2. udkast. Betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. udkast. Betænkning"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ,Erhvervsudvalget ,Erhvervsudvalget L Bilag 9,L 117 A - Bilag 9,L 117 B - Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den [31. marts 2022] 2. udkast (Supplerende ændringsforslag fra erhvervsministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven, søloven, E- handelsloven, CVR-loven og forskellige andre love (Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt styrket grænseoverskridende håndhævelse over for tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v.) [af erhvervsministeren (Simon Kollerup)] 1. Ændringsforslag Erhvervsministeren har stillet 14 ændringsforslag til lovforslaget, herunder om deling af lovforslaget. 2. Indstillinger <> Nye Borgerlige, Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 3. Politiske bemærkninger <Parti/partier> <> <Parti/partier> <> 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af erhversministeren, tiltrådt af <>: a Ændringsforslag om deling af lovforslaget 1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold: A.»Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love (Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn)«omfattende 1, nr. 4 og 6, og 2-10, 16 og 17. B.»Forslag til lov om ændring af selskabsloven, søloven, lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel og forskellige andre love (Styrket grænseoverskridende håndhævelse over for tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v.)«omfattende 1, nr. 1-3 og 5, og 11-15, 16 og 17. [Forslag om deling af lovforslaget] b Ændringsforslag til det under A nævnte forslag Til 1 2) I den under nr. 4 foreslåede affattelse af 139 c ændres i stk. 3»beregningen i stk. 2«til:»beregningen af store kapitalselskaber efter stk. 2«. Journalnummer DokumentId

2 2 Til 2 3) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 18 a, ændres i stk. 3»beregningen i stk. 2«til:»beregningen af store virksomheder efter stk. 2«. 4) I den under nr. 1 foreslåede 18 a, stk. 5, ændres»det øverste henholdsvis ledelsesorgan«til:»henholdsvis det øverste og det centrale ledelsesorgan«. [Fejlrettelse] Til 5 5) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 198 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder omfattet af 79 a, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille køn i ledelsen, der følger af 79 a. Indberetningerne ««[Krav til finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder om indberetninger til Finanstilsynet om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen] Til 7 6) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 97 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Investeringsforeninger og SIKAV er omfattet af 58, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille køn i ledelsen, der følger af 58. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet i elektronisk form.««[krav til investeringsforeninger og SIKAV er om indberetninger til Finanstilsynet om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen] 7) Som nyt nr. 1 indsættes: Til 9»01. I 3, stk. 3, ændres» 28, stk. 1 og 9,«til:» 28, stk. 1 og 10,«.«Nr. 1-2 bliver herefter nr. 2-3 [Konsekvensændring] 8) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 131 indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af 28, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille køn i ledelsen, der følger af 28. Forvalteren skal for hver af de fonde, som forvalteren er ansvarlig for, jf. 28, stk. 2, foretage tilsvarende årlige indberetninger. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet ««[Krav til forvaltere af alternative investeringsfonde om indberetninger til Finanstilsynet om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen] Til 10 9) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. I 159 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder omfattet af 71, stk. 1, skal årligt foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af 71. Indberetningerne skal ske i overensstemmelse med skemaer og vejledninger udfærdiget af Finanstilsynet og skal indsendes til Finanstilsynet ««[Krav til fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder om indberetninger til Finanstilsynet om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen] Til 16 10) Paragraffen affattes således:» 16 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Ved den første indberetning efter den 1. januar 2023 skal en virksomhed i oversigten efter årsregnskabslovens 99 b, som affattet ved 4, nr. 1, medtage oplysninger for det pågældende regnskabsår. Ved indberetning for følgende regnskabsår skal i oversigten medtages oplysninger for de foregående regnskabsår, indtil oversigten opfylder kravene i 99 b, som affattet ved 4, nr. 1.«Til 17 11) Paragraffen affattes således:» 17 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.

3 3 Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.«c Ændringsforslag til det under B nævnte forslag 12) Nr. 2 affattes således: Til 11»2. 12, stk. 4, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»med undtagelse af 10, stk. 3, 15, stk. 3, 2. pkt., og stk. 4, 22-27, 39, stk. 1-3, a, 46 b, stk. 2 og 3, og 46 e, finder bestemmelserne i kapitlerne 2 og 2 b-2 d med de fornødne lempelser tilsvarende anvendelse ved registrering i fartøjsfortegnelsen. Kapitel 2 a finder ikke anvendelse ved registrering i fartøjsfortegnelsen.««[lovteknisk korrektion] Til 16 13) Paragraffen affattes således:» 16 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2022, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 11, nr. 2, 4-9, og 15, nr Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.«til 17 14) Paragraffen affattes således:» 17 Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk og kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter. Stk kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.«[... ] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Det foreslås, at forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven, søloven, E-handelsloven, CVR-loven og forskellige andre love (Skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt styrket grænseoverskridende håndhævelse overfor tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v.) (L 117) deles i to lovforslag. Den ene del (A) omfatter lovforslagets bestemmelser om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn, mens den anden del (B) omfatter de øvrige forslag. Til nr. 2 Der er tale om en lovteknisk ændring. Ændringsforslaget præciserer, at henvisningen til stk. 2 i forhold til beregningen alene vedrører beregningen af størrelsen af et kapitalselskab. Der foretages ikke nogen materiel ændring. Til nr. 3 Der er tale om en lovteknisk ændring. Ændringsforslaget præciserer, at henvisningen til stk. 2 i forhold til beregningen alene vedrører beregningen af størrelsen af en virksomhed. Der foretages ikke nogen materiel ændring. Til nr. 4 Der er tale om en fejlrettelse. Lovteksten skal henvise til henholdsvis det øverste og det centrale ledelsesorgan, men ved en fejl manglede ordet»centrale«. Det rettes op med ændringsforslaget. Der foretages ikke nogen materiel ændring. Til nr. 5 Den gældende 198 i lov om finansiel virksomhed fastsætter, at finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med skemaer og vejledninger hertil udfærdiget af Finanstilsynet. Indberetningerne skal indsendes til Finanstilsynet Det foreslås, at der i 198 indsættes et nyt stk. 3, der

4 4 politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen i 79 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det følger af den foreslåede bestemmelse i 198, stk. 3, 1. pkt., at finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder omfattet af 79 a, stk. 1, årligt skal foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille køn i ledelsen, der følger af 79 a. for virksomheder, der i medfør af forslaget til 79 a, stk. 1, omfattes af anvendelsesområdet for forpligtelserne til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder omfattes kun af den foreslåede indberetningspligt, hvis virksomheden har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår. måltal m.v. De pågældende virksomheder vil årligt skulle indberette oplysningerne til Finanstilsynet i forlængelse af årsregnskabets afslutning. Det foreslås i 198, stk. 3, 2. pkt., at indberetningerne Med forslaget angives det påkrævede format for indberetningerne. Til nr. 6 Den gældende 97 i lov om investeringsforeninger m.v. fastsætter, at danske UCITS skal foretage regelmæssige regnskabsindberetninger til Finanstilsynet i overensstemmelse med skemaer og vejledninger hertil udfærdiget af Finanstilsynet. Indberetninger skal sendes til Finanstilsynet i elektronisk form. Det foreslås, at der i 97 indsættes et nyt stk. 3, der politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen i 58 i lov om investeringsforeninger m.v. Det følger af den foreslåede bestemmelse i 97, stk. 3, 1. pkt., at investeringsforeninger og SIKAV er omfattet af 58, stk. 1, årligt skal foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille køn i ledelsen, der følger af 58. for investeringsforeninger og SIKAV er, der i medfør af 58, stk. 1, omfattes af anvendelsesområdet for Investeringsforeninger og SIKAV er omfattes kun af den foreslåede indberetningspligt, hvis værdien af foreningens eller SIKAV ens aktiver er mindst 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår. måltal m.v. De pågældende virksomheder vil årligt skulle indberette oplysningerne til Finanstilsynet i forlængelse af årsregnskabets afslutning. Det foreslås i 97, stk. 3, 2. pkt., at indberetningerne Med den foreslåede bestemmelse angives det påkrævede format for indberetningerne. Til nr. 7 Der er tale om en konsekvensændring. Med ændringsforslaget ændres en henvisning i 3, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., som nødvendiggøres af nyaffattelsen i L 117 af lovens 28. Forslaget indebærer ingen materielle ændringer. Til nr. 8

5 5 Den gældende 131 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) fastsætter nærmere regler for forvalteres aflæggelse af årsrapporter og bemyndiger bl.a. Finanstilsynet til at fastsætte regler for indberetninger af regnskabsoplysninger. Det foreslås, at der i 131 indsættes et nyt stk. 7, der politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen i 28 i FAIF-loven. Det følger af den foreslåede bestemmelse i 131, stk. 7, 1. pkt., at forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af 28, stk. 1, årligt skal foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille køn i ledelsen, der følger af 28. for forvaltere af alternative investeringsfonde, der i medfør af 28, stk. 1, omfattes af anvendelsesområdet for for underrepræsenterede køn i ledelsen. Forvaltere af alternative investeringsfonde omfattes kun af den foreslåede indberetningspligt, hvis forvalteren har registreret hjemsted i Danmark og har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår. måltal m.v. De pågældende forvaltere vil årligt skulle indberette oplysningerne til Finanstilsynet i forlængelse af årsregnskabets afslutning. Det foreslås i 131, stk. 7, 2. pkt., at forvalteren for hver af de fonde, som forvalteren er ansvarlig for, jf. 28, stk. 2, skal foretage tilsvarende regelmæssige indberetninger. Bestemmelsen sikrer, at forvaltere også forpligtes til at indberette oplysninger på vegne af de alternative investeringsfonde, som de er ansvarlige for, og som også er forpligtet til at opstille måltal og udarbejde politikker, jf. 28, stk. 2, i FAIF-loven. Det foreslås i 131, stk. 7, 3. pkt., at indberetningerne Med den foreslåede bestemmelse angives det påkrævede format for indberetningerne. Til nr. 9 Den gældende 159 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og aktiviteter (fondsmæglerloven) fastsætter, at Finanstilsynet kan kræve, at fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder skal foretage regelmæssige indberetninger af regnskabsdata på skemaer, der er udformet af Finanstilsynet. Det foreslås, at der i 159 indsættes et nyt stk. 2, der politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen i 71 i fondsmæglerloven. Det følger af den foreslåede bestemmelse i 159, stk. 2, 1. pkt., at fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder omfattet af 71, stk. 1, årligt skal foretage indberetninger til Finanstilsynet om oplysninger relateret til de forpligtelser til at opstille måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn i ledelsen, der følger af 71. for fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder, der i medfør af 71, stk. 1, omfattes af anvendelsesområdet for forpligtelserne til at opstille måltal og udarbejde politikker for underrepræsenterede køn i ledelsen. Fondsmæglerselskaber og fondsmæglerholdingvirksomheder omfattes kun af den foreslåede indberetningspligt, hvis virksomheden har finansielle instrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår.

6 6 måltal m.v. De pågældende virksomheder vil årligt skulle indberette oplysningerne til Finanstilsynet i forlængelse af årsregnskabets afslutning. Det foreslås i 159, stk. 2, 2. pkt., at indberetningerne Med den foreslåede bestemmelse angives det påkrævede format for indberetningerne. Til nr. 10 en ændring af lovforslagets 16. Lovforslagets bestemmelser om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn indgår i det under A nævnte forslag. Ifølge ændringsforslaget træder lovforslagets bestemmelser om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i kraft den 1. januar 2023, og 4 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Ved den første indberetning efter den 1. januar 2023 skal en virksomhed i oversigten efter årsregnskabslovens 99 b, som affattet ved 4, nr. 1, medtage oplysninger for det pågældende regnskabsår. Ved indberetning for følgende regnskabsår skal i oversigten medtages oplysninger for de foregående regnskabsår, indtil oversigten opfylder kravene i 99 b, som affattet ved 4, nr. 1. Der er tale om en lovteknisk ændring. Til nr. 11 en ændring af lovforslagets territorialbestemmelse i 17. Lovforslagets bestemmelser om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn indgår i det under A nævnte forslag. Ifølge ændringsforslaget gælder loven som udgangspunkt ikke for Færøerne og Grønland, men 1-10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Der er mulighed for, at loven kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter. Det fremgår endvidere, at 5-10 ved kongelig anordning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Der er ligeledes mulighed for, at loven kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter. Der er tale om en lovteknisk ændring. Til nr. 12 Der er tale om en lovteknisk ændring. Med lovforslagets 11, nr. 2, foreslås det, at sølovens 12, stk. 4, 1. pkt., nyaffattes. Nyaffattelsen indeholder imidlertid to punktummer. Det foreslås på den baggrund at affatte lovforslagets 11, nr. 2, på ny med henblik på at ophæve 12, stk. 4, 1. pkt., og i stedet indsætte to punktummer. Der foretages ikke nogen materiel ændring. Nyaffattelsen foreslås alene med henblik på lovteknisk korrektion. Til nr. 13 en ændring af lovforslagets 16 vedr. ikrafttræden. Bestemmelserne om styrket grænseoverskridende håndhævelse over for tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v. udskilles i det under B nævnte forslag. Denne del skal træde i kraft den 1. juli Dog fastsætter erhvervsministeren tidspunktet for ikrafttrædelsen af 11, nr. 2, 4-9, og 15, nr Ministeren kan fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter Der er tale om en lovteknisk ændring. Til nr. 14 en ændring af lovforslagets territorialbestemmelse i 17. Bestemmelserne om styrket grænseoverskridende håndhævelse over for tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v. udskilles i det under B nævnte forslag. Ifølge ændringsforslaget gælder loven som udgangspunkt ikke for Færøerne og Grønland. Lovforslagets 1 og kan dog ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Der er mulighed for, at loven kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter. Lovforslagets 14 kan endvidere ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger. Der er ligeledes mulighed for, at loven kan sættes i kraft på forskellige tidspunkter. Der er tale om en lovteknisk ændring. 5. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 9. februar 2022 og var til 1. behandling den 22. februar Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i [ ] møder. Høringssvar Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervsministeren sendte den 22. december 2021 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del bilag 120. Den 9. februar 2022 sendte erhvervsministeren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget. Den 21. februar 2022 sendte erhvervsministeren et justeret høringsnotat til udvalget. Bilag Under udvalgsarbejdet er der omdelt [ 9 ] bilag på lovforslaget. Skriftlige henvendelser Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse om lovforslaget.

7 7 Spørgsmål Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 21 spørgsmål til erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret. Birgitte Vind (S) Christian Rabjerg Madsen (S) Camilla Fabricius (S) Thomas Jensen (S) Anders Kronborg (S) Kasper Roug (S) nfmd. Malte Larsen (S) Orla Hav (S) Rasmus Stoklund (S) Lisbeth Bech-Nielsen (SF) Ina Strøjer-Schmidt (SF) Katrine Robsøe (RV) Samira Nawa (RV) Victoria Velasquez (EL) Rune Lund (EL) Uffe Elbæk (FG) Torsten Schack Pedersen (V) Kenneth Mikkelsen (V) Anni Matthiesen (V) fmd. Anne Honoré Østergaard (V) Maja Torp (V) Heidi Bank (V) Marie Bjerre (V) Hans Kristian Skibby (UFG) Mette Hjermind Dencker (DF) Mona Juul (KF) Niels Flemming Hansen (KF) Birgitte Bergman (KF) Alex Vanopslagh (LA) Nye Borgerlige, Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Socialdemokratiet (S) 49 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 39 Socialistisk Folkeparti (SF) 15 Radikale Venstre (RV) 14 Enhedslisten (EL) 13 Det Konservative Folkeparti (KF) 13 Dansk Folkeparti (DF) 10 Nye Borgerlige (NB) 4 Liberal Alliance (LA) 3 Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti (FG) 3 Alternativet (ALT) 1 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 10

2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning.

2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning. 2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed 2017/1 BTL 176 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2018 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling 2016/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2018/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. april Betænkning. over

2018/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. april Betænkning. over 2018/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. april 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2018/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november Betænkning.

2018/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november Betænkning. 2018/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 13. november 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Erhvervsudvalget L 122 Bilag 7, L 123 Bilag 7 Offentligt

Erhvervsudvalget L 122 Bilag 7, L 123 Bilag 7 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 122 Bilag 7, L 123 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 122 og L 123 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. april 2009 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [23. april 2015] Udkast. til. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [23. april 2015] Udkast. til. Betænkning. over Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [23. april 2015] Udkast

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013. Til lovforslag nr. L 152 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012.

2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012. 2011/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 1. marts 2012 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 100 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 19. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)]

2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli Betænkning. over. [af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen)] 2012/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. februar Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. februar Betænkning. over Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 OMTRYK (Ændret bemærkninger til ændringsforslag nr. 33)

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 OMTRYK (Ændret bemærkninger til ændringsforslag nr. 33) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 OMTRYK (Ændret bemærkninger til ændringsforslag nr. 33) Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. februar Betænkning.

2013/1 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. februar Betænkning. 2013/1 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 145 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april Betænkning. over

2010/1 BTL 145 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april Betænkning. over 2010/1 BTL 145 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 204 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. april 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

2013/1 BTL 3 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren Martin Lidegaard]

2013/1 BTL 3 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren Martin Lidegaard] 2013/1 BTL 3 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 21. november 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 139 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 139 Folketinget Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj Betænkning. over Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 175 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013.

2012/1 BTL 175 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013. 2012/1 BTL 175 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 2. maj 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love Til lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Det Politisk-Økonomiske Udvalg den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning.

2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november Betænkning. 2012/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber By- og Boligudvalget 2012-13 L 191 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. maj 2013 2. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2012

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2012 Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 17. november 2011 Betænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2012 [af finansministeren (Bjarne Corydon)] 1.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 26. januar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af opbindingsperiode

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder Til lovforslag nr. L 148 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 27. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder [af

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 73 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. december 2014.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 73 Folketinget Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. december 2014. Til lovforslag nr. L 73 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2011-12 L 194 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra LA) Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om socialtilsyn

Betænkning. I. Forslag til lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 og L 206 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 23. maj 2013 Betænkning over I. Forslag til lov om socialtilsyn II. Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 16. maj Betænkning. over

Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 16. maj Betænkning. over Til lovforslag nr. L 147 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over Retsudvalget L 166 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 166 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler

4. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler Retsudvalget 2010-11 L 137 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 4. udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Danske Spil A/S

Betænkning. Forslag til lov om Danske Spil A/S 2009/1 BTL 191 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om Danske Spil A/S [af

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter

Betænkning. I. Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter Til lovforslag nr. L 109 og L 110 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over I. Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2009/1 BTL 20 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 99 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2016 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november Betænkning. over

Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november Betænkning. over Til lovforslag nr. L 8 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social- og Indenrigsudvalget den 24. november 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde

2. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven 2012/1 BTL 34 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. november 2012 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 12. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

2009/1 BTL 33 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 18. november Betænkning.

2009/1 BTL 33 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 18. november Betænkning. 2009/1 BTL 33 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 18. november 2009 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

4. udkast. Betænkning

4. udkast. Betænkning Retsudvalget 2017-18 L 31 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Retsudvalget den XX. december 2017 4. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v.

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om elektroniske cigaretter m.v. [af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 1. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 1. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 1. marts 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Udkast. Tillægsbetænkning

Udkast. Tillægsbetænkning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 L 81 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 81 Folketinget 2011-12 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 20. marts 2012 Udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2018-19 L 145 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2019 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ophævelse

Læs mere