ROSENIUS SAMLEDE VÆRKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSENIUS SAMLEDE VÆRKER"

Transkript

1 ROSENIUS SAMLEDE VÆRKER GUDS BØRN, FØDT AF GUD (s.29) Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn, dom, som tror på hans navn. De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud. Johs. 1, Født af Gud! Altså går der her på vor jord mennesker, som er Guds børn, født af Gud og delagtige i guddommelig natur. Burde ikke alle troendes hjerter udvide sig af glæde og undren over disse Skriftens vidnesbyrd og burde ikke alle de som frejdigt, men uretmæssigt nævner sig med dette høje navn, vækkes til besindelse. Guds børn i Skriftens betydning er nye, åndelige skabninger som har fået del i guddommelig natur. Og dette som en følge af den sande, levende tro. Af nåde, ved tro, bliver vi Guds børn. Men en tro, som kun beror på vor egen indbildning, er intet værd. Der er mange, der nok vil kaldes Guds børn, og der er mange, der slår sig til ro i håbet om at være det, men mangler de karakteristiske kendetegn, der vidner om en ny fødsel. Far ikke vild! Gud lader sig ikke spotte! Der vil til slut ikke blive spurgt om, hvor megen forstand vi har haft, eller hvor mange og store Side 1 af 16

2 ord vi har brugt, men om der har været sandhed i vor kristendom, om vi er blevet født af Gud. Det ville dog være forfærdeligt at have levet sit liv på en falsk trøst, at have bedraget sig selv og andre med en ren og skær forstandstro, hvori der ingen kraft var. En tro, som blot bestod i kundskab og ord samt i visse religiøse øvelser: bøn, læsning og tale, som hjertet ikke var med i, men som blot var beregnet på dermed at vinde andre kristnes tillid eller lignende. Snart er spillet til ende, snart (s.30) kommer den Hellige, for hvem man har hyklet, med sit alvorsbud: Gør regnskab! Og ansigt til ansigt med døden, afslørede og nøgne for den Helliges øjne hvor forfærdeligt da, om man med al sin religiøsitet blot havde løjet mod Helligånden. Netop fordi nåden er så stor og det at eje barnekår hos Gud er så herligt, står der så uendelig meget på spil, hvis vi ikke er af sandhed i vor kristendom. Giv derfor nøje agt på apostlens ord. Han siger først: Alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Dette forklarer han nærmere ved at tilføje: dem, som tror på hans navn. Som over alt i Skriften stadfæstes det her, at det er alene gennem troen, vi bliver Guds børn. Her siger Johannes: Han gav dem magt til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Og Paulus siger: Alle er I nemlig i Jesus Kristus Guds børn ved troen (Gal. 3,26). Side 2 af 16

3 Kort sagt: når det gælder dette vigtige spørgsmål, tales der ikke et eneste ord om vore gerninger og vor fortjeneste. Nej - af nåde er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven (Ef. 2,8). Gave er det. Det var Guds frie nåde, der gjorde, at han skabte os til sine børn, og det var igen Guds frie nåde, der gjorde, at han udvalgte os i Kristus, før verdens grundvold blev lagt, og i tidens fylde sendte os sin eneste søn. Men er det af nåde, så er det altså ikke af gerninger, ellers bliver nåden jo ikke mere nåde (Rom. 11,6). Den sandhed står fast. Men se videre på apostlens forklaring. Han tilføjer, at de, som gennem troen er Guds børn, er dem, som er født af Gud. Den sandhed må vi prente dybt i vort sind. Den, som skal kunne se Guds rige og som et Guds barn leve evigt sammen med ham, må være født af Gud. Før syndefaldet boede det guddommelige liv i mennesket, og det var tabet af dette, Gud i særdeleshed sigtede til, da han sagde: Den dag, du spiser deraf, skal du visselig dø. Dette guddommelige liv må nu gives os tilbage (s.31) gennem en ny fødsel af Ånden. Jesus sagde udtrykkeligt: Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Guds rige skænkes os udelukkende af nåde den sandhed står fast men den, som ikke er blevet født af Gud, er aldeles uskikket til at eje det og nyde dets goder. Den sande Gud er en hellig Gud. Et urent og vanhelligt væsen vil martres og fortæres i hans nærhed. Den, der skal kunne nyde saligheden i samfund med Gud, må være en med Gud beslægtet natur, et nyt menneske, skabt i Guds lighed, Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud, det befinder sig ikke vel i Side 3 af 16

4 hans nærhed én eneste dag, langt mindre en evighed lang. Derfor siger Jesus: Du må ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny. - Hvad der er født af kødet, er kød. - Ingen kan se Guds rige, hvis ikke han bliver født på ny. Og her siger Johannes: De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje - - men af Gud. Hos Peter læser vi: - genfødte, som I er, ikke af forkrænkelighed, men af uforkrænkelig sæd, ved Guds levende og blivende ord. Og hos Paulus: Thi hverken omskærelse eller forhud gælder noget, men nyskabelse. Hvem skulle vi vel tro i dette så vigtige spørgsmål om ikke Kristus selv og hans apostle. Og når de som med én mund slår fast, at et menneske må fødes på ny og få del i guddommelig natur, hvis det skal komme ind i Guds rige, hvor kan du da gå evigheden i møde uden at være dig bevidst, at du har oplevet denne nye fødsel. Det er såre nødvendigt, at denne sandhed bliver prentet dybt i vort sind. Og det af to grunde: Der er mange, som blot tager skummet af evangeliet. De synes at være overmåde evangeliske, men deres tro virker ikke det i deres liv, som den burde: ingen ny fødsel, ingen gudsfrygt eller helliggørelse. De er kun rige på ord tanker og ord, hvormed de bedrager både sig selv og andre. Sådanne bør standse for, hvad Guds ord siger om den nye fødsel, og blive klar over, at de er ude for et skæbnesvangert (s.32) bedrag fra djævelens side, så meget farligere, som han giver sig skin af at være en lysets engel. Andre derimod, som altid plages af frygt, anfægtelse og mistanke til sig selv, skal af den nye fødsels virkninger overbevises om, at de er Guds børn. I 1.Johs, nævner Johannes kærligheden til brødrene som et sådant kendetegn og siger: Derpå kender vi, at vi er født af Gud - er Guds Side 4 af 16

5 børn - er af sandheden osv. Mod synden og mod lovens trusler gælder denne trøst ikke. Der gælder kun et: Lammet, som blev slagtet og med sit blod har købt os til Gud. Men når du er bekymret med hensyn til din tros ægthed altså virkelig har en tro da må du følge apostlens opfordring: Ransag jer selv, om I er i troen Det er i denne betydning, Jesus og apostlene taler om træets frugt, og at Johannes siger: Den, som tror på Guds Søn, har vidnesbyrdet i sig selv. Lige så vist, som Skriften lærer, at vi bliver frelst af nåde, ved tro på Jesus Kristus, så lærer den også, at vi skal ransage os selv, om vi er i troen. Dette bør de betænke, som ikke vil vide noget af en sådan selvprøvelse. Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed (2.Tim. 3,16). Det er os og vort hjerte, der skal prøves efter Skriften, og ikke Skriften, der skal prøves efter vort hjerte. Om selve den nye fødsel vil vi ikke bruge mange ord. Jesus siger: Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører dens susen, men du ved ikke, hvorfra den kommer, og hvor den farer hen, sådan er det med enhver, som er født af Ånden. Selve underet: hvorledes Gud føder os på ny og tænder det nye liv i vore hjerter, formår vi aldrig ret at fatte. De ydre midler samt visse følbare erfaringer af omvendelsen til Gud og troen på vor Herre Jesus kan vi vel pege på, men at det nye liv i os bliver til, det er et under af Skaberen selv. At en ny fødsel er sket, kan vi imidlertid se, når et nyt menneske, skabt efter Side 5 af 16

6 Gud, (s.33) fremstår for vore øjne. Derfor skal vi nu betragte dette nye menneske og dets mest iøjnefaldende egenskaber. At den nye fødsel ikke er menneskeværk, men Guds værk, understreger Johannes kraftigt, når han siger: De blev ikke født af blod, ej heller af køds vilje, ej heller af mands vilje, men af Gud. Ikke af blod dvs. Guds barn bliver man ikke gennem den naturlige fødsel. Johannes Døberen sagde til jøderne: Bild jer ikke ind, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader og Paulus skriver: Det er ikke de kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som er født i kraft af forjættelsen, der regnes for afkom. Ikke af køds vilje dvs. intet menneske kan ved sin nidkærhed og sine anstrengelser omskabe sit hjerte til lighed med Gud, så det kan se Guds rige. Siger ikke også Paulus: altså beror det ikke på den, der vil eller på den, der anstrenger sig, men på Gud, der viser barmhjertighed. Nådemidlerne kan et menneske bruge, men forbliver desuagtet lige så koldt og dødt, hvis ikke Guds Ånd skaber liv. Ikke af mands vilje dvs. Det er ikke noget andet menneskes værk, at du bliver født på ny. Hvorhen du end vender dig, er vejen spærret, indtil Gud selv ved Helligånden føder dig på ny gennem sandhedens ord. At vi får del i guddommelig natur, er lige så fuldt Herrens eget værk, som at han skabte verden. Midlerne har han givet os, og midlerne må vi bruge at undlade det og dog begære at blive født af Ånden ville være at friste Herren men som allerede sagt: bruges end alle nådemidler, virker det ingen ny fødsel, hvis ikke Herren selv giver ånd og giver liv. I Jeremias kap. 31. siger Side 6 af 16

7 Herren: Jeg giver min lov i deres indre og skriver den på deres hjerter ven skal ikke mere lære sin ven eller broder og sige: Kend Herren! Thi de skal alle kende mig fra den mindste til den største, lyder det fra Herren. (s.34) Kundskaber kan den ene broder bibringe den anden. Men dermed er ikke loven skrevet i hjertet eller det rette kendskab til Gud vundet, thi dette er Herrens eget værk. I Ezek. 36 læser vi: Jeg giver jer et nyt hjerte, og en ny ånd giver jeg i jeres indre. Stenhjertet tager jeg ud af jeres kød og giver jer et kødhjerte. Jeg giver min ånd i jeres indre og virker, at I følger mine vedtægter og tager vare på at holde mine lovbud. Der ligger en stor trøst i dette, at Herren så ofte og så afgjort erklærer, at det er ham og ikke os, der skal gøre dette store under: give os et nyt hjerte og en ny ånd. For nu at blive klar over dette nye hjertes art må vi først betragte de mest iøjnefaldende kendetegn på det faldne og uigenfødte menneske. Intet er så karakteristisk for vor gamle natur som et egenkærligt, selvsikkert, for sjælens frelse ligegyldigt, verdsligt og jordbundet sind. Det siger både Guds ord og vor egen erfaring os, og det ser vi daglig for vore øjne hos andre. Et menneske kan høre de mest alvorlige domme af Guds mund og beskrivelsen af dem, hvem dommen rammer, kan passe nøjagtig på ham selv, Side 7 af 16

8 og dog forfærdes han ikke. Den gerrige, drankeren og ægteskabsbryderen tvivler måske slet ikke på, at Bibelen er Guds ord, men hører han f.eks. i kirken ordene fra 1.Kor. 6,9-10: Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt (homoseksualitet fx), eller de, der øver den, eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere, ingen røvere skal arve Guds rige, så forfærdes han ikke for den store Guds dom, men går lige fra Herrens hus hen og øver de samme synder igen. Og ikke nok med, at synderen er frejdig og selvsikker. Han er tillige så forblindet, at han tror sig at være god nok, og mener ikke, han behøver nogen omvendelse, ja forbitres endda, hvis nogen i kærlighed formaner ham dertil. Et andet menneske er måske af en mere stilfærdig karakter eller af højere dannelse og har så mange rent menneskelige (s.35) dyder, at du deraf lader dig forlede til at anse det for at være født af Gud. Men plejer du nærmere omgang med et sådant menneske, vil du med forundring vige tilbage for den dødens lugt, der slår dig i møde. Et sind så verdsligt og egenkærligt, så ligegyldigt for Gud, for Kristus og hans forsoning, at du må forbavses. Det er måske endda et religiøst menneske med de smukkeste grundsætninger og mest eksemplariske liv, men stiller du ham over for prøvestenen, Kristus, får du snart klarhed over, hvordan det står til med hans hjerte. Derinde råder selvtilfredshed, sikkerhed og en kold ligegyldighed for forsoningen i Kristus, om han nok anerkender teoretisk, men i praksis hurtigt bliver færdig med. Alt andet af religiøs art kan interessere ham; men at tale om Kristus, om syndernes forladelse i hans navn og om den daglige erfaring af synd og nåde, det har Side 8 af 16

9 ingen interesse, og den ellers så fromme mand bliver tavs. Sangen om Lammet, som blev slagtet og med sit blod har købt os til Gud, har han aldrig fået lært. De uigenfødte mennesker røber sig også på anden måde. De kan elske hvem som helst ellers, ja så hjerteligt, at de røres til tårer, men de sande kristne kan de ikke fordrage. Gode egenskaber hos mennesker, der aldrig spørger efter Gud, forstår de at vurdere, men at mennesker brænder af nidkærhed for Herren og hans sag, har de ingen sans for. Hos de første kan de bære over med alt, men har de sidste fejl og mangler, det kan de ikke undskylde eller tilgive. Disse træk hos det naturlige menneske er så almindelige, at vi til enhver tid ser dem for vore øjne. Det skyldes intet mindre end et guddommeligt under, at et sådant menneske bliver forvandlet, som det sker i den nye fødsel. Når den, som af naturen var sikker, letsindig, ubekymret for sjælens frelse, ligegyldig overfor Kristus og fjendtligsindet mod Kristi venner, får et sind, der er det førnævnte lige modsat. Nu bliver der en stadig omsorg for sjælens frelse, nu frygter og ængstes man, er mistænksom over for og misfornøjet med sig (s.36) selv, og troede man før at have et godt hjerte, så er der nu intet, man lider under, som netop hjertets ondskab. Nu er intet så kært og uundværligt som Kristus og ordet om ham, og nu føler man sig knyttet til de troende med den inderligste kærlighed. Dette er ikke blot en forandring i den ydre livsførelse, men en Side 9 af 16

10 omskabelse af selve hjertet. Lovet være Gud, at han endnu gør undere iblandt os! Et menneske bliver vakt op af sin sikkerhedssøvn og bliver under sine forsøg på at forbedre sig, mere ydmyget og sønderknust over sin ondskab for hver dag, der går. Det er begyndelsen. Men selve den nye fødsel, selve det at få del i guddommelig natur, sker først, når troens gnist bliver tændt i hjertet. Og dette under sker, når den, der knuges under Guds dom og har søgt gennem sine bedringsforsøg at frelse sig selv, hører det liflige budskab om nåden i Kristus. Det sker, når i en lykkelig stund sjælens øjne åbnes til at se, at alt er rede, alt er fuldbragt, og at lovens opgave kun er den at gøre faldet større, for at nåden kan blive end mere overstrømmende rig. Da fødes i sjælen noget helt nyt, der som en anden natur og et nyt syn, ny lyst og ny kærlighed. Denne nyskabelse bliver i særdeleshed mærkbar, når et menneske på en gang øres fra den dybeste syndenød til en klar og frydefuld forvisning om nåden. Men også de, som er nået frem til denne forvisning gennem en længere udvikling, ved med sig selv om en tid, da denne store forandring i deres liv fandt sted hvis den da virkelig har fundet sted, og det ikke beror på indbildning og bedrag. De mindes deres gamle liv i vantro som en lang, mørk nat, mod hvilken den nærværende tid er som en ny, herlig dag, hvorover retfærds sol er gået op med lægedom under sine vinger. De kan gøre den blindfødtes ord til deres: Et ved jeg, at jeg, som var blind, nu kan se Det er en højest betænkelig sag at trøste sig med noget, der (s.37) direkte strider imod Side 10 af 16

11 Bibelens ord og eksempler. Og det gør den, der regner sig for at være en kristen uden at han ved af nogen væsentlig forandring eller noget vendepunkt i sit liv. Alle de omvendelser, som omtales i Bibelen, havde jo en begyndelse. Mennesker blev vakt op og siden ført frem til den fulde modtagelse af Kristus og hans nåde. Ordene genfødelse, omvendelse osv. peger da også hen på et bestemt tidspunkt, hvor dette må være foregået. På samme måde, når Jesus taler om, at en stærkere overvinder og binder den stærke og plyndrer hans hus, eller at den fortabte søn fra det fremmede land vender hjem til sin fader. Det er derfor at frygte, at du bedrager dig selv, du, som ikke vil vide af en tid i dit liv, der satte skel mellem før og nu. At du ikke kan efterspore alle nådens virkninger i dit hjerte og ikke kan opgive dag og time for din omvendelse, strider derimod ikke mod ordet. En vækkelse, der er foregået gradvis ved gentagne påmindelser af loven og en tilsvarende gradvis tilegnelse af evangeliet er ikke ringere end den bratte overgang fra død til liv. Hvad gavner det os imidlertid, at vi engang har fået dette nådeliv, hvis det senere skulle være gået tabt. Lad os derfor se lidt nærmere på de mest fremtrædende af det nye livs ytringer. Det karakteristiske for det nye menneske er, at Kristus er blevet vor hjertes liv og dybeste behov. Det er jo også efter Kristus, vi kalder os kristne. Side 11 af 16

12 Bekendtskabet og foreningen med Frelseren er det største for en kristen. Kristus er blevet hans Alfa & Omega, den først og den sidste. Kristus er solen, der oplyser og bestråler alt, og om hvem alting drejer sig. Er Kristus nær, glæder en kristen sig er Kristus forsvundet, sørger han. Kort sagt: Kristus er hans liv. Efter vor nye natur bliver det os magtpåliggende at eje Guds venskab. Før var vi fuldstændig ligegyldige for Gud og hans nåde, havde kun jordiske fornødenheder og ønsker og spurgte (s.38) kun: Hvad skal vi spise? og hvad skal vi drikke?. Nu er derimod vort vigtigste spørgsmål dette: Jeg, er jeg Guds barn? - ejer jeg Guds venskab?. Vi mærker heri det nye menneskes hjerteslag. Men denne iver efter at eje Guds venskab må være blevet vor anden natur og vare livet ud. Det må ikke være noget, vi blot en tid er optaget af. Vel kan det være meget omskifteligt med din trøst og din fred, ja selve din iver efter at eje Guds venskab kan kølnes, men snart vil du atter vågne med desto større bekymring. At dette er blevet af så stor vigtighed for os, strider imod vor gamle natur og er et sikkert kendetegn på det nye menneske. Efter vor nye natur ved vi ikke andet at bygge vort håb på end Kristus, hans soningsdød og hans evangelium. Der har vi vort liv, vor tilflugt og vor glæde, og der søger vi vor næring. Jesus taler stærke ord om dette, når han siger: Jeg er livets brød mit kød er sand mad den, som æder dette brød, skal leve til evig tid. Disse ord giver netop udtryk for, at Kristus er selve livet for de troende, deres dybeste behov, deres alt i alle. At du er blevet religiøs, så det nu interesserer dig at tale om religiøse emner og kirkelige anliggender, er intet bevis på, at du er en kristen. At du dyrker Kristus som lærer eller som eksempel til efterfølgelse, Side 12 af 16

13 lige så lidt. Det kan en hvilken som helst farisæer gøre. Her spørges kun, om Kristus og hans soningsdød er din daglige trøst mod synden. Det er dette, der ifølge Johs. Åbenbaring kendetegner de beseglede, thi ingen uden disse kunne lære den sang, sangen om Lammet, der blev slagtet og med sit blod har købt os til Gud. Det er dette, Luther gentager i sin forklaring til Gal. 4,6, hvor han skildrer tegnene på Guds Ånds iboen i hjertet og siger: Den, som gerne hører, taler og skriver om Kristus og tænker på ham, han vide, at dette ikke sker af menneskelig vilje eller fornuft. Dette er et så væsentligt træk hos det nye (s.39) menneske, at jeg uden betænkning regner enhver, jeg finder det hos, for at være en kristen. Om nu en sådan kristen har iøjnefaldende mangler, betragter jeg dette som et svaghedstegn, men er lige fuldt overbevist om, at en kristen er han. Ellers ville han ikke på den måde have hele sit behov, sin trøst og sit liv i Kristus. Et andet kendetegn på dem, der er født af Gud er dette, at Gud har givet os af sin Ånd (1. Johs. 4,13; 3,24) eller som Paulus siger: De, som lader sig lede af ånden, attrå det åndelige (Rom. 8,5). De har en ny, hellig natur, som er ét med ånden, og som derfor lider under synd og elsker, hvad der er helligt. De føres af Guds Ånd en helt anden vej end før og er blevet helt nye mennesker med nye tanker, ny tale og nyt liv. Om også mit onde kød, som stadig elsker synden, strider imod ånden ja endog ofte overrumpler mig og bringer mig til fald kan jeg dog ikke slutte venskab eller forbund med synden, men står i stadig kampstilling til den. Når jeg af Guds nåde får lov at tro, at Gud for Kristi skyld har forladt mig min synd og er min kære fader, da bliver også hans bud mig så kære, at alt, hvad han vil, det vil også jeg, thi han er min, og Side 13 af 16

14 jeg er hans. Og når jeg i denne tro ejer Guds fred og glæde i hjertet, får jeg ikke alene lyst, men også kraft til at gøre det gode, thi Herrens glæde er jeres styrke. Selv når det mørkner omkring os, og synd og fristelse er ved at overvælde os, røber Helligånden i os sig derved, at vi hader den synd mest, hvortil fristelsen er størst, og aldrig vil kunne slå os til ro i nogen synd. Hvad luften og det tørre land er for fisken, er synden for os: et element, hvori vi ikke kan leve. Det er dette, Johannes mener, når han siger: Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd - dvs. synder han, er det ikke hans lyst, men hans lidelse - Thi Guds sæd bliver i ham, ja han kan ikke synde, fordi han er født af Gud (1.Johs. 3,9). Peter kunne falde, men fornægtelse, løgn og sværgen var ikke Peters (s.40) element tværtimod - han gik ud og græd bitterligt Det kendetegn på den nye natur, som Kristus og apostlene oftest fremholder, er kærligheden. Først kærligheden til brødrene, men også i broderkærligheden kærlighed til alle Jesus siger: Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed (Johs. 13,35). Johannes gentager det gang på gang i sit 1. brev, at kendetegnet på, at vi er født af Gud - er Guds børn - er af sandheden osv. er kærligheden til brødrene. Og Paulus siger: Talte jeg end med menneskers og engles tunger havde jeg end profetisk gave og kendte alle hemmeligheder og havde jeg al tro, så jeg kunne flytte bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet. Det er ikke uden grund, at Kristus og apostlene lagde så stor vægt netop på dette kendetegn. For af alle den nye fødsels virkninger er vel ingen så underfuld og så uforklarlig for vor fornuft som kærligheden. At jeg er begyndt at elske Gud, som har forladt mig al min Side 14 af 16

15 synd og har gjort mig så meget godt, er egentlig ganske naturligt. Men at der også tændes i hjertet ikke blot en brændende kærlighed til alle andre troende, men også en kærlighed til alle, som gør, at jeg for omsorg for menneskers frelse, som jeg ikke før har brudt mig det fjerneste om, det kan ikke forklares på anden måde end med Peters ord, at vi har fået del i guddommelig natur - for Gud er kærlighed. Denne kærlighed må ikke forveksles med den naturlige kærlighed: kærligheden til dem, der har samme mening som os (partikærlighed), eller til dem, der elsker os og forstår at påskønne og værdsætte os (egenkærlighed). Den sande kærlighed forklarer apostlen således: Enhver, som elsker den, der fødte ham, elsker også den, som er født af ham. Derpå kender vi, at vi elsker Guds børn: når vi elsker Gud og gør efter hans bud. Det vil sige når vi elsker dem, fordi de hører Gud til. (s.41) Vi har nu fremdraget nogle karakteristiske træk hos det nye menneske. Disse træk udgør noget helt nyt i os, noget, der strider mod vor egen natur, og er derfor et kraftigt bevis på, at en ny fødsel er sket. Vi har også betragtet de tre hovedsandheder, som danner grundlaget for vor barneret. Først, at Gud Herren oprindelig skabte mennesket som sit barn, dernæst, at Guds egen søn kom til vor jord, blev vor broder og købte os til Gud med sit blod, og endelig, at Helligånden føder os på ny, så vi også er født til at være Guds børn. Alle vore skrøbeligheder tilsammen kan ikke rokke ved denne vor barneret. Men du må ikke vente, at du midt i anfægtelsens mørke skal kunne se disse Side 15 af 16

16 kendetegn på din nye fødsel. I mørke ser man intet og i anfægtelsens tider mærker man ikke meget hverken til sin tro eller sin nye, hellige lyst til Guds hellige lov eller sin kærlighed til brødrene. Gud kan i den grad skjule alt det i os, der er af ham, at hverken vi selv eller andre kan få øje på det, ja som Luther siger: så man til sidst ikke ved, hvem der er en kristen. Da får vi brug for en bedre trøst end den, vi kan finde i vort eget hjerte. Når synden, loven og vor samvittighed fordømmer os, lad os da holde fast ved, hvad Gud er og har gjort for os, og altid regne med blodet, der gælder til evig tid. Og når vi i langvarig anfægtelse synes at være fuldstændig overgivet i syndens og djævelens magt, da skal vort hjerte finde hvile i, at Gud, som i sin kærlighed og trofasthed søgte os, da vi vandrede borte fra ham og ikke ville høre hans røst, han kan umuligt nu, da vi i vor nød sukker og råber efter ham, nægte at høre os. Han kan ikke ville lade os gå til grunde, hverken i nogen åndens falskhed eller nogen kødets svaghed. - For du er vor fader, Herre, vor genløser, hed du fra evighed! Amen. Historik: Indtastet: 14. august 2005 Korrektur: 10. september 2021 RoseniusNet.dk Side 16 af 16

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja

Dåbsritual. Ritualer dåb naver barnevelsignelse vielse - begravelse. tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja Dåbsritual tror du på Jesus Kristus som din Herre og frelser? Dåbskandidaten svarer Ja På din egen bekendelse, om din tro på Jesus, døber vi dig til Kristus i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn Nadverritual

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 04-06-2017. Tekst. Johs. 14, 22-31. Kærlighed til Kristi ord. Pinsedag har sin egen tone, glædens musik, som løfter og gør glad. Vore salmedigtere har fundet denne tone, givet den ord som

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Discipel 24/7 CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål

Discipel 24/7 CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål Rentemestervej 109 Discipel 24/7 2400 København NV CELLEGRUPPER Cellegruppernes formål At vokse sammen i troen og i livet som discipel til Guds ære. I cellegrupperne ønsker vi at hjælpe hinanden til at

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Gud har en drøm, og jeg har en drøm

Gud har en drøm, og jeg har en drøm Gud har en drøm, og jeg har en drøm Guds Åndsudgydelse over os Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Matt 22v37-40: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud.

Matt 22v37-40: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Matt 22v37-40: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN

Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN 6. søndag efter påske 2014, Hurup og Gettrup Johs. 17, 20-26 Herre Jesus Kristus. TAK, at du gør dig til ét med os, så vi kan se Guds herlighed. AMEN De fire evangelier har hver deres særlige kendetegn.

Læs mere

Frelsesvished. Hovedtanke

Frelsesvished. Hovedtanke 4 Frelsesvished UGEN 22.-28. APRIL 2018 Deri består kærligheden: Ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder (1 Joh 4,10). Hovedtanke Introduktion

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

OM TROEN PÅ FRELSE SCHOOL OF CULTURE AND SOCIETY AARHUS UNIVERSITY ANDERS-CHRISTIAN JACOBSEN 26 MAY 2018 PROFESSOR WITH SPECIAL RESPONSIBILITIES

OM TROEN PÅ FRELSE SCHOOL OF CULTURE AND SOCIETY AARHUS UNIVERSITY ANDERS-CHRISTIAN JACOBSEN 26 MAY 2018 PROFESSOR WITH SPECIAL RESPONSIBILITIES OM TROEN PÅ FRELSE OM TROEN PÅ FRELSE Trosbekendelsen Fra skabelse til fuldendelse Syndernes forladelse Kødets opstandelse Det evige liv Origenes Augustin Luther Frelse et nutidigt perspektiv DEN APOSTOLSKE

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Omvendelse. »Og tror ikke på jer selv og sagde: Vi have Abraham til Fader (Mt 3: 9)

Omvendelse. »Og tror ikke på jer selv og sagde: Vi have Abraham til Fader (Mt 3: 9) Omvendelse Den bibelske omvendelse udgør ikke en holdningsændring fremmes af den menneskelige bevidsthed. Integrerer et liv før mænd siger et andet aspekt af det kristne liv, ikke anger fremmes af evangeliet.

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

Salmer: 679, Hvor er din verden rig; 61, 680. Tema: Den gode del. Evangelium: Luk. 10,38-42

Salmer: 679, Hvor er din verden rig; 61, 680. Tema: Den gode del. Evangelium: Luk. 10,38-42 Kl. 9.00 Burkal Kirke Salmer: 679, Hvor er din verden rig; 61, 680 Tema: Den gode del Evangelium: Luk. 10,38-42 Jesus havde nogle gode venner i landsbyen Bethania lige uden for Jerusalem. Det var de to

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

2.s.i fasten. A Matt 156,21-28 Salmer: Kvinde, din tro er stor, siger Jesus til den kanaanæiske kvinde.

2.s.i fasten. A Matt 156,21-28 Salmer: Kvinde, din tro er stor, siger Jesus til den kanaanæiske kvinde. 2.s.i fasten. A. 2019 Matt 156,21-28 Salmer: 753-410-128 582-25-6 Kvinde, din tro er stor, siger Jesus til den kanaanæiske kvinde. Men hvad mener Jesus med det? Jo, han kender hjerterne, kan man sige,

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Kl Burkal Kirke 571, 558, 566; 552, 732. Tema: Lys for andre. Evangelium: Matt. 5,13-16

Kl Burkal Kirke 571, 558, 566; 552, 732. Tema: Lys for andre. Evangelium: Matt. 5,13-16 Kl. 10.00 Burkal Kirke 571, 558, 566; 552, 732 Tema: Lys for andre Evangelium: Matt. 5,13-16 Da jeg var barn, havde vi hjemme en særlig tradition med juletræet, når det efter jul blev tændt for sidste

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477

22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl Salmer: 289/695/439/382/477 1 22. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 16. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 289/695/439/382/477 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. Det er

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere