Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):"

Transkript

1 Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK-5700 Svendborg Natur J.nr. BLS Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i et område nord for Fyn, øst og vest for indvindingsområde 550- BA, Tørresø, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS meddeles hermed tilladelse, i henhold til 20, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008, tidligere nr. 784 af 21. juni 2007 af lov om råstoffer, til efterforskning efter råstoffer ved seismiske undersøgelser og optagning af sedimentprøver i et område nord for Fyn, øst og vest for indvindingsområdet 550-BA,Tørresø, område Flintholm Sten & Grus ApS meddeles desuden tilladelse, i henhold til 19, stk. 2, i Lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008, tidligere nr. 784 af 21. juni 2007 af lov om råstoffer, til at udføre efterforskning efter råstoffer ved seismiske undersøgelser og optagning af sedimentprøver med det eller de fartøjer, som findes mest velegnet til at udføre opgaven. Tilladelsen er gældende indtil 18. december Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Nord for Fyn Ø. Længde N. Bredde 10 15,34' 10 17,05' 10 22,07' 10 27,13' 10 30,81' 10 30,84' 10 27,24' 10 27,22' 10 26,33' 10 25,07' 55 39,26' 55 39,79' 55 39,20' 55 37,82' 55 36,07' 55 33,91' 55 35,86' 55 36,76' 55 37,32' 55 36,66' Områdets afgrænsning er vist på bilag 1. By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Tlf Fax CVR EAN

2 Dele af efterforskningsområdet overlapper et eller flere andre efterforskningsområder. En eventuel efterfølgende indvindingstilladelse vil blive givet tidsbegrænset til 31. december En ansøgning om indvindingstilladelse skal være fremsendt til By- og Landskabsstyrelsen senest ved udløb af nærværende efterforskningstilladelse. Hvis efterforskningsområdet omfatter eksisterende indvindingsområder, vil disse ikke indgå i en eventuel efterfølgende indvindingstilladelse. Tilladelsen er givet på følgende vilkår: 1. Forudsætninger for efterforskning 1.1 Kvalitetssikring Inden arbejdet igangsættes skal Flintholm Sten & Grus ApS til By- og Landskabsstyrelsen indsende en kvalitetssikringsplan, hvoraf det fremgår, at de i tilladelsen stillede vilkår kan overholdes, og at dette til enhver tid kan dokumenteres. 1.2 Begrænsninger for efterforskningen Der må ikke ske efterforskning på vanddybder under 6 m og ikke efterforskning i form af prøvesugninger. 1.3 Undersøgelsesprogram Flintholm Sten & Grus ApS skal inden efterforskningens igangsættelse indsende det planlagte undersøgelsesprogram til godkendelse i By- og Landskabsstyrelsen. Der henvises herom til Tekniske Anvisning (TA), Fase I, bilag 2. Eventuel optagning af sedimentprøver tilrettelægges i samarbejde med et kulturhistorisk museum. 2. Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Efterforskningsfartøjet Inden arbejdet igangsættes skal Flintholm Sten & Grus ApS til By- og Landskabsstyrelsen oplyse efterforskningsfartøjets navn og kendingsbogstaver samt IMO-nummer og MMSI-nummer. Endvidere skal oplyses navn og adresse og adresse på ejeren samt dennes CVR-nummer, og ende- 2

3 lig skal de samme oplysninger gives, dersom en anden end fartøjets ejer driver fartøjet. 2.2 Positionsbestemmelse Efterforskningsfartøjet skal være udstyret med og anvende elektronisk positionsbestemmelsesudstyr med en nøjagtighed bedre end 5 m i 95 % af tiden i alle døgnets 24 timer. 2.2 Efterforskningsmetoder Efterforskningen skal ske ved seismisk opmåling jævnfør TA, Fase I, bilag 2. Der kan optages sedimentprøver på op til 50 liter pr. prøvestation. Flintholm Sten & Grus ApS skal gennemføre efterforskningen i overensstemmelse med det godkendte undersøgelsesprogram og med det udstyr, som fremgår af undersøgelsesprogrammet. 3. Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde Fartøjet skal mindst hver 5. minut dokumentere sin position. 3.2 Marinarkæologiske genstande Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstand, jf. bilag 3, samt skibsvrag. 4. Slutkontrol 4.1 Eventuel gennemførelse af efterbehandling Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for Flintholm Sten & Grus ApSs regning. 5 Dokumentation og indberetninger 5.1 Til By- og Landskabsstyrelsen Før efterforskning Plan for kvalitetssikring fremsendes 3

4 Planlagt undersøgelsesprogram fremsendes til godkendelse. Meddelelse om igangsætning af efterforskning og om efterforskningsfartøj, der skal anvendes, fremsendes Under efterforskning Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles til By- og Landskabsstyrelsen med oplysninger om hvilke tiltag, der er gjort for at afhjælpe afvigelserne Efter efterforskning Meddelelse om ophør af efterforskning fremsendes inden for 2 uger. Flintholm Sten & Grus ApS skal senest 3 måneder efter efterforskningens afslutning fremsende detaljeret rapport over efterforskningens resultater, indeholdende oplysninger om position, vanddybde, identificerede råstofforekomster deres udbredelse og mægtighed samt råstoftype herunder eventuelt beskrivelse af kornkurve og materialesammensætning samt andre relevante analyseresultater. Alle positioner og arealrelaterede resultater skal fremsendes i et GISformat, der umiddelbart kan indlægges i MapInfo. 5.2 Til Kulturarvsstyrelsen Orientering om aftaler med et kulturhistorisk museum og resultaterne af gennemførte undersøgelser sendes til orientering til Kulturarvsstyrelsen. 5.3 Til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Resultaterne af de gennemførte undersøgelser indberettes inden 3 måneder efter udførelsen, jf. råstoflovens Myndighedstilsyn By- og Landskabsstyrelsen fører tilsyn med efterforskningen. Flintholm Sten & Grus ApS skal stille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed. Flintholm Sten & Grus ApS skal tåle de kontrolforanstaltninger, som politiet, toldvæsenet, søværnet, fiskerikontrollen eller andre offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for efterforskningsvirksomheden. Kopi af tilladelsen skal forefindes på efterforskningsfartøjet eller efterforskningsfartøjerne. 4

5 Supplerende oplysninger Tilbagekaldelse af tilladelser En tilladelse efter råstoflovens 20 kan i henhold til råstoflovens 24 til enhver tid begrænses eller tilbagekaldes. Straffebestemmelser Overtrædelse af vilkårene for tilladelsen straffes med bøde, og straffen kan under visse nærmere omstændigheder stige til hæfte eller fængsel i indtil 1 år, jf. 44 i råstofloven. Bilag: Bilag 1: Kortbilag over efterforskningsområdets placering og afgrænsning Bilag 2: Teknisk Anvisning for Efterforskningsundersøgelser Bilag 3: Instruks vedr. registrering af marinarkæologiske fund. Redegørelse for sagen Ole Askehave har på vegne af Flintholm Sten & Grus ApS den 23. juni 2008 fremsendt ansøgning om tilladelse til efterforskning uden fortrinsret efter råstoffer i et område nord for Fyn, øst og vest for indvindingsområdet 550- BA, Tørresø. Formålet med efterforskningen er, at eftervise tilstedeværelsen af en forventet råstofressource i området samt at tilvejebringe grundlag for en vurdering af ressourcen med hensyn til indvindingsforhold, tilgængelighed, mængde, art og kvalitet. Supplerende undersøgelser skal, efter råstofressourcen er identificeret, danne grundlag for miljøvurdering af ressourceområdet samt miljøkonsekvensvurdering af en eventuel prøvesugning eller indvinding. Ansøgningen fra Flintholm Sten & Grus ApS er firmaets endelige svar på høringen af ansøgning om efterforskningstilladelse fra NCC Roads A/S Råstoffer til samme område udsendt i høring d. 7. marts Søværnets Operative Kommando har ikke haft indvendinger imod efterforskningsansøgningen. Kulturarvsstyrelsen udtaler, at der i forbindelse med en eventuel tilladelse til prøvesugning bør gennemføres soldning. Farvandsvæsenet anfører, at efterforskningen ikke må afstedkomme dybdeforringelser og at der ved en eventuel indvindingstilladelse må påregnes krav om søopmåling. Kystdirektoratet påpeger, at med afsæt i at efterforsknings- 5

6 området ligger omkring 2 km. fra kysten og på større dybde end 6 meter, har Kystdirektoratet ikke bemærkninger. Høringssvar kan rekvireres efter ønske. Selskaberne Rohde Nielsen A/S og Kroghs A/S har tilkendegivet af de ligeledes har interesse i at efterforske i det ansøgte område og har fremsendt individuelle efterforskningsansøgninger. Begrundelse for By og Landskabsstyrelsens afgørelse Ansøgningen om efterforskningstilladelse er indgivet i henhold til gældende lovgivning jf. 20, stk. 1, i Lovbekendtgørelse nr. 886 af 18. august 2004 af lov om råstoffer, nu Lovbekendtgørelse nr af 20. oktober By- og Landskabsstyrelsen finder det afgørende for den fremtidige råstofforsyning fra havet, at der løbende tilvejebringes ny viden om de marine råstoffer forekomst og mægtighed til sikring af den daglige forsyning med blandt andet kvalitetsmaterialer. By- og Landskabsstyrelsen finder, at der efter gældende lovgivning kan meddeles tilladelse til efterforskning i geografisk afgrænsede området. Det er styrelsens vurdering, at effekterne af den tilladte efterforskningsaktivitet vil være af marginal betydning for de forhold, der skal tilgodeses ved administrationen af råstofloven herunder de miljømæssige forhold, da efterforskningen ikke omfatter prøvesugning. By- og Landskabsstyrelsen vurderer i modsætning hertil, at ansøgningen om efterforskning ved prøvesugning kræver, at det ansøgte ressourceområde konkret miljøvurderes. By- og Landskabsstyrelsen henviser herom til Tekniske Anvisning (TA), Fase IB og Fase II, bilag 2. Med hensyn til varetagelse af de kulturhistoriske interesser i forbindelse med efterforskningen henvises til bilag 2 og 3. Kulturarvstyrelsens krav om soldning vil blive behandlet i forbindelse med en eventuel tilladelse til prøvesugning eller indvinding. By- og Landskabsstyrelsen forudsætter, at Flintholm Sten & Grus ApS iagttager de hensyn vedrørende arbejder på havbunden, som fremgår af høringssvaret fra Farvandsvæsenet. By- og Landskabsstyrelsen skal bemærke, at tilladelsen er meddelt uden fortrinsret til efterfølgende indvinding, da der, som det fremgår af redegørelse for sagen, rettidigt er fremsendt individuelle ansøgninger fra de selskaber, der i høringen har tilkendegivet deres interesse. Med hensyn til disse ansøgninger om efterforskningstilladelse i samme område, vil de blive behandlet særskilt. 6

7 Klagevejledning By- og Landskabsstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens 26 påklages til Naturklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, Danmarks Fiskeriforening og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen. Klagen skal indgives skriftligt til By- og Landskabsstyrelsen og være styrelsen i hænde senest den 15. januar Styrelsen videresender klagen og sagens materiale til Naturklagenævnet. Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 43. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Underretning./. Myndigheder og organisationer på e-postlisten har modtaget en kopi af afgørelsen. Med venlig hilsen Stig Helmig

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Kroghs A/S Natur J.nr. BLS-7321-00184 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved den jyske vestkyst, vestnordvest for Thyborøn: Område B, seismiske undersøgelser og

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00142 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Elefantgrund i Storebælt, seismiske

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde m³. Heraf kan der indvindes op til m³ fyldsand.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde m³. Heraf kan der indvindes op til m³ fyldsand. NCC Råstoffer A/S Natur J.nr. BLS-7322-00992 Ref. pen Den 13. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 510-EA Karrebæksminde Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 31. oktober

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Kattegat omring Læsø NST (auktionsområde )

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Kattegat omring Læsø NST (auktionsområde ) NCC Roads A/S, Råstoffer Vandplaner og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7321-00094 2600 Glostrup Ref. sah/ehp Den 30. juni 2011 soematerialer@ncc.dk Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2 meddeles fortrinsret (eneret) til indvinding.

I henhold til lovens 20, stk. 2 meddeles fortrinsret (eneret) til indvinding. Råstofselskabet A/S Skovbakken 37 Postboks 25 9240 Nibe Landsplanområdet J.nr. SNS-7323-00016 Ref. pen Den 1. august 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske

Læs mere

Vedr. bortfald af vilkår om eneret til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev

Vedr. bortfald af vilkår om eneret til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev Råstofselskabet Ole Askehave Skovbakke 37 9240 Nibe Natur J.nr. BLS-7323-00012 13 Ref. jhg Den 9. juli 2009 Vedr. bortfald af vilkår om eneret til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01539 Ref. sah Den 24. november 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-LC, Jyske Rev Rohde Nielsen

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-EC Gyldenløves Flak

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-EC Gyldenløves Flak NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7322-00518 Ref. pen Den 11. juni 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-EC Gyldenløves Flak NCC Roads A/S Råstoffer

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS NCC Råstoffer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RGS90 A/S Rohde Nielsen A/S Troels Jørgensen Entreprise ApS Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00208/-00233/-

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Kroghs A/S Storebælt Sten & Grus A/S Flintholm Sten & Grus ApS Rederiet Peter Rohde A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00220/-00355/- 00356/-00538/-00684 Ref. Lho/pen Den 6. december 2006 Tilladelse til

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Rederiet Peter Rohde A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RN Shipping A/S Rohde Nielsen A/S A/S Ikast Betonvarefabrik Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-AA Fakse Bugt Nord

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-AA Fakse Bugt Nord NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Flintholm Sten & Grus Aps Kroghs A/S MSE Grus ApS Troels Jørgensen Entreprise ApS

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S MSE Grus ApS RN Shipping A/S NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00170/-00171/- 00227/-00228/-00229/-00303/-

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Ikast Betonvarefabrik A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00360/-00361/- 00362/-00693/-00694 Ref. Lho/pen Den 10.november 2006

Læs mere

Der har tidligere være meddelt tilladelser til indvinding af råstoffer i konverteringsområde 550-BA Tørresø.

Der har tidligere være meddelt tilladelser til indvinding af råstoffer i konverteringsområde 550-BA Tørresø. MSE Grus ApS Chabira Management A/S NCC Råstoffer A/S Rederiet Argonaut ApS A/S Ikast Betonvarefabrik Troels Jørgensen Entreprise A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten og Grus A/S Rohde Nielsen

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00792 Ref. Lho/pen Den 2. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-CB Skagens Rev Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rederiet Peter Rohde A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00824 Ref. Lho/pen Den 25. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 554-DA Vedbæk Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Chabira Management A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00739 Ref. Lho/pen Den 6. december 2006 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-PA Tragten Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Flintholm Sten & Grus Aps Kroghs A/S RN Shipping A/S MSE Grus ApS Landsplanområdet

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Troels Jørgensen Entreprise ApS Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00753 Ref. Lho/pen Den 24. januar 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-BA Halk Hoved Tilladelseshaveren, jf. ovenstående,

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Samsø Havne, Havnekontoret Att. Hartvig Pedersen Ballen Havn 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00012 Ref. DOFHA 10. april 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Vand- og naturområdet J.nr. Ref. Den 21. marts 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1649 af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Klaptilladelse

Læs mere

J.nr. NST Glostrup. Ref. sah e-post: Den 11. februar 2011

J.nr. NST Glostrup. Ref. sah e-post: Den 11. februar 2011 NCC Roads A/S Råstoffer Vandplanlægning og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7322-01560 2600 Glostrup Ref. sah e-post: soematerialer@ncc.dk Den 11. februar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Med venlig hilsen. Lotte Knudsen / Lene Strøm Pedersen

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Med venlig hilsen. Lotte Knudsen / Lene Strøm Pedersen Flemming Skøtt Vindeby Strandvej 17 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00048 Ref. LENSP/LOKNU Den 3. marts 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 250 m 3 uddybningsmateriale ud for matr.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 504-GA, Nord for Bolsaks

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 504-GA, Nord for Bolsaks Flintholm Sten og Grus ApS Vandplanlægning og havmiljø c/o Bjerrum & Jensen J.nr. NST-7322-01615 Jessens Mole 9A Ref. sah DK-5700 Svendborg Den 6. december 2011 e-post: (Flintholm1@hotmail.com) oa@raacon.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus NCC Roads A/S Råstoffer Vandplanlægning og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7322-01555 2600 Glostrup Ref. sah e-post: soematerialer@ncc.dk Den 12. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i

Læs mere

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84):

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup e-post: soematerialer@ncc.dk Natur J.nr. BLS-7322-00429 Ref. pen Den 9. marts 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 538-GB Bjelkes

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen Bogense Havn & Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00066 Ref. loknu Den 13. november 2008 Vedr.: 5-årig tilladelse til klapning af i alt 10.000 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt.

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt. Kystdirektoratet Højbovej 1 Postboks 100 7620 Lemvig SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-0010 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen, Område 578-AA

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis onsdag den 11. juni 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis onsdag den 11. juni 2008. Morten Rosbæk M.S. Rosbæk Aps Færgevej 4 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00070 Ref. NIHOL Den 2. juni 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 350 m 3 bundmateriale fra området ud for

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 504-GB, Nord for Bolsaks

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 504-GB, Nord for Bolsaks Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01576 Ref. sah Den 2. december 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 504-GB,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne,

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup E-post: soematerialer@ncc. Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01559 Ref. Pen/ehp Den 25. januar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik)

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik) Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00052 Ref. Hebpe Den 27. januar 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Nykøbing Mors lystbådehavn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område A-2016 Jyske Rev beliggende i Nordsøen

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område A-2016 Jyske Rev beliggende i Nordsøen NCC Industry A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Sendt til: soematerialer@ncc.dk Naturbeskyttelse SVANA-7321-00074 Ref. THOBK Den 11. maj 2017 Tilladelse til efterforskning

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00074 Ref. Loknu Den 2. februar 2009 Vedr.: 5-årig tilladelse til klapning af 50 m 3 oprensningsmateriale per år fra indsejlingen

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Godkendt

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Godkendt Gyldendal Havn Søren Chr. Vang Lyngtoften 16 7860 Spøttrup Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00137 Ref. Dofha Dato. 9. november 2009 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Gyldendal Havn. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

Afgørelse for ansøgning om klaptilladelse for Søndre Løb.

Afgørelse for ansøgning om klaptilladelse for Søndre Løb. Ærø Kommune Havnevæsenet Havnepladsen 8 5960 Marstal Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00119 Ref. loknu Den 4. oktober 2010 Afgørelse for ansøgning om klaptilladelse for Søndre Løb. Klaptilladelse for:

Læs mere

Asklev Sten og Grus A/S Hedevej Hampen. Vilkårsændring til efterbehandling af grusgrav på matr. nr. 1u Hjortsballe By, Them

Asklev Sten og Grus A/S Hedevej Hampen. Vilkårsændring til efterbehandling af grusgrav på matr. nr. 1u Hjortsballe By, Them Regionshuset Viborg Asklev Sten og Grus A/S Hedevej 8 7362 Hampen Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Vilkårsændring til efterbehandling af grusgrav på matr. nr.

Læs mere

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til Sundby Havn

Tilladelse til at klappe oprenset sediment fra indsejlingen til Sundby Havn Sundby Sejlforening V formand Ib Petersen Amager Strandvej 15 2300 København S Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00039 Ref. Jabro Den 7. april 2008 Mail: ssf@sundby-sejlforening.dk Tilladelse til at

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00094 Ref. Loknu Den 4. juni 2009 Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m 3 uddybningsmateriale fra udgravning

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra. søterritoriet og kontinentalsoklen1)

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra. søterritoriet og kontinentalsoklen1) Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen1) I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 2 og 3, 22 a, stk. 6 og 7, 26 b, stk. 9 og 10, 28, stk.

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Skødshoved Bro Jollehavn v/ Mogens Holtze Tved Kirkebakke 24 8420 Knebel Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00051 Ref. HEMSO Den 3. december 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område , Skagens Rev

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område , Skagens Rev Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tlf. 4598455000 post@frederikshavn.dk Naturbeskyttelse 7321-00063 Ref. jimho Den 7. september 2016 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer

Læs mere

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering...

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering... Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for klaptilladelsen...4 1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen...4 1.2 Vilkår for indberetning...4 1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol...5 2. Oplysninger i sagen...6

Læs mere

Afgørelse for ansøgning om klaptilladelse for Bjørnø Mole.

Afgørelse for ansøgning om klaptilladelse for Bjørnø Mole. Faaborg Havn Kanalvej 19 5600 Faaborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00136 Ref. Loknu Den 12. november 2010 Afgørelse for ansøgning om klaptilladelse for Bjørnø Mole. Klaptilladelse for: Bjørnø Mole.

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Aarhus vand J.nr. Ref. stsch Den 2. marts 2011 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Haverslev Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1500

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet Drifts og Anlægsafdeling Att.: Lars Erik Olsen Pr. mail: lao@kyst.dk Kystdirektoratet J.nr. 18/01567-11 Ref. Thomas Larsen 24-09-2018 Tilladelse til genplacering af opgravede sten fra

Læs mere

Forlængelse af frist for efterbehandling efter råstofindvinding på en del af matr. nr. 1as Kjellerup Hgd., Svenstrup, Mariagerfjord Kommune

Forlængelse af frist for efterbehandling efter råstofindvinding på en del af matr. nr. 1as Kjellerup Hgd., Svenstrup, Mariagerfjord Kommune Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Gunderup Grus- og Stenleje ApS Kjellerupvej 6 9550 Mariager brian@gunderup-grus.dk Råstofsagsbehandler

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Henning Have A/S Engvej 13a 6600 Vejen Kommune (hh@hhave.dk, chm@hhhave.dk) NATUR, MILJØ & BYG Dato: 23.02.09 Sags nr.: 08/20132 Kontaktperson: Gitte Kisbye Dir. tlf.: 79 96 62 56 E-mail: Natur-miljo-byg@vejenkom.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund Rohde Nielsen A/S Vandplanlægning og havmiljø Nyhavn 20 J.nr. NST-7322-01529 1051 København K Ref. sah e-post: mail@rohde-nielsen.dk Den 8. marts 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA

Læs mere

Klaptilladelse for: Sundby-Hvorup Sejlklub, Nørre Uttrup Lystbådehavn.

Klaptilladelse for: Sundby-Hvorup Sejlklub, Nørre Uttrup Lystbådehavn. Sundby-Hvorup Sejlklub Nr. Uttrup Lystbådehavn Sundsholmen 2 B 9400 Nørresundby Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00072 Ref. stsch 3. februar 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Sundby-Hvorup Sejlklub,

Læs mere

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen 1)

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen 1) BEK nr 1680 af 17/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., j.nr. 2018-13518 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Sælvig Havn v/ Havnefoged Hartvig Pedersen Havnevej 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00046 Ref. DOFHA 24. september 2008 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Klaptilladelse til: Bogense Havn & Marina.

Klaptilladelse til: Bogense Havn & Marina. Bogense Havn & Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00015 Ref. Jimho Den 28. august 2013 Klaptilladelse til: Bogense Havn & Marina. Naturstyrelsen meddeler hermed en

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Sendt til jap@morsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00081-8 Ref. Thomas Larsen 23-03-2015 Tilladelse til uddybning i en del af Sillerslev Havn, Havnevej, matr.nr.

Læs mere

Klaptilladelse til: Otterup Lystbådehavn.

Klaptilladelse til: Otterup Lystbådehavn. Otterup Lystbådehavn Bogøvej 715450 Otterup Att. Erik Hansen E-mail: eh@famhan.dk Telefon nr. 65955640/21639050 CVR nr. 36638850 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00152 Ref. jimho Den 24.11. 2015 Klaptilladelse

Læs mere

Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelse af den 10. april 2017 vedrørende matr. nr. 4g True By, Vebbestrup, Mariagerfjord Kommune

Ændring af vilkår for indvinding af råstoffer i tilladelse af den 10. april 2017 vedrørende matr. nr. 4g True By, Vebbestrup, Mariagerfjord Kommune Regional Udvikling Jordforurening og Råstoffer Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst ATS Grus I/S v/ Henning Lauritzen Ringvejen 30 9510 Arden hl@ats-arden.dk

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning). Morsø kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00123 Ref. DOFHA 10. september 2008 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1406 af 7. december

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

NCC ROADS A/S Ejby Industrivej Glostrup. Forlængelse af tilladelser til råstofindvinding m.m.

NCC ROADS A/S Ejby Industrivej Glostrup. Forlængelse af tilladelser til råstofindvinding m.m. Regionshuset Horsens Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 NCC ROADS A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Forlængelse af tilladelser til råstofindvinding m.m. NCC Roads A/S har

Læs mere

Rungsted Havn a/s Rungsted Havn Rungsted Kyst Att. Havnemester Henrik Kristensen

Rungsted Havn a/s Rungsted Havn Rungsted Kyst Att. Havnemester Henrik Kristensen Rungsted Havn a/s Rungsted Havn 10 2960 Rungsted Kyst Att. Havnemester Henrik Kristensen Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00047 Ref. suhsi Den 4. marts 2008 Tilladelse til at klappe oprensningsmateriale

Læs mere

Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående og med hjemmel i råstoflovens 7 og 10 truffet følgende afgørelse i sagen.

Region Nordjylland har på baggrund af nedenstående og med hjemmel i råstoflovens 7 og 10 truffet følgende afgørelse i sagen. Regional Udvikling Jordforurening og råstoffer Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Svend Aage Christiansen A/S Høngårdsvej 36 9750 Østervrå Att.:

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Kerteminde Kommune Park og Vej Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att. Lars Bertelsen Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00098 Ref. cabpe Den 26. maj 2010 Sendt pr. e-mail til kommune@kerteminde.dk KLAPTILLADELSE

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014 Mail adr: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk KLAPTILLADELSE TIL HIRTSHALS

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-EB, Vest for Tørresø Nordfyn

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-EB, Vest for Tørresø Nordfyn Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01584 Ref. sah Den 13. december 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-EB,

Læs mere

Peter Anker Knudsen Skovhusevej 20 Skovhuse 6070 Christiansfeld

Peter Anker Knudsen Skovhusevej 20 Skovhuse 6070 Christiansfeld Peter Anker Knudsen Skovhusevej 20 Skovhuse 6070 Christiansfeld Teknisk Forvaltning Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 16 89 EAN 5798005310464 E-mail teknisk@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe.

Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe. Afgørelse om ændring af vilkår i gældende tilladelse til indvinding af råstoffer, Baunekulevej 4B, 4640 Faxe. Region Sjælland har den 05.06.2019 meddelt afgørelse om ændring af vilkår om biaktiviteter

Læs mere

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn.

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn. Daneflint A/S Møens Stenminer Forchhammersvej 15, 2. th. 1920 Frederiksberg C SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-00011 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere