Lovtidende A Udgivet den 24. maj Bekendtgørelse om karrosseriteknikeruddannelsen. 20. maj Nr. 677.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A Udgivet den 24. maj Bekendtgørelse om karrosseriteknikeruddannelsen. 20. maj Nr. 677."

Transkript

1 Lovtidende A 2022 Udgivet den 24. maj maj Nr Bekendtgørelse om karrosseriteknikeruddannelsen I medfør af 4, stk. 2, og 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. september 2021, og 4, stk. 1 og 2, og 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 537 af 2. maj 2022, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Metalindustriens Uddannelsesudvalg, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 1, nr. 12 og 13, i bekendtgørelse nr. 81 af 20. januar 2022 om delegation til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af adgangen til udstedelse af bekendtgørelser: Formål og opdeling 1. Karrosseriteknikeruddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne og lærlingene gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1) Opbygning, fremstilling, reparation og udskiftning af dele på karrosserier, chassiser, påhængsvogne og køretøjer. 2) Specialindretning af køretøjer. 3) Analyse af og opretning på komplicerede skader. Stk. 2. Eleven og lærlingen skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven og lærlingen har valgt. Stk. 3. Uddannelsen kan afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1) Karrosseritekniker - opretter. 2) Karrosseritekniker - bygger. Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i begge specialer. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter det enkelte speciales kompetencemål. Varighed 2. Uddannelsen varer fra 4 år og 6 måneder til 5 år, jf. dog stk. 3. Uddannelsens varighed består af grundforløbets 1. og 2. del, der hver er på 20 uger, og hovedforløbet. Stk. 2. For lærlinge, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens hovedforløb 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 37 uger fordelt på mindst syv skoleperioder. Stk. 3. For elever og lærlinge, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens hovedforløb 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 33 uger. Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, (euv 2) i lov om erhvervsuddannelser. Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for lærlinge i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 69,6 uger fordelt på mindst fire skoleperioder. Alle skole- og oplæringsperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed. Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven eller lærlingen opfylde betingelserne i stk Stk. 2. Eleven eller lærlingen skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden begynderniveau: 1) Kan gengive grundlæggende fysiske love, der er relevante for løsning af grundlæggende karrosseritekniske opgaver, samt udføre beregninger, der indeholder disse. 2) Kan gengive Ohms lov og andre grundlæggende love, der er relevante for løsning af grundlæggende opgaver om elektricitet og elektriske systemer i køretøjers sikkerheds- og komfortsystemer. 3) Kan udføre beregninger med brug af Ohms lov og andre grundlæggende love, der er relevante for løsning af grundlæggende opgaver om elektricitet og elektriske systemer i køretøjers sikkerheds- og komfortsystemer. 4) Kan gengive og anvende grundlæggende matematiske metoder, der er relevante for løsning af grundlæggende karrosseritekniske opgaver, herunder metoder inden for geometri, funktioner, grafer samt statistik. 5) Kan gengive betydningen af materialers spændingsrække og egenskaber ved opvarmning samt udføre grundlæggende beregninger, der involverer disse. 6) Kan udføre grundlæggende beregninger i forbindelse med brug af udmålingsudstyr og udarbejdelse af arbejdstegninger, der indgår i fremstilling af reparationsstykker. Børne- og Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 22/01384 DA000897

2 20. maj Nr ) Kan udføre grundlæggende fremstillings- og tilpasningsopgaver på mindre karrosseridele herunder vælge relevante svejse- og spartelmaterialer. 8) Kan udføre enkle af- og påmonteringer samt udskiftninger af mekaniske dele og elektriske systemer, der er relevante for karrosseriteknisk arbejde på køretøjer. 9) Kan vælge og anvende relevante værktøjer, maskiner og materialer til løsning af enkle faglige opgaver. 10) Kan anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces herunder diagrammer, data og vejledninger. 11) Kan udarbejde og anvende grundlæggende faglig dokumentation, heriblandt arbejdssedler og egenkontrol samt vurdere værdien af løbende dokumentation. 12) Kan vurdere om eget arbejde opfylder grundlæggende faglige kvalitetskrav herunder gengive og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater. 13) Kan gøre rede for gældende sikkerheds- og miljømæssige regler, kvalitetskrav og metoder, der tilgodeser egen og andres sikkerhed. 14) Kan anvende gældende sikkerheds- og miljømæssige regler, kvalitetskrav og metoder, der tilgodeser egen og andres sikkerhed. 15) Kan udføre enkle arbejdsopgaver og i sammenhæng hermed foretage en ergonomisk korrekt vurdering af disse. 16) Kan udføre selvstændig planlægning af enkle arbejdsopgaver. 17) Kan anvende digitale teknologier og medier til faglig informationssøgning og kommunikation. Stk. 3. Eleven eller lærlingen skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden rutineret niveau: 1) Kan udføre faglig sikker opretning af mindre og ukomplicerede buler med brug af faglige anvisninger og viden. 2) Kan udføre enkle sammenføjningsteknikker på emner med faglig sikkerhed med brug af faglige anvisninger og viden om forskellige sammenføjningsmetoder. 3) Kan udføre faglig sikker bearbejdning og behandling af overflade samt vælge og anvende spartelmaterialer med brug af faglige anvisninger. 4) Kan tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre. Stk. 4. Eleven eller lærlingen skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 1) Dansk på E-niveau, bestået. 2) Matematik på E-niveau, bestået. 3) Engelsk på F-niveau, bestået. Stk. 5. Eleven eller lærlingen skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 1) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer. 2) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring, jf. Arbejdstilsynets regler. 3) Kompetencer svarende til Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. oktober ) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september Stk. 6. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven eller lærlingen, ud over kravene i stk. 2-5, have gennemført følgende grundfag: 1) Dansk på C-niveau. 2) Engelsk på C-niveau. 3) Samfundsfag på C-niveau. 4) Matematik på C-niveau. 5) Fysik på C-niveau. 6) Teknologi på C-niveau. Stk. 7. For elever eller lærlinge, der opnår de i stk. 6 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger. Stk. 8. Er der i stk. 4 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever eller lærlinge på det niveau af grundfaget, som eleven eller lærlingen skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 6, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer. Kompetencer i hovedforløbet 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål: 1) Lærlingen kan selvstændigt anvende, analysere og vurdere data fra reparationsvejledninger på dansk og fremmedsprog. 2) Lærlingen kan udføre sammenføjningsteknikker i overensstemmelse med gældende lovgivning og producentens reparationsvejledninger og relevante forskrifter fra Arbejdstilsynet. 3) Lærlingen kan udføre arbejdet ud fra viden om arbejdspladsvurdering (APV), produktkendskab (bæredygtighed), personlige værnemidler og sundhedsrisici. 4) Lærlingen kan anvende sin viden om materialers styrke, sammensætning og elasticitet i forbindelse med sammenføjning efter producentens reparationsvejledninger. 5) Lærlingen kan selvstændigt modtage og afgive beskeder til kunder før og efter udført arbejde samt udarbejde korrekt dokumentation for udført arbejde. 6) Lærlingen kan oprette karosseridele, så de opfylder kravene i forhold til den videre bearbejdning og krav i producentens reparationsvejledninger. 7) Lærlingen kan sammenføje forskellige karosseridele korrekt efter gældende forskrifter og krav i producentens reparationsvejledninger. 8) Lærlingen kan fremstille reparationsstykker til karosserier eller karosseridele ud fra arbejdstegning og krav i producentens reparationsvejledninger. 9) Lærlingen kan af- og påmontere samt reparere ruder ud fra tilgængelige data, i overensstemmelse med gæl-

3 20. maj Nr dende lovgivning og krav i producentens reparationsvejledninger. 10) Lærlingen kan vurdere og reparere kompositskader ud fra hensyn til omkostninger, sikkerhed, videre- forarbejdning og producentens reparationsvejledninger. 11) Lærlingen kan vurdere, strukturere, planlægge og udføre af- og påmontering af mekaniske og elektriske komponenter. 12) Lærlingen kan udføre skarringsopgaver ved delvis udskiftning af karosseridele på ikke bærende konstruktioner ud fra krav om pasform, efterbearbejdning og tidsforbrug og ud fra gældende lovgivning og producentens reparationsvejledninger. 13) Lærlingen kan vurdere og analysere skadesomfang samt fastlægge sammenføjnings- og opretningskrav i overensstemmelse med producentens reparationsvejledninger for stabilitet og sikkerhed. 14) Lærlingen kan anvende internationale kompetencer til at forstå og varetage sammenhænge i forhold til et internationaliseret arbejdsmarked. 15) Lærlingen kan arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder, herun der agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling. 16) Lærlingen kan udvise kendskab til iværksætter- og selvstændighedsbegrebet, herunder opnå kendskab til de lovgivningsmæssige vilkår, der knytter sig til etablering af egen virksomhed. 17) Lærlingen kan redegøre for viden og udvise færdigheder i forhold til den teknologiske udvikling og innovation på karosseriområdet, med særlig henblik på reduktion af belastningen af det ydre miljø og den designmæssige og teknologiske udvikling inden for metode- og materialevalg. 18) Lærlingen kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. 19) Lærlingen kan selvstændigt planlægge og udføre skarringsopgaver på bærende dele i køretøjers konstruktioner ud fra lovkrav, producentens reparationsvejledninger, pasform og krav til efterbearbejdning, samt efterfølgende udvælge og anvende materialer til korrosionsbeskyttelse og forsegling. 20) Lærlingen kan tilrettelægge og udføre korrekt arbejde på elektriske systemer og eldrevne/hybride køretøjer på baggrund af gældende sikkerheds- og miljømæssige krav. 21) Lærlingen kan selvstændigt udfærdige dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af skadesanalyse og vurdering af skaders omfang, herunder ressourceforbrug (tid, arbejdskraft og materialer) og anvende gængse skadesopgørelsessystemer. 22) Lærlingen kan selvstændigt vurdere, analysere og udføre opretning af komplicerede skader. 23) Lærlingen kan selvstændigt planlægge og udføre konstruktionsmæssige ændringer efter producentens reparationsvejledninger. 24) Lærlingen kan indgå i en kreativ proces med kunder og samarbejdspartnere om design, materialevalg og opbygning af individuelle karrosseritekniske løsninger. 25) Lærlingen kan udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for lærlingenes fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Stk. 2. Kompetencemålene nr og 25, jf. stk. 1, gælder for alle lærlinge i hovedforløbet. Stk. 3. Kompetencemålene nr. 21 og 22, jf. stk. 1, gælder for specialet karrosseritekniker - opret- ter. Kompetencemålene nr. 23 og 24, jf. stk. 1, gælder for specialet karrosseritekniker - bygger. Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål: 1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 155 timer svarende til 6,2 uger. 2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 120 timer svarende til 4,8 uger. 3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger. 4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 90 timer svarende til 3,6 uger. 5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne (grundog erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 60 timer svarende til 2,4 uger. 6) Teknikfag på B-niveau, udvikling og produktion, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-for- løb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger. 7) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger. 8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 10 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 1,6 uger. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. 9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger). Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau. Godskrivning 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens eller lærlingens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

4 20. maj Nr Afsluttende prøve 6. Uddannelsens afsluttende prøve afholdes som en del af sidste skoleperiode. Prøven afholdes af skolen og består af en praktisk, en mundtlig og en skriftlig prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Prøven skal afdække lærlingens opnåede kompetencer inden for uddannelsen. Lærlingen skal inden aflæggelse af prøve have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende regler om kørekort. De nærmere kriterier for erhvervelse af kørekort er angivet i uddannelsesordningen. Lærlingen kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs konkrete afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort. Stk. 2. Prøven varer i alt 18 timer og består af to dele: Først en skriftlig prøve og derefter en praktisk og mundtlig prøve, der løses i sammenhæng. Prøven stilles af skolen i samråd med det faglige udvalg. Den skriftlige prøve skal løses inden for 4 timer. I denne del af prøven skal lærlingen udarbejde en skriftlig skadesopgørelse og en arbejdsplan, der beskriver, hvordan den praktiske og mundtlige del af prøven skal løses. Alle lærlinge løser den samme skriftlige opgave. Den praktiske og mundtlige prøvedel skal løses inden for 14 timer. I denne del af prøven skal lærlingen udføre flere praktiske opgaver og løbende gøre mundtligt rede for det faglige grundlag for opgaveløsningen. Ved begyndelsen af denne del af prøven trækker lærlingen lod mellem forskellige praktiske opgaver, der samlet set dækker kompetencemålene inden for det relevante speciale. Stk. 3. Der skal være en eksamensvagt til stede i alle de 4 timer, hvor den skriftlige prøve gennemføres. Der skal være en eksaminator og to skuemestre (censorer) til stede i de 14 timer, hvor den praktiske og mundtlige prøve gennemføres. Den endelige karakter findes som en samlet vurdering af lærlingens evne til at besvare den skriftlige, praktiske og mundtlige del af prøven. Stk. 4. Prøvens grundelementer er: 1) Mål og krav for prøven er, at lærlingen ved prøven skal vise, at de kompetencemål, der gælder for det pågældende speciale, er nået ved at planlægge, gennemføre og gøre mundtlig rede for 1) udarbejdelse af en skadesanalyse og 2) forskellige praktiske opgaver på et køretøjs skadede og korrosionsangrebne dele og konstruktioner. 2) Eksaminationsgrundlaget består af den udleverede opgavetekst for den praktiske prøve, udstyret og køretøjet, hvorpå lærlingen har udført den praktiske prøve, den skriftlige skadesopgørelse og arbejdsplanen. 3) Bedømmelsesgrundlaget er lærlingens individuelle og samlede præstation i besvarelsen af den skriftlige, praktiske og mundtlige prøve. 4) Bedømmelseskriterierne danner baggrund for en helhedsvurdering af målopfyldelsen for det relevante speciale. Skolen fastsætter for begge specialer nærmere bedømmelseskriterier inden for følgende generelle kriterier: a) Den skriftlige prøvedel: Lærlingens evne til at udarbejde en skadesanalyse og -vurdering samt dokumentation af denne, der lever op til gældende faglige standarder, krav og lovgivning. Derudover også lærlingens evne til at planlægge prøvens praktiske del. b) Den praktiske prøvedel: Lærlingens evne til at udarbejde karrosseritekniske løsninger og produkter, der lever op til gældende faglige standarder, krav og lovgivning, samt anvende anerkendte og gældende teorier, processer, metoder og procedurer i opgaveløsningen. c) Den mundtlige prøvedel: Lærlingens evne til at gøre rede for, reflektere og argumentere for teorier, processer, metoder og procedurer, der er relevante for løsning af såvel den skriftlige som den praktiske del af prøven. d) Prøven generelt: Lærlingens almenfaglige og personlige kompetencer inden for materialeforståelse, faglig kommunikation, kundevejledning samt miljø- og kvalitetsbevidsthed i forhold til den stillede opgave. Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal lærlingen mindst have opnået karakteren 02 som gennemsnit af karakterer for alle uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet eller Bestået, samt mindst have opnået beståkarakter i den afsluttende prøve, jf. stk Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til lærlingen som dokumentation for, at lærlingen har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet påføres det valgte speciale og svendeprøvekarakteren. Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 384 af 10. marts 2021 om karrosseriteknikeruddannelsen ophæves. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådanne elever finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 384 af 10. marts 2021 om erhvervsuddannelsen til karrosseriteknikeruddannelsen anvendelse. Stk. 4. Elever og lærlinge, som nævnt i stk. 3, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan og efter aftale med den

5 20. maj Nr eventuelle oplæringsvirksomhed overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 20. maj 2022 Vicedirektør Martin Larsen / Vibeke Overvad Jensen

6 20. maj Nr Kriterier for godskrivning Bilag 1 1. Kriterier for vurdering af om eleven eller lærlingen har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring* ), skal eleven eller lærlingen inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som karrosserismed eller karrosseritekniker i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende karrosseritekniske opgaver selvstændigt og regelmæssigt: Sammenføjning af karrosseridele ved skarring, svejsning og lodning Karrosseritekniske skadesanalyse og opgørelse Opretning af komplicerede skader Reparation af køretøjskonstruktion *) Note: Elever og lærlinge, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden oplæring, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af 3, stk. 5, hvilke certifikater og lignende eleven og lærlinge skal have opnået i denne uddannelse. 2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever eller lærlinge Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning af euv (sko leuger) Afkortning af euv (oplæring måneder) Fremstilling af karrosseridele 2 år 2 3 Opretning af komplicerede skader 2 år 2 4,5 Sammenføjning af karrosseridele ved skarring, svejsning og lodning 2 år 3 3 Kontrolmåling på karrosseri og hjulophæng 2 år 2 2 På og afmontering af ruder på køretøjer 6 måneder 1 1

7 20. maj Nr Erfaring i at anvende begreber fra branchen på engelsk mundtlig og skriftligt i forbindelse med læsning af reparationsvejledninger og lign. 1 år 1 - Fremstille tegninger og aflæse arbejdstegninger samt be-dømme år 2 - kvaliteten af en udført tegning under over- hol- delse af relevante tegningsregler iflg. DS/ISO 128 og DS/ISO 129. Erfaringen skal være opnået inden for de seneste fem år. Taksering af skader på køretøjer 1 år 1 2 Erfaringen skal være opnået inden for de seneste to år. 3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever eller lærlinge Uddannelse Titel Udd. kode Afkortning af euv (sko leuger) Afkortning af euv (oplæring måneder) Certifikat, gyldigt KMO bevis 1 1 AMU Opretning og udskiftning af karrosseri- dele ,4 - AMU Fremstilling af karrosseridele ,2 - AMU Fremstilling af karrosseridele ,2 - AMU Karrosseritek. Sammenføjningsmetoder ,4 - AMU Karrosseriopretning uden omlakering ,2 - AMU Karrosseri, sammenføjningsteknik i aluminium ,2 - AMU Karrosserireparation i rettebænk ,4 - AMU Plastreparationsteknik på køretøjer ,4 - AMU Læsning af karrosseri-teknik dok. på engelsk ,2 - Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år. Eud Smedeuddannelsen Eud Lastvognsmekaniker

8 20. maj Nr Eud Personvognsmekaniker Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste fem år. Uddannelsen kan maksimalt afkortes efter tabel 2 og 3 med 21 skoleuger og 20 måneders oplæring.

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 343 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.68T.341 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 402 af 01/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/00834 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen

Bekendtgørelse om karrosseriuddannelsen BEK nr 420 af 13/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 355 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377-16 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bådmekaniker BEK nr 317 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.09T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 377 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377-16 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 318 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.13T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 221

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til beslagsmed BEK nr 221 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 336 af 25/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/06591 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 350 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15214 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf BEK nr 446 af 07/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 422 af 11/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15213 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer BEK nr 338 af 25/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/04106 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 301 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/00832 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 393 af 01/05/2018 Udskriftsdato: 13. september 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j. nr. 18/03898 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for Karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for Karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for Karrosseriuddannelsen 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 445 af 07/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/01377 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 399 af 01/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/06590 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen BEK nr 381 af 08/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.91T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om fitnessuddannelsen

Bekendtgørelse om fitnessuddannelsen BEK nr 299 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/03985 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent BEK nr 805 af 20/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/02875 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ortopædist BEK nr 433 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.45T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 307 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/02876 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 440 af 04/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04820 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 366 af 26/04/2018 Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/02871 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til byggemontagetekniker Udstedt af det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 212 af 8.3.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer BEK nr 284 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 292 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.19T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline radio-tv-supporter BEK nr 391 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.80T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for Flytekniker

Uddannelsesordning for Flytekniker Uddannelsesordning for Flytekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent BEK nr 286 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07.2012 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for karrosseriuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 1196 af 28/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/09049-2 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om finansuddannelsen

Bekendtgørelse om finansuddannelsen BEK nr 428 af 07/05/2018 Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/03889 Senere ændringer til

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator BEK nr 557 af 28/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.03T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 279 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mejerist BEK nr 382 af 01/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/04016 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør

Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Tekstdel - Uddannelsesordning for teknisk isolatør Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 346 af 26/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. december 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/02870 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for byggemontagetekniker Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen CNC Tekniker Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 2 4. Uddannelsesforløb og fagoversigt... 2 5. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 377 af 26/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker BEK nr 212 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt BEK nr 304 af 23/04/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/02865 Senere

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 256 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 567 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.11S.391 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder BEK nr 338 af 27/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.36T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 585 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 339 af 25/04/2018 Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/06587 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Bekendtgørelse om entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen BEK nr 344 af 25/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.95T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 229

Læs mere