SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE Institut for Sundhedstjenesteforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE Institut for Sundhedstjenesteforskning"

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET, ODENSE Institut for Sundhedstjenesteforskning Notat fra IST s forskningsledermøde den 21. marts 2012 kl Til stede: Fraværende: Arja Aro (AA), Mickael Bech (MB), Kim Brøsen (KB), Claus Ekstrøm (CE), Helle Johannessen (HJ), Jens Olsen (JO), Jens Søndergaard (JS), Jesper Bo Nielsen (JBN), Bernard Jeune (BJ) samt Ellinor Kruse (EK) Kaare Christensen (KC), Philippe Grandjean (PG), Jørgen Riis Jepsen (JRJ). Dagsorden: 1. Undervisning 2. Status på IST s økonomi Nye stillinger/ansættelser (ordinære og eksterne midler) 4. Strategi for institut og forskningsenheder 5. Orientering fra Ledelsesgruppen/SUND 6. Bordet rundt (kort om emner af fælles interesse), herunder Det unge akademi APV Forskningsenhedernes hjemmesider Eksterne midler forretningsgangen på IST IST-møder for nyansatte 7. Eventuelt herunder næste møde Ad 1 Undervisning BJ: Uddannelseskoordinatorer på IST har afholdt et møde, hvor bl.a. registrering af STÅudløsende undervisning blev gennemgået. Ledelsesmæssigt er interessen knyttet til, at IST får afregning for alt afholdt undervisning. På forskningslederniveau arbejder flere enheder med mere detaljerede opgørelser med det formål at synliggøre de mange forskellige uddannelses- og undervisningsmæssige opgaver, der ikke fremgår af opgørelsen over konfrontationstimer. AA: Sundhedsfremme benytter et skema fra IOB til at registrere undervisning og eksamensopgaver. MB: Sundhedsøkonomi arbejder også med et halvårligt norm-skema, som hver medarbejder udfylder. Både AA og MB deler gerne dette med BJ til brug for at etablere et nyt system til registrering af eksaminering. BJ: Institut for Psykologi kommer til at høre under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og det vil naturligvis afføde en del nye uddannelsesmæssige tiltag, hvor IST kan indgå. Dertil kommer Klinisk Farmaci. BJ uddelte oversigten over fakultetets forskeruddannelsesprogrammer, hvor IST for øjeblikket er ansvarlig for omkring 50% af kurserne. Enkelte kurser er blevet aflyst pga. for få tilmeldte og fra flere sider blev der opfordret til at overveje om annonceringen i disse tilfælde skulle ud til en bredere kreds. HJ fortalte at HMS havde haft succes med at benytte sig af interne mailinglister på hhv. ph.d.- forskningsledermødet docx

2 studerende og andre vejledere for at gøre opmærksom på ledige pladser på kurserne. JBN foreslog, at kursusudbydere kunne overveje en bredere målgruppe, og eksempelvis indbefatte prægraduate fra SUND og muligvis ph.d.-studerende fra Samfundsvidenskab. Der var spørgsmål til niveauet på Biostatisk 1-kurset. Baggrunden er at nogle danske såvel som udenlandske ph.d.-studerende har gennemført kurser i biostatistik som en del af deres kandidatuddannelse. CE er i gang med at afdække problemet. I forbindelse med inddragelse af eksempler i biostatistik undervisningen, efterlyser AA flere brugbare eksempler til ph.d.-studerende med baggrund i sundhedsfremme og forebyggelse. JBN: Tallene for kvote 2 ansøgninger er netop opgjort. 12 % flere har søgt på SDU. Det er psykologi, jura, medicin og farmaceut-uddannelsen på SUND, der har modtaget flest kvote 2 ansøgninger. JBN: BA i folkesundhedsvidenskab har fået 13 ansøgninger til kvote 2 med SDU som førsteprioritet, modsat 3 i Der er i alt 72 kvote 2 ansøgere til folkesundhed ved SDU. AA: Med baggrund i henvendelserne på nuværende tidspunkt omkring påbegyndelse af kandidatuddannelsen i Folkesundhed ser interessen ud til umiddelbart at være den samme som sidste år. Ad 2 Status på IST s økonomi Udgiftsniveauet vedr. annuum og DVIP-midler er overført og vil figurere på næste måneds kontoudskrift. Det budgetterede udgiftsniveau for 2012 er uændret i forhold til På lønsiden forventes et lavere forbrug, bl.a. begrundet i ubesatte stillinger, eksempelvis blev kun et at de opslåede professorater i klinisk farmaci besat 1. marts. Midlerne på Studierejsekontoen forbliver uændret i Ansøgninger om midler til studierejser og konferencer er behandlet, og alle ansøgere har netop fået besked. Omkring 2/3 af midlerne for 2012 er uddelt. Flere ph.d.-studerende og yngre medarbejdere er gode til at søge midler og har også succes med det. Det har en positiv indvirkning på driften. Det skal vi støtte op om. På IST er en del af forskeruddannelsen, at de ph.d.-studerende skal skrive ansøgninger om projektpenge. MB foreslår en workshop for ph.d.-studerende og yngre forskere, hvor målet er at høre om fondsansøgninger, tips til gode ansøgninger, arbejdsgange, overholdelse af formalia samt om mulighederne for at søge om midler til f.eks. udlandsophold, studentermedhjælp o.a. Til workshoppen kunne der også være mulighed for erfaringsudveksling. Der var enighed om at det ville være et godt initiativ, og JBN vil iværksætte en proces i forhold til dette. Ad 3 - Nye stillinger/ansættelser (ordinære og eksterne midler) Siden sidst: Helle Reintoft Andersen er ansat som ny enhedssekretær på Forskningsenheden for Almen Praksis. Hun har flere års administrativ erfaring fra professionshøjskolen METROPOL. Hun starter den 10. april. For at skabe en større synergi blandt sekretærgruppe kommer sekretærerne nu til at sidde dør om dør. Det tilstræbes, at der således er mulighed for at eliminere eventuelle overlap. Professorat i klinisk farmakoepidemiologi genopslås med en bredere profil. forskningsledermødet docx

3 Seniorforskerstillingen på CMSS er besat med Sisse Grøn for 1 år. Johannes Gaub er ansat som klinisk lektor hos FIKS. Han er ansat for 3 år. Hans opgave bliver at være bindeled mellem Center for Kvalitet i Middelfart og FIKS i Odense. Arbejdssted bliver Middelfart. Hos Almen Praksis er Jon Eik Zwisler ansat i en 1-årig post.doc. stilling med hovedvægt på opgaven som undervisningskoordinator. Han skal supplere Niels Damsbo, som har ønsket at reducere sin arbejdstid til 1 dag om ugen. Niels Bentzen stopper den 31. august for at gå på pension. Jørgen Nexøe har reduceret sin ansættelse til 2 dage om ugen grundet etablering af egen lægepraksis. Brian Køster er startet som erhvervs ph.d. Det er et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. JBN og JS er vejledere. Michael Thinggaard er indskrevet som ph.d.-studerende hos Epidemiologi. Tony Jæger Pedersen er indskrevet som ph.d.-studerende hos FIKS Inge Petersen og Anna Oksuzyan (begge post.doc.) har fået forlænget deres ansættelse på Epidemiologi. I Esbjerg har været opslået en post.doc. stillingen inden for RISK. Profilen var lagt an på risk perception og risk communication. Der var 11 ansøgere til stillingen. Ansøgerbaggrundene var meget varierede. CMSS er indfusioneret under Sundhedsfremme. CMSS placeres organisatorisk som et selvstændigt center med egen økonomi under Sundhedsfremmes ledelse med AA som forskningsleder. Jørgen Riis Jepsen fritages derfor for ledelsesopgaver og vil frem til september 2012 bruge sin tid på forskningsopgaver. Fra september planlægges at Jørgen overgår til en 20%-stilling. Der er afholdt møder med Søfartsstyrelsen, hvorefter separat økonomi og regnskab fastholdes, ligesom CMSS fortsat vil have en selvstændig strategi og hjemmeside. JBN takkede Jørgen for indsatsen. Det har ikke været uden vanskeligheder at fastholde forskningsindsatsen på området. JBN udtrykte glæde ved Jørgen også fremadrettet vil være med til at fastholde og udbygge CMSS som et stærkt forskningsmiljø for maritim sundhedsforskning. Samtidig bød JBN AA velkommen om bord, og så frem til at man i endnu højere grad kunne få synergi ud af samarbejdet mellem CMSS og Sundhedsfremme. Ad 4 Strategi for institut og forskningsenheder Strategiprocessen på SDU fortsætter nu på institutniveau. Der er brugt en del ressourcer på at identificere Interessenter Nøgletemaer KSF (kritiske succesfaktorer) JBN bemærker at udfordringen bliver at kunne identificere sig selv i SUND s nøgletemaer. Tre konkrete temaer IST som institut kan identificere sig med er: Sygdom og sundhed sættes ind i et bredere folkesundhedsperspektiv og bidrag til nye strategier i sundhedsvæsenet Udbygning af translationel og praksisorienteret sundhedsforskning Videreudvikling af samarbejdet med OUH, det regionale sundhedsvæsen og det omgivende samfund. forskningsledermødet docx

4 I forbindelse med de afholdte MUS-samtaler med forskningslederne blev det aftalt at udarbejde en forskningsstrategi for hver enhed. Strategierne udmøntes i en samlet IST-strategi. Det bliver en udfordring for IST at fremkomme med en overordnet strategi, hvor alle enheder kan genkende sig selv, og samtidig være konkret. AA foreslår at de bløde værdier også tænkes ind i enhedernes strategi, dvs. emner som synlighed, kompetencer og infrastruktur. CE forestiller sig, at strategien også skal indeholde konkrete mål, der efterfølgende kan evalueres. MB: Den overordnede strategi bør vise hvordan vi udnytter den synergi, der er mellem de mange miljøer; eksempelvis: Delte stillinger Karriereplanlægning Erfaringsudvekling Et andet mål kunne også være af mere økonomisk karakter. HJ mener at man ikke kun skal fokusere på outcome, men også på selve strategien. AA foreslår et kortere møde ifm. forskningsledermødet for at diskutere forskningsstrategi på tværs af enhederne. MB bifalder idéen: Strategien skal være konkret. Medarbejdernes inddragelse med henblik på størst muligt ejerskab kunne ske på sommerens IST- Forum. Det overvejes at initiere processen i en mindre gruppe medarbejdere. Ad 5 - Orientering fra ledelsesgruppen/sund Intet nyt, idet der ikke har været til møde siden sidste forskningsledermøde den 26. januar. Ad 6 Bordet rundt JBN orienterede om det Det unge akademi, hvor der er ansøgningsfrist den 15. april. Det Unge Akademi er en ny uafhængig platform for unge forskere inden for alle videnskabsgrene. De optagede medlemmer får et 5-årigt medlemskab, og der optages otte nye medlemmer hvert år. Forskningslederne opfordres til at se efter mulige kandidater. Eksterne midler forretningsgang på IST er udarbejdet og blev omdelt og den findes på intranettet (=SDUnet) vejledningen blev omdelt på mødet. IST-møder for nyansatte: Datoerne er fastsat til den 16. april kl og den18. juni APV (ArbejdsPladsVurdering) forventes udsendt snart dog kun i Odense. Der er to dele: en fysisk APV og en psykisk APV. Kun den psykiske er anonym. Den er kortere end tidligere, og det forventes at man kan besvare APV en på godt 10 minutter. Kun arbejdsmiljøgruppen har adgang til besvarelserne efterfølgende. På baggrund af APV en udarbejdes konkrete handlingsplaner. JBN skal til møde med arbejdsmiljørepræsentanter på resten af SDU fredag den 23. marts, hvor han skal fremvise den udarbejdede APV. JBN forventer, at den kommer til at danne grundlag for en fremtidig APV, der kommer til at dække hele Syddansk Universitet. EK: Jf. SDU s retningslinjer for hjemmesiderne skal al Information på den engelske version af hjemmesiden være på engelsk, ligesom den danske version af hjemmesiden skal være på dansk. Hjemmesiden skal som minimum foreligge på dansk. Hvis målgruppen af de to forskellige hjemmesider ikke er identiske, skal der ikke nødvendigvis stå den samme tekst. Så bør hjemmesiden tilpasses målgruppen. Enkelte hjemmesider trænger til et sprogligt eftersyn. forskningsledermødet docx

5 JBN opfordrer til at forskningslederne er opmærksomme på de netop annoncerede kompetencemidler, som oftest søges af TAP-gruppen. JBN: Der vil være fokusgruppeinterviews med forskellige medarbejdergrupper ifm. NYT SUND. JBN er blevet bedt om at fremkomme med repræsentanter fra hver medarbejdergruppe. KB: Den 1. marts begyndte Lise Aagaard som professor i klinisk farmaci. Der forventes stor undervisningsaktivitet i MB har bl.a. i samarbejde med CAST søgt TrygFondens midler ifm. Center for research into the well-being of children and youth. Projektet er nu i prækvalifikationsrunden. HJ: HMS har deltaget i et samarbejde i Oslo om benchmarking. Det har været ressourcekrævende, men lærerigt. Erfaringerne har været mange. En af dem er Keep it simple. I forbindelse med samarbejdet er der også opstået inspiration til nye udviklingsprojekter. CE: Biostatistik har haft et internt afdelingsmøde, hvor afdelingen ifm. lederskifte har arbejdet med kulturen, vision og strategi. JS opfordrer til at formalia overholdes, når der skrives ansøgninger til det Regionale Strategiske Forskningsråd. Hvis ikke, er der en risiko for at ansøgningen sorteres fra. JBN: Fakultetet vil i den kommende strategi pege på det kommunale område som et satsningsfelt. KL er netop kommet med sit sundhedsudspil (medsendes dette referat). Der er mange muligheder for IST, enten alene eller i samarbejde med andre institutter. Opgaven er at være klar, når mulighederne kommer. Ad 7 - Eventuelt herunder forårets møder Forårets forskningsledermøder holdes fortsat den 4. torsdag, såfremt ikke andet er angivet. Indkaldelser er udsendt via Outlook dagsordener udsendes ca. 1 uge før møderne. Forskningsledermøder - forår 2012: Dato: Tid: Sted: Bemærkninger: Torsdag den 26. april WP9A-1.21 TIDLIG START, KORT MØDE Mandag den 21. maj WP9A-1.21 Institutleder forhindret torsdag 24/5 Torsdag den 28. juni WP9A-1.21 forskningsledermødet docx

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT

HEALTH AARHUS UNIVERSITET NOTAT Møde den: 15. juni 2017 kl. 13.00 16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Claus Vinther

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen.

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 9. november 2017 Sted: WP 19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard

Læs mere

Januar Årshjul for Uddannelse og Kvalitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet februar marts

Januar Årshjul for Uddannelse og Kvalitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet februar marts Januar Årshjul for Uddannelse og Kvalitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Januar primo Afholdelse af OSCE Embedseksamen, mundtligt og skriftligt januar Frist for indsendelse af specialekontrakter

Læs mere

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv.

JBJ gav udtryk for, at buen er spændt i forhold til, at der arbejdes meget i US, og der derfor er behov for en dialog omkring opgavefordeling mv. Side 1/5 Mødedato: tirsdag den 21. november 2017 kl. 12-14 Mødested: Rektoratets mødelokale Mødeemne: LSU/LAMU-møde Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, Jesper Bo Jensen (deltog

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 2. september 2014 kl i 097

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 2. september 2014 kl i 097 Dato: 26. august 2014 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 2. september 2014 kl. 13.00-15.15 i 097 Dagsorden: 1. Opfølgning

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

595forskningspublikationer198ansatte

595forskningspublikationer198ansatte Nøgletal 28-213 Institut for Regional Sundhedsforskning 595forskningspublikationer198ansatte 4centre345peerreviewedartikler 21professorer 4enheder68Ph.d.studerende Indholdsfortegnelse Vision. 3 Forskning

Læs mere

Bilag: handleplan og rektors oversigt

Bilag: handleplan og rektors oversigt Møde den: 8. februar 2018 kl. 14.00-16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ole Bækgaard, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Claus Vinther

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET

HEALTH AARHUS UNIVERSITET Møde den: 30. juni 2016 kl. 13.00-16.00 Frokoststuen 1260 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad, Torben Sigsgaard Afbud: Charlotte

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 20. februar 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Judith Kuntsche, Frank Kjeldsen,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Malou Juelskjær foreslog et punkt 6a om beslutningskompetencer/beslutningsprocesser. Herefter blev dagsordenen godkendt. Møde den: 13. maj 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Malou Juelskjær, Bue Bohr, Maja Berggreen, Morten Høyer Fraværende: Anne Morin, Iben

Læs mere

Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 18. september 2008 kl

Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 18. september 2008 kl Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 18. september 2008 kl. 9.00-11.00 Til stede: Fraværende med afbud: Referent: Ole Skøtt,

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. november 2013 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 2. maj 2013, kl. 12-13 Bygn. 1264, lokale 3.10 Studienævnsmøde for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og suppleringsuddannelsen REFERAT Til stede: Cecilia Ramlau-Hansen, Ellen Aagaard Nøhr,

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Statut for Center for Militære Studier

Statut for Center for Militære Studier C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Statut for Center for Militære Studier 11. JANUAR 2014 Statut for Center for Militære Studier NAVN CENTER FOR MILITÆRE

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi

Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter

Kommentarer til dagsorden 1. Til drøftelse: Dele- og deltidsstillinger 2. Til drøftelse: Instituttets historie 3. Til orientering: Diverse punkter Møde den: 21. maj 20 15 kl. 13.00-16.00 Bygning 1261-118. Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Søren Kjærgaard, Klavs Madsen, Helle Terkildsen Maindal, Kim Overvad,

Læs mere

Kanalstrategi LinkedIn

Kanalstrategi LinkedIn Kanalstrategi LinkedIn 1 Baggrund... 2 2 Formål... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fordele ved valg af denne kanal... 2 5 Udfordringer... 2 6 Indhold og frekvens... 2 6.1 Hashtags:... 3 6.2 Tags:... 3 6.3 Tone of

Læs mere

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

HSU. Vedr.: HSU konference den 11. oktober Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU S A G S N O T A T NOVEMBER 2010 Vedr.: HSU konference den 11. oktober 2010 Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose HR OG ORGANISATION ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013

Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 Referat af møde i institutforum den 17. juni 2013 15. juli 2013 Til stede: Institutleder Michael Steinicke (formand), professor. dr. jur. Søren H. Mørup, professor Dennis Ramsdahl Jensen, adjunkt Thomas

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Kamille Smidt Rasmussen, Torben Sigsgaard, Thomas Vorup-Jensen, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Kamille Smidt Rasmussen, Torben Sigsgaard, Thomas Vorup-Jensen, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 9. december 2015, kl. 14.00-17.00 Mødelokale 1.1, AU Konference center, Fredrik Nielsens Vej 2-4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Astrid spurgte til hvordan LSU gerne vil spørges, hvordan MUS skulle evalueres.

Astrid spurgte til hvordan LSU gerne vil spørges, hvordan MUS skulle evalueres. Møde den: Fredag d. 28. februar 2014, kl. 13.00-15.00 Bygning 1327, lokale 326 Ordinært LSU møde Institut for Marketing og Organisation REFERAT Deltagere: Karen Brunsø, Lone Larsen, Steffen Korsgaard,

Læs mere

Fagbeskrivelse. Modul: Brugerinddragelse i praksis og forskning. User involvement in health practice and research

Fagbeskrivelse. Modul: Brugerinddragelse i praksis og forskning. User involvement in health practice and research Fagbeskrivelse Modul: Brugerinddragelse i praksis og forskning User involvement in health practice and research Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Syddansk Universitet (med forbehold for ændringer)

Læs mere

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede:

Ekstraordinært møde i FSU FSU. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, til Sted: 15b-007. Peter Wedel Bay. Referent: Til stede: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HR- & P E R S O N A L E A F D E L I N G E N Ekstraordinært møde i FSU M Ø D E R E F E R A T 5. JANUAR 2016 Forum FSU Møde afholdt: Tirsdag den 5. januar 2016, 11.00

Læs mere

Akademisk Råd. Medlemmer

Akademisk Råd. Medlemmer Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9635 9608 Fax 9815 8311 Akademisk Råd Sagsbehandler: Dorthe Bach/dob dob@adm.aau.dk Dato: 24. januar 2008 Ref.: DOB J.nr.:

Læs mere

Til stede ved mødet: Ole Busck, Henrik Pedersen, Lise Dahlgaard, Thomas Bak, Lars Bo Larsen, Michael Eriksen.

Til stede ved mødet: Ole Busck, Henrik Pedersen, Lise Dahlgaard, Thomas Bak, Lars Bo Larsen, Michael Eriksen. Referat FSU TECH 2019 FSU-møde, 2. kvartal, 18. juni 2019 18-06-2019 13:00-18-06-2019 15:00 NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (5 min) Til stede ved mødet: Ole

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Etablering af Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje(SFKS)

Etablering af Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje(SFKS) 1 Etablering af Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje(SFKS) Baggrund Enheden for Sygeplejeforskning (ESF, se samlet liste over forkortelser bagest i notatet) blev etableret i oktober 2005 med

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Yngre Retsmedicinere Indkaldelse til generalforsamling Logo Kontingent Valg

Yngre Retsmedicinere Indkaldelse til generalforsamling Logo Kontingent Valg Yngre Retsmedicinere Indkaldelse til generalforsamling Du indkaldes hermed til Yngre retsmedicineres første ordinære generalforsamling den 4. november 2010 klokken 17-19 på Radisson Blue H.C. Andersen

Læs mere

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne.

LSU og LAMU har besluttet at udarbejde en særskilt instituthandleplan på ph.d.-området i samarbejde med ph.d.-programlederne. HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR Institut for Kultur og Samfund Udkast udarbejdet 9. august 2016 Opdateret [dato] Ved Institut for Kultur og Samfund vil handleplanens fem indsatsområder indgå i den årlige

Læs mere

Lektor Susanne Gretzinger Lektor Klaus Levinsen Studerende Solveig Ryskov Graversen Stage Studerende Simon Jensen

Lektor Susanne Gretzinger Lektor Klaus Levinsen Studerende Solveig Ryskov Graversen Stage Studerende Simon Jensen Biblioteket Referat Emne 9. møde i Biblioteksudvalget 8. juni 2017 Dato og tidspunkt 2. juni 2017, kl. 10-13 Sted SDU Odense, bibliotekets mødelokale 1 og 2 Sagsnr. 17/9445 rira rira@bib.sdu.dk T +4565504168

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07.

M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER Ph.d.-udvalget på HUM. Forum. Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00. Lokale 15B-0-07. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. SEPTEMBER 2018 Forum Ph.d.-udvalget på HUM Mødedato 26. september 2018 kl 13:00-15:00 Sted Referent Lokale 15B-0-07 Olivia Mortensen,

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) /DMS

Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) /DMS Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) 1.3-2018/DMS Indholdsfortegnelse Forudsætninger for deltagelse i faget... 3 Placering af faget... 3 Beskrivelse af faget... 3 Indholdet

Læs mere

Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin

Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin Strategi og handleplaner for Institut for Klinisk Medicin 2019 2022 Indledning Institut for Klinisk Medicin (IKM) er det største institut ved Health og har i kraft af sin størrelse en meget markant position

Læs mere

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Gitte Petersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 18. februar 2013 Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012

Læs mere

SDM Forelæsning: Statistik for klinikere p-værdier, power og confidensintervaller. 15.st.aud. Arbejde med CATopgave SDM

SDM Forelæsning: Statistik for klinikere p-værdier, power og confidensintervaller. 15.st.aud. Arbejde med CATopgave SDM SKEMA 11. semester Forår 2013 Forskningsmetode og evidensbaseret medicin 3513701 (300113) Uge 5 Mandag den 28/1 Tirsdag den 29/1 Onsdag den 30/1 Torsdag den 31/1 Fredag den 1/2 AL 10.15-11.00 SDM 11.15-12.00

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 10. december 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. september 2009 3. Tema : Udvælgelse af ansøgere til hoveduddannelse Særlig interviewguide

Læs mere

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Københavns Universitetshospitals bestyrelse MØDEREFERAT - ENDELIGT 10. MARTS 2017 Forum KUH s bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag

Læs mere

1. Kommentarer til dagsorden

1. Kommentarer til dagsorden Møde den: 30. november 2017 kl. 13.00-16.00, Bygning 1261, lokale 118 Deltagere: Niels Trolle Andersen, Annette Bachmann, Ask Vest Christiansen, Charlotte Delmar, Loni Ledderer, Klavs Madsen, Kim Overvad,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale O94 Campus Deltagere: Studienævnsformand Judith

Læs mere

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018

IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 IKS LSU Ordinært møde d. 17. januar 2018 Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 17. januar 2018 Varighed: 13.00-15.30 Tilstedeværende: Bjarke Paarup Henning Høgh Laursen Jytte Ringtved

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland. Kompetenceudvikling Gårdhavens lokale tilføjelser til retningslinje for Udarbejdet af: Conny Feddern, Sonja Jepsen, Rie Firlings Godkendt

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund (under pkt 3 og 8-16), Lise Terkildsen (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund (under pkt 3 og 8-16), Lise Terkildsen (referent) Møde den: Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Referat Til stede: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 10. september 2009 kl. 9.00-11.00

Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 10. september 2009 kl. 9.00-11.00 Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Referat Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 10. september 2009 kl. 9.00-11.00 Til stede: Ole Skøtt, Kaare Christensen (til

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN MAJ/JUNI 2019 Københavns

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Referat. J.nr. ipoetzsch

Referat. J.nr. ipoetzsch J.nr. ipoetzsch Referat Emne: Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Dato og tidspunkt: Den 17. maj 2016 kl. 13.00 15.00. Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, IOB, Bygn.

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020

SUH SYGEPLEJE I TOP. Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 SUH SYGEPLEJE I TOP Vision, mål og strategier for sygeplejen, frem mod 2020 2017 Indledning Der er iværksat en strategiproces for at skabe en ambitiøs og klar retning for Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne

Analyse. Forskerrekruttering på universiteterne Forskerrekruttering på universiteterne 15-17 1. Indledning Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden midten af 199 erne indsamlet statistik om universiteternes videnskabelige personale. Som del af

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV

AARHUS UNIVERSITET FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB FSV Bacheloruddannelsen Start 2010 Optag: max 50 (2 hold á 25); 40-42 færdige bachelorer juni 2013 Kandidatuddannelsen Start 2013 Optag: 37 (her af 34 egne bachelorer) Bacheloruddannelsen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag

Udkast til Forretningsorden for DKL (bilag 1). Konklusion Drøftelse af: at uddannelsesperiodernes struktur er forskellig på landsplan, se bilag Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1. sal. BKK/hm Referat godkendt den 15. december 2011 Referat fra møde i Det Koordinerende

Læs mere

Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde Tirsdag d. 9. oktober, kl , lok oktober Dagsorden:

Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde Tirsdag d. 9. oktober, kl , lok oktober Dagsorden: Der indkaldes hermed til Institutrådsmøde Tirsdag d. 9. oktober, kl. 10-12, lok. 1.02 Juridisk Institut Niels Jernes Vej 6b 9220 Aalborg Chefkonsulent Tlf. 9940 2791 lut@law.aau.dk Dagsorden: 4. oktober

Læs mere

Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere

Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere Opsamling på workshop for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-studerende og forskere Om opsamlingen Her er opsamlingen på workshoppen for administratorer med ansvar for udenlandske ph.d.-

Læs mere

Afbud: Bjarne Simmelkjær S. Hansen, Bente Rosenbeck, Preben Dømler

Afbud: Bjarne Simmelkjær S. Hansen, Bente Rosenbeck, Preben Dømler INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 29. DECEMBER 2012 Forum Samarbejdsudvalget ved INSS INSTITUT FOR NORDISKE STUDIER OG SPROGVIDENSKAB Møde afholdt: 6. december

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB

ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB ENDELIGT GODKENDT OFFENTLIGT REFERAT STUDIENÆVNET FOR VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, WEBKOMMUNIKATION OG INFORMATIONSVIDENSKAB Mødenr.: 08-2012 Dato: 26. september 2012 Sted: Kolding, lokale K 3.03 Starttidspunkt:

Læs mere

Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Institut for Folkesundhed

Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Institut for Folkesundhed Modtager(e): Dekanatet, Health Notat Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Institut for Folkesundhed Institut for Folkesundhed står for en række uddannelser: Bachelor og kandidatuddannelsen

Læs mere

Status og mål. Status og udviklingsplan for Spor F: Videngrundlag DEL I: STATUS

Status og mål. Status og udviklingsplan for Spor F: Videngrundlag DEL I: STATUS DEL I: STATUS Udfyldt af niveau 3-leder: ILNI Udfyldt: 08-12-2017 Status og mål Udbuddets aktiviteter til understøttelse af videngrundlaget i det forgangne år: a) FoU-projekter initieret af udbuddet/uddannelsen:

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Referat Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt Valg 2016

REFERAT. Dagsorden. Referat Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt Valg 2016 REFERAT Emne: Møde i Studienævn for Kandidatuddannelserne i Jordemodervidenskab, Ergoterapi og Klinisk sygepleje Dato og tidspunkt: Den 11. november 2015 kl. 8.00 11.00 Sted: WP17, 1. sal. Lokale 17.124

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Gitte Abrahamsen (GA), Trine Schultz (TS), Marlene Ydegaard (MY) Afbud: Lone Ørsted (LOE)

Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Gitte Abrahamsen (GA), Trine Schultz (TS), Marlene Ydegaard (MY) Afbud: Lone Ørsted (LOE) Referat af Fællesudvalgsmøde (FU) d. 30. marts kl. 10-12 i lokale 1.02, Njv. 6b Til stede: Ulla Steen (US), Britt Justenlund (BJU), Gitte Abrahamsen (GA), Trine Schultz (TS), Marlene Ydegaard (MY) Afbud:

Læs mere

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096

Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl i mødelokale 096 Dato: 7. april 2016 Ref: MZ/tam j.nr. 043/300-5 Der indkaldes til møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljøudvalget tirsdag den 14. juni 2016 kl. 14.00-16.15 i mødelokale 096 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Møde i Studienævn for Farmaci. Dato og tidspunkt 6. september 2018 kl Kollokvierummet på FKF, Campus

Referat. Møde i Studienævn for Farmaci. Dato og tidspunkt 6. september 2018 kl Kollokvierummet på FKF, Campus Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat 6. september 2018 Emne Møde i Studienævn for Farmaci Dato og tidspunkt 6. september 2018 kl. 13.00-16.00 sn-farmaci@health.sdu.dk T +4565509236 Sted Inviterede

Læs mere

Revision af studieordninger Arbejdet med revision af studieordning for BA i audiologi og KA i audiologi er gået i gang.

Revision af studieordninger Arbejdet med revision af studieordning for BA i audiologi og KA i audiologi er gået i gang. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Studienævn for Audiologi Dato og tidspunkt: 1. oktober 2018 kl. 12.15 15.00 Sted: Mødelokale Hjernen, WP19, 3. sal Deltagere: Studieleder Ågot Møller

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere