Ny dagbehandlingsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny dagbehandlingsmodel"

Transkript

1 NOTAT Center for Børn og Familie August 2017 Ny dagbehandlingsmodel 1. Formål Kommunen har flere tværgående projekter i gang, som tilsammen har til formål at styrke inklusionen i almenområdet. 1. Inklusionseftersyn på skolerne (Center for Læring, Fritid og Sundhed). 2. Ny økonomisk incitamentsstruktur på specialundervisningsområdet (Et samarbejde mellem Center for Læring, Fritid og Sundhed og Center for Børn og Familie). 3. Strukturændring i Center for Børn og Familie, mht. at få mere helhedsorienterede og fleksible indsatser. Nærværende businesscase om Ny dagbehandlingsmodel handler om punkt 3: Strukturændringen i Center for Børn og Familie. Formålet med Ny dagbehandlingsmodel er at øge kvaliteten af kommunens interne tilbud, således at den nuværende udgiftsudvikling bremses ved at mindske behovet for køb af eksterne pladser. Kvaliteten øges ved at skabe ét helhedsorienteret skoletilbud, der iværksætter individuelt tilpassede indsatser til udsatte børn og unge i tæt samarbejde mellem nyansatte inklusionspsykologer og det almene skole- og dagtilbudsområde. 2. Baggrund og økonomi Der er et stigende antal af børn og unge i Fredensborg kommune, der har behov for at få et dagbehandlingsskoletilbud. Dagbehandlingsskolerne varetager specialundervisning og specialpædagogiske behandlingsforløb for børn, der har adfærdsmæssige vanskeligheder. Et øget behov for dagbehandlingsskolepladser skyldes især en stigning i antallet af børn med socioemotionelle vanskeligheder, som ikke kan få deres lærings- og trivselsbehov dækket i den almene skole. De efterspurgte dagbehandlingsskolepladser er oftest eksterne. De eksterne dagbehandlingsskoletilbud er dyrere end de interne. Med denne efterspørgsel udfordres den økonomiske ramme for specialundervisning, og der er derfor opstået et behov for at reorganisere området på en måde, som kan tilvejebringe bedre interne rammer for dagbehandling uden at ændre den økonomiske ramme og uden at gå på kompromis med kvaliteten af dagbehandlingen

2 Antal helårsbørn Center for Børn og Familie har i dag to interne specialskoletilbud. Kejserdal, kommunens dagbehandlingsskole til børn fra 6 til 18 år og Møllevejens Skole, som er et særligt tilrettelagt skoletilbud for skoletrætte unge fra klasse. Børn, der visiteres til et dagbehandlingsskoletilbud, visiteres både fra Center for Ældre og Handicap og fra Center for Børn og Familie. Center for Børn og Familie har et ønske om at etablere en ny dagbehandlingsskole af høj kvalitet, under navnet Indsatsskolen, som samlet skal varetage den kommunale specialundervisning med dagbehandling og derudover levere et fritidstilbud og et udegående støttekorps til det almene skoleområde. 2.1 Økonomi I Center for Børn og Families masterplan for specialundervisningsbudgettet blev det forventede regnskab for 2017 estimeret til 67,3 mio. kr. Siden er forventningen til udgiftsniveauet for 2017 steget yderligere til 69,2 mio. kr. pr På det rammestyrede område afholdes der udgifter til dagbehandlingsskolen Kejserdal, der har en normering på 28 elever med et nettobudget på 9,4 mio. kr. Der afholdes ligeledes udgifter til Møllevejens Skole, som har en normering på 24 elever og et nettobudget på 3,4 mio. Eleverne på Møllevejens Skole er med tiden blevet mere komplekse og behandlingskrævende, og der er derfor behov for en mere intensiv indsats til disse unge, et behov som Indsatsskolen vil kunne tilgodese. Belægningen på såvel Kejserdal som Møllevejens Skole har gennem de sidste år været svingende, da en del af de nyvisiterede børn har haft så komplekse problemstillinger, at de ikke har været i målgruppen for de to skoler. Nedenstående figur 1 viser udviklingen i antal af helårsbørn visiteret til dagbehandling i perioden fra 2016 til maj Stigningen på syv helårsbørn giver en estimeret merudgift for Fredensborg Kommune på ca. 4 mio. kr. eksklusiv befordring og tillægsydelser til det enkelte barn. Figur 1 Udvikling i antal helårsbørn visiteret til dagbehandling ,3 33,8 35, /jan 2017/maj Der er aktuelt ingen tegn på, at den stigende efterspørgsel for eksterne pladser fremtidigt vil stabiliseres eller falde. Det understreger behovet for en snarlig gennemgribende reorganisering af området ved styrkelse af kvaliteten af de interne tilbud. Målet er at mindske behovet for eksterne køb. Der skal arbejdes på at henvise nogle af de børn, der ellers ville blive visiteret til en ekstern dagbehandlingsskole til tilbuddet i den nye Indsatsskole. Nedenstående figur 2 viser det forventede merforbrug i årene ved et udgiftsniveau som i Budgettet er faldende over årene. Dette skyldes, at den tillægsbevilling, som er givet i årene er faldende og bortfalder i

3 Figur 2 Specialundervisningsbudget - Forventet regnskab ved 2017-niveau og budget (mio. kr.) (2017-priser) Forventet regnskab 69,2 69,2 69,2 69,2 Korrigeret budget 62,8 59,6 58,5 58,5 Difference, forventet mer- /mindreforbrug 6,4 9,6 10,7 10,7 Forventes der derimod samme udvikling af øget efterspørgsel på specialskoletilbud, som den gennemsnitlige udvikling i årene fra 2015 til 2017, vil det forventede merforbrug være betydeligt højere end i figur 2. Se nedenstående figur 3. Figur 3 Specialundervisningsbudget og budgettet for udsatte børn og unge - Forventet regnskab ved vækst som i budget og budget (mio. kr.) (2017-priser) Forventet regnskab Specialundervisning Forventet regnskab Udsatte børn og unge Korrigeret specialundervisningsbudget Korrigeret budget for Udsatte børn og unge Difference, forventet mer- /mindreforbrug 69,2 75,4 82,2 89,5 56,3 58,0 58,0 58,0 62,8 59,6 58,5 58,5 61,6 65,3 63,6 63,0 1,1 8,5 18,1 26 Figur 4 viser udviklingen i udgifterne fra samt forventningerne til illustreret i figur 2 og

4 Figur 4 Udvikling i korrigeret budget og forbrug (i mio. kr.) (2017-priser) Budget Udgifter (2017-niveau) Udgifter (fortsat vækst som ) Der er foretaget en analyse af dagbehandlingsskoleområdet i en tværsektoriel og tværfaglig projektgruppe. På den baggrund er der enighed om at fremsætte følgende forslag til reorganisering af området: 1. Lukning af de nuværende specialskoler Kejserdal og Møllevejens Skole. Der etableres et nyt fælles tilbud med mulighed for opdeling af eleverne i forskellige mindre elevgrupper, efter behov. 2. Oprettelse af en ny Indsatsskole på f.eks. Fredensborg Skole afdeling Karlebo eller lignende lokation, hvorfra det er muligt at gennemføre undervisning og behandling for mindre grupper af elever, som har behov for et midlertidigt tilbud om Specialundervisning og dagbehandling, evt. kombineret med andre indsatser, f.eks. familiebehandling, undersøgelse og udredning/afklaring. 3. Over de sidste fire år er elevtallet faldet på Fredensborg Skole afdeling Karlebo. Se figur 5. Yderligere fald i elevtallet kan medføre en risiko for, at det vil være svært at fastholde kvaliteten på en selvstændig afdeling under Fredensborg Skole. Hvis Indsatsskolen eksempelvis placeres på afdeling Karlebo, vil almenklasserne på afdeling Karlebo blive bevaret som i dag, da bygningen kan opdeles og dermed rumme både afdeling Karlebo og den nye Indsatsskole. Karlebo skolebygning vil dermed kunne udnyttes fuldt ud i modsætning til i dag, hvor store dele af skolen står tomme og ubenyttede

5 Figur 5 Udvikling af elevantal i årene Antal elever / / / /18 Målgruppen dvs. børn med behov for dagbehandlingsskole er karakteriseret ved at have brug for en struktureret og forudsigelig hverdag i et socialt overskueligt og trygt miljø i rolige og naturrige omgivelser. Netop disse behov tilgodeses, hvis Indsatsskolen f.eks. placeres i Karlebo. Der vil i dagligdagen ikke være tæt kontakt mellem eleverne i den almene skole og eleverne i Indsatsskolen, da de fysisk vil være opdelt i forskellige afdelinger. Indsatsskolen vil benytte alternative, ikke-boglige undervisningsformer bl.a. i naturen af hensyn til børnenes særlige behov. Fredensborg Skole afdeling Karlebo er en udeskole og har derfor nogle udendørs arealer, som Indsatsskolen med stor fordel kan gøre brug af, når den ikke benyttes af eleverne i den almene skole. Hertil kommer, at skolen er godt beliggende centralt i forhold til transporten til og fra de fire bysamfund. Der er overvejet andre placeringsmuligheder for Indsatsskolen. Se overvejelserne i nedenstående figur 6. Der gøres opmærksom på, at nedenstående figur 6 er Center for Børn og Families vurdering af placeringsmuligheder, der skal ses i sammenhæng med benchmarkinganalyse udarbejdet af Center for Ejendomme og Intern Service samt Center for Læring, Fritid og Sundheds budgetkatalog for På nuværende tidspunkt vil der arealmæssigt være plads til indsatsskolen på Fredensborg Skole afdeling Karlebo, uden der skal ske væsentlige ændringer af skolebygningen. Indsatsskolen kan således etableres på afdeling Karlebo fra sommeren 2018, hvorved der hurtigt kan skabes forbedrede forhold for det stigende antal elever, der har behov for dagbehandling og ligeledes kan den økonomiske udvikling hurtigt bremses. Alternativt kan det være muligt at placere Indsatskolen på Nivå Skole eller Kokkedal Skole. Dette vil dog være en mere omfattende proces, da det blandt andet betyder en omplacering af skoleklasser. En proces, der i givet fald vil betyde, at etablering af Indsatsskolen vil være mere langsigtet. Nedenstående figur er udarbejdet i samarbejde med Center for Læring, Fritid og Sundhed

6 Figur 6 Fordele og ulemper ved forskellige placeringsmuligheder Skole Fordele Ulemper Fredensborg Skole afd. Karlebo Fredensborg Skole afd. Vilhelmsro Fredensborg Skole afd. Benediktevej Afd. Karlebo er stor nok til placering af Indsatsskolen. Afd. Karlebo er en udeskole, og har egnede faciliteter til målgruppen. Afd. Karlebo sikrer målgruppens behov for et roligt og beskyttet miljø. Specialinstitutionerne Dyssegården og Skydebanegård er velintegrerede i samme lokalområde. Skolens store areal udnyttes fuldt ud i kommunalt regi. Indsatsskolen kan understøtte at almenskolen i Karlebo bevares. Skolelederen er positiv overfor ideen. Skolen er godt beliggende centralt i forhold til transporten til og fra de fire bysamfund Forældrekredsen i Karlebo er kritiske overfor Indsatshusets placering på Karlebo Skole. Skolebestyrelsen er endnu ikke hørt. Der er gode udendørsarealer. Fredensborg Skole afd. Vilhelmsro har ikke tilstrækkelige arealer til at rumme det fornødne antal elever. Fredensborg Skole afd. Benediktevej har ikke tilstrækkelige arealer til at rumme det fornødne antal elever. Endrupskolen Skolebygningen har ikke et tilstrækkeligt areal til at rumme det fornødne antal elever. Langebjergskolen Skolebygningen har ikke et tilstrækkeligt areal til at rumme det fornødne antal elever. Nivå Skole Skolen er ifølge Center for Ejendomme og Intern Services benchmarkinganalyse stor nok til placering af Indsatsskolen. Skolen har gode udendørs arealer til brug for Indsatsskolen. Placeringen af Indsatsskolen vil være en omfattende proces, da det formentlig betyder en omplacering af skoleklasser. Skolens bygninger tilgodeser i mindre grad målgruppens behov for at roligt og beskyttet miljø. Kokkedal Skole Skolen er stor nok til placering af Indsatsskolen. Humlebæk Skole Skolen er centralt placeret. Udskolingsdelen er stor nok til placering af Indsatsskolen. Kejserdal Skolen tilgodeser målgruppens behov. Møllevejens Skole Skolen er stor nok til placering af Indsatsskolen. Skolen tilgodeser målgruppens behov. Placeringen af Indsatsskolen vil være en omfattende proces, da det formentlig betyder en omplacering af skoleklasser. Erfaringsmæssigt forventes forældre til Indsatsskolens elever at være kritiske bl.a. pga. den geografiske placering. Skolens bygningsmæssige struktur tilgodeser ikke målgruppens behov for at roligt og beskyttet miljø. Skolens bygninger tilgodeser i mindre grad målgruppens behov for at roligt og beskyttet miljø. Skolen er bygget af materialer, som forventes at have begrænset levetid. Skolebygningen har ikke et tilstrækkeligt areal til at rumme det fornødne antal elever, samt tilhørende indsatser. Skolen ligger ikke i tæt tilknytning til almenområdet. Kommunen har lejet sig ind i lokalerne. Der kan ikke ændres på udendørs arealer, hvilket betyder at de ikke kan - 6 -

7 tilpasses målgruppens behov. Skolen ligger ikke i tæt tilknytning til almenområdet. 4. Oprettelse af tre nye stillinger i PPR (inklusionspsykologer), der med udgangspunkt i Indsatshuset skal understøtte almenområdets inklusionsbestræbelser. Dette gøres dels gennem konkret vejledning og rådgivning af AKT-ledere og lærere i, hvordan undervisningen tilrettelægges, så den tilgodeser det enkelte barns behov, og dels ved at yde hands-on støtte og sampraksisforløb med lærerne på almenskolerne. Almenområdet efterspørger disse kompetencer, som er en forudsætning for en vellykket inklusion, og som man i dag ikke råder over i hverken Center for Læring, Fritid og Sundhed eller Center for Børn og Familie. Der ansøges om Socialstyrelsens satspuljemidler vedr. Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR til ansættelse af de her omtalte inklusionspsykologer. Socialstyrelsen udvælger ti kommuner til at få del i satspuljen. Heraf uddeles 12,3 mio. pr. kommune til ansættelse af fire PPR-medarbejdere. Der gøres opmærksom på, at Socialstyrelsen stiller krav om dokumenteret politisk beslutning om væsentlig styrkelse af PPR-indsatsen forud for ansøgningsfrist om midlerne primo oktober Alternativ til satspuljen er, at ansættelserne sker ved intern omlægning af ressourcerne fra henholdsvis Møllevejens Skole og Kejserdal. Projektet vil blive forankret i Center for Børn og Familie med Centerchef for Center for Børn og Familie Susanne Lyngsø som projektejer. Styregruppen vil herudover bestå af Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Lina Thieden samt Centerchef for Center for Lærling, Fritid og Sundhed Marianne Ingeholm Larsen

8 3. Leverancer Indsatsskolen forankres under Center for Børn og Families eksisterende Indsatshus, som pt. ikke er et fysisk sted, men en samlet organisering af en bred vifte af tilbudsmuligheder. Der skelnes mellem Indsatshuset og Indsatsskolen. Indsatsskolen bliver et fleksibelt tilbud, som kan tilrettelægges for en kortere eller længere periode og sammensættes med Indsatshusets øvrige indsatser efter behov. Indsatskolen vil have plads til elever fordelt på klasse, og der vil være en højere normering af personale end i et alment skoletilbud. Indsatsskolens tilbud skal bestå af følgende komponenter: Heldagsundervisning med dagbehandling, herunder f.eks. familiebehandling, familieskole eller lign. Udgående funktioner som støtte til almenområdet herunder vejledning fra inklusionspsykologer Afklarings- og udredningsforløb Alle indsatserne samles i Indsatshuset med mulighed for en helhedsorienteret og tæt koordineret indsats, som illustreret i figur 7. Figur 7 Vifte af indsatser Figuren illustrerer proceduren for, hvordan et barn fra en almenskole visiteres til en indsats i Indsatshuset. Indsatshuset har en vifte af indsatser, herunder ligger Indsatsskolen som eneste dagbehandlingsskoletilbud. Farverne på viften indikerer målgrupperne vist på figur 8. Indsatsskolen henvender sig både til børn, der af forskellige familiemæssige årsager har behov for et kortvarigt forløb, f.eks. i en familieklasse og til det stigende antal børn og unge der har svære socioemotionelle vanskeligheder af forskellig karaktér. Det kan være børn med alvorlige angstlidelser, børn der har adfærds- og følelsesmæssige udfordringer, børn der har tilknytningsforstyrrelser, børn med diagnoser som f.eks. ADHD, autisme eller depression. Fælles for disse børn er, at de har koncentrationsbesvær, let overstimuleres, let frustreres, kan være opgivende, at de isolerer sig og har store vanskeligheder ved at indgå i sociale relationer. De har derfor behov for trygge relationer, få stimuli, forudsigelighed, anerkendelse, vedholdende kravsætning og tæt voksenkontakt og styring. Derudover vil nogle af disse børn have behov for familiebehandling, forskelligartede terapiformer og psykiatrisk behandling

9 4. Gevinsterne og de faglige bærende principper ved forslaget om reorganisering af dagbehandlingsskoleområdet er: Helhedssyn og bedre koordinering af indsatsen omkring de enkelte børn og familier, der har behov for en særlig indsats Forbedret støtte til almenområdet, når der opleves udfordringer omkring et eller flere børn Tættere og styrket samarbejde mellem almen- og specialområdet Fælles børnesager fælles ansvar (mellem Center for Læring, Fritid og Sundhed og Center for Børn og Familie) Tidligere forebyggende indsats, mere skræddersyet, koordineret og individuelt tilpasset Fleksible indsatser, som tilrettelægges ud fra, hvad opgaven kalder på det er sagen, der sætter holdet Samme specialsystem, der betjener hhv. skole- og daginstitutionsområdet Mindre videnstab i forbindelse med overgange Bedre og mere effektiv udnyttelse af de kommunale bygninger 5. Kvalitative konsekvenser Center for Børn og Familie ønsker på kort sigt at sikre, at kvaliteten af det interne dagbehandlingstilbud forøges og på lang sigt, at den inklusive pædagogik i normalområdet styrkes mærkbart. Gennem etablering af en Indsatsskole vil de børn, der oplever vanskeligheder i det almene skolesystem, hurtigt og nemt kunne få et helhedsorienteret, afgrænset og målrettet tilbud. Målet er, at Indsatsskolen medvirker til at inkludere det enkelte barn i den almene skole, idet der kan arbejdes hen mod, at barnet kan vende tilbage til sin oprindelige klasse. Ambitionen om øget inklusion opnås ved, at der skabes et tæt samarbejde mellem det almene skoletilbud og Indsatsskolen om at få det enkelte barn i trivsel og sund udvikling. Et samarbejde som forventes at blive langt mere tæt end det nuværende samarbejde mellem skolerne og henholdsvis Kejserdal, Møllevejens Skole og de eksterne tilbud. Ydermere vil det styrke inklusionen, at der tildeles flere ressourcer til den forebyggende indsats i form af nye inklusionspsykologer, som skal guide de almene skoler i at få tilrettelagt undervisningen, så den er tilpasset det enkelte barns behov. Ved at støtte op om lærere på almenområdet i inklusionsopgaven øges chancerne for, at flere børn kan forblive i den almene skole, vil trives og ikke få behov for at få et dagbehandlingsskoletilbud. Som det fremgår af figur 8 er et af målene med Indsatsskolen at styrke indsatsen for de børn, der har behov for dagbehandlingsskoletilbud. Det gøres ved at styrke særligt trin tre og fire på indsatstrappen og samtidig øge fleksibiliteten mellem trinene

10 Figur 8 Indsatstrappe Figur 9 illustrer enhedspriserne for indsatserne på hvert af trinene på indsatstrappen. Hver gang et barn med særlige behov kan få sit lærings- og trivselsbehov dækket på et lavere trin på trappen, medfører det, at merforbruget på specialundervisningsbudgettet falder. Figur 9 Enhedspriser for Indsatstrappen Målgrupper Økonomi Grundskoletakst ca kr. pr elev Grundskole-takst + 12 mio. der er lagt ud på skolerne fra specialundervisningsbudgettet Grundskoletakst + forebyggen de indsatser til variabel pris Møllevejens skole: kr. Kejserdal: kr. Privatskole: kr. Eksterne priser + transport: typisk ml og kr

11 6. Ressourcer - økonomiske konsekvenser som følge af projektet Finansieringen af projektet: 1. Der ansøges om Socialstyrelsens satspuljemidler vedr. Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR til ansættelse af de fire nyoprettede stillinger som inklusionspsykologer. Alternativt sker finansiering via omlægning af personalesammensætningen på de to nuværende skoler, Kejserdal og Møllevejens Skole. 2. På grund af en transportkorridor kan det være vanskeligt at afhænde Kejserdal til andet end offentlige formål, hvorfor der arbejdes med alternativer. Ved at flytte foreningsaktiviteter fra Byvejen 10 og 12 og Åvej 2 i Nivå til Kejserdal, kan bygningerne på Byvejen og Åvej sættes til salg. De tre bygninger er vurderet til en samlet salgspris på i alt 2,85 mio. kr., og forventes at kunne sælges i Eksempel på istandsættelse af Fredensborg Skole afdeling Karlebo er estimeret til at koste 2,4 mio. kr. Figur 10 Finansiering Mio. kr Etableringsomkostninger (Istandsættelse af afd. Karlebo) 2, Salg af ejendomme 0-2, Omlægning af stillinger Total 2,40-2, ,45 Bemærk: minus angiver indtægt Der gøres opmærksom på, at finansieringen af projektet indgår i budgetkataloget i forbindelse med budgetforhandlinger Såfremt budgetforslagene medtages i budgetforliget vil der blive iværksat en plan for opfølgning af finansieringsmodellen. 6. Personalemæssige konsekvenser Omlægningen finder sted indenfor rammen. Alternativt finansieres stillingerne af satspuljemidler

Referat. Områdeudvalg for Børn og Kultur

Referat. Områdeudvalg for Børn og Kultur Referat Kultur 21. august 2017, kl. 10:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Lise Kann - Kulturinstitutionen Gitte Schlüter - Kejserdal Til stede: Lina Thieden

Læs mere

Temadrøftelse om styringsmodel af økonomi til specialundervisning - LUKKET

Temadrøftelse om styringsmodel af økonomi til specialundervisning - LUKKET Temadrøftelse om styringsmodel af økonomi til specialundervisning - LUKKET Sagsnummer: 16/34709 Sagsansvarlig: AMB Beslutningstema: En første temadrøftelse om styrkelse af inkluderende læringsfællesskaber

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet

NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde

Læs mere

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole

Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Information til Børne- og Ungdomsudvalget om børn med særlige behov i den almene folkeskole I forbindelse

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Budgetnotat Børn og Familie

Budgetnotat Børn og Familie Budgetnotat Børn og Familie Politikområde Udsatte Børn og Unge Budgetudfordring i 2017 Politikområdet Udsatte Børn og Unge er i budget 2017 og overslagsårene NOTAT udfordret økonomisk på grund af en øget

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger

Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført

Læs mere

1. Hvad er proceduren for børn der skal visiteres til specialtilbud hos eksterne aktører?

1. Hvad er proceduren for børn der skal visiteres til specialtilbud hos eksterne aktører? Kasper Johansen, MB Dato 27. juni 2011 Sagsnr. 2011-83204 Kære Kasper Johansen Dokumentnr. 2011-433764 Tak for din henvendelse af 16. juni 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

NOTAT: Evaluering af decentralisering af specialundervisningen, Skole og Klub Sagsnr Brevid

NOTAT: Evaluering af decentralisering af specialundervisningen, Skole og Klub Sagsnr Brevid Skole og Klub Sagsnr. 200268 Brevid. 2095074 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af decentralisering af specialundervisningen, 2015 21. april 2015 RESUME OG BAGGRUND Skole-

Læs mere

Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet

Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Handlemuligheder ift. nedbringelse af udgifterne på dagbehandlingsområdet i BUF og SOF De to forvaltninger ser principielt

Læs mere

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet tolkningen af beslutningen med formanden for Børne- og Undervisningsudvalget. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Familie og Rådgivning Udmøntning af byrådets beslutning om færrest mulige skift i forbindelse med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik Dato: 13.10.2015

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det

Læs mere

Fremskudt Indsats. Familie og Forebyggelse samt Tværgående Enhed for Læring

Fremskudt Indsats. Familie og Forebyggelse samt Tværgående Enhed for Læring Fremskudt Indsats Familie og Forebyggelse samt Tværgående Enhed for Læring Baggrund: Baggrunden for den fremskudte indsats er i høj grad at finde i Horsens Kommunes politiske udspil vedr. børn og unge

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 31.10.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning Oplæg for UU-vejledere i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning d. 28. Oktober kl. 14.00-16.00 1 Program 1. Velkommen, formål og program v. Inge 2. Inklusion 3. Organisering af inklusionsarbejdet

Læs mere

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces

Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller. arbejdsproces BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om mulige ressourcetildelingsmodeller for den specialiserede undervisning samt arbejdsproces Indledning Børne- og Skoleudvalget besluttede den 7. november 2018

Læs mere

Specialpædagogiske indsats. Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2018

Specialpædagogiske indsats. Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2018 Specialpædagogiske indsats Børne- og Skoleudvalget den 18. april 2018 KB beslutning december 2016 Kriterier for den specialpædagogiske indsats i Albertslund (0-18 år) Læringsmiljøer /børne og læringssyn

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Specialklasser i Herning Kommune

Specialklasser i Herning Kommune Specialklasser i Herning Kommune I Herning Kommune arbejder vi ud fra de to målspor om at alle børn er en del af fællesskabet og at alle børn skal blive så dygtige, de kan. Det betyder samtidig, at det

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Børn og Kultur

Referat. Områdeudvalg for Børn og Kultur Referat Kultur 27. november 2017, kl. 9:30 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Kirsten Birkving - Kokkedal Skole Torben Wisbom - Endrupskolen Til stede: Lina Thieden

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 23.11.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur

NOTAT. Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur NOTAT Børne og Uddannelsesforvaltningen Analyse - Inklusion og incitamentsstruktur Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Kort resume og hovedkonklusion I 2014 og 2015, hvor inklusionsprocenten var meget høj,

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

SkoleflexPLUS pr. forvaltning. Tilbageslusningsflex pr. forvaltning

SkoleflexPLUS pr. forvaltning. Tilbageslusningsflex pr. forvaltning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialen Børne- og Ungdomsen NOTAT 6. marts 2019 RAMME FOR PILOTAFPRØVNING AF SKOLEFLEXPLUS Version 3, april 2019 Sagsnr. 2017-0012306 Dokumentnr. 2017-0012306-151 Nedenstående er en

Læs mere

En rummelig og inkluderende skole

En rummelig og inkluderende skole En rummelig og inkluderende skole Af Camilla Jydebjerg og Kira Hallberg, jurister Den rummelige folkeskole er et af de nøglebegreber, som har præget den skolepolitiske debat de sidste mange år. Både på

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Specialtillbuddet Kridthuset. Assens Skole

Specialtillbuddet Kridthuset. Assens Skole Specialtillbuddet Kridthuset Assens Skole 1 Målgruppebeskrivelse Kridthuset er et specialpædagogisk og tidsbegrænset skole- og fritidstilbud med en fælles pædagogisk målsætning til elever i den undervisningspligtige

Læs mere

5. oktober 2013 Skole og Forældre seminar for forældrebestyrelser

5. oktober 2013 Skole og Forældre seminar for forældrebestyrelser 5. oktober 2013 Skole og Forældre seminar for forældrebestyrelser Hvad skal skolebestyrelserne være opmærksomme på ift. inklusion, enkeltintegration og ressourcecentre? V. Majbrit Møller, udviklingskonsulent

Læs mere

Børnespecialcenter 1 (BSC 1)

Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi På BUU-møde

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning Punkt 4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning 2018-019018 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015.

Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notat vedr. Heldagsklassetilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Notatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser på kommunalbestyrelsens budgetseminar august 2015. Notatet indeholder en beskrivelse af en ændring

Læs mere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere

NOTAT. Modtagere: Liste med modtagere NOTAT Modtagere: Liste med modtagere Bornholms Regionskommune Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 7. juni 2017 J. nr. XXX Ressourceteam på skoleområdet 1. Baggrund for forslaget

Læs mere

Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm.

Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm. Punkt 4. Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm. 2018-059920 Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets og Familieog Socialudvalgets

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats

7. marts Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Margit Smedemark-Andersen. * Tidlig Indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Center for Policy Center for Politik NOTAT 7. marts 2018 Baggrundsnotat til Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

Byrådet Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578

Byrådet Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578 Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen Sagsnr. i ESDH: 18/578 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE APRIL

RANDERS KOMMUNE APRIL BENCHMARKNOTAT RANDERS KOMMUNE APRIL 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Sammenligningsgrundlag 4 3. Folkeskolen 5 4. Specialundervisning 8 5. PPR 14 6. SFO 15 7. Befordring 19 8. Privat og efterskoler 22

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Analyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser

Analyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser Analyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser 1. Baggrund Baggrunden for denne analyse er, at Skovlyskolens specialklasser har oparbejdet et underskud over flere år og som forventes at komme

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Styringsdialog om inklusion 15. maj Udvalget for dagtilbud og Familier Udvalget for Skoler og Ungdomsuddannelse

Styringsdialog om inklusion 15. maj Udvalget for dagtilbud og Familier Udvalget for Skoler og Ungdomsuddannelse Styringsdialog om inklusion 15. maj 2018 Udvalget for dagtilbud og Familier Udvalget for Skoler og Ungdomsuddannelse Formål med styringsdialogen Styringsdialogen skal pege på en række guidende principper

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet

Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Analyse af visiteringen til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud på skoleområdet Maj 2016 Indledning Børne-, Unge- og Familieudvalget har i forbindelse med behandlingen af en samlet

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde

Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde Forslag til ny budgetmodel på det specialiserede undervisningsområde November 2018 www.ballerup.dk Principper for modellen Alle børn skal have et skoletilbud, hvor de trives, lærer og udvikler sig. Tidlige

Læs mere

Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018

Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018 BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. juli 2018 Notat om merforbrug for den specialiserede undervisning i 2018 Indledning Der har de seneste år har været et løbende merforbrug i forhold til budgettet for ramme 30.33

Læs mere

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D

Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet. Indhold. Udmøntning af budget 2017 D Udmøntning af budget 2017 D. 23.01.2017 Kommissorium vedrørende reducering af Specialskoleområdet Indhold Indledning og baggrund...2 Formål...2 Mål...3 Projektets fire spor...3 Øvrige centrale milepæle...5

Læs mere

Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning

Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af budget og visitationskompetence til skoler

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud Formål med kommissorium Formålet er, med udgangspunkt i barnets eller den unges behov at skabe grundlaget

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme

Læs mere

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune

Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune 12. juli 2019 Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted Kommune Ifølge lov om kommunal indsats for unge har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der sker en koordinering af Den Kommunale Ungeindsats i Hedensted

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Oplæg til proces for en struktureret og helhedsorienteret forebyggende indsats på børneområdet. Oplæg Lisbeth Rindom, 1.

Oplæg til proces for en struktureret og helhedsorienteret forebyggende indsats på børneområdet. Oplæg Lisbeth Rindom, 1. Oplæg til proces for en struktureret og helhedsorienteret forebyggende indsats på børneområdet Oplæg Lisbeth Rindom, 1. november 2017 Mål med det tidlige, tværfaglige samarbejde omkring børn med særlige

Læs mere

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018 Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Til politikerne i BUU

Til politikerne i BUU Fra: Til: Cc: Emne: Københavns Lærerforening Borgmesteren for BUF; Tommy Petersen (Borgerrepræsentationen); Sofie Seidenfaden (Borgerrepræsentationen); Niko Grünfeld; Laura Rosenvinge (Borgerrepræsentationen);

Læs mere

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring børneområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring børneområdet - Nogle eksempler Sagt om faglighed og økonomi Socialministeren på samråd i april 2010: Men jeg er ikke enig i præmissen om, at jo flere penge vi bruger på området,

Læs mere

Præsentation af Center for Skole og Uddannelse

Præsentation af Center for Skole og Uddannelse Præsentation af Center for Skole og Uddannelse (SKO) Center for Skole og Uddannelse arbejder for, at børn og unge i skolealderen får de bedst mulige vilkår for at lære og udvikle sig. Center for Skole

Læs mere

Specialafdeling Egely

Specialafdeling Egely Specialafdeling Egely Specialafdeling Egely henvender sig til elever, der har brug for vidtgående specialundervisning samt en specialpædagogisk tilgang, der kan imødekomme de udfordringer eleverne kommer

Læs mere

FOREBYGGELSESSTRATEGI

FOREBYGGELSESSTRATEGI FOREBYGGELSESSTRATEGI - fælles sigtelinjer for forebyggelse af eksklusion og udsathed blandt børn og unge i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen INDHOLD

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at drøfter de indsendte høringssvar og godkender visitationsmodellen med følgende justeringer: at

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Der er behov for en særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for børn og unge med særlige behov. Dette behov

Læs mere

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE 26. SEPTEMBER 2018 Notatet omhandler: Notatet er udarbejdet

Læs mere

Analyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18-årsområdet. Børne- og Skoleudvalget 6. maj 2019

Analyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18-årsområdet. Børne- og Skoleudvalget 6. maj 2019 www.pwc.dk Analyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18-årsområdet i Næstved Kommune Børne- og Skoleudvalget 6. maj 2019 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund Vores forståelse Status

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Nøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017

Nøgletal. v. Søren Trier Høisgaard Centerchef. Udvikling og effektivisering af skoleområdet workshop 24. august 2017 Nøgletal v. Søren Trier Høisgaard Centerchef Vores folkeskole i Egedal Børn med overskud Alle børn og unge skal opleve en skole, hvor de udvikles fagligt, socialt og personligt, og hvor de føler sig som

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

BUSINESS CASE FOR NYT KOMMUNALT SKOLE- OG DAGBEHANDLINGSTILBUD

BUSINESS CASE FOR NYT KOMMUNALT SKOLE- OG DAGBEHANDLINGSTILBUD 12-06-2015 BUSINESS CASE FOR NYT KOMMUNALT SKOLE- OG DAGBEHANDLINGSTILBUD 1. Baggrund Center for Familie & Forebyggelse samt Center for Undervisning har analyseret de økonomiske og faglige konsekvenser

Læs mere

N O V E M B E R

N O V E M B E R A R B E J D S G A N G E M E L L E M DEN R E G I O N A L E P S Y K I A T R I OG K O M M U N E R N E F O R M E N N E S K E R M E D S P I S E F O R S T Y R R E L S E N O V E M B E R 2 0 1 7 A R B E J D S

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter)

KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Analyse til Budget 2020 20. august 2019 KAN- OG SKAL-OPGAVER PÅ Skoleområdet (Albertslund Ungecenter) Baggrund I forbindelse med processen for budget 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en analyseplan

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere