Kapitel I. Byrådet. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel I. Byrådet. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6"

Transkript

1 1

2 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i Forretningsorden for Varde Byråd, jf. lov om kommunernes styrelse 2. Kapitel II Borgmesteren 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i Forretningsorden for Varde Byråd, jf. lov om kommunernes styrelse 8 og Borgmesteren skal ved et medlems forfald til et byrådsmøde, af de grunde der er nævnt i Styrelsesloven pkt. indkalde stedfortræderen. 5. Som øverste daglige leder af kommunens samlede administration varetager borgmesteren de funktioner, der fremgår af lov om kommunernes styrelse kapitel IV. Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 6. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Varde Byråd fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet. 2

3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed 7. Følgende udvalg nedsættes: 1. Udvalget for Økonomi og Erhverv 2. Udvalget for Plan og Teknik 3. Udvalget for Børn og Læring 4. Udvalget for Kultur og Fritid 5. Udvalget for Social og Sundhed 6. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Stk. 2. Byrådet kan nedsætte særlige udvalg (opgaveudvalg) til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Udvalget for Økonomi og Erhverv eller de stående udvalg. Byrådet fastsætter de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Byrådet kan udpege medlemmer af et særligt udvalg, som ikke er medlem af byrådet. Stk. 3. Medlemmerne af et særligt udvalg, der ikke er byrådsmedlemmer, modtager diæter. 8. Udvalgene vælger selv deres formand, jf. dog lov om kommunernes styrelse 18. Stk. 2. Byrådet kan dog beslutte at udpege formanden for et særligt udvalg (opgaveudvalg). 9. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 2. Ethvert medlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, herunder et andet udvalg eller Byrådet, kan medlemmet kræve, at den anden myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Stk. 3. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 10. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg og i fornødent omfang inddrages Udvalget for Økonomi og Erhverv og borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse 18, 21, stk. 2 og 31a. Stk. 2 Forhandlinger jf. stk. 1 kan ske i et fællesmøde, hvor to eller flere udvalg deltager. Beslutning om afholdelse af et fællesmøde kan træffes af udvalgene selv eller borgmesteren jf. lov om kommunernes styrelse 21 stk. 2 og 31 a stk. 2. 3

4 Stk. 3 Fællesmødet har ikke beslutningskompetence, beslutninger skal derfor træffes på de enkelte udvalgsmøder, hvorunder beslutningen hører jf. vedtægternes kapitel IV og V. Stk. 4. Der udfærdiges et fælles referat, der underskrives af deltagerne ved mødets afslutning. Referatet medtages i hvert af de deltagende udvalgs dagsorden/protokol til endelig beslutning. 11. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Udvalget for Økonomi og Erhverv, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Kapitel IV Udvalget for Økonomi og Erhverv 12. Udvalget for Økonomi og Erhverv består af borgmesteren, der er formand for udvalget og seks af Byrådets øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget for Økonomi og Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af lov om kommunernes styrelse 18, 21 og kapitel V. Stk. 3. Udvalget for Økonomi og Erhverv er personaleudvalg og varetager som sådan den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget for Økonomi og Erhverv fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalg for Økonomi og Erhverv: Varetager kommunens økonomiske planlægning Varetager ejeropgaven for selskaber som kommunen ejer andele af Har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver Fastlægger de fælles planforudsætninger Bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver Fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse Drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene Foretager indstilling til byrådet om kommuneplanlægningen, herunder koordineringen af den fysiske planlægning, idet den løbende varetagelse forestås af Udvalget for Plan og Teknik, jf. vedtægtens 15, stk. 5. Udvalget har det overordnede ansvar for udarbejdelse af en planstrategi ud fra udvalget for Plan og Tekniks anbefaling Klimaopgaver i samarbejde med de stående udvalg 4

5 Udvalget for Økonomi og Erhverv behandler enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning. Stk. 5. Udvalget for Økonomi og Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af: Løbende opfølgning på økonomi Varetager den koordinerende funktion i forhold til kommunens vision Vi i Naturen Påtagelse af garantiforpligtelser Erhvervs- og turistmæssige forhold Informationsteknologi Kommunikation og information Bevilling af sponsorater Markedsføring af kommunen Internationalt samarbejde Nærdemokrati og lokalsamfund Borgerservice, jf. lov om kommunale borgerservicecentre Koordinerende samarbejde med Udviklingsråd Veteran og Pårørende Politik Stk. 6. Udvalget for Økonomi og Erhverv udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens: Leje, udleje og bortforpagtning af kommunens ejendomme og arealer Køb, salg og pantsætning af fast ejendom Kasse- og regnskabsregulativ, jf. lov om kommunernes styrelse 42 Den administrative organisation Planer inden for udvalgets område anlægsarbejder for administrationsbygninger. Stk. 7. Udvalget for Økonomi og Erhverv forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Stk. 8. Udvalget for Økonomi og Erhverv kan varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender, der ikke hører under et stående udvalgs område. Stk. 9. Udvalget for Økonomi og Erhverv behandler og foretager indstilling til Byrådet i alle sager der skal behandles endeligt i Byrådet. 13. Udvalget for Økonomi og Erhverv fastsætter regler om: Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. vedtægtens 14 I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres Samordning af kommunens indkøbsfunktion. 14. Udvalget for Økonomi og Erhverv fører tilsyn med: 5

6 at forvaltning af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på en forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke at kommunens arkivalier opbevares på en betryggende måde, jf. arkivlovens 8, stk. 1 løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. lov om kommunernes styrelse 67. Kapitel V De stående udvalg 15. Udvalget for Plan og Teknik består af syv medlemmer. Stk. 2. Udvalget for Plan og Teknik varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens administrative opgaver på det plan- og miljømæssige, det tekniske, trafik- og forsyningsmæssige område samt på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: Administration af planlovgivningen Udmøntning af den fysiske planlægning Byggemodning Byggesager og bygnings- og boligregistret (BBR) Boligforbedring og byfornyelse Veje og stier Offentlig belysning Kollektiv trafik, hyre-, rute- og fragtbilkørsel Rekreative arealer og grønne områder Naturområder, skove og det åbne land Naturbeskyttelse og råstoffer Miljøbeskyttelse og vurdering af påvirkning på miljøet (VVM) Overfladevand og grundvand Vandløb Sektorplaner (spildevands-, varmeforsynings- affalds- og vandforsyningsplan) Kommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer Affald og genanvendelse Brandvæsen og andet redningsberedskab, der ikke hører under Beredskabskommissionen Skadedyrsbekæmpelse. Stk. 3. Udvalget for Plan og Teknik udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 6

7 Kommuneplaner, lokalplaner og planer for de i stk. 2 omtalte områder i samarbejde med Udvalget for Økonomi og Erhverv, jf. lov om planlægning 24 stk. 1, og 27 stk. 1. Sektorplaner (spildevand-, varmeforsynings- affalds- og vandforsyningsplan) Takster for forsyningsvirksomhed, jf. lov om kommunernes styrelse 41 a, efter oplæg fra Din Forsyning A/S Strategi for planlægning, jf. kapitel 6 i lov om planlægning, idet Udvalget for Økonomi og Erhverv har ansvaret for at der udarbejdes en planstrategi. Lokal Agenda 21, jf. kapitel 6a i lov om planlægning anlægsarbejder for institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område. Stk. 4. Udvalget for Plan og Teknik varetager ejendomsadministrationen, herunder den udvendige vedligeholdelse af alle kommunalt ejede bygninger og tekniske anlæg uanset benyttelsesformål. Stk. 5. Udvalget for Plan og Teknik udarbejder forslag til kommuneplan til Udvalget for Økonomi og Erhverv efter de anvisninger og retningslinjer, som Udvalget for Økonomi og Erhverv måtte fastsætte. Udvalget for Plan og Teknik forhandler i fornødent omfang med de øvrige udvalg herom, jf. vedtægtens Udvalget for Børn og Læring består af syv medlemmer. Stk. 2. Udvalget for Børn og Læring har ansvaret for tilbud til børn og unge i aldersgruppen 0-18 årige, samt i særlige tilfælde op til 23 årige. Stk. 3. Udvalget for Børn og Læring træffer afgørelse i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning, der forvaltes af udvalget. Stk. 4. Udvalget for Børn og Læring varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens dagtilbud, fritids- og ungdomsklubber og læringsmæssige opgaver, og, herunder opgaver vedrørende: Folkeskolen Ungdomsskolen SSP Sundhedsplejen Børne- og ungdomstandplejen Børne- og familierådgivning Børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse Psykologer Visitation for specialtilbud Kommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Frivilligt arbejde indenfor udvalgets område. Stk. 5. Udvalget for Børn og Læring udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 7

8 Betaling for benyttelse af dagtilbud og ordninger med videre inden for udvalgets område samt skolefritidsordninger, jf. lov om kommunernes styrelse 41a anlægsarbejder for institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område. 17. Udvalget for Kultur og Fritid består af syv medlemmer. Stk. 2. Udvalget for Kultur og Fritid varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver samt opgaver inden for folkeoplysning, fritid og idræt, herunder opgaver vedrørende: Biblioteksvæsen Kultur- og aktivitetshuse Museumsforhold, samlinger og lokalarkiver Musikskolevæsen (kultur- og musikskole) og andre musikaktiviteter Folkeoplysning og voksenundervisning Fritid og idræt Teater Kunstområdet Konserveringstjenesten Kultur- og naturvejledning Kommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Tilskud til foreninger med videre Udlån og udleje af lokaler i de kommunale ejendomme til foreninger med videre Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale idrætsanlæg og arealer under udvalgets område Ansvarlig for koordinering af det frivillige arbejde Frivilligt arbejde indenfor udvalgets område Stk. 3. Udvalget for Kultur og Fritid udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Udbygningsplaner og andre planer for kultur- og fritidsområdet og de i stk. 2 nævnte områder i samarbejde med Udvalget for Økonomi og Erhverv, jf. vedtægtens 11 Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger med videre inden for udvalgets område anlægsarbejder for institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område. 18. Udvalget for Social og Sundhed består af syv medlemmer. Stk. 2. Udvalget for Social og Sundhed træffer afgørelse i sager om ydelser med videre til enkeltpersoner efter den sociale lovgivning, der forvaltes af udvalget. Stk. 3. Udvalget for Social og Sundhed varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens social- og handicapopgaver samt sundheds- og ældreopgaver, herunder: 8

9 Ældre- og handicapboliger Forebyggelse og sundhedsfremme Sundhedsaftaler med regionsrådet Rammeaftale mellem regionsrådet og regionens øvrige kommunalbestyrelser om etablering, tilpasning og udvikling af tilbud efter lov om social service 5 Frivilligt socialt arbejde inden for udvalgets område, herunder frivilligt socialt arbejde, jf. lov om social service 18 Opgaver vedrørende sociale institutioner inden for udvalgets område Ældrecentre Sundhedscenter Kommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Boligsociale ydelser Hjælpemidler Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp Træning og Rehabilitering Omsorgs- og specialtandplejen Medfinansiering sygehusene Socialt lægeligt samarbejde. Stk. 4. Udvalget for Social og Sundhed udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Udbygningsplaner og andre planer inden for de i stk. 3 nævnte områder i samarbejde med Udvalget for Økonomi og Erhverv, jf. vedtægtens 11 Betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger med videre inden for udvalgets område anlægsarbejder for institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område. 19. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration består af syv medlemmer. Stk. 2. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration træffer afgørelse i sager på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet, herunder: Aktivering og revalidering Stillinger på særlige vilkår Flygtninge og integration. Stk. 3. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet, herunder forvaltningen af: Kommunens overordnede integrationspolitik Den koordinerende funktion vedrørende flygtningeopgaver Danskundervisning af voksne udlændinge med flere Arbejdsmarkedsrelateret kontakt til erhvervslivet Kommunale, private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Frivilligt arbejde indenfor udvalgets område. Vejledning til ungdomsuddannelse 9

10 Samarbejde mellem Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Stk. 4. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Udbygningsplaner og andre planer inden for de i stk. 3 nævnte områder, i samarbejde med Udvalget for Økonomi og Erhverv, jf. vedtægtens 11 anlægsarbejder for institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område. Kapitel VI Vederlag 20. Formanden for Udvalget for Plan og Teknik oppebærer et vederlag, som udgør 27,83 % af borgmesterens vederlag. Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn og Læring oppebærer et vederlag, som udgør 27,83 % af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 27,83 % af borgmesterens vederlag. Stk. 4. Formanden for Udvalget for Social og Sundhed oppebærer et vederlag, som udgør 27,83 % af borgmesterens vederlag. Stk. 5. Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration oppebærer et vederlag, som udgør 27,83 % af borgmesterens vederlag. Stk. 6. Formanden for det i henhold til lov om retssikkerhed og administration nedsatte Børn- og Ungeudvalg oppebærer et vederlag, som udgør 8,00 % af borgmesterens vederlag. Stk. 7. Øvrige medlemmer af Udvalget for Økonomi og Erhverv, de stående udvalg samt det byrådsudpegede medlem af Børn og Ungeudvalget oppebærer et vederlag der tilsammen udgør maks. 150,95 % af de 305 % der er den økonomiske ramme. Der resterer således 6,9 % af rammen, der ikke er disponeret. Stk. 8. Den i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor formanden fratræder det enkelte hverv, eller hvor formanden i en uafbrudt periode på en måned ikke har varetaget formandshvervet. Ved fravær på grund af blandt andet sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter lov om kommunernes styrelse 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i op til ni måneder. 21. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens fravær fra udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst to uger, oppebærer 10

11 vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. vedtægtens 20 stk Stk. 2. Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på ni måneder. Kapitel VII 22. Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens 65 e, som administreres direkte under Byrådet. Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå Byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration. Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed. Kapitel VIII Ændringer i vedtægten 23. Denne vedtægt træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergå to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Stk. 3. Vedtagne ændringer sendes til Ankestyrelsen. Således vedtaget i Byrådet den 11. januar 2022 og den 01.februar 2022 På Byrådets vegne Mads Sørensen Borgmester / Mogens Pedersen Kommunaldirektør 11

Kapitel I. Byrådet. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6

Kapitel I. Byrådet. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse 6 2. De nærmere regler om forberedelse,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 3. marts 2015 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf.

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Fanø Kommune

Styrelsesvedtægt. Fanø Kommune Styrelsesvedtægt Fanø Kommune I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indhold Kapitel I Byråd.... 3 Kapitel II Borgmesteren.... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægt. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægt. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Solrød Kommune Januar 2018 SOLRØD KOMMUNE Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Juli 2004 Kapitel I Byrådet Solrød Byråd består af 15 medlemmer 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i lov

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. (Gældende pr. 1. februar 2018)

Styrelsesvedtægt. (Gældende pr. 1. februar 2018) Styrelsesvedtægt (Gældende pr. 1. februar 2018) INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommune 1 Udkast Styrelsesvedtægt for Mariagerfjord Kommune 3. august 2006 2 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Udkast til Styrelsesvedtægt for Region Sjælland

Udkast til Styrelsesvedtægt for Region Sjælland Udkast til Styrelsesvedtægt for Region Sjælland Kapitel 1 Regionsrådet 1 Regionsrådet består af 41 medlemmer, jf. regionslovens 8. Stk. 2. Regionsrådet vælger en regionsrådsformand og en første og en anden

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune Dragør Kommune April 2014 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse... 3 Kapitel

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune Styrelsesvedtægt For Mariagerfjord Kommune Juni 2009 Side 1 af 13 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Dragør Kommune 1. marts Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune

Dragør Kommune 1. marts Styrelsesvedtægt for. Dragør Kommune Dragør Kommune 1. marts 2019 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse... 3 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Udkast byrådets anden behandling den 12. april 2010 Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg, almindelige regler

Læs mere

ASSENS KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT

ASSENS KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT ASSENS KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt 2018 Godkendt af Assens Byråd 20. december 2017 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet...3 Borgmesteren...3 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægt

Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægt Kommunalbestyrelsen Styrelsesvedtægt Indholdsfortegnelse KAPITEL I Kommunalbestyrelsen... 3 KAPITEL II - Borgmesteren... 3 KAPITEL III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer):

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2018

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2018 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2018 Hedensted Kommune Behandlet af Byrådet 27. september 2017 og 25. oktober 2017

Styrelsesvedtægt 2018 Hedensted Kommune Behandlet af Byrådet 27. september 2017 og 25. oktober 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2018 Hedensted Kommune Behandlet af Byrådet 27. september 2017 og 25. oktober 2017 INDHOLD KAPITEL 1. BYRÅDET 2 KAPITEL 2.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. april 2019

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. april 2019 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. april 2019 Indhold Kapitel I...2 Byrådet...2 Kapitel II...2 Borgmesteren...2 Kapitel III...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed mv....3

Læs mere

F O R S L A G. Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

F O R S L A G. Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune F O R S L A G Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Gældende pr. 1. marts 2018 Indhold Kapitel I...3 Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II...3 Borgmesteren...3 Kapitel III...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune

Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. juli 2019 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. juli 2019 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. juli 2019 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1. Allerød Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse (i det følgende

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Vallensbæk Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommune 1 Kommunalbestyrelsen 1. Vallensbæk Kommunalbestyrelse har 15 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune Kapitel I Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE FORSLAG VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en

Læs mere

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014 Assens Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt 2014 25. juni 2014 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet... 3 Borgmesteren... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd. Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet. KAPITEL II Borgmesteren Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Tilføjelser til gældende styrelsesvedtægt: KAPITEL I Byrådet 1 Frederikshavn Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Sagsnummer: 480-2013-55970 Dokumentnummer: 480-2013-266141 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Borgmesterkontoret Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglig leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglig leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. S T Y R E L S E S V E D TÆ G T FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december

Læs mere

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt. for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt for Horsens Kommune 2018-2021 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Forfatter: Strategi og Politik Revideret den 30. november 2017 Dokument nr. 480-2017-373494 Sags nr. 480-2017-33490 Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune 2018

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune 2018 Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune 2018 Side 1 af 10 Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt #BREVFLET# Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Marts 2015 ØKONOMI & STAB Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark

Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark Indledning I henhold til regionslovens 36 b kan regionsrådet træffe bestemmelse om, at forretningsudvalget og stående udvalg ikke eller kun inden for visse af deres

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Rudersdal Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Rudersdal Kommune for Rudersdal Kommune 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II: Borgmesteren... 3 Kapitel III: Udvalg og deres virksomhed m.v... 4 Kapitel IV: Økonomiudvalget...

Læs mere

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 4 Kapitel II: Borgmesteren... 5 Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Foto: Colin Seymour. Forretningsorden Udvalget for Økonomi og Erhverv

Foto: Colin Seymour. Forretningsorden Udvalget for Økonomi og Erhverv Forretningsorden Udvalget for Økonomi og Erhverv Foto: Colin Seymour Udvalget for Økonomi og Erhverv 1. Udvalget består af borgmesteren og otte af byrådets øvrige medlemmer jf. Styrelsesvedtægten for Varde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt. Kapitel I. Byrådet Ændringerne i styrelsesvedtægten er i teksten skrevet med rødt Styrelsesvedtægt Allerød Byråd består af 21 medlemmer. Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jf. 6

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune September 2019

Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune September 2019 Styrelsesvedtægt for Ringsted Kommune September 2019 Side 1 af 11 Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet

Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger Kapitel 1 Byrådet Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2010) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR LEJRE KOMMUNE 1 Kapitel I. Kommunalbestyrelse. 1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark

Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark Indledning I henhold til regionslovens 36 b kan regionsrådet træffe bestemmelse om, at forretningsudvalget og stående udvalg ikke eller kun inden for visse af deres

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved Byrådsbeslutning den 25. og 31 januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune

Gældende fra 1. december Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Gældende fra 1. december 2017 Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Styrelsesvedtægt for Køge Kommune Indholdsfortegnelse I. Byrådet II. III. IV. Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE. Kapitel I. Byrådet Side 2. Kapitel II. Borgmesteren Side 2. virksomhed m.v. Side 3 INTERN SERVICE HR Dato: 24-04-2015 Sagsnr.: 15/14128 Kontaktperson: Lise Krabbe Dir. tlf.: 7996 6073 E-mail: lbk@vejenkom.dk STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet Side

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt Tillægsdagsorden Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 08/34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR

STYRELSESVEDTÆGT FOR STYRELSESVEDTÆGT FOR SILKEBORG KOMMUNE Fra 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse Kap. I Byrådet... side 3 Kap. II Borgmesteren... side 3 Kap. III Nedsættelse af udvalg, stedfortrædere i udvalgene og almindelige

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for Egedal Byråd

EGEDAL KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for Egedal Byråd EGEDAL KOMMUNE Styrelsesvedtægt for Egedal Byråd 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse: KAPITEL 1...2 Byrådet...2 KAPITEL 2...2 Borgmesteren...2 KAPITEL 3...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune 5. december 2017 SEKRETARIAT FOR POLITIK & LEDELSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune Styrelsesvedtægt For Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet. Kapitel II. Borgmesteren. Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV. Økonomiudvalget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune Styrelsesvedtægt For Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet. Kapitel II. Borgmesteren. Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV. Økonomiudvalget.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE 2018 Indhold Kapitel I Kommunalbestyrelsen Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV Økonomiudvalget

Læs mere

Kapitel II Borgmesteren

Kapitel II Borgmesteren Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der foretages ændringer i den eksisterende styrelsesvedtægt): Gældende styrelsesvedtægt Forslag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Kapitel Byrådet........................................................................ 4 Borgmesteren... 4 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren. Forslag til ændring af. HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni Kapitel I Kommunalbestyrelsen Forslag til ændring af HVIDOVRE KOMMUNES STYRELSESVEDTÆGT pr. 1. juni 2014 Kapitel I Kommunalbestyrelsen - II Borgmesteren - III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. -

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING Udkast til Styrelsesvedtægt 2017 Styreform Kommunalbestyrelse Umiddelbar forvaltning INDLEDNING 64B S INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet. 1. oktober 2018

Styrelsesvedtægt for Byrådet. 1. oktober 2018 Styrelsesvedtægt for Byrådet 1. oktober 2018 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 4 Kapitel II Borgmesteren... 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune

Styrelsesvedtægt. for. Kerteminde. Kommune Sagsnr. 1440-34188 Dok.nr. 2011-20659 Styrelsesvedtægt for Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel I... 3 Byrådet... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel I Byrådet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I Byrådet 2 Kapitel II Borgmesteren 2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 Kapitel IV Sagsindsigt 4 Kapitel V Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune 21 Når et medlem af et af de i 20 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR SKIVE KOMMUNE SKIVE KOMMUNE 2014 I N D H O L D: S I D E: KAPITEL I Byrådet 3 KAPITEL II Borgmesteren 3 KAPITEL III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved byrådsbeslutning den xx og xx 2018 med virkning fra 1. januar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR GLOSTRUP KOMMUNE 1 KAPITEL l Kommunalbestyrelsen 1 Glostrup Kommunalbestyrelse består af 19 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved byrådsbeslutning den 28. februar og 21. marts 2018 med virkning fra 1. januar 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III

Læs mere

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel 1...1 Kommunalbestyrelsen...1 Kapitel 2...1 Borgmesteren...1 Kapitel 3...1 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere