Nyborg kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT."

Transkript

1 Nyborg kommune Ydelseskatalog 2022 Mobilitet & IKT

2 Mobilitet & IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer til borgere med en funktionsnedsættelse. Mobilitet og IKT fungerer som et regionalt videncenter og betjener de 10 fynske kommuner med ydelser. Mobilitet & IKT er VISOleverandør på børne- og voksenområdet både inden for mobilitet og IKT. Specialrådgivning Specialrådgivning er rådgivning med en særlig høj grad af specialiseret faglig viden og kompetence. Rådgivning gives typisk i sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden og erfaring for at imødekomme borgernes specielle behov. Det kan handle om udredning af problematikken, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, om lovgivning og fortolkning af denne, brug af metoder / analyseredskaber til at gennemføre et kompliceret sagsforløb og forslag til helhedsløsninger f.eks. siddestillingsanalyse, bil, bolig og kommunikation. Helhedsløsninger er vigtige i forbindelse med borgere med alvorlige, fremadskridende diagnoser som ALS, MS og muskelsvind, og i forhold til børn med alvorlige funktionsnedsættelser eller med flere og sjældne diagnoser. Indsatsen bliver tilpasset den enkelte borger, og der ydes en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats. Den metodiske tilgang Alle konsulenter arbejder med udgangspunkt i metoder, f.eks. 8- trinsmodellen og ICF, der sikrer en helhedsvurdering af problematikkerne, og hvor den enkelte borger er inddraget mest muligt i forløbet og i beslutningsprocessen. Desuden sikrer metoden, at relevante undersøgelser og analyser foretages i den enkelte sag, så der er grundlag for dokumentation, kvalitetssikring og effektivitet. Specialer Konsulenterne arbejder inden for følgende specialer: Biler, valg og indretning Boligændringer IKT, hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Legeteket Datateket

3 Specialer Biler, valg og indretning Ergo- og fysioterapeuterne i bilspecialet har arbejdet metodisk og systematisk med biler i mange år og har derved tilegnet sig en meget specifik viden om hvilke biler, der er egnede og godkendte som hjælpemiddelbiler, samt den særlige indretning, der ofte er nødvendig for at brugeren enten selv kan være chauffør eller være passager. Konsulenterne har et stort kendskab til lovgivningen på området og har et tæt samarbejde med bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af hjælpemiddelbiler. Boligændringer, specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning I større boligsager er der et langvarigt forløb med et kompliceret samspil mellem funktionskrav, lovkrav, borgerens krav, boligens muligheder og økonomi, som skal gå op i en højere enhed, hvilket netop stiller store krav til viden, erfaring og systematik. Her kan boligspecialet, på baggrund af erfaring fra mange andre lignende sager, bidrage med rådgivning om fx pladskrav, aktivitets- og funktionsanalyse, lovkrav og vejledninger på området, produktinformation og forslag til funktionelle løsninger. Hjælpemidlet skal støtte barnets udvikling, og det er målet kun at give den nødvendige kompensation i forhold til barnets funktionsniveau. Det er ofte nogle meget komplekse sager og langvarige forløb, og det er vigtigt med tæt opfølgning, så længe barnet vokser og udvikler sig. Forældrenes og hjælpernes arbejdsmiljø er også helt nødvendigt at medtænke i forhold til disse sager. IKT, hjælpemidler til alternativ og støttende kommunikation Konsulenterne i IKT-specialet er tværfagligt sammensat og består af ergoterapeuter, logopæder, kommunikationslærer, it-tekniker. Der er et tæt samarbejde med Synsrådgivningen og Taleafdelingen. Konsulenterne holder sig ajour med den nyeste viden indenfor kommunikation og nedsat kommunikationsevne. Den viden kommer borgerne til gavn i forbindelse med afdækning af borgerens særlige behov, de IT-baserede kommunikationshjælpemidler, deres tilpasningsmuligheder og den pædagogiske indsats, der knytter sig til brugen af hjælpemidlerne. Hjælpemidlerne kan være både lavteknologiske f.eks. stavetavler og 3

4 billedbaseret kommunikation og højteknologiske løsninger fx øjenstyret mus og skærmtastatur. Sagerne kræver tæt samarbejde mellem de ovennævnte fagpersoner. Det drejer sig ofte om komplekse problematikker, der er svære at overskue med mange aktører på banen. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, hvor indgående viden om IKT-hjælpemidler og alternativ kommunikation er nødvendig. Det kræver indgående kendskab til lovgivning på området, ikke kun lov om social service men også tilgrænsende lovgivning. IKT-teamet varetager indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Siddestillingsanalysen består af en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse og en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, med mange forskellige aktører. Problemstillingerne kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Indgående kenskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle kørestole, el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af borgeren ind og ud af kørestolen samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. tilbydes de pårørende, de personlige hjælpere og fagpersoner. I valg af løsninger medtænkes hjælpernes arbejdsmiljø for at forebygge belastningsskader og ulykker. Legeteket, udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov. Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Legetekslederen har en stor viden om børns normale udvikling, herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt kognitiv og social udvikling. Legetekslederen har været ansat i Legeteket i mange år og har derigennem tilegnet sig stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. 4

5 Legetekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejere, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med børn. Datateket, udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov. Datateket er et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Der er mulighed for at tegne abonnement på Datatek til børn fra 7-12 år. Datatekslederen har en stor viden om børn med særlige behov, herunder kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. Datatekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejere, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med børn. Faglige kompetencer Konsulenternes kompetencer har baggrund i en faglig grunduddannelse efterfulgt af løbende efteruddannelse, specialisering, vidensindsamling og vidensdeling. Alle konsulenter har igennem mange år arbejdet indenfor de ovenfor nævnte specialer, hvilket er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning på et så højt fagligt niveau. Alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret. Dels opnås en meget specifik viden og praksiserfaring indenfor et afgrænset område på baggrund af mange sager af en bestemt type, og dels foregår der dagligt faglig sparring internt i specialet. Nogle af specialerne indgår i nationale netværk nedsat af Sammenslutningen af Danske Tale-Høre- og Synsinstitutioner (DTHS), hvor der dels foregår erfaringsudveksling fra praksis og dels en stor del af den løbende og nødvendige efteruddannelse. 5

6 INDHOLD Basisydelser - Abonnement M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Tilvalgsydelser - Abonnement M10 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov... 8 Ydelser pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. 6

7 M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl. Borgere Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV, Mobilitet kan ringe i vores telefontid. Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV -Mobilitet, kan sende e- mail til Formål Indhold Ventetider Værd at vide At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning Rådgivning og vejledning om hjælpemidler, boligændringer og biler samt lovgivning på området. Forslag til specialtilpasning /specialfremstilling. Fremsendelse af skriftligt materiale, f.eks. brochurer, lovstof, retningslinier for sagsbehandling m.v. Vejledning om metode i god hjælpemiddelformidling (8-trins-modellen og ICF) Udlån af hjælpemidler til afprøvning i 1 måned Henvisning til andre fagpersoner og myndigheder Kollegial sparring, der kan være med til at skabe overblik over en sag. Ingen ventetid Rådgivning pr. telefon og gives af ergo- og fysioterapeuter med specialviden 7

8 M10 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov Lovgrundlag Målgruppe Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Børn med særlige behov, i alderen 0 7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Henvisning/henvendelse Forældre og fagfolk kan henvende sig telefonisk til Legeteket. Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Formål Indhold Ventetider Værd at vide At øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer Vejledning i hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling via leg Rådgivning og vejledning til forældre i valg af legetøj og andre stimulerende materialer Rådgivning og vejledning til og erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af materialer, samt om valg og brug af den pædagogiske form og metode Udlån af udviklingsstimulerende materialer i afgrænsede perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling 3 måneders ventetid på den første aftale. Derefter aftales besøg i Legeteket med ca. 3 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 0-7 år pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn tale- og hørepædagoger, der arbejder med børn, sprogkonsulenter og synskonsulenter. 8

9 Ydelsen er kendetegnet ved, at der kræves - stor viden om børns normale udvikling herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. 9

10 10

11 IKT-OMRÅDET

12 INDHOLD Basisydelser - Abonnement IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager... 1 IKT 2 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS... 4 IKT 3 Åben rådgivning, åbent hus i IKT- udstillingen... 7 IKT 4 Åben rådgivning Kontakt IKT pr mail eller telefon... 8 IKT 5 Specialtilpasning af hjælpemidler i forhold til IKT-sagerne IKT 6 Erfa-møder / netværksmøder Ydelser pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

13 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager Lovgrundlag Lov om social service 12, 112 og 113 Lov om specialundervisning for voksne Målgruppe Børn og voksne med nedsat kommunikationsevne fx Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Mundtlig og skriftlig kommunikation Voksne med væsentlig nedsat læseevne med behov for IT-kompenserende hjælpemidler og forbrugsgoder Børn og voksne med behov for særlig betjening og/ eller indretning af arbejdsplads for brug af computer eller andre kommunikationsprodukter Børn og voksne med behov for teknisk bistand til vedligeholdelse af IKT hjælpemidler og forbrugsgoder efter bekendtgørelsens 4 / 112 og 22,23,24, dvs. med helt eller delvis finansieret egenbetaling Henvisning/henvendelse Formål Indhold Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Borgere, der kontakter CKV direkte, orienteres om sagsgang i henhold til aftale med kommune Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At støtte eller kompensere kommunikationen hos børn og voksne med nedsat kommunikationsevne, så borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i kommunikationssammenhænge. Vejledning om det generelle rådgivningsforløb i forhold til alternativ og støttende kommunikation 1

14 Beskrivelse af aktivitets- og kommunikationsproblemer / -vanskeligheder. Information om konkret lovgivning ved henvisning af en sag Information om det teoretiske grundlag og referencer indenfor det faglige, tværfaglige og lovgivningsmæssige område Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse med udgangspunkt i kommunikation Analyse og vurdering af egnede hjælpemidler Fastsættelse af mål og udarbejdelse af handleplan / rehabiliteringsplan, dvs. at sikre at specialrådgivningen baseres på borgerens hele livssituation og beslutning og består af en koordineret, sammenhængende indsats. Afprøvning / afprøvningsforløb inkl. instruktion eller undervisning Skriftlig rapport til borgerens hjemkommune Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til it-udstyr og programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og testning af it-udstyr og programmer, med sigte på anvendelse af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisning til pårørende og/ eller personale i brug af kommunikationshjælpemidler ved afprøvning og implementering, evt. hold- eller gruppeundervisning. 2

15 Rådgivning ved problemstillinger opstået efter sagens afslutning Teknisk bistand (hotline), såvel it-faglig som almen teknisk, under og efter rådgivningsforløbet er sluttet Ventetider Værd at vide Ansøger indkaldes indenfor 1-3 mdr. Der foretages en prioritering ud fra prognose og funktionsevne. Ydelsen gives af et tværfagligt team bestående af: ergoterapeut, talepædagog, kommunikationslærer samt it-tekniker med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. Der følges op på sager hvis kommune eller borger henvender sig. CKV er Visoleverandør på området 3

16 IKT 2 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS Lovgrundlag Lov om socialservice 12, 112 og 113. Lov om specialundervisning for voksne Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Personer der har dysartri eller væsentligt nedsat motorisk funktionsevne på grund af ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Henvisning fra logopæd fra OUH Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet. At give borgeren med ALS mulighed for og midler til at kommunikere med andre mennesker så optimalt og så længe som muligt. Rådgivning / vejledning / kompenserende undervisning Et rådgivnings-/vejlednings- og undervisningsforløb i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Borgeren og de pårørende orienteres om, hvorledes sygdommen kan påvirke det ekspressive sprog og den motoriske regression Holdundervisning ved talepædagog og inddragelse af de pårørende. Undervisning i kommunikationsstrategier. Pårørende /hjælpere undervises i at kommunikere med personer uden ekspressivt sprog. Såvel teknologiske som ikke-teknologiske kommunikationshjælpemidler præsenteres. Teknologiske kommunikationshjælpemidler Ønskes IT-baserede kommunikationshjælpemidler, inddrages det tværfaglige IKTteam. Det aftales hvilket udstyr, der skal afprøves. Afprøvning iværksættes. 4

17 Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til itudstyr og programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og testning af it-udstyr og programmer med sigte på anvendelse af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisningsforløb i brugen af udstyret. Pårørende/hjælpere instrueres i brugen af udstyret ved implementeringen. Øvrige kommunikationshjælpemidler Supplerende materiale udarbejdes (bogstavtavler billedtavler) Der undervises i metoder og strategi ved brug af disse hjælpemidler. Ventetider Værd at vide Ingen ventetid. En ALS-sag behandles altid som en hastesag. Sygdommen er hurtig progredierende. Behovet for undervisning og hjælpemidler ændrer sig løbende. Der er behov for kontinuerlig specialrådgivning i forhold til ændringer i funktionsevne. Ydelsen gives af 5

18 et tværfagligt team bestående af: ergoterapeut, talepædagog og it-tekniker med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. Samarbejdspartnere Der samarbejdes med kommunale fagpersoner, så indsatsen koordineres. Der samarbejdes med Rehabiliterings Center for Muskelsvind, såvel med konsulent som med psykolog. Respirationscenter Syd Øvrige relevante samarbejdspartnere inddrages efter aftale 6

19 IKT 3 Åben rådgivning, åbent hus i IKT- udstillingen Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Borgere fra de fynske kommuner Ansatte i de fynske kommuner Studerende fra institutioner i de fynske kommuner Andre faggrupper såsom plejepersonale, pædagoger m.fl. fra de fynske kommuner Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på IKT kan henvende sig i åbent hus den 1. torsdag i måneden fra kl Formål At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. Indhold Ventetider Værd at vide Ydelsen omfatter Personlig rådgivning til børn og voksne / ansatte i kommunerne / studerende / andre faggrupper om hjælpemidler og brugen heraf Rådgivning om sagsgang og lovgivning Mulighed for at afprøve hjælpemidler, samt udlån af visse hjælpemidler i 1 måned. Udstillingen omfatter IKT hjælpemidler Kognitive hjælpemidler Betjeningsudstyr til computer Alternativ og supplerende kommunikationsudstyr Ingen ventetid Ydelsen gives af en ergoterapeut med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. 7

20 IKT 4 Åben rådgivning Kontakt IKT pr mail eller telefon Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Ansatte i de fynske kommuner f.eks. sundhedspersonale, pædagoger m.fl. Studerende fra de fynske kommuner Borgere fra de fynske kommuner, der har tegnet abonnement på IKT Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner fra de fynske kommuner kan ringe i vores telefontid mandag torsdag fra Alle borgere og fagpersoner i de fynske kommuner kan sende til Formål Indhold Ventetider At lette adgangen til rådgivning og vejledning At rådgive og vejlede borgere og fagpersoner om hvilke IKT-hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om IKT-hjælpemidler Rådgivning og vejledning om IKT-hjælpemidler, samt lovgivning på området. Videreformidling af skriftligt materiale, f.eks. brochurer, lovstof, retningslinier for sagsbehandling m.v. Vejledning om metode i god hjælpemiddelformidling (8-trins-modellen og ICF) Udlån af hjælpemidler til afprøvning i 1 måned Henvisning til andre fagpersoner og myndigheder Sparring i IKTsager Ingen ventetid 8

21 Værd at vide Rådgivning pr. telefon og varetages af ergoterapeuter med specialviden inden for IKTområdet 9

22 IKT 5 Specialtilpasning af hjælpemidler i forhold til IKT-sagerne Lovgrundlag Lov om social service 112 og 113 Målgruppe Henvisning/henvendel se Formål Indhold Ventetider Værd at vide Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler Personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Institutioner for borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, IKT-teamet At tilbyde specialrådgivning i forhold til tekniske problemer. Ydelsen omfatter Rådgivning og vejledning om tekniske problemstillinger Reparation og reinstallation af IKT hjælpemidler Rådgivning om specialtilpasning af hjælpemidler Rådgivning om sagsgang og lovgivning ved reparation og specialfremstillinger Eksempler på specialløsninger: Fastgørelsessystemer til kommunikationsudstyr og særlige kontakter til aktivering af kommunikationsudstyr. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Ydelsen gives af IT-tekniker fra CKV Mobilitet og eksterne firmaer. Samarbejdspartnere er Ergo- eller fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling.. Ergo- og fysioterapeuter og andre fagpersoner, der er ansat på institutioner og specialskoler på Fyn og øerne. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer Ingeniørstuderende fra SDU. Ydelsen er kendetegnet ved 10

23 Indgående kendskab og erfaring med IKT-hjælpemidler, der findes på markedet. Teknisk uddannelse (mekaniker / maskinarbejder / dataingeniør eller lign.) Specialfremstilling og tilpasning foregår i tæt samarbejde med en ergoterapeut/ IKT-lærer / talepædagog. 11

24 IKT 6 Erfa-møder / netværksmøder Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Fagpersoner, der arbejder med IKT hjælpemidler og deres ledere fraabonnementskommuner. Henvisning/henvendelse CKV indkalder til møde 1 x året, laver dagsorden, skriver referat af mødet og sender referatet ud efter mødet. Mødet foregår på CKV og varer ca. 3 timer. Formål Indhold Værd at vide At deltagerne bliver holdt ajour med udviklingen indenfor IKT- specialet. Ensartet sagsbehandling i forhold til lovgivningen. At have en tæt dialog med abonnerende kommuners medarbejdere. Det overordnede tema er erfaringsudveksling, vidensformidling og orientering om hvad, der foregår indenfor specialet. Alle deltagere bidrager aktivt på mødet med erfaringer fra praksis. Emnerne kan være information om lovgivning samarbejdsprocedurere afgørelser fra ankestyrelsen (principafgørelser) orientering om nye produkter referat fra kurser, konferencer og messer oplæg fra IKT-konsulent v/ CKV. oplæg fra andre samarbejdspartnere, fx konsulent fra et andet center, salgskonsulent fra firma m.m. dialog om hvilke behov fagpersonerne har i forhold til kurser, temadage For de fynske kommuner, der har abonnement på IKT s ydelser, er erfa-/netværksmøder en del af abonnementet. 12

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Svendborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Svendborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Svendborg Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Faaborg-Midtfyn Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Faaborg-Midtfyn Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Nyborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Nyborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Nyborg Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Kerteminde Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Assens Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Assens Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Assens Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Langeland Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Ærø Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Nordfyns Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Nordfyns Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Nordfyns Kommune Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Kerteminde Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Kerteminde Kommune Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Ærø Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder

Læs mere

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Ærø Kommune Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Odense Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Odense Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Nordfyns Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nordfyns Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nordfyns Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Kerteminde Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Odense Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Odense Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Odense Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement Basisydelser - Abonnement... 2 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Ærø Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Langeland Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder

Læs mere

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger

Læs mere

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 Odense kommune MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager... 3 M2 Biler. Specialrådgivning

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune Ydelseskatalog 20 Faaborg Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Boligrådgivning, siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi,

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Odense Kommune. Ydelseskatalog Hørerådgivningen. Hørerådgivningen

Odense Kommune. Ydelseskatalog Hørerådgivningen. Hørerådgivningen Odense Kommune Ydelseskatalog 2018 Hørerådgivningen Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2018 Indledning Indledende bemærkninger: Der er i ydelseskataloget ingen betydende

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Gældende fra maj 2017 Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning 1 2 Politiske målsætninger Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune lægger vægt på, at du bevarer dine

Læs mere

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Specialrådgivning Hjælpemidler til børn og voksne, afprøvning og tilpasning. Siddestillingsanalyse Trykmåling Boligrådgivning Handicapbiler Gangtest Generel rådgivning Hot

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf.

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf. Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. Odense Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2016. Odense Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Odense Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

IKH. Specialrådgivningen for VISO, IKH Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 IKH INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

IKH. Specialrådgivningen for VISO, IKH Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 IKH INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Specialrådgivningen for VISO, Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 KOORDINERING AF SPECIALRÅDGIVNING FOR VISO VISO Specialrådgivning for VISO, til alle landets kommuner Fagpersoner

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Ydelseskatalog Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Rammeaftalen 2015 1. Indledning 1.1 Forord s. 3 1.2 Specialrådgivning s. 3 1.3 Faglige

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem.

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem. Baggrund om ViSP samarbejdet Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F. Borgerne har fri

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT

Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT Servicedeklaration for Tale, Høre, Syn, Mobilitet og IKT Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Kontaktoplysninger Heden 11, 5000 Odense C. Tlf. 99443400 Centerchef: Steen Friis E-mail: Steen.Friis@rsyd.dk

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab I denne pjece kan du læse en

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Odense Kommune. Ydelseskatalog Taleafdelingen. Taleafdelingen

Odense Kommune. Ydelseskatalog Taleafdelingen. Taleafdelingen Odense Kommune Ydelseskatalog 2018 Taleafdelingen Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2018 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 5 T 2 Eneundervisning

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

SPECIALHOSPITALET.DK SPECIALHOSPITALET. for Polio- og Ulykkespatienter. Specialiseret tværfaglig rehabilitering af polio- og ulykkespatienter

SPECIALHOSPITALET.DK SPECIALHOSPITALET. for Polio- og Ulykkespatienter. Specialiseret tværfaglig rehabilitering af polio- og ulykkespatienter SPECIALHOSPITALET.DK SPECIALHOSPITALET for Polio- og Ulykkespatienter Specialiseret tværfaglig rehabilitering af polio- og ulykkespatienter 2 Tværfaglig specialiseret rehabilitering Specialhospitalet for

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/1 2017 Lov Område Sagsbehandlings tider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 23. februar 2018 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019)

Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019) Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019) Kvalitetsstandarderne for høreområdet er en serviceinformation til borger om, hvilken hjælp der kan forventes. Borger/pårørende/fagpersoner

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Brugernavn: Påbegyndt dato: Afsluttet dato: CPR.: Udfyldt af: 4. analyse H. Opsummering af relevante

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er

Proceduren for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle er PROCEDURE Procedure for samarbejdet mellem dagtilbud og andre fagprofessionelle - herunder visitationsprocedure i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand til børn,der endnu ikke har påbegyndt

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv

Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Tværprofessionelt samarbejde om børn med nedsat funktionsevne set fra fysio- og ergoterapeuters perspektiv Forsknings- og udviklingskonsulent Cand.scient.pol., Ph.d. Side 1 Program Introduktion: Professionshøjskolen

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102

Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Kvalitetsstandard for tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Lov om Social Service 102 Introduktion Greve Kommune kan bevilge tilbud af behandlingsmæssig karakter efter Serviceloven 102. Kvalitetsstandarden

Læs mere