Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 (ikke revideret)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 (ikke revideret)"

Transkript

1 Side 1 af 15 Meddelelse nr. 20/2007 Til OMX Nordic Exchange København, Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 (ikke revideret) Curalogics pipeline flytter sig planmæssigt fremad Udviklingen af Curalogics tre produkter til behandling af allergi over for ragweed (ambrosia), græs og husstøvmider forløber som planlagt. Alle patienterne er blevet indrulleret i det kliniske fase III forsøg (RPE 04) med ragweedproduktet. Forberedelserne til et klinisk fase III forsøg (GPE 03) med græsproduktet er godt i gang og en kliniske protokol er indsendt til sundhedsmyndigheder og etiske komiteer i en række lande i Europa. Curalogic forventer at starte GPE 03 forsøget i slutningen af 2007, hvilket er et kvartal tidligere end forventningerne udmeldt i prospektet dateret 8. juni I husstøvmideprojektet er en klinisk protokol indsendt til sundhedsmyndighederne og etisk komite i Tyskland. Økonomiske resultater for perioden 1. april til 30. juni 2007 Curalogic realiserede et driftsunderskud (EBIT) på DKK -34,7 mio. i 2. kvartal 2007 sammenlignet med et driftsunderskud på DKK -5,3 mio. i 2. kvartal Resultatet er på linie med selskabets forventninger. Hovedårsagen til forskellen i driftsunderskud sammenlignet med 2. kvartal 2006 er stigningen i forsknings- og udviklingsomkostningerne på DKK 28,6 mio., som er en følge af de forøgede kliniske udviklingsaktiviteter. Selskabets likvide beholdninger udgjorde DKK 397,8 mio. pr. 30. juni 2007 mod DKK 193,5 mio. pr. 30. juni Resultatmæssige forventninger for regnskabsåret 2007 Curalogic fastholder selskabets tidligere udmeldte forventninger til årets resultat. Begivenheder i perioden 1. april til 30. juni 2007 Resultater fra klinisk fase II forsøg med græsproduktet I maj offentliggjorde Curalogic resultaterne fra et klinisk fase II forsøg (GPE 02) med græsproduktet. Resultaterne viste, at græsproduktet er veltolereret både med og uden forudgående opdosering, og at de bivirkninger, som blev observeret i meget høje doser, er magen til dem, som er observeret for ragweedproduktet. Alle patienter er indrulleret i det kliniske fase III forsøg med ragweedproduktet Curalogic har den 4. juni indrulleret i alt 545 patienter i et klinisk fase III forsøg (RPE 04) med ragweed produktet. Ragweedpollensæsonen starter i midten af august, hvilket betyder, at alle patienter i RPE 04 forsøget er sikret mindst 10 ugers behandling før ragweedpollensæsonen. Kapitaltilførsel i juni Curalogic udbød i juni i alt 18 millioner nye aktier, og i juli blev en overallokeringsret på 2 mio. aktier udnyttet fuldt ud, således at selskabet i alt fik tilført et bruttoprovenu på DKK 340 millioner ved kapitaltilførslen. Nettoprovenuet ved kapitaltilførslen var på DKK 323 efter fradrag af

2 Side 2 af 15 transaktionsomkostninger på DKK 17 mio. Med provenuet fra udbuddet kan Curalogic blandt andet accelerere udviklingen af selskabets græsprodukt, således at dette produkt kan komme på markedet et år tidligere end tidligere planlagt, og selskabet vil have økonomisk råderum til at gennemføre et US fase III forsøg (RPE 06) for ragweedproduktet i sæsonen Efter udnyttelsen af overallokeringsretten udgør Curalogics samlede aktiekapital aktier a nominelt DKK 0,50. Vigtige begivenheder efter 30. juni 2007 Forberedelserne til klinisk fase III forsøg (GPE 03) med græsproduktet Forberedelserne til det kliniske fase III forsøg med græsproduktet er godt i gang herunder produktion af forsøgsmateriale. Den kliniske protokol er indsendt til sundhedsmyndigheder og etiske komiteer i de lande, hvor forsøget planlægges gennemført. Baseret på fremgangen i projektet forventer Curalogic at starte forsøget i slutningen af 2007, hvilket er et kvartal tidligere end forventningerne udmeldt i prospektet dateret 8. juni Indsendelse af protokol til klinisk fase II forsøg (DME 01) med husstøvmideproduktet I husstøvmideprojektet er en klinisk protokol indsendt til sundhedsmyndighederne og etisk komite i Tyskland. Udstedelse af warrants Curalogic udsteder i alt warrants til nye medarbejdere, nuværende medarbejdere, direktionen og bestyrelsen i selskabet.

3 Side 3 af 15 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt Curalogic A/S's delårsrapport for 6-måneders perioden 1. januar til 30. juni Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, selskabets regnskabspraksis anvendt for regnskabsåret 2006 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 6-måneders perioden 1. januar til 30. juni København, Curalogic A/S Bestyrelse Jakob Schmidt Pamela J. Kirby Christian Karsten Hansen Alf A. Lindberg Carl Spana Direktion Peter Moldt For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Administrerende direktør Peter Moldt Tlf , mobil Økonomidirektør Helle Busck Fensvig Tlf , mobil Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om selskabets fremtidige økonomiske udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter selskabets overbevisning er rimelige på nuværende tidspunkt, men som senere kan vise sig at være fejlagtige.

4 Side 4 af 15 Status på Curalogics aktiviteter Udviklingsaktiviteter Curalogic har fire produkter i klinisk udvikling til behandling af allergi over for ragweedpollen, græspollen, husstøvmider og kattehår. Ragweed (ambrosia) Curalogics produkt til behandling af ragweedallergi er i klinisk fase III. Ragweedproduktet er blevet grundigt afprøvet i 7 kliniske forsøg med patienter. Resultaterne af de kliniske forsøg har vist samme gode reduktion af allergisymptomer, som der opnås med injektionsimmunterapi, og at produktet er sikkert og har meget få bivirkninger. Curalogic gennemfører i ragweedpollensæsonen 2007 et klinisk EU fase III forsøg (RPE 04) og i alt 545 patienter i USA, Italien, Ungarn og Serbien var den 4. juni 2007 blevet indrulleret i forsøget. Patienter vil blive behandlet indtil november 2007, hvorefter Curalogic forventer at offentliggøre resultater fra forsøget i 1. kvartal RPE 04 forsøgets primære formål er at evaluere effekten og sikkerheden af en enkelt daglig dosis oralt administreret ragweedekstrakt eller placebo til patienter, der lider af ragweedallergi, hvor behandlingen startes mindst otte uger forud for ragweedpollensæsonen og fortsættes igennem hele sæsonen. På basis af data fra forsøget planlægger Curalogic at indsende en registreringsansøgning i Europa i 2. halvår Ca. 4 millioner mennesker i Europa og 29 millioner mennesker i USA lider af ragweedallergi. Ragweedallergi opleves af patienterne som en af de værste allergier. Det skyldes dels at pollen fra ragweed er meget potent, og dels at pollensæsonen er meget lang (6-8 uger). Græs Curalogics produkt til behandling af græsallergi er i klinisk fase II. Græsproduktet er blevet afprøvet i to kliniske fase II forsøg. Undersøgelserne har omfattet i alt 93 patienter med moderat til svær græsallergi, der er blevet doseret dagligt i 1-10 uger. Den højeste dosis, der har været testet, er BAU, hvilket er ca. 30 gange højere end den i USA anbefalede vedligeholdelsesdosis med injektionsimmunterapi. Der er ikke blevet rapporteret nogen behandlingsrelaterede alvorlige bivirkninger eller anafylaktiske reaktioner i forsøgene. Græsproduktet har været veltolereret, og bivirkningerne var af samme karakter, som de bivirkninger, der er observeret med ragweedproduktet. Curalogic planlægger i slutningen af 2007 at igangsætte et klinisk fase III forsøg (GPE 03) med to aktive doser versus placebo. Forsøgets formål vil være at undersøge effekt, sikkerhed og tolerabilitet af forskellige doser af oralt administreret græspollenekstrakt. Forsøget vil blive gennemført i en række europæiske lande. Designet for GPE 03 er færdiggjort, og den kliniske protokol er indsendt til sundhedsmyndigheder samt etiske komiteer i de lande, hvor forsøget planlægges gennemført. Ca. 51 millioner mennesker i Europa og 30 millioner mennesker i USA lider af græsallergi. Husstøvmider Curalogic produkt til behandling af husstøvmideallergi er i øjeblikket i den prækliniske fase. Udviklingen sigter på at opnå registrering både i USA og Europa. De to mest udbredte arter af husstøvmider i USA og Europa er D. pteronyssinus og D. farinae, som typisk findes i tæpper og sengetøj. De aktive stoffer i produktet mod husstøvmideallergi vil derfor være en blanding af ekstrakter fra disse to husstøvmidearter. Curalogic klargør i øjeblikket husstøvmideproduktet til fase II forsøg (DME 01), som planlægges igangsat i tredje kvartal Forsøgets primære formål er fastlæggelse af den maksimalt tolererede dosis. Efter planen skal patienter med moderat til alvorlig hustøvmideallergi deltage i

5 Side 5 af 15 dette forsøg, som vil foregå på et enkelt klinisk center i Tyskland. Den kliniske protokol er færdig og er indsendt til sundhedsmyndighederne og den etisk komite i Tyskland. Ca. 30 millioner mennesker i USA og 52 millioner mennesker i Europa lider af husstøvmideallergi. Patienter med allergi over for husstøvmider oplever allergisymptomer året rundt. Kat Curalogics produktkandidat til behandling af allergi over for kattehår er i fase II. Det aktive stof i det klinisk afprøvede katteprodukt er et ekstrakt fra kattehår. For at udvikle et vellykket oralt produkt til behandling af allergi over for katte, kræves der så mange kattehår, at det overstiger den mængde, der er til rådighed i øjeblikket. Curalogic har vurderet forskellige muligheder for at skaffe katteallergenet og har konkluderet, at etablering af en rekombinant produktion er den kommercielt bedste løsning. Curalogic er i færd med at undersøge de praktiske muligheder for, hvorledes en sådan rekombinant produktion kan etableres. Andre aktiviteter Kapitaltilførsel i juni 2007 Curalogic udbød i juni 2007 i alt 18 millioner nye aktier, og i juli 2007 blev en overallokeringsret på 2 mio. aktier udnyttet fuldt ud, således at selskabet i alt fik tilført et bruttoprovenu på DKK 340 millioner ved kapitaltilførslen. Nettoprovenuet ved kapitaltilførslen var på DKK 323 efter fradrag af transaktionsomkostninger på DKK 17 mio. Nettoprovenuet af de 18 mio. aktier, som vedrører perioden indtil 30. juni 2007, var på DKK 290 mio. efter fradrag af transaktionsomkostninger for denne del af kapitaltilførslen på DKK 16 mio. Med provenuet fra udbuddet kan Curalogic blandt andet accelerere udviklingen af selskabets græsprodukt, således at dette produkt kan komme på markedet et år tidligere end tidligere planlagt, og selskabet vil have økonomisk råderum til at gennemføre et US fase III forsøg (RPE 06) for ragweedproduktet i sæsonen Pr. 30. juni 2007 udgør Curalogics samlede aktiekapital aktier a nominelt DKK 0,50. Efter udnyttelsen af overallokeringsretten den 9. juli 2007 udgør Curalogics samlede aktiekapital aktier a nominelt DKK 0,50. Investor Relations Curalogic har i 2. kvartal 2007 præsenteret selskabet i forskellige sammenhænge ved arrangementer for såvel institutionelle som private investorer. I særdeleshed i forbindelse med emissionen i juni var selskabet i dialog med mange såvel danske som internationale investorer, og det var en stor glæde for selskabet, at så mange investorer valgte at deltage i kapitalforhøjelsen. Styrkelse af organisationen Organisationen er blevet styrket med nye medarbejdere, der er tiltrådt 1. juli Der er ansat en ledende medarbejder med ansvar for de kliniske udviklingsaktiviteter på græsproduktet samt en anden ledende medarbejder med ansvar for produktions- og logistikaktiviteterne. Det samlede antal medarbejdere pr. 30. juni 2007 var således 13.

6 Side 6 af 15 Udstedelse af warrants Curalogic udsteder i alt warrants til nye medarbejdere, nuværende medarbejdere, direktionen og bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen har den besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen givet på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2007 til udstedelse af warrants. Dagsværdien på tildelingstidspunktet er beregnet til DKK 4,8 pr. warrant, hvilket svarer til et beløb i alt på DKK 4,7 mio. for alle de udstedte warrants. Dagsværdien er beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model for værdiansættelse af warrants, en udnyttelsesperiode på 6 år, 4,5% i risikofri rente, en volatilitet på 40% samt 0% i udbytte. De nyudstedte warrants omfatter i alt warrants, der alle er tildelt vederlagsfrit. Tegning af warrants kan ske i perioden fra den 1. september 2007 til den 14. september Hver warrant giver ret til at tegning af én aktie af nominelt DKK 0,50 i selskabet. Tegningskursen er den gennemsnitlige børskurs på selskabets aktier over en periode på to uger op til tildelingen (DKK 16,5) tillagt en forrentning på 10 % p.a. fra tildelingstidspunktet og indtil udnyttelse. De nyudstedte warrants optjenes linært med 25% i hvert af de fra tildelingstidspunktet følgende fire år, under forudsætning af, at modtageren fortsat er ansat i/tilknyttet Curalogic. De nyudstedte warrants kan udnyttes i 6 år fra tildelingstidspunktet. Udnyttelse skal ske enten i perioden på fire uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport eller perioden på fire uger efter offentliggørelse af selskabets delårsrapporter. Warrantprogrammet gennemføres ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen i vedtægternes 4.7, hvorefter bestyrelsen indtil 31. marts 2009 er bemyndiget til at udstede op til warrants ad en eller flere gange uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Efter udstedelsen af de omtalte warrants, resterer en bemyndigelse for bestyrelsen til indtil 31. marts 2009 at udstede warrants. Warrantprogrammet er i sin helhed beskrevet i Bilag 1 til selskabets vedtægter. Selskabets samlede beholdning af warrants inklusiv tidligere programmer er angivet nedenfor. Warrant status Bevægelser i antal warrants kan specificeres som følger: Medarbejdere Direktion Bestyrelse Andre I alt Udstedt pr. 15. januar Ændring Udstedt pr. 1. september "Andre" er sammensat af Clinical Advisors med warrants og Nordic Biotech K/S med warrants. Selskabets aktiekapital består af i alt udstedte aktier a DKK 0,50. Selskabets fuldt udvandede antal aktier pr. 1. september 2007 er Efter udstedelsen af de i september 2007 tildelte warrants, resterer en bemyndigelse for bestyrelsen til indtil 31. marts 2009 at udstede warrants.

7 Side 7 af 15 Udvalgte finansielle hoved- og nøgletal Resultatopgørelse kvartal 2. kvartal (6 måneder) (6 måneder) (helt år) DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Forsknings- og udviklingsomkostninger (32.373) (3.747) (67.973) (5.640) (32.569) Administrationsomkostninger (2.345) (1.538) (4.122) (2.617) (7.278) Driftsresultat (34.718) (5.285) (72.095) (8.257) (39.847) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (218) (261) (228) (555) (1.316) Resultat før skat (33.633) (5.115) (69.657) (8.381) (37.600) Skat af periodens resultat Periodens resultat (33.633) (5.115) (69.657) (8.381) (37.600) Aktuelt og udvandet resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie (0,9) (0,2) (1,9) (0,5) (1,4) Balance Pr. 30. juni Pr. 30. juni Pr. 31. december Immaterielle aktiver Materielle aktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver Pengestrømsopgørelse (6 måneder) (6 måneder) (helt år) Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet (58.604) (4.262) (31.747) Pengestrømme vedrørende investeringer 0 (17) (36) Pengestrømme vedrørende finansiering Likvider ultimo Nøgletal kvartal 2. kvartal (6 måneder) (6 måneder) (helt år) Antal fuldt indbetalte aktier ultimo perioden ** Gennemsnitligt antal aktier i perioden ** Børskurs ultimo perioden DKK 17,00 9,25 17,00 9,25 15,93 Indre værdi pr. aktie DKK 7,0 5,2 7,0 5,2 4,4 Kurs indre værdi pr. aktie 2,4 1,8 2,4 1,8 3,6 Aktiver/egenkapital 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 Gennemsnitligt antal medarbejdere i perioden ** Antallet af aktier er blevet korrigeret i forhold til aktiesplit i maj 2006 og udstedelse af fondsaktier i juni Nøgletal er beregnet i henhold til IAS 33 "Indtjening pr. aktie" samt "Anbefalinger & Nøgletal fra Den Danske Finansanalitikerforening. Hoved- og nøgletal er beregnet i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis.

8 Side 8 af 15 Bemærkninger til delårsregnskabet for 6-måneders perioden 1. januar til 30. juni 2007 I 2. kvartal af 2007 er udviklingen i Curalogics aktiviteter forløbet som planlagt. De kliniske aktiviteter for såvel ragweedproduktet som produktet mod husstøvmideallergi har fulgt de opstillede planer. Det kliniske fase II forsøg med græsproduktet blev gennemført hurtigere end planlagt, og på baggrund af den gennemførte kapitaltilførsel i juni har selskabet fået mulighed for at accelerere udviklingen af græsprojektet. Indtægter Curalogic havde ingen omsætning i de første seks måneder af Forsknings- og udviklingsomkostninger Curalogics forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 68,0 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til DKK 5,6 mio. i de første seks måneder af Personaleomkostninger indeholdt i forsknings- og udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 2,3 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til DKK 0,8 mio. i de første seks måneder af Curalogic afholdt udviklingsomkostninger til kliniske forsøg og produktionsmodning på DKK 65,7 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til DKK 4,8 mio. i de første seks måneder af De væsentligste udviklingsomkostninger i perioden har været omkostninger til det kliniske fase III forsøg med produktet mod ragweedallergi (RPE 04) samt omkostninger til det kliniske fase II forsøg med produktet mod græsallergi (GPE 02). Forberedelserne til det kliniske fase II forsøg med produktet mod husstøvmideallergi (DME 01) er tillige begyndt at kunne mærkes på omkostningsforbruget. Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK 32,4 mio. i 2. kvartal 2007 i forhold til DKK 3,7 mio. i 2. kvartal Administrationsomkostninger Curalogics administrationsomkostninger udgjorde DKK 4,1 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til DKK 2,6 mio. i de første seks måneder af Af de samlede administrationsomkostninger udgjorde personaleomkostninger, herunder omkostninger vedrørende bestyrelsen, DKK 2,5 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til DKK 1,6 mio. i de første seks måneder af Omkostninger vedrørende domicil samt honorarer til advokat, revisor og andre rådgivere udgjorde DKK 1,6 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til DKK 1,0 mio. i de første måneder af Administrationsomkostninger udgjorde DKK 2,3 mio. i 2. kvartal 2007 i forhold til DKK 1,5 mio. i 2. kvartal Driftsresultat (EBIT) Curalogic realiserede et driftsunderskud på DKK -72,1 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til et driftsunderskud på DKK -8,3 mio. i de første seks måneder af Det realiserede driftsunderskud i 2. kvartal 2007 udgjorde DKK -34,7 mio. i forhold til et driftsunderskud på DKK -5,3 mio. i 2. kvartal Finansielle poster Curalogics finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på DKK 2,4 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til en nettoudgift på DKK -0,1 mio. i de første seks måneder af De finansielle indtægter kan fortsat tilskrives renteindtægter på provenuet fra selskabets børsintroduktion i juni 2006 på Københavns Fondsbørs. De finansielle udgifter kan tilskrives de tekniske tab på valutatermindskontrakter, der blev indgået i sommeren 2006 for at kurssikre de udviklingsomkostninger, der løbende betales i dollars. Finansielle poster udgjorde en nettoindtægt på DKK 1,1 mio. i 2. kvartal 2007 i forhold til en nettoindtægt på DKK 0,2 mio. i 2. kvartal 2006.

9 Side 9 af 15 Resultat før skat Samlet udgjorde Curalogics resultat før skat et underskud på DKK -69,7 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til et underskud på DKK -8,4 mio. i de første måneder af Curalogics resultat før skat udgjorde et underskud på DKK -33,6 mio. i 2. kvartal 2007 i forhold til et underskud på DKK -5,1 mio. i 2. kvartal Skat af ordinært resultat Skat af det ordinære resultat udgjorde DKK 0,0 mio. i både de første seks måneder af 2007 og de første seks måneder af Selskabet har ikke indregnet værdien af skattemæssige underskud som aktiv i balancen, idet ledelsen vurderer, at kriterierne herfor ikke er opfyldt. Likviditet og kapitalberedskab Selskabets pengestrømme fra den primære driftsaktivitet var negative med DKK -61,3 mio. i de første seks måneder af 2007 mod DKK -4,7 mio. i de første seks måneder af Pengestrømme fra finansielle poster udgjorde et positivt beløb på DKK 2,7 mio. i de første seks måneder af 2007 mod DKK 0,4 mio. i de første seks måneder af 2006, og derfor udgjorde pengestrømme fra selskabets driftsaktivitet et negativt beløb på DKK -58,6 mio. i de første seks måneder af 2007 i forhold til et negativt beløb på DKK -4,3 mio. i de første seks måneder af Pengestrømmene vedrørende investeringsaktiviteter udgjorde en samlet udbetaling på DKK 0,0 mio. i de første seks måneder af både 2007 og Pengestrømme vedrørende finansiering udgjorde i de første seks måneder af 2007 et positivt bidrag på DKK 290,4 mio. sammenlignet med et positivt bidrag på DKK 189,4 mio. i de første seks måneder af Pengestrømme på DKK 290,4 mio. i 2007 vedrører udbuddet af 18 mio. nye aktier i juni, mens beløbet på DKK 189,4 primært vedrører kapital tilført i forbindelse med selskabets børsnotering i juni Selskabets likvide beholdninger udgjorde DKK 397,8 mio. pr. 30. juni 2007 i forhold til DKK 193,5 mio. pr. 30. juni Curalogics egenkapital var på i alt DKK 381,3 mio. pr. 30. juni 2007 i forhold til DKK 189,1 mio. pr. 30. juni Resultatmæssige forventninger for regnskabsåret 2007 Curalogic fastholder selskabets tidligere udmeldte forventninger til årets resultat. Selskabets kliniske udviklingsaktivitet på såvel ragweed-, græs- og husstøvmideprodukterne vil fortsætte i En væsentlig del af omkostningerne til fase III forsøget med ragweedproduktkandidaten vil blive afholdt i 2007, og selskabet forventer tillige at afholde væsentlige omkostninger til færdigudviklingen af produktionsprocesserne for ragweedproduktet. Fase II forsøgene med græs- og husstøvmideproduktkandidaterne vil ligeledes påvirke omkostningerne for 2007 i stor udstrækning, ligesom omkostninger til opstarten af det kliniske fase III forsøg på græsproduktkandidaten vil påvirke omkostningerne for Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at ligge i intervallet DKK mio. for året Administrationsomkostningerne forventes at ligge i intervallet DKK 8-12 mio. for året 2007, hvilket er en svag stigning som følge af tilpasningen af de administrative ressourcer til selskabets igangværende aktiviteter. Hertil kommer forventede renteindtægter i niveauet DKK 8-9 mio. Selskabet forventer et samlet underskud før skat i intervallet DKK mio. for hele året 2007.

10 Side 10 af 15 Bilag Perioderegnskab for de første seks måneder af 2007 med noter Resultatopgørelse kvartal 2. kvartal (6 måneder) (6 måneder) (helt år) Note DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Forsknings- og udviklingsomkostninger 2 (32.373) (3.747) (67.973) (5.640) (32.569) Administrationsomkostninger 2 (2.345) (1.538) (4.122) (2.617) (7.278) Driftsresultat (34.718) (5.285) (72.095) (8.257) (39.847) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (218) (261) (228) (555) (1.316) Resultat før skat (33.633) (5.115) (69.657) (8.381) (37.600) Skat af periodens resultat Periodens resultat (33.633) (5.115) (69.657) (8.381) (37.600) Aktuelt og udvandet resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie 3 (0,9) (0,2) (1,9) (0,5) (1,4)

11 Side 11 af 15 Balance - aktiver Pr. 30. juni Pr. 30. juni Pr. 31. december Note DKK'000 DKK'000 DKK'000 Erhvervede patenter og rettigheder Immaterielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Langfristede aktiver Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver Balance - passiver Pr. 30. juni Pr. 30. juni Pr. 31. december Note DKK'000 DKK'000 DKK'000 Aktiekapital Andre reserver Overført overskud og underskud Egenkapital Konvertibelt gældsbrev Langfristede forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver

12 Side 12 af 15 Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2007 Foreslået Overført udbytte Aktie- Andre overskud og for regnkapital reserver underskud skabsåret I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat 0 0 (69.657) 0 (69.657) Indtægter og omkostninger i alt 0 0 (69.657) 0 (69.657) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Kapitalforhøjelse: - Udstedelse af aktier mod kontanter og konvertibel obligation Øvrige transaktioner Egenkapital pr. 30. juni Omkostninger i forbindelse med selskabets udvidelse af aktiekapitalen er blevet fratrukket i "overkurs ved emission" med et beløb på DKK 15,6 millioner. "Overkurs ved emission" er blevet overført til "overført overskud og underskud". Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2006 Foreslået Overført udbytte Aktie- Andre overskud og for regnkapital reserver underskud skabsåret I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat 0 0 (8.381) 0 (8.381) Indtægter og omkostninger i alt 0 0 (8.381) 0 (8.381) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalandel af konvertibel obligation Kapitalforhøjelse: - Udstedelse af aktier mod kontanter og konvertibel obligation (5.368) Udstedelse af fondsaktier (15.938) 0 0 Øvrige transaktioner (2.251) Egenkapital pr. 30. juni Omkostninger i forbindelse med selskabets notering på Københavns Fondsbørs er blevet fratrukket i "overkurs ved emission" med et beløb på DKK 20,2 millioner. "Overkurs ved emission" er blevet overført til "overført overskud og underskud". Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2006 Foreslået Overført udbytte Aktie- Andre overskud og for regnkapital reserver underskud skabsåret I alt DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat 0 0 (37.600) 0 (37.600) Indtægter og omkostninger i alt 0 0 (37.600) 0 (37.600) Indregning af aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalandel af konvertibel obligation Kapitalforhøjelse: - Udstedelse af aktier mod kontanter og konvertibel obligation (5.368) Udstedelse af fondsaktier (15.938) 0 0 Øvrige transaktioner (1.949) Egenkapital pr. 31. december Omkostninger i forbindelse med selskabets notering på Københavns Fondsbørs er blevet fratrukket i "overkurs ved emission" med et beløb på DKK 20,2 millioner. "Overkurs ved emission" er blevet overført til "overført overskud og underskud".

13 Side 13 af 15 Pengestrømsopgørelse (6 måneder) (6 måneder) (helt år) Note DKK'000 DKK 000 DKK 000 Driftsresultat (72.095) (8.257) (39.847) Af- og nedskrivninger Aktiebaseret vederlæggelse Ændring i tilgodehavender (2.501) (1.991) (4.346) Ændring i leverandørgæld mv Pengestrømme vedrørende primær drift (61.270) (4.693) (35.309) Modtagne finansielle indtægter Pengestrømme vedrørende drift (58.604) (4.262) (31.747) Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver Køb mv. af materielle anlægsaktiver 0 (17) (36) Pengestrømme vedrørende investeringer 0 (17) (36) Provenu fra aktieudstedelse Provenu fra udstedelse af konvertibelt gældsbrev Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo

14 Side 14 af 15 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets årsrapport for 2006, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standard (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Følgende nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2007: IAS 32, Finansielle instrumenter: Præsentation IFRS 7, Finansielle instrumenter: Oplysninger IFRIC 7, Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29, Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøkonomier IFRIC 8, IFRS 2's anvendelsesområde IFRIC 9, Omvurdering af indbyggede afledte finansielle instrumenter IFRIC 10, Delårsrapporter og nedskrivninger Anvendelsen af disse nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag har ikke medført ændringer i anvendt regnskabspraksis for så vidt angår indregning og måling. Anvendelse af IFRS 7 i årsrapporten for 2007 vil i forhold til årsrapporten for 2006 medføre ændringer i og tilføjelser til de noteoplysninger, der vil blive givet vedrørende finansielle instrumenter. IFRS 7 er ikke relevant for delårsrapporten. Segmentoplysninger Selskabet har alene ét forretningsområde, der består i udvikling af lægemidler til behandling af allergiske sygdomme. Da selskabet ikke frembringer indtægter i form af nettoomsætning til eksterne kunder, indeholder delårsrapporten for andet kvartal 2007 ikke segmentoplysninger for geografiske områder kvartal 2. kvartal (6 måneder) (6 måneder) (helt år) DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK' Personaleomkostninger Bestyrelseshonorar Gager og lønninger Aktiebaseret vederlæggelse Andre omkostninger til social sikring Øvrige personalemkostninger I alt Der fordeles på følgende funktioner: Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger I alt Gennemsnitligt antal medarbejdere

15 Side 15 af 15 Noter 3. Aktuel og udvandet resultat pr. aktie (EPS), DKK pr. aktie Beregning af aktuel og udvandet resultat pr. aktie er baseret på følgende grundlag: kvartal 2. kvartal (6 måneder) (6 måneder) (helt år) DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 DKK'000 Periodens resultat (33.633) (5.115) (69.657) (8.381) (37.600) Gennemsnitligt antal udstedte aktier Ved beregningen af antallet af aktier, der gennemsnitligt har været i omløb, er antallet af udstedte A-aktier medregnet, idet den præference, der er knyttet til A-aktierne, kun er effektiv i tilfælde af selskabets opløsning. Den præference, der var knyttet til A-aktierne, bortfaldt ved børsnoteringen, idet aktieklasserne blev sammenlagt, således at alle aktier herefter har samme rettigheder. Da periodens resultat er et underskud, er der ikke foretaget reguleringer for udvandingseffekter (udvandet resultat pr. aktie), da disse er anti-udvandede. 4. Aktiekapital Aktiekapitalen bestod pr. 30. juni 2007 af aktier a DKK 0,5. Ændringer i aktiekapitalen i perioden 1. april 2007 til 30. juni 2007: Dato DKK Aktiekapital pr. 1. april Kapitalforhøjelse ved udstedelse af aktier Aktiekapital pr. 30. juni Ændringer i aktiekapitalen i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006: Dato DKK Aktiekapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse i forbindelse med børsnoteringen af selskabet på Københavns Fondsbørs Kapitalforhøjelse ved konvertering af konvertibel obligation Kapitalforhøjelse i forbindelse med udnyttelse af overallokeringsoption Kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsaktier Aktiekapital pr. 31. december kvartal 2. kvartal (helt år) DKK'000 DKK'000 DKK' Andre forpligtelser Der er indgået huslejekontrakt med opsigelsesvarsel på 6 måneder Leasingforpligtelser, operationel leasing Købsforpligtelser (primært klinisk udvikling) I alt Andre forpligtelser forfalder således: 0-1 år år Over 5 år I alt

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2012

Delårsrapport for 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 Selskabsmeddelelse nr. 5 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 22. august 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Selskabsmeddelelse nr. 7 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 20. november 2018 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2012 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. august Delårsrapport for 1. halvår 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. august Delårsrapport for 1. halvår 2018 Selskabsmeddelelse nr. 6 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 17. august 2018 Omsætningen i perioden 1. januar

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. april Delårsrapport for 1. kvartal 2018

Selskabsmeddelelse nr København, den 17. april Delårsrapport for 1. kvartal 2018 Selskabsmeddelelse nr. 4 2018 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 17. april 2018 Omsætningen i perioden 1. januar

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter

NTR Holding fortsætter bestræbelserne for tilførsel af nye aktiviteter NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 11/2014: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014

Meddelelse nr. 11/2014: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Meddelelse nr. 11/2014 København, d. 29. april 2014 Meddelelse nr. 11/2014: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 3 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011

Delårsrapport for 1. halvår 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

Selskabsmeddelelse nr København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 18. april 2017 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017

Læs mere

NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 6,1 mio.kr. i første halvår 2019 (underskud på 2,8 mio.kr. i samme periode 2018).

NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 6,1 mio.kr. i første halvår 2019 (underskud på 2,8 mio.kr. i samme periode 2018). Selskabsmeddelelse nr. 20-19 Side 1 af 11 Selskabsmeddelelse NeuroSearch A/S NeuroSearch realiserede et underskud af primær drift på 6,1 mio.kr. i første halvår 2019 (underskud på 2,8 mio.kr. i samme periode

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 1 / 2017 Aarhus, 28. februar 2017 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2016 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2011

Delårsrapport for 3. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2013

Delårsrapport for 1. halvår 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2018: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2018

Meddelelse nr. 08/2018: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2018 Meddelelse nr. 08/2018 København, d. 20. april 2018 Meddelelse nr. 08/2018: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2018 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 25. august 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Selskabsmeddelelse nr København, den 25. august 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 25. august 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019

Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Meddelelse nr. 07/2019 København, d. 24. april 2019 Meddelelse nr. 07/2019: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2019 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger

Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger Regnskab 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse 2009 2008 2009 2008 2008 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvt. 1.-3. kvt. Helår Nettoomsætning 3.264 2.810 9.921 8.629 11.282 Produktionsomkostninger 519 433 1.629

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013

Delårsrapport for 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 7 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 8896 8666 Fax: 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. Til Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Meddelelse nr. 44/2017: Delårsrapport 1. januar 30. september 2017

Meddelelse nr. 44/2017: Delårsrapport 1. januar 30. september 2017 Christian IX s Gade 2, 2 DK-1111 København K Meddelelse nr. 44/2017 København, d. 3. november 2017 Meddelelse nr. 44/2017: Delårsrapport 1. januar 30. september 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments

Læs mere