YNGRE ARKITEKTERS VÆRDIER OG HOLDNINGER TIL DERES FAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YNGRE ARKITEKTERS VÆRDIER OG HOLDNINGER TIL DERES FAG"

Transkript

1 YNGRE ARKITEKTERS VÆRDIER OG HOLDNINGER TIL DERES FAG Undersøgelser gennemført i foråret 2022 Arkitektforeningen 1

2 HOVEDKONKLUSIONER 1.1. Unge værdikrigere: Vil flytte verden, branchen, deres arbejdsplads og sig selv side Det arkitektfaglige er politisk i alle skalaer side Den vigtige og vanskelige formidling side Trætte af greenwashing med FNs verdensmål side Ordentlige arbejdsforhold er forudsætningen for at kunne virke som arkitekt side Arbejdspladserne lever i nogen grad op til de efterspurgte værdier side Branchen bør i højere grad stå fast på den arkitektfaglige kvalitet side De yngre arkitekters syn på Arkitektens Virke side Køn slår ud som eneste baggrundsfaktor side 16

3 YNGRE ARKITEKTERS VÆRDIER OG HOLDNINGER TIL DERES FAG FORORD Arkitektforeningen har sammen med Det Kongelige Akademi og Aarhus Arkitektskole undersøgt, hvilke værdier der er vigtige for unge arkitekter i deres fag, og hvilke ønsker og forventninger de yngre arkitekter har til deres arbejdsplads. Både dimittender og studerende fik i april 2022 tilsendt et spørgeskema, hvor de blev bedt om at graduere og prioritere værdier, der er knyttet til arbejdet med arkitektfaget. Baggrunden for undersøgelsen er, at Arkitektforeningen og uddannelsesinstitutionerne ønsker at igangsætte en debat om, hvilke værdier der er centrale for arkitekter i fremtiden. Den bagvedliggende antagelse har været, at unge arkitekter vægter andre værdier end de ældre generationer. Det er derfor vigtigt for både Arkitektforeningen og arkitekternes arbejdspladser at få en større viden om, hvad de unge efterspørger og søger. Arkitektforeningen har allerede for et par år siden igangsat en debat om arkitekters værdier. Processen kulminerede med en ny version af værdidokumentet Arkitektens Virke, som branchen i fællesskab udformede. Dokumentet samler kernen af de værdier, som arkitekter lægger til grund for deres virke på tværs af generationer. Formålet med nærværende undersøgelse af yngre arkitekters værdier og holdninger er at stille skarpt på den unge generations ønsker og prioriteter ikke mindst i lyset af de formulerede værdier i Arkitektens Virke. Undersøgelsen og de efterfølgende fokusgrupper er designet og gennemført af Tine Lange, Responsible Assets, og Søren Schultz Jørgensen, Kontrabande, der også har udarbejdet nærværende rapport. Rapporten præsenterer undersøgelsens hovedresultater samt kerneudsagn fra fokusgrupperne. Undersøgelsens samlede resultater findes ukommenteret i rapportens bilag. 3

4 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er foretaget gennem et webbaseret spørgeskema fra slutningen af april til begyndelsen af maj personer fik via direkte en invitation til at deltage i undersøgelsen: 639 personer, der er dimitteret inden for de seneste tre år, samt 539 studerende på de to arkitektuddannelsers kandidatdel. Spørgeskemaet bestod af 15 spørgsmål og spørgsmålsbatterier, og tog ca. 8 minutter at gennemføre. I alt 160 personer gennemførte undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 13. Denne svarprocent vurderes at være tilfredsstillende, da undersøgelser fra faglige organisationer har ofte svært ved at komme over en svarprocent på 10 pct. Det lave antal respondenter indebærer, at det ikke har været muligt at foretage analyser af delpopulationer i materialet. Om de overordnede resultater er repræsentative, kan ikke umiddelbart efterprøves, da der ikke findes fintmaskede data på hele totalpopulationen. Resultaterne bør derfor først og fremmest betragtes som strømpile for de yngre arkitekters holdninger og værdier. Undersøgelsens spørgsmål bestod fortrinsvis af værdiladede udsagn, som respondenten skulle forholde sig til på en fem-trinsskala henholdsvis afgørende vigtigt, lidt vigtigt, ikke særlig vigtigt, slet ikke vigtigt, ved ikke eller i meget høj grad, i nogen grad, i ringe grad eller slet ikke. Respondenterne er også blevet bedt om at prioritere mellem de forskellige udsagn. Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultater er der i juni 2022 gennemført to fokusgrupper én med dimittender og én med studerende for at få uddybet undersøgelsens besvarelser og få kontekst, nuancer, kød og blod på de kvantitative data. Om undersøgelsens respondenter er det værd at bemærke at: 1. Der er en ligelig fordeling af kandidater fra de to uddannelsesinstitutioner blandt besvarelserne. 2. Over 70 pct. af respondenterne er uddannet inden for bygningskunst. Resten inden for Landskab og byplanlægning eller andet. 3. To tredjedele af respondenterne er studerende, den sidste tredjedel færdiguddannede. 4. Af de færdiguddannede er 16 pct. ledige og 84 pct. i arbejde. 5. Blandt de beskæftigede respondenter er to tredjedele medarbejdere i en arkitektvirksomhed. Resten fordeles på offentlige arbejdspladser, anden privat arbejdsplads eller selvstændige. 6. Blandt de beskæftigede arbejder 32 pct. på arbejdspladser med mindre end 10 ansatte. 45 pct. på arbejdspladser med mellem ansatte og 24 pct. på arbejdspladser med mere end 250 ansatte. 7. Næsten dobbelt så mange kvinder (105) som mænd (54) har gennemført undersøgelsen. 4

5 HOVEDKONKLUSIONER 1.1. Unge værdikrigere: Vil flytte verden, branchen, deres arbejdsplads og sig selv Undersøgelsen tegner et billede af en ny generation arkitekter, der er værdikrigere. De har meget stærke holdninger til alle dele af deres arbejde både arkitektfagligheden, hvordan den påvirker verden, og hvilke rammer og vilkår den udfolder sig under på arbejdspladsen og i arkitektbranchen. At arbejde for og med de rigtige værdier er entydigt vigtigere for de unge arkitekter end både at være ansat på en prestigefyldt arbejdsplads eller at få en høj løn. Det er den faglige passion og udvikling, muligheden for at skubbe verden i en bedre retning gennem virket som arkitekt samt ordentlige forhold og god kultur på arbejdspladsen, der er det vigtige. Den klare konklusion både for de studerende og for de færdiguddannede er, at de tre dimensioner fagligheden, samfundet og arbejdspladsen hænger meget nært sammen, nærmest som hinandens forudsætninger: Man kan slet ikke skille [det arkitektfaglige og det politiske] fra hinanden. Som arkitekt påvirker man samfundet med sin faglighed og det er man nødt til at tage ansvar for som 26-årige studerende Louise, Aarhus, formulerer det. Det giver slet ingen mening at udvikle et bæredygtigt projekt på en tegnestue, der ikke selv sorterer sit affald, og hvor alle medarbejderne kører i bil på arbejde. Der bliver nødt til at være en sammenhæng i tingene siger 28-årige studerende Klara, København. Der er gennem undersøgelsen blevet spurgt til værdier og holdninger på forskellige dimensioner: 1. Værdier, der knytter sig til det nære, til arbejdspladsen f.eks. udsagnene at arbejde et sted, der har ordentlige arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter, og at arbejde et sted, hvor der er en god arbejdskultur og samarbejdsånd. 2. Værdier, der knytter sig til at udvikle og påvirke det omkringliggende samfund f.eks. udsagnene at skabe tydelig forandring i samfundet gennem mit arbejde, at arbejde et sted, der har stærkt fokus på klima og miljø og at FNs verdensmål vægtes i de projekter jeg arbejder med. 3. Værdier, der knytter sig til fagligheden og arkitekturen f.eks. udsagnene at arbejde et sted, som har et stærkt fokus på arkitektonisk udvikling og at arbejde et sted, der har et stærkt fokus på medarbejdernes læring og udvikling. 4. Værdier, der knytter sig til anseelse og prestige gennem udsagnet at arbejde på en prestigefyldt arbejdsplads. 5. Værdier, der knytter sig til det økonomiske gennem udsagnet at få en høj løn. 5

6 Resultaterne af undersøgelsen og udsagnene i de to fokusgrupper viser, at den ydre belønning i form af høj løn eller prestige er af marginal betydning sammenlignet med ønsket om at skabe forandring og udvikling i verden gennem arkitektfagligheden. Vel at mærke på arbejdspladser, der er trygge, rummelige, ordentlige og drevet af værdier, de yngre arkitekter kan identificere sig med. Hvor hele 90 pct. mener, at ordentlige arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter er afgørende vigtigt i deres virke som arkitekt, svarer 71 pct., at det er afgørende vigtigt at arbejde et sted, der har stærkt fokus på klima og miljø. Kun 4 pct. svarer, at det er afgørende vigtigt at arbejde på en prestigefyldt arbejdsplads, og kun 18 pct. at høj løn er afgørende vigtigt. Som færdiguddannede Emil, 32 år, København, formulerer det: For mig er prestige fuldstændig ligegyldigt. Det er projektet, der er det vigtige. Jeg vil meget gerne lave billige boliger. Bare det er gode billige boliger. Nyuddannede, Sarah, 30 år, København, formulerer det således: Det altafgørende for mig er, at jeg kan se mig selv i arbejdspladsens værdier og at arbejdspladsen ser hele mig. [ ] At der både er tryghed og faglige udviklings- og karrieremuligheder. Også tidens store diskussioner om ligestilling og diversitet slår stærkt ud blandt de yngre arkitekter. Ønsket om at arbejde et sted med stærkt fokus på diversitet, ligestilling og etik er afgørende vigtigt for 63 pct. af respondenterne. FIGUR 1: Hvad er vigtigt for de yngre arkitekter? 6

7 1.2. Det arkitektfaglige er politisk i alle skalaer Det var tydeligt gennem fokusgruppesamtalerne, at de yngre arkitekter er fagligt stærkt passionerede og ambitiøse nærmest personligt opslugte af deres fag og at fagligheden er tæt, tæt koblet med stærke fordringer til, hvordan de med deres fag og virke kan bidrage positivt til verden. Ikke bare æstetisk og funktionelt men i mindst lige så høj grad klima- og miljømæssigt, socialt og kulturelt. Det, der i undersøgelsens procenttal viser sig som meget stærke tilkendegivelser af, at klima, miljø, diversitet, ligestilling og forandring i samfundet er vigtige for respondenterne, viste sig i fokusgrupperne således at være en uadskillelig del af selve arkitektfagligheden. Det er meget vigtigt mig som arkitekt at skabe klimarobust, smuk arkitektur, der passer ind i en divers verden, som færdiguddannede Martine, 30 år, København, opsummerede sine kerneværdier som arkitekt. Færdiguddannede Emil, 32 år, København, formulerer sammenhængen således: At skabe rammer for samfundet det er det, der er vigtigt for mig. Jeg har mit fingeraftryk på alt hvad jeg laver. Men jeg prøver at fjerne mit ego fra projektet. Det arkitektfaglige er for de yngre arkitekter uundgåeligt politisk en formulering, som flere af fokusgruppedeltagerne selv brugte. Ikke bare politik forstået som højtsvungne idealer om samfundets udvikling i den store skala, men også eller måske ikke mindst politik i den lille skala, forstået som et ønske om at være i tæt dialog og ansvarligt samarbejde med de mennesker, der berøres af arkitektens virke: Det vigtigste er at støtte og forberede relationelle forhold i verden og dermed arbejde i retning af bæredygtighed i verden og for mennesker, siger Louise, studerende, 26 år, Aarhus. Så snart man placerer en væg, har man valgt at segregere nogen er på den ene side, andre på den anden side. På den måde har man som arkitekt taget stilling politisk. Det kan slet ikke undgås. Det er vores opgave at træffe de valg ansvarligt og kunne formidle dem, siger Klara, studerende, 28 år, København. 7

8 Det er meget vigtigt for mig er at gøre en social forskel. Den sociale bæredygtighed. Jeg brænder for at skabe helbredende arkitektur gennem programmer og projekter, som kan gøre en fysisk og social forskel og dermed give noget tilbage til brugeren, siger nyuddannede Sarah, 30 år, København. At skabe gode rum for mennesker, det er det vigtigste for mig. Det at forstå mennesker, lytte til dem, hjælpe dem med at forstå det rum, de skal ind i, er den vigtigste opgave, siger færdiguddannede Johannes, 28 år, København Den vigtige og vanskelige formidling Ét særligt ord gik igen i begge fokusgruppers beskrivelser af, hvad de oplevede som den måske vigtigste men også vanskeligste del deres arkitektfaglige arbejde: Formidling det vil sige evnen til at forklare og beskrive de faglige valg og begrundelser, der ligger bag en arkitektonisk løsning. Både over de direkte involverede brugere og interessenter og overfor de beslutningstagere eller bygherrer, der ofte går efter økonomisk rationalitet eller effektivitet. Arkitekters evne til at lytte og ikke mindst kommunikere ideer, intentioner og værdier i deres arbejde bliver tilsyneladende betragtet som en stor udfordring: Det vigtigste for mig som arkitekt at være i stand til at formidle de arkitektoniske værdier. Som arkitekter skal vi kunne være den afgørende formidlende instans. Men den evne mangler vi ofte. Det er vigtigt, at vi ikke kun laver arkitektur for arkitekter. Vi skal blive bedre til at forklare det, så brugerne og alle andre forstår baggrunden og værdierne bag det, vi laver, som færdiguddannede Nina, 31 år, København, formulerer det. Netop koblingen mellem det faglige og det politiske ansvarlige kan være det allervanskeligste at forklare og formidle: Det kan nogle gange være en udfordring at forklare, så folk ikke bare tror, at det er æstetik. Nej, nej, det er ikke bare æstetik du får et godt rum, en god løsning på dit problem! siger færdiguddannede Johannes, 28 år, København. 8

9 1.4. Trætte af greenwashing med FNs verdensmål Et af undersøgelsens umiddelbart overraskende resultater er, at kun 28 pct. af respondenterne betragter FN s verdensmål som afgørende vigtigt at arbejde med. Det virker decideret paradoksalt i lyset af, hvor samfundsengagerede både respondenter og fokusgruppedeltagere viste sig at være. Paradokset viste sig i fokusgrupperne at have en rent sproglig formidlingsmæssig forklaring: Mange yngre arkitekter er slet og ret trætte af FN-verdensmålenes standardiserede og forsimplede karakter, selv om de intentioner, der ligger under målene faktisk opleves som alt afgørende vigtige. Jeg hader simpelthen de verdensmål. Man kan bruge målene som kommunikationsmiddel. Men de er alt for simple og sort-hvide. Da jeg gik på arkitektskolen, nægtede jeg simpelthen at klikke på, hvilke verdensmål mine projekter relaterede til, siger færdiguddannede Martine, 30 år, København en tilkendegivelse, der gik igen i fokusgrupperne. Samme meldinger kom i forhold til flere andre centrale begreber ikke mindst bæredygtighed. Det er tydeligt, at mange yngre arkitekter har en aversion imod de slogan- og buzzwordprægede formuleringer samtidig med at de er sig pinligt bevidste, at de slidte begreber kan være vigtige at bruge, når man netop skal formidle intentioner og værdier bag arkitektfaglige løsninger: Hvis jeg kan overbevise min bygherre om nogle fornuftige løsninger ved at referere til FN s verdensmål, så må jeg bare bruge dem. Jeg kan ikke se alternativet, siger færdiguddannede Emil, 32 år, København. At arbejde bæredygtigt optager mig rigtig meget. Det er det vigtigste for mig. Men ordet er ekstremt bredt og udefinérbart men det er jo en rejse, vi alle sammen er på, siger Emil. Samme pragmatisme lagde de fleste fokusgruppedeltagere op til: Måske skal vi bare tage FN s verdensmål som det kommunikationsredskab, det er. Værdierne er jo gode nok og vi har brug for formidlingen, siger færdiguddannede Nina, 31 år, København. 9

10 1.5. Ordentlige arbejdsforhold er forudsætningen for at kunne virke som arkitekt De nære forhold på arbejdspladsen arbejdsvilkår, ledelse, arbejdspladskultur, kollegialitet og fagligt fællesskab er kvantitativt den dimension, der vægtes højest af de yngre arkitekter i undersøgelsen. Både for dem der er i arbejde, for de ledige og for de studerende. Hele 90 pct. af respondenterne svarer, at det er afgørende vigtigt at arbejde et sted, der har ordentlige arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter. Når de bliver spurgt til, deres ønsker til arbejdspladsen, er det arbejdskulturen, der fylder. Til gengæld er en prestigefyldt arbejdsplads og en høj løn langt mindre vigtigt. 88 pct. mener at det er afgørende vigtige at arbejde et sted, hvor der er en god arbejdskultur og samarbejdsånd. 81 pct. mener, at det er afgørende vigtigt at have en chef, der er lydhør overfor mine ønsker til mit arbejdsliv. Heroverfor står, at kun 4 pct. mener, at arbejde på en prestigefyldt arbejdsplads er afgørende vigtigt. Hele 54 pct. mener ligefrem, at det er ikke særlig vigtigt. At få en høj løn er kun afgørende vigtig for 18 pct. af respondenterne. Dog placerer 51 pct. udsagnet på næsthøjest vurdering (lidt vigtigt). Dette kan tolkes som, at løn er en faktor, som unge arkitekter er optagede af, det er bare ikke den mest udslagsgivende faktor blandt ønskerne til arkitekternes arbejdsplads. FIGUR 2: Unge arkitekters ønsker til deres arbejdsplads De kvantitative resultater kunne tolkes på den måde, at arbejdsvilkår er vigtigere end den faglige substans for de yngre arkitekter og at de har en udpræget lønmodtagerkultur. Men fokusgruppesamtalerne gjorde det tydeligt, at det er en direkte forkert fortolkning. 10

11 FIGUR 3: De vigtigste udsagn Gennem fokusgrupperne kom det frem, at de yngre arkitekter lægger så stor vægt på arbejdsvilkår af to grunde: For det første anses ordentlige, rimelige og trygge forhold på arbejdspladsen som værende en decideret forudsætning for at kunne virke kreativt og professionelt som arkitekt. De to dimensioner er uadskillelige. For det andet anses arbejdsvilkårene for yngre arkitekter og ikke mindst praktikanter som værende så stort og betændt et problem i arkitektbranchen, at respondenterne har det øverst på deres fagpolitiske dagsorden. Et godt team på arbejdspladsen er det vigtigste. Hvis vi ikke er trygge, kan vi ikke udøve vores fag. Hvis man går rundt og er bange for at blive fyret, kan man ikke udføre et ordentligt stykke arbejde. Det er forudsætningen for vores kreativitet, at der er ordnede forhold, siger Klara, 26 år, studerende, København med formuleringer, som de fleste øvrige deltagere erklærer sig enige i. Hun fortsætter: Men arbejde er ikke hele mit liv. Man skal kunne regne med aftalerne, så man kan lægge arbejdet til side, når man kommer hjem. Og det er ikke, fordi jeg har lyst til at arbejde Det har jeg slet ikke. Men skal kunne regne med aftalerne og planlægge efter dem. Og hvis forholdene og kulturen er god, skal lønnen dybest set bare være decent. 11

12 Den nære relation mellem arbejdspladskultur, ledelse, fællesskab og faglighed formuleres således af Louise, 26 år, Aarhus: Gode relationer bliver til god faglighed. Hvis man er i et miljø, hvor man er glad for sine kolleger, har man også mulighed for at udfordre hinanden og lave gode projekter. Når jeg skal ud på arbejdsplads, er det vigtigt, at arbejdspladsen vil mig ser mig som en hel person og kan være med til at støtte op om de ønsker, jeg har for min udvikling. Jeg trives godt og finder motivation, når jeg lærer nye ting og tilegner mig nye færdigheder at kunne have en dialog med min chef for mig og at have forskellige arbejdsopgaver. Det er overhovedet ikke problematisk for mig at have mange timer i perioder bare der er aftaler, og at man kan regne med det, man aftaler. Det blev gennem fokusgruppesamtalerne helt tydeligt, at de yngre arkitekter betragter arbejdsvilkårene for især praktikanter som arkitektbranchens allerstørste problem. Alle deltagerne havde problematiske beretninger fra venner eller fra egne oplevelser. Der er simpelthen så meget, der ikke fungerer i vores branche lige nu. Ikke mindst forholdene for de unge praktikanter og konkurrencearkitekterne. Det er en sindssygt vigtig kamp og der er nogen, der skal tage den snart, som færdiguddannede Martine, 30 år, København, formulerer det. Jeg har været nødt til at sige nej til steder, der ikke kunne give mig en løn, som jeg kunne leve for. Det er megaærgerligt, at det skal være sådan, siger Louise, 26 år, studerende, Aarhus. 12

13 1.6. Arbejdspladserne lever i nogen grad op til de efterspurgte værdier Det er et forholdsvist positivt billede, der tegner sig, når de unge beskæftigede arkitekter vurderer deres arbejdspladser. De mener generelt, at arbejdspladserne i nogen grad lever op til de værdier, der spørges til i undersøgelsen. Tre forhold skiller sig ud som værdier, respondenterne i høj grad mener, at deres arbejdspladser lever op til, nemlig: et sted der altid er fair og uangribelig i konkurrencen med andre arkitekter. Det mener 93 pct. af de beskæftigede respondenter, at deres arbejdsplads i meget høj grad eller i nogen grad lever op til. et sted, der har ordentlige arbejdsforhold for både medarbejdere og praktikanter. Det mener 88 pct., at deres arbejdsplads i høj meget grad eller i nogen grad lever op til. et sted, hvor der er en god arbejdskultur og samarbejdsånd. Det mener 91 pct., at deres arbejdsplads i meget høj grad eller i nogen grad lever op til. Fokusgruppeinterviewene understøttede disse generelle kvantitative resultater. Mange af deltagerne kunne i vid udstrækning berette, at de oplever at have fornuftige forhold, vilkår og gode relationer på arbejdspladsen: Jeg har været heldig med mine erfaringer med overenskomster og ordentlige forhold. Jeg overvejer i min kommende jobsøgning at lade være med at søge de helt små tegnestuer, fordi jeg tror, de større tegnestuer har mere struktur på tingene, siger nyuddannede Sarah, 30 år, København. Jeg oplever, at jeg kan forfølge mine værdier i en god sammenhæng på arbejdspladsen. Når jeg taler med andre arkitekter, der arbejder andre steder, får jeg ofte helt andre historier. Jeg er heldig at have fundet et sted, der har stor rummelighed og som passer til mine værdier, siger Emil, 32 år, København. 13

14 1.7. Branchen bør i højere grad stå fast på den arkitektfaglige kvalitet De yngre arkitekter er i undersøgelsen blevet spurgt til, hvordan de oplever branchen. De blev præsenteret for seks udtalelser, som de kunne erklære sig helt enige, delvis enige, delvis uenige, helt uenige i. Se figuren nedenfor. Den klare tilkendegivelse fra de unge arkitekter er, at 93 pct. er helt enige eller delvist i, at arkitekter i højere grad bør stå fast på den arkitektfaglige kvalitet over for bygherren. 85 pct. er helt eller delvis enige i, at arkitekter ofte indgår kompromiser for at tjene penge. Så forholdet mellem arkitekt og bygherre skal i højere grad tilgodese de arkitektfaglige kvaliteter, mener de unge arkitekter. De mener også, at der gås på kompromis med bæredygtighed, når der bygges. Til gengæld er deres vurdering, at arkitektstanden kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, og at borgerog brugerhøringer kan bidrage til god arkitektur. FIGUR 4: De unge arkitekters syn på den danske arkitektbranche De, der er i arbejde blandt respondenterne, er lidt mere kompromisøgende. De svarer i lidt højere grad at de er delvist enige i udsagnene end de studerende og ledige. 14

15 1.8. De yngre arkitekters syn på Arkitektens Virke Der er i undersøgelsen ikke blevet spurgt direkte til Arkitektens Virke. Dokumentet blev imidlertid inddraget på fokusgrupperne. Det skete ved, at deltagerne fik tid til at læse det og derefter blev bedt om at markere, hvilke passager, ord og formuleringer de anså som særligt vigtige eller gode, og hvilke de anså som problematiske eller dårlige. Den overordnede konklusion er, at de yngre arkitekter generelt er positive over for Arkitektens Virke, dets intentioner og indhold. Samtidig er der stor begejstring for, at dokumentet taler om arkitektfagets dilemmaer og at der lægges op til en løbende diskussion af dets indhold og formuleringer. Slående var det dog også, at ingen af fokusgruppedeltagerne kendte til Arkitektens Virke på forhånd. Kommunikationen af og diskussionen om dokumentet er tilsyneladende ikke noget, de yngre arkitekter har noteret sig. Trods den generelt positive tilbagemelding på Arkitektens Virke havde de fleste fokusgruppedeltagere ikke overraskende kritiske bemærkninger til flere af dokumentets formuleringer. Den generelle melding var, at dokumentets formuleringer er (for) brede, og at dokumentet godt kunne skærpes. Samtidig var der dog en udbredt erkendelse af, at et sådant værdidokument i sagens natur må være bredt for at kunne favne alle udøverne i en hel branche. Følgende sætninger i Arkitektens Virke blev fremhævet som særligt vigtige (og dermed positivt retningsgivende): Under afsnittet Arkitekturen Min faglighed udspringer af indsigt i arkitekturen: Hvordan sted, rum og helheder spiller sammen. Under afsnittet Samfundet Som ansvarsbevidst MAA stræber jeg efter, at resultaterne af mit arbejde er bæredygtige. Jeg lytter til og inddrager de interessenter, som mit arbejde berører, og som berører mit arbejde. Under afsnittet Integriteten Jeg er opmærksom på [ ] at udsatte kollegers arbejdskraft ikke udbyttes. Jeg arbejder for diversitet, inklusion, lige muligheder og klare retningslinjer. Under afsnittet Kompetencerne Som læringsorienteret MAA udvikler jeg løbende min faglighed. Flere af fokusgruppedeltagerne savnede, at dokumentet ikke bare beskriver at resultaterne af mit arbejde 15

16 skal være bæredygtige, men også arbejdsprocesserne i de virksomheder, der skaber resultaterne: Ved affaldshåndtering, stillingtagen til transport, kødfri frokostordninger, mv. Fokusgruppedeltagerne savnede ligeledes, at Arkitektens Virke inddrager hensynet til den ikke-menneskelige verden som dyr, planter, mv Køn slår ud som eneste baggrundsfaktor På grund af det forholdsvis lave antal respondenter har det ikke været muligt at spore afgørende forskelle på værdier og holdninger i forhold til: a. Om respondenten er studerende, beskæftiget eller ledig b. Om respondenten arbejder i en kommune, en privat virksomhed eller andre steder. Dette kan dog skyldes at det er et relativt begrænset antal respondenter, der gør, at det ikke er muligt at konkludere på disse forskelle. c. Om respondenterne arbejder i en lille eller stor virksomhed. Antallet af respondenter her er også for lille til, at der kan konkluderes på baggrund af undersøgelsen. d. Om man er uddannet fra Det kongelige Akademi eller Aarhus Arkitektskole. Kun køn ser ud til at slå om end svagt ud som baggrundsvariabel. De konklusioner undersøgelsen tegner, markeres stærkere af arkitektfagets yngre kvinder end af de yngre mænd. 16

17 Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34, 1124 København K

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund

Kortlægning af seksuelle krænkelser. Dansk Journalistforbund Kortlægning af seksuelle krænkelser Dansk Journalistforbund Udarbejdet af: Flemming Pedersen og Søren Vejlstrup Grove Marts 2018 KORTLÆGNING AF SEKSUELLE KRÆNKELSER Udarbejdet af: Flemming Pedersen og

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere

INDHOLD. Udført i samarbejde mellem KADK Arkitektskolen Aarhus Designskolen Kolding Aalborg Universitet Forbundet Arkitekter og Designere PRATIKANTUNDERSØGELSEN 2016 INDHOLD 1. Konklusioner i undersøgelsen... 1 2. Om undersøgelsen... 3 3. Studiearbejde og selvstændig virksomhed... 5 4. Praktikstedets geografiske placering... 7 5. Arbejdspladstype...

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv

Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv Side 1 af 9 Sådan skaber vi et bedre og længere seniorarbejdsliv UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET NOVEMBER 2018 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Hvad har betydning for at blive på arbejdsmarkedet efter

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen... 3 2 Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017

Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening. Evaluering 2017 Lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Evaluering 2017 Dansk Psykolog Forening Oktober2017 Indhold Kort Fortalt... 2 Resumé... 3 Tilgang til evaluering af lønforhandling... 5 Metodisk bemærkning til

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT)

NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) NOTAT FASTHOLDELSE AF SENIORMEDARBEJDERE PÅ ARBEJDSMARKEDET RESULTATER FRA SENIORSTIKPRØVEN AF DEN NATIONALE ARBEJDSMILJØ TVÆRSNITSUNDERSØGELSE (NAT) Sannie Thorsen, Katja Løngård og Jakob Bue Bjørner

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Analyse fra LEDERNE FN s verdensmål for bæredygtig udvikling Muligheder, forventninger, fordele og barrierer ud fra et ledelsesperspektiv Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Virksomheders og

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef

Klimamålinger. Anders Jacobsen, HR-Chef Klimamålinger Om DBC DBC (Dansk BiblioteksCenter a/s) leverer ITinfrastruktur og fælles metadata-grundlag til de danske folke- og skolebiblioteker 2 store medarbejdergrupper: Bibliotekarer og IT-folk I

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA

Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA Udsagn fra FOA s medlemmer om demokrati, indflydelse og service i FOA Januar 2005 Analysesektionen. 1 Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Medlemmernes ønske om indflydelse på FOAs arbejde

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X

Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen. x x x X Spørgeskema til deltagere og deres leder Visuel Skriftlig Mundtlig Kvalitativ Kvantitativ På kurset I arbejdssituationen x x x X Metoden - kort fortalt Spørgeskema til deltagere og deres ledere er en skriftligt,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ)

Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) Af Helle Lorenzen, kommunikationsmedarbejder (DJ) 01 07 Nogle tegnestuer tænker i værker. Det gør Aarhus Arkitekterne ikke. De udvikler projekter i tæt samarbejde med kunden. Og den største ros er, når

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2017 Beboernes netværk er en væsentlig resurse ift. samarbejdet med beboerne, og samtidig er der en stor sikkerhed, tryghed og tillid for beboerne i at have en god kontakt

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Uddannelsesspecifikke spørgsmål. Forhistorisk arkæologi

Uddannelsesspecifikke spørgsmål. Forhistorisk arkæologi Uddannelsesspecifikke spørgsmål Forhistorisk arkæologi Arkæologi 1.18 Fordeling af dine jobfunktioner Hvilke af disse jobfunktioner bruger du tid på? 1.18.1 Fordeling af dine jobfunktioner: Hvor megen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens relevans

Fysioterapeutuddannelsens relevans UDARBEJDET DECEMBER 2017 Fysioterapeutuddannelsens relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Antal besvarelser: 1629 Besvarelsesprocent 82% Dato: 29. marts Created by Orbicon A/S Side 1

Antal besvarelser: 1629 Besvarelsesprocent 82% Dato: 29. marts Created by Orbicon A/S Side 1 Halsnæs kommune Kommunen Antal besvarelser: 1629 Besvarelsesprocent 82% Dato: 29. marts 216 Created by Orbicon A/S Side 1 Denne rapport sammenfatter resultaterne af Trivselsundersøgelse 216 Rapporten viser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Bilag 2: Resumé af fokusgruppeinterview med lærere og pædagoger

Bilag 2: Resumé af fokusgruppeinterview med lærere og pædagoger December 2012 Bilag 2: Resumé af fokusgruppeinterview med lærere og pædagoger Baggrund En skolekonsulent fra Pædagogisk Udvikling har i foråret 2012 foretaget ni fokusgruppe interviews af en times varighed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere