Prodekan for uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prodekan for uddannelse"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Prodekan for uddannelse Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Juni 2022

2 Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Karen Blixens Plads 16, 2300 København S Prodekan for uddannelse, Det Juridiske Fakultet Dekanen for Det Juridiske Fakultet Ansættelsen sker på åremålsvilkår for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Prodekanen ansættes i henhold til aftale mellem Skatteministeriet og AC, hvor det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, hvortil der efter nærmere aftale kommer åremålstillæg, kvalifikationstillæg, eventuel resultatløn. Endelige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter forhandling. Pensionsbidraget udgør 17,1 %. Såfremt den kommende prodekan er lektor på ansættelsestidspunktet, er der mulighed for såfremt den pågældende ønsker det at overgå til et professorat forudsat et positivt udfald af professorbedømmelsen, jf. Københavns Universitets regler herom. Spørgsmål kan eventuelt rettes til Jacob Graff Nielsen. Tiltrædelse: 1. september 2022 Yderligere oplysninger Kontakt gerne: Dekan Jacob Graff Nielsen Telefon: / Lars Muusmann, MUUSMANN A/S Telefon: Se Københavns Universitets og Det Juridiske Fakultets hjemmesider og Ansøgningsfrist Fredag den 17. juni 2022 Søg stillingen på Ansøgningen skal vedlægges et CV og en publikationsliste. Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes afvigelser herfra. 1. samtaler: fredag den 24. juni 2022 Test: mandag den 27. juni samtaler: torsdag den 30. juni

3 Kort om Det Juridiske Fakultet Det Juridiske Fakultet har en enestående historik med stærke traditioner som en del af Københavns Universitet og som fagligt samlingspunkt for forskere, undervisere og studerende gennem mere end 500 år. Fakultetet har Danmarks største og mest mangfoldige universitetsmiljø inden for det juridiske område, der orienterer sig både nationalt og internationalt. Fakultetet er en attraktiv arbejdsplads, hvor der er mulighed for at skabe forandringer og nye resultater. De studerende tilbydes forskningsintegreret undervisning, der uddanner dem til et bredt og alsidigt arbejdsmarked. Fakultetet er uddannelsessted for ca studerende, og hvert år uddannes flere end 600 juridiske kandidater. Kandidaterne er meget efterspurgte ca. 95 pct. får beskæftigelse inden for et år. Indsatsen for at forbedre uddannelsen af fremtidens jurister er vedholdende. Der er stort fokus på udviklingen af det levende fakultet med nye spændende lærings og studiemiljøer. Et inspirerende og inddragende universitetsmiljø bidrager til, at de studerende oplever forskningsbaseret undervisning med kontakt til virkeligheden i et unikt studiemiljø og opnår internationale kompetencer. Kandidaterne får færdigheder i at analysere og bidrage med kernefaglige, tværdisciplinære og problemorienterede kompetencer på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked i ind- og udland. Trivsel og gode balancer mellem arbejdsliv/studieliv og fritid blandt både medarbejdere og studerende er et højt prioriteret fokusområde for fakultetets ledelse. Fakultetet beskæftiger ca. 115 forskere fordelt på 10 forskningscentre, 60 ph.d.-studerende, 75 administrative medarbejdere og 400 eksterne undervisere. I fakultetets forskning vægtes en aktiv og opsøgende dialog med omverdenen højt. Forskerne stiller deres viden til rådighed bl.a. gennem et stort antal konferencer og seminarer samt samarbejder med universiteter og andre vidensinstitutioner, offentlige og private forskningsfonde, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder. Det Juridiske Fakultet arbejder for at skabe større viden om national og international ret. Den klassiske juridiske forskning fokuserer på studiet af dansk ret. I takt med globaliseringen beskæftiger forskningen sig i stigende grad også med international ret, f.eks. EU-retten, menneskerettigheder og folkeretten. Samtidig vokser fakultetets deltagelse i tværdisciplinært samarbejde med andre fagområder inden for både samfundsvidenskab, humaniora, natur- og sundhedsvidenskab. Fakultetet er lykkedes med at skabe balance og stærke relationer mellem den juridiske grundforskning og praksisnær forskning til gavn for uddannelsen og undervisningen. Der er ligeledes skabt en øget intern sammenhængskraft, hvor eventuelle meningsforskelle har resulteret i konstruktive og resultatorienterede løsninger. Fællesskab præger den faglige og administrative kultur. Udviklingen af fakultetet sker i overensstemmelse med målene i universitetets og fakultetets strategier. Særligt arbejdet med digitalisering, fokus på rekruttering og fastholdelse af danske og udenlandske forskere, øget ligestilling og fokus på bæredygtighed og internationalisering udgør betydende indsatser. De allerede opnåede, gode resultater har fundament i en engageret og veldrevet organisation, dedikerede medarbejdere og en professionel administration. 3

4 Igennem de sidste år har fakultetet opbygget en stærk position med tiltrækning af ekstern finansiering fra både private og offentlige - primært danske - finansieringskilder samt fra EU. I de senere år har der ligeledes været fokus på at øge indtægterne fra efter- og videreuddannelsesområdet. Strategi og pejlemærker Det Juridiske Fakultet bidrager til velfærdssamfundet. Aktuelle tendenser og problemstillinger er omdrejningspunkter for forskning og uddannelse. Fakultetet er en nyskabende og åben organisation, som opsøger og inviterer til inspiration udefra. De studerende og aftagernes ønsker til kvaliteten i forskning og undervisning forsøges imødekommet inden for de givne rammer. Fakultetets strategi , Jura til fremtiden, udfolder og bidrager til at eksekvere Københavns Universitets samlede strategi Talent og Samarbejde. De overordnede målsætninger for fakultetet er at bidrage aktivt til samfundets udvikling og at udforske, udfordre og bidrage til udvikling af det retlige fundament for fremtidens danske og internationale samfund. Fire pejlemærker udstikker retningen for fakultetets strategiske fokus: Vi identificerer og løser udfordringer i samfundet Vi skaber de nødvendige forbindelser mellem juraen, den digitale udvikling samt klima og bæredygtighed Vi udvikler innovative og inspirerende forsknings- og uddannelsesmiljøer Vi dyrker synergierne mellem forskning og uddannelse Det Juridiske Fakultet arbejder målrettet for at styrke nytænkning gennem stærke fællesskaber og samspil mellem forskning og uddannelse og med øget inddragelse af de studerende. De studerendes bidrag til de videnskabelige medarbejderes arbejde skal motivere til innovation i forskningen. Fakultetets strategi kan læses her. Fakultetet står over for at udvikle bidrag til Københavns Universitets kommende strategi i løbet af det næste år. Ledelse og organisation Fakultetets øverste leder er dekanen, som prodekanerne og fakultetsdirektøren refererer til. Det Juridiske Fakultet er organiseret i hovedområderne administration, uddannelse og forskning. De tre områder ledes med reference til dekanen af henholdsvis fakultetsdirektøren, prodekanen for uddannelse og prodekanen for forskning, der også varetager funktionen som ph.d.-skoleleder. Sammen med dekanen udgør prodekanerne og direktøren direktionen på Det Juridiske Fakultet. Fakultetets administration og økonomistyring er stærk og velfungerende og understøtter effektivt ledelse, forskning og undervisning. Prodekanen for uddannelse har et tæt samarbejde med administrationen. Fakultetet har en række råd, nævn og udvalg, der er sammensat af videnskabelige medarbejdere, administrativt personale, studerende og repræsentanter for fakultetets aftagere. Disse organer 4

5 indgår i den samlede beslutningsstruktur og udgør de væsentlige samarbejdspartnere for prodekanen og den øvrige direktion. Organisationsdiagram for fakultetet: Prodekanens opgaveportefølje Prodekanen for uddannelse er medlem af fakultetets øverste ledelse direktionen - og refererer til dekanen. Som del af ledelsen skal prodekanen medvirke til at sikre Det Juridiske Fakultetets position som en national og international førende institution inden for juridisk forskning og uddannelse, og prodekanen skal bidrage til at udvikle og implementere universitetets og fakultetets mål og strategier med fokus på uddannelserne. Prodekanen skal sammen med den øvrige direktion fungere som en aktiv og professionel leder i videreudviklingen af fakultetet som en åben og dynamisk organisation, der inviterer til dialog med det omgivende samfund i samarbejde med resten af Københavns Universitet. Strategisk ledelse og effektiv drift af fakultetets uddannelser, herunder implementering af fakultetsstrategien og udvikling af nye reformer og tiltag, vil være det centrale ansvarsområde for prodekanen for uddannelse. Prodekanen for uddannelse indgår i fakultetets uddannelsesledelse, der ud over prodekanen udgøres af studielederne, faggrupper for henholdsvis bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen, uddannelsesledere for henholdsvis cand.soc i jura, masteruddannelse i konfliktløsning og diplomuddannelse i kriminologi. Som ansvarlig for fakultetets uddannelser har prodekanen ansvaret for udvikling og drift af fakultetets uddannelser i tæt samarbejde med den øvrige uddannelsesledelse, studienævn, studielederne, uddannelsesadministrationen og de studerende. Udvikling og styrkelse af 5

6 organiseringen og samarbejdet mellem fagledere/fagansvarlige, studienævn, studielederne, studenterorganisationer, aftagere og administration er en væsentlig opgave for prodekanen. Den kommende prodekan får til opgave at skabe udvikling af fakultetets forskningsbaserede uddannelser. Uddannelserne skal til stadighed være baseret på den nyeste viden inden for uddannelsesforskning og skal sikre, at dimittender står stærkt i konkurrencen om ansættelse såvel nationalt som internationalt. Fakultetet har et klart perspektiv om at styrke de studerendes møde med forskningen, ligesom forskningens aftryk på undervisningen skal øges. Derfor skal prodekanen for uddannelse kunne anlægge et tydeligt tværgående perspektiv på opgaveløsningen, så forskning og uddannelse ses som hinandens forudsætninger. Det gælder navnlig i forhold til at udvikle uddannelsernes indhold i forhold til digitalisering og bæredygtighed i overensstemmelse med fakultetets strategi. Studienævnet har iværksat et nyt projekt om udvikling af pædagogik og didaktik på fakultetet og i tilknytning hertil en undersøgelse og vurdering af, om uddannelsernes indhold matcher fremtidens kompetencebehov. Prodekanen skal på det strategiske niveau være en drivkraft i forhold til at sikre, at fremtidens jurist får de bedst mulige forudsætninger for at lykkes i deres karriere. Dette forudsætter bl.a., at prodekanen har fokus på optimal læring og pædagogisk/didaktisk kompetenceudvikling af fakultetets undervisere. Fakultetet har besluttet en ambitiøs plan for udvikling af efter- og videreuddannelsesområdet (EVU). Mulighederne for at skabe udvikling gennem åbne kurser (digitale og fysiske), on-demand online kurser, skræddersyede virksomhedsforløb, sommerskole og betalingskonferencer er testet i et pilotprojekt, og der er udviklet kompetencer og et administrativt setup som grundlag for at realisere vækstplanen. Det er en væsentlig opgave for prodekanen for uddannelse at sikre, at potentialerne på EVU-området udnyttes. Prodekanen skal også på det strategiske niveau bidrage til at udvikle og styrke studiemiljøet. Trivsel, fællesskab og inspirerende undervisning går hånd i hånd i forhold til, at de studerende får størst muligt udbytte fagligt og socialt af deres studietid. Der er også muligheder for at styrke studiemiljøet ved at opdyrke og realisere studiemiljøsynergier med universitetets øvrige fakulteter. Forbedring af de studerendes trivsel på studiet står meget højt på fakultetets dagsorden. En netop afsluttet trivselsmåling viser, at der er betydelige trivselsudfordringer, som fakultetet ønsker at arbejde intensivt med. Der er udarbejdet handlingsplan for trivsel, som alle ønsker skal prioriteres og gives stor opmærksomhed. Det er ligeledes en væsentlig opgave for prodekanen at styrke og udvikle relevante uddannelsesmæssige relationer på tværs af fakultetets fagområder og til andre fakulteter på Københavns Universitet, til andre universiteter samt til ph.d.-uddannelsen. Prodekanen skal tillige udvikle uddannelsesrelationer til og samarbejder med omverdenen, såvel nationalt som internationalt, gennem f.eks. indgåelse af strategiske partnerskaber med klare uddannelsesmæssige målsætninger til fordel for studerende og aftagere. Prodekanen for uddannelse skal repræsentere fakultetet i relevante sammenhænge inden for og uden for Københavns Universitet og bidrage til den konkrete og praktiske implementering af strategier og planer inden for sine ansvarsområder. Prodekanen har en række samarbejder med fakultetets administration. Der er etableret en solid og velfungerende supportstruktur omkring prodekanens mere ressourcekrævende administrative funktioner. 6

7 Prodekanens opgaver og ansvarsopgaver i øvrigt aftales nærmere med dekanen. Den nye prodekans primære funktion er forbundet med strategisk ledelse af fakultetets uddannelser, men det er en forudsætning, at prodekanen ønsker at bevare en vis tilknytning til forskning og undervisning. Personlige og ledelsesmæssige kompetencer Den kommende prodekan for uddannelse skal som minimum have en ph.d.-grad eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer, være en meriteret forsker på mindst lektorniveau og have undervisningserfaring. Prodekanen skal have indsigt i bachelor- og kandidatuddannelser og også gerne efter- og videreuddannelsesområdet. Prodekanen skal være en engageret og inspirerende leder og drivkraft i arbejdet med at udvikle indholdet i fakultetets uddannelser, så de marcher til fremtidens kompetencebehov. Det gælder i forhold til at styrke integrationen mellem forskningen og uddannelserne og mere specifikt i forhold til at sikre, at temaerne digitalisering, klima og bæredygtighed styrkes i uddannelsesforløbene. Prodekanen skal have indsigt i og visioner for udvikling af pædagogik og didaktik i fakultetets uddannelser og gerne indsigt i ny forskning på området. Det er vigtigt, at den kommende prodekan har interesse for økonomisk ledelse på et overordnet niveau, og det er en fordel at have erfaring med budget- og bevillingsfunktioner samt interesse for universitets- og uddannelsespolitik. Forståelse for og gerne erfaring med udvikling af EVU-området på et forretningsmæssigt sundt grundlag vil være en fordel. Prodekanen skal have relevant erfaring med ledelse, udvikling og organisering af undervisningsmiljøer samt forandringsledelse. Forståelse for og erfaring med samarbejde med studienævn, studieledere og faggrupper vil være en fordel, hvilket også gælder samarbejde med studerende samt studenterorganisationer. Det er væsentligt, at prodekanen har erfaring med og visioner for samtænkning af et godt studiemiljø med god læring baseret på tætte studiefællesskaber. Fakultetet er i markant grad udfordret i forhold til at sikre god trivsel for de studerende. Prodekanen for uddannelse skal derfor have stor interesse for sammen med ledere, medarbejdere og i særlig grad de studerende - målrettet at iværksætte initiativer til forbedring af de studerendes trivsel. Prodekanen skal være en drivende kraft i dette arbejde. Prodekanen skal have indsigt i og god forståelse for universitetets samspil med omverdenen på især uddannelsesområdet. Det forudsætter, at prodekanen både repræsenterer en tydelig indsigt i fakultetets diversitet og er åben og lyttende i forhold til omverdens herunder Aftagerpanelets krav og forventninger til fremtidens jurister. Som person skal prodekanen være resultatorienteret, handlekraftig og i stand til at motivere og skabe følgeskab om beslutninger, udvikling og tværorganisatorske resultater i et velfungerende samarbejdsmiljø. Den nye prodekan skal således være samarbejdsorienteret, involverende og anerkendende i sin ledelsesstil og medvirke til, at relationerne i fakultetets ledelse og blandt medarbejdere og studerende præges af et åben, tillidsfuldt og konstruktivt med- og modspil. 7

8 Prodekanen skal være åben og motiveret for, at forandringstiltag af forskellig karakter kan være relevante at tage fat på i den kommende tid. Det kan f.eks. være forandringer af mere strukturel karakter som følge af ændringer på campus eller behov for at revurdere fakultetets organiseringsstruktur (centre, faggrupper og lignende). Prodekanen skal have gode kommunikationsevner og beherske dansk, norsk eller svensk i skrift og tale, ligesom engelsk skal beherskes på højt akademisk niveau. I forbindelse med rekrutteringen vil det blive prioriteret, at den nye prodekan komplementerer direktionens kompetencer og profiler for at understøtte diversitet og et fortsat godt og velfungerende samarbejde i direktionen. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos MUUSMANN. 8

PRODEKAN FOR UDDANNELSE DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. København september Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

PRODEKAN FOR UDDANNELSE DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. København september Job- og personprofil. gør god ledelse bedre København september 2018 Job- og personprofil PRODEKAN FOR UDDANNELSE DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER:

Læs mere

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI

københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI københavns universitet det juridiske fakultet JURA TIL FREMTIDEN STRATEGI 2018-2023 VISION Det Juridiske Fakultet bidrager aktivt til samfundets udvikling. Vi udforsker, udfordrer og udvikler det ret lige

Læs mere

SCIENCE - Det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

SCIENCE - Det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet Stillings- og personprofil Dekan SCIENCE - Det Naturog Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Juni 2019 Opdragsgiver Københavns Universitet Adresse Nørregade 10 1165 København K Telefon: 35

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Juridiske Fakultet Afrapporteringsår 2018 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse Der er

Læs mere

Stillings- og personprofil. IT-chef. Hovedstadens Beredskab

Stillings- og personprofil. IT-chef. Hovedstadens Beredskab Stillings- og personprofil IT-chef Hovedstadens Beredskab Februar 2018 Opdragsgiver Hovedstadens Beredskab Adresse Bag Rådhuset 3 1550 København V www.hbr.dk Stilling IT-chef Refererer til Direktøren Ansættelsesforhold

Læs mere

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET

GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET GOD INSTITUT- LEDELSE PÅ AALBORG UNIVERSITET Institutlederen er instituttets øverste leder, hvis vigtigste opgave er at udøve et tydeligt og inspirerende lederskab, der sikrer og videreudvikler den højeste

Læs mere

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, samfundet fremad. Profil Roskilde Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Universitet Vi tænker fremad RUC

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017

Pejlemærker for KU frem mod Revideret version 3. januar 2017 1 Pejlemærker for KU frem mod 2029 Revideret version 3. januar 2017 Understøttelse 2 3 Formål med pejlemærkerne for KU frem mod 2029 Drøftelserne om pejlemærkerne for KU frem mod 2029 har fungeret som

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

VICEDIREKTØR SOCIALSTYRELSEN. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre TLF CVR-NUMMER:

VICEDIREKTØR SOCIALSTYRELSEN. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre TLF CVR-NUMMER: København juni 2018 Job- og personprofil VICEDIREKTØR SOCIALSTYRELSEN GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 JYSKE BANK REGNR. 5011 KONTONR.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL

GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL GULDBORGSUND KOMMUNE CENTERCHEF FOR TEKNIK & MILJØ JOB- OG PERSONPROFIL Indledning Guldborgsund Kommune har besluttet at udvide direktionen. I den forbindelse er vores centerchef for Teknik og Miljø blevet

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET. København, maj Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET. København, maj Job- og personprofil. gør god ledelse bedre København, maj 2019 Job- og personprofil INSTITUTLEDER STATSKUNDSKAB KØBENHAVNS UNIVERSITET GENITOR KØBENHAVN & AARHUS WWW.GENITOR.DK TLF. 3141 0178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 3552 4258 1. INDLEDNING

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet

københavns universitet det teologiske fakultet Målplan Det Teologiske Fakultet københavns universitet det teologiske fakultet Målplan 2018-2023 Det Teologiske Fakultet Indledning Det Teologiske Fakultet har som mål at befinde sig i toppen blandt teologiske fagmiljøer og institutioner

Læs mere

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018 Stillings- og Personprofil Administrationschef Dansehallerne April 2018 Kort om Dansehallerne Dansehallerne en national platform og vigtig aktør inden for ny koreografisk scenekunst i Europa. Det er en

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Retningslinjer for etablering, forlængelse og nedlæggelse af Forskningscentre og forskningsgrupper 1 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Fastsat

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU

Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Stillings- og personprofil UNIVERSITETSDIREKTØR SDU Vinteren 2017 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Universitetsdirektør Refererer til Rektor

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

CENTERCHEF CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG HØRSHOLM KOMMUNE. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre

CENTERCHEF CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG HØRSHOLM KOMMUNE. København juni Job- og personprofil. gør god ledelse bedre København juni 2018 Job- og personprofil CENTERCHEF CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG HØRSHOLM KOMMUNE GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T København, juni 2019 Job- og personprofil F A K U L T E T S D I R E K T Ø R D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET 1. INDLEDNING Københavns

Læs mere

Stillings- og personprofil. Dekan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet SDU

Stillings- og personprofil. Dekan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet SDU Stillings- og personprofil Dekan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet SDU Februar 2019 Ansættelsesforhold Ansættelse finder sted på åremålsvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Chef for Foreningssekretariatet

Chef for Foreningssekretariatet Stillings- og personprofil Chef for Foreningssekretariatet TEKNIQ Arbejdsgiverne Juni 2019 Opdragsgiver Adresse TEKNIQ Arbejdsgiverne Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup Stilling Chef for Foreningssekretariatet

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skolechef Roskilde Kommune

Stillings- og personprofil. Skolechef Roskilde Kommune Stillings- og personprofil Skolechef Roskilde Kommune Maj 2019 Opdragsgiver Roskilde Kommune Adresse Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Stilling Skolechef Refererer til Direktøren for Skole og Børn Ansættelsesforhold

Læs mere

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet

REKTORSEKRETARIATET. Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet REKTORSEKRETARIATET Stillings- og profilbeskrivelse HR-chef Syddansk Universitet 1 Oplysninger Stilling Adresse / tjenestested Refererer til HR-chef Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Direktør. Job- og kravprofil

Direktør. Job- og kravprofil Direktør Job- og kravprofil Introduktion Hvidovre Kommune søger ny direktør. Det er Hvidovre Kommunes vision at være Børnenes og Familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv. Visionen

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2018 Sagsnr.: 2018-412-01052 Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet Indledning Organisering

Læs mere

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017 Stillings- og personprofil Overtandlæge Frederikssund Kommune August 2017 Opdragsgiver Frederikssund Kommune Adresse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon: 47 35 10 00 www.frederikssund.dk

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Special-/chefkonsulent

Special-/chefkonsulent Stillings- og personprofil Special-/chefkonsulent Nyt Hospital Nordsjælland August 2017 Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter Opdragsgiver Nyt Hospital Nordsjælland Adresse Nordsjællands Hospital

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole

Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vicemusikskoleleder Herning Musikskole Vil du være med til at videreføre og skærpe skolens faglige og pædagogiske profil, og sikre udvikling og implementering af tiltag, der fremmer musikskolen? Så er

Læs mere

Forvaltningschef - Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sekretariat, Erhverv og Kommunikation Job- og personprofil

Forvaltningschef - Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sekretariat, Erhverv og Kommunikation Job- og personprofil Forvaltningschef - Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sekretariat, Erhverv og Kommunikation Job- og personprofil Job- og personprofil, forvaltningschef til Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, Sekretariat,

Læs mere

Administrerende Sygehusdirektør

Administrerende Sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende Sygehusdirektør Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark September 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil

Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Ungdomsskoleleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Ungdomsskoleleder

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI STRATEGI / 13-05-2019 SIDE 1 AF 6 STRATEGI 2019-2020 SIDE 2 AF 6 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MISSION... 4 3. MÅL... 4 4. FORUDSÆTNINGER... 4 5. AKTIVITETSOMRÅDER... 4 5.1 Projektudvikling... 5 5.2 Interessevaretagelse...

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

TO SUNDHEDSPLEJELEDERE TIL OMRÅDERNE SYDVEST OG ØST BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

TO SUNDHEDSPLEJELEDERE TIL OMRÅDERNE SYDVEST OG ØST BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE TO SUNDHEDSPLEJELEDERE TIL OMRÅDERNE SYDVEST OG ØST BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE TO SUNDHEDSPLEJELEDERE Børn og Unge søger to samarbejdende og visionære sundhedsplejeledere til henholdsvis område Sydvest

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

København oktober Jobprofil VICEDIREKTØR UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET

København oktober Jobprofil VICEDIREKTØR UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET København oktober 2018 Jobprofil VICEDIREKTØR UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. INDLEDNING Københavns Universitet har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny vicedirektør

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod

Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 www.sdu.dk/strategi2020 Jens Oddershede Rektor 7. november 2012 SDU s Strategi og ledelsesgrundlag - på vej mod 2020 INTRO - Hvorfor en fælles fortælling

Læs mere

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv

Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Jobprofil for centerchef for Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv (CPK) har en bred faglig profil, Vi samarbejder med erhvervslivet, borgerne og diverse organisationer

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

København december Jobprofil

København december Jobprofil København december 2018 Jobprofil PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON HR-CHEF 1. Indledning Professionshøjskolen Absalon har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny HR-chef. Job- og

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

København februar Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

København februar Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN København februar 2018 Job- og personprofil KØBENHAVNS KOMMUNE TO SEKRETARIATSCHEFER TIL BYENS FYSIK TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN 1. Indledning Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning søger to

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

København september Jobprofil TO KONTORCHEFER STYRELSEN FOR IT OG LÆRING

København september Jobprofil TO KONTORCHEFER STYRELSEN FOR IT OG LÆRING København september 2018 Jobprofil TO KONTORCHEFER STYRELSEN FOR IT OG LÆRING 1. Indledning Styrelsen for It og Læring (herefter: STIL) har bedt Genitor om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015

Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Fremtidens Humaniora Strategi og vision for Humaniora i perioden 2010-2015 Strategien og visionen for det Humanistiske Fakultet

Læs mere

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer:

VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på baggrund af VIAs koncernstrategi med de fire udfordringer: Gør tanke til handling VIA University College Dato: 30.04.2015 U0200-7-02-1-14 Aftryk på verden Sådan arbejder vi med strategien VIA Sundheds strategiske initiativer og indsatsområder er blevet til på

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper

Læs mere