Denne 2. Budgetstatus er en opdatering af 2. budgetstatus med beslutninger i kommunalbestyrelsen den 29. August 2022.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne 2. Budgetstatus er en opdatering af 2. budgetstatus med beslutninger i kommunalbestyrelsen den 29. August 2022."

Transkript

1 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø D E H Dato: J.nr.: 21/15 2. budgetstatus for budget Denne 2. Budgetstatus er en opdatering af 2. budgetstatus med beslutninger i kommunalbestyrelsen den 29. August Der er i 2. budgetstatus indarbejder merudgifter i 2023 på 0,5 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i på baggrund af beslutning i sag nr. 4 Forventet regnskab Derudover er de i 1. budgetstatus afsatte midler vedrørende lov- og cirkulærerprogram budgetteknisk blevet fordelt på de konkrete områder. Dette har betydet en forskydning mellem serviceudgifter og ikke serviceudgifter. 1. Sammenfatning Denne 2. budgetstatus for budget tjener som informationsgrundlag, så Kommunalbestyrelsen kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. 2. budgetstatus viser et likviditetsoverskud på 1,1 mio. kr. (A) i 2023 ved valg af statsgaranti. Det skal bemærkes, at det indgår som en forudsætning, at beslutningen fra budgetaftalen om et kasseforbrug på 20,5 mio. kr. (B) til brug for bl.a. ekstra anlægsudgifter i 2023 fortsat er indarbejdet i budgetforslag Uden denne forudsætning er der tale om et likviditetsunderskud på 19,4 mio. kr. Omstående tabel viser hvordan Lejre Kommunes udgifter udvikler sig i de kommende år i det tekniske budgetforslag (BF2023-BF2026). Disse tal kan sammenholdes med det, der blev vedtaget sammen med budget 2022 i efteråret 2021 (første kolonne).

2 Tabel 1. Hovedtal - Teknisk budgetforslag Budget 2023 (Vedtaget i 2021) BF2023 BF2024 BF2025 BF2026 Driftsudgifter 1.738, , , , ,9 Service robusthedspulje 10,1 10,5 10,5 10,5 10,5 A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner 1.748, , , , ,4 B. Anlægsvirksomhed 97,9 102,5 84,1 90,1 76,2 Drift og anlæg i alt 1.846, , , , ,6 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,5 0,0 56,1 114,1 173,7 C. RENTER 7,3 11,1 10,5 9,8 9,8 D. Balanceforskydninger 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER 37,6 37,6 38,1 38,6 38,6 SUM (A + B + C + D + E) 1.928, , , , ,1 Forbrug af likviditet / Kasseopbygning -20,5 (B) -20,5 0,0 0,0 0,0 Optagne lån ( ) -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Finansiering , , , , ,0 Finansiering i alt , , , , ,6 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 0,0 (A) -1,1 7,2 16,7-3,5 Denne budgetstatus er i forhold til 2023 baseret på den udmeldte statsgaranti fra Indenrigs- og boligministeriet i forhold til finansiering (indtægter) i I forhold til er 2. budgetstatus baseret på de seneste indtægtsskøn fra KL og Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Der er desuden anvendt de seneste pris- og lønskøn fra KL. Der vil altid være en vis usikkerhed i de økonomiske skøn, men usikkerheden er på nuværende tidspunkt højere end den plejer at være. Ruslands invasion af Ukraine skabt har nye forstyrrelser i verdensøkonomien. Det omfatter usikkerheder om energiforsyninger fra Rusland, men også leverancer og priser på andre råvarer, fødevarer og produkter påvirkes af krigen samt de indførte sanktioner. Dansk økonomi er ramt. I første omgang i form af prisstigninger. Det gælder navnlig energipriserne, som allerede i optakten til krigen var steget til et højt niveau. Krigen medfører også et antal fordrevne fra Ukraine, hasteindsatser for at sikre uafhængighed af russisk energi m.v. Et fuldstændigt stop i leverance af gas Side 2 af 10

3 fra Rusland vil på kort sigt kunne øge de økonomiske konsekvenser betydeligt. Også andre forhold bidrager til stor usikkerhed, og nye nedlukninger i Kina understreger, at Coronapandemien fortsat kan ramme de globale forsyningskæder. Den største og mest direkte påvirkning af Lejre Kommune, vil finde sted gennem højere priser på energi og stigende renteudgifter. Men også beskæftigelsesområdet kan blive påvirket. 1. Hovedresultat i 2. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Indtægter Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2023, og KL har udsendt prognosemodel for 2024 til Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får lidt flere indtægter, svarende til 8,6 mio. kr. i 2023 set i forhold til forventningen i budgetaftalen for De skønnede indtægter for grundskyld er forhøjede fra 2023, og bygger på skøn fra Skatteministeriet for udviklingen i forhold til provenuet for Lejre Kommune, når alle kommende vurderinger er udsendt. Der er fortsat usikkerhed omkring hvornår alle nye vurdering er udsendt. Der vil derfor i 2023 kunne komme likviditetsmæssige forskydninger, som betyder at indtægter vedrørende 2023 først opkræves i Det er dog ikke indregnet i de forventede indtægtstal i det tekniske budgetforslag. Tabel 2 viser de samlede indtægter fra skat, tilskud og udligning. Skatteindtægterne er fordelt på de væsentlige typer i tabel 2 mens tilskud og udligning er specificeret efterfølgende i tabel 3. Tabel 2 -Skatteindtægter og tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2022 Budget 2023 (Vedtaget i 2021) BF 2023 Ændring i forhold til budgetaftale (2023) Kommunal indkomstskat , , ,3 25,3 Andel af skat af dødsboer 0,0 0,0-4,4 4,4 Selskabsskat -35,2-28,8-41,8 12,9 Grundskyld -165,2-165,2-175,9 10,7 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 0,0 Skatter i alt , , ,7 53,3 Tilskud og udligning -267,4-234,8-190,2-44,6 Moms 0,9 0,9 0,9 0,0 Side 3 af 10

4 Mio. kr. Budget 2022 Budget 2023 (Vedtaget i 2021) BF 2023 Ændring i forhold til budgetaftale (2023) Indtægter i alt , , ,0 8,6 Tabel 3 -Tilskud og udligning på 190,2 mio. kr. dækker over: (1.000 kr.) Budgetforslag Udligning og generelle tilskud 001 Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning af dækningsafgift af offent. ejend Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto 001 Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne 002 Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud 013 Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Finansieringstilskud Tilskud til værdig ældrepleje Tilskud til bekæmpelse af ensomhed Tilskud og bidrag til udsatte hovedstadskommuner - netto I alt Anlæg Lejre Kommunes tekniske bruttoanlægsramme udmeldt af KL er på 82,7 mio. kr. Det er kommunens andel af anlægsrammen på 18,5 mia. kr. for alle kommuner. Budgetforslag indeholder bruttoanlægsudgifter for 102,5 mio. kr. i 2023, hvilket er 19,8 mio. kr. mere end vores andel af bruttoanlægsrammen. Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger. Det vil sige at hvis der er et anlægsprojekt som koster 8 mio. kr. men hvor en fond eller staten giver et tilskud på fx 3 mio. kr. så koster projektet netto 5 mio. kr. for kommunekassen, men i forhold til anlægsrammen koster projektet stadig 8 mio. kr. som er bruttoudgiften. Det gælder ligeledes med salgsindtægter fx i et udstykningsprojekt. I 2023 er der tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. (svarer til 4,8 mio. kr. i Lejre) af bloktilskuddet er betinget Side 4 af 10

5 af, at kommunerne samlet overholder det aftalte anlægsniveau på 18,5 mia. kr. ved budgetvedtagelsen. Der er ingen sanktion på regnskabet. I budgetlægningen er det således et mål at reducere de samlede anlægsudgifter i 2023 med 19,8 mio. kr. til 82,7 mio. kr. Serviceramme Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.362,3 mio. kr. i 2023 for Lejre Kommune. Hertil kommer kommunens andel af en demografisk vækst af servicerammen det er ca. 5,9 mio. kr. I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.368,1 mio. kr. hvilket er 5,8 mio. kr. mindre end den samlede vejledende serviceramme for Lejre Kommune. Beløbet svarer ca. til Lejre Kommunes andel i den demografiske vækst på 5,9 mio. kr. Hvis kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner. 3. Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret, dvs. for Statsgarantien findes kun for budgetåret (2023), mens overslagsårene ( ) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de fleste år valgt statsgaranti, men valgte selvbudgetting for 2019 og Med baggrund i den usikre økonomiske situation som følge af Covid-19 og krigen i Ukraine er der i budgetforslaget anvendt statsgaranteret kommuneskat, tilskud og udligning i 2023, ligesom skønnet i ligeledes sker ud fra en skønnet statsgaranti. Administrationen anbefaler at fortsætte med det statsgaranterede grundlag. Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. Indenrigs- og Boligministeriet har den 30. juni 2022 meddelt kommunerne deres statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. Side 5 af 10

6 4. Pris- og Lønregulering (PL) Der indgår i 2. budgetstatus KL s seneste skøn fra juni 2022 for udviklingen i priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg. Som det fremgår af tabel 4, så er prisstigningerne på en række områder meget høje fra 2021 til Det påvirker alle de efterfølgende år, som starter på et højere niveau, selvom forudsætningen i dette PL-skøn er at inflationen og dermed prisernes stigningstakst falder til et mere normalt lavt niveau i Når budgettet er reguleret med PL-skønnet er det forventet at budgettets købekraft er uændret i de kommende år. Tabel 4 - KL s pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag / / / / / /2026 Løn (hovedart 1 og 5.1) 1,54 2,18 2,74 3,60 3,60 3,60 Brændsel (art 2.3) 11,55 13,61-6,28 1,42 1,42 1,42 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 2,05 4,85 3,30 1,42 1,42 1,42 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 3,97 4,00 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 1,29 4,47 2,00 2,00 2,00 2,00 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 5,61 8,21 2,32 2,32 2,32 2,32 Priser i alt 2,19 5,01 1,86 1,86 1,86 1,86 Løn og priser i alt, nye skøn 1,7 3,0 2,5 3,1 3,1 3,1 Tidligere skøn 1,8 2,3 2,7 3,1 3,1 3,1 5. Forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2023 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning (hvor der også er sket en tilbagerulning i forhold til 2022), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. Bevillingsoversigt er vedlagt som bilag 1 og tekniske korrektioner fremgår af bilag budgetstatus for budget tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2023 samt overslagsår Side 6 af 10

7 2. Konkrete politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen med konsekvens for budget frem til 26. juni 2022 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose for udviklingen i priser- og lønninger. 4. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet er indarbejdet i budget 2023 i alt 1,3 mio. kr. 5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder, jf. politiske beslutninger om demografimodeller. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau Ukrainske flygtninge - I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 kompenseres kommunerne under ét for afholdte nettomerudgifter til og med 30. april 2022 på baggrund af kommunernes indmeldinger til KL. Grundet usikkerheden om krigen i Ukraine har det ikke været muligt at lave et skøn for hele året. Regeringen og KL har derfor aftalt at følge op på økonomien senere i 2022, når der er større klarhed over situationen. I budget 2023 indgår derfor ikke driftsudgifter til flygtninge. Derimod indgår grundtilskud, resultattilskud og integrationsydelse svarende til det antal ukrainske flygtning som indgår i befolkningsprognose fra Danmarks Statistik. 8. Delaftaler om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen er indarbejdet i budgetforslaget for med 1,7 mio. kr. For at finansiere aftalen om ret til tidlig pension (Arnes pension) har partierne bag aftalen besluttet, at der skal findes 300 mio.kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet fra 2024 og frem. Den første delaftale blev indgået i juni 2021 og svarer til en besparelse på 1,5 mio. kr. for Lejre Kommune i 2022 og frem. Den anden delaftale blev indgået i juni 2022, og svarer til 1,5 mio. kr. for Lejre Kommune. Midlerne er fortsat en del af bloktilskuddet. Budget 2023 er tilsvarende heller ikke reduceret i forhold til denne besparelse. Da Lejre Kommune har et udgiftsniveau som er markant lavere end landsgennemsnittet er det administrationens vurdering at budgettet ikke kan reduceres lige så meget som kommunens andel af finansieringen. I stedet for at reducere med 3 mio. kr. ud af ca. 10 mio. kr. så er der Side 7 af 10

8 indarbejdet en reduktion på 1,7 mio. kr. Det betyder kort sagt at når der i 2023 midtvejsreguleres i kommunens bloktilskud så kan Lejre kommune ikke spare lige så meget på udgifterne som indtægterne reduceres med. Besparelsen for Lejre Kommune stiger til 5,1 mio. kr. i budget 2024, og denne stigning er ikke indarbejdet i budgetforslag I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet er der brugt de af KL-udmeldte forventet udgifter til den kommunal medfinansiering for På området kollektiv trafik er der indarbejdet det fremsendte budgetforslag fra Movia som bl.a. omfatter, at linje 218 bliver erstattet af en ekstra kommunebus (skolebus), telebussen nedlægges og yderligere emissionsfri kørsel jf. KB beslutning den 27. oktober Dette betyder, at besparelsen ved nedlæggelse af linje 218, telebussen og øget emissionsfri kørsel bruges på finansiering af en ekstra kommunebus. Totalt er der tale om en budgetudvidelse på 0,7 mio. kr. i Budgetudvidelsen indeholder også stigende brændstofpriser og ændret passageradfærd (færre kunder og en forventning om flere månedskort). 11. Minimumsnormeringer Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. marts 2021 øgede normeringer i daginstitutionerne fra 1. marts 2021 således at normeringen svarer til minimumsnormering (3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver) på baggrund af den daværende opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik. I budgetforslag for har administrationen genberegnet udgifterne på baggrund af beslutningen den 17. marts På denne baggrund er budgettet øget med 3,8 mio. kr. i Hvilket stadig betyder minimumsnormeringer efter de nuværende opgørelsesmetoder. Fra 2024 indføres en ny metode at opgøre normeringerne i dagtilbud og merudgiften til at leve op til dette er beregnet til ca. 4,2 mio. kr. i Dette vil indgå i de politiske forhandlinger om budget Side 8 af 10

9 B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i 1. budgetprognose for 2023 i alt 102,5 mio. kr. Som nævnt tidligere er Lejre Kommunes udmeldte anlægsramme 82,7 mio. kr. og det er derfor en opgave i budgetlægningen at reducere det samlede anlægsbudget i 2023 med 19,8 mio. kr. og samtidig prioritere de nødvendige og ønskelige projekter. Tabel 5 anlægsudgifter Anlæg Skattefinansieret anlæg Faste anlægsrammer Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti Pulje til tilgængelighed handicap Byfornyelsespulje Nationalpark Vedl. kommunale bygninger Faste anlæg i alt Anlægsprojekter 1. Ældreområde Plejecenter Hvalsø Skole- og dagtilbudsområde Osted Skole og Børnehus Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads nye daginstitutioner Nyt børnehus i Hvalsø Øvrige Kunststofbane i Kr. Hyllinge Affaldsgårde i kommunale virksomheder Anlægsprojekter i alt Udisponeret anlægspulje Skattefinansieret anlæg i alt C. Finansiering ansøgning af puljer Lejre Kommune har søgt om tilskud på 10 mio. kr. efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Side 9 af 10

10 Derudover er der søgt dispensation for at have muligheden for at optage lån på 30 mio. kr. som finansiering af nyt Børnehus Hvalsø. Hvis Lejre Kommune skulle opnå lånetilsagn er vi ikke forpligtet til at udnytte denne mulighed. 6. Budgetproces status I 2. budgetstatus er indarbejdet følgende der er markerede med : Status Aktivitet Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Sundhedspleje, Ældre, daginstitutioner, specialiserede socialområder, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn juni) Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2020 og tidligere år. Lånoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulærerprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Søgt Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 Søgt Ansøgning omkring lånepulje Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 10 af 10

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti.

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 01-08-2018 J.nr.: 18/3 2. budgetstatus for budget 2019 2022 2. budgetstatus indeholder: side 1. Sammenfatning

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :

Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for : NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi 2020 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi 2020 3. Beregning

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere