24. MAJ. FOB TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Hvordan bliver FOB et endnu bedre sted at bo Beboerundersøgelse 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24. MAJ. FOB TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Hvordan bliver FOB et endnu bedre sted at bo Beboerundersøgelse 2022"

Transkript

1 FOB TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Hvordan bliver FOB et endnu bedre sted at bo Beboerundersøgelse MAJ Pia Wallbohm, Pålsson Arkitekter A/S Mikkel Granberg, WSP Danmark A/S 1

2 Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i FOB Baggrund for undersøgelsen FOBs Hovedbestyrelse (HB) besluttede i december 2021 at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt beboere og beboervalgte. Vi ønsker at FOB bliver et endnu bedre sted at være beboer og beboervalgt. Derfor har vi inviteret alle i FOB til at fortælle, hvad de synes der skal til og mere end 1000 personer har bidraget. Så nu har vi flere tusind kommentarer og ideer vi kan arbejde videre med. Det er langt bedre end vi turde håbe og vi glæder os til at komme i gang (Axel Larsen, formand FOB) Undersøgelsen blev i gang sat i december 2021 og har været opdelt i 3 faser: Fase 1. Interview af 10 beboere og 13 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Formålet var at identificere, hvad de to grupper finder vigtigt som beboere hos FOB. Fase 2. På baggrund af resultaterne fra fase 1 blev der udformet og gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle lejemål med en registreret adresse. Fase 3. Analyse af undersøgelserne og udarbejdelse af opsamlingsnotat og rapport. Hvad er beboerne blevet spurgt om? I forhold til tilfredshedsundersøgelsen blandt beboerne har der især været fokus på: Tilfredshed med deres boligområde Tilfredshed med afdelingsbestyrelsen, Ejendomsservice, Hovedbestyrelsen og FOBs administration Om det er et positivt tilvalg, at man bor alment og mere specifikt i FOB, om man har planer om at blive boende og om man vil anbefale den afdeling man bor i og FOB til andre. 2

3 Kort læsevejledning Denne rapport gengiver de karakterer, undersøgelsens respondenter har afgivet (typisk på en 1-10 skala) og gengivelse af de individuelle kommentarer, der går igen hos en del eller mange respondenter. Kommentarerne er ikke nødvendigvis dækkende for et flertal af beboernes synspunkter og/eller gældende for alle afdelinger. Ligesom der ikke er taget stilling til de økonomiske konsekvenser af de forslag, der kommer fra de kommenterende. I læsningen af kommentarerne skal man holde sig for øje, at betegnelserne en del og mange respondenter dækker over, at en kommentars indhold synes dækket af mindst respondenter. Kommentarerne dækker således kun en beskeden procentandel af respondenterne, men kommentarerne er fremhævet i denne rapport, fordi de kan være værd at diskutere i afdelingerne og i HB. Beboernes gennemsnitlige holdning til de undersøgte forhold aflæses derfor bedst af de gennemsnitlige angivne scorer/karakterer og i nogle tilfælde andelen af ved ikke -angivelser. 3

4 Hvad er vigtigt? Kort resumé af undersøgelsen 1 Undersøgelsens første 2 spørgsmål har været centreret omkring tilfredshed med bolig og boligområdet, herunder beliggenhed, husleje i forhold til boligens standard, udearealer og fællesarealer, men også mere sociale parametre som naboskab, tryghed og muligheden for indflydelse. Spørgsmål 2: Din bolig og boligområde Der er blevet vurderet på en skala fra 1-10, hvor 1 er Meget utilfreds og 10 er Meget tilfreds Beliggenhed og tryghed er de to parametre der score højst. Næsten 80% giver boligens beliggenhed over 7 og hvad angår tryghed giver næsten 69% en score på 7 eller derover. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det ikke nævnes, at der nogle steder er fx støj (hvilket også de tilfredse nævner), salg af hash og utryghed. Derefter kommer husleje ift. stand og naboskab som ligger på 6,4. I kommentarerne til spørgsmål 3 nævner mange, at mange boliger/afdelinger er trængende/nedslidte/ikke tidssvarende. Dette stemmer overens med, at mange ligeledes nævner, at der er renoveringer på vej. Også blandt dem, der er tilfredse og meget tilfredse, nævnes, at køkkener og badeværelser trænger. 1 Data for dette notat bygger på 10 semistrukturerede telefoninterview af en varighed på ca. 45 min samt en spørgeskemaundersøgelse, udsendt til samtlige husstande. Spørgeskemaet har bestået af to slags spørgsmål. 1) Spørgsmål hvor informanterne har indplaceret deres tilfredshed eller graden af vigtighed på en på forhånd givet skala 2) Åbne spørgsmål hvor informanterne er kommet med kommentarer, forslag og/eller ønsker til forbedringer af forholdene personer har besvaret spørgeskemaerne, hvilket giver en svarprocent på 33,5%. 4

5 I forhold til naboskab er det især larm og mangel på respekt i forbindelse med brug af fællesarealer, der nævnes i kommentarerne. Boligernes stand og udendørsarealer får begge 6,0 hvorimod indendørs fællesarealer scorer noget lavere (5,5). Mange nævner, der ikke er fælles arealer i deres afdelinger, andre, at brugeradfærden er under al kritik. Tilfredshed med afdelingsbestyrelserne og mulighed for indflydelse ligger på 5,9 og 5,6. Nogle nævner, at de ikke har kendskab til, at der er holdt møder og udsendt indkaldelser og referater noget kan skyldes Corona restriktionerne, der har betydet en reduktion i og direkte aflysning af møder. Lavest er tilfredsheden med udbud af fællesaktiviteter (4,4). Det fremgår af kommentarerne, at der nærmest ikke har været nogen (hvilket sandsynligvis også er afledt af Corona restriktionerne). En del nævner, at aktiviteterne primært er til børn og børnefamilier, og at de savner noget for voksne. Ønsker til områder der skal mere fokus på I de mange kommentarer er der især fokus på forbedring af boligernes og udearealerne standard, herunder den løbende drift og vedligeholdelse. Boligstandard fremtidssikring og opdatering så boligerne er tidssvarende, især køkkener, badeværelser, men også træk, lydisolering, fugt og renovering af tag og fag nævnes. Istandsættelse ved til/fraflytningerne og råderetten nævnes også. Ude- og fællesarealer skal være velholdte både i forhold til daglig drift, men også at udearealerne ikke må fremstå nedslidte og utilstrækkelige. Gode muligheder for ophold (borde, bænke og legepladser) mere spændende udeområder, bedre oplysning der lægger op til uformelle møder og fælles aktiviteter fremhæves også. Effektivisering af den generelle bygningsdrift i form af fx isolering af kældre, renovering af varmtvandsbeholdere, energioptimering og grønne tiltag generelt. Rengøring af fællesarealerne både ude og inde. Miljø og bæredygtighed både som forbedring og indretning af ude og fællesarealer med fx mere vild natur og biodiversitet, men også mere driftsorienterede tiltag som affaldssortering og andre CO2 besparende tiltag. Det sociale i form at flere fællesaktiviteter (især ting for voksne), skabe plads til fællesskaberne (lokaler og indretning af udearealer), styrke deltagelse, engagement og ejerskab. Naboskab, hvor der bør sættes fokus på at tage hensyn til sine medbeboere og overholde husordenen og god omgangstone samt vise forståelse for, at man mange steder bor tæt (larm, omgangstone). Desuden skal beboerne overveje adfærd og brug af fællesarealer. Viden om afdelingsbestyrelsernes arbejde, ligge møderne senere, information om og fra afdelingsmøderne, større lydhørhed. 5

6 Adgangsforhold her nævnes især P-pladser til biler men også til cykler, rollatorer og barnevogne. Spørgsmål 4: Afdelingsbestyrelsen i dit boligområde Der er blevet vurderet på en skala fra 1-10, hvor 1 er Meget utilfreds og 10 er Meget tilfreds Interessen for bestyrelserne ligger relativt højt, hvilket hænger fint sammen med, at lidt over 62% svarer, at de er enige elle meget enige i, at de læser referaterne fra afdelingsbestyrelserne. En del nævner i kommentarerne, at de ikke modtager/ved hvordan man får adgang til referaterne. 5. Afdelingsbestyrelsen i dit boligområde Der er blevet vurdéret på en skala fra 1-10, hvor 1 er Meget utilfreds og 10 er Meget tilfreds I forhold til afdelingsbestyrelsernes arbejde, informationsniveau og lydhørhed, ligger scoren gennemsnitligt lige under 6. Tilfredsheden med mulighed for at komme i kontakt med bestyrelserne 6

7 ligger højst (6,4). Taget i betragtning af, at en stor del af bestyrelserne ikke har kontortid kan dette lyde mærkeligt. I den forbindelse bør der nok tages højde for, at der i FOB er mange små afdelinger, afdelinger hvor beboerne kender hinanden og man derfor bare kan stikke hovedet ind eller tage fat i bestyrelserne når man mødes i hverdagen. Tilfredshed med bestyrelsernes arbejde, referater, opbakning og generel information ligger ret lige (mellem 6,0-5,5). På trods af en score på over middel går mange af kommentarerne i spørgsmål 6 på manglende information og kendskab til bestyrelsernes arbejde. At kendskab til bestyrelsernes fremtidige fokusområder derfor scorer lavest (4,7) er derfor meget forståeligt, da strategier jo er langt mindre synlige og kræver tydelighed, synlighed og god kommunikation. 2 Ønsker til områder der skal mere fokus på Det er helt klart ønsker om mere synlighed, der står øverste på listen. Dernæst er det ønsker om at bestyrelserne skal være tydelige og sætte krav til standarder i forhold til alt fra den daglige drift over opdatering af boliger og udearealer til flere sociale/fællesskabende aktiviteter. Synlighed herunder flere møder, information om hvad der sker på møderne og hvad der arbejdes med over året. Mere kommunikation og orientering fx via Facebook, opslag, hvor finder man referater og introduktion til nye beboere om det at bo alment. Politisk synlighed, bedre information om hvad der arbejdes med/planlægges. Kan fx være anvisningsregler, brug af råderetten, nybyggeri (senior-, ungdomsboliger, bofællesskaber ) Miljømæssigt ansvar ( vandmålere, solpaneler, el-standere, energirenoveringer mv). En bemærkning til dette er, at der reelt set alene er tale om temaer, der behandles andre steder end i afdelingsbestyrelserne. Angivelsen af temaerne viser, at information om afdelingsbestyrelsernes opgaver og opgavedelingen i det hele taget i FOB er relevant at dele med beboerne. Fremtidssikring af boligerne. Det kan være i form af henlæggelser (så huslejen ikke stiger i store spring), brug af råderetten, løfte drifts- og vedligeholdelses niveauet generelt, men også gennem velgennemtænkte renoveringsprojekter. Skabe rum for sociale aktiviteter i form af fx optimering af udearealerne og flere muligheder for ophold (legepladser, bænke mv) og beboerlokaler. Parkering rigtigt mange nævner utilstrækkelige parkeringsforhold 3. 2 Hvis dette hænger derfor fint sammen med at afdelingsbestyrelserne efterlyser redskaber til at inddrage beboerne generelt. 3 Da tallene ikke skelner mellem hvilke afdelingerne disse kommentarer kommer fra vides det ikke om det drejer sig om et par enkelte afdelinger. 7

8 Spørgsmål 7: Ejendomsservice Der er blevet vurderet på en skala fra Meget uenig (1 point), til Meget enig (10 point) I forhold til Ejendomsservice ligger tilfredsheden med service hos driften og driftskontoret, samt kvaliteten af udført arbejde højst med en score på mellem 7,2 og 7,4, som i sig selv er et meget tilfredsstillende niveau. Dette på trods af at lange svartider og en ikke altid så tålmodig tone nævnes af en del. Lidt lavere ligger adgang og svartider, men stadig med en pæn score på over 6.6. Adgangen til driften får dog i spørgsmål 8 en kritik fra en del respondenter med på vejen, både fordi man savner personlig kontakt og muligheden for at ringe direkte til Ejendomsservice. Løsning af de enkelte opgaver og den daglige drift scorer lidt lavere, hvilket stemmer overens med, at mange i spørgsmål 3 og 5 nævner, at boligområderne er nedslidte og misligholdte og at der er behov for en fremtidssikring. Det bliver i den forbindelse også nævnt, at det var rart dengang man havde sin egen vicevært, og at der er stor udskiftning blandt diverse håndværker teams. I forbindelse med kommentarer om dårlig rengøring og vedligeholdelse går tæt på halvdelen af kommentarerne på, at det skyldes uhensigtsmæssig adfærd fra beboernes side især når det gælder om affald på udearealerne. Her nævnes også, at det er fordi, at der bliver tømt skrald for sjældent. En del kommentarer tyder desuden på, at man ikke er klar over opgavefordelingen, og hvem man kan få hjælp til hvad hos, fx hvem der træffer beslutninger og har ansvar fx, at der etableres p pladser, håndteres nabokonflikter, vælger affaldsløsninger, er tovholdere på renoveringsprojekter, om man må bruge gift til ukrudtsbekæmpelse osv. Osv. Dette peger på et informationsbehov. 8

9 Ønsker til områder der skal mere fokus på Ønsker til områder der skal fokuseres på centrerer sig især omkring adgang til ejendomsservice, selve serviceniveauet herunder drift- og vedligeholdelses standarden samt information/kommunikation. Her nævnes bl.a.: Lettere og mere direkte adgang til Ejendomsservice, længere telefon tid, en fast ejendomsfunktionær man kender, ønsker om lokalt kontor med kontortid, hvor man kan mødes fysisk. Serviceniveau i form af kortere svartider, at man skal føle man er velkommen, når man henvender sig, behandlet godt og lyttet til. Større fleksibilitet fx håndværkerbesøg efter arbejdstid, så man ikke skal tage fri. Bedre information om, hvad man kan få hjælp til via Ejendomsservice, hvornår kommer håndværkeren, hvordan sorterer jeg mit affald, vedligeholder vinduer osv. Planlægning og forbedring af den daglige drift og vedligeholdelse højere kvalitet i opgaveløsningen af både bygninger og udendørsarealer. Spørgsmål 9: Hovedbestyrelsen Der er blevet vurderet på en skala fra Meget uenig (1 point), til Meget enig (10 point) 9

10 Ligesom der er blevet spurgt ind til interessen for afdelingsbestyrelserne, er der også blevet spurgt til interesse for og viden om Hovedbestyrelsen. Her er interessen ikke helt så høj og færre nævner ligeledes, at de er enige/meget enige i, at de læser referater. Det bør nævnes at andelen af Ved ikke er markant højere end i tilsvarende spørgsmål om afdelingsbestyrelserne. I kommentarerne underbygges det også her, at det rent faktisk er fordi man ikke ved noget om Hovedbestyrelsen eller kender til deres referater, at man svarer ved ikke og ikke fordi man bare ikke ved, hvad man skal svare. 10. Hovedbestyrelsen Der er blevet vurderet på en skala fra Meget uenig (1 point), til Meget enig (10 point) Scoren i spørgsmål vedrørende Hovedbestyrelsen er den lave lige som vi så det i forhold til afdelingsbestyrelserne. Kommentarerne til både spørgsmål 10 og 11 er især centreret om manglende synlighed, at HB skal være mere tydelige i deres politik og komme tættere på de enkelte afdelinger. Det er positivt, at halvdelen af respondenterne oplyser, at de interesserer sig for, hvad HB arbejder med. Ønsker til områder der skal mere fokus på I forhold til Hovedbestyrelsen angiver en del respondenter ønsker om: Større synlighed i form af skriftlig information fx månedlige Nyhedsbreve, klarhed om hvor man kan finde referater, information til tilflyttere om hvad HBs rolle består i. Fysisk tilstedeværelse i form af besøg i de enkelte afdelinger og deltagelse på afdelingsmøder. Det kan tolkes som, at der er en bekymring om, at HB ved lige så lidt om, hvad der sker lokalt, som beboeren ved om, hvad HB laver. 10

11 Politisk synlige og sætte pres på dagsordenen om fx: o Hvor er vi på vej hen? o Grøn omstilling brug af miljøskadelige stoffer i rengøring og vedligeholdelse af udearealer o Øget digitalisering o Fremme af demokratiet fx flere af den her slags undersøgelser o Flere almene boliger i Slagelse o Anvisningsregler o Stille krav til standard til FOBs administration og Ejendomsservice på afdelingernes vegne Mange af forslagene indikerer, at der mangler viden om, hvad HB s beføjelser er. Mange af kommentarerne referer til områder, der hører under administrationen eller den enkelte afdeling, og som HB ikke har umiddelbar indflydelse på. Det kan fx være ønsker om etablering af boldbane, udskiftning af radiatorer, viden om genhusning, henlæggelser, status på et konkret projekt og lignende. Spørgsmål 12: FOB s administration Der er blevet vurderet på en skala fra Meget uenig (1 point), til Meget enig (10 point) I forhold til tilfredshed med FOB er der bl.a spurgt til viden om FOBs rolle, kvalitet af kommunikation og service. 11

12 Generelt er andelen af meget uenige (meget utilfredse) under 5%. Med kun 6-7 kommentarer i denne kategori er det svært at vurdere om det drejer sig om en bestemt afdeling eller om de utilfredse kommer forskellige steder i Slagelse og Kalundborg. Scoren vedr. oplevelsen af at være i kontakt med FOB, hjælp til løsning af problemer og svar på spørgsmål ligger på henholdsvis 7,2 og 7 hvilket må anses som fint. Hastighed på sagsbehandling og viden om hvad FOB kan hjælpe med ligger også godt, men en anelse lavere (6,9). I gennemsnit angiver beboerne med en score på lige under 7, at svartiderne på henvendelser er tilfredsstillende eller gode. Mange angiver i deres kommentarer, at de oplever lang svartid, og i øvrigt også at der er forskel på service/venligheden alt efter hvem man taler med (selvom service-scoren faktisk er fine 7,2). Det kan dække over forskellige forventninger blandt beboerne og/eller (for store) udsving blandt FOB s medarbejdere. Andre kommentarer, der går igen, er, at det kan være svært at finde ud af, hvem man skal henvende sig til og derfor bliver omstillet for mange gange. En del af utilfredshed med sagsbehandlingen skyldes ifølge kommentarerne, at det kan være svært at forstå svarene og hvad der ligger til grund for beslutningen/svaret. Ønsker til områder der skal mere fokus på Blandt kommentarerne fremhæver en del, at der bør være fokus på service generelt, opdatering af bygningsmassen, information og viden samt lokalkendskab bl.a: Svar på henvendelser skal gå hurtigere, det vil være godt hvis der bliver kvitteret og meldt ud, hvornår svar kan forventes, så man har noget at forholde sig til. Bedre mulighed for personlig kontakt, længere telefontid og mindre omstilling vil også øge servicen. Vigtigt at svar og begrundelser der ligger til grund foregår i et let forståeligt sprog lægmandssprog. Service og håndtering af henvendelser må ikke være personafhængig. Vigtigt med en venlig og imødekommende tone,og at man føler sig taget alvorligt. Vigtigt at man føler man kender service- og administrationspersonale. Vigtigt at boliger og udearealer er tidssvarende, at standard og husleje stemmer overens og at der er rent og pænt. Frigivelse af råderetten nævnes som en mulighed for at sikre en højere standard. Vigtigt at man som beboere ved, hvad det indbefatter at bo alment. At man ved, hvem der kan hjælpe med hvad (hvor man kan henvende sig), kender til husorden og til krav og regler ifm. vedligeholdelse af egen bolig, brug af udearealer og husorden. Herunder viden om ventelister, anvisningsregler, intern flytning og hvilke krav der er ift. syn og overtagelse/afgivelse af bolig. 12

13 At FOB har kendskab til hvad der sker ude i de enkelte afdelinger. Også her fremgår det af kommentarerne, at mange ikke helt ved, hvad FOBs administrations opgaver og beføjelser er. Fx fremgår det at nogle tror, at det er FOBs administration der beslutter, om der skal skiftes vinduer, nye altaner og lignende renoveringsopgaver. Spørgsmål 14: At bo alment Der er blevet vurderet på en skala fra 1-10, hvor 1 er Meget usandsynligt og 10 er Meget sandsynligt Under 7% svarer at det ikke er et positivt tilvalg, at de bor alment og under 8% svarer at det ikke er et tilvalg, at de bor hos FOB. Hovedparten svarer, at de er tilfreds med at bo hvor de bor bl.a. pga.: Huslejeniveauet Mere sikkert at bo alment frem for privat udlejning At man ikke selv skal vedligeholde, skovle sne og klippe græs mv Men støj, mangel på andre muligheder nævnes også ligesom, at der både er plusser og minusser ved at bo alment. På spørgsmål om, hvorfor man har valgt at bo i FOB (spørgsmål 15), går svarene især på at: der er et bredt udvalg af boliger, organisationen har et godt ry, afdelingerne har en attraktiv beliggenhed, prisen er god, at det er en tradition/man kender nogle der bor samme sted og så er der selvfølgeligt også en del, hvor det ganske enkelt er en tilfældighed. 13

14 Nogle af de eksempler der fremhæves af mange er: Bredt udvalg - passer til forskellige behov og livssituationer fx børnevenligt, ældre- og handikapvenligt, demensvenligt og mulighed for husdyr. Forskellige boligformer fx Ungdomsboliger, seniorbofællesskab, plejeboliger, etageejendomme og rækkehuse. Har et godt ry generelt, fået direkte anbefalet FOB af andre, kender nogle der bor her og fået godt indtryk ad den vej. God placering i forhold til institutioner, service, butikker, transportmuligheder og/eller tæt på job, studie og familie osv. At det er alment så man har mulighed for at få indflydelse, der er plads til alle, man kan få hjælp når noget går i stykker, god service, styr på tingene og ikke mindst trygge udlejningsforhold. Fornuftig husleje. Stort udbud er let at få en bolig. Har altid boet her/alment og at det er en familietradition at bo hos FOB (fx man er blevet tilmeldt som barn) Derudover er der en stor gruppe (omkring 20-25% af kommentarerne) der svarer, at det er mere eller mindre tilfældigt. Fx kæresten boede her, kommunen anviste, akut behov, let at få bolig mv. 16. At bo i FOB Der er blevet vurdéret på en skala fra Meget usandsynligt (1 point), til Meget sandsynligt (10 point) 14

15 Det sidste spørgsmål går på henholdsvis om man regner med, at man bor i sin nuværende afdeling om 5 år og om man vil anbefale henholdsvis den afdeling og den boligorganisations man bor i til andre. Scoren på om man vil anbefale FOB som selskab er på 7,4 hvilket må anses som fin. Anbefaling af afdeling ligger også fint, hvorimod om man bor i nuværende boligafdeling om 5 år er lidt lavere (6,1). Ifølge kommentarerne skyldes dette langt hen ad vejen at mange forventer en anden livssituation og dermed et andet boligbehov indenfor de næste 5 år. Mange nævner fx at de bor i studie bolig (der er en stor del unge der har svaret på spørgeskemaet). De forventer at være færdige på det tidspunkt og må derfor ganske enkelt ikke blive boende. Andre nævner at boligen på det tidspunkt forventes at være for lille pga. familieforøgelse, eller at de er skrevet op til en ældrebolig allerede nu. En del nævner dog, at de ikke vil anbefale deres afdeling til andre pga. dårlig vedligeholdelse og at boligen er utidssvarende. Kun en håndfuld nævner eksplicit, at de ikke er glade for at bo hvor de bor, og at de ikke vil anbefale FOB. Rigtig mange nævner at de skal bæres ud. Tematiseret opsamling på beboernes ønsker Følgende er de overordnede temaer, der er fremhævet som centrale at arbejde videre med for FOB. Temaer som ifølge beboerne vil gøre FOB til et bedre sted at bo. Boligens standard Boligen skal være tidssvarende især køkkener, badeværelser Det er vigtigt med et godt indeklima (ingen træk, skimmel, og kuldebroer) 15

16 Vigtigt at der er styr på drift og vedligeholdelse både af boligen og fællesarealerne Istandsættelsesniveau af flyttelejligheder skal også være tidssvarende Huslejen skal afstemmes boligens standard Vigtigt at både husleje- og driftsudgifter holdes nede Service Vigtigt at man føler sig imødekommet og venligt behandlet når man henvender sig Der skal være let adgang til både ejendomsservice og FOBs administration Der skal svares når man henvender sig og der skal følges op Gennemsigtighed i forhold til hvor/til hvem man skal henvende sig med sine spørgsmål Svar skal være forståelige så man kan bruge dem Sagsbehandlingen skal være gennemsigtig så man kan følge med og forstå sagsgangene Viden og kommunikation Mere viden om hvad henholdsvis afdelingsbestyrelsens, Hovedbestyrelsens og FOBs roller er det vil øge interessen for at deltage, men også give viden om, hvor man kan få hjælp til hvad Viden om hvordan man kan få indflydelse og være en del af beboerdemokratiet der skal laves mere PR for den del Information skal være målrettet modtagerne Udearealer Indret udearealerne så de ligger op til at man bruger dem Skal være både drifts- og bruger venlige og appellere til både unge og gamle Skal have et tidssvarende udtryk Naboskab og fællesskab Kendskab gir venskab så mulighed for at mødes både uformelt og i forbindelse med mere planlagte aktiviteter er vigtig Vigtigt at der støttes op om ideer og initiativer, der kan styrke naboskab og fællesskab Vigtigt at det ikke kun er børn og unge der fokuseres på Indflydelse Det har stor betydning at man føler sig hørt Vigtigt at vide hvordan man kan få indflydelse og hvem man skal/kan henvende sig til Man skal kunne genkende sig selv i beslutningerne der bliver truffet i afdelingsbestyrelsen Føle sig velkommen og at man gør en forskel når man deltager i fx afdelingsmøder 16

17 17

Velkommen til en beboerundersøgelse i din boligafdeling!

Velkommen til en beboerundersøgelse i din boligafdeling! 1 Velkommen til en beboerundersøgelse i din boligafdeling! Spørgeskemaet indeholder: Et par spørgsmål om dig og din husstand Spørgsmål om din oplevelse og tilfredshed med de nuværende forhold Spørgsmål

Læs mere

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017

Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Boligkontoret Danmarks Beboerundersøgelse 2017 Totalrapport Ekskl. fritekst besvarelser Side 1 af 34 Formål Undersøgelsens formål og metode Boligkontoret Danmark ønsker løbende at følge op på den service,

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 SAMMENFATNING AF RESULTATER Overordnet tilfredshed Samlet set udtrykkes der stor tilfredshed med boligforeningen Knap halvdelen af beboerne

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

KLAR TIL NÆSTE SKRIDT?

KLAR TIL NÆSTE SKRIDT? RENOVERING AFD. 3 NR. 1 AUGUST 2015 04 TEKNIKERNES DOM Dårligt isolerede ydervægge er årsagen til fugt- og kuldeproblemer. VIADUKTVEJ - RINGHOLMSVEJ - FRANK RYGÅRDS VEJ STATIONSVEJ - BAKKEVEJ - LINDHOLM

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 62, Ulsted- Beboermøde den 11.05.2015 Ulstedparken. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 12 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Hadsten Boligforening. Beboerundersøgelse. Hermed kort introduktion om den beboerundersøgelse vi lavede i 2017.

Hadsten Boligforening. Beboerundersøgelse. Hermed kort introduktion om den beboerundersøgelse vi lavede i 2017. Hadsten Boligforening Beboerundersøgelse 2017 Hermed kort introduktion om den beboerundersøgelse vi lavede i 2017. Plancher er fra informationsmøde, der blev afholdt for hovedbestyrelse og afdelingsbestyrelser

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SAMLET RAPPORT

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SAMLET RAPPORT AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SAMLET RAPPORT Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet eller

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2018-2019 Mest mulig kvalitet for færrest mulige penge Øget serviceniveau for beboere og beboerdemokrater Gode og attraktive boliger og boligområder Vi tager alment samfundsansvar BO-VESTs

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 EGEPARKEN 1- AFD: 25

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 EGEPARKEN 1- AFD: 25 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 EGEPARKEN 1- AFD: 25 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 KILDEPARKEN 1- AFD: 18

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 KILDEPARKEN 1- AFD: 18 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 KILDEPARKEN 1- AFD: 18 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SKOLEPARKEN 1- AFD: 17

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SKOLEPARKEN 1- AFD: 17 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SKOLEPARKEN 1- AFD: 17 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

Velkommen til Vallensbæk Boligselskab et godt og trygt sted at bo

Velkommen til Vallensbæk Boligselskab et godt og trygt sted at bo Velkommen til Vallensbæk Boligselskab et godt og trygt sted at bo Vi glæder os til at byde dig indenfor i vores boligselskab FÆLLESSKAB, TRYGHED OG RESPEKT VELKOMMEN TIL VALLENSBÆK BOLIGSELSKAB. VI ER

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 STENGÅRDSPARKEN- AFD: 3

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 STENGÅRDSPARKEN- AFD: 3 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 STENGÅRDSPARKEN- AFD: 3 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 TINGHØJPARKEN- AFD: 10

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 TINGHØJPARKEN- AFD: 10 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 TINGHØJPARKEN- AFD: 10 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 MOSEPARKEN- AFD: 39 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 HYRDEPARKEN- AFD: 4

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 HYRDEPARKEN- AFD: 4 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 HYRDEPARKEN- AFD: 4 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 KIPLINGEPARKEN- AFD: 31

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 KIPLINGEPARKEN- AFD: 31 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 KIPLINGEPARKEN- AFD: 31 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SØBORGPARKEN- AFD: 46

AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SØBORGPARKEN- AFD: 46 AB GLADSAXE BEBOERUNDERSØGELSE 2017 SØBORGPARKEN- AFD: 46 Beboerundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af sermo analyse. Alle beboere i AB Gladsaxe har modtaget et spørgeskema de kunne udfylde på nettet

Læs mere

Notat Afdeling 08 - Beboermøde den Fælleshuset, Abildgårdsvej 40B. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 08 - Beboermøde den Fælleshuset, Abildgårdsvej 40B. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 08 - Beboermøde den 03.06.2015 Fælleshuset, Abildgårdsvej 40B. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 13 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 63, Vester Hassing - Beboermøde den 16.03.2015 Hassing Have. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 22 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Løvvangen Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Løvvangen Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Løvvangen Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bognæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bognæs De pårørende har ordet 2012 for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Fælles Husorden. Kære beboer; hjerteligt velkommen! For Hasseris Boligselskab

Fælles Husorden. Kære beboer; hjerteligt velkommen! For Hasseris Boligselskab Kære beboer; hjerteligt velkommen! Fælles Husorden For Hasseris Boligselskab Afdeling 20, Vejrmøllen (seniorboliger) Tak, fordi du har valgt at bo i Hasseris Boligselskab. Vi håber, at du og din husstand

Læs mere

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds

Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen. 8. kreds Tryghed og naboskab veje til god integration i boligafdelingen 8. kreds 2 Indledning Danmarks almene boliger har igennem tiden været en meget væsentlig del af løsningen, når borgere med en anden baggrund

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Notat Afdeling 65, Hou - Beboermøde den 23.04.2015 Borgerhuset, Skippervej. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 65, Hou - Beboermøde den 23.04.2015 Borgerhuset, Skippervej. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/9 Notat Afdeling 65, Hou - Beboermøde den 23.04.2015 Borgerhuset, Skippervej. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 16 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger

En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA En tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne i fsbs boliger August 2011 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. tirsdag den 9. maj 2017

Afdelingsmøde Afdeling 6. tirsdag den 9. maj 2017 Afdelingsmøde Afdeling 6 tirsdag den 9. maj 2017 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent fra afdelingsbestyrelsen 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af

Læs mere

hos Boligselskabet Viborg? Beboertilfredshedsundersøgelse, marts 2019 Hovedrapport Svarbarometer

hos Boligselskabet Viborg? Beboertilfredshedsundersøgelse, marts 2019 Hovedrapport Svarbarometer Boligselskabet Viborg Beboertilfredshedsundersøgelse, marts 2019 Hovedrapport Svarbarometer Besvarelse fuldført 22% 712 Besvarelse delvis 0% 10 Ingen besvarelse 77% 2.462 I hvor høj grad er du tilfreds

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Skovhuse

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Skovhuse De pårørende har ordet 2012 for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk?

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 45% 4 35% 3 25% 38% 15% 26% 5% 8% 8% 11% 3% 6% Min bolig Min opgang Min blok Min afdeling Mit lokalområde Andet Ved ikke 2. Hvor tilfreds er du alt-i-alt

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form.

Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form. Hvor tilfredse er vi i Kongshvileparken med vores boligforhold? Her foreligger resultatet af spørgeskema undersøgelsen i opsummeret form. 75% af lejerne har sendt deres svar, og tak for det. Grundoplysningerne

Læs mere

I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER

I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER I BOLIGSELSKABET SJÆLLAND VIL VI SKABE TRYGGE HJEM I BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER BEBOERE ANBEFALER BOLIG- SELSKABET SJÆLLAND SOM

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 17. Onsdag den 25. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 17. Onsdag den 25. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 17 Onsdag den 25. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 2017 Delrapport Boligforeningen i København Indhold 1. Baggrund 3 Undersøgelsens gennemførelse 3 2. Metode og repræsentativitet 4 3. Sammenfatning 6 Kort sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere