Dette katalog indeholder en beskrivelse af kontoruddannelsen Administration samt de obligatoriske- og valgfrie specialefag på uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette katalog indeholder en beskrivelse af kontoruddannelsen Administration samt de obligatoriske- og valgfrie specialefag på uddannelsen"

Transkript

1 Fagkatalog Administration Dette katalog indeholder en beskrivelse af kontoruddannelsen Administration samt de obligatoriske- og valgfrie specialefag på uddannelsen Side 1 af 30

2 Indhold Introduktion til fagkataloget... 3 Undervisningssted og Kontakt... 3 Tilmelding til de valgfrie specialefag... 4 Ekspertfag... 4 Ny eller gammel ordning?... 5 Kort beskrivelse af strukturen på uddannelserne... 6 Kontoruddannelsen med speciale Administration:... 6 Erhvervsrettet påbygning... 6 Obligatoriske Moduler... 7 Datahåndtering... 7 Kommunikation... 8 Optimering af arbejdsprocesser... 9 Projektadministration Valgfrie specialefag formål og målepinde Avanceret Regneark Budgettering Forretningsengelsk HR og Personaleadministration / Personalesager HR Personalejura (EKSPERTFAG) International Handel Kommunikation i praksis (EKSPERTFAG) Kvalitet og Service Logistik Likviditetsstyring / Finansiering Løn og Lovgivning Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering Projektstyring i praksis (EKSPERTFAG) Præsentationsteknik og personlig fremtræden / Præsentation og formidling. 25 Salg og markedsføring Udvidet skriftlig kommunikation / Skriftlig fremstilling Værdiskabende optimering gennem automatisering Økonomi for Administration Find vej Side 2 af 30

3 Introduktion til fagkataloget Formålet med dette katalog er at give U/NORDs elever og deres arbejdsgiver indblik i uddannelsens opbygning og indhold. Udover de obligatoriske fag udbyder vi som skole også en række valgfrie specialefag(valgfag). Både de obligatoriske fag og de valgfrie specialefag er beskrevet i dette katalog. Undervisningen på de valgfrie specialefag er gratis for dig som elev, og der ydes løn- og befordringsrefusion, som udbetales af AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Undervisningssted og Kontakt Alt undervisningen forgår på U/NORD Lyngby Handelsskole, se adressen nedenfor. Undervisningssted: U/NORD Lundtoftevej Kongens Lyngby Hvis du har spørgsmål mht. valgfag kan du kontakte ansvarlige Uddannelsessekretær Boye Riis-Hansen Boye Riis-Hansen Tlf Side 3 af 30

4 Tilmelding til de valgfrie specialefag Du tilmelder dig ved at benytte vores tilmeldingsblanket, som sendes til skolen hurtigst muligt og gerne senest 3 måneder efter påbegyndt elevtid. Vi gør opmærksom på, at holdene oprettes under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding. Såfremt holdet er overtegnet, vil du blive kontaktet af skolen. De valgfrie specialefag som skolen ikke selv udbyder, kan gennemføres på andre handelsskoler under dit uddannelsesforløb. Kontakt pågældende skole, og hør om dine muligheder for at blive tilmeldt et fag hos dem. Vælger du at benytte en anden skole, har du mulighed for at bo på skolehjem, hvis du har mere en fem kvarters transporttid med offentlige transportmidler fra din bopæl til nærmeste skole. Du skal søge nærmeste skole som udbyder faget, før du er berettiget til at bo på skolehjem. Kontakt skolens elevadministration, som vil sende skolehjemmet en anmodning om et ophold til dig. Ekspertfag I samarbejde med Copenhagen Business Academy (CBA) udbyder U/NORD en række fag på akademi niveau med mulighed for at afslutte faget med 10 ECTSpoint. Fagene er i dette fagkatalog anført som EKSPERTFAG. Undervisningen forgår på U/NORD i Lyngby mens eksamens afholdes hos CBA mod et eksamensgebyr, som eleven eller arbejdsgiveren selv betaler. Eksamensgebyret er almindeligvis i omegnen af kr. Efter endt og bestået eksamen får eleven et særskilte eksamensbevis fra CBA med de dertilhørende ECTS-point. Det er muligt at vælge flere fag på ekspert niveau og dermed afslutte med mere end 10 ECTS, point. Det er ikke et krav for at læse faget at man tilmelder sig eksamen på CBA. Side 4 af 30

5 Ny eller gammel ordning? Som elev skal du være opmærksom på der er forskel på opbygningen af uddannelsen afhængigt af, hvornår du har afsluttet dit grundforløb. Hvis du har påbegyndt dit grundforløb før august 2015, så har du sikkert et bevis hvor der står HG, HGV eller HGS = gammel ordning. Hvis du er påbegyndt efter 2015, så har du et grundforløb fra enten EUD, EUX, EUS5 eller EUS10 = ny ordning. Gammel ordning påbegyndt før august 2015 Kontor 1912, vers. 6 Speciale Bundne Valgfri Fagprøve I alt Administration Der er forskel på hvilke fag du kan tilmeldes, da fagene er tilknyttet den ordning, du er på. Det betyder ligeledes du i nogle fag vil få en karakter, men ikke i andre, da undervisningen er tilrettelagt så du får størst muligt fagligt udbytte. Der vil være tilfælde hvor elever på både ny- og gammel ordning modtager undervisningen på samme tid og hvor begge ikke vil få karakter. Det skyldes faget kan indgå som en del af et obligatorisk fag for elever på gammel ordning. Du skal altså være opmærksom på, at det valgfrie specialefagsnavn/navn på de fag du deltager i, kan variere alt efter hvilken uddannelsesordning du tilmeldes på baggrund af din adgang til uddannelsen. Det har betydning for hvordan dit endelige bevis ser ud samt hvilke karakterer der fremgår eller om der står Gennemført ved enkelte fag. Det endelige bevis kan altså være forskelligt fra elev til elev afhængig af den ordning, du/i følger. Ny ordning påbegyndt efter august 2015 OBS! Vær venligst opmærksom på, at valgfagene på de respektive uddannelser skal være gennemført inden fagprøven påbegyndes. Kontor 1912 Ungespor Voksenspor (25+) Speciale Bundne Valgfri Fagprøve I alt Bundne Valgfri Fagprøve I alt Administration Side 5 af 30

6 Kort beskrivelse af strukturen på uddannelserne Kontoruddannelsen med speciale Administration: Der skal gennemføres mellem 3-6 ugers valgfrie specialefag, før der kan udstedes skolebevis (dog kun 2-5 uger for elever over 25 år med nedsat uddannelsestid). Der er mulighed for at vælge yderligere op til 4 ugers valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning. Erhvervsrettet påbygning Der er mulighed for at supplere de skoleophold som indgår i specialet, med yderligere undervisning kaldet erhvervsrettet påbygning. Formålet er at elev og virksomhed kan planlægge individuel kompetenceudvikling til gavn for begge parter. Erhvervsrettet påbygning er en mulighed, som er uafhængig af strukturen og indholdet i det speciale som uddannelsesaftalen omfatter. Fagene behøver derfor ikke emnemæssigt at være tæt knyttet til det speciale som eleven gennemfører, men kan være undervisning der gennemføres af f.eks. af interesse. Alle valgfrie specialefag inden for kontoruddannelsens forskellige specialer, kan vælges som erhvervsrettet påbygning, og der kan vælges undervisningsdage svarende til 20 dage. Karakterer for fagene tæller ikke med i den samlede karaktergivning for specialefagene og har derfor ingen betydning for udstedelse af uddannelsesbevis. Erhvervsrettet påbygning kan gennemføres inden for uddannelsestiden, hvis elev og virksomhed er enig om det, og det fremgår af uddannelsesaftalen. Hvis det ikke er aftalt samtidig med, at uddannelsesaftalen blev indgået, skal elev og virksomhed lave et tillæg til uddannelsesaftalen, og det skal fremgå af aftalen, hvorvidt der ydes løn under påbygningen. Side 6 af 30

7 Obligatoriske Moduler Datahåndtering Datahåndtering I faget Datahåndtering arbejder man med hvordan brugen af data kan styrke arbejdsprocessen, fagligheden og beslutningerne i administrationen. Der arbejdes med forskellige typer af data samt hvilket krav og regler der kan være til datasikkerhed. Formålet med faget er, at eleven kan benytte data til at understøtte sin faglighed og kan bidrage til analyse af, hvilke data der kan understøtte arbejdsprocesser og forretningsudvikling. Eleven kan vurdere, hvor der er kritiske punkter i forhold til f.eks. validitet eller aktualitet, og eleven kan støtte kollegerne i brugen af dataene. Eleven kan udpege forskellige datatyper og datakilder i virksomheden og kan vurdere, hvordan de kan understøtte udvalgte arbejdsprocesser om blandt andet planlægning, styring og opfølgning, evt. under anvendelse af flow charts. Eleven kan vurdere, hvilke dataetiske og datasikkerhedsmæssige hensyn der skal tages, og hvorvidt datahåndteringen vil være omfattet af lovregulering Eleven kan anvende udvalgte digitale værktøjer til datahåndtering, rensning og præsentation af data. Eleven kender værktøjer til integration af data på tværs af virksomheden og til håndtering af store datamængder Eleven kender vigtigheden af at gøre data visuelt tilgængelige for relevante medarbejdere. Side 7 af 30

8 Kommunikation Kommunikation Kommunikationsmodul fungerer som en introduktion til både mundtlig og skriftlige kommunikationsteorier, hvor der er fokus på at anvende teorierne i praksis. Forløbet er bygget op omkring en case hvor eleven vil blive udfordret i de områder som nedenstående målpinde omhandler. Formålet er, at eleven kan løse sine arbejdsopgaver med en professionel tilgang til det skriftlige og mundtlige sprog Eleven kan på baggrund af en mundtlig besked kommunikere et skriftligt budskab og omvendt, herunder omsætte en mundtlig besked fra en kollega til en skriftlig besked til en kunde, hvor eleven omformulerer talesproget til professionelt skriftsprog og med relevant disposition. Eleven kan tale situationsbestemt med kolleger, kunder og andre interessenter, herunder tilpasse sit ordvalg og emnevalg til den professionelle samtale Eleven kan foretage kvalitetssikring af egne og andres tekster og kan anvende hjælpemidler hertil, fx korrekturlæsning, opsætning, tegnsætning, layout og versionering Eleven kan vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere mundtligt, skriftligt eller digitalt, når eleven formidler en intern besked, en mødeindkaldelse, besked til en kunde, en aftale eller lignende Eleven kan tage forskellige referater og stå for mødetilrettelæggelse med fx mødeindkaldelser, bestilling af forplejning og bestilling af lokale. Side 8 af 30

9 Optimering af arbejdsprocesser Optimering af arbejdsprocesser I dette modul arbejder eleverne med optimeringsværktøjer, herunder Lean og forandringsprocesser, samt økonomiske konsekvenser ved at gennemføre optimeringsprojekter. Formål er, at eleven kan kortlægge, analysere og optimere administrative arbejdsopgaver samt beregne de økonomiske konsekvenser af optimeringen. Derudover skal eleven kunne planlægge og optimere sin egen arbejdsdag. Eleven kan kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de økonomiske påvirkninger heraf Eleven kan vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed Eleven kan anvende relevante værktøjer til optimering, herunder it værktøjer til mødehåndtering, aftalestyring, adresselister og lignende Eleven kan minimere "tidsrøvere", der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere mails, møder, kolleger mv. på en effektiv og optimal måde Eleven kan udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af en administrativ arbejdsgang og dens betydning for andre personalegruppers arbejdsrutiner Eleven kan anvende modeller til at implementere og vedligeholde løbende forbedringer, dvs. justere sine arbejdsrutiner ud fra en given optimering Side 9 af 30

10 Projektadministration Projektadministration I faget Projektadministration skal eleven i ugens løb arbejde med forskellige emner såsom interessentanalyse, kommunikationsplan, Gantt kort og sammensætning af projektgrupper. Forløbet afsluttes med udarbejdelse af en større case i grupper. Efter faget afslutning, bør eleven kunne varetage mindre projektopgaver i virksomheden. Formået er, at eleven kan indgå i arbejdsopgaver på tværs af virksomheden både internt og eksternt. Eleven kan koordinere mindre projektopgaver i virksomheden Eleven kan anvende metoder og it værktøjer til at prioritere egne arbejdsopgaver i forhold til fx, hvilke der har forrang for andre, og i forhold til tidsfrister Eleven kan kvalitetssikre egne arbejdsopgaver, herunder anvende it værktøjer til projektadministration og forstå hvordan kvaliteten af eget arbejde påvirker andre personalegrupper positivt/negativt Eleven kan udfylde og ajourføre forskellige projektdokumenter og vedligeholde disse fx risici, interessenter, ressourcer, opgave- og tidsstyrring Eleven har en forståelse af egne stærke og svage sider i samarbejdet med andre af virksomhedens medarbejdere, samt kan genkende andre medarbejderes roller og funktioner i opgaveløsningen Side 10 af 30

11 Valgfrie specialefag formål og målepinde Avanceret Regneark Avanceret Regneark Deltagerne kan anvende regneark til analyse af store datamængder og kan analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. At deltageren kan anvende regneark til at automatisere og kvalitetssikre udvalgte arbejdsopgaver, herunder oprette nye eller redigere eksisterende til kunder, varer, lager mv. kan analysere data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i for eksempel kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser. kan oprette/anvende formler til at beregne udvalgte nøgletal, herunder på tværs af flere ark, så for eksempel kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. kan tilpasse regnearkets brugerflade, så regnearket kan anvendes af andre, fx ved at anvende låste celler og makroer. kan formatere regneark, så det kan indgå i præsentationer/rapporter, og så relevante data kan udskrives. kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, betinget formatering, datavalidering mv. kan udtrække oplysninger af regneark med store datamængder til viderebearbejdning, fx salgsoversigter, lagerstatistikker. kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller til statistikker, interaktive rapporter, økonomirapporter mv. kan præsentere de analyserede data ved hjælp af diagrammer, power view mv. kan opbygge en overskuelig og automatiseret regnearksmodel, der simulere et budget for et afgrænset projekt Side 11 af 30

12 Budgettering Budgettering At deltageren vil kunne deltage i budgetlægning i en virksomhed, foretage den tekniske behandling af budgetter, vurdere kriterier for usikkerheder, der optræder i forbindelse med budgettering samt foretage budgetkontrol. Der gives en forståelse for budgettets indplacering i virksomheden i forhold til virksomhedens øvrige økonomistyringsopgaver. Budgetsystemets forskellige bestanddele. At deltageren: Kan identificere budgetforudsætninger og forstå budgetforudsætningernes betydning for budgettet og den senere budgetkontrol Har kendskab til medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering Hvordan foretages budgetkontrol, og hvordan kan den benyttes af ledelsen Har kendskab til almindelig budgetprocedure og herigennem kendskab til elementer som kalkulationer, faste og variable omkostninger Kan udarbejde et resultatbudget, likviditetsbudget samt balancebudget, herunder bl.a. budgettering af aktivitet, kapacitet og likviditet Kan udarbejde likviditetsbudgettet både efter beholdningsforskydningsmodellen/ indirekte metode og ind- og udbetalingsmodellen/ direkte metode og forstå formålet med begge metoder Kan udarbejde budgetkontrol og anvende budgetkontrollen til økonomisk styring ved afvigelsesanalyser, herunder f.eks. prisafvigelser, mængdeafvigelser og forbrugsafvigelser Kan arbejde med rullende budgetter samt prognoser Har kendskab til budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere Side 12 af 30

13 Forretningsengelsk Forretningsengelsk Efter uddannelsen kan deltageren anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget At deltageren: I jobfunktioner kan anvende det givne fremmedsprog i komplekse og avancerede jobrelaterede kommunikative situationer, hvilket sætter deltageren i stand til at udføre sine daglige arbejdsfunktioner med anvendelse af fremmedsproget. På dette niveau kan bruge fremmedsproget situationsbestemt i forhold til målgruppe, sted og medie. Kan udtrykke sig mundtlig og skriftligt på engelsk i et varieret sprog i kommunikative sammenhænge af primært erhvervsmæssig karakter og sekundært af samfundsmæssigt og almen karakter. Kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning og tekstskrivning. Kan anvende telefonen til at yde intern og ekstern service. Side 13 af 30

14 HR og Personaleadministration / Personalesager HR og personaleadministration / Personalesager Deltagerne har kendskab til hovedprincipperne inden for ansættelsesret, herunder funktionærloven At deltageren: Har kendskab til hovedprincipper inden for ansættelsesret, herunder funktionærloven Har kendskab til hovedprincipper inden for kollektiv arbejdsret Har kendskab til hovedprincipper inden for ferieloven Kan varetage det administrative arbejde i forbindelse med gængse ansættelsesprocedurer, herunder udformning af ansættelseskontrakter, indberetning af stamdataoplysninger, samt bistå ved udformning af introduktionsprogrammer for nye medarbejdere mv. på baggrund af viden om gældende lovgivning, overenskomster, regler mv. Evt. i samarbejde med den juridiske ansvarlige, kan medvirke i den daglige behandling af personalesager, herunder kommunikation af afgørelser og retningslinjer til medarbejderne Selvstændigt kan indhente relevant materiale til brug for behandling af personalesager, herunder eksempelvis retsregler og tidligere aggressor vedrørende ansættelse, afskedigelse, overarbejde, sygdom mv. Side 14 af 30

15 HR Personalejura (EKSPERTFAG) HR Personalejura (EKSPERTFAG) 3 uger Deltagerne får i dette fag kendskab til hovedprincipperne inden for ansættelsesret, herunder funktionærloven. Derudover får deltageren viden og værktøjer til at indgå i forskellige funktioner inden for HR-området, herunder forskellige aspekter af det ansættelsesfaglige forhold. Faget er på akademiniveau. Eleven har kendskab til personalejuridisk praksis og central anvendt teori og metode Eleven har kendskab til retsgrundlaget for et ansættelsesforhold og praksis på det arbejdsretlige område Eleven har kendskab til udviklingen inden for det arbejdsretlige område Eleven kan anvende centrale faglige metoder og redskaber, der knytter sig til varetagelse af jobfunktioner inden for HR og ledelsesområdet, hvori der indgår ansvar for behandling af ansættelsesretlige spørgsmål Eleven kan med henblik på forebyggelse vurdere ansættelsesretlige praksisnære problemstillinger og opstille og anvise løsningsmuligheder, hvor de ansættelsesretlige konsekvenser er medindregnet. Eleven kan formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for det ansættelsesretlige område til relevante samarbejdspartnere i og uden for egen organisation. Eleven kan håndtere centrale afgrænsede situationer inden for det arbejdsretlige felt og kan orientere sig i forhold til den udvikling, der sker inden for området. Eleven kan anvende arbejdsretlige regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør. Eleven har kendskab til reglerne om ansættelse i henhold til lov, kollektiv overenskomst og individuel aftale Eleven kan deltage i fagligt og organisatorisk samarbejde om ansættelsesretlige forhold med en professionel tilgang Side 15 af 30

16 Eleven kan i en struktureret sammenhæng og i forskellige læringsmiljøer tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området og derigennem udvikle egen praksis i det personalejuridiske arbejde. Side 16 af 30

17 International Handel International Handel At deltageren har kendskab til og forståelse for forskellige distributionskanalers betydning på eksportmarkederne samt den internationale markedsføring At deltageren: Har kendskab til Danmarks internationale handel fordelt på lande/regioner og varer Har kendskab til teorier for hvorfor international handel opstår. Har kendskab til gældende relevant lovgivning og regelsæt på væsentlige markeder, herunder bla. CISG (Den internationale købelov). Kender til international handelspolitik, herunder bl.a. handelsrestriktioner. Kender de almindeligst forekommende transport- og forsikringsforhold i international handel. Kender til de forskellige typer af transport- og tolddokumenter og kan anvende de almindeligst forekommende. Kan anvende metoder til sikring af internationale betalinger, herunder remburser og kurssikring. OBS: Elever med kendskab til International markedsføring, bør ikke vælge dette fag Side 17 af 30

18 Kommunikation i praksis (EKSPERTFAG) Kommunikation i praksis (EKSPERTFAG) 2 uger Faget giver deltageren viden og kompetencer på akademiniveau inden for området kommunikation. Det vedr. både skriftlig og mundtlig kommunikation samt verbal og nonverbal kommunikation. At deltagerne: Kan anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen Har viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt i modtagers optik Har forståelse af verbal og nonverbal kommunikation Kan analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne Kan analysere og anvende sproget målrettet i forhold til den enkelte opgave Kan reflektere over egen personlig kommunikation Kan analysere og vurdere skriftlig, verbal og digital kommunikation i forhold til kommunikationens kontekst Kan selvstændigt anvende relevante modeller og værktøjer til udarbejdelse af skriftlige og digitale daglige kommunikationsopgaver Side 18 af 30

19 Kvalitet og Service Kvalitet og Service At give deltageren kendskab til sammenhængen mellem kvalitet og service. Der arbejdes med indlæring af kvalitetsbegreber og forståelse for de omkostningsmæssige konsekvenser af god og dårlig kvalitet At deltagerne: Servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens organisation Betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på virksomheden Nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt samarbejde mellem virksomhedens enheder Begreberne ekstern og intern kvalitet Vigtigheden af at yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner Vigtigheden af at anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner Det vigtige i at beherske at kunne formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation OBS: Faget videreudvikler på kvalitetsfaget, som er blevet introduceret på de obligatoriske forløb. Faget henvender sig til elever, der gerne vil føle sig mere sikre i at kunne anvende kvalitetsudviklingsværktøjer Side 19 af 30

20 Logistik Logistik At deltageren skal opnå kendskab til den økonomiske ressourceplanlægnings betydning for en virksomheds likviditet. Dvs. opnå en forståelse for at virksomhedens kapitalbindinger i varelagre, betalingsbetingelser har en betydning for virksomhedens likviditet At deltagerne: Den økonomiske sammenhæng mellem indkøb, råvarer, produktion, færdigvarelager og salgsfunktionen i virksomheden Materiale- og informationsstrømme fra råvareproducent til slutbruger Materialestrømmenes samfundsmæssige betydning set ud fra hensynet til både miljøet og virksomhedernes økonomiske interesse Logistisk planlægning Grundlæggende logistiske metoder og værktøjer Lagerstyringsprincipper, som f.eks. Just In Time (JIT), Først Ind Først Ud (FIFU) og Sidst Ind Først Ud (SIFU) samt rullende lager og fjernlager Side 20 af 30

21 Likviditetsstyring / Finansiering Likviditetsstyring / Finansiering Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens regnskab og budgetter opgøre virksomheden kapitalbehov til såvel anlægsinvesteringer som den daglige drift, samt kan med udgangspunkt i de konstaterede kapitalbehov opstille en finansieringsplan samt opstille kriterier for vurdering og valg af finansieringskilder, som er optimale for virksomheden At deltageren: Vil kunne anvende regnskab og budget til opgørelse af en virksomheds kapitalbehov, beregne finansieringsomkostningernes størrelse beregne den effektive rente samt opstille en finansieringsplan. der arbejdes med kapitalbehov, kapitalfremskaffelse, herunder egenkapital samt kort-og langfristet fremmedkapital, kende de mest almindelige finansieringskilder, kriterier ved vurdering af fremmedkapital, herunder beregning af en investerings effektive rente, låneprocessens forløb og lånegivers informationskrav. Forudsætninger: Det anbefales, at deltageren har regnskabsmæssig erfaring fra en regnskabs- /økonomiafdeling Side 21 af 30

22 Løn og Lovgivning Løn og Lovgivning Deltagerne har et grundlæggende kendskab til regulering af ansættelsesforhold via lovgivning og arbejdsmarkedets overenskomster Materiale- og informationsstrømme fra råvareproducent til slutbruger At deltageren: Kan arbejde med indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn og gageberegninger Logistisk planlægning Har et grundlæggende kendskab til sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv. Kan arbejde med de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling Kan arbejde med afstemning af lønregnskabet efter løn og gageberegning, herunder foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgørelse Side 22 af 30

23 Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering At deltageren bliver trænet i at vurdere konflikter og konfliktsituationer, samt at kunne forebygge og undgå eskalering af en konflikt At deltageren: Kan anvende relevante kommunikationsmodeller til mundtlig kommunikation. Kan bruge forskellige former for kommunikation målrettet målgruppen med det formål, at få budskabet frem. Behersker egen rolle i en kommunikationssituation og hvilken betydning fremtoning og sprogbrug har for kommunikationens udfald. Har kendskab til betydningen af konflikthåndtering både internt og eksternt og kan beherske grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion i forhold til interne og eksterne samarbejdsparter. Kan identificere professionel serviceorienteret adfærd og skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd. Kan anvende teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelsen af menneskers psykologiske spil og forskellige roller og udvise forståelse for krisereaktioner. Side 23 af 30

24 Projektstyring i praksis (EKSPERTFAG) Projektstyring i praksis (EKSPERTFAG) At deltageren bliver trænet projektets forskellige faser samt lære at indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring. At deltageren: Kan iagttage og indsamle empiri om projektkoordinering og styring samt relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde Kan indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring Kan varetage planlægningsfunktioner i relation til projektdeltagelse i praksis Kan identificere og udvikle egne muligheder for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer - formel og uformel læring i forskellige kontekster Kan i en struktureret sammenhæng udvikle egen ledelsespraksis inden for projektområdet Side 24 af 30

25 Præsentationsteknik og personlig fremtræden / Præsentation og formidling Præsentationsteknik og personlig fremtræden / Præsentation og formidling At deltageren får trænet sin personlige fremtræden og får mulighed for at afprøve eller erfare forskellige præsentationsteknikker, således at deltageren efterfølgende selvstændigt kan planlægge en præsentation eller instruktion af et givet emne for en given målgruppe. Deltageren skal kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentationen At deltageren: Kan præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. Kan vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruction. Kan vurdere og vælge den form, der passer til målgruppen i en given situation. Behersker forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion, f.eks. mind map systemet, lektionsplan, manual osv. Behersker forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, f.eks. overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg. Side 25 af 30

26 Salg og markedsføring Salg og markedsføring At styrke deltagerens kendskab til salgs- og markedsforhold inden for forskellige brancher Deltageren skal være i stand til at deltage i gennemførelsen af markedsanalyser, markedsbearbejdning og planlægning i salgskampagner. Ligeledes vil deltageren opnå kvalifikationer til at kunne udføre målrette administrativ kundebehandling At deltageren: Kan beherske forretningsplanen og med den kunne beskrive kundesegmenter samt definere værdiskabelse, afsætningskanaler og midler til pleje af kunderelationer. Kan anvende de sociale platforme både i forhold til kommunikation, markedsføring, planlægning, gennemførelse og evaluering af events. Kan pleje kunderelationer og understøtte mersalg via brug af bl.a. sociale medier. Kan aflæse brugeradfærd og signalværdi i forbindelse med brug af sociale medier. Kan anvende forskellige metoder og modeller til at strukturere og fremme virksomhedens salg både via digitale platforme, i præsentationer og i det opsøgende Kan forberede og deltage i telemarketing Kan udarbejde tilbud på grundlag af en forespørgsel med angivelse af relevante oplysninger om kvalitet, mængde, service, seneste leveringstidspunkt og betalingsbetingelser, personlige salg. Side 26 af 30

27 Udvidet skriftlig kommunikation / Skriftlig fremstilling Udvidet skriftlig kommunikation / Skriftlig fremstilling At deltageren får et bredt kendskab til skriftlig kommunikation. Deltageren skal have en forståelse for god kommunikationsevne og skal kunne tilpasse sit sprog og tekster efter medie og modtager. Deltageren skal gennem valgfaget få et kendskab til at skrive i et klart og letforståeligt sprog, der er sprogligt korrekt, og kunne anvende det på forskellige typer af tekster. Deltageren skal således kunne varetage forskellige opgaver inden for kommunikation både internt og eksternt - som en del af sine daglige administrative funktioner At deltageren: Forstår betydningen af strategisk kommunikation og kan følge og tilpasse egen kommunikation til en given kommunikationsstrategi Kan vurdere og justere egne tekster i forhold til sprogpolitikker Behersker korrekt brug af forskellige former for skriftsprog, der fremmer kommunikation og behersker korrekturlæsning Kan tilpasse egne tekster i forhold til særlige betingelser, som f.eks. det offentlige område, intern kommunikation eller særlige kundesegmenter OBS: Valgfaget henvender sig til elever, der allerede kan formulere sig skriftligt uden de store problemer, men har brug for en kompetenceudvikling inden for skriftlig kommunikation Side 27 af 30

28 Værdiskabende optimering gennem automatisering Værdiskabende optimering gennem automatisering Deltagerne får på dette modul grundlæggende kendskab og kompetencer til at udvælge og planlægge automatisering af administrative opgaver. Formålet med faget er, at eleven kan identificere administrative arbejdsopgaver, hvor der kan skabes øget værdi for virksomheden gennem anvendelse af digitale værktøjer til at automatisere arbejdsprocesser, herunder f.eks. softwarerobotter og bots. Eleven kan udpege og prioritere, hvilke dele af en arbejdsproces der egner sig til automatisering i forhold til at skabe værdi for virksomheden. Eleven kan vurdere automatiseringsprocessen i forhold til kvalitet og sikkerhed. Eleven kan i et relevant digitalt værktøj udarbejde automatisering af en arbejdsproces. Eleven kan afdække behov for justeringer samt bidrage til løbende vedligeholdelse af automatisererede arbejdsprocesser. Eleven har kendskab til, hvordan kunstig intelligens og Machine Learning kan bidrage til automatisering. Side 28 af 30

29 Økonomi for Administration Økonomi for Administration Hvem kan tilmelde sig: Elever med en uddannelsesaftale inden for kontoruddannelsen med speciale, Administration. Elever som har færdiggjort deres EUD-grundforløb før 2015, kan desværre ikke tilmelde sig faget Deltagerne kan læse årsregnskaber og kan forstå de vigtige elementer til beregning af relevante nøgletal, samt kan bogføre i økonomisystemer og foretage registreringer og dokumentation At deltageren: Kan læse årsregnskaber og kan forstå de vigtige elementer til beregning af relevante nøgletal Kan bogføre i økonomisystemer og kan foretage registreringer og dokumentation herfor Kan lave kontoplaner i et økonomistyringssystem, konteringsinstrukser og kan redigere kontoplanen Har kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem Kan bruge regneark til at oprette, lave formler, redigere, sortere og filtrere regneark på eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister, nøgletalsberegning eller varefortegnelser, samt præsentere resultaterne i rapporter eller præsentationer Kan tilpasse regnearkets brugerflade, så regnearket kan anvendes af andre, fx ved at anvende låste celler og makroer Kan estimere, forstå prissætningskalkulationer, lave cost/benefit beregninger og kalkulere på diverse administrative opgaver fx projekter, optimering af arbejdsgange, forecasts o.l. Side 29 af 30

30 Find vej U/NORD Lundtoftevej Kongens Lyngby Telefon: Side 30 af 30

Valgfag på Campus Vejle

Valgfag på Campus Vejle Valgfag på Campus Vejle International handel Nr. 10132 Kvalitet og service Nr. 35046 Præsentationsteknik og personlig fremtræden Nr. 35058 Salg og markedsføring 5,0 dage 1. Eleven kender Danmarks internationale

Læs mere

Uddannelsessekretær: Administration. Birgitte Jørgensen

Uddannelsessekretær: Administration. Birgitte Jørgensen Valgfrie specialefagskatalog Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Kontoruddannelsen Administration Økonomi Offentlig administration Uddannelsessekretær: Administration Birgitte Jørgensen e-mail: bij@knord.dk

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Administration

Specialefag til hovedforløbet Administration Specialefag til hovedforløbet Administration Indhold Kontor med specialer, Administration... 3 Kommunikation... 4 Optimering af arbejdsprocesser... 4 Projektadministration... 5 Udvidet skriftlig kommunikation...

Læs mere

Valgfrie specialefag. Administration

Valgfrie specialefag. Administration Valgfrie specialefag for Administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Valgfrie specialefag. Offentlig administration

Valgfrie specialefag. Offentlig administration Valgfrie specialefag for Offentlig administration Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer

Valgfrie specialefag. Lægesekretærer Valgfrie specialefag for Lægesekretærer Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding til

Læs mere

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017

Specialefagskatalog. Administration Version 7 - Marts 2017 Specialefagskatalog Administration Version 7 - Marts 2017 Specialet Administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden

Læs mere

Valgfrie specialefagskatalog

Valgfrie specialefagskatalog Valgfrie specialefagskatalog Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Detailhandelsuddannelsen - Salgssassistent, uden profil - Digital handel B2C Undervisningssted: Uddannelsessekretær: KNORD Detailuddannelsen

Læs mere

Valgfrie specialefagskatalog

Valgfrie specialefagskatalog Valgfrie specialefagskatalog Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Kontor-, Handel- og Detailuddannelsen Administration Økonomi Offentlig administration Indkøb Salg og Auto Salgsassistent Undervisningssted:

Læs mere

Valgfrie specialefag. Revision (FSR Danske Revisorer)

Valgfrie specialefag. Revision (FSR Danske Revisorer) Valgfrie specialefag for Revision (FSR Danske Revisorer) Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget...

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Kontor administration. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Kontor administration på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at gennemføre

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Økonomi

Specialefag til hovedforløbet Økonomi Specialefag til hovedforløbet Økonomi Indhold Kontor med specialer, Økonomi... 3 Bogføring og registrering... 4 Moms og afgifter... 4 Budgettering... 5 Økonomistyring... 5 Årsregnskaber for selvskaber...

Læs mere

Valgfrie specialefagskatalog. Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Handelsuddannelsen: Indkøb Auto Salg Digital handel B2B. Handelsuddannelsen

Valgfrie specialefagskatalog. Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Handelsuddannelsen: Indkøb Auto Salg Digital handel B2B. Handelsuddannelsen Valgfrie specialefagskatalog Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Handelsuddannelsen: Indkøb Auto Salg Digital handel B2B Undervisningssted: Uddannelsessekretær: KNORD Handelsuddannelsen Lundtoftevej

Læs mere

Kontoruddannelse Uddannelsesordning Fag

Kontoruddannelse Uddannelsesordning Fag Valgfrie specialefag knyttet til specialet Administration 1. regneark I 0,4 uge Nr. 16151 2. regneark II 0,6 uge Nr. 16152 3. Budgettering Nr. 4213 4. Butiksopbygning 1. Eleven kan anvende regneark til

Læs mere

Valgfrie specialefag. Økonomi

Valgfrie specialefag. Økonomi Valgfrie specialefag for Økonomi 2016-2018 Undervisningssted: Roskilde Handelsskole Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde Tlf.: 8852 3200 www.rhs.dk 1 Indhold Introduktion til valgfagskataloget... 3 Tilmelding

Læs mere

Valgfagskatalog. Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Kontor-, Handel- og Detailuddannelsen. Administration:

Valgfagskatalog. Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Kontor-, Handel- og Detailuddannelsen. Administration: Valgfagskatalog Valgfrie specialefag for hovedforløbet på Kontor-, Handel- og Detailuddannelsen Administration Økonomi Offentlig administration Detail Handel (indkøb, salg samt brancheretning auto) Undervisningssted:

Læs mere

Den administrative medarbejder 2016

Den administrative medarbejder 2016 Den administrative medarbejder 2016 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser justerer sommeren 2016 specialefagene på specialet Administration. Specialet Administration er kontoruddannelsens brede og almene

Læs mere

Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag

Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag - Kontoruddannelsen Elevens navn: Fødselsdato (Kun de 6 første cifre): E-mail: Tlf. Elevens underskrift: Dato: Virksomhedens underskrift Dato: Elevens tilmelding

Læs mere

Den administrative medarbejder 2016

Den administrative medarbejder 2016 Den administrative medarbejder 2016 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser justerer sommeren 2016 specialefagene på specialet Administration. Specialet Administration er kontoruddannelsens brede og almene

Læs mere

Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag

Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag Kontor-, Handel- og Detailuddannelsen Elevens navn: CPR -nr.: E-mail: Tlf. Elevens underskrift: Dato: Virksomhedens underskrift Dato: Elevens tilmelding til

Læs mere

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Detail - salgsassistent. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv

Lokalt uddannelsestilbud i Thisted. Detail - salgsassistent. på EUC Nordvest i Thisted. Center for Uddannelse og Erhverv Lokalt uddannelsestilbud i Thisted Detail - salgsassistent på EUC Nordvest i Thisted Center for Uddannelse og Erhverv EUC Nordvest er glade for nu at kunne give elever i lokalområdet muligheden for at

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig administration Indhold Kontor med specialer, Offentlig Administration... 3 8809 Lovgivning og myndighedsudøvelse... 4 10858 Politisk styring og økonomi... 5 10859

Læs mere

Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag

Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag Tilmeldingsblanket til valgfrie specialefag - Kontoruddannelsen Elevens navn: Fødselsdato (Kun de 6 første cifre): E-mail: Tlf. Elevens underskrift: Dato: Virksomhedens underskrift Dato: Elevens tilmelding

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid Merkantile uddannelser: 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel

Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Specialefag til hovedforløbet Kontor Generel Indhold Kvalitet og Service... 3 Salg og Markedsføring... 5 Informations- og planlægningsværktøjer... 7 2 Kvalitet og Service Avanceret 1 uges varighed Formål

Læs mere

Efteruddannelse og kurser til lægesekretærer Uddannelseskatalog PLA HK Privat Aftalt uddannelse

Efteruddannelse og kurser til lægesekretærer Uddannelseskatalog PLA HK Privat Aftalt uddannelse A. Sundhed Efteruddannelse og kurser til lægesekretærer Uddannelseskatalog PLA HK Privat Aftalt uddannelse Sundhedskurserne er udviklet af PLO, så de er målrettet dig og dine funktioner i praksis. Praksismanageruddannelsen

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET DIGITAL HANDEL B2B AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser Markedsføringsplanen i Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 93,2 74 93,2 Arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord.

Der er indgået uddannelsesaftale mellem eleven og 3F Midtvendsyssel. Uddannelsesaftalen registreres på EUC Nord. Grundlag for uddannelsen Lovgrundlag Uddannelsen er en erhvervsuddannelsen, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, jævnfør BEK 1010 af 22/09/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Markedsføringsøkonom (AK)

STUDIEORDNING. for. Markedsføringsøkonom (AK) STUDIEORDNING for Markedsføringsøkonom (AK) Ikrafttrædelse: 20.08.2019 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Forretningsforståelse...

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelsen med speciale Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 6 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration GOD 25000 RKV før erhvervsuddannelse for voksne AP 01-01-2017 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid Merkantile uddannelser: 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere

Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere Arbejdsmarkedsuddannelse på Kursuscentret KHS Løn og HR uddannelsen er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 28 dage fordelt over 6 uger. Beskæftigede

Læs mere

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter

Kalenderåret 2017 Side 1 af 5 Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100,0 29 100,0 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 91,6 107 91,6 40008 Årsafslutning af bogholderiet 90,5 105 90,5 40067 Anvendelse af ESDH

Læs mere

Uddannelsespræsentation

Uddannelsespræsentation Uddannelsespræsentation Mommark Handelskostskole Mommarkvej 374 6470 Sydals www.bcsyd.dk Mail: bcsyd@bcsyd.dk Handelsassistent salg Tlf. 73425525 Fax 7440 7169 Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag

Læs mere

Modul 4: Erhvervsret. Obligatorisk 5 ECTS. Placering 3. Semester. Modulansvarlig Jens Thøgersen

Modul 4: Erhvervsret. Obligatorisk 5 ECTS. Placering 3. Semester. Modulansvarlig Jens Thøgersen Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: Studienævnet for HD og MBA Studieordning: Studieordning for Den erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

Regnskab AMU. Grundlæggende PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Grundlæggende Regnskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Tilrettelagt for både ledige og beskæftigede Også 6 ugers jobrettet Grundlæggende regnskab for ledige AMU Regneark 1, Anvendelse af regneark

Læs mere

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Revideret 01.08.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Design og programmering

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan:

Erhvervsintro: Undervisningens mål er at eleven på et grundlæggende niveau kan: LUP - lokal undervisningsplan for GF1 Business (EUD og EUX - detail, handel og kontor) Erhvervsfag 1-3: Beskrivelse af opbygning og læringsmål i forhold til de enkelte projekter jf. bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

VALGFAGSKATALOG KONTORUDDANNELSEN. Med speciale administration

VALGFAGSKATALOG KONTORUDDANNELSEN. Med speciale administration VALGFAGSKATALOG KONTORUDDANNELSEN Med speciale administration ANVENDELSE AF REGNEARK TILENKLE BEREGNINGER Du arbejder individuelt med din pc og opgaverne. Der vil typisk være en gennemgang af emnet og

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog

IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog IBC hovedforløb - Detail Valgfagskatalog (Revideret 8. oktober 2014) Indhold Indledning... 2 Butiksmedhjælper trin 1... 3 Salgsassistent uden profil... 5 Salgsassistent tekstil... 7 1 Indledning Dette

Læs mere

KURSUS AMU-UDDANNELSER HALVE KURSUSDAGE. Kontor, regnskab og IT VÆLG MELLEM. Grundlæggende administration... 5 Engelsk... 6

KURSUS AMU-UDDANNELSER HALVE KURSUSDAGE. Kontor, regnskab og IT VÆLG MELLEM. Grundlæggende administration... 5 Engelsk... 6 AMU-UDDANNELSER HALVE DAGE Kontor, regnskab og IT også perfekt til dig, der er i flexjob eller ikke kan undværes på kontoret i hele dage VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende IT... 2 Regneark, superbruger...

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere

Studieordningens del 3

Studieordningens del 3 Studieordningens del 3 Studieordningens del 3 er et supplement til institutionsdelen af studieordningen 2016 på byggekoordinatoruddannelsen. 1. Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag Studieordningens

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del III: Fordybelsesspor Ikrafttrædelse: 15. august 2019 1. Fordybelsesspor... 2 1.1 Strategisk markedsføring og

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018

Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Studieordning for Multimediedesigner National del August 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere

Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere Arbejdsmarkedsuddannelse på Kursuscentret KHS Løn og HR uddannelsen er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 28 dage fordelt over 6 uger. Beskæftigede

Læs mere

Eventkoordinatoruddannelse med specialer

Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Eventkoordinatoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Klare MÅL. Dansk D/C

Klare MÅL. Dansk D/C Klare MÅL Dansk D/C Fagets Mål Dansk har fire kerneområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling For hvert område er der mål som skal opnås Målene på C-niveau er indsat med kursiv Kommunikation:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 350 af 02/04/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15214 Senere ændringer

Læs mere

Kontoruddannelsen med specialet administration

Kontoruddannelsen med specialet administration Kontoruddannelsen med specialet administration Kære elever og uddannelsesansvarlige kontor med specialet administration Jeg vil gerne byde alle velkommen til efterfølgende skoleperioder på Handelsskolen,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen til Uddannelsescenter Holstebro Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: Udstedt af: 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 40008 Årsafslutning af bogholderiet 40012 Personalejura i lønberegning 40013 Lønberegning og

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Handelsuddannelsen med specialer Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Kontoruddannelsen med speciale EU-Business Formålet med faget er, at eleven udvikler

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice

Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Specialefag til hovedforløbet Kontorservice Indhold Fag: 33103 Kommunikation og service... 3 Fag: 33104 Planlægning og service... 4 Fag: 33105 Informationshåndtering... 5 Udvidet Skriftlig Kommunikation...

Læs mere