Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v."

Transkript

1 Udskriftsdato: 6. august 2022 BEK nr 2541 af 15/12/2021 (Historisk) Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 927 af 21/06/2022

2 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50, 51, 61, 66 a, stk. 1 og 2, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 2. marts 2021, og 37, stk. 3, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr. 1 og 3, i bekendtgørelse nr af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på dyreejeres anvendelse og opbevaring af lægemidler til dyr samt fødevarevirksomheders pligt til at underrette Fødevarestyrelsen ved overskridelse af tilladte grænseværdier for restkoncentrationer og ved indhold af forbudte stoffer eller omdannelsesprodukter heraf i egenkontrollen. Stk. 2. Bekendtgørelsen supplerer Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (i det følgende benævnt veterinærlægemiddelforordningen). 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Besætning: Et enkelt eller en samling af fødevareproducerende dyr eller pelsdyr af samme dyreart, der anvendes til et bestemt formål, der er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person. 2) Besætningsnummer: Et unikt nummer for hver dyreart, der anvendes i CHR til identifikation af en besætning. 3) Dyr: Dyr, der er i menneskelig varetægt. 4) Dyreejer: Enhver, som har dyr i sin varetægt. 5) Landbruger: En fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, jf. artikel 4, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/ ) Pelsdyr: Dyr, der må opdrættes landbrugsmæssigt med henblik på at udnytte pelsen. 7) Produktionsdyr: Dyr bestemt til fødevareproduktion og pelsdyr. 8) Fødevarevirksomheder: Besætninger med dyr bestemt til fødevareproduktion og virksomheder, der modtager dyr eller produkter heraf fra besætninger med fødevareproducerende dyr. 9) Receptpligtige lægemidler: Lægemidler, der er klassificeret og erhvervet i Danmark som receptpligtige. 10) Ordineringsperiode: Det tidsrum, hvortil dyrlægen må ordinere lægemidler. 11) Behandlingsperiode: Det nøjagtige antal dage indenfor ordineringsperioden, hvori dyrene skal behandles for den diagnosticerede sygdom. 12) Forskrift: En entydig skriftlig instruktion, som besætningsdyrlægen har udfærdiget for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med den enkelte besætningsdiagnose, og som skal omfatte oplysning om præparatnavn, dosis, behandlingsperiode, tilbageholdelsestid samt instruktion i anvendelsen af det pågældende præparat. 13) Besætningsdiagnose: Entydig diagnose for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer. 14) Ulovlig behandling: Anvendelse til dyr bestemt til fødevareproduktion af forbudte eller ikke godkendte stoffer eller produkter, eller stoffer eller veterinærlægemidler, der er godkendt i henhold til EU-lovgivningen til andre formål eller på andre betingelser end dem, der er fastsat i nævnte forskrif- BEK nr 2541 af 15/12/2021 1

3 ter eller, hvis det er relevant, i national lovgivning. Manglende overholdelse af tilbageholdelsestiden eller restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der overstiger maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer eller grænseværdierne, betragtes ikke som en ulovlig behandling, når det gælder stoffer eller veterinærlægemidler, der er godkendt i henhold til EU-lovgivningen, forudsat at alle andre betingelser for anvendelsen af stoffet eller veterinærlægemidlet, som fastsat i EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, er opfyldt, jf. artikel 2, litra c, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2090 af 19. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår tilfælde af mistanke om eller konstateret manglende overholdelse af EU s regler vedrørende anvendelse eller restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der er tilladt i veterinærlægemidler eller som fodertilsætningsstoffer, eller af EU s regler vedrørende anvendelse eller restkoncentrationer af forbudte eller ikkegodkendte farmakologisk virksomme stoffer. 15) Ikke godkendte stoffer: Farmakologisk virksomme stoffer, som ikke er opført i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010, eller stoffer, der ikke er godkendt som fodertilsætningsstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003, bortset fra stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien, og stoffer med ekstra kliniske fordele sammenlignet med andre disponible behandlingsmuligheder for dyr af hestefamilien, jf. forordning (EF) nr. 1950/2006, jf. artikel 2, litra b i Kommissionens delegerede forordning af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår tilfælde af mistanke om eller konstateret manglende overholdelse af EU s regler vedrørende anvendelse eller restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, der er tilladt i veterinærlægemidler eller som fodertilsætningsstoffer, eller af EU s regler vedrørende anvendelse eller restkoncentrationer af forbudte eller ikke godkendte farmakologisk virksomme stoffer. 16) Anvisning: Dyrlægens skriftlige optegnelser af: a) dyrlægens navn og autorisationsnummer, b) den besætningsansvarliges navn og adresse, c) det besætningsnummer, hvor dyrene befinder sig, d) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling), e) anvendte, udleverede eller ordinerede receptpligtige lægemidler og mængden heraf, f) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering, g) nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode, h) den stillede diagnose, og i) de meddelte tilbageholdelsestider. Stk. 2. Definitionerne i veterinærlægemiddelforordningen finder anvendelse i denne bekendtgørelse. Kapitel 2 Anvendelse m.v. af lægemidler til produktionsdyr 3. Til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der har markedsføringstilladelse til dyr i overensstemmelse med veterinærlægemiddelforordningen. Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er lægemidler, som dyrlægen har ordineret eller udleveret i overensstemmelse med artikel 112, 113 eller 114 i veterinærlægemiddelforordningen. 4. Receptpligtige lægemidler skal erhverves gennem dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler. 5. Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning. BEK nr 2541 af 15/12/2021 2

4 Stk. 2. I kvægbesætninger, for hvilke der er indgået en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 og 2, skal den besætningsansvarlige anvende receptpligtige lægemidler i overensstemmelse med dyrlægens forskrift for de stillede besætningsdiagnoser. Stk. 3. I mælkeleverende kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2 og med mindst 50 køer, hvortil dyrlægen har foretaget supplerende ordinering af receptpligtige lægemidler på baggrund af en telefonkonsultation, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg/statusbesøg. Stk. 4. Ved udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal den besætningsansvarlige underskrive den af dyrlægen udleverede anvisning ved dyrlægens besøg. Stk. 5. Den besætningsansvarlige skal opbevare de af dyrlægen udleverede anvisninger, hvoraf de meddelte tilbageholdelsestider fremgår, i besætningen i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningerne skal opbevares i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden. 6. Den ansvarlige for en kvægbesætning, for hvilken der er indgået en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2, skal til behandling af yverbetændelse udtage en kirtelprøve til bakteriologisk undersøgelse før behandling indledes. Kirtelprøven skal undersøges af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et laboratorium med en akkrediteret metode hurtigst muligt og senest syv dage efter behandlingens indledning. 7. Besætningsansvarlige og deres ansatte, skal ved behandling af køer, som er omfattet af en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2, og for hvilke der foreligger en besætningsdiagnose om kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion: 1) anvende beslutningstræ for kælvningsfeber med et indhold, som mindst svarer til bilag 1, og et beslutningstræ for tilbageholdt efterbyrd med infektion med et indhold, der mindst svarer til bilag 2, før behandling, og 2) informere besætningsdyrlægen om behandlingseffekt og eventuelle bivirkninger senest ved førstkommende rådgivningsbesøg. 8. Injektion under huden (subkutant) og injektion i muskulaturen (intramuskulært) skal på svin foretages så tæt bag ørerne som muligt, på får og geder midt på halsen, på kvæg midt på halsen eller umiddelbart foran boven og på heste, som ikke er udelukket fra konsum, midt på halsen eller i bringen. På svin må vaccination ved hjælp af særligt udstyr, som ikke indebærer anvendelse af kanyle, endvidere foretages ved haleroden. Injektion under huden af jern- og vitaminpræparater må foretages i lyskefolden på pattegrise. Stk. 2. Den besætningsansvarlige må ikke foretage injektion i blodårer, i bughulen, i led, i seneskeder og ved rygmarv/rygmarvskanal eller anbringe lægemidler i livmoderen (børen), jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er besætningsansvarlige, som har gennemført et af Fødevarestyrelsens godkendt kursus i behandling af køer, der lider af kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, hvis der foreligger en besætningsdiagnose for den pågældende sygdom. Stk. 4. En besætningsansvarlig med en besætning af akvakulturdyr må efter anvisning fra en dyrlæge foretage vaccination af fisk ved injektion i bughulen. Kapitel 3 Kurser i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr 9. Den besætningsansvarlige må kun indgive lægemidler til sine produktionsdyr, hvis den pågældende har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr, og kan dokumentere dette. Stk. 2. Den besætningsansvarlige må kun indgive lægemidler med lokalbedøvende effekt til pattegrise forud for kastration, hvis den pågældende: BEK nr 2541 af 15/12/2021 3

5 1) har gennemført et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration, og kan dokumentere dette, og 2) opfylder betingelserne i stk. 1 eller 4. Stk. 3. Den besætningsansvarlige må kun behandle køer, der lider af kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, hvis den pågældende: 1) har gennemført et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, i behandling af køer, der lider af kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, og kan dokumentere dette, og 2) opfylder betingelserne i stk. 1 eller 4. Stk. 4. Undtaget fra kravet i stk. 1 om kursusdeltagelse er besætningsansvarlige, der pr. 1. februar 2007: 1) har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med hold af produktionsdyr, herunder indgivelse af lægemidler til dyr, og 2) har opnået den i nr. 1 nævnte erfaring ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning. Stk. 5. Personer, der behandler heste, som lever i zoologiske haver, dyreparker og lignende, er ikke omfattet af kravet i stk. 1 om kursusdeltagelse. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan påbyde den ansvarlige for besætningen at deltage i det kursus, der er nævnt i stk. 1, hvis Fødevarestyrelsen i forbindelse med kontrolaktiviteter finder, at den besætningsansvarlige ikke lever op til kravene vedrørende indgivelse af lægemidler til dyr. Fødevarestyrelsen kan endvidere påbyde en besætningsansvarlig at lade de personer, der er nævnt i 10, stk. 1, deltage i et kursus. Stk. 7. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 1, hvis ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden måde end nævnt i stk. 1 og 4. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. Stk. 8. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravene i stk. 2, hvis ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer ved tilsvarende kurser i andre EU- og EØS-lande. Stk. 9. Personer, jf. stk. 3, der har opnået autorisation efter bekendtgørelse nr af 27. august 2010 om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, og kan dokumentere dette, må fortsat foretage behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion. 10. Den besætningsansvarlige må kun lade ansatte indgive lægemidler til sine produktionsdyr, hvis de pågældende personer: 1) er over 18 år, 2) er gjort bekendt med indholdet af dyrlægens anvisning, og 3) har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr, og kan dokumentere dette. Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1, nr. 3 om kursusdeltagelse er ansatte, der pr. 1. februar 2007: 1) har mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring med hold af produktionsdyr, herunder indgivelse af lægemidler til dyr, og 2) har opnået den i nr. 1 nævnte erfaring ved fuldtidsbeskæftigelse i en besætning. Stk. 3. Den besætningsansvarlige må kun lade ansatte behandle køer, der lider af kælvningsfeber og/ eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, hvis de pågældende kan dokumentere at have gennemført et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus herom og opfylder betingelserne i stk. 1. Stk. 4. Den besætningsansvarlige må kun lade ansatte indgive lægemidler med lokalbedøvende effekt til pattegrise forud for kastration, hvis de pågældende kan dokumentere at have gennemført et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus herom og opfylder betingelserne i stk. 1. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 1, hvis ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer på anden måde end nævnt i stk. 1, nr. 3. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. BEK nr 2541 af 15/12/2021 4

6 Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra kravet i stk. 4, hvis ansøgeren kan dokumentere at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer ved tilsvarende kurser i andre EU- og EØS-lande. Stk. 7. Uanset stk. 1, nr. 1 og stk. 4, må ansatte, der er under 18 år og i gang med en relevant erhvervsfaglig uddannelse, gennemføre kursus i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr og kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration. Indgivelse af lægemidler til produktionsdyr, herunder lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration må dog kun foretages af personer over 18 år, medmindre det er en del af kursusaktivitet. Stk. 8. Personer, jf. stk. 3, der har opnået autorisation efter bekendtgørelse nr af 27. august 2010 om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, og kan dokumentere dette, må fortsat foretage behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion. Kapitel 4 Opbevaring af lægemidler m.v. til dyr 11. Dyreejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som dyreejeren har erhvervet i overensstemmelse med 4 og som af dyrlæge, apotek eller anden virksomhed, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til forhandling af lægemidler, er forsynet med en etiket. Stk. 2. Dyreejeren må ikke opbevare lægemidler, for hvilke markedsføringstilladelsen er tilbagekaldt. Stk. 3. Hvis et lægemiddels etiket er placeret på en yderemballage, skal lægemidlet og yderemballagen opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes. Stk. 4. Den besætningsansvarlige må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, for hvilke dyrlægen har udleveret en skriftlig anvisning. For lægemidler, som dyrlægen har ordineret på baggrund af en telefonkonsultation, gælder anvisningen fra det seneste rådgivningsbesøg. 12. Den besætningsansvarlige må opbevare receptpligtige lægemidler i den behandlingsperiode, der fremgår af dyrlægens anvisning, jf. dog stk Stk. 2. I besætninger med kvæg, svin eller mink med sundhedsrådgivningsaftale, hvor receptpligtige lægemidler er ordineret til behandling af en besætningsdiagnose, må den besætningsansvarlige kun opbevare lægemidlerne inden for den fastsatte ordineringsperiode, med mindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb. Stk. 3. I besætninger med får, geder eller akvakulturdyr med sundhedsrådgivningsaftale må den besætningsansvarlige kun opbevare receptpligtige lægemidler inden for den fastsatte ordineringsperiode, med mindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb. Stk. 4. Uanset stk. 1 må lægemidler til goldbehandling i kvægbesætninger opbevares i indtil 5 dage. Stk. 5. Receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal opbevares på det CHR-nummer, hvor besætningen, som lægemidlerne er udleveret eller ordineret til, er registreret, jf. dog stk. 6 Stk. 6. I kvægbesætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler, og for hvilke der er indgået én samlet sundhedsrådgivningsaftale, må receptpligtige lægemidler desuden opbevares på det CHR-nummer, hvor de dyr, hvortil lægemidlet er ordineret, befinder sig. 13. Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende. BEK nr 2541 af 15/12/2021 5

7 Kapitel 5 Den besætningsansvarliges optegnelser og dokumentation 14. Besætningsansvarlige, der anvender receptpligtige lægemidler til pelsdyr, skal føre optegnelser over anvendelsen af disse i overensstemmelse med artikel 108 i veterinærlægemiddelforordningen. Undtaget fra optegnelseskravet er optegnelse om tilbageholdelsestid, jf. art. 108, stk. 2, litra h. 15. I kvægbesætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, hjorte eller kameler, og for hvilke der er indgået sundhedsrådgivningsaftale, og i kvægbesætninger, hvor der er indgået aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul, og hvor ordineringsperioden er uden fastsat øvre tidsgrænse, skal følgende betingelser være opfyldt: 1) De i artikel 108, stk. 2, i veterinærlægemiddelforordningen nævnte optegnelser foretages for receptpligtige lægemidler ved elektronisk indberetning til DMS Dyreregistrering ved behandlingens indledning. 2) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af receptpligtige lægemidler ønskes registreret i DMS Dyreregistrering. 3) Den besætningsansvarlige har meddelt SEGES Kvæg, at de indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og for kontrolmyndigheden i mindst 5 år. Stk. 2. I kvægbesætninger, for hvilke der er indgået aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2, skal besætningsansvarlige og ansatte ved behandling af køer, som lider af kælvningsfeber og/eller tilbageholdt efterbyrd med infektion, indberette hver behandling med angivelse af CKR-nummer (konummer), dato for behandling, årsag til behandlingen, anvendte receptpligtige lægemidler og mængden heraf ved behandlingens indledning til DMS Dyreregistrering. Kapitel 6 Omsætning og tilbageholdelsestider 16. Enhver, der markedsfører, sælger eller overdrager dyr bestemt til fødevareproduktion til slagtning og animalske produkter til human konsum, er forpligtet til kun at levere dyr eller produkter fra dyr: 1) som ikke har fået indgivet ikke-godkendte stoffer, 2) som ikke har været underkastet ulovlig behandling, og 3) for hvilke den fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt. Stk. 2. Enhver, som sælger eller overdrager dyr bestemt til fødevareproduktion, som er omfattet af en tilbageholdelsestid efter behandling med et receptpligtigt lægemiddel, skal levere information til køberen eller modtageren af dyret om, at dyret er omfattet af en tilbageholdelsestid, og hvornår tilbageholdelsestiden udløber. Stk. 3. Sælger eller overdrager skal kunne dokumentere at have leveret informationen om tilbageholdelsestiden og skal opbevare denne dokumentation i 5 år fra salget eller overdragelsen af dyret. Dokumentationen skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 4. Køberen eller modtageren af dyr, der er omfattet af stk. 2, skal opbevare den modtagne information om tilbageholdelsestiden i 5 år fra modtagelse af dyret. Dokumentationen skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden. 17. Dyr bestemt til fødevarepoduktion, der er indgivet de stoffer, som er anført i bilag II og III til Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, må ikke have ophold i en besætning, medmindre dyrene er under offentlig kontrol, og dyrene må ikke markedsføres, sælges eller overdrages til andre. BEK nr 2541 af 15/12/2021 6

8 Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er dog dyr bestemt til fødevareproduktion, som er behandlet med de stoffer, der er nævnt i stk. 1, under dyrlægens direkte personlige ansvar og i overensstemmelse med reglerne i Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF. Dyrene må kun markedsføres, sælges eller overdrages til andre, når den af dyrlægen fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt. Stk. 3. Uanset stk. 2, kan overdragelse af væddeløbs-, konkurrence- eller cirkusheste og heste, der er behandlet i overensstemmelse med reglerne om terapeutisk behandling, som anført i artikel 4 i Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, bestemt til avl eller udstilling, finde sted inden udløbet af tilbageholdelsestiden, hvis dyret ledsages af en dyrlægeattest, hvoraf arten af og dato for behandlingen fremgår. Stk. 4. Akvakulturdyr, der er behandlet med lægemidler med androgen virkning med henblik på kønskonvertering, må ikke sælges til konsum. Efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen kan dyrene flyttes eller forhandles med henblik på udtagning af sæd et andet sted. Tilladelse kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. Kapitel 7 Produkter af behandlede dyr 18. Produkter af akvakulturdyr samt kød, som stammer fra de i 17, stk. 1, omhandlede dyr bestemt til fødevareproduktion, og som ikke er omfattet af undtagelsen i 17, stk. 2, må ikke markedsføres eller forarbejdes. 19. Produkter, der stammer fra dyr bestemt til fødevareproduktion, som har fået indgivet stoffer med østrogen, androgen eller gestagen virkning eller beta-agonister i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelserne i Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, må kun markedsføres med henblik på konsum på betingelse af, at produkterne stammer fra dyr, der er blevet behandlet med lægemidler, der overholder kravene i 11, stk. 1, nr. 3, 11, stk. 2, nr. 2, 12, nr. 3, 13, nr. 3, eller 14, nr. 3, i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler m.v. til dyr, og for hvilke den fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt. 20. Heste, der er behandlet med lægemidler, der udelukker dyret fra konsum, må ikke leveres til slagtning. Kapitel 8 Underretning 21. Fødevarevirksomheder skal underrette Fødevarestyrelsen ved overskridelse af de tilladte grænseværdier for restkoncentrationer og ved indhold af forbudte stoffer eller omdannelsesprodukter heraf i egenkontrollen. Kapitel 9 Omkostninger 22. Eventuelle udgifter til deltagelse i de i 9, stk. 1-3, og 10, stk. 1, 3 og 4, nævnte kurser, er Fødevarestyrelsen uvedkommende. BEK nr 2541 af 15/12/2021 7

9 Kapitel 10 Krydsoverensstemmelseskrav 23. Landbrugeren må opbevare receptpligtige lægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion i den behandlingsperiode, der fremgår af dyrlægens anvisning, jf. dog stk Stk. 2. I besætninger med kvæg, svin eller mink med sundhedsrådgivningsaftale, hvor receptpligtige lægemidler er ordineret til behandling af en besætningsdiagnose, må landbrugeren kun opbevare lægemidlerne inden for den fastsatte ordineringsperiode, med mindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb. Stk. 3. I besætninger med får, geder eller akvakulturdyr med sundhedsrådgivningsaftale må landbrugeren kun opbevare receptpligtige lægemidler inden for den fastsatte ordineringsperiode, med mindre lægemidlerne er genordineret inden ordineringsperiodens udløb. Stk. 4. Uanset stk. 1 må lægemidler til goldbehandling i kvægbesætninger opbevares i indtil 5 dage. 24. Landbrugeren skal anvende receptpligtige lægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion i overensstemmelse med dyrlægens anvisning. 25. Når dyrlægen eller landbrugeren har behandlet dyr med lægemidler, herunder lægemidler til terapeutisk eller zooteknisk behandling som anført i artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, for hvilke der skal fastsættes en tilbageholdelsestid, skal landbrugeren som en del af sine optegnelser kunne forevise dyrlægens anvisning, hvoraf de meddelte tilbageholdelsestider fremgår, i mindst 4 år efter behandlingen. Anvisningerne skal på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden. 26. Når landbrugeren anvender receptpligtige lægemidler, skal landbrugeren ved behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende: 1) Dato for behandlingens indledning og afslutning. 2) Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling). 3) Hvilket lægemiddel, der er anvendt. 4) Dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet. Stk. 2. Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 4 år efter indledning af behandlingen. 27. Landbrugere, der markedsfører, sælger eller overdrager dyr bestemt til fødevareproduktion, er forpligtet til kun at levere dyr til slagtning eller produkter fra dyr til human konsum, når: 1) dyrene ikke har fået indgivet ikke-godkendte stoffer, 2) dyrene ikke har været underkastet ulovlig behandling, og 3) den fastsatte tilbageholdelsestid er overholdt. 28. Dyr bestemt til fødevareproduktion, der er indgivet stoffer med thyreostatisk, østrogen, androgen eller gestagen virkning samt beta-agonister, som anført i artikel 3, litra b, jf. bilag II og III i Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, må ikke have ophold i en besætning, medmindre dyrene er under offentlig kontrol, og dyrene må ikke markedsføres eller slagtes med henblik på konsum. 29. Med bøde straffes den, der: Kapitel 11 Straffebestemmelser BEK nr 2541 af 15/12/2021 8

10 1) overtræder 3-4, 5, stk. 1, 2, 4 eller 5, 6-7, 8, stk. 1 eller 2, 9, stk. 1-3, 10. stk. 1, 3 eller 4, 11-14, 15, stk. 1 eller 2, 16, stk. 1-4, 17, stk. 1, 2 eller 4, eller 18-21, 2) undlader at efterkomme påbud udstedt i medfør af 9, stk. 6, 3) ikke overholder vilkår fastsat i medfør af 9, stk. 7, 10, stk. 5 eller 17, stk. 4, 2. pkt., 4) overtræder artikel 16, stk. 1 i forordning (EF) nr. 470/2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004, eller 5) overtræder artikel 106, 1 eller 5, artikel 107, stk. 1 eller artikel 108, stk. 1, 2 eller 5, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er: 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 12 Ikrafttrædelsesbestemmelser 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 996 af 25. maj 2021 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. ophæves. Fødevarestyrelsen, den 15. december 2021 P.D.V. Hanne Larsen / Kirsten Sejlstrup BEK nr 2541 af 15/12/2021 9

11 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 88/299/EØF, EF-Tidende 1996, nr. L 125, s. 3, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/97/EF af 19. november 2008, EF-Tidende 2008, nr. L 318, s. 9. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa- Parlamentets og Rådets forordning 178/2002/EF af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, EU-Tidende 2002, nr. L 31, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning 2017/228/EU af 9. februar 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 35, s. 10, Europa- Parlamentets og Rådets forordning 852/2004/EF af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, EF-Tidende 2004, nr. L 139, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens forordning 579/2014/EU af 28. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 160, side 14, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 853/2004/EF af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, EF-Tidende 2004, nr. L 139, s. 55, som senest ændret ved Kommissionens forordning 2017/1981/EU af 31. oktober 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 285, side 10, Europa- Parlamentets og Rådets forordning 470/2009/EF af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004, EF-Tidende 2009, nr. L 152, s. 11, og Kommissionens forordning 37/2010/EU af 22. december 2009 om farmakologiske virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, EU-Tidende 2010, nr. L 15, s. 1, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/1712/EU af 16. november 2020, EU-tidende 2020, nr. L384, s. 3. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. BEK nr 2541 af 15/12/

12 Beslutningstræ ved behandling af kælvningsfeber, jf. 7, nr. 1 Bilag 1 Symptomer NB: Alle symptomer og forhold skal være til stede, før koen må behandles: Koen er 0-4 døgn efter kælvning Koen er slinger eller ligger ned Koens temperatur er under 39,0 C Koen æder intet eller meget begrænset Koen er kold på hale, kryds og ører Koen har ingen brud eller hævelser på lemmerne Koen er 2. kalvsko eller ældre OBS! Kritiske symptomer Kontakt dyrlægen ved et eller flere kritiske symptomer - der må ikke behandles!! Temperatur over 39,0 C! Kirtel hård eller øm! Forandret mælk i en kirtel! Koen er behandlet for kælvningsfeber før i denne laktation! Koen har brud eller hævelser på et eller flere af sine lemmer BEK nr 2541 af 15/12/

13 Beslutningstræ ved behandling af tilbageholdt efterbyrd med infektion, jf. 7, nr. 1 Bilag 2 Symptomer NB: Alle symptomer og forhold skal være til stede, før koen må behandles: Koen har kælvet for mellem 12 og 72 timer siden Koens temperatur er mellem 38 og 39,5 C Koen æder og drikker normalt i forhold til den har kælvet for kort tid siden Der er efterbyrd i børen! OBS! Kritiske symptomer Kontakt dyrlægen ved et eller flere kritiske symptomer - der må ikke behandles!! Temperatur over 39,5 C! Koen æder ikke! Det er mere en 72 timer siden, at koen har kælvet! Koen har en revne i børen! Fosterdele i børen BEK nr 2541 af 15/12/

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1646 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00411 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1 I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 423 af 17/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00213 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1649 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. september 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00400 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Bilag 12 Sundhed (Version: 4. januar 2019)

Bilag 12 Sundhed (Version: 4. januar 2019) Bilag 12 Sundhed (Version: 4. januar 2019) Lovkrav Bek.1650 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en besætningsdyrlæge. Bek. 1650 4. En obligatorisk

Læs mere

Bilag 12 Sundhed (Version: 3. maj 2017)

Bilag 12 Sundhed (Version: 3. maj 2017) Bilag 12 Sundhed (Version: 3. maj 2017) Lovkrav Bek.1534 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en besætningsdyrlæge. Bek. 1534 4. En obligatorisk

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR KURSER I ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER TIL HUSDYR OG PELSDYR

RETNINGSLINJER FOR KURSER I ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER TIL HUSDYR OG PELSDYR RETNINGSLINJER FOR KURSER I ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER TIL HUSDYR OG PELSDYR Hjemmelsgrundlag I bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger J.nr. 2018-15-31-00400 24/10/2018/KISE Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4 og 6, i lov om dyrlæger

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1647 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00411 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35, 37 a, stk. 1 og 2, og

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1650 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00400 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer for kurser i behandling af køer som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Retningslinjer for kurser i behandling af køer som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion Retningslinjer for kurser i behandling af køer som lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion Hjemmelsgrundlag Fra 1. januar 2019 skal landmænd ikke længere autoriseres af Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1533 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere

Læs mere

Notat om udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Notat om udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Miljø & Biodiversitet J.nr. 17-1210-000002 Ref. kamhal/jejens Den 14. november 2017 Notat om udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Hovedindholdet af bekendtgørelsen Bekendtgørelsen afløser

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1) BEK nr 933 af 17/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-14-2301-01061 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35, 37 a, stk. 1 og 2, og

Læs mere

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1)

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1) BEK nr 921 af 15/08/2014 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 34 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 13. december 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringsliste J.nr Ref. GUSL Dato:

Til høringsparter, jf. høringsliste J.nr Ref. GUSL Dato: Til høringsparter, jf. høringsliste J.nr. 2017-15-31-00340 Ref. GUSL Dato: 12-10-2017 Høring over udkast til ændring af dyrlægebekendtgørelsen, dyreejerbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om halekupering

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1226 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00102 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35 og 38, stk. 4, i lov nr.

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35, 37 a, stk. 1 og 2, og

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1362 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Til Høringsparterne J.nr Ref. Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/HKNI

Til Høringsparterne J.nr Ref. Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/HKNI Til Høringsparterne J.nr. 2016-15-31-00219 Ref. Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/HKNI Dato: 29-08-2016 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 533 af 27/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00024 Senere ændringer til

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.6.2019 C(2019) 4448 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 J.nr.:2015-15-31-00102 UDKAST Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15,

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35, 37 a, stk. 1 og 2, og 38,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1) BEK nr 1429 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Zink. Fødevarestyrelsens dialogmøde for praktiserende dyrlæger. Vejen d. 27/ Sandie H. Hald, dyrlæge

Zink. Fødevarestyrelsens dialogmøde for praktiserende dyrlæger. Vejen d. 27/ Sandie H. Hald, dyrlæge Zink Fødevarestyrelsens dialogmøde for praktiserende dyrlæger. Vejen d. 27/10 2016 Sandie H. Hald, dyrlæge Hvorfor er vi begyndt at interessere os mere for forbruget af zinkoxid? 3 / Fødevarestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1363 af 30/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-29-31-00285 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner 1)

Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner 1) BEK nr 650 af 31/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. august 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr.2017-15-31-00356 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1 I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35 og 38, stk. 4, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3 og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner I medfør af 5, 8, stk. 2, 27, stk. 2, 30, stk. 1 og stk. 3, 32-34, 35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996L0022 DA 18.12.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger og minkfarme m.v.

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger og minkfarme m.v. NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-31-00219 Ref. HKNI Dato: 12-12-2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger og minkfarme

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019

BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 BEK nr 953 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/22/EF. af 29. april 1996

RÅDETS DIREKTIV 96/22/EF. af 29. april 1996 23. 5. 96 DA I De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 125/3 RÅDETS DIREKTIV 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude1) I medfør af 1, stk. 2, 4 og 5, 1 a, stk. 1 og 2, 4, stk. 1 og 5, og 23, stk. 1, 2 og 3, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR 1)

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR 1) BEK nr 1408 af 29/11/2016 Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg Bekendtgørelse om BVD hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3, og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1)

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1) Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1) I medfør af 6, 8, stk. 1 og 4, 33, stk. 2, 2. pkt., 66, stk. 3, 66 a, stk. 1 og 2, 67 og 70, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1)

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) BEK nr 1412 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr.mst-600-00060 Senere ændringer til

Læs mere

Til høringsparter, jf. høringsliste J.nr og Ref. GUSL/KISE/KARNE Dato:

Til høringsparter, jf. høringsliste J.nr og Ref. GUSL/KISE/KARNE Dato: Til høringsparter, jf. høringsliste J.nr. 2018-15-31-00411 og 2018-15-31-00400 Ref. GUSL/KISE/KARNE Dato: 24-10-2018 Høring over udkast til ændring af dyrlægebekendtgørelsen, dyreejerbekendtgørelsen og

Læs mere

Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) BEK nr 1236 af 10/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00146 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1)

Bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 1) BEK nr 672 af 01/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-16-31-00423 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1)

Bekendtgørelse om tilvirkning af vin 1) BEK nr 385 af 09/04/2010 Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00247 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1280 af 14/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og fødevaremin., Fødevarstyrelsen, j.nr. 2018-14-31-00449 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn 1) BEK nr 39 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-29-31-00472 Senere ændringer

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0046/291. Ændringsforslag. Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0046/291. Ændringsforslag. Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen 7.3.2016 A8-0046/291 Ændringsforslag 291 Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen Betænkning Françoise Grossetête om veterinærlægemidler COM(2014)0558 C8-0164/2014 2014/0257(COD) A8-0046/2016 Forslag til forordning

Læs mere