø Afgørelse vedr. udskiftning af rørlægning på Vandløb fra Hellegård

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Der er ikke fremsendt bemærkninger i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer i projektet.

Der er ikke fremsendt bemærkninger i høringsperioden, der har givet anledning til ændringer i projektet. Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering af privat vandløb beliggende matrikel 1c, Klingstrup

Læs mere

Stofa A/S Att. Kell Bergmann Birkemose Allé Kolding

Stofa A/S Att. Kell Bergmann Birkemose Allé Kolding Stofa A/S Att. Kell Bergmann Birkemose Allé 11 6000 Kolding Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge marie.muff@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse angående

Læs mere

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46

Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 Thomas Søren Ingemansen & Stephanie Greve Ingemansen Åbyvej 46 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk

Læs mere

Afgørelser efter planlov, vandløbslov og miljøbeskyttelseslov

Afgørelser efter planlov, vandløbslov og miljøbeskyttelseslov Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelser efter planlov, vandløbslov og miljøbeskyttelseslov

Læs mere

Svendborg Vand A/S Att.: Mona Wulf Nielsen Ryttermarken Svendborg. Tilladelse til krydsning af Egenabbebæk med råvandsledning

Svendborg Vand A/S Att.: Mona Wulf Nielsen Ryttermarken Svendborg. Tilladelse til krydsning af Egenabbebæk med råvandsledning Svendborg Vand A/S Att.: Mona Wulf Nielsen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.pedersen@svendborg.dk Tilladelse til krydsning

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven og VVMscreening

Afgørelse efter vandløbsloven og VVMscreening Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven og VVMscreening efter planloven

Læs mere

Kort 1. Placering af gydebanke (1), Skjulesten (2) og nyt sandfang (3). Eksisterende sandfang beliggende omkring station meter.

Kort 1. Placering af gydebanke (1), Skjulesten (2) og nyt sandfang (3). Eksisterende sandfang beliggende omkring station meter. BO GUNDERSEN Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til vandløbsregulering ved

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk. 18. november 2013

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk. 18. november 2013 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle kontakt@regionsyddanmark.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter vandløbsloven

Læs mere

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby Peder Pedersen, Form. for Den Selvejende Institution Søbygård Søbygårdsvej 2 5985 Søby Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse efter vandløbsloven vedr. krydsning af vandløbet ved Assemosen med spildevandsledning

Afgørelse efter vandløbsloven vedr. krydsning af vandløbet ved Assemosen med spildevandsledning LANGELAND FORSYNING Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Vækst og Bæredygtighed Teknik og Miljø Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 teknik.miljoe@langelandkommune.dk Dato: 12.03.2019 J.nr. 19/2684 Ref.:

Læs mere

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land»

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedrørende

Læs mere

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang.

Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring st meter, samt etablering af sandfang. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om oprensning af Hørup Å omkring

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Svendborg Kommune Att. Center for Ejendomme og Teknisk Service. Afgørelse vedr. medbenyttelse af vandløb fra udledning af overfladevand

Svendborg Kommune Att. Center for Ejendomme og Teknisk Service. Afgørelse vedr. medbenyttelse af vandløb fra udledning af overfladevand Svendborg Kommune Att. Center for Ejendomme og Teknisk Service Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle grundet hensynet til de kulturhistoriske

Afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle grundet hensynet til de kulturhistoriske Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved

Læs mere

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2.

Søen placeres som angivet på figur 1 med en afstand på mindst 2 meter til skel og med et areal på op til ca. 650 m 2. Til Jens Jørgen Abildskov, Fredskovvej 10, 5883 Oure Sendt med email: abildskov@vetnet.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 arne.bruun@svendborg.dk

Læs mere

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Afgørelse om brinksikring og udlægning af flade sten i privat vandløb ved Vejstrup Vandmølle

«Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Afgørelse om brinksikring og udlægning af flade sten i privat vandløb ved Vejstrup Vandmølle «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om

Læs mere

Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken Svendborg. Høring af vandløbsreguleringsprojekt i Kobberbækken

Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken Svendborg. Høring af vandløbsreguleringsprojekt i Kobberbækken Vand og Affald A/S Att. Steen Ladefoged Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. +45 62 23 30 00 Anne.J@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Blue Holiday ApS Smørmosevej 7 5700 Svendborg thuroecamping@gmail.com. 13. marts 2014

Blue Holiday ApS Smørmosevej 7 5700 Svendborg thuroecamping@gmail.com. 13. marts 2014 Blue Holiday ApS Smørmosevej 7 5700 Svendborg thuroecamping@gmail.com Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Afslag på ansøgning om rørlægning

Læs mere

Svendborg Kommune, Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge. Etablering af faunapassage i Tange Å

Svendborg Kommune, Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge. Etablering af faunapassage i Tange Å Svendborg Kommune, Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-37-18 Ks:LVN 21. marts 2019 Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det offentlige vandløb Gråsten Landkanal i forbindelse med kabelnedlæggelse.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det offentlige vandløb Gråsten Landkanal i forbindelse med kabelnedlæggelse. ÆRØ KOMMUNE Svane Entreprise Måde Kirkevej 31 6700 Esbjerg Teknisk Afdeling Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. nr. 6352 5000 Cvr. nr. 28 85 60 75 scf@aeroekommune.dk post@aeroekommune.dk Sagsbeh.: SCF 14.

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Denne tilladelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen og Billund Kommuner. Vejen og Billund Kommune ønsker at udskifte den eksisterende

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore.

Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på matriklerne 1q, 1ba, 1bc og 1t, Oregård Hgd., Ore. Teknik, Erhverv og Kultur 158. januar 2018 Sagsnummer 480-2014-132983 Dokument nr. 480-2017-289275 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse Nordfyns Kommune giver tilladelse til vandløbsrestaurering på

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Natur og Miljø Att: Pia Holm Nielsen Dispensation til åbning af rørlagt vandløb (Tibberup Å) langs mose på matr.nr. 25a, Bringe By, Værløse, på Flyvestation

Læs mere