FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING."

Transkript

1 1 John Hansen Gruppen A/S Ændret Herunder er vores almindelige betingelser. Vedrørende al transport, flytning og opbevaring FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING. Ved John Hansen Gruppen A/S forstås, følgende forretninger: Flytte - & Vognmandsforretningen John Hansen A/S CVR. NR John Hansen Gruppen A/S. CVR. NR Byskovgaard ApS. CVR. NR Byvej 60, 4682 Tureby. Ved KUNDEN forstås ejeren, respektive den der på ejerens vegne er legitimeret til at bestille flytning, opbevaring, eller som har købt eller bestilt en vare hos os. John Hansen Gruppen A/S herefter kaldet JHG. 1. Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende. 2. Transport og flytning omfatter ned - og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af godset/flyttegodset, efter kundens anvisning. Af - og på montering falder udenfor JHG's pligter; men kan særskilt aftales. Alle former for udveksling af paller er et mellemværende mellem kunden & JHG. Efter aftale kan leveres flyttekasser og emballage til pakning af effekter. Dette sker dog, imod ekstrabetaling, priser omkring dette kan ses på vores hjemmeside, eller oplyses på vores kontor, telefon som besvares alle hverdage mellem kl til 16.00, der kan også fremsendes til som efterfølgende vil blive besvaret herfra os hurtigst muligt. Hvis kunden ønsker ind - og udpakning foretaget af JHG, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 95 kg, må der træffes særskilt aftale herom. Ligeledes her er der tale om ekstraomkostninger i form af byrdetillæg, priser omkring dette kan ligeledes ses på vores hjemmeside, eller oplyses på vores kontor, telefon som besvares alle hverdage mellem kl til 16.00, der kan også fremsendes til som efterfølgende vil blive besvaret herfra os hurtigst muligt. Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til JHG's ordrekontor.

2 3. Ved transport/flytning til udlandet er følgende gældende. 2 a. Kunden erklærer ved sin underskrift, at der ikke befinder sig toldpligtige eller ulovlige effekter i gods eller indbo (f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, m.v.). b. JHG forbeholder sig ret til regulering af den aftalte pris, såfremt der efter tilbudsdagen sker ændringer af f.eks. færgetakster, valutakurser eller andre udefra kommende prisændringer. c. Alle kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med ordning af attester, toldbehandling, forsikringer, færgebilletter, broafgift, evt. pladsleje og de stedlige tarifmæssige drikkepenge føres i ekstra regning. d. Ved udlandstransport/flytning skal kundens afbestilling af transporten tilgå JHG senest 48 timer før den aftalte tid for opgavens begyndelse. e. Ved øvrige transporter/flytninger skal kundens afbestilling af transporten tilgå JHG senest dagen før den aftalte transportdag. Hvis afbestilling ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til 6, stk. e. 4. Erstatningsansvar ved transport/flytning. JHG's erstatningsansvar begrænses således: a. Skader på ting, JHG måtte forvolde under transport og flytning, erstattes maksimalt med: Pr. opgave / læs max. kr ,- Pr. kolli max. kr , - Antikviteter Kr , - Ved flytning af IT og teknisk udstyr for virksomheder er forsikringssummen udvidet til kr ,00 pr. enhed., dog max kr ,00 pr. opgave. Ved kolli forstås til eksempel: a) 1 flyttekasse, b) 1 uindpakket genstand. Dog gælder følgende begrænsninger: b. Malerier, kunstgenstande, antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes maksimalt med kr , - pr. genstand. c. Vin, tobak, spiritus erstattes maksimalt med kr ,- pr. læs. Ved kørsel for private, dækkes vin, tobak og spiritus ikke d. De maksimale summer kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med JHG inden læsning påbegyndes. Dog skal værdier på over kr ,00 skriftligt aftales med JHG senest 5 hverdage før transporten påbegyndes. Gebyr for forsikring opkræves særskilt. e. JHG påtager sig ikke ansvar for skader på: Uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Gods som kunden selv hjælper med at behandle, på læsse eller af læsse. Gods som er modtaget med forbehold på grund af skader. Vin, tobak og spiritus. Gods som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende, medmindre det ved modtagelsen konstateres, at JHG har forvoldt synlige skader på emballagen. Alle former for elektrisk udstyr, med mindre JHG har forvoldt synlige skader.

3 Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering eller/og transport. f. JHG er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af rede penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, ædelstene eller lignende. 3 g. JHG er ikke ansvarlig for skader, der skyldes force majeure eller andre for JHG uforudsigelige forhold. h. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en helhed (f.eks. et service), er JHG's erstatningsansvar maksimeret til 1 kolli (kr ). Beskadiges enkelte dele af en sådan helhed, er JHG ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af selve helheden. i. Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede til JHG. j. I stedet for kontant erstatning forbeholder JHG sig ret til at levere kunden andre effekter - svarende til de bortkomne/beskadigede - eller til at lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af det beskadigede på et af JHG udpeget værksted. k. JHG's erstatningspligt begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 5. Reklamation. Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal ved synlige skader ske straks ved modtagelsen af dette til JHG's chauffør eller ansatte, og i andre tilfælde ved indsendelse af en skadesanmeldelse som er JHG's kontor i hænde senest 7 dage efter udleveringen af godset. Hvis der ikke er reklameret inden for de ovenfor nævnte frister, vil et erstatningskrav ikke kunne gøres gældende. 6. Pris og betaling. a. Prisberegninger på transport/flytning sker på basis af JHG's gældende prisliste. b. Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, der ønskes udbragt eller afhentet efter opgavens afslutning. c. Såfremt force majeure eller andre forhold, der ikke kan tilregnes JHG, f.eks. særlige vanskelige adgangs-, trappe- og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af ekstra trækkraft, der har påført JHG unormale udgifter, kan JHG kræve ekstrabetaling herfor. d. Betalingen kræves almindeligvis af JHG umiddelbart før aflæsningen (udleveringen) påbegyndes. Der kan dog i særlige tilfælde kræves forudbetaling. e. Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden senere end dagen før den aftalte transportdag (ved udlandstransporter senere end 48 timer før transportens påbegyndelse), er JHG berettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for en transport af den pågældende art. f. For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til JHG beregnes der rykkergebyr 100 Kr. + 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. For erhvervskunder opkræves tillige et kompensationsgebyr på kr JHG's betalingsbetingelser er netto kontant, medmindre andet er aftalt.

4 7. Panteret og tvangssalg. a. Det opbevarede/transporterede gods betragtes som overgivet JHG i håndpant for ethvert tilgodehavende, JHG har hos kunden. 4 b. Kunden har - så længe godset opbevares hos JHG - ikke ret til at sælge eller pantsætte det opbevarede gods. c. Beskadiges godset/indboet m.m., har JHG ret til at kræve erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre udbetalt. d. Udebliver JHG's tilgodehavende mere end 1 måned efter skriftlige påkrav anbefalet afsendt til den af kunden sidst opgivne adresse, jfr. 16, er JHG berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte/opbevarede gods m.m. til dækning af sit tilgodehavende med tillæg af samtlige omkostninger ved realisationen. Et eventuelt restprovenu tilkommer kunden. Er provenuet mindre end JHG's tilgodehavende, hæfter kunden for forskelsbeløbet. e. Hvis det tilbageholdte/opbevarede gods skønnes værdiløst, er JHG berettiget til at lade godset destruere. Kunden vil ved anbefalet og almindeligt brev, eller via herfra modtage meddelelse om destruktionen til den af ham sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke inden 14 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler JHG's tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte/opbevarede gods, er JHG berettiget til at destruere godset. 8. Værneting. Enhver tvist mellem kunden og JHG, herunder inkassering af JHG's forfaldne tilgodehavender, afgøres ved en retslig instans. Særlige bestemmelser for opbevaring ( 9-16) 9. Opbevaring af gods og indbo. Gods/indbo m.m. modtages kun til opbevaring efter ydre besigtigelse. Er der ikke ved indleveringen udarbejdet specifikation, betragtes det indleverede som et parti, og modtagelses- / opbevaringsbeviset er i så fald ikke noget bevis for, hvor meget af det indleverede der til enhver tid er til stede. Såfremt specifikation over det indleverede tilstilles kunden, må eventuel reklamation være JHG skriftligt i hænde senest 7 dage efter modtagelsen. For vægt, mål, kvalitet, indhold og værdi i kasser, beholdere, skabe, skuffer og lign. overtager JHG sig intet ansvar uden en særskilt skriftlig aftale og specifikation. Specifikation optages kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde. Hvis der af det indleverede, specificerede gods/indbo m.m. udtages genstande, eller hvis kunden i øvrigt foretager nogen som helst handling med hensyn til godset/indboet m.m., må kunden på ny - sammen med JHG - fastslå godsets/indboets m.m. antal, respektive vægt og beskaffenhed, idet JHG's ansvar for enhver senere konstateret bortkomst eller skade i modsat fald er bortfaldet. Opbevaring af indbo m.v. er altid pr. løbende måned, med mindre andet er aftalt skriftligt. 10. Farligt gods. Farligt gods, hurtigt fordærveligt gods, eller gods der kan påføre andet på lageret opbevaret skade modtages ikke. Skulle sådanne effekter uden JHG's viden være blevet oplagret, hæfter kunden for alle økonomiske og skadelige følger heraf. JHG er til enhver tid berettiget til - for kundens regning og risiko og uden underretning til denne - at bortfjerne og uskadeliggøre, herunder at destruere sådanne effekter eller bedst muligt at afhænde disse.

5 5 11. Betaling. Ved modtagelse af gods/indbo m.m. til opbevaring erlægges et beløb til dækning af depositum. På første faktura beregnes ind - og udleveringsgebyr. Lagerlejen beregnes forud, således at hver påbegyndt kalendermåned regnes som fuld måned. Ved indlevering den 15. eller senere beregnes en halv måned for indleveringsmåneden. Eventuel for meget betalt lagerleje samt depositum refunderes ved udlevering, dog refunderes kun for hele ubenyttede kalendermåneder. For del ind - og udlevering beregnes et gebyr, som erlægges kontant. For skyldigt beløb der ikke er indbetalt rettidigt til JHG beregnes, 100,00 kr. i rykkergebyr pr. gang +1 ½ % i rente pr. påbegyndt måned. For erhvervskunder opkræves tillige et kompensationsgebyr på kr Dette er efter ny gældende lov fra marts Forsikringsforhold ved opbevaring. a. Det opmagasinerede gods er ikke uden særskilt aftale forsikret af JHG. b. Forsikring mod brand, tyveri, vandskade tegnes kun af JHG, når JHG enten i hvert enkelt tilfælde får skriftlig ordre herom, eller har modtaget skriftlig generel instruks herom. Angivelse af godsets værdi er ikke at betragte som forsikringsbegæring. c. Forsikringspræmien betales særskilt. d. Hvis kunden selv holder godset forsikret, skal kunden selv meddele eget forsikringsselskab om opbevaringsstedet. e. JHG hæfter ikke for skader forårsaget af angreb af mus, rotter, møl o. lign. f. JHG's erstatningspligt begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. g. Den af kunden anførte forsikringssum danner grænsen for selskabets erstatningspligt, og kunden kan ikke opnå mere i erstatning end det faktiske tab. Såfremt der foreligger underforsikring, nedsættes erstatningen forholdsmæssigt. h. Hvor intet andet er aftalt er 1 til 8 tillige gældende. i. Man er ikke dækket af simpelt tyveri under opbevaringen hos os. I tilfælde af indbrud i Vores forretning, skulle man også være dækket ind. 13. Opsigelse. a. Kunden kan opsige aftalen med 3 dages varsel. b. JHG kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. c. Ved manglende betaling af lagerleje kan JHG straks ophæve opbevaringskontrakten, (jævnfør 7). 14. Legitimation. a. Ved godsets/indboets m.m. modtagelse udsteder JHG et modtagelses- /opbevaringsbevis, der ikke må transporteres til tredje mand, hverken til eje eller til sikkerhed. b. Modtagelses/opbevaringsbeviset må opbevares omhyggeligt af kunden. c. JHG er ikke forpligtet til at udlevere det opbevarede til kunden uden legitimation eller fuldmagt og mod dennes tilbage levering af kvitteret modtagelsesbevis.

6 6 15. Udlevering. Hel - eller deludlevering skal aftales med lagerkontoret senest kl hverdagen før. I forbindelse med weekend/helligdagsudlevering 2 hverdage før. Deludlevering kan kun finde sted mod påtegning herom og kvittering på deludleveringsbeviset. Udenfor lagerets sædvanlige åbningstid, kan en udlevering kun finde sted efter nærmere aftale med kontoret hos JHG. Forinden udleveringen kan ske skal JHG's tilgodehavende være betalt. Enhver transport i forbindelse med udleveringen sker i henhold til JHG's betingelser, når transporten udføres af JHG. 16. Adresse. Henvendelse fra JHG til kunden sker til den sidst opgivne adresse. Forsømmer kunden at anmelde adresseforandring, er denne ansvarlig for følgerne heraf, jvf. 7, og for enhver deraf følgende ulempe for JHG. Disse almindelige betingelser erstatter tidligere betingelser. Denne er gældende fra 1. juni Vores almindelige gældende betingelser under transport, flytning & opbevaring er sidst blevet tilrettet pr. 1. juni Med venlig hilsen John Hansen CEO & Adm. Direktør Troen flytter bjerge vi flytter resten! Flytte- & Vognmandsforretningen John Hansen A/S Byvej 60, 4682 Tureby. Telefon: Mail: Hjemmesider:

FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING.

FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING. John Hansen Gruppen A/S 1 Herunder er vores almindelige betingelser. Vedrørende transport, flytning og opbevaring FÆLLESBETINGELSER FOR TRANSPORT, FLYTNING OG OPBEVARING. Ved John Hansen Gruppen A/S forstås,

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport 1 Vilkår og betingelser 1.1 Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport 1 Vilkår og betingelser 1.1 Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke

Læs mere

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER Vedrørende møbeltransport og opbevaring - September 2008 Nedenfor er anvendt følgende betegnelser: Ved FIRMAET forstås møbeltransportfirmaet, respektive

Læs mere

Tilbud afgivet af Firmaet er gældende i 8 dage fra afgivelsen, hvorefter det bortfalder uden yderligere varsel.

Tilbud afgivet af Firmaet er gældende i 8 dage fra afgivelsen, hvorefter det bortfalder uden yderligere varsel. Forretning og forsikrings Betingelser vedrørende flytninger og - Opbevaringsaftaler Nedenfor er anvendt følgende definitioner/begreber Firmaet: Ved Firmaet forstås en flyttevirksomhed. Kunden: Ved Kunden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for flytning og opbevaring

Salgs- og leveringsbetingelser for flytning og opbevaring Salgs- og leveringsbetingelser for flytning og opbevaring 1 Kunden Ved kunden skal forstås den retmæssige ejer af gods/indbo til transport, behandling eller opbevaring, eller hvem, der på ejers vegne er

Læs mere

DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER

DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER DANSK MØBELTRANSPORT FORENING ALMINDELIGE BETINGELSER VEDRØRENDE ERHVERVSFLYTNINGER OG -OPBEVARINGSAFTALER 2018 Nedenfor er anvendt følgende definitioner/begreber Firmaet: Ved Firmaet forstås en flyttevirksomhed,

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSKE SOLCELLER APS CVR-NR. 32 44 93 44 Maj 2019 1. Generelt 1.1 Danske Solceller ApS, CVR-nr. 32 44 93 44 (herefter Danske Solceller) sælger og leverer komplette solcelleanlæg

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver tilbudsgivning fra Madsen Maskinteknik, ved kundens ordregivning eller ved Madsen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Lejebetingelser for kort tidsleje

Lejebetingelser for kort tidsleje Generelt Lejebetingelser for kort tidsleje 1.1 Ejendomsretten til elcyklen tilkommer EBIKECENTER.DK (herefter benævnt udlejer). Lejer må ikke viderleje, pantsætte eller på anden måde overdrage rettighederne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser... 4 6. Betalingsbetingelser... 5 7. Ansvar for

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Forretningsbetingelser for lagerhotel

Forretningsbetingelser for lagerhotel Forretningsbetingelser for lagerhotel 1 4. udgave, version 1 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Walltec A/S (herefter benævnt Walltec ), medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

MAAN Rental ODE ApS. Betingelser for udlejning af udstyr

MAAN Rental ODE ApS. Betingelser for udlejning af udstyr - 1 - MAAN Rental ODE ApS Betingelser for udlejning af udstyr 1.0 Anvendelsesområde. 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem MAAN Rental

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør

Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør Salg- og leveringsbetingelser for udlejning af udstyr og tilbehør 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige udlejnings- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Trust Rental

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 4 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser... 5 6. Leveringsbetingelser... 5 7. Force majeure...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Handels- og leveringsbetingelser Bango ProDoor. 1 Generel

Handels- og leveringsbetingelser Bango ProDoor. 1 Generel Handels- og leveringsbetingelser Bango ProDoor 1 Generel 1) Handels- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre anden skriftlig aftale er indgået

Læs mere

, ( Virksomheden ) salg og levering

, ( Virksomheden ) salg og levering Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Automation

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra januar 019 1. GENERELT Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med. CVR.nr.9838186, 3100 Hornbæk

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark

Handelsbetingelser. Virksomhedsoplysninger. Grumsen Development ApS CVR: Willemoesgade Tv 6700 Esbjerg Danmark Handelsbetingelser Virksomhedsoplysninger Grumsen Development ApS CVR: 37051373 Willemoesgade 50 2. Tv 6700 Esbjerg Danmark 1. Generelle betingelser 1.1. Disse handelsbetingelser gælder for alle leverancer

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Betingelser for Transportforsikring - Erhvervsløsøre. Bet. nr

Betingelser for Transportforsikring - Erhvervsløsøre. Bet. nr Betingelser for Transportforsikring - Erhvervsløsøre Bet. nr. 2206.01.01 Aftalegrundlaget Din Transportforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

PRO-AUTOMATIC A/S Telefax:

PRO-AUTOMATIC A/S Telefax: SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

HANDELSBETINGELSER 2016

HANDELSBETINGELSER 2016 HANDELSBETINGELSER 2016 AnnebergDesign v/ Jacob Anneberg Vestermarken 6 6670 Holsted CVR: 36355417 kontakt@annebergdesign.dk (+45) 2616 8839 Formål og omfang Disse betingelser fastlægger de nærmere vilkår

Læs mere

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR Your-IT ApS almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Your-IT ApS, CVR-nummer

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser

Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser Gældende fra: 03. Juni 2019 IPNord ApS Generelle forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå IPNord ApS (CVR: 37323276) generelle forretningsbetingelser og er gældende for alle IPNord ApS opgaver,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr

Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri. Bet. nr Betingelser for Arbejdsmaskiner - kasko inkl. tyveri Bet. nr. 2204.05.01 Aftalegrundlaget Din forsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner.

Mobilize Me ApS. Salgs- og Leveringsbetingelser til erhvervskunder, kommuner, offentlige og private institutioner. 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Mobilize Me s, CVR-nummer 34208077, ( Virksomheden ) salg og levering af serviceydelser

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. Indgåelse 3 3. Opsigelse 4 4. Priser 4 5. Betalingsbetingelser 5 6. Leveringsbetingelser 5 7. Force majeure 6 8. Reklamations-

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra januar 2019 1. GENERELT Medmindre andet skriftligt er aftalt gælder disse salgs og leveringsbetingelser for alle aftaler indgået med Varme & Energi ApS, CVR.nr.

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG 1. Anvendelse... 2 2. Indgåelse... 2 3. Fuldmagt... 2 4. Forpligtelser... 2 5. Priser... 3 6. Leveringsbetingelser... 3 7. Betalingsbetingelser... 3

Læs mere

Udlejningsbetingelser for udstyr lejet hos TeltTilFest.dk

Udlejningsbetingelser for udstyr lejet hos TeltTilFest.dk Side 1 af 6 Udlejningsbetingelser for udstyr lejet hos TeltTilFest.dk Generelt vedrørende bestilling/betaling 1. Din bestilling er registreret, når du har modtaget din ordrebekræftelse/faktura på din e-mailadresse.

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

Bilag [nr.] Trepartsaftale

Bilag [nr.] Trepartsaftale J.nr.: 7501417 MPE/KRM Bilag [nr.] Trepartsaftale Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk Trepartsaftale INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - HUNDEANSVAR FORSIKRINGENS OMFANG... 1.0 SIKREDE PERSONER... 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?... 4.0 DÆKNINGSSUMMER...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere