PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad side: 1/15 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Elastollan* S 64 D Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser: polymer Anbefalet brug: polymer 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontaktadresse: BASF A/S Kalvebod Brygge 45, 2. sal 1560 København DENMARK Telefon: adresse: 1.4. Nødtelefon Giftlinjen: , 24-timers service 7 dage om ugen International emergency number: Telefon:

2 side: 2/15 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen: Ekstrapolering af koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater. I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Produktet er ikke klassificeringspligtigt i henhold til GHS kriterierne Mærkningselementer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til GHS kriterierne Andre farer I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] Se afsnit 12 - Resultater af PBT-og vpvb-vurderingen. Produktet indeholder ikke et stof, der ligger over de lovbestemte grænser, der er opført på den liste, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 59(1), i forordning (EF) nr. 1907/2006, for at have hormonforstyrrende egenskaber, eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer 3.2. Blandinger Kemisk beskrivelse polymer på basis: polyurethan, stabilisatorer, additiver Reguleringsrelevante ingredienser Indeholder ingen farlige indholdsstoffer. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Undgå berøring med hud, øjne og beklædning. Forurenet tøj fjernes.

3 side: 3/15 Efter indånding: Ved åndedrætsbesvær efter indånding af støv: Frisk luft, lægehjælp. Ved hudkontakt: Forbrænding forårsaget af smeltet materiale skal behandles på hospitalet. Ved kontakt med øjnene: Ved berøring med øjnene skylles straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ved irritation - søg læge. Ved indtagelse: Skyl munden med det samme og drik ml vand, fremkald ikke opkastning, søk legehjelp Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: (Yderligere) symptomer og/eller virkninger er endnu ikke kendt Farer: Ingen farer at forvente Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel: vandforstøvningsstråle, skum, tørpulver, kuldioxid Slukningsmidler som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes: vandstråle 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige stoffer: carbondioxid, carbonmonoxid, hydrogencyanid, nitrogenoxid, isocyanat Råd: De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand Anvisninger for brandmandskab Særlig beskyttelsesudrustning: Brug luftforsynet åndedrætsværn. Øvrigt: Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

4 side: 4/15 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ingen særlige forholdsregler påkrævet Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Ingen særlige forholdsregler påkrævet Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Ved små mængder: Mekanisk opsamling. Ved store mængder: Mekanisk opsamling. Ved rester: Mekanisk opsamling. Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald Henvisning til andre punkter Information om eksponeringskontrol/personlige værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan findes i sektion 8 og 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for passende ventilation ved tørring og omkring procesmaskinernes smelteudledning. Brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler påkrævet Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Egnede materialer: High density polyethylen (HDPE), Low density polyethylen (LDPE), papir Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Emballagen skal holdes tæt lukket. Lagerstabilitet: Beskyttes mod fugtighed Særlige anvendelser For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages.

5 side: 5/15 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads De nævnte stoffer findes kun som spor i produktet : 4,4'-methylendiphenyldiisocyanat Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 0,05 mg/m3 ; 0,005 ppm (GV (DK)) PNEC Ingen PNEC værdi tilrådighed. DNEL Ingen DNEL værdi tilrådighed Eksponeringskontrol Personlige værnemidler Beskyttelse af åndedrætsorganer: Åndedrætsværn ved tilstedeværelse af aerosoler/støv, som kan indåndes. Beskyttelse af hænder: Beskyttelsehandsker ikke nødvendige. Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (f.eks. EN 166) Beskyttelse af hud: Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til EN ved stænk eller EN ISO ved støv). Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger Det anbefales at benytte tæt arbejdsbeklædning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Efter arbejde sørg for rengøring af huden samt hudpleje. Miljøeksponering Information om begrænsning og overvågning af miljømæssig eksponering kan findes i afsnit 6. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Aggregattilstand: fast Fysisk form: granulat

6 side: 6/15 Farve: transparent til uigennemsigtig Lugt: lugtfri Lugtgrænse: ikke bestemt blødgøringstemperatur: > 120 C kogetemperatur: Produktet er et ikke-flygtigt faststof. Sublimationspunkt: Ingen relevant information tilrådighed. Antændelighed: ikke antændelig (Direktiv 92/69/EØF, A.10) Nedre eksplosionsgrænse: For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning. Øvre eksplosionsgrænse: For faste stoffer ikke relevante for klassificering og mærkning. Flammepunkt: Ikke anvendelig, produktet er et faststof Selvantændelsestemperatur: > 400 C Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og håndtering overholdes. > 230 C Termisk nedbrydning mulig ved temperaturer højere end den angivne. Ved længere tids termisk belastning kan der forekomme fraspaltning af nedbrydningsprodukter. SADT: Det er ikke et selvnedbrydende stof i henhold til UNtransportklassificering klasse 4.1. ph-værdi: stoffet / blandingen er uopløselig (i vand) Viskositet, dynamisk: ikke anvendelig Opløselighed i vand: uopløselig Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): ikke anvendelig Damptryk: ikke anvendelig Densitet: ca. 1,1-1,2 g/cm3 (20 C) Relativ damptæthed (luft): ikke anvendelig 9.2. Andre oplysninger Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser Oxiderende egenskaber Brandnærende egenskaber: ikke brandfremmende Brandfarlige faste stoffer

7 side: 7/15 forbrændingshastighed: Materialet opfylder ikke kriterierne, der er angivet i punkt i FN håndbog om prøver og kriterier. Selvopvarmende stoffer og blandinger Selvopvarmende: Dette er ikke et selvopvarmende stof i henhold til UNtransportklassificering klasse 4.2. Metalkorrosion Andre sikkerhedskarakteristika Ikke korrosiv overfor metal. Radioaktivitet: ikke radioaktiv for transport Pakkefylde: kg/m3 (20 C) Andre oplysninger: Hvis nødvendigt er andre fysiske og kemiske egenskaber angivet i dette afsnit. SAPT-Temperatur: Produktet opfylder ikke kriterier for polymeriserende stoffer i henhold til transportregler. Fordampningshastighed: Kan estimeres ud fra Henrys konstant eller damptrykket. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen farlig reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering overholdes. Metalkorrosion: Reaktioner med vand/luft: Ikke korrosiv overfor metal. Reaktion med: Brændbare gasser: Giftige gasser: vand nej nej Kemisk stabilitet Produktet er kemisk stabilt. Peroxider: Produktet indeholder ingen peroxider. Produktet/stoffet har ikke tendens til dannelse af peroxid Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig opbevaring og håndtering. Produktet er kemisk stabilt.

8 side: 8/ Forhold, der skal undgås forventes ingen forhold der bør undgås Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås: Ikke bekendt med stoffer, som skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Ved stærk overophedning af materialet kan gasformige nedbrydningsprodukter frigøres. Mulige termiske nedbrydningsprodukter: carbonmonoxid, carbondioxid, hydrogencyanid isocyanater, nitrogenoxid PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om fareklasser i henhold til definitionen i forordning (EF) nr. 1272/2008 Akut toksicitet Vurdering af akut toksicitet: Praktisk taget ikke toksisk efter kontakt med huden en gang. Er praktisk taget ikke toksisk efter indånding een gang. I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Eksperimentelle/beregnede data: LD50 rotte (oral): > mg/kg Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Irritation Vurdering af irritationseffekt: Virker ikke irriterende på øjnene. Virker ikke irriterende på huden. Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering Vurdering af sensibilitet: Udfra den kemiske struktur er der ingen mistanke om en sensibiliserende virkning.

9 side: 9/15 Kimcellemutagenicitet Bedømmelse mutagenitet: Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Carcinogenitet Bedømmelse carcinogenitet: Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. reproduktionstoksicitet Vurdering af reproduktionstoksicitet: Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Udviklingstoksicitet Vurdering af teratogenicitet: Den kemiske struktur giver ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) STOT vurdering enkelt: Baseret på den foreliggende information er en organspecifik toksicitet ikke forventet. Toksicitet ved gentagen dosering og specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering) Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: Gentaget dermalt optag af stoffet forårsagede ingen stof-relaterede effekter. Gentaget inhalativt optag af stoffet forårsagede ingen stof-relaterede effekter. Gentagen oral indtagelse af stoffet forårsager ingen stofbetingede effekter. Aspirationsfare Ingen fare forventet ved indånding. Interaktive effekter Ingen eksisterende data Oplysninger om andre farer

10 side: 10/15 Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU REACH artikel 57(f). Andre oplysninger Andre relevante informationer om toksicitet Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensætning. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Vurdering af akvatisk toksicitet: Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor aquatiske organismer Persistens og nedbrydelighed Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O): Dårlig biologisk nedbrydelighed. Oplysninger om eliminerbarhed: Dårlig biologisk nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Vurdering af bioakkumuleringspotentialet.: Ophobes ikke signifikant i organismer Mobilitet i jord Bedømmelse af transport mellem miljøområder: Adsorption i jord: Adsorbtion til faste jordpatikler forventes ikke Resultater af PBT- og vpvb-vurdering I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH): Produktet indeholder intet stof, der opfylder PBTkriterierne (persistent/bioakkumulativ/toksisk).

11 side: 11/ Hormonforstyrrende egenskaber Produktet indeholder ingen stoffer, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU REACH artikel 57(f) Andre negative virkninger Produktet indeholder ingen stoffer, der er anført i Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget Supplerende oplysninger Adsorberbart organiskbundet halogen (AOX): Produktet indeholder ikke organisk bundet halogen. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Kan anvendes uden re-conditionering. Forbrænding i egnet forbrændingsanlæg. Bør dog afstemmes med de lokale myndigheder. Affaldskoderne er fremstillers anbefalinger baseret på produktets påtænkte anvendelse. Anden anvendelse eller special affaldsbehandling hos kunden kan fordre anden affaldskodetilordning, Affaldskatalogkode: Plastaffald Forurenet emballage: Fuldstændigt tømt emballage kan recirkuleres. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport ADR UN-nummer eller idnummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ingen bekendt.

12 side: 12/15 for brugeren RID UN-nummer eller idnummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ingen bekendt. Indenrigssøtransport ADN UN-nummer eller idnummer: UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Transportfareklasse(r): Emballagegruppe: Miljøfarer: Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Ingen bekendt. Transport i indenlandstankskib / fartøj til bulkmaterialer Ikke vurderet Søtransport IMDG Sea transport IMDG Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Not classified as a dangerous good under transport regulations UN-nummer eller idnummer: UN number or ID Not applicable number: UNforsendelsesbetegnelse UN proper shipping Not applicable (UN proper shipping name): name: Transportfareklasse(r): Transport hazard Not applicable class(es): Emballagegruppe: Packing group: Not applicable Miljøfarer: Environmental hazards: Not applicable

13 side: 13/15 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt. Special precautions for user None known Lufttransport Air transport IATA/ICAO IATA/ICAO Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne Not classified as a dangerous good under transport regulations UN-nummer eller idnummer: UN number or ID Not applicable number: UNforsendelsesbetegnelse UN proper shipping Not applicable (UN proper shipping name): name: Transportfareklasse(r): Transport hazard Not applicable class(es): Emballagegruppe: Packing group: Not applicable Miljøfarer: Environmental Not applicable hazards: Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen bekendt. Special precautions for user None known UN-nummer eller id-nummer Se tilsvarende indgange for "UN-nummer eller ID-nummer" for de respektive regler i tabellerne ovenfor UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Se de modsvarende angivelser for "UN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Transportfareklasse(r) Se de modsvarende angivelser for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Emballagegruppe Se de modsvarende angivelser for "Emballagegruppe" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Miljøfarer Se de modsvarende angivelser for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Særlige forsigtighedsregler for brugeren Se de modsvarende angivelser for "Særlige forsigtighedsregler for brugeren" i de respektive forskrifter i de ovenstående tabeller Søtransport i bulk i henhold til IMOinstrumenter Maritime transport in bulk according to IMO instruments

14 side: 14/15 Søtransport i bulk er ikke tiltænkt. Maritime transport in bulk is not intended. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Forbud, restriktioner og autorisationer Den påtænkte anvendelse(r) af produktet givet i dette sikkerhedsdatablad, er ikke omfattet af begrænsningerne i forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XVII. Direktiv 2012/18/EU - om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EU): Opført i ovenstående regulering.: nej Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt. Hvis det er hensigten at anvende materialer til fremstilling af varer til forbrugere (f.eks produkter, som kommer i kontakt med fødevarer eller med hud, legetøj) eller medicinske produkter, skal nationale og internationale regler overholdes. Hvis der ikke findes nogen regler, skal forbrugsgoder eller medicinske produkter overholder alle gældende lovkrav i Europæiske Union. Vi anbefaler at kontakte vores salgs- og vores Product Safety afdelinger Kemikaliesikkerhedsvurdering Produktet er ikke klassificeret som farligt. PUNKT 16: Andre oplysninger Varemærket er muligvis ikke registreret i alle lande. Til klassificering af blandingen blev følgende metoder anvendt: ekstrapolering til koncentrationen af de farlige stoffer baseret på testresultater og ekspertvurdering. De anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater. Forkortelser ADR = Europæisk Konvention om international Transport af Farligt Gods ad Vej. ADN = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. ATE = estimat for akut toksicitet. CAO = Cargo Aircraft Only Label. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. DIN = tysk institut for standardisering. DNEL = afledt nuleffektniveau. EC50 = gennemsnitlig effektiv koncentration, der udløser en anden defineret virkning end døden i forsøgspopulationen. EF = Det Europæiske Fællesskab. EN = europæisk standard. IARC = Det Internationale Agentur for Kræftforskning. IATA = International Air Transport Association. IBC-code = Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk. IMDG = international kode for søtransport af farligt gods. ISO = internationale standardiseringsorganisation. STEL = Korttidseksponerings grænseværdi. LC50 = dødelig koncentration, som refererer til 50% af den observerede population. LD50 = dødelig dosis, der refererer til 50% af den observerede population. TLV = Threshold Limit Value (grænseværdi). MARPOL = internationale konvention om forebyggelse af

15 side: 15/15 forurening fra skibe. NEN = nederlandsk standard. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling. PBT = persistent, bioakkumulerende og toksisk. PNEC = forventet nuleffektkoncentration. PPM = parts per million. RID = Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane. TWA = tidsvægtet gennemsnit. UN-nummer = UN-nummer ved transport af farligt gods. vpvb = meget persistent og meget bioakkumulerende. De data, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad, er baseret på vores nuværende viden og erfaringer og beskriver produktet udelukkende med hensyn til sikkerhedskrav. Dette sikkerhedsdatablad er hverken et analysecertifikat eller et teknisk datablad og skal ikke forveksles med en specifikations aftale. En aftalt beskaffenhed eller egnethed af produktet til et konkret anvendelsesområde kan ikke afledes af de i sikkerhedsdatabladets angivne identificerede anvendelser. Det påhviler modtageren af produktet at overholde ejendomsrettigheder samt eksisterende love og bestemmelser. Lodrette streger i venstre margen henviser til ændringer i.f.t. den sidste udgave.

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PUR-Schaum Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator ULTRADUR B 4520 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Ultramid B36 LN Kemisk navn: polyamid (PA 6) CAS-nummer: 25038-54-4 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator PUR-Foam 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterLife WP 760 also Hydrofix Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW)

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterFinish SRT 488 yellow also RETARMENT PASTA 08 (YELLOW) Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ULTRADUR B 4300 K4 UNGEFAERBT POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Vinapor DF 2938 F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish SRT 488 red 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterSeal 912 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cosmedia SP Kemisk navn: Sodium polyacrylate 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterEmaco S 170SP also EMACO S70 DRY Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish MPT 349 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterLife 80P 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterPozzolith 1504 also MELMENT L 1504X

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterPozzolith 1504 also MELMENT L 1504X Sikkerhedsdatablad side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterPozzolith 1504 also MELMENT L 1504X 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Micro-Sorb 60/90 RVM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterEase 5002 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden ULTRAMID C3U UNGEFAERBT POLYAMIDE

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden ULTRAMID C3U UNGEFAERBT POLYAMIDE Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator ULTRAMID C3U UNGEFAERBT POLYAMIDE 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/9 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterLife 80P also Collocrete P-80 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 11/02/2014 Revision: 22/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 13139

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterGlenium ACE 430 also GLENIUM ACE 430

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterGlenium ACE 430 also GLENIUM ACE 430 Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterGlenium ACE 430 also GLENIUM ACE 430 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish RL 211 also RHEOFINISH 211 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Universal Protect Øvrig information: Produktet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator BASOTECT W 2500mmx1250mmx500mm 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterTop 544 also MASTERTOP 544 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterEmaco T 545 also EMACO T545 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterAir 22SB 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterSet R 10 also Lasment 10 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterProtect P 310 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish FW 323 also LASOL VOKS 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. REACH registreringsnummer: ,

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. REACH registreringsnummer: , Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Cutina HR Powder Kemisk navn: Hydrogenated Castor Oil REACH registreringsnummer:

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterGlenium ACE 489 also GLENIUM ACE 489

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterGlenium ACE 489 also GLENIUM ACE 489 Sikkerhedsdatablad side: 1/10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator MasterGlenium ACE 489 also GLENIUM ACE 489 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Ventilslipningspasta 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08

SIKKERHEDSDATABLAD. Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 SIKKERHEDSDATABLAD Produkt: GLAD SSD ABSORBER Side 1 af 5 (Sol-speedi-DRI) 20.10.08 (30289239/SDS_GEN_DK/DA) 1. PRODUKT- OG LEVERANDØRIDENTIFIKATION Handelsnavn: Glad SSD Absorber Produkttype og anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med REACH (1907/2006EC/EC, bilag 31)

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med REACH (1907/2006EC/EC, bilag 31) Udskrift Side 1/7 dato 13.02.2017 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Artikel nummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Rheovis PU 1331 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterKure 127WB Produktregistreringsnummer: 2445928 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym I-VAX Impregnering utan parfym Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD I-VAX Impregnering utan parfym SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 white also RETARMENT PASTA 16 (WHITE)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. MasterFinish SRT 488 white also RETARMENT PASTA 16 (WHITE) Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish SRT 488 white also RETARMENT PASTA 16 (WHITE) 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1.

Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 Dato: 10.10.2015 Produkt: MakeMake Bassin Tætningsmembran COMPONENT B Version: 1. Sikkerhedsdatablad MakeMake Bassin Tætningsmembran Comp B side: 1/8 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed MAKEMAKE Bassin tætningsmembran COMPONENT B Anvendelse: Produkt til

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterSet R 433 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterFinish FW 324 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator MasterTop P 644 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/13 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stenol 1822 Sr Kemisk navn: Fatty alcohol C18-22 REACH registreringsnummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Copherol F 1300 C 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form Stoffets navn : Stof : Atracurium Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lascoat Opløsning. 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad side: 1/7 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Lascoat Opløsning Anvendelse: Produkt til bygningskemikalier Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktadresse:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad side: 1/12 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator VINAPOR DF 2922 F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere