Ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv *

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv *"

Transkript

1 P5_TA(2003)0457 Ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Den Hellenske Republiks initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets rammeafgørelse om forebyggelse af og kontrol med ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv (7247/ C5-0166/ /0812(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til Den Hellenske Republiks initiativ (7247/2003) 1, - der henviser til EU-traktatens artikel 29, artikel 31, litra e), og artikel 34, stk. 2, litra c), - der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5-0166/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 106 og artikel 67, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0326/2003), 1. godkender Den Hellenske Republiks initiativ som ændret; 2. kræver, at Rådet afstår fra at vedtage denne rammeafgørelse før vedtagelsen af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humane væv og celler 2, 3. opfordrer Rådet til at ændre forslaget i overensstemmelse hermed; 4. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Den Hellenske Republiks initiativ i væsentlig grad; 6. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter i væsentlig grad at ændre det forslag til direktiv, som initiativet fra Den Hellenske Republik henviser til; 1 EUT C 100 af , s EFT C 227 E af , s A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 1

2 7. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Den Hellenske Republiks regering. 2\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

3 Den Hellenske Republiks initiativ Ændringer Ændring 1 Titel Rådets rammeafgørelse om forebyggelse af og kontrol med ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv Rådets rammeafgørelse om forebyggelse af og kontrol med ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv (Denne ændring vedrører hele teksten.) Ændring 2 Betragtning 1 (1) Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvorledes Amsterdamtraktatens bestemmelser om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres, konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors den oktober 1999 og konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira den juni 2000 som afspejlet i resultattavlen omtaler eller opfordrer til gennemførelse af lovgivning til bekæmpelse af menneskehandel, herunder fælles definitioner, fælles regler for, hvad der er strafbart, og fælles sanktioner. (1) Både i Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvorledes Amsterdamtraktatens bestemmelser om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres - Tekst vedtaget af Rådet (retlige og indre anliggender) den 3. december 1998 og tiltrådt af Det Europæiske Råd i Wien den december 1998 og på Det Europæiske Råd i Tammerfors den oktober 1999 og Det Europæiske Råd i Santa Maria da Feira den juni 2000, er det blevet understreget, at det er en vigtig politisk opgave for Den Europæiske Union at få gennemført en fælles lovgivning til bekæmpelse af menneskehandel og få fastlagt definitioner på strafbare handlinger og sanktionerne herfor. Ændring 3 Betragtning 2 (2) Ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv er en form for menneskehandel, der udgør alvorlige krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder og især menneskelig værdighed og fysisk integritet. Denne ulovlige handel er et aktivitetsområde for (2) Ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv er en form for menneskehandel, der udgør alvorlige krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder og især menneskelig værdighed og fysisk integritet. Denne ulovlige handel er et aktivitetsområde for A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 3

4 organiserede kriminelle grupper, som ofte griber til utilladelige handlemåder som f.eks. misbrug af særlig udsatte personer, voldsanvendelse og trusler. Desuden skaber den alvorlige risici for folkesundheden og er til skade for borgernes ret til lige adgang til sundhedstjenester. Endelig undergraver den borgernes tillid til det lovlige transplantationssystem. organiserede kriminelle grupper, som griber til utilladelige handlemåder som f.eks. misbrug og udnyttelse af særlig udsatte personer, voldsanvendelse og trusler. Desuden skaber den alvorlige risici for folkesundheden og er til skade for borgernes ret til lige adgang til sundhedstjenester. Endelig undergraver den borgernes tillid til det lovlige transplantationssystem. Ændring 4 Betragtning 2 a (ny) (2a) Ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv skaber alvorlige risici for folkesundheden. Økonomisk pres på donor kan medføre betydelige sundhedsrisici for denne. For eksempel kan donation af nyrer og dele af leveren fra levende donorer medføre blødninger, som kan være livstruende. Donation af ægceller og den nødvendige hormonbehandling kan fremkalde kræft og sterilitet. Handel med organer og væv kan også medføre betydelige risici for modtageren, da en donor, der donerer uden samtykke eller under økonomisk pres, kan undlade at oplyse om sin sygehistorie. Ulovlig handel er en krænkelse af borgernes ret til lige adgang til sundhedsydelser og undergraver borgernes tillid til det lovlige transplantationssystem, hvilket igen kan føre til yderligere mangel på frivilligt donerede væv og organer. Ændring 5 Betragtning 3 (3) Bekæmpelse af kommercialisering af det menneskelige legeme og dele heraf er blevet behandlet gentagne gange i mange internationale organisationer og er blevet reguleret ved internationale konventioner. Allerede i 1978 erklærede Europarådet i (3) Bekæmpelse af ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv samt mere generelt kommercialisering af det menneskelige legeme og dele heraf er blevet behandlet gentagne gange i mange internationale 4\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

5 sin resolution (78)29 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om fjernelse og transplantation af menneskeligt materiale, der blev vedtaget af Europarådets Ministerkomité den 11. maj 1978, at intet menneskeligt materiale må tilbydes for vindings skyld. Denne erklæring blev bekræftet på de europæiske sundhedsministres 3. samling den november 1987 i Paris, i hvis sluterklæring det understreges, at et menneskeligt organ ikke må tilbydes for vindings skyld af nogen organisation for udveksling af organer, noget center for oplagring af organer eller af nogen anden organisation eller privatperson. organisationer og er blevet reguleret ved internationale konventioner. Allerede i 1978 erklærede Europarådet i sin resolution (78)29 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om fjernelse og transplantation af menneskeligt materiale, der blev vedtaget af Europarådets Ministerkomité den 11. maj 1978, at intet menneskeligt materiale må tilbydes for vindings skyld. Denne erklæring blev bekræftet på de europæiske sundhedsministres 3. samling den november 1987 i Paris, i hvis sluterklæring det understreges, at et menneskeligt organ ikke må tilbydes for vindings skyld af nogen organisation for udveksling af organer, noget center for oplagring af organer eller af nogen anden organisation eller privatperson. Ændring 6 Betragtning 4 (4) Et vigtigt skridt i indsatsen for at bekæmpe den ulovlige handel med menneskelige organer og menneskeligt væv og, mere generelt, kommercialiseringen af det menneskelige legeme er Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin, som blev indgået i Oviedo den 4. april 1997 og trådte i kraft den 1. december Denne konventions artikel 21 indeholder et forbud mod at høste økonomisk gevinst af den menneskelige krop og dens bestanddele. I artikel 25 pålægges det de kontraherende stater at sørge for sanktioner - ikke nødvendigvis af strafferetlig karakter - over for enhver, der overtræder konventionens bestemmelser. Denne konvention blev suppleret med en tillægsprotokol vedrørende transplantation af organer og væv af menneskelig oprindelse, som blev fastlagt den 24. januar 2002, men som hidtil ikke er trådt i kraft. I tillægsprotokollens artikel 21 fastsættes det, at det menneskelige legeme og dele heraf ikke må give anledning til økonomisk (4) Et vigtigt skridt i indsatsen for at bekæmpe den ulovlige handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv er Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin, som blev indgået i Oviedo den 4. april 1997 og trådte i kraft den 1. december Denne konventions artikel 21 indeholder et forbud mod at høste økonomisk gevinst af den menneskelige krop og dens bestanddele. I artikel 25 pålægges det de kontraherende stater at sørge for sanktioner - ikke nødvendigvis af strafferetlig karakter - over for enhver, der overtræder konventionens bestemmelser. Denne konvention blev suppleret med en tillægsprotokol vedrørende transplantation af organer og væv af menneskelig oprindelse, som blev åbnet for undertegnelse af konventionens signatarstater den 24. januar 2002, men som hidtil ikke er trådt i kraft. I tillægsprotokollens artikel 21 fastsættes det, at det menneskelige legeme og dele heraf ikke må give anledning til økonomisk A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 5

6 vinding eller andre lignende fordele. Der fastsættes også et forbud mod reklame for, at der er behov for organer eller væv, eller at de kan erhverves, når det er hensigten at tilbyde eller opnå økonomisk vinding eller lignende fordele. Med tillægsprotokollens artikel 22 pålægges der en forpligtelse til at forbyde ulovlig handel med organer og væv. vinding eller andre lignende fordele. Der fastsættes også et forbud mod reklame for, at der er behov for organer eller væv, eller at de kan erhverves, når det er hensigten at tilbyde eller opnå økonomisk vinding eller lignende fordele. Med tillægsprotokollens artikel 22 forbydes ulovlig handel med organer og væv af menneskelig oprindelse. Ændring 7 Betragtning 6 (6) I protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, der er et supplement til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, indgår fjernelse af menneskelige organer også i definitionen af udnyttelse, som beskriver "menneskehandel". Denne protokol er et afgørende skridt hen imod internationalt samarbejde om bekæmpelse af ulovlig handel med menneskelige organer. (6) I tillægsprotokollen til De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, hvis mål er forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, indgår fjernelse af menneskelige organer som en af de former udnyttelsen kan antage i forbindelse med "menneskehandel". Denne protokol er et afgørende skridt hen imod internationalt samarbejde om bekæmpelse af ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv. Ændring 8 Betragtning 6 a (ny) (6a) Ifølge artikel 3 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er der "forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan". Ændring 9 Betragtning 7 a (ny) (7a) De store forskelle mellem medlemsstaternes love på dette område skaber et gunstigt miljø for kriminelle netværk, som er i stand til at udnytte den mindre strenge lovgivning i visse 6\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

7 medlemsstater. Ændring 10 Betragtning 8 (8) Det betydningsfulde arbejde, der er udført af internationale organisationer, navnlig FN, Verdenssundhedsorganisationen og Europarådet, bør suppleres af en indsats fra Den Europæiske Unions side. (8) Det betydningsfulde arbejde, der er udført af internationale organisationer, navnlig FN, Verdenssundhedsorganisationen og Europarådet for at bekæmpe ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv, bør suppleres af en indsats fra Den Europæiske Unions side. Ændring 11 Betragtning 9 (9) Ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv, som er en alvorlig forbrydelse, bør søges løst ikke blot ved hver enkelt medlemsstats indsats, men gennem en samlet strategi, hvori fastlæggelse af fælles grundelementer i alle medlemsstaters straffelove, herunder sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning, udgør en integrerende del. (9) Ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv, som er en alvorlig forbrydelse, bør søges løst ikke blot ved hver enkelt medlemsstats indsats, men gennem styrkelse af det strafferetlige samarbejde mellem Den Europæiske Unions medlemsstater ved vedtagelse af en lovgivning, som skal harmonisere fastlæggelsen af fælles grundelementer for sådanne lovovertrædelser og strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning. Ændring 12 Betragtning 9 a (ny) (9a) Det er nødvendigt at fastlægge kompetenceregler for at sikre, at der kan anlægges retsgyldige søgsmål mod de ansvarlige i forbindelse med ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv. Ændring 13 A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 7

8 Betragtning 9 b (ny) (9b) Der bør især lægges vægt på at beskytte mindreårige og andre særlig udsatte personer, der kan blive ofre for den ulovlige handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv. Ændring 14 Betragtning 10 (10) Da målene for denne rammeafgørelse ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne alene og derfor bedre kan gennemføres på EU-plan, kan Den Europæiske Union træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne rammeafgørelse ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (10) Da målene for denne rammeafgørelse ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne hver for sig og derfor bedre kan gennemføres på EU-plan, kan Den Europæiske Union træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne rammeafgørelse ikke mere vidtgående end, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. Ændring 15 Betragtning 10 a (ny) (10a) Grundlaget for ulovlig handel med organer vil forsvinde, hvis flere mennesker er villige til at donere væv, celler og organer efter deres død. Det er derfor nødvendigt at iværksætte informations- og bevidstgørelseskampagner på nationalt og europæisk plan om donation af væv, celler og organer ud fra den synsvinkel, at "vi alle er potentielle donorer". Sigtet med disse kampagner bør være at gøre det lettere for de europæiske borgere, mens de er i live, at beslutte sig for at blive donorer og meddele dette til deres familier eller lovlige repræsentanter. 8\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

9 Ændring 16 Betragtning 11 a (ny) (11a) Ulovlig handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv bestemmes af efterspørgslen. Det er derfor nødvendigt med en helhedsløsning, jf. EF-traktatens artikel 152, som også tager hensyn til de underliggende årsager til problemet, nemlig den alvorlige mangel på organer til transplantation. Ændring 17 Betragtning 11 b (ny) (11b) Kommissionen og EU's medlemsstater bør gøre mere for at informere offentligheden om donation af organer og væv og opfordre borgerne til at give deres samtykke hertil eller til andre former for anvendelse af deres organer og væv efter døden. Ændring 18 Betragtning 11 c (ny) (11c) Der bør især lægges vægt på brugen af internettet som redskab for at lette den ulovlige handel med menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv, navnlig på grund af forskellen mellem udbud og efterspørgsel på nationalt plan. Ændring 19 Artikel 1, nr. 3, indledning 3) omfatter udtrykket "menneskelige organer og menneskeligt væv" ikke udgår Ændring 20 Artikel 1, nr. 3, litra a a) reproduktive væv og organer udgår A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 9

10 Ændring 21 Artikel 1, nr. 3, litra b b) væv og organer fra embryoner udgår Ændring 22 Artikel 1, nr. 3, litra c c) blod og derivater heraf udgår Ændring 49 Artikel 1, nr. 4 a (nyt) 4a. forstås ved "ulovlig handel" handel med organer og/eller uændret væv for vindings skyld. Organer eller organisationer, der arbejder for vindings skyld, kan imidlertid benytte menneskeligt væv eller menneskelige celler som kildemateriale ved fremstillingen af produkter til biofarmaceutiske formål. Ændring 23 Artikel 2, indledning Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende handlinger er strafbare: Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende handlinger er strafbare, hvis de er begået forsætligt: Ændring 24 Artikel 2, nr. 1, indledning 1) Rekruttering, transport, overførelse, forvaring eller modtagelse af en person, herunder overdragelse eller overførsel af kontrollen med den pågældende, hvor: 1) Rekruttering, transport, indlogering, overførelse, forvaring eller modtagelse af en person, herunder overdragelse eller overførsel af kontrollen med den pågældende med henblik på ulovlig fjernelse af dennes organer, organdele eller væv, hvor: 10\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

11 Ændring 25 Artikel 2, nr. 1, litra a a) der anvendes magt eller trusler, herunder bortførelse, eller a) der anvendes magt, vold, trusler, bedrageri eller andre former for tvang, især af psykologisk eller fysisk art, herunder bortførelse, eller Ændring 26 Artikel 2, nr. 1, litra b b) der anvendes bedrag eller svig, eller udgår Ændring 27 Artikel 2, nr. 1, litra d d) der ydes eller modtages betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har kontrol med en anden person, med henblik på at fjerne organer eller væv fra denne person d) der ydes, accepteres eller modtages betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har kontrol med en anden person Ændring 28 Artikel 2, nr. 2, litra a 2) a) fjernelse af et organ fra en levende donor under anvendelse af vold, trusler eller svig 2a) a) Fjernelse af et organ, en organdel eller væv fra en levende donor under anvendelse af vold, trusler, især af psykologisk eller fysisk art, bedrageri eller andre former for tvang eller svig. Ændring 54 Artikel 2, nr. 2, litra a a (nyt) aa) Fjernelse af et organ fra en levende donor, hvis der ikke består et nært personligt forhold som defineret i loven. I mangel af et sådant forhold kan organdonationer kun finde sted på de i loven opstillede betingelser og med tilladelse fra en passende uafhængig instans. A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 11

12 Ændring 29 Artikel 2, nr. 2, litra b 2) b) fjernelse af et organ fra en donor, som har samtykket heri på grund af betaling af eller løfte om økonomisk modydelse 2a) b) Fjernelse af et organ, en organdel eller væv fra en donor, som har samtykket heri på grund af et tilbud eller løfte om økonomisk modydelse eller tilsvarende fordel. Ændring 30 Artikel 2, nr. 2, litra c c) betaling af, tilbud om eller løfte om betaling af en økonomisk modydelse, enten direkte eller via tredjemand, til en donor, for at opnå, at denne samtykker i at få fjernet et organ a) Betaling af, tilbud om eller løfte om betaling af en økonomisk modydelse, eller indrømmelse af en tilsvarende fordel, enten direkte eller via tredjemand, til en donor for at få dennes samtykke til fjernelse af et organ, en organdel eller væv. Ændring 31 Artikel 2, nr. 2, litra d d) donorens eller tredjemands modtagelse af eller krav om en økonomisk modydelse, for at donoren skal samtykke i at få fjernet et organ udgår Ændring 32 Artikel 2, nr. 2, litra e e) virke som mellemmand ved udførelsen af de i litra a) - d) nævnte handlinger b) Virke som mellemmand ved udførelsen af de i dette nr. nævnte handlinger. Ændring 33 Artikel 2, nr. 2, litra f f) krav om, modtagelse af, betaling af, tilbud eller løfte om en økonomisk modydelse med henblik på fremskaffelse og erhvervelse af og mere generelt ulovlig handel med menneskelige organer og menneskeligt væv udgår 12\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

13 Ændring 34 Artikel 2, nr. 2, litra f a) (nyt) fa) Bekendtgørelse via internettet eller andre medier om behov for eller besiddelse af organer, organdele eller væv med henblik på at tilbyde eller søge økonomisk modydelse eller tilsvarende fordel. Ændring 35 Artikel 2, nr. 2 b (nyt) 2b) Nr. 2) og 2a) er ikke til hinder for betalinger, som ikke er en økonomisk modydelse eller tilsvarende fordel, navnlig - kompensation til levende donorer for indkomsttab og andre begrundede udgifter som følge af lovlig fjernelse af organer, organdele eller væv eller i forbindelse med lægeundersøgelser - betaling af et rimeligt honorar for lovlig lægebistand eller anden faglig bistand i forbindelse med transplantation - kompensation i tilfælde af unødvendig skade efter lovlig fjernelse af organer, organdele eller væv fra levende personer. Ændring 36 Artikel 2, nr. 3, litra a a) køb, besiddelse, lagring, transport, import, eksport eller overdragelse af rådigheden til menneskelige organer, som er fjernet ved én af de i nr. 1 og 2 anførte handlinger a) Køb, besiddelse, lagring, transport, import, eksport og overdragelse af rådigheden til menneskelige organer og organdele og menneskeligt væv, som er fjernet ved én af de i nr. 1 og 2 anførte handlinger Ændring 37 Artikel 2, nr. 3 a (nyt) 3a) Udstedelse af falske dokumenter med A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 13

14 det formål at begå de i denne artikel nævnte handlinger. Ændring 38 Artikel 4, stk. 2, litra c c) Lovovertrædelsen har forvoldt offeret særlig alvorlig fysisk skade. c) Lovovertrædelsen er begået ved anvendelse af grov vold eller har forvoldt offeret alvorlig fysisk skade. Ændring 39 Artikel 4, stk. 2, litra d d) Lovovertrædelsen er begået inden for en kriminel organisation som defineret i fælles aktion 98/733/RIA bortset fra det strafniveau, der er fastsat deri. d) Lovovertrædelsen er begået inden for en kriminel organisation som defineret i fælles aktion 98/733/RIA. Ændring 40 Artikel 4 a (ny) Artikel 4a Særlige forhold Medlemsstaterne overvejer mulighederne for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at nedsætte de i artikel 4 nævnte straffe, hvis gerningsmanden giver de administrative eller retlige myndigheder oplysninger, som de ikke ville have kunnet indhente på anden vis, og som hjælper dem med at i) forhindre eller mindske lovovertrædelsens virkninger ii) identificere eller rejse tiltale mod andre gerningsmænd iii) finde beviser eller iv) forhindre andre af de i artikel 2 nævnte lovovertrædelser. Ændring 41 Artikel 7, overskrift 14\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

15 Kompetence og retsforfølgning Kompetence, søgsmål og retsforfølgning Ændring 42 Artikel 7, litra -a (nyt) -a) lovovertrædelsen er begået om bord på et skib, der sejler under den pågældende medlemsstats flag, eller et fly, der er indregistreret i medlemsstaten Ændring 43 Artikel 7, litra b b) gerningsmanden er statsborger i den pågældende medlemsstat, eller b) gerningsmanden er statsborger eller bosiddende i den pågældende medlemsstat, eller Ændring 44 Artikel 7, stk. 1 a (nyt) Når en lovovertrædelse falder ind under mere end en medlemsstats kompetenceområde, og hver af disse er berettiget til at anlægge søgsmål på grundlag af de samme forhold, fastlægger de pågældende medlemsstater i fællesskab, hvem der skal anlægge søgsmål mod gerningsmændene for så vidt muligt at få søgsmålet samlet i en enkelt medlemsstat. Med henblik herpå kan medlemsstaterne henvende sig til Eurojust eller andre kompetente organer eller eksisterende mekanismer på EUplan for at lette samarbejdet mellem de retlige myndigheder og samordne deres aktiviteter. Ændring 45 Artikel 7 a (ny) Artikel 7a Territorialt anvendelsesområde A5-0326/ Ordfører: Robert J.E. Evans 10/10/2003/ 15

16 Denne rammeafgørelse finder anvendelse på Gibraltar. Ændring 46 Artikel 8, stk Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse inden den Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 31. december Ændring 47 Artikel 8, stk Medlemsstaterne meddeler inden den i stk. 1 nævnte dato Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret. 2. Medlemsstaterne sender senest den 31. december 2004 Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de retsforskrifter, som de udsteder for at gennemføre de forpligtelser, der følger af denne rammeafgørelse, i national ret. Ændring 48 Artikel 8, stk På baggrund af en rapport udarbejdet ud fra disse oplysninger samt en skriftlig rapport fra Kommissionen undersøger Rådet inden den..., i hvilket omfang medlemsstaterne har efterkommet denne rammeafgørelse. 3. På baggrund af en rapport udarbejdet ud fra disse oplysninger samt en skriftlig rapport fra Kommissionen undersøger Rådet inden den 31. december 2005, i hvilket omfang medlemsstaterne har efterkommet denne rammeafgørelse. 16\ 10/10/2003 Ordfører: Robert J.E. Evans - A5-0326/2003

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3)

(EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3) 2002F0475 DA 09.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union) 22.6.2002 L 164/3 (Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union) RÅDETS RAMMEAFGØRELSE af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (2002/475/RIA) DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***I

Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***I P7_TA-PROV(2014)0427 Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) 9116/19 JAI 490 COPEN 200 CYBER 153 DROIPEN 79 JAIEX 75 ENFOPOL 229 PIX 177 EJUSTICE 63 MI 420 TELECOM 211 TAPROTECT 142 USA 33 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2012 om en EU-tilgang til straffelovgivning (2010/2310(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2012 om en EU-tilgang til straffelovgivning (2010/2310(INI)) P7_TA-PROV(2012)0208 En EU-tilgang til strafferetten Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2012 om en EU-tilgang til straffelovgivning (2010/2310(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til traktaten

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0220/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0496 Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt

Læs mere

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2017/2068(INI) 13.6.2017 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 18.10.2017 A8-0359/ 001-022 ÆNDRINGSFORSLAG 001-022 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Michał Boni A8-0359/2016 Udveksling af oplysninger om et system for tidlig

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0826 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. marts 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Mark Ørberg Sagsnr.: 2017-730-1133 Dok.: 2224129 GRUND-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0336 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 OTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Tidl. dok. nr.: 15565/09 JAI 801 DROIPEN 152 Vedr.: Udkast

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.2.2015 DA L 51/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0100 (NLE) 14387/15 UD 223 SAN 388 COPEN 321 DROIPEN 152 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag.

Hermed følger til delegationerne en revideret udgave af formandskabets rapport om ovennævnte direktivforslag. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. juni 2010 (03.06) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0064 (COD) 10335/1/10 REV 1 DROIPEN 57 JAI 493 CODEC 493 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0218/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0227/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om onlinebilleder af børn, der misbruges

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 25.3.2009 KOM(2009) 136 endelig 2009/0050 (CNS) RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0154 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0154 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0154 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.3.2013 COM(2013) 154 final 2013/0083 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA

10106/19 ADD 1 1 JAI LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. juni 2019 (OR. en) 10106/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 31 JAI 665 COMIX 303 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (retlige og indre anliggender)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 2011/0023(COD) 6.3.2012 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0472 Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2018 COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr..../2018

Læs mere

16666/12 la/bbi/hsm/bp/top/gj 1 DG B 4B

16666/12 la/bbi/hsm/bp/top/gj 1 DG B 4B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. november 2012 (03.12) (OR. en) 16666/12 SAN 291 NOTE fra: til: Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Samlingen i Rådet for Beskæftigelse,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

Tro og Love erklæring

Tro og Love erklæring Tro og Love erklæring OPLYSNINGER OM DEN ØKONOMISKE AKTØR Identifikation: Navn: Momsregistreringsnummer (hvis et sådant haves): Hvis et momsregistreringsnummer ikke haves, anføres et andet nationalt identifikationsnummer

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 15 Fælles europæisk udbudsdokument () Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer *

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0471 Momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 11. april 2001 PE 286.758/13-35 ÆNDRINGSFORSLAG 13-35 UDKAST TIL UDTALELSE af Elizabeth Lynne (PE 286.758) BEKÆMPELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.4.2013 2012/2263(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om situationen for uledsagede mindreårige i EU (2012/2263(INI))

Læs mere

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER GENNEMFØRELSESBESTEMMELSERNE TIL ADFÆRDSKODEKSEN FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER PRÆSIDIETS AFGØRELSE AF 15. APRIL 2013 Kapitler 1. Gaver modtaget

Læs mere

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B

8658/15 fh/fh/hsm 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. maj 2015 (OR. en) 8658/15 COPEN 115 EUROJUST 93 EJN 42 NOTE fra: Anne Vibe Bengtsen, juridisk attaché, Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

A8-0251/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0251/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20..205 A8-025/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Claude Moraes A8-025/205 Ophævelse af visse Schengenretsakter på området politisamarbejde

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 30. maj 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 71/02 NOTE fra: til: Vedr.: Íñigo Méndez de Vigo medlemmerne af konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Nærhedsprincippet

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0618 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 618 final 2013/0304 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0047/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 4.3.2015 B8-0226/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om bekæmpelse af seksuelt misbrug

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/0120(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoya-Kuala Lumpurtillægsprotokollen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0258 (NLE) 6731/15 SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2018/0006(CNS) 17.5.2018 * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/2061(INI) 5.9.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 et innovativt sundhedsvæsen i det

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0112/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0112/2019 28.2.2019 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 940/2014/EU vedrørende varer, der kan indrømmes fritagelse for

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) 15571/1/11 REV 1 COPEN 272 PARLNAT 278 CODEC 1695 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER

RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER Det retlige samarbejde i straffesager bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser og omfatter foranstaltninger til indbyrdes tilnærmelse af

Læs mere

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier

EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EØSU s civilsamfundspris Erklæring på tro og love vedrørende udelukkelseskriterier og deltagelseskriterier Undertegnede [navnet på den person, der underskriver

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B

9718/17 kb/lao/ikn 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0414 (COD) 9718/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 9280/17 Komm. dok. nr.: 15782/16 Vedr.:

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 181/6 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift *

VEDTAGNE TEKSTER. Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2018)0278 Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0374(CNS) 7.3.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.6.2017 L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/964 af 8. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere