Jane Christoffersen (jach) (Sagsbehandler, PLANBYG) Modtagere NemSend ( ) Akttitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jane Christoffersen (jach) (Sagsbehandler, PLANBYG) Modtagere NemSend ( ) Akttitel"

Transkript

1 Brevdato Afsender Jane Christoffersen (jach) (Sagsbehandler, PLANBYG) Modtagere NemSend ( ) Akttitel Partshøring iht. forvaltningsloven Identifikationsnummer Versionsnummer 2 Ansvarlig Vedlagte dokumenter Jane Christoffersen (jach) Aktdokument Partshøring iht. forvaltningsloven Hoveddokument for ansøgningen Tegningsmateriale Dokumenter uden PDFversion (ikke vedlagt) Udskrevet 23. nov 2021

2 -- AKT BILAG 1 -- [ Aktdokument ] -- Til: NemSend ( ) Fra: Jane Christoffersen (jach) ( ) Titel: Partshøring iht. forvaltningsloven Sendt: :41 Bilag: Partshøring iht. forvaltningsloven.doc; Hoveddokument for ansøgningen.pdf; Tegningsmateriale.pdf; Til Ejerforeningen Gentoftegade 104, E/F Gentoftegade, ejere af Kærmindevej 21 og Resedavej 24 Vedlagt er partshøring iht. forvaltningslovens 19 vedr. opførelse af nyt enfamiliehus på Resedavej 26. Med venlig hilsen Jane Christoffersen Byggesagsbehandler Afdelings Sikker mail: Gentofte Kommune Plan og Byg Bernstorffsvej Charlottenlund Rådhuset: Direkte: Posten åbnes dagligt og bliver besvaret inden 20 arbejdsdage. sendt direkte til en medarbejder åbnes, når den pågældende er til stede, og der garanteres derfor ikke for ovenstående tidsfrist. I Gentofte Kommune er byggesagsbehandlingen digital. Send Digital Post til Gentofte Kommune Betjen dig selv på Genvej via computer eller smartphone Find information på Sådan behandler vi dine oplysninger: Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger om dig, sørger vi for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav. Læs om kommunens behandling af personoplysninger og dine rettigheder her:

3 -- AKT BILAG 2 -- [ Partshøring iht. forvaltningsloven ] -- GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Ejerforeningen Gentoftegade 104, E/F Gentoftegade, ejere af Kærmindevej 21 og Resedavej 24 Dato: Sagsnr.: Partshøring i henhold til forvaltningslovens 19 Vedrørende Resedavej 26, matr. nr. 26bi, Gentofte Gentofte Kommune, Plan og Byg, har modtaget vedlagte ansøgning om opførelse af nyt enfamiliehus på ovenstående adresse. Det er Plan og Bygs vurdering, at du kan have væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen, hvorfor du hermed gives mulighed for at fremkomme med bemærkninger til det ansøgte, iht. forvaltningslovens 19. Det oplyses, at Plan og Byg umiddelbart har vurderet, at relevante bestemmelser i Bygningsreglement 2018, vedrørende byggeret er overholdt i sagen. Endvidere er det Plan og Bygs vurdering, at det ansøgte ikke kræver dispensation fra gældende Lokalplan 276 for et område mellem Søgårdsvej, Bregnevej, Begoniavej og Lyngbyvej. Frist Bemærkninger til høringen skal være Gentofte Kommune, Plan og Byg i hænde senest den 7. december Bemærkningerne modtages gerne på mail til undertegnede på afdelingens mail Mails indeholdende fortrolige oplysninger bedes sendt via sikker mail til eller med Digital Post. Mærk henvendelsen med fortrolige oplysninger. eller på Husk at henvise til sagens journalnummer eller tydeligt angive hvilken adresse, der er tale om. Du bedes også tydeligt angive eget navn og adresse samt evt. telefonnummer. Derved kan vi bedre besvare dine bemærkninger til sagen, og evt. kontakte dig, hvis dette skønnes nødvendigt. Opmærksomheden henledes på, at indkomne bemærkninger alene er vejledende for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vurderingen af sagen. Har du spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnet. Plan og Byg Telefon Bernstorffsvej Charlottenlund Mandag-Onsdag Torsdag Fredag Side 1 af 2

4 GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Med venlig hilsen Jane Christoffersen Plan og Byg Personoplysninger Du skal være opmærksom på, at henvendelser til Kommunen kan blive en del af en eventuel byggesags dokumenter, eller på anden måde indgå i Kommunens sagsarkiv. Dette betyder, at alle indkomne dokumenter er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen og Lov om behandling af personoplysninger, og at andre borgere derved kan få adgang til, med undtagelse af tavshedsbelagte oplysninger, at se dokumenterne. Dokumenter vil blive offentligt tilgængelige i Kommunens byggesagsarkiv; Weblager.dk. I forbindelse med en eventuel politisk behandling kan dokumenter blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside. Når Gentofte Kommune behandler personoplysninger, sørger vi for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens krav. Ifølge persondataloven skal Kommunen orientere om, at navn, adresse og eventuel e- mailadresse bliver registeret i forbindelse med modtagelse af henvendelser til kommunen. Læs evt. mere om Gentofte Kommunes behandling af personoplysninger og rettigheder her; Plan og Byg Telefon Bernstorffsvej Charlottenlund Mandag-Onsdag Torsdag Fredag Side 2 af 2

5 -- AKT BILAG 3 -- [ Hoveddokument for ansøgningen ] -- Ansvarlig myndighed Gentofte Kommune Indsendt af Jette Jensen Skånevej Rødekro Telefon CVR / RID CVR: -RID: Indsendt: :10 BOM-nummer: byg Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning Ansøgning for BR18 - Servicemål Énfamiliehus Projekt: Klassifikation: Ansøgningstyper KLnr: P19 B Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse Sted(er) Adresser Resedavej 26, 2820 Gentofte Ejendomme Ejendomsnr.: , BFE nummer: Matrikler Gentofte - 26bi, BFE nummer: Ansøgere Jette Jensen Skånevej Rødekro Telefon: Mads Christensen Skånevej Rødekro Telefon: Momcilo Soc Herredsvejen Hillerød Telefon:

6 Indholdsfortegnelse. Samlet oversigt over.... bilag..... i. indsendelsen Oversigt over..... dokumentation pr.. fase Udfyld ansøgning Før... arbejdet igangsættes Når... arbejdet udføres Efter.... endt.... arbejde Kontaktoplysninger på.. ejeren Fuldmagt Planlagt arbejde Situationsplan Plantegninger (etageplaner) Facadetegninger Byggeret og.. helhedsvurdering Ubebyggede arealer Brand..... og... konstruktionsklasse Dokumentation for... valg.... af.. brandklasse Dokumentation for... valg.... af.. konstruktionsklasse Erklæring om.... bygningen er.. indsatstaktisk traditionel Erklæring om... tekniske forhold Dispensation fra... bygningsreglementet Byggeskadeforsikring, tilbud Byggearbejde i. forhold til.. lokalplan(er) og... byplanvedtægt(er) Tinglyste servitutter Tilladelse efter.... miljøbeskyttelsesloven Håndtering af... jord Tilladelse efter..... vejlovgivningen Beredskabsloven BBR-oplysninger vedrørende byggearbejde for... enfamiliehuse Tidligere indsendelser

7 Samlet oversigt over bilag i indsendelsen Bilag med versionskode 11 Koteplan pdf SHA1:BF9DE7B572A8C34AFBC1797D6A2CF04244AD Stueplan pdf SHA1:7C21C94D2BB CC6DDAA6213F885141C97F 81 Terrænreguleringssnit A-A og B-B pdf SHA1:C32FEC90ABE96C3E45A39CB955155BDA0FDB00AE 82 Terrænreguleringssnit C-C og D-D pdf SHA1:F6AFCE55A4D7D59C478D8329A56201E1D2B45C5D 83 Nyt skrå højdegrænseplan snit B-B pdf SHA1:F5E9BDFA0AF6DC73BBE2615E077D792D2FEEE3E5 Byggeskadeforsikring certifikat.pdf SHA1:734B2399F0DFFD24BDFF522A0D9A96B94CF4755A Grå - Fuldmagt til byggeansøgning.pdf SHA1:CE94AD1B EF13F2A3E5B0BAAD09113FC3C Kap 05 - Brand.pdf SHA1:634FB2D3B7F454F82F8F7D18885C993FEEEB606C Redegørelse for brand og konstruktionsklasse.pdf SHA1:A53F93438C4A E6CFDF852A7B241114A34 Refereret fra Situationsplan Plantegninger (etageplaner) Facadetegninger Facadetegninger Facadetegninger Byggeskadeforsikring, tilbud Fuldmagt Dokumentation for valg af brandklasse Dokumentation for valg af konstruktionsklasse Oversigt over dokumentation pr. fase Det var i ansøgningsøjeblikket ikke muligt at bestemme alle dokumentationskrav. Der kan blive tilføjet yderligere dokumentationskrav på et senere tidspunkt Udfyld ansøgning Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes. Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Kontaktoplysninger på ejeren Fuldmagt Planlagt arbejde Situationsplan Plantegninger (etageplaner) Facadetegninger Snittegninger Byggeret og helhedsvurdering Ubebyggede arealer Brand og konstruktionsklasse Dokumentation for valg af brandklasse Dokumentation for valg af konstruktionsklasse Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel Erklæring om tekniske forhold Side 1 ud af 8

8 Dispensation fra bygningsreglementet Byggeskadeforsikring, tilbud Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) (i) Tinglyste servitutter Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven Håndtering af jord Tilladelse efter vejlovgivningen Beredskabsloven BBR-oplysninger vedrørende byggerarbejde, der ikke er enfamiliehuse BBR-oplysninger vedrørende byggearbejde for enfamiliehuse Før arbejdet igangsættes Dokumentation som skal udfyldes før arbejdet igangsættes eller når arbejdet igangsættes Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri Når arbejdet udføres Dokumentation der kan/skal indsendes når arbejdet udføres eller afsluttes Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Dokumentationer iht. Byggetilladelsen Efter endt arbejde Dokumentation som skal indsendes for at dokumentere det udførte arbejde Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation Færdigmelding af byggearbejdet Erklæring om det færdige byggeri Dokumentation for Kap. 2. Adgangsforhold Dokumentation for Kap. 3. Affaldssystemer Dokumentation for Kap. 4. Afløb Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder Dokumentation for Kap. 9. Bygningens indretning Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger Dokumentation for Kap. 13. Forureninger Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum Dokumentation for Kap. 17. Lydforhold Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg Dokumentation for Kap. 21. Vand Dokumentation for Kap. 22. Ventilation Dokumentation for konstruktioner Side 2 ud af 8

9 Dokumentation for brand Byggeskadeforsikring, endelig police Energimærke Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer Kontaktoplysninger på ejeren Formularfelt Navn Adresse Udfyldt værdi Mitra Karimi og Lars Røgeberg Kirkevej 14, 1. th, 2920 Charlottenlund Telefon Evt. CVR-nr Fuldmagt Underskrift: Dokumentationen er ikke underskrevet. Redegørelse: Bilag Grå - Fuldmagt til byggeansøgning.pdf Planlagt arbejde Redegørelse: Opførelse af nyt enfamiliehus på 138 m² Situationsplan Redegørelse: Bilag 11 Koteplan pdf Plantegninger (etageplaner) Redegørelse: Bilag 40 Stueplan pdf Side 3 ud af 8

10 Facadetegninger Redegørelse: Bilag 82 Terrænreguleringssnit C-C og D-D pdf 83 Nyt skrå højdegrænseplan snit B-B pdf 81 Terrænreguleringssnit A-A og B-B pdf Byggeret og helhedsvurdering Formularfelt Byggeriet opføres i overensstemmelse med byggeretten Udfyldt værdi Byggeriet opfylder ikke byggeretten/er ikke omfattet af byggeretten. Begrundelse skal vedlægges Valgfrit felt til yderligere beskrivelse Ubebyggede arealer Redegørelse: Se tegning 11- koteplan Brand og konstruktionsklasse Formularfelt Udfyldt værdi Vælg Brandklasse Brandklasse 1 [Kode: 1] Vælg Konstruktionsklasse Konstruktionsklasse 1 [Kode: 1] Begrundelse for valgt brand- og konstruktionsklasse samt andre bemærkninger BK1 BR stk. 1 nr. 1 KK1 BR stk. 1 nr. 1, b Dokumentation for valg af brandklasse Redegørelse: Bilag Kap 05 - Brand.pdf Dokumentation for valg af konstruktionsklasse Redegørelse: Bilag Side 4 ud af 8

11 Redegørelse for brand og konstruktionsklasse.pdf Erklæring om bygningen er indsatstaktisk traditionel Redegørelse: Ja, byggeriet er indsatstaktisk traditionel. Erklæring om tekniske forhold Formularfelt Kap. 2. Adgangsforhold ( 48-62) Kap. 3. Affaldssystemer ( 63-68) Kap. 4. Afløb ( 69-81) Kap. 5. Brand ( ) Udfyldt værdi Kap. 6. Brugerbetjente anlæg ( ) Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder ( ) Kap. 9. Bygningens indretning ( ) Kap. 10. Elevatorer ( ) Kap. 11. Energiforbrug ( ) Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger ( ) Kap. 13. Forurening ( ) Kap. 14. Fugt og vådrum ( ) Kap. 15. Konstruktioner ( ) Kap. 16. Legepladser mv. ( ) Kap. 17. Lydforhold ( ) Kap. 18. Lys og udsyn ( ) Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg ( ) Kap. 21. Vand ( ) Kap. 22. Ventilation ( ) Dispensation fra bygningsreglementet Formularfelt Det ansøgte kræver ikke dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser Udfyldt værdi Det ansøgte kræver dispensation fra bygningsreglementets tekniske bestemmelser Valgfrit felt til yderligere beskrivelse Byggeskadeforsikring, tilbud Side 5 ud af 8

12 Formularfelt Jeg vedlægger tilbud på en byggeskadeforsikring. Udfyldt værdi Jeg etablerer ikke en ny bolig eller flere nye boliger. Jeg opfører boligen til mig selv (selvbygger). Vedhæftet er en underskrevet tro og love erklæring om selv-byg, jf. byggelovens 25A stk.2 nr. 5. Byggeriet opføres til udlejning. Vedhæftet er en underskrevet tro og love erklæring omkring udlejningsejendomme, jf. byggelovens 25A stk. 2. nr. 6. Byggeret opføres af offentlig bygherre og/eller byggeriet er dækket af byggeskadefonden, jf. byggelovens 25A stk. 2 nr.1, 2 og 3. Jeg etablere et nyt sommerhus, og kravet er ikke relevant. Bilag Byggeskadeforsikring certifikat.pdf Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) Markeret ikke relevant: ikke i strid Tinglyste servitutter Markeret ikke relevant: ikke i strid Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven Markeret ikke relevant: Håndtering af jord Orientering Dokumentationen er medtaget som information, og er ikke udfyldt af ansøger. Bygherre eller det firma, der skal flytte jorden, er ansvarlig for at jorden kommer det rigtige sted hen. Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående Tilladelse efter vejlovgivningen Orientering Markeret: Jeg har læst og forstået ovenstående Beredskabsloven Markeret ikke relevant: Ikke et krav Side 6 ud af 8

13 BBR-oplysninger vedrørende byggearbejde for enfamiliehuse Formularfelt Udfyldt værdi Bygningens anvendelse Parcelhus, fritliggende (120) [Kode: 120] Byggeskadeforsikring, selskab Topdanmark Bebygget areal (stueetage) i m² Heraf indbygget garage - Heraf indbygget carport - Heraf indbygget udhus - Heraf udestue (uopvarmet) - Heraf affaldsrum (i terrænniveau) Antal etager, stue, 1. sal, 2. sal osv. (men ekskl. tagetage og kælder) 1 Samlet bygningsareal af disse etager i m² Areal af tagetage i m² - Heraf udnyttet tagetage Samlet areal af kælder i m² - Heraf kælderareal med loft mindre end 1,25 m over terræn - Heraf kælderareal, der må anvendes til beboelse Samlet boligareal i m² 138 Samlet erhvervsareal i m² Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv i m² Samlet areal af lukkede, uopvarmede overdækninger på bygningen (f udestuer og lukkede altaner) i m² Areal af åbent, overdækket areal i stueetage i m² Samlet areal af åbne overdækninger i øvrige etager i m² Byggematerialer, ydervæg (Vælg det mest anvendte materiale) 1. Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) [Kode: 1] Hvis andet materiale, angiv hvilket Asbest i ydervæg Nej [Kode: nej] Supplerende ydervægsmaterialer Hvis andet supplerende materiale, angiv hvilket Byggematerialer, tagdækning (Vælg det mest anvendte materiale) 5. Tegl [Kode: 5] Hvis andet materiale, angiv hvilket Asbest i tagdækning Nej [Kode: nej] Varmeinstallation 1. Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg) [Kode: 1] Opvarmningsmiddel Hvis andet opvarmningsmiddel, angiv hvilket Supplerende varmeinstallationer 90. Bygningen har ingen supplerende varme [Kode: 90] Hvis anden supplerende varme, angiv hvilken Boligens indretning - Samlet antal værelser 5 - Heraf antal værelser til erhverv - Antal toiletter 2 - Antal badevær. 2 Side 7 ud af 8

14 Eget køkken Vandforsyning Afløbsforhold Ja [Kode: ja] 1. Alment vandforsyningsanlæg. Vandværk under kommunalbestyrelsens tilsyn (tidligere offentligt) [Kode: 1] 6 Separatkloakeret: spildevand + delvis tag- og overfladevand tilsluttet kloak [Kode: 6] Bemærkninger/beskrivelse af byggearbejdet Tidligere indsendelser Der er ingen tidligere versioner Side 8 ud af 8

15 -- AKT BILAG 4 -- [ Tegningsmateriale ] -- Bemærk! Øget loftshøjde: 200 mm Plankeværk D C LYS J Elskab DK: Byggelinie 4 alen, 2.51m fra, jfr servitut tinglyst den , gælder også udhæng VS Boring Byggelinie for beboelsesbygninger 5.00m fra vej jfr. Lokalplan Plankeværk Tunnelafgrænsning: 2,0 meter fra 5,0 meter fra bygning 2,0 meter fra gade/vejareal 520 Plankeværk Indkørsel Overkørsel Resedavej A A B Bevoksning ,87 (24,15) 23,65 (24,15) 2000 SK/GK 24,30 Sokkelkote Regnvandstunnel dim. af aut. kloakmester ,08 (24,15) 23,86 (24,15) 9865 Byggelinie 4 alen, 2.51m fra, jfr servitut tinglyst den , gælder også udhæng, hvis hegn respekteres VS Brandhane B Plankeværk - respekteres Byggelinie 20 alen, 12.55m fra vejmidte jfr. servitut tinglyst den , gælder også udhæng D C N Martr. nr.: 26bi, Gentofte Grundareal: 552 m² Arealoversigt: Stueplan: 138 m² Bruttoetageareal: 138 m² Bebyggelsesprocent: 25 % Afløbskoefficient φ = 0,20 Grundareal 552 m² * koefficient 0,20 = 110 m² af grundens befæstede areal må afledes til offentlig kloak. Grundens befæstede areal: Tagareal = 158 m² 158 m² = 48 m² afledes til faskine Rev. nr. Beskrivelse initialer Rev dato Hustype: L138 Sag: Terrænregulering Koter er DVR90 koter SK/GK 24,30 Sokkelkote, (24,15) eksisterende koter fremtidig terrænkote Projekteres efter: Primær varmekilde: Supplerende: BR2018 Fjernvarme Bygherre: Byggeadr.: Emne: Mitra Karimi og Lars Røgeberg Resedavej 26, 2820 Gentofte Koteplan R eurodan-huse Tlf. Dato: Tekniker: Beregner: Morten D. Christensen 1 : 200 Mål: Alle mål i: mm Tegnings nr Jette Jensen * 11

16 Bemærk! Øget loftshøjde: 200 mm Opl Terrassedør Opl M Åbner indad G Terrassedør Opholdsstue 23,5 m² KV 1551 OPV EMH Evt. TT Evt. VM KV 1450 Bryggers 6,3 m² Teknikskab BWT Terrassedør Soveværelse 10,6 m² Walk-in 4,5 m² Shampoohylde 2000 Høj cisterne Bad 1 6,6 m² 2275 HV Køkken/ Alrum 29,4 m² Værelse 10 11,5 m² Overligger Kontor 9,5 m² Loftlem (lille) 1825 Høj cisterne Bad 2 4,5 m² Entré 7,4 m² 2 Glasdør 1490 HV Åbner indad Glat dør Fast Forslag til placering for niveaufri adgang Forberedelse til evt. rampe og repos Fald ma 1:20 BygHerre leverance Opl Opl Opl Opl N Signaturforklaring: M G : Spulehane : El-måler : El-gruppetavle : Træ-, cork- og laminatgulv retning : Klinker/fliser : Klinker/fliser Vent. R : Termostatblandingsbatteri : Radiator : El-tilsluttet røgalarm : Udeføler (varmestyring) : Rumføler (gulvvarme) : Betjeningspanel ventilation : Unidrain m/indb. vandlås : Nedløb : Ventilation - væg : Ventilation - loft : Mekanisk ventilation F : Forankring BEMÆRK! Placering af installationsskab samt sanitetsgenstande og hvidevarer der kræver afløbs- og elinstallationer er endelige, og kan efterfølgende ikke flyttes. Projekteres efter: Primær varmekilde: Supplerende: BR2018 Fjernvarme Rev. nr. Beskrivelse initialer Rev dato Hustype: Bygherre: Byggeadr.: Emne: L138 Mitra Karimi og Lars Røgeberg Resedavej 26, 2820 Gentofte Stueplan R eurodan-huse Tlf. Sag: Dato: Tekniker: Beregner: Morten D. Christensen 1 : 75 Mål: Alle mål i: mm Tegnings nr Jette Jensen * 40

17 464 Bemærk! Øget loftshøjde: 200 mm ,15 SK 24,30 24,10 23,87 23,65 24,00 Terrænreguleringssnit A-A ,15 SK 24, ,00 23,86 24,08 24,35 Terrænreguleringssnit B-B NOTE! Denne tegning er retningsgivende for terrænregulering og fastsættelse af husets højdeplacering. Alt anlægsarbejde udføres af bygherre efter opførelse af bygning. Iht. lokalplan nr. 276 er den tilladelige terrænregulering ± 0,50 m. Signaturforklaring: SK Sokkelkote Fremtidig terræn Eksisterende terræn MATERIALER: TAG: Sort ædel engoberet tegl og vingefalstagsten ( Laumans RT 845 ) Glansværdi Halvmat (Silkemat) FACADE: Facadeteglsten, Blødstrøgne Strøjer Tegl - B207 - Rød FACADE BEHANDLING: Skalcem indfarvet tyndpudsmørtel S hvid Projekteres efter: SÅLBÆNK: VINDUER - DØRE: Skifer Træ/alu - Granit 80 - Sort INDERVÆGGE: TAGRENDER/ NEDLØB: Porebeton, Vægelementer Rheinzink Primær varmekilde: Supplerende: BR2018 Fjernvarme Rev. nr. Beskrivelse initialer Rev dato Hustype: Bygherre: Byggeadr.: Emne: L138 Mitra Karimi og Lars Røgeberg Resedavej 26, 2820 Gentofte Terrænreguleringssnit A-A og B-B R eurodan-huse Tlf. Sag: Dato: Tekniker: Beregner: Morten D. Christensen 1 : 100 Mål: Alle mål i: mm Tegnings nr Jette Jensen * 81

18 508 Bemærk! Øget loftshøjde: 200 mm Skrå højdegrænseplan ,57 23,65 SK 24,30 24,15 Terrænreguleringssnit C-C ,86 24,00 Skrå højdegrænseplan ,39 24,08 24,15 SK 24, ,87 23,86 Terrænreguleringssnit D-D NOTE! Denne tegning er retningsgivende for terrænregulering og fastsættelse af husets højdeplacering. Alt anlægsarbejde udføres af bygherre efter opførelse af bygning. Iht. lokalplan nr. 276 er den tilladelige terrænregulering ± 0,50 m. Signaturforklaring: SK Sokkelkote Fremtidig terræn Eksisterende terræn MATERIALER: TAG: Sort ædel engoberet tegl og vingefalstagsten ( Laumans RT 845 ) Glansværdi Halvmat (Silkemat) FACADE: Facadeteglsten, Blødstrøgne Strøjer Tegl - B207 - Rød FACADE BEHANDLING: Skalcem indfarvet tyndpudsmørtel S hvid Projekteres efter: SÅLBÆNK: Skifer INDERVÆGGE: Porebeton, Vægelementer Primær varmekilde: VINDUER - DØRE: Træ/alu - Granit 80 - Sort TAGRENDER/ NEDLØB: Rheinzink Supplerende: BR2018 Fjernvarme Rev. nr. Beskrivelse initialer Rev dato Hustype: Bygherre: Byggeadr.: Emne: L138 Mitra Karimi og Lars Røgeberg Resedavej 26, 2820 Gentofte Terrænreguleringssnit C-C og D-D R eurodan-huse Tlf. Sag: Dato: Tekniker: Beregner: Morten D. Christensen 1 : 100 Mål: Alle mål i: mm Tegnings nr Jette Jensen * 82

19 Bemærk! Øget loftshøjde: 200 mm ,15 SK 24, Modstående Vej 24,00 23,86 24,08 24, ,22 Nyt skrå højdegrænseplan - snit B-B Projekteres efter: Primær varmekilde: Supplerende: BR2018 Fjernvarme Rev. nr. Beskrivelse initialer Rev dato Hustype: Bygherre: Byggeadr.: Emne: L138 Mitra Karimi og Lars Røgeberg Resedavej 26, 2820 Gentofte Ny skrå højdegrænseplan R eurodan-huse Tlf. Sag: Dato: Tekniker: Beregner: Morten D. Christensen 1 : 150 Mål: Alle mål i: mm Tegnings nr Jette Jensen * 83

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B

Hillerød Kommune. Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej Ølsted. Strølillevej 4, 3320 Skævinge. KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Hillerød Kommune Indsendt af Svend Erik Pedersen Lille Havelsevej 130 3310 Ølsted E-mail: sv.erikogleni@mail.dk Telefon 20273602 Indsendt: 05-10-2017 15:27 BOM-nummer: byg-2017-176230

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Henrik Sørensen Filosofgangen Risskov. Fuldriggerstien 1A, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 16/19346 Indsendt af Henrik Sørensen Filosofgangen 5 8240 Risskov E-mail: tysonogfutte@yahoo.dk Telefon 61775358 Indsendt: 30-01-2017 10:08 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Benjamin Ebbe Jernbane Alle 94 ST tv. 2720 Vanløse E-mail: be@be-ark.dk Telefon 22276128 CVR / RID CVR:37678686-RID:49647611 Indsendt: 03-07-2018 15:15

Læs mere

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune

Side 1 ud af 6. Ebba Merete Bech Højmarksvænget Silkeborg. Syddjurs Kommune Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Sagsnummer: 15/37218 Indsendt af Ebba Merete Bech Højmarksvænget 78 8600 Silkeborg E-mail: fskovbo@hotmail.com Telefon 20848805 Indsendt: 16-10-2015 00:04 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Frederiksberg Kommune Indsendt af Claus Agger Drosselvej 36 2000 Frederiksberg E-mail: clausagger@gmail.com Telefon 42831043 Indsendt: 27-12-2015 17:55 Ansøgningsnr.: byg-2015-54697

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12

Ansøgning om byggetilladelse. Kvistgårdsvej 12 Ansøgning Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af 2650 Hvidovre E-mail: Telefon: Indsendt: 21-02-2017 14:39 Ansøgningsnr.: byg-2017-129554 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning Ansøgning for Enfamiliehuse,

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Kontaktoplysninger på ejeren. Ansvarlig myndighed Gladsae Kommune Indsendt af Pseudonym Skovtoften 16 2880 Bagsværd E-mail: frederikroed@hotmail.com Telefon 30753901 Indsendt: 07-09-2015 09:20 Ansøgningsnr.: byg-2015-37933 Indsendelse

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Indsendt af Gorm Helles Nivåvænge 241 2990 Nivå E-mail: hellesarchitects@gmail.com Telefon 21461672 Indsendt: 16-01-2018 13:35 BOM-nummer: byg-2018-193972 Indsendelse

Læs mere

Hører til journalnummer: P Udskrevet den

Hører til journalnummer: P Udskrevet den 1 - Rev. Tegninger Situationsplan tilhørende 07.08.2018 byggeansøgning 1 2 - Facader vest og syd 2 3 - Facader øst og nord 3 2 - Indsendelse: 1, Ansoegning.pdf Ansvarlig myndighed Hedensted Kommune Indsendt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Grandgaardsvej 56, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Grandgaardsvej 56, 9620 Aalestrup Lars Høyer Thygesen Bratbjergvej 4 9610 Nørager Dato: 3. juni 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Landzonetilladelse Landzonetilladelse på ejendommen, Grandgaardsvej 56,

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen, Nyrupvej 12, 9600 Aars Klaus Ryberg Nyrupvej 12 9600 Aars Dato: 3. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-864-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29 32 47 03

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Per Meldgaard Andersen Risvangsvej 20 8530 Hjortshøj E-mail: pma@aaservice.dk Telefon 40642906 Indsendt: 22-12-2016 13:55 Ansøgningsnr.: byg-2016-118493

Læs mere

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE ENFAMILIEHUS, SOMMERHUS, UDESTUE, GARAGE, CARPORT, UDHUS, OVERDÆKKEDE TERRASSE, DRIVHUS OG TERRASSER SOM HÆVES MERE END 30 CM OVER TERRÆN. INDHOLDSFORTEGNELSE HVORNÅR SKAL

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Nymarken 18, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen, Nymarken 18, 9640 Farsø Helle Dalsgaard Nymarken 18 Mail: helle@hesthim.dk 9640 Farsø Dato: 11. juli 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-893-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Sallingvej 69, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen, Sallingvej 69, 9670 Løgstør Jørgen Lundgaard Nibevej 450 9240 Nibe Dato: 11. juli 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-894-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29 32 47

Læs mere

Side 1 ud af 6. Karin Andersen. Samsø Kommune. Brundby Hovedgade 17, 8305 Samsø. KLnr: 02.34.02 P19 B. Enfamiliehus - nyt

Side 1 ud af 6. Karin Andersen. Samsø Kommune. Brundby Hovedgade 17, 8305 Samsø. KLnr: 02.34.02 P19 B. Enfamiliehus - nyt Ansvarlig myndighed Samsø Kommune Indsendt af Karin Andersen E-mail: link@linkhuse.dk CVR / RID CVR:29509174-RID:14047396 Indsendt: 18-03-2016 11:15 Ansøgningsnr.: byg-2016-68424 Indsendelse nr.: 1 Fase:

Læs mere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere

Byggeansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Sagsnummer: 17/34930 Indsendt af Tue Trærup Madsen Nansensgade 92 4 tv 1366 København K E-mail: tue.t.elskaer@gmail.com Telefon 27216967 Indsendt: 08-01-2018 14:40

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Servicemål Énfamiliehus. Sted(er) Ansøgere. Hvidovre Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Servicemål Énfamiliehus. Sted(er) Ansøgere. Hvidovre Kommune Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Mads Høgh Larsen Generatorvej 6B 2860 Søborg E-mail: mla@miltonhuse.dk Telefon 28292287 CVR / RID CVR:33492782-RID:54359549 Indsendt: 15-07-2019 09:00 BOM-nummer:

Læs mere

Idet udhuset samlet overstiger 50 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse jf. Planloven.

Idet udhuset samlet overstiger 50 m2 forudsætter tilbygningen også en landzonetilladelse jf. Planloven. Peter Anthon Pedersen Havhøjvej 19 9640 Farsø Dato: 1. februar 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-850-19 Landzonetilladelse Kim Stadsvold Telefon:

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Borgergade 96, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Borgergade 96, 9620 Aalestrup Thorkild Nielsen Borgergade 96 9620 Aalestrup Sendt til: thorkilkrogen@gmail.com Dato: 9. april 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-862-19 Erland Laugesen

Læs mere

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte.

Afgørelse: I henhold til Planlovens 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse til det ansøgte. Per Ahrends Skånevej 15 6230 Rødekro Miljø, Erhverv og Teknik Byg og BBR Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg Tlf. 62 23 33 33 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk/byggeri LANDZONETILLADELSE Opførelse af nyt

Læs mere

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Hvidovre Kommune

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Hvidovre Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Mette Karolyi-Brink Tureby Alle 27 2650 Hvidovre E-mail: karolyi@mail.dk Telefon 22835353 Indsendt: 09-01-2017 20:13 Ansøgningsnr.: byg-2016-97290

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen, Torupvej 140, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen, Torupvej 140, 9620 Aalestrup Kirsten Højbjerg Torupvej 140 9620 Aalestrup Dato: 27. juni 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-892-19 Kim Stadsvold Telefon: 99 66 71 29 Mobil: 29

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Ejup Aslani Urtehaven 70 st tv 2500 Valby E-mail: sabajdin@hotmail.com Telefon 81755015 Indsendt: 02-03-2018 11:23 BOM-nummer: byg-2018-203576 Indsendelse

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Glostrup Kommune Sagsnummer: 18/11755

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Glostrup Kommune Sagsnummer: 18/11755 Ansvarlig myndighed Glostrup Kommune Sagsnummer: 18/11755 Indsendt af Filip Finell Rådhusparken 2 2600 Glostrup E-mail: Filip.Finell@glostrup.dk Telefon 20123346 CVR / RID CVR:65120119-RID:61397765 Indsendt:

Læs mere

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål

Den gode ansøgning. Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål Den gode ansøgning Forløbet for en byggesag Hjælpeværktøjer Spørgsmål 1 Byggesagsprocessen 2 Forhåndsdialog Afklaring af projektet i en tidlig fase Kræver det dispensation Kræver det tilladelse fra andre

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt omog tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder,

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Nedrivning - af byggeri (herunder enfamiliehuse, etagebyggeri og avls- og driftsbygninger m.v.)

Nedrivning - af byggeri (herunder enfamiliehuse, etagebyggeri og avls- og driftsbygninger m.v.) Ansøgning Ansvarlig myndighed Frederikshavn Kommune Indsendt af Birte Grane Mikkelsen Markusvej 5 9352 Dybvad E-mail: mg5aps@48t.dk Telefon 31357300 CVR / RID CVR:32306411-RID:63869117 Indsendt: 28-07-2016

Læs mere

FENCE HEIGHT = 2400MM

FENCE HEIGHT = 2400MM FENCE HEIGHT = 2400MM GATE FENCE HEIGHT = 2400MM FENCE HEIGHT = 2400MM GATE GATE FENCE HEIGHT = 2400MM C0 30-6-2016 PERMIT UPS Deutschland Görlitzer Strasse 1 41460 Neuss, Germany UPS Copenhagen Denmark

Læs mere

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Svend Erik Schmidt Plutovej 1 E-mail: ses@miltonhuse.dk Telefon 21510467 CVR / RID CVR:33492782-RID:92130982 Indsendt: 18-11-2016 11:57 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Køge Kommune Sagsnummer:

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Øvrig bebyggelse. Sted(er) Ansøgere. Køge Kommune Sagsnummer: Ansøgning Ansvarlig myndighed Køge Kommune Sagsnummer: 2016-014703 Indsendt af Akbar Rahman Jalawan Gammel Hastrupvej 10 4600 Køge E-mail: akbar_2999@hotmail.com Telefon 42432613 Indsendt: 20-11-2016 18:39

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål. Sted(er) Ansøgere. 1 - Bilag til høring - Ansoegningpdf.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Byggesager uden servicemål. Sted(er) Ansøgere. 1 - Bilag til høring - Ansoegningpdf. 1 - Bilag til høring - Ansoegningpdf.pdf Ansvarlig myndighed Halsnæs Kommune Indsendt af Jan Spange Sørensen Lerpøtvej 1B 6800 Varde E-mail: js@telcon.dk Telefon 61206468 CVR / RID CVR:29806772-RID:41835745

Læs mere

Københavns Kommune. ENDK Niels Chr. Brix Pederstrupvej Ballerup RID: Artillerivej 186, 2300 København S, KLnr:

Københavns Kommune. ENDK Niels Chr. Brix Pederstrupvej Ballerup RID: Artillerivej 186, 2300 København S, KLnr: Ansøgning Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Sagsnummer: 522821 Indsendt af ENDK Niels Chr. Bri Pederstrupvej 76 2750 Ballerup E-mail: ncb@energinet.dk Telefon 44873378 CVR / RID CVR:28980671- RID:1245239870960

Læs mere

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune

Ansøgning. Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Ivan Jensen Industrivej 11 9900 Frederikshavn E-mail: ivan@stenhoj-husene.dk Telefon 21779191 CVR / RID CVR:32148301-RID:78917936 Indsendt: 13-07-2016

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Syddjurs Kommune. Michael Rohde Skolevej Tørring. Herold Svarres Vej 7, 8543 Hornslet. KLnr: K08 B. Nedsivning tag- og overfladevand

Syddjurs Kommune. Michael Rohde Skolevej Tørring. Herold Svarres Vej 7, 8543 Hornslet. KLnr: K08 B. Nedsivning tag- og overfladevand Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Michael Rohde Skolevej 41 E-mail: Michael@pj-huse.dk Telefon 75805171 CVR / RID CVR:18309882-RID:21569339 Indsendt: 15-09-2016 11:19 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Det ansøgte kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, da der hermed er meddelt en tilladelse jf. planlovens 35, stk. 1.

Det ansøgte kræver derfor ikke en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, da der hermed er meddelt en tilladelse jf. planlovens 35, stk. 1. Mathias Buus Nielsen Postbakken 6 9640 Farsø Mail: MB.autotek@gmail.com Dato: 26. marts 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-861-19 Kim Stadsvold Telefon:

Læs mere

om byggetilladelse INFO april 2018

om byggetilladelse INFO april 2018 Guide til ansøgning om byggetilladelse 06042018 INFO Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, samt småbygninger hvor det samlede areal overstiger 50 m² er det

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Foulumvej 27, Ullits, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Foulumvej 27, Ullits, 9640 Farsø Ullits Skole og LBO att. Birthe Pedersen Kjeldsen mail: bkj@vesthimmerland.dk Foulumvej 27, Ullits 9640 Farsø Dato: 22. maj 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2018-15332

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ejendommen Gl. Hastrupvej Køge

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ejendommen Gl. Hastrupvej Køge + Returadresse: Køge Kommune, Plan Torvet 1, 4600 Køge Bruno Jakobik Hansen Gammel Hastrupvej 11 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på ejendommen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Hjælp til udformning af tegningsmateriale Marts 2018 Vejledning til ansøgning om byggetilladelse Går du med ideen om at opføre nyt byggeri, men mangler viden for at søge en byggetilladelse? Hjælp til udformning af tegningsmateriale Er min grund

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Aalborgvej 139, Brøndum, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Aalborgvej 139, Brøndum, 9670 Løgstør Inge Merete Søgaard Christensen Aalborgvej 139 Brøndum 9670 Løgstør Dato: 2. januar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-65445 Dokumentnr.: 820-2017-87 Sagsbehandler:

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

Ansøgning for Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger

Ansøgning for Sammenbyggede enfamiliehuse, avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger Ansvarlig myndighed Hvidovre Kommune Indsendt af Carina Kunckel Kock Søndergårdsvej 69C 0 Værløse E-mail: arkitekt.carina.kock@gmail.com Telefon 51518606 Indsendt: 29-08-2017 11:57 BOM-nummer: byg-2017-168696

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Nedrivning - der kræver anmeldelse. Sted(er) Ansøgere. Syddjurs Kommune Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Jørgen Christen Ringgaard Stabrandvej 3 8560 Kolind E-mail: jr@djursokologi.dk Telefon 20485546 Indsendt: 08-12-2016 11:46 Ansøgningsnr.: byg-2016-116067

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Gribskov Kommune. Mikkel Englund Haugaard Grønnevang Gilleleje. Grønnevang 137, 3250 Gilleleje. KLnr: P19 B

Gribskov Kommune. Mikkel Englund Haugaard Grønnevang Gilleleje. Grønnevang 137, 3250 Gilleleje. KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Gribskov Kommune Sagsnummer: 2017/12107 Indsendt af Mikkel Englund Haugaard Grønnevang 137 3250 Gilleleje E-mail: mikkel@hogo.dk Telefon 20289930 Indsendt: 13-07-2017 10:38 BOM-nummer:

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for BR18 - Servicemål Etagebyggeri erhverv. Sted(er) Ansøgere. Københavns Kommune Ansvarlig myndighed Københavns Kommune Indsendt af Susanne Osborne Lumbyvej 11B 1 th 5000 Odense C E-mail: smo@amstrup-baggesen.dk Telefon 66161320 CVR / RID CVR:10314631-RID:37973815 Indsendt: 10-12-2018

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø

Vejledning til Byg og Miljø Vejledning til Byg og Miljø r + Brand- og konstruktionsklasse For det private byggeri BR18 1 Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport, udhus, drivhus,

Læs mere

Tilladelsen omfatter etablering af 21 franske altaner på adressen Sølvgade. Du har ikke ansøgt om dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser.

Tilladelsen omfatter etablering af 21 franske altaner på adressen Sølvgade. Du har ikke ansøgt om dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser. Teknik- og Miljøforvaltningen Til ansøger c/o JE Rådgivning Aps v/jørgen Eriksen Otto Busses Vej, OBV 028 5A 4 2450 København SV 12. februar 2019 Sagsnummer: 803593 edoc: 2018-0336853 Matrikelnummer: 625

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Aalborgvej 104, Brøndum, 9670 Løgstør

Landzonetilladelse på ejendommen Aalborgvej 104, Brøndum, 9670 Løgstør Martin Vonsild Sønderport 52 9670 Løgstør mail: mv@topmark.dk Dato: 29. oktober 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-G01-1-18 Sagsbehandler: Kim Stadsvold Telefon:

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Plansager. Sted(er) Ansøgere. Roskilde Kommune

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Ansøgning for Plansager. Sted(er) Ansøgere. Roskilde Kommune Ansvarlig myndighed Roskilde Kommune Indsendt af Ulla Larsen Rødbyvej 19 4000 Roskilde E-mail: ulla@madkulturen.dk Telefon 29403979 Indsendt: 19-08-2018 15:47 BOM-nummer: byg-2018-239949 Indsendelse nr.:

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø

Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Vejledning om lovliggørelse af byggeri Ansøgning om lovliggørelse af bygninger via hjemmesiden Byg og Miljø Dette er en kort vejledning til dig, der skal søge om lovliggørende tilladelse til allerede opført

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

Projektmateriale modtaget

Projektmateriale modtaget From: kre@autocon.dk Sent: 27 Mar 2018 22:22:02 +0200 To: Said Samir Fakhri Subject: Avedøreholmen 64 bygge sags nummer 17/48370 Attachments: Facade tegning og illustration for byggehøjde I skel Avedøreholme

Læs mere

1hi. 1hf. Opføres efter BR 2015 Energiramme jf , stk. 1 Std. tæthed 1-plan 0,8 l/s & 1½-, 2-plan 1,0 l/s

1hi. 1hf. Opføres efter BR 2015 Energiramme jf , stk. 1 Std. tæthed 1-plan 0,8 l/s & 1½-, 2-plan 1,0 l/s N Grundareal... 1.0 m² N Beboelse... 0.0 m² Garage BBR... 0.0 m² Overdækket terrasse BBR... 0.0 m² Bebygget areal... 0.0 m² 1hi 52.40 Beboelse... 0.0 m² Garage / overdæk. over 35 m²... 0.0 m² Bruttoetageareal...

Læs mere

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage.

MEDDELELSE. Jfr. vedlagte BBR-ejermeddelelse er der registreret 198 m2 bebygget areal uden udnyttelig tagetage. RØNNEDE KOMMUNE Teknik & Miljøafdelingen Stig Ømtoft Tågerupvej 15 4682 Tureby Industrivej 2 4683 Rønnede Tlf. 56203000 Lokal E-mail: jenst@roennede.dk 18. april 2006 J.nr. 351433 Giro 3 01 79 90 Fax.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Eurodan-Huse A/S Skånevej 15 6230 Rødekro Att.: Christian Busch Frandsen Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 19. oktober 2015

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af udestue ved indgang til Ishøj golfklubs hovedbygning, Køgevej 275 matr.nr. 15l Torslundemagle By, Torslunde

Landzonetilladelse til opførelse af udestue ved indgang til Ishøj golfklubs hovedbygning, Køgevej 275 matr.nr. 15l Torslundemagle By, Torslunde Center for Byudvikling, Byg Ronnie Markussen Skt. Hans Gade 18 1 th 2200 København N 11. marts 2019 Sagsbehandler: Birol Yücelbas Telefon: 4357 7510 Email: byg@ishoj.dk Journalnummer: 02.34.02-P19-11-19

Læs mere

Erik Frøkjær Pibe Møllevej 28 Alsønderup Hillerød LANDZONETILLADELSE

Erik Frøkjær Pibe Møllevej 28 Alsønderup Hillerød LANDZONETILLADELSE Erik Frøkjær Pibe Møllevej 28 Alsønderup 3400 Hillerød LANDZONETILLADELSE Lovliggørelse af løsdriftsstald til ponyer på ejendommen Pibe Møllevej 28. Matr. nr.: 6 c, Alsønderup By, Alsønderup By og Miljø

Læs mere

Landzonetilladelse til énfamiliehus

Landzonetilladelse til énfamiliehus Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge René Lunau Skånevej 15 6230 Rødekro rel@eurodan-huse.dk Dato Dokumentnummer Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen 12. juni 2017 2017-006366-13

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen

Landzonetilladelse på ejendommen John Rene Jensen Dr. Christinesvej 12 9600 Aars mail: johnhmci@gmail.com Dato: 15. november 2018 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 01.03.03-P19-827-18 Sagsbehandler: Kim

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2014 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Jordvarme. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Indsendt af. Ansvarlig myndighed. Jordvarme. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: aha@klimadan.dk CVR / RID CVR:33065019-RID:32027966 Indsendt: 28-05-2015 10:42 Ansøgningsnr.: miljoe-2015-1865 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere