Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT."

Transkript

1 Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog Ydelseskatalog 2022 Mobilitet & IKT

2 Mobilitet & IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer til borgere med en funktionsnedsættelse. Mobilitet og IKT fungerer som et regionalt videncenter og betjener de 10 fynske kommuner med ydelser. Mobilitet & IKT er VISOleverandør på børne- og voksenområdet både inden for mobilitet og IKT. Specialrådgivning Specialrådgivning er rådgivning med en særlig høj grad af specialiseret faglig viden og kompetence. Rådgivning gives typisk i sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden og erfaring for at imødekomme borgernes specielle behov. Det kan handle om udredning af problematikken, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, om lovgivning og fortolkning af denne, brug af metoder / analyseredskaber til at gennemføre et kompliceret sagsforløb og forslag til helhedsløsninger f.eks. siddestillingsanalyse, bil, bolig og kommunikation. Helhedsløsninger er vigtige i forbindelse med borgere med alvorlige, fremadskridende diagnoser som ALS, MS og muskelsvind, og i forhold til børn med alvorlige funktionsnedsættelser eller med flere og sjældne diagnoser. Indsatsen bliver tilpasset den enkelte borger, og der ydes en koordineret og sammenhængende rehabiliteringsindsats. Den metodiske tilgang Alle konsulenter arbejder med udgangspunkt i metoder, f.eks. 8- trinsmodellen og ICF, der sikrer en helhedsvurdering af problematikkerne, og hvor den enkelte borger er inddraget mest muligt i forløbet og i beslutningsprocessen. Desuden sikrer metoden, at relevante undersøgelser og analyser foretages i den enkelte sag, så der er grundlag for dokumentation, kvalitetssikring og effektivitet. Specialer Konsulenterne arbejder inden for følgende specialer: Biler, valg og indretning Boligændringer IKT, hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Legeteket Datateket

3 Specialer Biler, valg og indretning Ergo- og fysioterapeuterne i bilspecialet har arbejdet metodisk og systematisk med biler i mange år og har derved tilegnet sig en meget specifik viden om hvilke biler, der er egnede og godkendte som hjælpemiddelbiler, samt den særlige indretning, der ofte er nødvendig for at brugeren enten selv kan være chauffør eller være passager. Konsulenterne har et stort kendskab til lovgivningen på området og har et tæt samarbejde med bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af hjælpemiddelbiler. Boligændringer, specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning I større boligsager er der et langvarigt forløb med et kompliceret samspil mellem funktionskrav, lovkrav, borgerens krav, boligens muligheder og økonomi, som skal gå op i en højere enhed, hvilket netop stiller store krav til viden, erfaring og systematik. Her kan boligspecialet, på baggrund af erfaring fra mange andre lignende sager, bidrage med rådgivning om fx pladskrav, aktivitets- og funktionsanalyse, lovkrav og vejledninger på området, produktinformation og forslag til funktionelle løsninger. Hjælpemidlet skal støtte barnets udvikling, og det er målet kun at give den nødvendige kompensation i forhold til barnets funktionsniveau. Det er ofte nogle meget komplekse sager og langvarige forløb, og det er vigtigt med tæt opfølgning, så længe barnet vokser og udvikler sig. Forældrenes og hjælpernes arbejdsmiljø er også helt nødvendigt at medtænke i forhold til disse sager. IKT, hjælpemidler til alternativ og støttende kommunikation Konsulenterne i IKT-specialet er tværfagligt sammensat og består af ergoterapeuter, logopæder, kommunikationslærer, it-tekniker. Der er et tæt samarbejde med Synsrådgivningen og Taleafdelingen. Konsulenterne holder sig ajour med den nyeste viden indenfor kommunikation og nedsat kommunikationsevne. Den viden kommer borgerne til gavn i forbindelse med afdækning af borgerens særlige behov, de IT-baserede kommunikationshjælpemidler, deres tilpasningsmuligheder og den pædagogiske indsats, der knytter sig til brugen af hjælpemidlerne. Hjælpemidlerne kan være både lavteknologiske f.eks. stavetavler og 3

4 billedbaseret kommunikation og højteknologiske løsninger fx øjenstyret mus og skærmtastatur. Sagerne kræver tæt samarbejde mellem de ovennævnte fagpersoner. Det drejer sig ofte om komplekse problematikker, der er svære at overskue med mange aktører på banen. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, hvor indgående viden om IKT-hjælpemidler og alternativ kommunikation er nødvendig. Det kræver indgående kendskab til lovgivning på området, ikke kun lov om social service men også tilgrænsende lovgivning. IKT-teamet varetager indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Siddestilling, siddestillingsanalyse og kørestole Siddestillingsanalysen består af en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse og en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, med mange forskellige aktører. Problemstillingerne kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Indgående kenskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle kørestole, el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af borgeren ind og ud af kørestolen samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. tilbydes de pårørende, de personlige hjælpere og fagpersoner. I valg af løsninger medtænkes hjælpernes arbejdsmiljø for at forebygge belastningsskader og ulykker. Legeteket, udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov. Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Legetekslederen har en stor viden om børns normale udvikling, herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt kognitiv og social udvikling. Legetekslederen har været ansat i Legeteket i mange år og har derigennem tilegnet sig stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. 4

5 Legetekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejere, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med børn. Datateket, udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov. Datateket er et tilbud til børn med særlige behov fra 0-7 år, deres forældre og fagpersoner. Der er mulighed for at tegne abonnement på Datatek til børn fra 7-12 år. Datatekslederen har en stor viden om børn med særlige behov, herunder kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. Datatekslederen har mange samarbejdspartnere: forældre, pædagoger, støttepædagoger, dagplejere, ergo- og fysioterapeuter, tale- og hørepædagoger, sprogkonsulenter og synskonsulenter, der arbejder med børn. Faglige kompetencer Konsulenternes kompetencer har baggrund i en faglig grunduddannelse efterfulgt af løbende efteruddannelse, specialisering, vidensindsamling og vidensdeling. Alle konsulenter har igennem mange år arbejdet indenfor de ovenfor nævnte specialer, hvilket er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning på et så højt fagligt niveau. Alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret. Dels opnås en meget specifik viden og praksiserfaring indenfor et afgrænset område på baggrund af mange sager af en bestemt type, og dels foregår der dagligt faglig sparring internt i specialet. Nogle af specialerne indgår i nationale netværk nedsat af Sammenslutningen af Danske Tale-Høre- og Synsinstitutioner (DTHS), hvor der dels foregår erfaringsudveksling fra praksis og dels en stor del af den løbende og nødvendige efteruddannelse. 5

6 INDHOLD Basisydelser - Abonnement M 1 Hjælpemidler til børn og voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager... 7 M 2 Biler: Specialrådgivning vedr. valg og indretning af biler... 9 M 3 Boligændringer: Specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning M 4 Siddestillingsanalyse: Kørestole/siddestilling M 7 Tværgående ydelser: Åben rådgivning, åbent hus i udstillingen M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Tilvalgsydelser - Abonnement M10 M11 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov Datateket: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov M11A Datateket til børn fra 7 12 år: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov Tilkøbsydelser - Ad hoc M14 Specialrådgivning arbejdsplads: Specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler M15 Faglig sparring på siddestillingsanalyser M16 Erfa-møder/netværksmøder M17 Vidensformidling: Kurser og temadage M 19 Vejledning og undervisning i forflytning af børn med handicap et tilbud til forældre m.fl M20 Sikker personbefordring i bus M21 Arbejdsmiljørådgivning- nedbring sygefravær Ydelser pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. 6

7 M 1 Hjælpemidler til børn og voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager Lovgrundlag Lov om social service 112 og 113, 5, 13 Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler. Borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse (jf. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgode efter serviceloven 112 og 113) Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At medvirke til at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Ydelsen omfatter Gennemlæsning af sagen Samtale med kommunal sagsbehandler med henblik på at afdække borgerens funktionsniveau, problemstillinger, ønsker, og behov Bestilling af relevante hjælpemidler til afprøvning Indkaldelse af borger, kommunal sagsbehandler og andre relevante fagpersoner Afprøvning af de udvalgte hjælpemidler og vurdering af det bedst egnede hjælpemiddel Afprøvning af hjælpemidlet over en længere periode kan være nødvendig og foregår i borgerens nærmiljø. I den forbindelse kan der være behov for hjemmebesøg af ergo- og/eller fysioterapeut fra CKV, Mobilitet Specialrådgivningen kan gives i forhold til stort set alle hjælpemidler. Hvor Ventetider Værd at vide På CKV eller i hjemmet Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Eksterne samarbejdspartnere: 7

8 Den sagsbehandlende terapeut, de behandlende terapeuter, andre fagpersoner fra specialinstitutioner, konsulenter fra firmaer m.m. Ydelsen gives af Ergoterapeut eller fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området fra CKV Mobilitet 8

9 M 2 Biler: Specialrådgivning vedr. valg og indretning af biler Lovgrundlag Lov om social service 114 Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Ventetider Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af biler Kommunale bilsagsbehandlere Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden bil Personer med særlige behov i forhold til valg af bil og/eller med behov for særlig indretning Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes sammen med relevante oplysninger elektronisk til CKV, Mobilitet At yde kommunen specialrådgivning vedr. valg og indretning af billigste egnede bil til ansøger på baggrund af en høj specialiseret viden. At sikre borgeren en uvildig rådgivning i forhold til valg og indretning af bil. Afklaring af ansøgers funktionsevne og på denne baggrund finde den billigste egnede bil til ansøger og rådgive om nødvendig særlig indretning af bilen så ansøger bliver selvhjulpen eller får mulighed for at transportere sig som passager. Specialrådgivningen foregår individuelt og der afprøves konkret forskellige typer biler og særlig indretning af bilen, som opfylder ansøgers behov. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med beskrivelse afprøvede biler og indretninger og af billigst egnede bil og indretning. Rapporten og tilbuddet sendes til kommunen og til ansøger. Ansøger indkaldes indenfor 3-4 mdr. Afhængig af sagens kompleksitet afsluttes sagen efter ca. 1 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. 9

10 Erhvervsaktive og ansøgere med kritisk sygdom, for eksempel ALS indkaldes med det samme. Værd at vide Ydelsen gives af en ergoterapeut eller fysioterapeut med specialviden på området. Samarbejdspartnere er ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. bilsagsbehandlere i kommunen ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for bilspecialister bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af handicapbiler. der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for bilspecialet. 10

11 M 3 Boligændringer: Specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning /tilbygning / nybygning Lovgrundlag Lov om social service 116 Målgruppe Henvisning/henvende lse Formål Børn og voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har særlige behov for plads og indretning af deres bolig. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af boligindretning og boligskift (jf. Lov om social service 116) Andre professionelle i sager, hvor en boligsituation skal ændres Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At sikre, at der opnås en funktionel indretning og fremtidssikret løsning, som gør boligen egnet som opholdssted for borgeren og borgerens eventuelle hjælpere og personale Indhold Ydelsen kan omfatte Vejledning om det generelle sagsforløb i en boligsag Medvirken fra starten af boligsagen med beskrivelse af aktivitetsproblemer og den konkrete lovgivning Generel information om gældende lovgivning, relevant litteratur, fx hensigtsmæssige pladskrav til arbejdspladsens indretning for både borgeren og personale Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse og vurdering af boligen i forhold til pladskrav og hensigtsmæssig indretning Medvirken ved vurdering og valg af egnede hjælpemidler og inventar til boligen Opstilling af konkrete indretninger af værelse og bad og køkken i størrelsesforholdet 1:1 og rådgivning om løsningsmuligheder Medvirken ved udarbejdelse af en handleplan for forløbet Praktisk afprøvning ift. udendørs anlæg med forskellige belægninger, vendeareal og stigninger 11

12 Ydelsen kan gives i boligændringssager der handler om såvel enkelte borgere som en institution med en veldefineret målgruppe. Ventetider Værd at vide Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan tilbydes efter aftale med kommunen. Ydelsen gives af ergoterapeut / fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området. Samarbejdspartnere er Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansat på kommunale og regionale institutioner på Fyn og øerne. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for boligområdet. Der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for boligspecialet. 12

13 M 4 Siddestillingsanalyse: Kørestole/siddestilling Lovgrundlag Lov om social service 112 Målgruppe Henvisning/henvende lse Formål Indhold Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler Borgere med svære siddeproblemer Borgere, der har svært ved at indtage og opretholde den siddende stilling Borgere med fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse Personer, der er tryksårstruede eller har tryksår Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At hjælpe med at opnå den optimale, funktionelle siddestilling, der tager udgangspunkt i brugerens ressourcer og funktionsevne Ydelsen omfatter En samtale som afdækker problemstillinger, forventninger, mål og behov En analyse af den aktuelle siddestilling i kørestol En fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering af siddeevne Eventuelt hjemmebesøg inden selve analysen finder sted En trykmåling Analyse af de indsamlede fund og oplysninger Udfærdigelse af rapport med forslag til løsninger Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CKV kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude Ventetider Ansøger indkaldes indenfor 3-4 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. 13

14 Værd at vide En siddestillingsanalyse foretages af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som har specialiseret sig på siddestillingsområdet Samarbejdspartnere er Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansat på kommunale og regionale institutioner på Fyn og øerne. Læger og sygeplejersker fra Sårhelingscentret, afd. Z, OUH. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for Siddestillingsområdet. Fagpersoner der er medlem af Vitsi, et landsdækkende netværk for siddestillingsområdet Der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for Siddestillingsspecialet. Ydelsen er kendetegnet ved At det ofte drejer sig om komplekse problematikker, hvor der er brug for en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse, en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Der er ofte mange involverede aktører.(pårørende, personlig hjælper, fagpersoner) Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, der kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Det kræver et indgående kendskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle og elkørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropsstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af brugeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. 14

15 M 7 Tværgående ydelser: Åben rådgivning, åbent hus i udstillingen Lovgrundlag Lov om social service 112 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Borgere Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV, Mobilitet kan henvende sig i åbent hus den 1. torsdag i måneden fra kl Formål Indhold At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning. Ydelsen omfatter Personlig rådgivning til børn og voksne / ansatte i kommunerne / studerende / andre faggrupper om hjælpemidler og brugen heraf Rådgivning om sagsgang og lovgivning Mulighed for at afprøve hjælpemidler, samt udlån af visse hjælpemidler i 1 måned. Udstillingen omfatter Børnehjælpemidler Ganghjælpemidler (herunder rollatorer og stokke) Specialcykler Kørestole / arbejdsstole / hvilestole Puder og sæder Hjælpemidler til løft og forflytning Hjælpemidler til køkken / bad og toilet Hjælpemidler til daglige aktiviteter IKT hjælpemidler Testbolig 15

16 Udendørs kørestolsbane Ventetider Værd at vide Ingen ventetid Ydelsen gives af en ergo- eller fysioterapeut. 16

17 M 8 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl. Borgere Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV, Mobilitet kan ringe i vores telefontid. Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CKV -Mobilitet, kan sende e- mail til Formål Indhold Ventetider Værd at vide At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning Rådgivning og vejledning om hjælpemidler, boligændringer og biler samt lovgivning på området. Forslag til specialtilpasning /specialfremstilling. Fremsendelse af skriftligt materiale, f.eks. brochurer, lovstof, retningslinier for sagsbehandling m.v. Vejledning om metode i god hjælpemiddelformidling (8-trins-modellen og ICF) Udlån af hjælpemidler til afprøvning i 1 måned Henvisning til andre fagpersoner og myndigheder Kollegial sparring, der kan være med til at skabe overblik over en sag. Ingen ventetid Rådgivning pr. telefon og gives af ergo- og fysioterapeuter med specialviden 17

18 M10 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov Lovgrundlag Målgruppe Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Børn med særlige behov, i alderen 0 7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Henvisning/henvendelse Forældre og fagfolk kan henvende sig telefonisk til Legeteket. Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Formål Indhold Ventetider Værd at vide At øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer Vejledning i hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling via leg Rådgivning og vejledning til forældre i valg af legetøj og andre stimulerende materialer Rådgivning og vejledning til og erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af materialer, samt om valg og brug af den pædagogiske form og metode Udlån af udviklingsstimulerende materialer i afgrænsede perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling 3 måneders ventetid på den første aftale. Derefter aftales besøg i Legeteket med ca. 3 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 0-7 år pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn tale- og hørepædagoger, der arbejder med børn, sprogkonsulenter og synskonsulenter. 18

19 Ydelsen er kendetegnet ved, at der kræves - stor viden om børns normale udvikling herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. 19

20 M11 Datateket: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov Lovgrundlag Målgruppe Henvisning/henvende lse Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu har påbegyndt skolegangen. Børn med særlige behov, i alderen 2-7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Forældre og fagfolk, kan henvende sig pr. telefon til Datateket. Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Formål Indhold Ventetider Værd at vide At øge det enkelte barns kognitive kompetencer At øge det enkelte barns sproglige evner At øge det enkelte barns evne til at lege At øge det enkelte barns sociale kompetencer Rådgivning og vejledning til forældre i valg af udviklingsorienterede lærespil til PC og tablets, som støtter op om barnets nærmeste zone for udvikling Vejledning i hvordan barnet pædagogisk støttes bedst i sin anvendelse af programmet. Rådgivning og vejledning til erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af PC-spil/Apps Udlån af PC-spil i aftalte perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling. Der er ingen ventetid på den 1. aftale. Derefter aftales besøg i Datateket med ca. 1-2 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 2-7 år pædagoger, støttepædagoger, ergo- og fysioterapeuter, audiologopæder, specialpædagogiske konsulenter og synskonsulenter 20

21 M11A Datateket til børn fra 7 12 år: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til børn med særlige behov Lovgrundlag Målgruppe Henvisning/henvende lse Formål Indhold Ventetider Værd at vide Lov om Folkeskolen Børn med særlige behov, i alderen 7-12 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Forældre og fagfolk, skal henvende sig pr. telefon til Datateket. At øge det enkelte barns kognitive kompetencer At øge det enkelte barns sproglige evner At øge det enkelte barns evne til at lege At øge det enkelte barns sociale kompetencer Rådgivning og vejledning til forældre i valg af udviklingsorienterede lærespil til PC og tablets, som støtter op om barnets nærmeste zone for udvikling Vejledning i hvordan barnet pædagogisk støttes bedst i sin anvendelse af programmet. Rådgivning og vejledning til erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af PC-spil/Apps Udlån af PC-spil i aftalte perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling. Der er ingen ventetid på den 1. aftale. Derefter aftales besøg i Datateket med ca. 1-2 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 7-12 år pædagoger, støttepædagoger, ergo- og fysioterapeuter, audiologopæder, specialpædagogiske konsulenter og synskonsulenter 21

22 M14 Specialrådgivning arbejdsplads: Specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler Lovgrundlag Målgruppe Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 og100 Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Borgere med nedsat funktionsevne, der er i almindelig beskæftigelse eller deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ydelsen gives til borgere med fysisk og /eller psykisk funktionsnedsættelse Henvisning/henvendelse Henvisning sker fra Jobcenteret på et henvisningsskema, som fås ved henvendelse til CKV pr. telefon eller mail Ved henvisning skal der foreligge oplysninger om borgerens jobmæssige status med en beskrivelse af funktionsnedsættelsen. Henvisningen skal indeholde kontaktoplysninger til borger, virksomhed og jobkonsulent samt EANnummer. Jobcentret indhenter borgerens samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger og orienterer arbejdsgiver. Formål Indhold At udrede problematikker knyttet til arbejdet, afdække behovene for hjælp og derigennem optimere borgerens muligheder for beskæftigelse og/eller for at blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Hjælpen gives som specialrådgivning om arbejdspladsindretning, hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og afprøvning af kompenserende hjælpemidler. Ydelsens kan omfatte Henvisning og visitation Udrednings- og rådgivningssamtale med fastsættelse af mål og handlingsplan, evt. henvisning til andre fagpersoner, evt. etablering af tovholder internt/eksternt 22

23 Rådgivning af bruger, virksomhed og fagpersoner ved virksomhedsbesøg, besøg på rehabiliteringsinstitution, deltagelse i rundbordssamtaler m.m. Afprøvning og udlån af specielle arbejdsredskaber Levering og opsætning af hjælpemidler/udstyr Undervisning og/eller instruktion i anvendelse af hjælpemidler/udstyr. Udarbejdelse af rapport med resultat af udredning, vurdering af rehabiliteringsmuligheder, anbefalinger samt konkrete aftaler. Udredning/analyse og mål Terapeuten identificerer brugerens problemstilling og afdækker/ dokumenterer i nødvendigt omfang borgerens funktionsevne, ressourcer og begrænsninger med særlig vægt på erhvervsmæssige vilkår (indenfor ICF komponenterne krop, aktivitet og deltagelse, omgivelsesfaktorer og personlige faktorer). Terapeuten udformer i dialog med borgeren en vurdering af behovet for hjælpemidler og/eller arbejdspladsindretning. På baggrund af denne vurdering fastsætter borgeren og terapeuten målet for rådgivningen og laver en handlingsplan med aftaler for det videre forløb, herunder henvendelser/henvisninger til andre specialister, virksomhedsbesøg, rundbordssamtaler m.m. samt evt. anden foranstaltning. Mål fastsættes i dialog med borgeren ved 1. rådgivnings- og udredningssamtale. Målene skal udtrykke den forventede målbare effekt af rådgivningen i relation til udredningen og den forventede konkrete målbare effekt i forhold til aktivitet og deltagelse. En handleplan med angivelse af tidsperspektiv for rådgivningen skal være en del af målene. Ventetider Første udredningssamtale finder sted senest 1 måned efter henvendelse fra Jobcentret. 23

24 Værd at vide Ydelsens omfang og pris Eksterne samarbejdspartnere: Ansatte på kommunens jobcenter, arbejdsgivere, andre professionelle i borgerens rehabiliteringsforløb. Ydelsen gives af ergoterapeut eller fysioterapeut med særlige kompetencer indenfor området. Tid, indhold og omfang aftales med jobcenteret 24

25 M15 Faglig sparring på siddestillingsanalyser Lovgrundlag Lov om social service 112 Målgruppe Kommunale ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler til Personer med svære siddeproblemer Personer, der har svært ved at indtage og opretholde den siddende stilling Personer med fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse Personer, der er tryksårstruede eller har tryksår Henvisning/henvendelse Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet. EAN. nr. skal oplyses. Formål At støtte terapeuten i at nå frem til den mest optimale løsning At hjælpe med at opnå den optimale, funktionelle siddestilling, der tager udgangspunkt i brugerens ressourcer og funktionsevne Indhold På baggrund af undersøgelse og analyse foretaget i kommunen gives der faglig sparring på valg af produkter og tilpasning af kørestol. Det er en forudsætning for denne ydelse at forarbejdet er gjort i kommunen. Der skal foreligge egnet billedmateriale. I modsat fald vil der være brug for at foretage en udredning af borgerens forudsætninger for at sidde. Dette er ikke indeholdt i denne ydelse. Rådgivningen foregår ved et møde med to terapeuter fra CKV. Borgeren deltager ikke ved dette møde. Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CKV kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude Ventetider Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. 25

26 Værd at vide Den faglige sparring gives af ergo- og fysioterapeuter, som har specialiseret sig på siddestillingsområdet. Samarbejdspartnere er dels ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne, dels konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ydelsen er kendetegnet ved at det ofte drejer sig om komplekse problematikker, hvor der er brug for specialiseret ergo- og/eller fysioterapeutisk viden for at nå frem til en god løsning for borgeren at det ofte er meget langvarige og tidskrævende forløb, der kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi samt udvikling af og forebyggelse af tryksår at det kræver et indgående kendskab til, hvilke hjælpemidler der findes på markedet, og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle og el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropsstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af brugeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. Ydelsens omfang og pris Der betales pr. forbrugt time, min. 4 timer pr. sag.. 26

27 M16 Erfa-møder/netværksmøder Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Fagpersoner, der arbejder med hjælpemidler, biler og boligindretning, både ergo- og fysioterapeuter og andre sagsbehandlere (HK og socialrådgiver) fra de 10 fynske kommuner. Henvisning/henvendelse CKV indkalder til møde 2 x året indenfor hvert speciale, laver dagsorden, skriver referat af mødet og sender referatet ud efter mødet. Mødet foregår på CKV. Formål Indhold At deltagerne bliver holdt ajour med udviklingen indenfor de forskellige specialer. Ensartet sagsbehandling i forhold til lovgivningen. Det overordnede tema er erfaringsudveksling, vidensformidling og orientering om hvad, der foregår indenfor specialet. Alle deltagere bidrager aktivt på mødet med erfaringer fra praksis. Emnerne kan være information om ny lovgivning afgørelser fra ankestyrelsen (principafgørelser) nye produkter gennemgang af nye produkter i udstillingen referat fra kurser, konferencer og messer oplæg fra andre samarbejdspartnere fx læge fra Sårambulatoriet, OUH, bilforhandler, konsulent fra hjælpemiddelfirma m.m. Dialog om hvilke behov fagpersonerne har i forhold til kurser, temadage og nye ydelser, CKV kan tilbyde. Værd at vide 27

28 M17 Vidensformidling: Kurser og temadage Målgruppe Ergo- og fysioterapeuter og andre som arbejder med hjælpemidler, biler, boligændringer og bevilling heraf, samt med relaterede emner som arbejdsmiljø, forflytning m.m. Brugere samt pårørende til handicappede Andre faggrupper (sundhedspersonale, arkitekter, pædagoger, personlige hjælpere m.fl.) Henvisning/henvendelse Der planlægges ca. 2 kurser / temadage om året Formål Indhold At give fagpersoner, brugerne og deres pårørende undervisning i hvilke hjælpemidler, der findes, lovgivning på området og en teoretisk baggrund for hvornår og hvorfor, der bør anvendes hjælpemidler og erfaringer med produkterne. At informere om Mobilitets tilbud til fagpersoner, brugere og pårørende. Ydelsen består af Finde et aktuelt kursusemne og udvikle et koncept Planlægning af kurset (herunder udsendelse af invitationer etc.) Forberedelse af undervisningen, herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale Klargøring af undervisningslokale, AVhjælpemidler og andre hjælpemidler Selve undervisningen Kurser kan handle om Siddestillingsanalyse Tryksårsforebyggende puder og madrasser Boligændringer og -indretning Forflytningskurser for professionelle eller for forældre til børn med handicap Lovstof ( 112, 113, 114 og 116) og LAB-loven 76,77 og 100 Kommunikation og formidling af et budskab til borgere og faglige samarbejdspartnere Fremmede kulturer 28

29 Temadage kan handle om Tunge brugere og hjælpemidler Trykaflastende sædepuder Kørestole m.v. Ventetider Værd at vide Ikke aktuelt Kurser og temadage er indtægtsdækkede ydelser. 29

30 M 19 Vejledning og undervisning i forflytning af børn med handicap Lovgrundlag Målgruppe: et tilbud til forældre m.fl. AT-vejledninger Forældre, aflastningsfamilier, hjælpere og ergo-/ fysioterapeuter. Henvisning/henvendelse: Henvisning fra forældre, aflastningsfamilie, ergo-/ fysioterapeuter og/eller den kommunale sagsbehandler. Henvendelse skal være godkendt af betalende kommune. Private kan ikke købe ydelsen hos CKV. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til Mobilitet, CKV. Ved henvisning skal der foreligge oplysninger om barnets funktionsnedsættelse og en kort beskrivelse af de aktuelle forflytningsproblematikker. Henvisningen skal endvidere indeholde kontaktoplysninger på forældre og relevante personer omkring barnet, herunder fx aflastningsfamilie, kommunal sagsbehandler, ergoterapeut mv. Kommunens EAN-nummer oplyses desuden mhp. fakturering. Formål: At give forældre, hjælper og/eller aflastningsfamilie teoretisk og praktisk viden om at forflytte, løfte og bære deres barn med handicap, så de oplever forflytningerne mindre belastende og kan forebygge/undgå belastningsskader. Indhold: Gennemgang og analyse af forflytninger Udarbejdelse af kort referat eller rapport Undervisning i konkrete forflytninger Undervisning i brug af forflytningshjælpemidler Undervisning i hensigtsmæssige arbejdsstillinger 30

31 Ventetider: Værd at vide: Ydelsens omfang og pris Undervisningen foregår, hvor barnet har ophold, i hjemmet eller hos aflastningsfamilie. Ansøger kontaktes indenfor 14 dage og kan forvente første hjemmebesøg indenfor 1-2 mdr. Ydelsen gives af ergo-/fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området. Kommunal terapeut kan deltage. Det er muligt at vælge dele af ydelsen. Der betales pr. forbrugt time. Første udrednings- og rådgivningssamtale: Tidsmæssigt omfang 1-2 timer + transporttid. Tidsforbruget i sagen vil afhænge af, hvor mange dele af ydelsen der ønskes. 31

32 M20 Sikker personbefordring i bus Lovgrundlag Færdselslovgivningen, Detailforskrifter for køretøjer, Arbejdstilsynets AT vejledninger. Målgruppe Institutioner der arbejder med transport af borgere i busser. Personale, der arbejder med biler og særlig indretning. Andre faggrupper, f.eks. taxavognmænd. Henvisning/henvendelse Alle fagpersoner kan henvende sig. Elektronisk henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk. Formål At personalet har viden om lovgivning og sikkerhed i forbindelse med transport af borgere i busser. Indhold Konkret afprøvning i egne biler/busser. Varighed efter behov men typisk 4-5 timer. Undervisning i gældende lovgivning. Undervisning i arbejdet med fastspænding af hjælpemidler. Undervisning i korrekte arbejdsstillinger. Ventetid Afhængig af antal indkomne sager, men ca. 2 måneder. Værd at vide Ydelsen afregnes time for time plus kørsel. CKV kan ikke stille bus og fastspændingsudstyr til rådighed i undervisningen. Der bliver udarbejdet undervisningsmateriale alt efter ønsket indhold. Undervisningen udføres af en ergoterapeut. 32

33 M21 Arbejdsmiljørådgivning- nedbring sygefravær Lovgrundlag Arbejdsmiljølovgivningen Målgruppe Personale på kommunale og regionale tilbud, hvor der bor borgere med en psykisk- og/eller fysisk funktionsnedsættelse Henvisning/henvendelse Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, personale Formål At sikre medarbejdernes arbejdsmiljø under hensyntagen til den pædagogiske målsætning, hvor der tages højde for de særlige fysiske og psykiske udfordringer borgeren har. At nedbringe arbejdsbetinget sygefravær. Indhold Afklaring af den specifikke problematik ud fra samtale med relevante medarbejdere. Observation og dataindsamling på arbejdsstedet med personalet hos borgeren. Analyse. Rapport med analyse og løsningsforslag ift. den specifikke problematik. Gennemgang af rapport sammen med relevante medarbejdere og leder. Plan for implementering af nye procedurer sammen med ledelse og medarbejderrepræsentanter. Undervisning i relevante arbejdsmetoder og teknikker. Opfølgning i implementerings fasen. Opfølgende undervisning af nyansatte/vikarer med aftalte intervaller eller efter behov. Ventetid Pris Værd at vide Ca. 1 måned Der afregnes pr. forbrugt time. Der gives et overslag over forventet timeforbrug, inden sagen sættes i gang. Eksempler på løsninger: rådgivning om hjælpemidler inddragelse af velfærdsteknologi undervisning i fx forflytningsteknik 33

34 IKT-OMRÅDET

35 INDHOLD Basisydelser - Abonnement IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager... 1 IKT 2 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS... 4 IKT 3 Åben rådgivning, åbent hus i IKT- udstillingen... 7 IKT 4 Åben rådgivning Kontakt IKT pr mail eller telefon... 8 IKT 5 Specialtilpasning af hjælpemidler i forhold til IKT-sagerne IKT 6 Erfa-møder / netværksmøder Tilkøbsydelser - Ad hoc IKT 7 Specialrådgivning vedr. kognitive hjælpemidler IKT 8 Vidensformidling Kurser og temadage om IKT IKT 9 Specialrådgivning arbejdsplads skriftsproglige vanskeligheder Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation i forbindelse med at fastholde et job, at vende tilbage til -eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet IKT 10 Undervisning og konsulentbistand til personale, som arbejder med en borger, der allerede har fået bevilget og implementeret et kommunikationshjælpemiddel efter 112 og Ydelser pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

36 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager Lovgrundlag Lov om social service 12, 112 og 113 Lov om specialundervisning for voksne Målgruppe Børn og voksne med nedsat kommunikationsevne fx Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Mundtlig og skriftlig kommunikation Voksne med væsentlig nedsat læseevne med behov for IT-kompenserende hjælpemidler og forbrugsgoder Børn og voksne med behov for særlig betjening og/ eller indretning af arbejdsplads for brug af computer eller andre kommunikationsprodukter Børn og voksne med behov for teknisk bistand til vedligeholdelse af IKT hjælpemidler og forbrugsgoder efter bekendtgørelsens 4 / 112 og 22,23,24, dvs. med helt eller delvis finansieret egenbetaling Henvisning/henvendelse Formål Indhold Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Borgere, der kontakter CKV direkte, orienteres om sagsgang i henhold til aftale med kommune Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet At støtte eller kompensere kommunikationen hos børn og voksne med nedsat kommunikationsevne, så borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i kommunikationssammenhænge. Vejledning om det generelle rådgivningsforløb i forhold til alternativ og støttende kommunikation 1

37 Beskrivelse af aktivitets- og kommunikationsproblemer / -vanskeligheder. Information om konkret lovgivning ved henvisning af en sag Information om det teoretiske grundlag og referencer indenfor det faglige, tværfaglige og lovgivningsmæssige område Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse med udgangspunkt i kommunikation Analyse og vurdering af egnede hjælpemidler Fastsættelse af mål og udarbejdelse af handleplan / rehabiliteringsplan, dvs. at sikre at specialrådgivningen baseres på borgerens hele livssituation og beslutning og består af en koordineret, sammenhængende indsats. Afprøvning / afprøvningsforløb inkl. instruktion eller undervisning Skriftlig rapport til borgerens hjemkommune Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til it-udstyr og programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og testning af it-udstyr og programmer, med sigte på anvendelse af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisning til pårørende og/ eller personale i brug af kommunikationshjælpemidler ved afprøvning og implementering, evt. hold- eller gruppeundervisning. 2

38 Rådgivning ved problemstillinger opstået efter sagens afslutning Teknisk bistand (hotline), såvel it-faglig som almen teknisk, under og efter rådgivningsforløbet er sluttet Ventetider Værd at vide Ansøger indkaldes indenfor 1-3 mdr. Der foretages en prioritering ud fra prognose og funktionsevne. Ydelsen gives af et tværfagligt team bestående af: ergoterapeut, talepædagog, kommunikationslærer samt it-tekniker med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. Der følges op på sager hvis kommune eller borger henvender sig. CKV er Visoleverandør på området 3

39 IKT 2 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS Lovgrundlag Lov om socialservice 12, 112 og 113. Lov om specialundervisning for voksne Målgruppe Henvisning/henvendelse Formål Indhold Personer der har dysartri eller væsentligt nedsat motorisk funktionsevne på grund af ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Henvisning fra logopæd fra OUH Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, Mobilitet. At give borgeren med ALS mulighed for og midler til at kommunikere med andre mennesker så optimalt og så længe som muligt. Rådgivning / vejledning / kompenserende undervisning Et rådgivnings-/vejlednings- og undervisningsforløb i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Borgeren og de pårørende orienteres om, hvorledes sygdommen kan påvirke det ekspressive sprog og den motoriske regression Holdundervisning ved talepædagog og inddragelse af de pårørende. Undervisning i kommunikationsstrategier. Pårørende /hjælpere undervises i at kommunikere med personer uden ekspressivt sprog. Såvel teknologiske som ikke-teknologiske kommunikationshjælpemidler præsenteres. Teknologiske kommunikationshjælpemidler Ønskes IT-baserede kommunikationshjælpemidler, inddrages det tværfaglige IKTteam. Det aftales hvilket udstyr, der skal afprøves. Afprøvning iværksættes. 4

40 Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til itudstyr og programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og testning af it-udstyr og programmer med sigte på anvendelse af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisningsforløb i brugen af udstyret. Pårørende/hjælpere instrueres i brugen af udstyret ved implementeringen. Øvrige kommunikationshjælpemidler Supplerende materiale udarbejdes (bogstavtavler billedtavler) Der undervises i metoder og strategi ved brug af disse hjælpemidler. Ventetider Værd at vide Ingen ventetid. En ALS-sag behandles altid som en hastesag. Sygdommen er hurtig progredierende. Behovet for undervisning og hjælpemidler ændrer sig løbende. Der er behov for kontinuerlig specialrådgivning i forhold til ændringer i funktionsevne. Ydelsen gives af 5

41 et tværfagligt team bestående af: ergoterapeut, talepædagog og it-tekniker med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. Samarbejdspartnere Der samarbejdes med kommunale fagpersoner, så indsatsen koordineres. Der samarbejdes med Rehabiliterings Center for Muskelsvind, såvel med konsulent som med psykolog. Respirationscenter Syd Øvrige relevante samarbejdspartnere inddrages efter aftale 6

42 IKT 3 Åben rådgivning, åbent hus i IKT- udstillingen Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Borgere fra de fynske kommuner Ansatte i de fynske kommuner Studerende fra institutioner i de fynske kommuner Andre faggrupper såsom plejepersonale, pædagoger m.fl. fra de fynske kommuner Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på IKT kan henvende sig i åbent hus den 1. torsdag i måneden fra kl Formål At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. Indhold Ventetider Værd at vide Ydelsen omfatter Personlig rådgivning til børn og voksne / ansatte i kommunerne / studerende / andre faggrupper om hjælpemidler og brugen heraf Rådgivning om sagsgang og lovgivning Mulighed for at afprøve hjælpemidler, samt udlån af visse hjælpemidler i 1 måned. Udstillingen omfatter IKT hjælpemidler Kognitive hjælpemidler Betjeningsudstyr til computer Alternativ og supplerende kommunikationsudstyr Ingen ventetid Ydelsen gives af en ergoterapeut med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. 7

43 IKT 4 Åben rådgivning Kontakt IKT pr mail eller telefon Lovgrundlag Lov om social service 12 Målgruppe Alle som har behov for rådgivning, herunder Ansatte i de fynske kommuner f.eks. sundhedspersonale, pædagoger m.fl. Studerende fra de fynske kommuner Borgere fra de fynske kommuner, der har tegnet abonnement på IKT Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner fra de fynske kommuner kan ringe i vores telefontid mandag torsdag fra Alle borgere og fagpersoner i de fynske kommuner kan sende til Formål Indhold Ventetider At lette adgangen til rådgivning og vejledning At rådgive og vejlede borgere og fagpersoner om hvilke IKT-hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om IKT-hjælpemidler Rådgivning og vejledning om IKT-hjælpemidler, samt lovgivning på området. Videreformidling af skriftligt materiale, f.eks. brochurer, lovstof, retningslinier for sagsbehandling m.v. Vejledning om metode i god hjælpemiddelformidling (8-trins-modellen og ICF) Udlån af hjælpemidler til afprøvning i 1 måned Henvisning til andre fagpersoner og myndigheder Sparring i IKTsager Ingen ventetid 8

44 Værd at vide Rådgivning pr. telefon og varetages af ergoterapeuter med specialviden inden for IKTområdet 9

45 IKT 5 Specialtilpasning af hjælpemidler i forhold til IKT-sagerne Lovgrundlag Lov om social service 112 og 113 Målgruppe Henvisning/henvendel se Formål Indhold Ventetider Værd at vide Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler Personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Institutioner for borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes elektronisk til CKV, IKT-teamet At tilbyde specialrådgivning i forhold til tekniske problemer. Ydelsen omfatter Rådgivning og vejledning om tekniske problemstillinger Reparation og reinstallation af IKT hjælpemidler Rådgivning om specialtilpasning af hjælpemidler Rådgivning om sagsgang og lovgivning ved reparation og specialfremstillinger Eksempler på specialløsninger: Fastgørelsessystemer til kommunikationsudstyr og særlige kontakter til aktivering af kommunikationsudstyr. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Ydelsen gives af IT-tekniker fra CKV Mobilitet og eksterne firmaer. Samarbejdspartnere er Ergo- eller fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling.. Ergo- og fysioterapeuter og andre fagpersoner, der er ansat på institutioner og specialskoler på Fyn og øerne. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer Ingeniørstuderende fra SDU. Ydelsen er kendetegnet ved 10

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Svendborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Svendborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Svendborg Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Faaborg-Midtfyn Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Faaborg-Midtfyn Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Nyborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Nyborg Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Nyborg Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der

Læs mere

Ydelseskatalog Assens Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Assens Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Assens Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Langeland Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Kerteminde Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Nordfyns Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Nordfyns Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Nordfyns Kommune Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Kerteminde Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Kerteminde Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Kerteminde Kommune Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV),

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Ærø Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Odense Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Odense Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Nordfyns Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nordfyns Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nordfyns Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Kerteminde Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Ærø Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder

Læs mere

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Ærø Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Ærø Kommune Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder

Læs mere

Odense Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Odense Kommune. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Odense Kommune Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der

Læs mere

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Langeland Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Langeland Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog Ydelseskatalog 2018 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2018 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger

Læs mere

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT

Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog. Ydelseskatalog Mobilitet & IKT. Mobilitet & IKT Mobilitet & IKTs fulde ydelseskatalog Ydelseskatalog 2019 Mobilitet & IKT Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2019 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Ærø Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Ærø Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET

Ydelseskatalog Odense Kommune IKT-OMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Odense Kommune IKT-OMRÅDET IKT-OMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement Basisydelser - Abonnement... 2 IKT 1 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Kerteminde Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog Odense kommune MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 Odense kommune MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2012 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET INDHOLD Basisydelser - Abonnement M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager... 3 M2 Biler. Specialrådgivning

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Specialrådgivning Hjælpemidler til børn og voksne, afprøvning og tilpasning. Siddestillingsanalyse Trykmåling Boligrådgivning Handicapbiler Gangtest Generel rådgivning Hot

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut

Anita Hinge, Fysioterapeut. Tlf.: Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Tlf.: Lotte Haugaard, Ergoterapeut Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Boligrådgivning, siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi,

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf.

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf. Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

Odense Kommune. Ydelseskatalog Hørerådgivningen. Hørerådgivningen

Odense Kommune. Ydelseskatalog Hørerådgivningen. Hørerådgivningen Odense Kommune Ydelseskatalog 2018 Hørerådgivningen Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2018 Indledning Indledende bemærkninger: Der er i ydelseskataloget ingen betydende

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Gældende fra maj 2017 Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning 1 2 Politiske målsætninger Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune lægger vægt på, at du bevarer dine

Læs mere

Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Ydelseskatalog Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Rammeaftalen 2015 1. Indledning 1.1 Forord s. 3 1.2 Specialrådgivning s. 3 1.3 Faglige

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem.

Kommunernes opgaveløsning på området Opgaveløsningen er meget forskellig kommunerne i mellem. Baggrund om ViSP samarbejdet Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) er oprettet 1. august 2003 ved en sammenlægning af de hidtidige Specialskoler for Voksne i Næstved og i Nykøbing F. Borgerne har fri

Læs mere

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling

Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Valg af siddehjælpemiddel Del 2 Skemaet bygger på Den canadiske Model som metode i hjælpemiddelformidling Brugernavn: Påbegyndt dato: Afsluttet dato: CPR.: Udfyldt af: 4. analyse H. Opsummering af relevante

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019)

Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019) Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019) Kvalitetsstandarderne for høreområdet er en serviceinformation til borger om, hvilken hjælp der kan forventes. Borger/pårørende/fagpersoner

Læs mere

BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION

BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION BOLIGER FOR ÆLDRE & HANDICAPPEDE SERVICEDEKLARATION 1 2 HJÆLP TIL INDRETNING AF BOLIGEN TIL BORGERE MED VARIGT NEDSAT FYSISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSEVNE SERVICEINFORMATIONER FOR BOLIGÆNDRIN- GER EFTER

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

SPECIALHOSPITALET.DK SPECIALHOSPITALET. for Polio- og Ulykkespatienter. Specialiseret tværfaglig rehabilitering af polio- og ulykkespatienter

SPECIALHOSPITALET.DK SPECIALHOSPITALET. for Polio- og Ulykkespatienter. Specialiseret tværfaglig rehabilitering af polio- og ulykkespatienter SPECIALHOSPITALET.DK SPECIALHOSPITALET for Polio- og Ulykkespatienter Specialiseret tværfaglig rehabilitering af polio- og ulykkespatienter 2 Tværfaglig specialiseret rehabilitering Specialhospitalet for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

IKH. Specialrådgivningen for VISO, IKH Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 IKH INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP

IKH. Specialrådgivningen for VISO, IKH Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 IKH INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP Specialrådgivningen for VISO, Koordinering af Specialrådgivning Nyborg den 19. juni 2019 KOORDINERING AF SPECIALRÅDGIVNING FOR VISO VISO Specialrådgivning for VISO, til alle landets kommuner Fagpersoner

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab

Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab Specialudredning og specialrådgivning til børn og unge med kombineret syns- og høretab I denne pjece kan du læse en

Læs mere

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2016. Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder Visitationen

Kvalitetsstandarder Visitationen 2018 Kvalitetsstandarder Visitationen Hjælpemidler og APV HOLSTEBRO KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1. 112 genbrugshjælpemidler...3 2. 112 Personlige hjælpemidler...6 3. 113 B midlertidige

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune

Ydelseskatalog 20. Faaborg Midtfyn Kommune Ydelseskatalog 20 Faaborg Midtfyn Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap vi hjælper jer på vej Specialrådgivning familie rådgivning Esbjerg Kommunes Logo Børn & Kultur November 2011 1 Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse efter Lov om

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Midlertidige eller varige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler Lov om Social Service 113 Forbrugsgoder

Læs mere

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd

Indledning Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd Indledning For at højne trivslen på de sociale centre i Region Syddanmark tilbydes hjælp fra en målrettet konsulentfunktion, som hedder Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd. Trivsel og Arbejdsmiljø i Syd sigter

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32

Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Særlig dagtilbud efter servicelovens 32 Definering af Særlig behov Særlig dagtilbud tilbydes børn med betydelig og/eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Alle børn skal have mulighed for

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Boligindretning Lovgrundlag Lov om Social Service 116 Visitation Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs Visitation, der sikrer, at ansøgningen koordineres

Læs mere

Sag: P Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd

Sag: P Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd Sag: 27.00.00-P23-2-16 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2017 Skanderborg Kommune. Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard for udlånshjælpemidler... 7

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere