Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: Ophavsret Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig. Links Slægtsforskernes Bibliotek: Danske Slægtsforskere:

2 GENEALOGISKE OG PERSONALHISTORIE MEDDELELSER SAMLEDE OG UDGIVNE AF A. HELLEMANN CAND. POLYT., FHV. INGENIØR KØBENHAVN FORLAGT AF FORFATTEREN TRYKT SOM MANUSKRIPT TRYKKERIET ATHENE 1925

3 FORORD. N AAR en Stamtavle skal have praktisk Betydning, er det nødvendigt, at saamange, som muligt, af de i samme anførte Angivelser af Aar og Dato er bievne konstaterede af Kirkebøgerne, og det maa tillige anføres, hvor Konstateringerne har fundet Sted, for at man ikke skal være i Tvivl om, hvor man skal henvende sig for at faa den Attest udstedt, som man i hvert enkelt Tilfælde har Brug for. Da de færreste Mennesker ved Besked om deres Oldeforældre, bliver det, naar Kundskab om disse kun kan faas ved Gennemsøgning af en Mængde Kirkebøger, i Reglen en ren Tilfældighed, hvis man finder dem. Derfor er det højst undskyldeligt, naar en Stamtavle, der gaar længere tilbage i Tiden end til de 3 Slægtled (Generationer), der ligge Nutiden nærmest, ikke paa alle Punkter bliver fuldkommen med Hensyn til Konstateringer, da der let bliver et og andet, som man af Mangel paa private Oplysninger paa ingen Maade kan opspore under Gennemsøgningen af Kirkebøgerne. I de af mig udgivne mere eller mindre fuldstændige Stamtavler efterfølges Aarstal og Dato, naar Angivelsens Rigtighed er konstateret, af et Tal i Parentes. Dette Tal angiver, hvor Konstateringen har fundet Sted, saaledes som nedenstaaende Fortegnelse over Konstateringsstederne viser. Udenfor København har jeg, naar jeg ikke selv personlig kunde give Møde, faaet Konstateringerne udførte af vedkommende Præster eller af andre Autoriteter, medens jeg i København med vedkommende Autoriteters Tilladelse har udført Konstateringerne selv. Jeg har i den Henseende Grund til at være taknemlig for den overordentlig store Imødekommenhed, der saaledes er bleven vist mig. De personalhistoriske Meddelelser, som ledsager de genealogiske, hidrører dels fra private Kilder, dels fra trykte

4 4 feøger, som jeg har haft Adgang til at studere paa Universitetsbiblioteket. Som saadanne kan nævnes Statskalenderne for 1892 og 1893, Elvius s og Wibergs»Præstehistorie«, Treschows og Giessings»Jubellærere«, Pastor F. E. Seidelins Stamtavle for Familien Seidelin, Immanuel Barfods»Den falsterske Gejstlighed«, V. Richters»Den danske Søetat «og samme Forfatters»Juridisk Stat 1892«, Anders Petersens»Den jonstrupske Stat«, Carøes og Selmers»Den danske Lægestand«, Kiærs»Norges Læger«, Erslews Forfatterleksikon, Worms Leksikon over lærde Mænd, C. F. Brickas»Dansk biografisk Leksikon«samt Universitetets Aarbøger for forskellige Aar og Danmarks Adels Aarbog Hvad Ordningen af Stamtavlerne angaar, maa jeg bemærke, at Slægtleddene betegnes ved Romertal og de enkelte Personer indenfor Slægtleddene ved Bogstaver. Undertiden udelades disse sidste, naar jeg enten ikke ved, i hvilken Orden de enkelte Personer skal opføres, eller har Grund til at tro, at der mangler nogen. At enkelte Fornavne, f. Eks. Balthazar, Sophie, Nicolai er stavede forskelligt paa de forskellige Steder i dette Værk, hidrører fra den forskellige Stavemaade i Kirkebøgerne. Sluttelig vil jeg takke alle de private Meddelere af Oplysninger for den Hjælp, de derved har ydet mig. Jeg beklager kun, at jeg ikke har faaet alle de private Meddelelser, jeg kunde have ønsket til at gøre mit Arbejde fuldkomnere, end det nu er blevet. København i Maj A. Hellemann, cand. polyt. Ved private Oplysninger og ved Benyttelse af trykte Meddelelser i Dagbladene har jeg nu tilvejebragt en Fortsættelse til Nutiden af ovennævnte i 1893 udgivne Bog. Tiden har imidlertid ikke tilladt. mig xat fortsætte til Nutiden alle de i ovennævnte Bog givne Stamtavler, men kun nogle af dem, og Konstatering ved Kirkebøger eller ad anden Vej har jeg manglet Tid og Kræfter til at udføre. Jeg vil derfor nøjes med at udgive denne Fortsættelse af

5 5 min i 1893 udgivne Bog som Manuskript. De Rettelser og Tilføjelser til den nævnte Bog, som jeg her meddeler, vil kunne ses ved Sammenligning med Udgaven fra Hvad jeg i øvrigt har samlet vedrørende de i Bogen, af 1893 angivne Stamtavler vil ikke blive trykt, men vil blive givet til Universitetsbibliotekets Manuskriptsamling, for at de deri Interesserede kan faa Lejlighed til at gøre sig bekendt dermed. 6. April A. Hellemann, cand, polyt.j fhv. Ingeniør Prinsessegade 47 A, København.

6 Aalb. St. Aarh. St. afd. afsk. afsk. i N. Anm. Ann. t b. Bil. & ca. cand. jur. med. phil. polit. polyt. theol. Chvn. d. DM. Dr. phil. exam. jur. F. f. fhv. t 1. G., 2. G., gi. hj. d. I. K. I. M. o: Forkortelser. betyder Aalborg Stift. Aarhus afdøde. afskediget uden Pension. afskediget i Naade og med Pension. Anmærkning. Anneks til. begravet. Bilag. Kommandør af Dannebrog af 2den Grad. circa (omtrent). juridisk Kandidat. medicinsk filosofisk statsvidenskabelig Kandidat. polyteknisk theologisk Christianshavn. døbt. Dannebrogsmand. Doktor i Filosofien. dansk Jurist. Fader. født. forhenværende. død. 3. G. ægtede første, anden, tredje Gang. gammel. hjemmedøbt. Indgiftede Kvinder med Navnene. Mænd det vil sige.

7 7 incl. ]betyder inclusive ( : deri medtaget). Kbh. København. kgl. kongelig. Kirkegd. Kirkegaard. konf. konfirmeret. konst. konstitueret (o: midlertidigt udnævnt). M. Moder. Mghd. Menigheder. ord. ordineret. pers. Kap. personel Kapellan. prakt. praktiserende. Pr. gd. Præstegaard. Prof. Professor. resid. Kap. residerende Kapellan. R.* Ridder af Dannebrog. R. af Nordst. af Nordstjerneordenen. R. St. A. Russiske Sanct Anna Orden. R. St. Stan. Stanislaus Orden. s. A. samme Aar. s. D. Dag. s. st. sammesteds. Sj. St. Sjællands Stift. St. Sanct. U. B. Uden Børn. Vib. St. Viborg Stift. at Fortsættelse mangler. Ille, Ille Ille s Afkom af 2det, 3dje Ægteskab. * (efter et Tal) at Sognet er ubekendt for Forfatteren. ** (efter et Tal) at Kirkebøgerne er brændte. Anm. De Angivelser af Dato, som paa enkelte Steder i Stamtavlerne følger efter Tegnet <s:, er jeg kommen til ved at anvende Matematikeren Gaus s Regel til at udregne Paaskedag for hvert enkelt af de omspurgte Aar. Forf.

8 Fortegnelse over Konstateringsstederne Begravelseskontoret i Kbh. Christiansborg Slotskirke i Kbh. Citadelskirken i Kbh. Den kgl. Fødselsstiftelse i Kbh. Frederiksberg Sogn. Frederiks tyske Kirke, paa Chvn. Garnisons Sogn i Kbh. Helligaands Holmens Nicolai (nedlagt 1805). St. Jacobs St. Johannes s St.Matthæus s St. Pauls St. Stephans Trinitatis Vartov Stiftelse i Kbh. Vor Frelsers Sogn paa Chvn. Vor Frue Sogn i Kbh. Aalborg, Budolphi Sogn. Aarhus, Domsognet. Vor Frue Sogn. Sindssygeanstalten ved Aarhus. Fredensborg Slotssogn (Ann. t. Asminderød). Grønholt Sogn Frederiksborg Slotssogn. Hillerød Sogn (Ann. t. 26). Frederikshavns Sogn. Holbæk Horsens Kallundborg Køge

9 é[50- i » l Lemvig Søgn. Nakskov Næstved, St. Mortens Sogn. St. Peders. Nørresundby Sogn. Randers, St. Mortens Sogn. Ribe Domsogn. Ringkøbing Sogn. "" Roskilde Domsogn. St. Hans Hospital ved Roskilde. Rødby Sogn. Slagelse, St. Mikkels Sogn. St. Peders Varde Sogn. Vejle Sogn. Viborg, Domsognet. Søndersognet. Bryrup Sogn, Ann. t. Vinding, Aarh. St. Børglum Aalb. St. Nørholm Vib. St. Aarby Sj. St. Allerslev Ann. t. Ousted, Sj. St. Alsted Sj. St. Fjenneslev Ann. t. Alsted. Balle Ann. t. Gjødvad, Aarh. St. Balling Vib. St. Christiansø ' Sj. St. Draaby Ann. t. Gjerlev, Horns Herred, Sj. St. Dronninglund Aalb. St. Gørløv Løve Herred, Sj. St. Helsinge i Nordsjælland. Herfølge' ved Køge. Hjermind Vib. St. Houlbjerg Aarh. St., Hvalsø Sj. St. Hyllinge Voldborg Herred, Sj. St. Hørsholm Sj. st. Janderup Ribe St. Karrebæk Sj. St. Kattrup t Aarh. St. Kvislemark Sj. St.

10 Kyndby Sogn, Sj. St. 75. Magleby paa Møen, Sj. St. 76. Rye Sj. St. 77. Sonnerup Ann. t. Rye. 78. Rørby Sj. St. 79. Seem Ribe St. 80. Sengeløse Sj. St. 81. Skævinge Sj. St. 82. Svallerup Sj. St. 83. Taarnby paa Amager, Sj. St. 84. Tjæreby i Nordsjælland. 85. Alsønderup Ann. t. Tjæreby. 86. Tved Aarh St. 87. Vallensved Sj. St. 88. Vinderød Ann. t. Kregome, Sj. St. 89. Ørsted Aarh. St. Anm. Konstateringerne for Sognene 50, 51 og 52 er foretagne i Provinsarkivet i Viborg. Forf.

11 A. Jens Hellemanns Stamtavle. I. Jens Hellemann, indvandret fra Norge (Se: Anm. 11), Felbereder i Kbh., f. 1720*, b. 9/ö 1755 (19) i Kbh., 29/ (19) i Kbh. Cathrine Cramer, f. Wilsbech, Felbereder Christopher Cramers Enke, b. 29/< 1775 (19) i Kbh. (Se: Bil. I, III). Ila. Johannes Hellemann, Felbereder i Hillerød (Se: Anm, 21), f. 7ß 1745, d. 4/ö s. A. (19) i Kbh., t 7/6!822 (76) i Langtved Garveri, c? n/s 1768 (27) i Hillerød Anna Christina Sandberg, f. 2% 1747 (27) i Hillerød, t 19/io 1831 (76) i Langtved Garveri. F.: Ole Jørgensen Sandberg, ansat ved Stutteriet i Hillerød, 28/ö 1744 (27) i Hillerød M.: Helvig Marie Jacobsdatter Maar, f. 1719, t 18/s 1794 (27) 75 Aar gi. i Hillerød. Illa. Jens Hellemann, f. 2/«1769 (27) i Hillerød, bosat, gift og død i Holsten (Se: Anm. 31). IV. Carl Hellemann, født i Holsten, gift og død (uvist hvor). V. Edward Hellemann, f. i Holsten, levede 1893 et Sted i Tyskland. Anm. 1. Ifølge Meddelelse fra Stiftsarkivar Thomas Hermansen i Bergen, med hvem jeg gennem Breve til Stiftsprovst Winsnæs i Bergen og samme Bys fem andre Sognepræster var bleven sat i Forbindelse, er Jens Hellemann imod min Formodning ikke født i Bergen. Derimod døbtes */ i Bergens Domkirke Anna Hellemann, som muligvis har været en Søster af ovennævnte Jens Hellemann. Hun var en Datter af Helle Hellemann og Anna Buchoff. Anm. 2. Johannes Hellemann var Jens Hellemanns eneste Barn. Ånm. 3. Om denne Gren af Slægten Hellemann har det ikke været mig muligt at skaffe paalidelige og fuldstændige Oplysninger. Forf.

12 12- Hib. Ulrikke Helvig Marie Hellemanh, f. / (27) i Hillerød, f 18A 1809 (16) i Kbh., 6/ 1793 (7) i Kbh. Elias Flach, f. Vio 1756** i Schaffhausen, t "7»1851 (22) i Aarhus. Elias Flach var Søn af en Garver i Andelfingen, og dennes Fader boede i Flaach. Begge disse 2 Smaabyer ligger ca. 2 Mil fra Schaffhausen i Sveits. Paa en Kirkestol i Schaffhausen findes endnu Slægten Flachs Vaaben afmalet. Det bestaar af en femkantet Plade, hvis Overkant er vandret, medens øe to til samme stødende Kanter er lodrette, og de to nederste Kanter danner en stump Vinkel med hinanden. Over Pladen findes en Hjælm med tilhørende Dekoration paa hver Side og derover et Par Alpehorn. Midt paa Pladen findes en hvidmalet Stjerne, en regulær Femkant, hvis Sider er forlængede til Skæring med hinanden, og i det nederste Hjørne er der malet et grønt Kløverblad. Den øvrige Del af Pladen er malet rød. Alpehornene er halvt røde og halvt hvide, Hjælmen er hvid, og Dekorationen ved hver Side er halvt rød og halvt hvid (Se: Anm.!). I Tyveaarsalderen rejste Elias Flach bort fra Hjemmet, først til Paris og derefter til Sveits, Tyskland og Østrig; han fik Beskæftigelse overalt, hvor han kom hen. I Berlin har han set Frederik den store. I Frankfurt am Main blev han hvervet til Soldat i Danmark. Han var en fortrinlig Billardspiller og underviste de danske Officerer i dette Spil, som dengang omtrent var ukendt her i Landet. Under Slaget paa Rheden 7< 1801 gjorde han Tjeneste i Københavns Væbning. Elias Flach havde i flere Aar Toldbod Vinhus, og blandt hans Gæster kan nævnes Helten Peter Willemoes samt Grev Horn med Søster, hvoraf den førstnævnte boede der i'længere Tid. Grev Horn var, som bekendt, Deltager i Mordet paa Gustav den 3dje. Han og hans Søster blev udviste af Landet. Elias Flach var i mange Aar Restauratør i København og giftede sig efter sin første Hustrus Død med Ane Dorthea Sørensen (Se: Bil. 7, I!). Han døde hos sin Søn Vilhelm i Aarhus i en Alder af omtrent 95 Aar. Anm. En Afbildning af dette Vaaben vil findes S. 9 i Tillæg B. til den af mig i 1893 udgivne Bog. Se Linie 4 8 paa denne Bogs Side 5! Forf.

13 13 IVa. Jacob Flach, f. 6/ô 1794 (10) i Kbh., t ca i Providence. Han var Skibskaptajn og siden Plantageejer i Providence i Rhode Island i de forenede Stater i Nordamerika, hvor han giftede sig. (U. B.) IVb. Vilhelm Flach, f. 8% 1796 (10) i Kbh., t 29/io 1881 (21) i Aarhus, 1. G. 8/i 1830 (16) i Kbh: Sara Dorothea Henriette Hoffmann, f. 20/s 1803 (16) i Kbh. (Se: Bil. 4, Ha, Illal), t 16/i 1855 (22) i Aarhus, 2. G. 13/s 1856 (16) i Kbh. Sofie Vilhelmine Amalie. Sondershausen (f. Licht) (Se: Bil. 8, Ile!), men separeredes efter 2 Aars Ægteskab. (U. B.) 3. G (72) i Kattrup Ane Cathrine Maren Berg, f. 1836, f. Mikkelsen af Kattrup Mølle (U. B.), død i Amerika V. Flach var først Garver i Holbæk, derefter Garver i Aarhus Va. Carl Vilhelm Theodor Flach, f. 25/io 1830 (29) i Holbæk, f 2% 1897 i Aarhus, 1. G. 9/n 1859 (38) i Randers Marie Pedersen, f. 17/s 1840 (38) i Randers, f 31/* 1876 (21) i Aarhus. F.: Bonne Pedersen, Sadelmager. M.: Ane Marie Pedersen. 2. G. */& 1879 (47) i Vejle Cathrine Sophie Thisted, f. 5/s 1839 (30) i Horsens, (U. B.) t M/» 1901 i Aarhus. C. V. T. Flach var Garvermester i Aarhus. Han udtraadte af Firmaet»Carl Flach«i Aarhus 8/e Via. Peter Vilhelm Flach, Direktør for Aktieselskabet»Carl Flach«i Aarhus. Han blev født,8/i 1861 (21) i Aarhus, 25/s 1896 i Trinitatis Kirke i Kbh. Olga Mattesen, f. l7/s 1876 i Aarhus. F.: Andreas Christian Mattesen, Manufakturhandler, f. 19/n 1848 i Kbh. 12/u 1875 i Aarhus M.: Vilhelmine Josefine M., f. Larsen 17/i 1852 i Aarhus. Vila. Carl Flach, f. */i 1897, Garver i oven-

14 14 nævnte Aktieselskab. Han er forlovet med Anna Henriette Nistel, født ll/> F.: Nistel, var Speditør i Aarhus. Vllb. Asger Flach, f. 4/b 1899, cand. polyt. VIIc. Vilhelm Jørgen Flach, f. 4/s Han er ansat som Garver og Rejsende for ovennævnte Aktieselskab. Vild. Inge Johanne Flach, f. 18/a Hun er forlovet med Henning Hasle, f. 2/n 1900 i Skjødstrup ved Aarhus. Han er Dommerfuldmægtig i Skjern. F.: Frederik Vilhelm Ha$le, Direktør for Slagteriforretningen»Phønix«i Aarhus. Vile. Børge Flach, f. 21/i Han er Student. VIb. Anna Marie Dorthea Henriette Flach, f. 3O/io 1862 (21) i Aarhus, 18/ (21) Robert Kelly Madsen, f. 4/< 1860 i Langeskovskro nær Odense. Han er Fabriksbestyrer i St. Francisco. Vila. Georgia Conradine Madsen, f. 31/s 1888 i Oakland i Californien. 26/n 1907 i Parlier Gene Berryhill, f. 15/io 1885 i Californien. Villa. Yvonne Berryhill, f. 20/i 1909 i Del Rey Fresno County i Californien. VHIb. Robert Orlando Berryhill, f. 10/s 1912 i Del Rey Fresno County i Californien. Ville. Virginie Barbara Berryhill, f. 23/e 1914 i Del Rey Fresno County i Californien. VHId. Richard Eugene Berryhill, f. 6/i 1917 i Del Rey Fresno County i* Californien. Ville. Marian Jean Berryhill, f. 17/io 1923 i Del Rey Fresno County i Californien.

15 là Vllb. Carl Flach Madsen, f. 4/io 1889 i San Francisco i Californien, & Aetna Hanke, f. 26/s 1889 i Santa Cruz i Californien. F.: Hr. Hanke, f. i Januar i Santa Cruz i Californien. M.: Fru Hanke, f. i November i Santa Cruz i Californien. Villa. Donald Eugene Madsen, f. 17/iz 1923 i Oakland i Californien. VIIc. Anna Madsen, f. x/ i San Francisco i Californien, 1911 i Parlier George Washington Wiley, f. V» 1885 i Georgia i Nord Amerika. F.: John Lanzo Wiley, f. /i» 1862 i Canton Cherokee Co. i Nord Amerika. M.: Frances Church Wiley, f i Missisippi i Nord Amerika. Villa. Doris Jean (adopteret), f. 12/ö Vild. Helga Marie Madsen, f. 2/io 1892 i San Francisco i Californien, 12/< 1919 i San Francisco i Californien George Anders Jensen, f. 19/< 1897 i Ferndale i Californien. F.: (dansk), f. i Oktober, i Østen M.: (dansk), f. i Marts. De kom derfra til Californien, hvor F. var Præst, først i Ferndale og senere i San Francisco. Vile. Robert Kelly Madsen (jr.), f. 19/i 1896 i San Francisco i Californien, 8/i 1919 i Fresno Co. i Californien Vanita Bateman, f. */ i Ventura i Californien. F.: Walter Willis Bateman, f. 7/e 1870 i Aebrian i Michigan. M.: Carrie May Beil, f. 14/s 1873 i Toledo i Ohio.

16 16 Villa. Robert Kelly Madsen (III), f. 2% 1920 i San Diego. VUIb. Margaret Jean Madsen, født 1921 i San Diego. Vllf. Henriette Marie Madsen, f.,8/n 1902 i Parlier Fresno Co. i Californien. Vllg. Harald Francis Madsen, f. 28/i 1904 i Parlier Fresno Co. i Californien. Foruden disse 7 Børn var der 3 Børn, der døde i en meget spæd Alder. VIc. Carl Marius Flach, f. 14/s 1865 (21) i Aarhus, 28/ Jensine Cathrine Rasmine Monberg, f. * / F.: Monberg, Købmand i Horsens. M.: Vilhelmine M., f. Thisted, t 16/ C. M. Flach var fra Marts 1901 til sin Død,8/ö 1907 (i Hellerup) eneste ansvarlige Indehaver. af Nordisk Skotøjsfabrik ved Carl Flach i Blaagaardsgade 17, Kbh. Vila. Laura Elisabeth (adopteret i Maj 1919) Flach, f. Petersen 26/a 1896 i Svendborg. Vid. Henriette Jørgine Florentine Flach, f. 18/io 1867 (21) i Aarhus, f 8/s 1869 (21) s. st. Vie. Henriette Jørgine Florentine Flach, født 80/s 1869 (21) i Aarhus, 10/i 1895 i Aarhus Domkirke Victor Daniel Georg Steenstrup, f. 8/t 1865 paa Qvistgaard i Veirum pr. Struer. V. D. G. Steenstrup, R.*, er siden 1921 Overpostinspektør i Odense. F.: Jens Kraft Vogelius Steenstrup, f. 24/a 1839 Mølhede pr. Mors, f 1897 i Holstebro,,7/ia 1862 i Østervelling Præstegaard pr. Randers M.: Anna Isidora Kathinka Bøggild, f. 8/< 1843 i Nersom Præstegaard pr. Hobro, t i August 1921 i Kbh. Vila. Carl Flach Steenstrup, f. 22/s 1896 i Aarhus. Han er cand. polit, og Sekretær i Statistisk Departement. Vllb. Johannes Vogelius Flach Steenstrup, f.

17 il 2/ii 1898 paa Qvistgaard i Veirum pr. Struer. Vile. Robert Flach Steenstrup, f. 17/ô 1905 i Aarhus. Vild. Svend Aage Flach Steenstrup, f. 18/ô 1909 i Aarhus. Vif, Marie Vilhelmine Flach, f. 16/e 1870 (21) i Aarhus, f 23A 1871 (21) s. st. Vig. Ludvig Baltasar Flach, f. s/i (21) i Aarhus, f 7» 1874 (21) s. st. Vlh. Jørgen Florentin Flach, f. 21/ii 1874 (21) i Aarhus, m 8/n 1901 Ingeborg Kirstine Winther, f. u/s 1882 i Roskilde. F.: Hans Jørgen Winther, f. 1843, Garvermester i Roskilde, t s. st. 26/i 1919, m 8/s 1879 i Roskilde T M.: Nicoline Frederikke Mathilde Ehrlich, f. 10/ Vila. Ebba Flach, f. 5/» 1902 i Roskilde, m Børge Hansen, Grosserer i Aarhus. Vllb. Kaj Flach, f. 7i 1904 i Roskilde. VIIc. Holger Flach, f. 16/e 1908 i Roskilde. Vild. Maja Flach, f. 10/ i Roskilde. Af Winthers Garveri dannedes det store europæisk kendte Aktieselskab»Dominion Belting Co.«, og han var selv en værdifuld Støtte for Selskabet lige til sin Død. Vli. Marie Flach, f. 26/ (21) i Aarhus. Vb. Jørgen Hellemann Flach, f. 16/is 1831 (29) i Holbæk, t 6/* 1900, tn 26/4 I860 (49) i Viborg Ane Margrethe Schibler, f. 21/s 1841 (48) i Viborg, f 12/t F.: Niels Carl Schibler, Glarmester. M.: Sophie Billegrav. J. H. Flach har tidligere været Købmand i Skanderborg. Via. Carl Vilhelm Flach, f. 19/e 1861 i Skanderborg, t S9/i 1862 s. st. VIb. Sophus Flach, f. 3Vio 1863 i Skanderborg, f 2/n 1863 s. st. 2

18 lä Vic. Florentin Flach, f. J9/ i Skanderborg, f 80/i 1907, cä 8/ i Skanderborg Julie Sophie Skovgaard, f 20/s 1865 (57) paa Kjærsgaard ved Silkeborg. F. Flach var Isenkræmmer i Lemvig. Vila. Aage Flach, f. 14/io 1891 (33) i Lemvig, t 2e/i 1892 (33) s. st. Vllb. Lily Flach, f. 19/i 1893 i Lemvig, t 26/i i Kbh. Julie Sophie Flach, f. Skovgaard, blev efter Mandens Død gift med Anthon Vangskov, Repræsentant for Aktieselskabet Moresco i Kbh. (U. B.). Han var født i Thisted n/i og døde 24/s Vid. Sara Dorthea Henriette Flach, f. 19/ô 1867 i Skanderborg, cfl 6/ i Skanderborg Jacob Newton Skovgaard, f. 21/s 1861 (57) paa Kjærsgaard ved Silkeborg. Han var Manufakturhandler i Skanderborg og blev i Dec Indehaver af A/S Wessel & Vett Magasin du Nord s Filial i Skanderborg. Vila. Elna Flach Skovgaard, f. % 1889 i Skanderborg. Vllb. Hugo Flach Skovgaard, f. n/ i Skanderborg. Han er Kontorchef i Banken for Holbæk og Omegn. Han giftede sig, men Ægteskabet blev opløst. (U. B.). & i August 1925 Elna Marthinus. F.: Marthinus, Afdelingschef i Magasin du Nord, VIIc. Vigo Flach Skovgaard, f. 22/i Han er Grosserer i Holbæk. Vild. Axel Flach Skovgaard, f. 29/ö 1897 i Skanderborg, Ellen Trapeau Henriksen, f. 2O/io 1899 i Horsens. F.: Peder Carl Henrik Henriksen, f. e/s

19 id 1869 i Svendborg. Han er Købmand i Horsens. M.: Dorothea Hansine Henriksen f. Ai 1875, født Levinsen, Datter af Købmand Levinsen i Horsens. Axel Flach Skovgaard er Købmand i Horsens. Vile. Jørgen Emil Flach Skovgaard, f. *6/i i Skanderborg. Vc. Jacob Vilhelm Florentin Flach, f. 17/io 1833 (76) i Ryegaards Garveri ved Langtved, & % 1859 (47) i Vejle Anna Elisabeth Henriksen, f. u/io 1840 (47) i Vejle, t,l/s 1909 i Vejle. J. V. F. Flach var Købmand i Vejle. Han døde i Beg. af August Via. Sara Vilhelmine Dorthea Henriette Flach, f. ^/s 1860 (47) i Vejle, t,s/n 1922 i Kbh., & / 1886 (47) i Vejle Jens Jacob Bundegaard, f. 19/p 1852 (79) i Warming By ved Ribe. Han var i mange Aar Manufakturhandler i Vejle. I 1890 begyndte han paa et Bomulds væveri i Vejle. I 1896 afstod han sin Manufakturforretning og udvidede Væveriet betydeligt. Det fik saa Navnet»Vejle Dampvæveri ved Jacob Bundegaard«og hører nu til Landets større Bomuldsvæverier. I April 1916 købte han til sin Søn Ejnar»Lille Mølle«paa Christianshavns Vold for der at anlægge en Maskinfabrik for Tilvirkning af de Apparater og Maskiner, som bruges i Apoteker og kemiske Fabriker; det er en ganske ny Industri her i Danmark. Vila. Ejnar Florentin Flach Bundegaard, f. 87/e 1887 (47) i Vejle. Han er Ingeniør og Ejer af»lille Mølle«, Chvn., 20/u 1920 i Skovshoved Johanne Marie Rasmussen, f. 1/i 1890 i Bjælkerup. F.: Niels Rasmussen, f. 17/n 1852 i Smerup ved Faxe, f *% 1923 i Hellerup/ 2

20 20 M. : Karen Cathrine R., f. as/io 1849 i Lille Spjellerup ved Faxe. Vllb. Ema Flach Bundegaard, f. 6/ia 1888 (47) i Vejle, a5/i 1912 i Vejle Jens Christian Hald, Overretssagfører i Aarhus, f. 8/s 1881 i Thisted. F.: Jens Christian Hald, Dyrlæge i Thisted, f. 7/s 1852, t i August M.: Else Hald, f. i Oktober Villa. Tove Agnete Hald, f. 24/ i Vejle. VIHb. Lajla Elsebeth Hald, f. s/ i Aarhus. VIIc. Anna Kamma Elisabeth Flach Bundegaard, f. 21/i 1890 i Vejle, 18/s 1911 i Vejle Carl Adam Friedrich Schlier, Grosserer, f. a9/s 1885 i Würzburg i Bayern. F.: Friedrich Carl Schlier, f. 12/» M.: Johanne S., f. Milleret, f. 16/ Villa. Erling Carl Friedrich Schlier, f. 21A 1912 i Kbh. VIb. Helene Florentine Elisabet Flach, f. a/i 1862 (47) i Vejle, 2% 1890 (47) i Vejle Haldur Harald Saro Ankjær, f. 16/* 1861 (7) i Kbh., Direktør for et Svineslagteri i Nørresundby og senere Direktør for Danske Andelsslagteriers Tarmsalg, (Se: Bil. 9, Ile!). Vila. Anna Margrethe Sara Ankjær, f. aaa 1891 (37) i Nørresundby, 6/ö 1914 i Frederiksberg Kirke Axel Asbjørn Schow-Bang, f. 18/io 1877 i Gjødvad, Aarhus Stift. Han er Kaptajn og Trafikassistent paa Gentofte Station. F.: Jacob Ludvig Bang, Præst, f. 26/n 1833 i Akkerup paa Fyen, 28/i 1874 i Slagelse M.: Alma Olivia Schow, f. ao/i 1849 i Slagelse.

21 21 Villa. Ruth Elsebeth Bang, f. 18/< VlIIb. Jørgen Haldur Bang, f. 2/i Ville. Axel Asbjørn Bang, f. 6/î Vic. Vilhelm Theodor Edvard Flach, f. l2/ (47) i Vejle, Manufakturhandler i Vejle, f 27/is 1917 i Aarhus, Adda Hansen. Vila. Børge Henning Flach, f. 24/ Efter Mandens Død giftede Fru Adda Flach sig med Repræsentant Nielsen. Vid. Anna Flach, f. 22A 1869 (47) i Vejle, 7/< 1894 Carl Mende, f. 18/t VHa. Elna Yrsa Mende, f. 8/i 1895, % 1914 Hans Schlier, Købmand, f. 5/i 1887 i Würzburg i Bayern. Villa. Harro Schlier, f. 14/< 1916 i W. i Bayern. VHIb. Carl Schlier, f. 7/s 1918 s. st. Ville. Inge Schlier, f. 6/io 1920 s. st. Vllld. Curts Otto Schlier, f. 17/e 1924 s. st. VHb. Carl Emil Florentin Mende, f. 7/b VIIc. Anna Elisabeth Mende, f. 2/ø 1897, 17/n 1917 Aage Ludvig Holberg Elmquist, f. 18/s Villa. Lise Elmquist, f. 12/t VIHb. Bernt Edvard Elmquist. f. 19/s Vild. Thekla Maria Mende, f. 16/* Vie. Marie Flach, f. 26/s 1872 (47) i Vejle, & 7/h 1908 i Vejle Carl Georg Holst, f. 9/a 1880 i Kolding. Holst er Kontorchef i Landmandsbankens Hovedafdeling i Kbh. F. : H. P. Holst, Lærer ved Kolding højere Almenskole. M.: Anne Holst, f. Petersen. Vila. Anna Elisabeth Holst, f. 26/s 1909 i Vejle. VIf. Gerda Flach/f. 13/n 1883 (47) i Vejle. Vd. Balthazar Ulrik Elias Flach, f. 6/ø 1837 (29) i Holbæk, Garver i Aarhus, t 22/s 1912 i Aarhus,

22 22 Vio 1873 (22) i Aarhus Charlotte Vilhelmine Gall, f. 7/n 1850 i Skanderborg. Via. Henriette Ellen Flach, f. 26/t 1874 (22) i Aarhus, t 7/i 1923 paa Frederiksberg ved Kbh. Vib. Carl Vilhelm Frederik Flach, f. % 1876 (22) i Aarhus, go 29/< 1920 i Godthaabskirken paa Frederiksberg Rigmor Stage Nielsen, f. 13/s 1896 i Svanninge ved Faaborg. F.: Dyrlæge Mads Nielsen (Søn af Sognefoged Niels Jørgensen), f. 21/12 I860 i Home ved Faaborg, t a1/ i Svanninge, 21/o 1890 i Horne Kirke M.: Laura Stage (Datter af Gdm. Søren Stage, Horne), f. V i Horne ved Faaborg. Hun boede i Dec i Svanninge. C. V. F. Flach boede 3,/i«1924 i Holmbladsgade Nr. 6 og har der en Fedevareforretning. Vila. Agnete Flach, f.,6/s 1921 i Kbh. VHb. Aksel Holger Flach, f. Vs 1922 i Kbh. VIIc. Knud Ejnar Flach, f. 22/ö 1923 i Ordrup, Skovshoved Sogn. Vild. Viggo Henning Flach, f. 18/o 1924 i Kbh. VIc. Vilhelm Frederik Theodor Flach, f. /* 1879 (22) i Aarhus, t Vs 1925 i Kbh. Fra var han i Argentina og derefter til sin Død Ekspedient i Magasin du Nord, lx/n 1921 i Hellig Kors Kirken Elna Mathilde Licht, f. 18/s F.: Theodor Licht, Snedkermester, f. 9/h 1850 i Roskilde, f 18/ 1909, & 6/s 1878 i St. Petri Kirke M.: Mathilde Caroline Amalie Kuhn, f. 3/u 1851 i Kbh. Vid. Frederik Jørgen Florentin Flach, f. 3/i 1881 (22) i Aarhus. Han er Prokurist for Smør- Eksportfirmaet Joh. Baune & Co., Peder Skramsgade 7. Vie. Aage Jørgen Flach, f. 18/io 1888 (22) i Aar-

23 23 hus. Han er Afdelingschef i Firmaet Johannes Neye, Kbh. Ve. Dorthea Vilhelmine Flach, f. 17/n 1839 (29) i Holbæk, t 20/» 1920 i Randers, i Skanderborg Frederik Carl Emil Petersen, f. 7/ia 1843 i Skanderborg, f 6/» 1892 paa Amtssygehuset i Aarhus. F. C. E. Petersen var Købmand og Medlem af Byraadet i Skanderborg. Via. Marie Henriette Petersen, f i Skanderborg, 8/ i Skanderborg Anthon Laurits Thomasen, f. 17/ i Segalt, Skjødstrup Sogn. Han er Amtsraadssekretær og siden Ao 1909 Forstander for Randers Hospital. Han er Kancelliraad. Vila. Frederik Carl Emil Thomasen, f. 2*/i 1897 i Skanderborg. Han fik Udmærkelse til Lægeeksamen og var i Vinteren Læge ved Randers Købstads Sygehus. VIb. Petra Vilhelmine Frederikke Petersen, f. 11/ia 1873 i Skanderborg, 7/ii 1903 i Skanderborg Slotskirke Søren Justsen, f. 4/io 1875 i Odder. Han er Uhrmager i Kbh. F.: Jørgen Justsen, f. 18/i 1843 i Gylling pr. Odder. Han er Købmand og kgl. Klasselotterikollektør i Odder, 161 s 1870 i Odder Kirke M.: Christine Becher, f. 18/s 1847 i Skive. Vila. Grethe Justsen, f. 28/s 1913 i Kbh. VIc. Peter Vilhelm Florentin Petersen, f. 19/i 1877 i Skanderborg. Han var Ekviperingshandler i Holstebro og døde 1914 i Randers, b. paa Randers Hospitals Kirkegaard. Vid. Kirstine Marie Petersen, f. /u 1878 i Skanderborg, Oversygeplejerske ved Skanderborg Amts Sygehus. IVc. Lovise Amalie Flach, f. 8/» 1799 (10) i Kbh., f H/ (10) s. st. IVd. Frederik Elias Flach, f, 1802 (10) i Kbh., t Vs 1866 (7) s. st.,

24 24 co 1. G. 13/i«1833 (19) i Kbh. Magdalene Dorthea Jungwirth, f. Jørgensen, t 7«1834(16) 35 Aar gi. i Kbh. (Se: Bil. 10, I.!), co 2. G. 10/i 1835 (16) Marie Byssing, f. 27/8 1802*, t ls/s 1887* i Kbh. F. E. Flach var Bager i Kbh. IVe. Elias Flach, f. 28/s 1804 (7) i Kbh., f u/«1806 (7) s. st. IVf. Christian Flach, f. 5/e 1807 (7) i Kbh., rimeligvis + ung. IVg. Balthazar Elias Flach, f. 24/ (7) i Kbh., 12l/s 1860 (19) s. st., 2% 1841 (16) i Kbh. Ane Helene Thuesen, f. x% 1807 (9) i Kbh., f 7s 1892 (19) i Kbh. F.: Johannes Thuesen, Overkanoner, f 22/n 1836 (9) 57 Aar gi. i Kbh. M.: Ane Sophie Seising. B. E. Flach var Hovedbud ved de sjællandske Jernbaner. Va. Theodor Emil Balthazar Flach, f. 15/s 1840 (16) i Kbh., cand jur. 13/«1867, f 7s 1868 (19) i Kbh. Vb. Rosaline Sofie Flach, f. 1841* i Kbh., f,6/s 1844 (16) i Kbh. Vc. Vilhelmine Helene Flach, f. /i 1843 (16) i Kbh., t 7» 1893 (12) i Kbh. Vd. Gustav Frederik Vilhelm Flach, f. 29/i 1847 (16) i Kbh., f * (5) i Kbh. Ve. Balthazar Gustav Flach, f. u/«1851 (19) i Kbh., t 7» 1852 (19) i Kbh. IIIc. Elisabeth Hellemann, f. 87a 1773 (27) i Hillerød, f 17/ 1845 (16) i Kbh., co 1. G. 7i 1795 (10) i Kbh. Johannes Kirchner (Se: Anm.!), co 2. G. 12/ (16) i Kbh. Balthazar Weilbach (Se: Bil. II, Ugl), f. /«1767*, t 1850 (69) og b. -/i 1850 (69) i Hørsholm. Begge Ægteskaber, var barnløse. B. Weilbach, DM., var Overskærermester. Anm. Om Johannes Kirchners Fødsel og Død har jeg trods flittig Gennemsøgning af Københavns ældste Sogns Kirkebøger intet kunnet finde. Forf.

25 25 Hid. Trine Hellemann, f. 8A 1775 (27) i Hillerød, t 27/ii 1785 (27) i Hillerød. Ille. Jøi gen Hellemann (Se: Anm.!), f. 18/io 1777 (27) i Hillerød, f 6In 1831 (76) paa Ryegaard, 1. G. 17A 1800 (27) i Hillerød Boline Holm, f. Tagesdatter (Se: Bil. 4, I!), f 10/i 1802 (8) 52 Aar gi. i Kbh. (U. B.), * 2. G.20/s1802(76) Frederikke Dorthea Weller up, f. 19/o 1782 (76) i Rye Mølle, t 28/is 1814 (76) (Se: Bil, 13, Ila!), 3. G. 18/< 1815 (18) Ane Dorothea Caspersen, f. n/s 1793 (18), f,2a 1877 (12) (Se: Bil. 11, Ilf, IHf!). Jørgen Hellemann fik 28/s 1798 i Kbh. sit paa Tysk udstedte Svendebrev som Garver. Han var Garver i et Par Aar i Kbh. Efter sin første Hustrus Død forpagtede han Garveriet ved Langtved, men beholdt ved Siden deraf Garvergaarden i Borgergade i mange Aar. I Langtved Garveri udfoldede han en stor Virksomhed, navnlig under Napoleons Krige. Han blev senere Forpagter paa Ryegaard. Efter hans Død beholdt hans Enke Forpagtningen til 7fi 1837, boede derefter i Kbh., i Rye Mølle og fra 1866 til sin Død i Kbh. Med Greve Henrik Jørgen Scheels Samtykke overdrog hun i 1851 sin Forpagtning af Rye Mølle til sin Søn Philip Julius Nikolai Hellemann (Se: Ille, IVd!).- Ille. I Va. Boline Hellemann, f. 29/ (76), t 2A 1843 (67) i Hvalsø Sogn, 21/io 1836 (76) Martin Jørgen Frederik Poulsen, f. /is 1805 paa Jægerspris, d. 5/ (60), t 2% 1873 (41) i Roskilde. F.: Hans Christian Poulsen, Gartner ved Slottet M. J. F. Poulsen var Forpagter paa Sonnerupgaard. Va. Sophie Poulsen, f. 8/i 1838 (67), f J0/ i Roskilde. Anm. I Hillerød Sogns Kirkebøger benævnes han ved sin Daab Ole Jørgensen Hellemann og ved sin Vielse Jørgen Hellemann, og i Rye Sogns Kirkebøger benævnes han Jørgen Olsen Hellemann. Forf.

26 26 Vb. Karen Frederikke Dorthea Poulsen, f. 27/ (67), t 9/i 1845 (67). IVb. Claudius Benjaminus Hellemann, f.,6/ö 1804 (76), f ll/ (27) i Hillerød, 16/ø 1831* (Se: Anm!) Cecilie Marie Kiær, (Se: Bil. 14, Ila!), f. 22/ (10) i Kbh., t 29A 1833 (59) paa Christiansø. C. B. Hellemann var Præst paa Christiansø og derefter for Hasle Rutsker Mghd. paa Bornholm. Han blev afsk. i N. Vis Va. Marie Cecilie Kiær Hellemann, f. 16/ (59), t 27/ø 1913 i Jylland, b. 8/io 1913 paa Gørløv Kirkegd. ved Aagaard. IVc. Trine Kirstine Hellemann, f. S0/i (76), f 27/e 1886 (12) i Kbh., */ (76) Peter Møller, f. 81 /a 1795 (19) i Kbh., f 81 /i 1870 (12) s. st. F.: Johan Peter Møller, Vinhandler i Kbh. M.: A. demensen. Peter Møller var fra Okt. Flyttedag 1856 til sin Død Sekretær i Statsgældskontoret i Kbh. Va. En 24 Dage gi. Datter, f 8/s 1830 (19) i Kbh. Vb. Jørgen Peter August Møller, f. 18/s 1831 (19), + 18/ (44) i Slagelse, b p. Skelskør Kirkegd. Vc. Frederik Theodor Møller, f. 18A 1834 (19), exam. jur. 26/i 1854, t 22/i paa Frederiksberg ved Kbh. F. T. Møller var Prokurator i Grenaa fra 1864 til Foraaret 1900, da han flyttede til Frederiksberg ved Kbh. J% 1901 udstedte han et Testamente, i Følge hvilket han lod to store Kapitaler gaa i Arv til en Snes af hans nærmeste Slægtninge, der nedstammede fra hans Bedstefader Jørgen Hellemann(IIIe). Den første Kapital blev udbetalt i Juli Hans Broder Jørgen (Vd.), der i Følge Testamentet skulde nyde Renterne af denne Kapital til sin Død, døde l7/i Dennes Hustru Sophie Christiane Frederikke Anm. Vielsen udførtes af Prof. Brorson ved Garnisons Kirke, men jeg har ikke kunnet udfinde i hvilket Sogn den er foregaaet. I Københavns og Frederiksbergs Kirkebøger findes der i alt Fald ingen Optegnelse af denne Vielse. Forf.

27 27 Møller, f. Ostermann kom efter sin Mands Død til at nyde Renterne af den anden Kapital til sin Død. Hun døde * /i 1924, og den anden Kapital blev saa udbetalt 16/i Begge Kapitaler henstod efter Testators Død i Overformynderiet. Vd. Jørgen Balthazar Møller, f. 15/s 1835 (19), exam. jur. 21/i 1856,,6/< 1880 (16) Sophie Christiane Frederikke Ostermann, f. 27/e 1833 (31) i Kallundborg, t 20/io J. B. Møller var fra 7? 1862 til V* 1903 Fuldmægtig ved Københavns Amts nordre Birk. 89/i» 1899 blev han benaadet med Kancelliraadtitlen. Fra 1894 var han i ca. 72 Snes Aar Formand for»myrerne«, et Velgørenhedsselskab, der blev stiftet Ve. Kirstine Elisabeth Møller, f. % 1837 (19), 118/n 1891 (5) i Københavns Sygehjem. Vf. Johan Jacob Nicolai Møller, f. V (19) i Kbh., cand. jur. 19/i 1863, f lo/io 1868 (12) i Kbh. J. J. N. Møller var Voluntær paa Sjællands Stiftsamts Kontor. IVd. Jacobine Marie Hellemann, f. u/i 1808 (76), t 8% 1873 (18) paa Chvn., n 1832 (76) Johannes Caspersen (Se: Bil. 11, Hf, Illa, IVbl), f. % 1806 (18) paa Chvn., t /s 1877 (1) i Kbh., Ankersmed paa Chvn., Kaptajn ved Brandkorpset. Va. Hans Jørgen Caspersen, f. 2ft/ (18), f 18/t 1833 (18) paa Chvn. Vb. Kirstine Caspersen, f. 28/ (18), t /» 1914, & 19/î 1854 (18) (9) i Holmens Kirke Christian Anthon Henningsen, f. 26/s 1822 (20) i Aalborg, f 7/s 1886 (12), b. paa Holmens Kirkegd. i Kbh. F.: Hans Henningsen, Købmand og fransk Vicekonsul i Aalborg. M.: Christophine Holst. C. A. Henningsen blev cand, theol. 27/ , Kateket ved Holmens Kirke 28/a 1852, Sognepræst for Oversø Menighed i Flensborg Provsti 26,5 1854, afsat af Tyskerne 8/s 1864, afsk. i N. 28/io 1864, konst. Præst ved Kommunehospitalet 8% 1865,

28 28 Præst for Skævinge og Gjørløse Mghd. 2/s 1867, afsk. i N. 10/s Via. Johanne Jacobine Christophine Henningsen, f. 18/s 1856 i Oversø, t 18/ i Oversø. Vib. Axel Henningsen, f. 13/i 1859 i Oversø, 23/ß 1884 (13) i Kbh. Antonette Augusta Smith, f. 7s 1860 (43) i Rødby. F.: Ludvig August Smith, Borgmester og Byfoged i Rødby, Justitsraad, R*, f. 24/e 1811 i Kbh., t 22/< 1879 i Rødby. M.: Nielsine Margrethe Perch, f Vi 1916 i Kbh. A. Henningsen blev cand, theol. â7/ Fra n/«1883 til 18/e 1886 var han Præst og Skolelærer paa Nyord i Sjællands Stift, derefter Præst for Durup og Tøndering Mghd. i Vib. St. 10/i 1896 blev han Sognepræst for Kolby Sogn paa Samsø, Aarhus Stift, Holbæk Amt. Siden 13/s 1914 er han Provst for Samsø-Tunø Provsti. Vila. Ingeborg Johanne Henningsen, f paa Nyord. Ved kgl. Reskript af 27io 1920 blev hun indskrevet som Ekspektaiïtinde i Støvringgaard Jomfrukloster. Vllb. Astrid Elisabeth Henningsen, f. s/i 1889 i Durup. Hun er Kommunelærerinde ved Stevnsgades Skole i Kbh. VIIc. Aage Johannes Henningsen, f. I2/«1892 i Durup, f 16/ paa Præstø Amts Sygehus, b. paa Kolby Kirkeg. Han var begyndt at uddanne sig som Forstmand. VIc. Margrethe Henningsen, f. Vs 1861 i Oversø. Hun blev uddannet til Almueskolelærerinde, har i flere Aar været Lærerinde ved forskellige Skoler og bor nu i Hvilehjemmet for Lærerinder, Virginia vej 12 paa Frederiksberg ved Kbh. Vid. Valdemar Henningsen, f. 21/s 1863 i Oversø, Læge i S. Bjært ved Kolding, 2/e 1890 (24) Else Camilla Nicoline Sun-

29 â9 dorp h, f. 2Ve 1861 paa Haraldsmark ved Hinnerup. F.: Valdemar Andreas Sundorph, Proprietær. M.: Elna Christine Jespersen. Vila. Knud Henningsen, f. 18/< 1891 (89) i Ørsted, d. 2/e s. A. (89) s. st., & 6/s 1921 i Tved ved Svendborg Anna Karen Marie Johansen. F.: Hans Johansen, Landmand, 7/ i Vor Frue Kirke i Svendborg M.: Maren Kirstine Clausen. Knud Henningsen er Lagerbestyrer i Windelefs Papirforretning i Aarhus. Vllb. Viggo Henningsen, f. i Sønder Bjærl ved Kolding Vs 1894, & 6/i i Kristkirken i Kbh. Elly Freiesleben Høgholt, f. 2/io 1888 i Nykøbing paa Falstej*. F.: Andreas Høgholt, Lokomotivfører, f. 28/< 1875, t ved Vigerslev-Ulykken n/n M.: Marie Emilie Georgine Freiesleben. Viggo Henningsen nedsatte sig 12/ som prakt. Læge i Laasby ved Hammel- Banen. VIIc. Kay Henningsen, f. 12/io 1896 i Sønder Bjært. Han er Trafikassistent ved Statsbanerne og bor i Grindsted. Vie. Immanuel Henningsen, f. 14/s 1868 (81) i Skævinge Pr.gd., d. 29/s s. A. (81) s. st., & */* 1892 (11) i Kbh. Clara Anna Thyra Christensen, f. 18/e 1865 (12) i Kbh., f 81/ 1924 i Aarhus. F.: Christian Lauritz Christensen, Revisor i Købstædernes Brandforsikring. M.: Sophie Kristine Møller, f 87/io Immanuel Henningsen blev kgl. Translatør i Tysk i 1898 og var Vs 1895 s% 1905 Forstander for Jyllands Handelsakademi og er

30 30 siden Vö 1905 Forstander for»den jydske Handelshøjskole«. Han blev R* 27< Vila. Poula Henningsen, f. 7/7 1893, cand. phil. Toldassistent, 1. G. î6/ C. E. Geisler, Musiker. Ægteskabet opløstes 28/s G. 8/io 1920 Niels Jørgensen, Speditør, Enkemand med en lille Søn. Vila. Villa. Dyveke Henningsen Geisler, f. i 1912 (senere adopteret Jørgensen). Vc. Johannes Caspersen, f. a (18) paa Chvn., f ca. 27u 1916 paa Frederiksberg, 2Ve 1878 (5) i Frederiksberg Kirke, Camilla Hedevig Adelgunde Amu nd in, f. 27 /i 1846 (83) paa Løjtegaard (Se: Bil. 15, III!), f 13/ paa Frederiksberg, b. paa Assistens Kirkeg. J. Caspersen var Koffardikaptajn for Firmaet A. N. Hansen & Co. i Kbh. Vs 1877 købte han Søgaard af Godsejer Jørgen Hellemann til Aagaard. Via. Jacobine Gundella Elisabeth Caspersen, f. 29/i 1880 (62). VIb. Elisabeth Hedevig Adelgunde Caspersen, f. 28/s 1884 (62). Vd. Frederikke Dorthea Caspersen, f. s (18), f 10/s 1886 (42), b. paa Assistens Kirkegd. i Kbh. Ve. Elisabeth Caspersen, f. Vi«1839 (18), & 7/n 1868 (81) Johannes Henrik 0l8en, f. Vv 1840, t 27/s 1903, b. 3/t 1903 paa Gørløv Kirkegd. Han havde arvet Godset Aagaard ved Jørgen Hellemanns Død 28/& Han havde forinden været Forpagter paa Søgaard og fra */ i ca. 22 Aar Forpagter af Hovedgaarden Aagaard pr. Gørløv. Via. Jørgen Hellemann Olsen, f. 18/u 1869 (62), 81/i i Gørløv Kirke Anna Marie Hansine Sørensen, f. 7» 1869 i Hygum, Kolderup Sogn i Jylland.

31 31 F.: Søren Hansen, Gartner. M.: Dorthea Hansen. J. H. Olsen var fra Vs 1901 Forpagter paa Aagaard, og efter sin Faders Død blev han Ejer af Godset Aagaard. Vila. Johanne Frederikke Olsen, f. 28/ii 1895 paa Klockesminde ved Havdrup. Vllb. Ellen Olsen, f. 19A 1897 paa Klockesminde ved Havdrup, co 28/< 1919 i Gørløv Kirke Eigil Gunnar Lillienskjold, f. 5/e Deres første Hjem var»ruhedal«pr. Ringsted. E. G. L. er nu Forpagter paa»philipsdal«pr. Gørløv (Svallerup Sogn). F. : Axel Lillienskjold, f Han er Bogholder paa Højbygaard Sukkerfabrik, Holeby paa Lolland. M.: Clara Herlania Birgitte Fleischer, f. 16/s 1861 i Kbh. VIIc. Anna Elisabeth Olsen, f. 18/< 1898 paa Klockesminde ved Havdrup, ca 6/u 1924 Troels Marstrand Zacho, Landmand, f. 28/io 1898 i Hillerød. F.: Peter Mørch Christian Zacho, Pro- fessor, Kunstmaler, f. 81/s <843 i Terstrup ved Grenaa. M.: Katarine Mathilde Marstrand, f. 11/< 1860 i Kbh. Vild. Johannes Jørgen Hellemann, f. 25/ö 1901 paa Aagaard ved Gørløv, d. 17/e Vile. Else Kirstine Olsen, f. 19/e 1903 paa Aagaard ved Gørløv. VHf. Margrethe Petrine Olsen, f. S1/i 1906 paa Aagaard ved Gørløv. VHg. Karen Olsen, f. 14/s 1909 paa Aagaard ved Gørløv. Vib. Ellen Kirstine Olsen, f. l/ (62), t 87/ (62). VIc. Johannes Hellemann Olsen, f. 8l/i± 1879 (62), t 17/< 1880 (62).

32 32 Vf. Christian Gundelach Møller Caspersen, f. 9/i 1842 (18), f 19/s 1881 (1) i Malmø. Han var i flere Aar Konstruktør ved Skibsbyggerier i Australien, og døde som Ingeniørassistent ved Kockums mekaniske Værksteder i Malmø. Vg. Balthazar Carolus Caspersen, f. 8% 1844 (18), f 16A 1862 ved Bermudas Øerne af den gule Feber. Vh. Philip Caspersen, f. ia/e 1846 (18). Han var siden Sommeren 1866 i den argentinske Bepublik. Han giftede sig med en Indianerinde. Da han døde 17/ i Rosario, opholdt hans to Døtre sig i Buenos Ayres. Vi. Frantz Sophus Caspersen, f. a/io 1847 (18), t (18). Vk. William Caspersen, f. 28/s 1849 (18), f 9/e 1851 (18). VI. Jacobine Marie Caspersen, f. 14/< 1853 (18), f */& 1853 (18). IVe. Kirstine Elisabeth Hellemann, f. 6/ii 1809 (76), t 27i (62). Hun boede den meste Tid af sit Liv hos sin Broder, Jørgen Hellemann. IVf. Carl Nicolai Hellemann, f. 16/i 1811 (76), t 22/«1884 (1) i Kbh., & 8/io 1839 i Gentofte Kirke Thomasiift Mariane Liunge, f. w/n 1811 (9), t V«1892 (1) i Kbh. (Se:. D, Ille!). C. N. Hellemann var Præst for Rye og Sonnerup Mghd ai/t Studenteraaret 1828 var bekendt for sine 4 store og 12 smaa Poeter. C. N. H. hørte til de sidste. (Se: Læge J. H. Lorcks i 1885 udgivne Erindringer, S. 38!). Ved Selvstudium havde han erhvervet sig Kendskab til flere europæiske og 4 indiske Sprog. Han havde et fortrinligt Kendskab til den franske og spanske dramatiske Literatur. I skrev han i»valkyrien«under Navnet Edvard. Som Præst sluttede han ofte sin Prædiken med et Digt, og han har skrevet en Mænge Lejlighedsdigte. Han efterlod sig et Bibliothek paa Bind der blev solgt ved Auktion i Efteraaret 1885.

33 33 Va. Marie Johanne Pauline Hellemann, f. 13/» 1840 (76), t 27< 1913 i Kbh. Vb. Frederik Vilhelm Hellemann, f. 13/s 1842 (76), t 28/io 1915, 12/ô 1887 (53) i Aarby Kirke Marie Sophie Hjort, f. 29/i 1860 (53) paa Lerchenborg. F.: Viçtor Christian Hjort, Forpagter paa Melbygaard, f. 29/s 1823 i Ribe, t 24/» 1882 (53), 1851 (82) M.: Emilie Henriette Ostermann, f. 2O/io 1831 (31), t 1905, b. 12/s 1905 fra Melby Kirke. F. V. Hellemann blev cand, theol. 21 /e 1869, pers. Kap. 15/i2 1871, Hjælpepræst i Nørre Snede 17/to 1876, Præst i Raabjerg 14/e 1878, 2% 1884 Præst for Gislum og Vonsild Mghd. i Viborg Stift, afsk. i N. 30/n 1900 (U. B.). Vc. Mathilde Elisabeth Hellemann, f. 27s 1844 (76), t 27? 1898 i Gislum Pr.gd., b. 5/s 1898 paa Gislum Kirkegd. Vd. Alfred Hellemann, f. 24/s 1846 (76), 21/ (5) i Frederiksberg Kirke Jacobine Frederikke Christine Ursin, f. Vn 1848(44) i Slagelse (Se: Bil. 20, Ila, Hib, lvd, Vi, Vid, Vile!), t n/8 1911, b. 16/s 1911 paa Vestre Kirkegd. i Kbh. Fra 12/i 1880 til 22/s 1882 var hun ansat som Sygeplejerske under»det Røde Kors«. A. Hellemann blev cand. polyt. i Februar 1870 og var Ingeniør i et Par Aar i de forenede Stater i Nordamerika og derefter indtil 1877 paa forskellige Steder i Danmark. Fra 1877 til 1888 var han Lærer, dels privat, dels i forskellige Skoler, bl. a. i Frederikshavn havde han Beskæftigelse i Ingeniørfaget og var tillige Stenografassistent ved Rigsdagen. Han udgav nogle Stamtavler i 1893 og i 1925 og i 1924 paa Dansk samt i 1925 paa Latin»Den sandsynligt sande Tidsregning fra Abraham til Christus«. Via. Valborg Inger Elisabeth Hellemann, f. 2/s 1883 (28) i Frederikshavn, t7/ô 1906 i Frederiksberg Kirke Sigfus Einarsson, f. 30/i 1877 i Eirarbakki paa Island. 3

34 34 S. Einarsson er Komponist. 1/i 1908 ansatte Althinget ham som Sanginspektør for hele Island. Siden 1/i 1913 er han Domorganist i Reykjavik. I December 1910 udgav han en Musiktheori (Harmonilære). I Efteraaret 1911 dannede han en Sangforening»17. Juni«af de bedste Mandsstemmer, han kunde opdrive i Reykjavik. I Maj 1912 udgav han et Hefte Folkemelodier (i alt 17). Musikhistorikeren Prof. Angul Hammerich skrev derom en særdeles gunstig Anmeldelse i Nationaltidende 3/i Ved forskellige festlige Lejligheder, bl. andet ved Frederik den 8des og Christian den lodes Besøg paa Island henholdsvis 1907 og 1921, skrev han flere smukke Kompositioner. Sammen med sin Hustru, der i Sang var Elev hos Fru Keller og i Pianospil hos Orth, har han i Aarenes Løb givet en Mængde Koncerter saa vel i Reykjavik som i andre Byer paa Island, og i København gav de 20/s 1906 i Kasinos mindre Sal en Koncert, der blev gunstigt bedømt af forskellige københavnske Dagblade. Vila. Elsa Gudrun Kristin Einarsson, f. 19/ii 1908, d. 8% 1909 (Pinsedag) i Hjemmet. I fik hun Undervisning i Mellemskolen i Østrigsgades Skole i Kbh. Vljb. Einar Einarsson, f. 9/ia 1909, d. 9/i 1910 og konf. 26/< 1925 i Reykjavik Domkirke. >Han er Elev i Latinskolen. Vib. Elna Margarita Hellemann, f. 18/i> 1886 (12) i Kbh. */i 1904 tog hun Almindelig Forberedelseseksamen med Udmærkelse (124 Points). Hun har haft forskellige Kontorpladser, dels i Danmark, dels i London og Paris og er for Tiden ansat som- Stenograf ved»canadian Pacific Steamship Co.«, Ltd. Vic. Victor Emanuel Hellemann, f. 8/n 1888 (13) i Kbh. Siden 1/b 1909 har han haft fast Ansættelse som Telegrafist af 1. Klasse ved Store

35 35 Nordiske Telegrafaktieselskab (for Tiden i Helsingfors). 18/i 1918 i Petrograd Hildur Anna Henriette Rieks, f. 7/s 1895 i Helsingfors. F.: Arthur Vilhelm Heinrich Rieks, f. ll/s 1872 i Helsingfors u/ i Helsingfors, M.: Clara Heliodora Anderson, f. 12/s 1873 i Kalmar i Sverige. Vila. Ingrid Gjordis Hellemann, f. 9/s 1919 i Kbh., d. 24/ i Humlebæk Kirke. Vllb. Frode Jarl Hellemann, f. 4/n 1920 i Kbh.., d. 5/i i Nathanaelskirken i Holmbladsgade. Ve. Charlotte Dorothea Hellemann, f. 31/i 1848 (76). Hun bor i Villa»Salix«, der ligger i Nærheden af Boserup Sanatorium. Vf. Caroline Thomasine Hellemann, f. 20/i 1851 (76) i Rye Præstegd. ved Roskilde, 20/ (76) i Rye Kirke Otto Karl Nielsen, f. 8/s 1849 (32) i Køge. F.: Ole Nielsen, Drejermester i Køge, f. Vø 1820 (32) i Køge, t 5/i 1888 (32) i Køge, 7/u 1842 (9) i Holmens Kirke i Kbh. M.: Karen Hansen (Datter af Hans Olsen og Ane Nielsen), f. % 1819 (64) i Herfølge ved Køge. O. K. Nielsen dimitteredes i 1868 fra Jonstrup. Seminarium. Fra 12,/s 1871 til Ve ' 1911 var i han Lærer og Kirkesanger i Kirke Hyllinge ved Roskilde og udøvede som saadan en fortjenstfuld Virksomhed. Efter Biskop Rørdams Indstilling blev han DM. 8/ Han og hans Hustru holdt deres Guldbryllup 20/ med festlig Sammenkomst af Slægtninge og Venner. Via. Astrid Nielsen, f. 10/< 1873 (68). Hun virkede i nogle Aar med offentlig Understøttelse for Udbredelsen af teoretisk og praktisk Kendskab til Ernæringsstoffernes relative Betydning for Bevarelsen af Legemets Sundhed. VIb. Karl Nikolaj Hellemann Nielsen, f. Vi 1875 (68), bestod i Sommeren 1892 Præliminær- 3

36 36 eksamen med Udmærkelse ved Magleby Realskole paa Møen. Fra Vs 1893 til Vô 1898 var han Elev i Boghandlerfaget hos Boghandler Flensborg i Roskilde, i nogle Aar Kommis s. st. og blev derefter Boghandler i Grenaa. co * /i 1903 Henrika Jasmine Friis, f. 2S/io 1880 i Dragør. F. : Henrik Friis, Lods. M.: Ane Theisen, Vila. Gerda (adopteret i 1909) Nielsen, f. 26/4 1908, konf. 7io 1923 i Grenaa. Vllb. Else Nielsen, f. ia/ VIc. Hother Hyllinge, f. 7/i 1878 (68) i Kirke Hyllinge Skole. Navnet Hyllinge fik han i Følge kgl. Bevilling 28/ø Han er Konstruktør ved Hærens tekniske Korps og Lærer ved»det tekniske Selskab«s Skole i Kbh. co 1. G. 2% 1904 Elisabeth Petersen (U. B.), f. 25/o 1882, t 29A 1908 i Kbh., co 2. G. 28/s 1914 Laura Laurette Jensen' f. 7/ia 1887 i Ørup i Roholte Sogn (Faxe), f 28/s 1920 paa Frederiksberg v. Kbh. Vila. Eja Hyllinge, f. /s 1917 paa Frederiksberg ved Kbh. Vid. Helga Nielsen, f. 8/i 1880 (68). Vie. Gerda Nielsen, f. 16/» 1882 (68). G. N. har taget Eksamen som Kommuneskolelærerinde og er ansat som saadan ved Østrigsgådes Skole i Sundbyerne (Kbh. S.). IVg. Barbra Nicoline Hellemann, f. 2/i 1812 (76), t 24/ø 1853 (23), b. 28/9 s. A. (23) paa Vejlby Kirkegd. IVh. Jørgen Hellemann, f. 15/ (76), R* 16/n 1888, t 28/ô Exam. jur. 1829, Avlsbestyrer 1831 x/s 1837, Forpagter af Ryegaard ved Roskilde l/s /s 1862, Ejer af Rumohrsgaard paa Als la 1862 til Beg. af J. Hellemann købte i Sommeren 1865 Hovedgaarden Aagaard tilligemed Søgaard og Kirkerne i Gørløv og Helsinge. Søgaard solgte han Vs 1877 til sin Søstersøn Johannes Caspersen.

37 37 Han begravedes 6/ fra Gørløv Kirke. Pastor A. Henningsen fra Samsø holdt Tale, efter at Pastor Levinsen, Sognepræsten i Gørløv, havde holdt Hovedtalen. Efter Begravelsen aabnedes den Afdødes Testamente. Heri var flere af hans Slægtninge betænkt, nogle med Kapitaler og andre med livsvarige Legater. Hle. IVa. Jørgine Frederikke Dorothea Hellemann, f. 29/s 1816 (76), f /a 1863 (76). IVb. Philip Julius Hellemann, f. 7/iî 1817 (76), t 7/i 1821 (76). IVc. Jens Nicolai Bredahl Hellemann, f. 15/io 1819 (76), f 29/io 1819 (76). IVd. Philip Julius Nicolai Hellemann, f (76), t S3/ i Rye Mølle, b. *7? 1898 paa Rye Kirkegd, 18/io 1849 (77) Bendtine Christine Fal k (Se: Bil. 4, lic, lill), f. 19/e 1829 (77) i Vintremølle, t 177s 1889 (76) i Rye Mølle. Ph. J. N. Hellemann havde Rye Mølle, der ejes af Stamhuset Rosenkrantz, Ryegaard, i Forpagtning fra 1851 til Vs Forpagtningen blev saa overdraget til hans Søn Theodor Valdemar Hellemann (Vd). Ved dennes Død u/a 1916 overtog hans Søn (Se: Via!) Jens Vilhelm Julius Holger Hellemann Forpagtningen af den Jord, der hørte til Møllen, som nu er nedlagt. Va. Vilhelm Nicolai Hellemann, f. 18/i 1850 (76), f Vu 1874 (76). Efter at have taget Lærereksamen i Kbh. (privat dimitteret) blev han Andenlærer ved Rye Skole, i hvilken Stilling han forblev til sin Død. Vb. Harald Christian Julius Hellemann, f. Vu 1851 (76), f Vs 1852 (76). Vc. Harald Christian Julius Hellemann, f. 22/ (76), f 7s 1854 (76).

38 38 Vd. Theodor Valdemar Hellemann, f. 2/ii 1854 (76), t 14/s 1916 i Rye Mølle, 17/s 1888 (76) Sophie Frederikke Jensen, f (76) i Bulvadshuset (i en af Ryegaards Skove). Hun boede 22/b 1924 i Rye Møllegaard. F.: Jens Hansen, Skovfoged, f. ca. 1823, f S7/ (76), 3/ii 1849 (76) M.: Elisabeth Caroline Olsen, f. 1826, f ^/i 1917 i Rye Møllegaard. Th. V. Hellemann bestyrede i flere Aar Rye Mølle for sin Fader, forinden han selv fik Møllen i Forpagtning (Se: IVd!). Via. Jens Vilhelm Julius Holger Hellemann, f. 9/< 1889 (76), Forpagter af Rye Møllegaard, & 16/e 1914 i Roskilde Domkirke Valborg Jensine Tolver, f. 14/s 1893 i Karleby. F. : Hans Tolver, f. l/s 1855 i Karleby,, Gaardejer i Karleby, 12Ib 1882 i Rye Kirke M.: Marie Kirstine Christensen, f. 26/s 1859 paa Bramsnæs. Vila. Karen Margrethe Hellemann, f. 22/i Vllb. Hans Theodor Hellemann, f. % 1916, t VIIc. Else Elisabeth Hellemann, f. 7/ Vild. Hans Theodor Hellemann, f. 7/s VIb. Viggo Thorvald Hellemann, f. 14/< 1890 (76), t 28A> 1891 (76). Vic. Fanny Bentine Caroline Hellemann, f. 7/ô 1891 (76), t % 1891 (76). Vid. Henriette Oline Elisabeth Hellemann, f. 12/io 1892 (76), d. n/u 1892 (76), 1. G. 18/ i Rye Kirke Søren Olesen, Gaardejer af Grejs Sindbjerg Sogn, f. 7/b 1880 i Stobberup, t 8A 1917 i Vester Ørum. F.: Mads Olesen Grejs, Gaardejer, f. i Stobberup, t i Grejs, Sindbjerg Sogn. M.: Hansine Olsen, f. i Lindvcd, boende i Stobberup pr. Losning. Vila. Karl Olaf Hellemann-Olesen, f. e/it 1914 paa Endelave pr. Horsens.

39 39 Vllb. Ellen Hellemann-Olesen, f. ai/ii 1915 paa Endelave. VIIc. Mads Børge Hellemann-Olesen, f. 38/s 1917 i Vester Ørum, Sindbjerg Sogn. tf* 2. G. 9/s 1921 i Uldum Kirke Karl Laursen, Gaardejer, f. 24/a 1900 i Vester Ørum, Sindbjerg Sogn. Vild. Arne Hellemann-Laursen, f. 6/e 1921 i Vester Ørum, Sindbjerg Sogn. Vile. Alic Hellemann-Laursen, f. ai/ i Vester Ørum, Sindbjerg Sogn. Ve. Ida Dorothea Hellemann, f. 25/s 1856 (76), f u/ (76). Vf. Thorvald Christian Julius Hellemann, f. 31/ (76), t 3/a 1917, b. 12/a 1917 fra Vinderød Kirke Ved Frederiksværk, 29/ (88) Cathrine Margrethe Christine Bock (Se : Bil. 21,11!), f. aa/t 1859 (88) i Frederiksværk. Th. C. J. Hellemann var fra 7s 1890 til l/^ 1897 Forpagter af Grønnæssegaard. 3/s 1898 rejste han og 7/ rejste hans Hustru over til de forenede Stater i Nordamerika. De boede i flere Aar i Denver i Colorado, men rejste saa tilbage til Danmark. Vg. Alfred Emil Hellemann, f. 28/n 1859 (76), t n/s 1860 (76). Vh. Alfred Emil Hellemann, f. 10/iî 1861 (76). Vi. Ida Hellemann, f. 14/io 1863 (76), f s. D. 11 Timer gi. (76). Vk; Ane Dorthea Caroline Elisabeth Hellemann, f. s7? 1867 (76). IVe. Anna Dorothea Hellemann, f. 16/i 1823 (76), t 18/ Paa Frederiksberg ved Kbh., b. 24/io 1901 paa Assistens Kirkeg. i Kbh., tf> a7» 1853 (76) Niels August Wernberfl, f. / 1814 (18) paa Chvn., f 19/ i Vildbjerg Præstegd. F.: Laurits Christian Wernberg, Købmand. M. : Dorothea Kirstine Holm. N. A. Wernberg blev cand, theol. 29/i 1841, Kapellan for Vestervig og Agger Mghd. 2/u 1847, Kapellan for Slagslunde og Gandløse Mghd. ved Slangerup 7*«1853,

40 40 Præst for Vildbjerg, Timring og Nøvling Mghd. 22/n 1857 (U. B.). IVf. Elisabeth Cathrine Hellemann, f. 28/i (76), t 21A 1828 (76). IVg. Johanne Jacobine Hellemann, f. 2% 1827 (76), t 7/i (76). TVh. Edvard Ulrik Hellemann, f. n/ (76), f 2% 1865 (76) i Rye Mølle, **/< 1858 (56) i Fjenneslev Kirke ved Sorø Henriette Birgitte Restorff Bülow, f. 24/ß 1820 (55) paa Engelsborggaarden ved Sorø, f 7/e 1898 i Frederiksværk, b. 1S/ fra Thorup Kirke. F.: Conrad Peter Bülow, Løjtnant. M.: Adamine Sofie Schumacher. E. U. Hellemann var Avlsbestyrer paa Kokkedal ved Hørsholm, derpaa i ca. 5 Aar Avlsforvalter paa Calhrinebjerg og derefter i ligesaa lang Tid Mejeriforpagter s. st. Va. Jørgen Sophus Theodor Hellemann, f. 7s 1859 (80), t 7» 1859 (80). IVi. Henrik Jørgen Hellemann, f. 10/i 1831 (76), t 29/5 1^07 paa Københavns Sygehjem, b. 8 A 1907 paa Assistens Kirkegd. i Kbh. Han deltog i den første slesvigske Krig og deraf i det første Aar som frivillig var han i Australien og var deraf i ca. 3 Aar Guldgraver ved Ballarat-Minerne. Fra 1859 til 4/io 1896 (solgt til og fra 7< 1897 overtaget af Hotelejer Nissen i Kbh.) ejede han Grønnæssegaard paa Halsnæs ved Frederiksværk, en af Statskassens Ejendomme. Han var i mange Aar Medlem af Bestyrelsen for»sparekassen for Frederiksværk og Omegn«samt af Frederiksborg Amtsraad. Fra 1894 til 1897 var han Medlem af Komitéen for Bygningen af Hillerød Frederiksværk Banen. Som Veteran fra Treaarskrigen opnaaede han een Gang (n/i2 1906) før sin Død at faa udbetalt 100 Kroner som Hædersgave, bevilget af Rigsdagen kort Tid i Forvejen. Ulf. Andreas Wilsbech Hellemann, f. 8/ (27) i Hillerød, f 1817 (41) i Roskilde,

41 41 30/ (8) i Kbh. Birthe Kirstine Hansdatter (Se: Bil. 22, I!). A. W. Hellemann var Tømrermester i Roskilde. IVa. Jørgen Andreassen Hellemann, f. 2/g 1810 (41) i Roskilde; det er uvist, naar og hvor han døde. J. A. Hellemann blev opdraget hos Balthazar Weilbach (Se: A, IIIc, og Bil. 11, Ugl), der havde en Ejendom i Stokhuslængen i Nyboder i Kbh. (Se: Anm.!). IVb. Andreas Hallander Hellemann, f. l9/i 1812 (41), t u/s 1868 (42), b. 17/s s. A. (42), 24/io 1845 (9) i Kbh. Inger Johanne Nielsen, f. 4/a 1809*, t 30A 1887 (12) i bh. Va. Carl Christian Hallander Hellemann, f. 26/s 1846 (16), f 21/< 1848 (16). Vb. Carl Christian Hallander Hellemann, f. 16/i 1850 (16) i Kbh., R.*, f 2/s 1920, «o 7/s 1875 (7) Conradine Josephine Johansen, f. Vn 1849 (7) i Kbh., t 7/s Begge b. ll/ paa Assistens Kirkegd. i Kbh. F.: Conrad Johansen (med Tilnavnene Rosenfeld og Kinedsbaum), f. 1809*, co 7/s 1847 (16) i Kbh. M.: Sophie Andersen, f. 1825*. C. C. H. Hellemann frelste Vi 1874 en Dreng, der løb paa Skøjter, fra at drukne og fik senere i den Anledning Medaillen for Druknendes Redning. Han var den Gang Underofficer ved 18. Bataillon i Helsingør og blev i April samme Aar Lærer i Gymnastik ved Jonstrup Seminarium, hvilken Stilling han havde i 3 Aar. 23/ debuterede han som Skuespiller ved Edvard Jensens Selskab i Fredericia, var i nogen Tid i Norge og blev saa engageret til Folketeatret i Kbh. Han debuterede dér,5/ som Elskeren i den lille Vaudeville»Et Kys«. I Aarenes Løb fik han over halvljerde Hundrede Roller, hvoriblandt kan nævnes:»børsbaronen«,»hans Styks«i»Orfeus i Underverdenen«, Adjunkt Møller i»første Violin«,»Gamle«i»Nøddebo Præstegaard«o. s. v. I mange Aar, indtil Udg. af Anm. Yderligere Oplysninger om IVa har det ikke været mig muligt at skaffe. Forf.

42 42 Sæsonen , var han tillige Regissør ved Teatret. For ham var Scenens Kunst Alvor, og han vandt derved Publikums Agtelse og Beundring. Han var en god Kammerat og meget samvittighedsfuld i sin Omgangskreds. Via. Augusta Sofie Karla Rosa Hellemann, f. 18/< 1878 (12) i Kbh., t 27/io 1879 (12). VIb. Gustav Hallander Hellemann, f. u/é 1880 (9) i Kbh., 28/u 1904 i Slotskirken Marie Karoline Frederikke Hansen, f. 29/< 1881 i Kbh. F. : F. C. Hansen, Grosserer, Ejer af St. Pedersborg. Vila. Kate Edith Josefine Hellemann, f. 7A 1909 i Kbh. G. H. Hellemann er Fuldmægtig i Statsanstalten for Livsforsikring. IVc. Christian Frederik Hellemann, f. 2% 1814 (41) i Roskilde, f l7a 1863 (8) i Kbh., 16/ (16) i Kbh. Dorthea Emilie Frederikke Flach (Se: Bil. 7, Ilb!), f. 12/h 1813*, t 7» 1899 i Vartov Stiftelse i Kbh. C. F. Hellemann var Liberist ved Hoffet i Kbh. Va. Emilie Vilhelmine Christiane Hellemann, f. sl/ (8), t 2% 1923 i Kbh., 26/io 1866 (39) i Ribe Christian Ludvig Murtfeldt, f. l5/s 1838 (70) og d. 8/< s. A. (70) i Janderup Kirke ved Varde, t 8/< 1920 i Varde. C. L. Murtfeldt var Prokurator i Varde. Via. Rosa Emily Elisabeth Murtfeldt, f. 3/s 1867 (46) i Varde. Vb. Laura Jacobine Elisabeth Hellemann, f. 4/s 1844 (19), l0/9 1868* i London Laurits Diederichsen, f. 27/s 1847*, t 8A 1913 i Kbh. Hans Enke t 7i 1917 i Kbh. L. Diederichsen var Sproglærer. Via. Elise Diederichsen, f. 27a 1868* i London. Vc. Emma Nathalia Hellemann, f. l/s 1846 (19), t 7» 1846 (19). Vd. Martine Hermandine Hellemann, f. n/ (19), f 8% 1847 (19).

43 43 Ve. Frederik Carl Christian Hellemann, f. 8/< 1849 (19), t ls/7 1923, b. 27? 1923 paa Assistens Kirkegd., 7/i 1883 (14) i Kbh. Elise Jacobine Jensen, f.,7/s 1858 (16) i Kbh. F.: Christian Ludvig Jensen, Maskinarbejder. M.: Else Marie Jacobsen. F. C. C. Hellemann var Bager i Kbh. Via. Carl William Albert Hellemann, f.- 17/n 1883 (14) i Kbh. C. W. A. Hellemann var bekendt som Sportsmand saa vel i Danmark som i Udlandet. Han er gift med en tysk Dame og bor i Basel. Vf. Alfred Andreas Laurits Hellemann, f. 30/u 1851 (19), t 7/s 1856 (8). Vg. Marie Sofie Hellemann, f. 19/ (8), t Vs 1854 (8). Vh. Theodor Emil Hallander Hellemann, f. X9/s 1855 (8), + 29/8 1910, b. 7» 1910 paa Bispebjerg Kirkegd., 1. G. 37i (13) i Frederiksberg Kirke Eleonore Marie Sophie Frederikke Thornberg, f. 8/s 1858 (9) i Kbh. (Se: Bil. 23, II!), t 87/io 1898 i Kbh. og b. 3/n 1898 paa Assistens Kirkegd., 2. G. x/ i de Classenske Boligers Kirke Carolina Dorthea Hansen. Th. E. H. Hellemann var Kunsthandler. Vh. Via. Charles Christian Emil Hellemann, f (13), f i Foraaret 1917, i Odense Anna Hansen. Vila, (adopteret) Esther Hellemann. VIb. Valborg Emilie Ambrosia Hellemann, f. 18/s 1881 (19), f ca. 27/s 1920, Lindgren*. VIc. Laura Eleonora Hellemann, f. 21/s 1883 (12), paa Raadhuset i Kbh. Andreas Irenius Schwaner, f. 14/ i Middelfart. F.: Georg Andreas Schwaner, Malermester, Middelfart. *) Trods gentagne Henvendelser kunde jeg ingen Oplysninger faa fra Hr. Lindgren. Forf.

44 44 M.: Ane Cathrine Marensine, f. Klejsdorf, Middelfart. Vila. Jens Andreas S., f. 15/io 1906 i Kbh. Vllb. Poul Thorkild S., f. 29/i 1908 Vile. Ulf Erland S., f. 3% 1910 Vild. Finn Gotfred S., f. 10/ Vile. Grete Lili S., f. 23/ Vllf. Tove Lisbeth S., f. 15/s 1918 Vllg. Børge Alfred S., f. 3/± 1919 Vllh. Leif Richard S., f. 29/i 1922 A. J. Schwaner er Malermester i København. Vid. Olga Caroline Augusta Hellemann, f. 23/io 1886 (12), 5 A 1914 i Matthæuskirken i Kbh. Johannes Jørgensen, f. 10/is 1876 i Kbh. F.: Peter Emil Jørgensen, Malerm., f. i Kbh. M.: Lisbeth Jensen, f. i Asnæs. Vila. Gudrun Ingeborg Jørgensen, f. 2/io Vllb. Ella Valborg Jørgensen, f. 16/ VIIc. Jørgen Hellemann Jørgensen, f. 16/< Johannes Jørgensen er Gartner i Herløv. Vie. Oskar Georg Hellemann, f. 9/i 1888 i Frenderup i Dalby Sogn (12),/^ 4/ i Andreas Kirken i Kbh. Gerda Jensen, f. 12/i 1890 i Lysholm ved Haslev. F.: Jens Jensen, f. l5/s 1864 i Testrup pr. Haslev. Han er Møller i Stormøllen i Køge, 2/i 1888 i Haslev Kirke M.: Maja Johanne Rohde, f. 13/i 1860 i Kbh. Vila. Mogens Hallander Hellemann, f. 10/ i Hastrup pr. Køge. O. G. Hellemann er Direktør for Aktieselskabet Johan F. Hansen i Taastrup. Virksomheden grundlagdes i 1882 af Købmand Johan F. Hansen. I 1916 omdannedes den til et Aktieselskab med Grundlæggeren som Bestyrelsens Formand og O. G. Hellemann som Direktør. Ved Joh. F. Hansens Død i 1919 blev Etatsraad All r. Sørensen Formand for Bestyrelsen. Aktiekapitalen er Kr. Omsætningen andrager ca. 21/«Million Kr.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

Efterslægt Jens Pedersen

Efterslægt Jens Pedersen Efterslægt Jens Pedersen 1. generation 1. Jens Pedersen blev født omkring 1781, døde den 7 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk, og blev begravet den 9 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Jens blev

Læs mere

Efterslægt Niels Mathiasen

Efterslægt Niels Mathiasen Efterslægt Niels Mathiasen 1. generation 1. Niels Mathiasen, søn af Mathias Hansen og Karen Nielsdatter, blev født omkring 1791 i Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg, døde den 27 Maj 1843 i Tullebølle,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1 Mand Hans Sørensen 1 Født 4 Aug. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Dåb 12 Okt. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Død 6 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 13 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods,

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre Heden familietræ 1) Heden familien Denne beskrivelse af Heden-slægten tager udgangspunkt i karetmager Lars Jensen, der i 1905 fik tilladelse til at anvende navnet Heden. Beskrivelsen omtaler Lars Jensens

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Gregers Hjort

Efterslægt Gregers Hjort Efterslægt Gregers Hjort 1. generation 1. Gregers Hjort blev født omkring 1743, døde før 22 Aug. 1799 i Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle, og blev begravet den 22 Aug. 1799 i Kolding Sct Gregers blev gift

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Efterkommere af Børge Oemann

Efterkommere af Børge Oemann Efterkommere af Børge Oemann Indholdsfortegnelse. Efterkommere............. af.. Børge..... Oemann.................................................................... 1... 1.. generation.....................................................................................

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Matrikelnummer Matr.nr. 20 Sørup by, Grønholt sogn, som er på 606 m2. jordløst

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

1922 C. J. RAVNØ S BOGTRYKKERI ASSENS

1922 C. J. RAVNØ S BOGTRYKKERI ASSENS Un STAMTAVLE OVER EN GREN AF GREVESLÆGTEN FRA HUMLEKROGE SAMLET OG UDARBEJDET AF PETER JØRGENSEN, ETTERUP, OG R. J. MADSEN, MYGIND. 1922 C. J. RAVNØ S BOGTRYKKERI ASSENS Stamtavle over en Gren af Greveslægten

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk.

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. Møllegade 82 boel 58 1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. 1590 Står der i opgørelse over Nordborg præstegårds jorde

Læs mere

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2 Grønholtvej 64 Matrikelnummer Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på 4.3748, heraf vej 1460 m2 Matr.nr. 8d er på 1.2348 m2, heraf vej 595 m2 Fotos

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Kongevejen 76. Skræppenborg, arvefæste. Matrikelnummer

Kongevejen 76. Skræppenborg, arvefæste. Matrikelnummer Kongevejen 76 Skræppenborg, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 40 Lønholt by, Grønholt sogn findes ikke længere. Parcel 40b er udstykket den 23.1.1920. og er på 1.586m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

No. 8. : Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen

No. 8. : Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen Forældre Børn : nr. 16 Jens Nielsen og nr. 17 Nielssine Christine Jensen : nr. 4 Egon Christensen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling Død Dødsårsag : Rejnhardt

Læs mere

Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang. Matrikelnummer:

Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang. Matrikelnummer: Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang Matrikelnummer: Det oprindelige matrikelnummer var matr.nr. 58, men det er nu opdelt i 58a og 58b Lønholt ny, Grønholt sogn. Det ser ud til at det sker omkring 1940.

Læs mere

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev

s liv Realeksamen Stålvalseværket i Frederiksværk Arbejdsmand Konstabelelev Hærens Signalskole, Høvelte Konstabelelev Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Maj 6 1954 i Fødselsanstalten i Aarhus. Andre begivenheder i Sep 19 1954 Risskov Kirke Sognepræst Frederik Kassner Modelsnedker Aage Knudsen (morfar) og Inger

Læs mere

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Boelsmand Peder Kristian Pedersen, søn af Indsidder Peder Pedersen og Mariane Michelsen, blev født den 5 Jun. 1883 i Gjerlev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 10 Jun. 1883 i Hjemmet,

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

No. 79. : Anne Christensdatter.

No. 79. : Anne Christensdatter. No. 79 Anne Christensdatter Anne Christensdatter Forældre Børn : nr. 158 Christen Mortensen og nr. 159 Anna Christensdatter : Mette Kirstine Christensen (39), Ane Cathrine Christensen, Maren Christensen

Læs mere

Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) Jørgen JENSEN

Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) Jørgen JENSEN Efterkommertræ for SEJLMAGER-FAMILIEN (1 af 22) JACOB WICHMANN Født: 01.07.1810 Rønne, Vester herred, Bornholm. Erhverv: sejl-, flag- og kompasmager i Rønne Død: 23.04.1887 i Rønne. NICOLINE J. ANDERSEN

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

Kirsten Larsens aner Kirsten Larsen

Kirsten Larsens aner Kirsten Larsen Kirsten Larsen Jørgen Bagge Søvænget 22 4780 Stege Indholdsfortegnelse Kirsten Larsens aner 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation 6. generation 7. generation 8. generation

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1801-1851 KB Hagested (Holbæk) 1801 op 207 Jens Nielsen døbt 4/10 18. Sønd: efter Trin: den 4. Octobr havde huusmand i Gurede Niels Pedersen en Søn, som blev kaldet Jens, til Daaben i Hagested Kirke. Faderens

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect.

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect. Anders Nielsen (Smed) Tegning fra ca. 1800 - F. Larsen prospect. Frihedsstøtten rejst i perioden 1792-1797 af Kong Frederik den 6. som monument til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Forældre Børn

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Bøssehøjgård, arvefæstegård

Bøssehøjgård, arvefæstegård 82 Bøssehøjgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matr.nr. Oprindelig nr. 8, nu 7c og 8 a Lønholt by, Grønholt Matr.nr. 8a er på 12.702 m2, heraf vej 843 m2 matr.nr. 7c er på 46.313 m2, her af vej 792 m2

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908.

Slægt Register. over FAMILIEN ENGELSEN. Sluttet Marts 1908. Slægt Register over FAMILIEN ENGELSEN Sluttet Marts 1908. Slægten Engelsen Fisker Christian Hansen, født 1733, begravet 7. Juni 1795 paa Esbønderup Kirkegaard blev gift 11. Oktober 1761 med Kirsten Gundersdatter,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Lønholtvej 4. Bredebækgård - arvefæstegård. Matrikelnummer:

Lønholtvej 4. Bredebækgård - arvefæstegård. Matrikelnummer: Lønholtvej 4 Bredebækgård - arvefæstegård Matrikelnummer: Matr.nr. 17 l Lønholt by, Grønholt sogn. Det oprindeligt nummer var 17a, men er nu samlet under matr.nr. 17l Lønholt by, Grønholt sogn på 12.669

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Sørupvej 11 Sørup, Fredensborg

Sørupvej 11 Sørup, Fredensborg Sørupvej 11 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Matrikelnummer Ejendommen omfatter i dag arealerne på matr.nr. 1bt, 1bu, 1 eo,

Læs mere

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a.

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. (E-R) 1779 Søndag den 18 Juli KNUD døbt, Mads Ottesens liden Søn i Errindlev, båren af Mads Dues Hustru ibid: Faddere: Rasmus Marqvorsen i Errindlev, Hans Krog

Læs mere

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone)

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Else Jensdatter Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Forældre Børn : nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter. : Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Efterslægt Maren Jensdatter

Efterslægt Maren Jensdatter Efterslægt Maren Jensdatter Indholdsfortegnelse 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation Navneindeks 1 1 2 4 6 7 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Maren Jensdatter [35613], datter af

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere