Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 (ikke revideret eller reviewet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 (ikke revideret eller reviewet)"

Transkript

1 Side 1 af 14 Meddelelse nr. 17/2008 Til Nasdaq OMX Den Nordiske Børs København København, Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 (ikke revideret eller reviewet) Curalogic forventer fortsat at finde en løsning inden udgangen af 2008 Curalogic er fortsat i proces med at reetablere selskabets bioteknologiske pipeline, og der forventes fortsat at være en afklaring i indeværende år. Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at de nuværende forventninger til, at selskabet vil indgå en aftale inden udgangen af 2008, vil blive opfyldt. Hvis det skulle vise sig ikke længere at være tilfældet, vil selskabet søge den bedste løsning til at sikre, at flest mulige penge betales tilbage til dets aktionærer. Økonomiske resultater for perioden 1. juli til 30. september 2008 Curalogic realiserede et driftsresultat (EBIT) på DKK -1,0 mio. i 3. kvartal 2008 sammenlignet med et driftsresultat på DKK -55,0 mio. i 3. kvartal Driftsresultatet er bedre end selskabets forventninger og skyldes afholdelse af færre omkostninger end ventet i forbindelse med nedlukningen af selskabets udviklingsaktiviteter inden for oral immunterapi. Hovedårsagen til forskellen i driftsunderskud sammenlignet med 3. kvartal 2007 er at udviklingsaktiviteterne i selskabets regi inden for oral immunterapi blev indstillet ved årsskiftet 2007/2008. Selskabets likvide beholdninger udgjorde DKK 282,8 mio. pr. 30. september 2008 mod DKK 393,2 mio. pr. 30. september Opjustering af forventninger for regnskabsåret 2008 For regnskabsåret 2008 forventer Curalogic at afholde omkostninger til at drive selskabet på ca. DKK 12 mio. Samtidig forventes finansielle nettoindtægter på ca. DKK 10 mio. Curalogic forventer således et samlet underskud på ca. DKK 2 mio. for året Curalogics likvide beholdning ved udgangen af 2008 forventes at udgøre ca. DKK 281 mio. De nævnte forventninger vil påvirkes, såfremt Curalogic i regnskabsåret 2008 finder nye udviklingsprojekter. Dette er en opjustering af forventet resultat for året 2008 med ca. DKK 3 mio. siden forventningerne meldt ud i delårsrapporten for 2. kvartal i august Opjusteringen kan primært begrundes med et lavere estimat på driftsomkostninger på grund af realiserede besparelser på afviklingen af udviklingsprojekterne. Estimatet på selskabets likvide beholdning er en forøgelse på DKK 3 mio.

2 Side 2 af 14 Begivenheder i perioden 1. juli til 30. september 2008 Reetablering af pipeline i 2008 Curalogic er fortsat i proces med at reetablere selskabets pipeline, og der forventes fortsat at være en afklaring i indeværende år. Processen har endnu ikke nået et punkt, hvor Curalogic kan give nærmere oplysninger om indhold eller bedømme sandsynligheden for, at processen kommer til at indebære, at der bliver indgået en aftale. Udvikling af oral immunterapi er under afvikling Curalogic indstillede ved årsskiftet 2007/2008 sine udviklingsaktiviteter inden for oral immunterapi, og afviklingen af aktiviteterne går som planlagt. Curalogic forventer fortsat at kunne afvikle alle tidligere udviklingsaktiviteter i indeværende år. Vigtige begivenheder efter 30. september 2008 CEO og CFO i Curalogic har indgivet deres opsigelser til Curalogic Administrerende direktør Peter Moldt og økonomidirektør Helle Busck Fensvig har indgivet deres opsigelser. Selskabets strategi er uændret, og Peter Moldt og Helle Busck Fensvig vil fortsat fungere i selskabet, indtil en bioteknologisk pipeline er reetableret, eller selskabets likvide beholdning er betalt tilbage til aktionærerne.

3 Side 3 af 14 Udvalgte finansielle hoved- og nøgletal Resultatopgørelse kvartal 3. kvartal * (9 måneder) * (9 måneder) * (helt år) * DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Forsknings- og udviklingsomkostninger (52.229) 215 ( ) ( ) Administrationsomkostninger (2.301) (2.798) (7.526) (6.920) (12.024) Driftsresultat (999) (55.027) (7.311) ( ) ( ) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (8) (1.526) (3.585) (1.754) (6.649) Resultat før skat (52.080) (459) ( ) ( ) Skat af periodens resultat Periodens resultat (52.080) (459) ( ) ( ) Aktuelt resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie 0,05 (0,9) (0,0) (2,7) (4,4) Udvandet resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie 0,05 N/A N/A N/A N/A Balance Pr. 30. september Pr. 30. september Pr. 31. december DKK'000 DKK'000 DKK'000 Immaterielle aktiver Materielle aktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver Pengestrømsopgørelse (9 måneder) (9 måneder) (helt år) DKK'000 DKK'000 DKK'000 Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet (47.074) (95.744) ( ) Pengestrømme vedrørende investeringer Pengestrømme vedrørende finansiering Likvider ultimo Nøgletal kvartal 3. kvartal * (9 måneder) * (9 måneder) * (helt år) * Antal fuldt indbetalte aktier ultimo perioden Gennemsnitligt antal aktier i perioden Gennemsnitlig antal udvandede aktier i perioden N/A N/A N/A N/A Børskurs ultimo perioden, DKK 4,5 17,0 4,5 17,0 4,8 Indre værdi pr. aktie, DKK 5,0 6,4 5,0 6,4 5,0 Kurs indre værdi pr. aktie 0,9 2,6 0,9 2,6 1,0 Aktiver/egenkapital 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 Investering i materielle anlægsaktiver (DKK'000) Gennemsnitligt antal medarbejdere i perioden * Da periodens resultat er et underskud, er der ikke foretaget reguleringer for udvandingseffekter (udvandet resultat pr. aktie), da disse er anti-udvandede. Nøgletal er beregnet i henhold til IAS 33 "Indtjening pr. aktie" samt "Anbefalinger & Nøgletal" fra Den Danske Finansanalitikerforening. Hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

4 Side 4 af 14 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt Curalogic A/S's delårsrapport for 9-måneders perioden 1. januar til 30. september Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 9-måneders perioden 1. januar til 30. september Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. København, Curalogic A/S Bestyrelse Jakob Schmidt Formand Pamela J. Kirby Christian Karsten Hansen Alf A. Lindberg Carl Spana Direktion Peter Moldt Administrerende direktør Jakob Schmidt Christian K. Hansen er partner i Nordic Biotech. Pamela J. Kirby besidder en række bestyrelsesposter. Alf A. Lindberg er administrerende direktør i Nobel Web AB. Carl Spana er administrerende direktør i Palatin Technologies Inc. For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Bestyrelsesformand Jakob Schmidt Tlf Økonomidirektør Helle Busck Fensvig Tlf Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om selskabets fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter selskabets overbevisning er rimelige på nuværende tidspunkt, men som senere kan vise sig at være fejlagtige.

5 Side 5 af 14 Status på Curalogics aktiviteter Udviklingsaktiviteter Reetablering af pipeline i 2008 Curalogic er fortsat i proces med at reetablere selskabets bioteknologiske pipeline, og der forventes fortsat at være en afklaring i indeværende år. Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at de nuværende forventninger til, at selskabet vil indgå en aftale inden udgangen af 2008, vil blive opfyldt. Hvis det skulle vise sig ikke længere at være tilfældet, vil selskabet søge den bedste løsning til at sikre, at flest mulige penge betales tilbage til dets aktionærer. Curalogics succeskriterier for et ideelt udviklingsprojekt er: Mindst klinisk fase II. Validering/ proof of concept. Værdiskabende milepæl som kan nås med selskabets nuværende finansiering. Stort markedspotentiale. Stærk patentbeskyttelse. Hvis Curalogic ikke finder det muligt at overtage nye kliniske udviklingsprojekter på kommercielt attraktive vilkår inden udgangen af 2008, kan selskabet vælge mellem en række forskellige løsningsmuligheder. En mulighed kunne være at fusionere selskabet herunder dets likvide beholdning, børsnotering samt det fremførbare skattemæssige underskud med et profitabelt selskab, der vil betale for den kommercielle værdi af sådanne aktiver, sandsynligvis i kombination med udbetaling af et stort udbytte til Curalogics aktionærer. En anden mulighed kunne være, at selskabet træder i solvent likvidation, og i denne situation er provenuet pr. aktie på nuværende tidspunkt estimeret til at være i intervallet DKK 4,60 og 4,80 under forudsætning af: at likvidationen vil blive igangsat pr. 31. december 2008 med en estimeret likvid beholdning på ca. DKK 281 mio., at warrants bliver udnyttet (warrants med en udnyttelseskurs under den nuværende aktiekurs) ved betaling af DKK 6,1 mio. til selskabet, at likvidationsomkostningerne er ca. DKK 6 til 8 mio., og at ingen uforudsete begivenheder influerer på opnåelse af dette. Udvikling af oral immunterapi er under afvikling Curalogic indstillede ved årsskiftet 2007/2008 sine udviklingsaktiviteter inden for oral immunterapi, og endelig afvikling af aktiviteterne går som planlagt. Andre aktiviteter Investor Relations Curalogic offentliggjorde i august 2008 selskabets kvartalsrapport for 2. kvartal Herudover har investorkontakten været orienteret imod at besvare spørgsmål omkring selskabets nuværende søgeproces efter en ny pipeline, som blev iværksat i januar som følge af afviklingen af selskabets oprindelige pipeline.

6 Side 6 af 14 Bemærkninger til delårsregnskabet for perioden 1. januar til 30. september 2008 I 3. kvartal af 2008 har udviklingen i Curalogics aktiviteter udviklet sig som ventet. Hovedårsagen til forskellen i resultatet sammenlignet med 3. kvartal 2007 er, at udviklingsaktiviteterne inden for oral immunterapi blev indstillet i selskabets regi ved årsskiftet 2007/2008. Afviklingen af immunterapiaktiviteterne er forløbet stort set som planlagt. Der er i 3. kvartal realiseret en række besparelser i forbindelse med nedlukningen af udviklingsaktiviteterne, ligesom det var tilfældet i 2. kvartal, hvilket har påvirket selskabets resultat positivt. Indtægter Curalogic havde ingen omsætning i de første ni måneder af Forsknings- og udviklingsomkostninger Curalogics forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde en indtægt på DKK 0,2 mio. i de første ni måneder af 2008 mod en udgift på DKK 120,2 mio. i de første ni måneder af Forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde en indtægt på DKK 1,3 mio. i 3. kvartal 2008 i forhold til en omkostning på DKK 52,2 mio. i 3. kvartal At der blev realiseret en indtægt i 3. kvartal 2008 skyldes, at der blev afholdt færre omkostninger i forbindelse med nedlukningen af udviklingsprojekterne end estimeret. Da alle oprindelig estimerede omkostninger i forbindelse med nedlukningen af udviklingsprojekterne blev udgiftsført i regnskabsåret 2007, er disse beløb derfor indtægtsført i indeværende regnskabsår. Personaleomkostningerne indeholdt i forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 2,1 mio. i de første ni måneder af 2008 mod DKK 4,3 mio. i de første ni måneder af Omkostningsniveauet i perioden er præget af, at flere medarbejdere er stoppet, hvor perioden på samme tidspunkt sidste år var præget af, at der blev ansat flere nye medarbejdere. Personaleomkostningerne indeholdt i forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 0,3 mio. i 3. kvartal 2008 i forhold til DKK 2,0 mio. i 3. kvartal Administrationsomkostninger Curalogics administrationsomkostninger udgjorde DKK 7,5 mio. i de første ni måneder af 2008 mod DKK 6,9 mio. i de første ni måneder af Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 2,3 mio. i 3. kvartal 2008 i forhold til DKK 2,8 mio. i 3. kvartal Af de samlede administrationsomkostninger udgjorde personaleomkostninger, herunder omkostninger vedrørende bestyrelsen, DKK 4,7 mio. i de første ni måneder af 2008 i forhold til DKK 3,7 mio. i de første ni måneder af Øvrige administrationsomkostninger udgjorde DKK 2,8 mio. i de første ni måneder af 2008 i forhold til DKK 3,2 mio. i de første ni måneder af Det øgede omkostningsniveau kan primært forklares med øgede lejeomkostninger som følge af, at selskabet flyttede til større lokaler i efteråret Driftsresultat (EBIT) Curalogic realiserede et driftsresultat (EBIT) i de første ni måneder af 2008 på DKK -7,3 mio. i forhold til et driftsresultat på DKK -127,1 mio. i de første ni måneder af Curalogic realiserede et driftsresultat (EBIT) i 3. kvartal 2008 på DKK -1,0 mio. i forhold til et driftsresultat på DKK -55,0 mio. i 3. kvartal Finansielle poster Curalogics finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på DKK 6,9 mio. i de første ni måneder af 2008 i forhold til en nettoindtægt på DKK 5,4 mio. i de første ni måneder af De finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på DKK 4,0 mio. i 3. kvartal 2008 i forhold til en nettoindtægt på DKK 2,9 mio. i 3. kvartal 2007.

7 Side 7 af 14 De finansielle indtægter kan fortsat tilskrives renteindtægter fra provenuet fra selskabets børsintroduktion i juni 2006 på Nasdaq OMX Den Nordiske Børs København samt renteindtægter fra provenuet fra selskabets kapitaltilførsel i juni De finansielle udgifter kan tilskrives tab på valutaterminskontrakter i USD, der blev indgået i sommeren 2006 samt tab på salg af USD købt i 3. kvartal 2007 for at kurssikre de udviklingsomkostninger, der på tidspunkterne for indgåelse af aftalerne forventedes at skulle betales i USD. Terminskontrakterne fra 2006 udløb i januar 2008, og selskabets beholdning af USD, der blev indkøbt i 2007, blev afviklet i marts 2008 for ikke at pådrage selskabet yderligere kurstab på USD. Curalogic har dog i 3. kvartal haft valutakursindtægter på DKK 0,8 mio. på selskabets løbende drifskonto i USD. Resultat før skat Curalogics resultat før skat udgjorde DKK -0,5 mio. i de første ni måneder af 2008 i forhold til DKK -121,7 mio. i de første ni måneder af Resultat før skat udgjorde DKK 3,0 mio. i 3. kvartal 2008 i forhold til DKK -52,1 mio. i 3. kvartal Skat af det ordinære resultat udgjorde DKK 0,0 mio. både i de første ni måneder af 2008 samt de første ni måneder af Selskabet har ikke indregnet værdien af skattemæssige underskud som aktiv i balancen, idet ledelsen vurderer, at kriterierne herfor ikke er opfyldt. Likviditet og kapitalberedskab Selskabets pengestrømme fra den primære driftsaktivitet udgjorde DKK -53,9 mio. i de første ni måneder af 2008 mod DKK -102,8 mio. i de første ni måneder af Pengestrømme fra finansielle poster udgjorde DKK 6,9 mio. i de første ni måneder af 2008 mod DKK 7,1 mio. de første ni måneder af Pengestrømmene fra de finansielle poster var sammensat af indtægter på DKK 12,1 mio. fra selskabets likvide beholdning og finansielle omkostninger på DKK 5,2 mio. som følge af den negative udvikling i USD over for DKK i de første måneder af 2008, hvor selskabet havde en beholdning af USD. Selskabet gennemførte ingen investeringer i de første ni måneder af hverken 2008 eller Pengestrømme vedrørende finansiering udgjorde DKK 0,002 mio i de første ni måneder af 2008, som kan tilskrives indtægter fra udstedelse af nye aktier i forbindelse med udnyttelse af warrants samt tilbagebetaling af finansielle leasingforpligtelser, mod DKK 322,9 mio. i de første ni måneder af 2007, hvor selskabet gennemførte en kapitaltilførsel via Nasdaq OMX Den Nordiske Børs København. Selskabets likvide beholdninger udgjorde DKK 282,8 mio. pr. 30. september 2008 i forhold til DKK 393,2 mio. pr. 30. september Curalogics egenkapital udgjorde i alt DKK 281,9 mio. pr. 30. september 2008 i forhold til DKK 362,1 mio. pr. 30. september Forventninger for regnskabsåret 2008 For regnskabsåret 2008 forventer Curalogic at afholde omkostninger til at drive selskabet på ca. DKK 12 mio. Samtidig forventes finansielle nettoindtægter på ca. DKK 10 mio. Curalogic forventer således et samlet underskud på ca. DKK 2 mio. for året Curalogics likvide beholdning ved udgangen af 2008 forventes at udgøre ca. DKK 281 mio. De nævnte forventninger vil påvirkes, såfremt Curalogic i regnskabsåret 2008 finder nye udviklingsprojekter. Dette er en opjustering af forventet resultat for året 2008 med ca. DKK 3 mio. siden forventningerne meldt ud i delårsrapporten for 2. kvartal i august Opjusteringen kan primært begrundes med et lavere estimat på driftsomkostninger på grund af realiserede besparelser på nedlukningen af udviklingsprojekterne. Estimatet på selskabets likvide beholdning er en forøgelse på DKK 3 mio.

8 Side 8 af 14 Bilag Perioderegnskab for perioden 1. januar til 30. september 2008 med noter Resultatopgørelse kvartal 3. kvartal * (9 måneder) * (9 måneder) * (helt år) * Note DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Forsknings- og udviklingsomkostninger (52.229) 215 ( ) ( ) Administrationsomkostninger 2 (2.301) (2.798) (7.526) (6.920) (12.024) Driftsresultat (999) (55.027) (7.311) ( ) ( ) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (8) (1.526) (3.585) (1.754) (6.649) Resultat før skat (52.080) (459) ( ) ( ) Skat af periodens resultat Periodens resultat (52.080) (459) ( ) ( ) Aktuelt resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie 3 0,054 (0,9) (0,0) (2,7) (4,4) Udvandet resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie 0,050 N/A N/A N/A N/A * Da periodens resultat er et underskud, er der ikke foretaget reguleringer for udvandingseffekter (udvandet resultat pr. aktie), da disse er anti-udvandede.

9 Side 9 af 14 Balance - aktiver Pr. 30. september Pr. 30. september Pr. 31. december Note DKK'000 DKK'000 DKK'000 Erhvervede patenter og rettigheder Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Langfristede aktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Balance - passiver Pr. 30. september Pr. 30. september Pr. 31. december Note DKK'000 DKK'000 DKK'000 Aktiekapital Andre reserver Overført overskud og underskud Egenkapital Leasing forpligtigelse Langfristede forpligtelser Kortfristet del af leasing forpligtigelse Hensatte forpligtigelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver

10 Side 10 af 14 Egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar til 30. september 2008 Foreslået Overkurs Overført udbytte Aktie- ved Andre overskud og for regnkapital emission reserver underskud skabsåret I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat (459) 0 (459) Indtægter og omkostninger i alt (459) 0 (459) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalandel af konvertibel obligation Kapitalforhøjelse: Udstedelse af aktier mod kontanter og konvertibel obligation Overkurs ved emmision overført til overskud og underskud 0 (54) Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 30. september Overkurs ved emission overført til "overført overskud og underskud". Egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar til 30. september 2007 Foreslået Overkurs Overført udbytte Aktie- ved Andre overskud og for regnkapital emission reserver underskud skabsåret I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat ( ) 0 ( ) Indtægter og omkostninger i alt ( ) 0 ( ) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse: Udstedelse af aktier mod kontanter og konvertibel obligation Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 30. september Omkostninger i forbindelse med udvidelse af egenkapitalen er blevet fratrukket i "overkurs ved emission" med et beløb på DKK 17,1 millioner. Overkurs ved emission overført til "overført overskud og underskud". Egenkapitalopgørelse for 2007 Foreslået Overkurs Overført udbytte Aktie- ved Andre overskud og for regnkapital emission reserver underskud skabsåret I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat ( ) 0 ( ) Indtægter og omkostninger i alt ( ) 0 ( ) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalandel af konvertibel obligation Kapitalforhøjelse: Udstedelse af aktier mod kontanter Overkurs ved emission overført til overført overskud og underskud 0 ( ) Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 31. december Omkostninger i forbindelse med udvidelse af egenkapitalen er blevet fratrukket i "overkurs ved emission" med et beløb på DKK 17,1 millioner. Overkurs ved emission overført til "overført overskud og underskud".

11 Side 11 af 14 Pengestrømsopgørelse (9 måneder) (9 måneder) (helt år) DKK'000 DKK'000 DKK'000 Driftsresultat (7.311) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger Aktiebaseret vederlæggelse Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv. (49.539) Pengestrømme vedrørende primær drift (53.926) ( ) ( ) Modtagne finansielle indtægter Pengestrømme vedrørende drift (47.074) (95.744) ( ) Køb mv. af materielle anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer Tilbagebetaling finansielle leasingforpligtelser (78) 0 (17) Provenu fra aktieudstedelse Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider (47.072) Likvider primo Likvider ultimo

12 Side 12 af 14 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets årsrapport for 2007, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standard (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2007 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger & Nøgletal Der er for regnskabsåret 2008 trådt nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag i kraft. Anvendelsen af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis. Segmentoplysninger Da selskabet ikke frembringer indtægter i form af nettoomsætning til eksterne kunder, indeholder delårsrapporten for 3. kvartal 2008 ikke segmentoplysninger. 2. Personaleomkostninger kvartal 3. kvartal (9 måneder) (9 måneder) (helt år) DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Bestyrelseshonorar Gager og lønninger Aktiebaseret vederlæggelse Andre omkostninger til social sikring Øvrige personaleomkostninger I alt Der fordeles på følgende funktioner: Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Gennemsnitligt antal medarbejdere

13 Side 13 af 14 Noter 3. Aktuel og udvandet resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie kvartal 3. kvartal * (9 måneder) * (9 måneder) * (helt år) * DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Beregning af aktuel og udvandet resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: Periodens resultat (52.080) (459) ( ) ( ) Gennemsnitligt antal udstedte aktier Gennemsnitlig antal udvandede aktier N/A N/A N/A N/A * Da periodens resultat er et underskud, er der ikke foretaget reguleringer for udvandingseffekter (udvandet resultat pr. aktie), da disse er anti-udvandede. 4. Aktiekapital Aktiekapitalen bestod pr. 30. september 2008 af aktier a DKK 0,5. Dato DKK Aktiekapital pr. 1. januar ,00 Kapitalforhøjelse ved udstedelse af aktier 23. juni ,50 Aktiekapital pr. 30. september ,50 Dato DKK Aktiekapital pr. 1. januar ,00 Kapitalforhøjelse ved udstedelse af aktier 25. juni ,00 Kapitalforhøjelse ved udstedelse af aktier 05. juli ,00 Aktiekapital pr. 30. september ,00 5. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnet i balancen Pr. 30. september Pr. 30. september Pr. 31. december DKK'000 DKK'000 DKK'000 Hensatte forpligtelser pr. 1. januar Anvendt i perioden (14.095) 0 0 Tilbageført i perioden (2.930) 0 0 Hensat i perioden Hensatte forpligtelser ultimo perioden Andre forpligtelser Pr. 30. september Pr. 30. september Pr. 31. december DKK'000 DKK'000 DKK'000 Der er indgået huslejekontrakt med opsigelsesvarsel Leasingforpligtelser, operationel leasing Købsforpligtelser (primært klinisk udvikling) I alt Andre forpligtelser forfalder således: 0-1 år år Over 5 år I alt Minimumsydelser indregnet i periodens resultatopgørelse

14 Side 14 af 14 Noter 7. Warrants Warrant status pr. 30. september 2008 og bevægelser i perioden 1. januar til 30. september Medarbejdere Direktion Bestyrelse Andre I alt Udstedt pr. 1. januar Tildeling Udnyttet (51.333) (51.333) Bortfald (Ophør af ansættelsesforhold) ( ) ( ) Udstedt pr. 30. september "Andre" er sammensat af Clinical Advisors med warrants og Nordic Biotech K/S med warrants. Selskabets aktiekapital består af i alt udstedte aktier a DKK 0,50. Selskabets fuldt udvandede antal aktier pr. 30. september 2008 er Efter udstedelsen af warrants resterer en bemyndigelse for bestyrelsen til indtil 31. marts 2010 at udstede warrants.

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2012

Delårsrapport for 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. april Delårsrapport for 1. kvartal 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. april Delårsrapport for 1. kvartal 2018 Selskabsmeddelelse nr. 4 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 17. april 2018 Omsætningen i perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Selskabsmeddelelse nr. 7 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. august Delårsrapport for 1. halvår 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. august Delårsrapport for 1. halvår 2018 Selskabsmeddelelse nr. 6 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 17. august 2018 Omsætningen i perioden 1. januar

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Selskabsmeddelelse nr. 5 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011

Delårsrapport for 1. halvår 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

Selskabsmeddelelse nr København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2011

Delårsrapport for 3. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 23. august 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2013 Udviklingen i SKAKO Vibration er positiv,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2017 Aarhus, 28. februar 2017 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Bestyrelsen

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 10/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2016 SKAKO A/S realiserede i 1. halvår 2016 et resultat

Læs mere

Selskabsmeddelelse 30. august 2018

Selskabsmeddelelse 30. august 2018 Side 1 af 10 Selskabsmeddelelse 30. august 2018 NeuroSearch A/S NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 2,8 mio.kr. i første halvår 2018 (underskud på 2,3 mio.kr. i samme periode ). Det

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 3,9 mio. kr. i udbytte, svarende til 13 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 3,9 mio. kr. i udbytte, svarende til 13 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2016/17 for Dantax

Læs mere

Meddelelse nr. 11/2014: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014

Meddelelse nr. 11/2014: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Meddelelse nr. 11/2014 København, d. 29. april 2014 Meddelelse nr. 11/2014: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 6,1 mio.kr. i første halvår 2019 (underskud på 2,8 mio.kr. i samme periode 2018).

NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 6,1 mio.kr. i første halvår 2019 (underskud på 2,8 mio.kr. i samme periode 2018). Selskabsmeddelelse nr. 20-19 Side 1 af 11 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 6,1 mio.kr. i første halvår 2019 (underskud på 2,8 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT januar 30. juni Network Capital Group Holding A/S. Cvr.nr Vestergade 18 C, 2. DK-1456 København K

DELÅRSRAPPORT januar 30. juni Network Capital Group Holding A/S. Cvr.nr Vestergade 18 C, 2. DK-1456 København K DELÅRSRAPPORT 2017 1. januar 30. juni 2017 Network Capital Group Holding A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 Vestergade 18 C, 2. DK-1456 København K Network Capital Group Holding A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Resultatet i 1. kvartal 2019 var 1,5 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 2,0%.

Resultatet i 1. kvartal 2019 var 1,5 mio. kr. før og efter skat, svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 2,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Christian IX s Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 29. april 2019 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2019, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2019, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Christian IX s Gade 2, 2. DK-1111 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 18. juli 2019 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere