Bilag 6.2 til vedtægterne for Green Hydrogen Systems A/S / Schedule 6.2 to the Articles of Association

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6.2 til vedtægterne for Green Hydrogen Systems A/S / Schedule 6.2 to the Articles of Association"

Transkript

1 Bilag 6.2 til vedtægterne for Green Hydrogen Systems A/S / Schedule 6.2 to the Articles of Association of Green Hydrogen Systems A/S Green Hydrogen Systems A/S Green Hydrogen Systems A/S CVR nr Nordager 21 DK-6000 Kolding

2 Bilag 6.2 til vedtægterne for Green Hydrogen Systems A/S Schedule 6.2 to the Articles of Association of Green Hydrogen Systems A/S 1. Indledning Beslutninger 1. Introduction Resolutions 1.1 På den ordinære generalforsamling afholdt den 7. april 2021 i Green Hydrogen Systems A/S, (CVR-nr ), ("Selskabet") blev det besluttet at bemyndige bestyrelsen til i henhold til selskabslovens pkt. 155, stk. 2, ad én eller flere gange at træffe beslutning om at udstede op til i alt ikke-omsættelige tegningsoptioner til ét eller flere medlemmer af Selskabets bestyrelse og Selskabets direktion samt til én eller flere af Selskabets medarbejdere, der giver ret til tegning af op til i alt nominelt kr. kapitalandele i Selskabet (samlet Tegningsoptionerne og hver en "Tegningsoption"). Hver Tegningsoption giver indehaveren ( Indehaveren ) ret til tegning af nominelt 1 kr. kapitalandele i Selskabet uden fortegningsret for Selskabets kapitalejere. Bemyndigelsen til bestyrelsen er fastlagt i pkt. 6.2 i Selskabets vedtægter. 1.1 At the ordinary general meeting in Green Hydrogen Systems A/S (CVR no ) (the "Company") held on 7 April 2021, a resolution was passed authorising the board of directors to, pursuant to s. 155(2) of the Danish Companies Act (selskabsloven), issue up to a total of 1,934,800 non-negotiable warrants in one or more stages to one or more members of the board of directors and management board of the Company and to one or more employees of the Company granting right to subscribe for up to a total of nominally DKK 1,934,800 shares in the Company (collectively, the "Warrants" and individually a "Warrant"). Each Warrant entitles its holder ( Holder ) to subscribe for shares in the Company of a nominal value of DKK 1 without pre-emption right for the shareholders of the Company. The authority granted to the board of directors is set out in article 6.2 of the Company's articles of association. 1.2 Formålet med Tegningsoptionerne er at give et yderligere incitament for Indehaveren til at arbejde for og bidrage til den fremtidige værditilvækst i Selskabet og derved skabe en positiv udvikling af markedsværdien af Selskabets kapitalandele. Derudover skal Tegningsoptionerne medvirke til at fastholde Indehaveren til Selskabet. 1.2 The purpose of the Warrants is to create further incentive for the Holders of the warrants to work for and contribute to future value added in the Company thus creating a positive development in the market value of the Company's shares. Furthermore, the Warrants are to be instrumental in retaining the Holders of the warrants in the Company. 2. Tegningsperiode, Vederlag, Udnyttelsespris, mindste- og største kapitalforhøjelse og fortegnelse over Tegningsoptioner 2. Subscription period, Consideration, exercise price, minimum and maximum capital increase and the register of Warrants 2.1 Tildeling og optjening 2.1 Grant and vesting Tegningsoptionerne tildeles og tegnes af Indehaveren ved tiltrædelse af warrantaftalen. Der kan være fastsat nærmere vilkår om optjening i de individuelle warrantaftaler. The Holder is granted and subscribes for the Warrants by acceding to the Agreement. Terms on vesting will be as further set out in the individual warrant agreements. 2

3 2.2 Udnyttelsespris 2.2 Exercise price Hver Tegningsoption giver Indehaveren af den pågældende Tegningsoption ret (men ikke pligt) til at tegne én kapitalandel i Selskabet ("Antallet af Kapitalandele") af nominelt kr. 1,00 mod betaling af 2,469 kr. ("Udnyttelsesprisen"). Tegning af kapitalandelene skal således ske ved kontant indbetaling. Each Warrant gives its Holder the right (but not the obligation) to subscribe for one share in the Company (the "Number of Shares") of nominally DKK 1 against payment of DKK (the "Exercise Price"). Subscription can only be made by cash payment. 2.3 Mindste- og største kapitalforhøjelse 2.3 Minimum and maximum capital increase Størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der kan tegnes på grundlag af Tegningsoptionerne, er nominelt kr. kapitalandele, og mindstebeløbet er nominelt 1 kr. kapitalandel. The maximum amount of the capital increase that may be subscribed for on the basis of the Warrants is nominally 1,934,800 shares and the minimum amount is nominally DKK 1 share. 2.4 Fortegnelse over Tegningsoptioner 2.4 Register of Warrants Selskabet fører en fortegnelse over udstedte Tegningsoptioner i tilknytning til Selskabets ejerbog. The Company keeps a register of issued Warrants in proximity with the Company's Register of Shareholders. 3. Udnyttelse af Tegningsoptioner 3. Exercise of Warrants 3.1 Udnyttelse 3.1 Exercise Udnyttelse af Tegningsoptioner forudsætter, at Optionerne er tildelt og optjent, jf. pkt. 2.1, og at et Exit er indtruffet, jf. pkt. 4. Exercise of Warrants is subject to the Warrants having vested in accordance with clause 2.1, and an Exit has occurred, cf. clause 4. Udnyttelse af enhver Tegningsoption er betinget af, at ingen tidligere tegningsoptioner/warrants, som Indehaveren er blevet tildelt, udnyttes, ligesom Indehaveren accepterer, at udnyttelse af enhver tidligere udstedt tegningsoption/warrant er betinget af, at der ikke udnyttes Tegningsoptioner i henhold til Aftalen. Exercise of any Warrant is conditional upon no warrant/option granted prior to the date of this Agreement having been exercised, just as the Holder accepts that exercise of warrants/options previously granted is conditional on no Warrant granted pursuant to this Agreement being exercised. 3.2 Udnyttelsesmeddelelse 3.2 Exercise Notice Hvis en Indehaver ønsker at udnytte en Tegningsoption, skal Indehaveren benytte tegningsblanketten i underbilag A til warrantaftalen og give meddelelse ("Udnyttelsesmeddelelse") herom til Selskabet. Udnyttelsesmeddelelsen skal være kommet frem til Selskabet senest 5 hverdage efter, at Indehaveren har modtaget besked In the event that the Holder intends to exercise a Warrant, the Holder must give notice of this ("Exercise Notice") to the Company using the subscription form attached as sub-annex A to the warrant agreement. The Exercise Notice must reach the Company within 5 business days of the date on which the Holder 3

4 fra Selskabet om en udløsende begivenhed, jf. pkt. 4.1(a), 4.1(c) eller 4.1(d), eller i perioden fra datoen, der falder 360 dage efter første handelsdag i tilfælde af en børsnotering af Selskabets kapitalandele og indtil datoen, der falder 20 hverdage herefter. I begge tilfælde Udnyttelsesperioden. Udnyttelsesmeddelelsen skal være behørigt udfyldt, herunder kolonne A, B og C. received notice from the Company of a triggering event, cf. clause 4.1(a), 4.1(c) or 4.1(d), or in the period from the date falling 360 days after the first trading day in case of a public offering of shares in the Company and until the date falling 20 business days thereafter.. In both instances the Exercise Period. The Exercise Notice must be duly completed, including columns A, B and C. 4. Exit 4. Exit 4.1 Exit 4.1 Exit Tegningsoptionerne kan alene udnyttes, hvis en af følgende begivenheder (et Exit ) indtræder: The Warrants will be exercisable only upon either of the following events (an Exit ): (a) (b) et salg af den væsentligste del af Selskabets kapitalandele eller aktiver til en bona fide tredjemandserhverver, en børsnotering af selskabets kapitalandele, (a) a trade sale to a bona fide third party buyer, whether by share or asset transfer, by merger or otherwise, (c) (d) ethvert partnerskab, joint venture eller anden konstruktion, hvorved kontrollen med Selskabet overdrages til en bona fide tredjemandserhverver, eller likvidation eller opløsning af Selskabet. (b) (c) a public offering and listing of shares in the Company on a stock exchange, any partnership, joint venture or other transaction in which control of the Company is transferred to a bona fide third party, or (d) the liquidation or discontinuation of the Company. Der kan være fastsat andre eller supplerende vilkår for Exit i de individuelle warrantaftaler. Other or supplementary terms for Exit may be set out in the individual warrant agreements. 4.2 Meddelelse om Exit 4.2 Notice of Exit Hvis der træffes beslutning om et Exit skal Selskabet In the event that an Exit is decided, the Company shall hurtigst muligt og senest 5 hverdage forinden gennemførelsen af et sådant Exit give Indehaveren besked business days prior to the completion of such Exit no- as soon as possible and no later than the date falling 5 herom. tify the Holder thereof. 4.3 Accelereret optjening 4.3 Accelerated vesting Forudsat, at Indehaveren på tidspunktet for et Exit fortsat er ansat i Selskabet i uopsagt stilling, skal der ske fremrykket optjening af samtlige Indehaverens ikke- Provided that the Holder s employment with the Company has not been terminated at the time of an Exit, vesting of all of the Holder s Warrants will accelerate 4

5 optjente Tegningsoptioner, som således alle uanset pkt. 2.1 skal betragtes som tildelt og optjent på det tidspunkt, hvor Exit finder sted. and thus all of the Holder s Warrants will notwithstanding clause 2.1 be considered as granted and vested at the time of the Exit. 5. Justering af Udnyttelsesprisen og Antallet af Kapitalandele, fremrykkelse af udnyttelsestidspunkt mv. 5. Adjustment of the Exercise Price and the Number of Shares, advancement of the date of exercise, etc. 5.1 Beslutninger, der ikke medfører justering af Udnyttelsespris og Antallet af Kapitalandele 5.1 Resolutions not resulting in an adjustment of the Exercise Price and the Number of Shares Hvis Selskabet - i perioden forud for udnyttelse af en Tegningsoption - træffer beslutning om at: In the event that the Company in the period prior to the exercise of a Warrant resolves to forhøje Selskabets selskabskapital til en kurs, increase the Company's share capital at a som svarer til eller er højere end markedskur- price either equivalent to or above the market sen på Selskabets kapitalandele, som tilhører price of the Company's shares belonging to samme kapitalklasse på beslutningstidspunk- the same class of shares at the date of reso- tet, lution, udstede konvertible gældsbreve med en kon- issue convertible debt instruments at a con- verteringskurs, som svarer til eller er højere version price either equivalent to or above the end markedskursen på beslutningstidspunktet market price at the date of resolution of på Selskabets kapitalandele, som tilhører the Company's shares belonging to the same samme kapitalklasse, class of shares, udstede nye tegningsoptioner med en udnyt- issue new warrants at an exercise price ei- telseskurs, som svarer til eller er højere end ther equivalent to or above the market price markedskursen på beslutningstidspunktet på at the date of resolution of the Company's Selskabets kapitalandele, som tilhører samme shares belonging to the same class of kapitalklasse, eller shares, or (iv) udstede (iv) issue konvertible obligationer til, convertible bonds to, tegningsoptioner til, warrants to, forhøje Selskabets selskabskapital til fordel increase the Company's share capital for for, eller the benefit of, or erhverve kapitalandele fra eller afstå kapitalandele til; én eller flere medlemmer af Selskabets acquire shares from or sell shares to; one or more members of the Company's board of directors and/or manage- bestyrelse og/eller direktion og/eller med- ment board and/or employees and/or arbejdere og/eller konsulenter/rådgivere consultants/advisers as part of an in- som led i en af Selskabets generalfor- centive scheme resolved or authorised samling besluttet eller bemyndiget incita- by the Company's general meeting (re- mentsordning (uanset om gardless of whether the 5

6 tegnings/udnyttelseskursen for sådanne instrumenter svarer til, ligger over eller under markedskursen på udstedelseseller udnyttelsestidspunktet på Selskabets kapitalandele, som tilhører samme kapitalklasse af de pågældende instrumenter, og uanset om kapitalandelene erhverves eller kan erhverves eller sælges for en pris, der svarer til, ligger over eller under markedskursen på Selskabets kapitalandele tilhørende samme kapitalklasse), subscription/exercise price of such instruments is equivalent to, above or below the market price of the Company's shares belonging to the same class of shares at the date of issue or the date of exercise of the warrants, and regardless of whether the shares are acquired or may be acquired or sold at a price, equivalent to, above or below the market price of the Company's shares belonging to the same class of shares), sker der ingen ændring i retsstillingen for den pågældende Tegningsoption (dvs. at Udnyttelsesprisen og Antallet af Kapitalandele forbliver uændret). the legal status of the relevant warrant will not change (that is, the Exercise Price and the Number of Shares remain unchanged). 5.2 Beslutninger, der medfører justering af Udnyttelsespris og Antallet af Kapitalandele 5.2 Resolutions resulting in an adjustment of the Exercise Price and the Number of Shares Hvis Selskabet (bortset fra de i pkt. 5.1(iv) anførte tilfælde) - i perioden forud for udnyttelse af en Tegningsoption - træffer beslutning om at In the event that the Company (except for the events stated in clause 5.1(iv)) in the period prior to the exercise of a Warrant resolves to forhøje Selskabets selskabskapital til en kurs, increase the Company's share capital at a som er lavere end markedskursen på beslut- price below the market price at the date of ningstidspunktet på Selskabets kapitalandele, resolution of the Company's shares belong- der tilhører samme kapitalklasse, ing to the same class of shares, udstede konvertible gældsbreve til en konver- issue convertible debt instruments at a con- teringskurs, som er lavere end markedskur- version price lower than the market price at sen på beslutningstidspunktet på Selskabets the date of resolution of the Company's kapitalandele, der tilhører samme kapital- shares belonging to the same class of klasse, shares, udstede nye tegningsoptioner med en udnyt- issue new warrants at an exercise price be- telseskurs, som er lavere end markedskursen low the market price at the date of resolu- på beslutningstidspunktet på Selskabets kapi- tion of the Company's shares belonging to talandele, der tilhører samme kapitalklasse, the same class of shares, (iv) erhverve kapitalandele i Selskabet til en kurs, (iv) acquire shares in the Company at a price som er højere eller afstå kapitalandele i Sel- above the market price or dispose of shares skabet til en kurs, som er lavere end in the Company at a price below the market 6

7 markedskursen på tidspunktet for erhver- price at the date of acquisition/disposal of the velse/afståelse på Selskabets kapitalandele, Company's shares belonging to the same der tilhører samme kapitalklasse, class of shares. (v) nedsætte Selskabets selskabskapital til ud- (v) decrease the Company s share capital for betaling til kapitalejerne, til dækning af un- distribution to the shareholders, for pay- derskud, eller med henblik på henlæg- ment of losses, or for the transfer to a spe- gelse til en særlig reserve i henhold til sel- cial reserve fund pursuant to s. 188(1) of skabslovens pkt. 188, stk. 1, nr. 3, the Danish Companies Act, (vi) udstede fondsandele ( anpartssplit") eller ned- (vi) issue bonus shares ("stock split") or reduce sætte kapitalandelenes pålydende (nominelle the denomination (nominal value) of the værdi) ("omvendt anpartssplit"), eller shares ("reverse stock split"), or skal Udnyttelsesprisen og/eller Antallet af Kapitalandele justeres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at det sikres, at værdien af Indehaverens Tegningsoptioner umiddelbart efter beslutningen svarer til værdien af Indehaverens Tegningsoptioner umiddelbart forud for beslutningen. the Exercise Price and/or the Number of Shares must be adjusted (to the extent permitted by law) such adjustments guaranteeing that the value of the Holder's Warrants immediately after the resolution corresponds to the value of the Holder's Warrants immediately prior to the resolution. 5.3 Spaltning 5.3 Demerger Hvis Selskabet - i perioden forud for udnyttelse af en Tegningsoption - træffer beslutning om spaltning af Selskabet, er Selskabets bestyrelse berettiget til at beslutte: In the event that the Company in the period prior to the exercise of a Warrant resolves to demerge the Company, the Company's board of directors may resolve as follows: at fremrykke udnyttelses- og modningstidspunktet for den pågældende Tegningsoption ved at give meddelelse til Indehaveren med en frist på 2 (to) uger til at udnytte Tegningsoptionen, inden beslutningen om spaltningen får retsvirkning. Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse skal afgives i overensstemmelse med proceduren i pkt Enhver Tegningsoption, som ikke er udnyttet af Indehaveren inden udløbet af fristen på 2 (to) uger til at give meddelelse, bortfalder automatisk uden yderligere meddelelse, vederlag og/eller kompensation til Indehaveren på tidspunktet, hvor beslutningen om at spaltning Selskabet får retsvirkning, eller to advance the date of exercise and vesting of the relevant Warrant by giving 2 (two) weeks' prior notice to the Holder to exercise the relevant Warrant before the resolution to demerge the Company becomes effective. The Holder's Exercise Notice must be submitted in accordance with the procedure set out in clause 3.2. Any Warrant not exercised by the Holder before expiry of the 2 (two) week notice period will automatically lapse without further notice, consideration and/or compensation to the Holder at the date when the resolution to demerge the Company becomes effective, or 7

8 hvis den pågældende Indehaver umiddelbart efter spaltningen er ansat i eller på anden måde tilknyttet en anden juridisk enhed, der følger af spaltningen - (a) at annullere Indehaverens eksisterende Tegningsoptioner og (b) beslutte, at Indehaveren kan indgå en ny aftale om at modtage Tegningsoptioner med en tilsvarende værdi i den juridiske enhed, hvori Indehaveren er ansat efter spaltningen, eller if the relevant Holder immediately after the demerger is employed by or otherwise affiliated with another legal entity resulting from the demerger (other than the Company) (a) to cancel the Holder's existing Warrants and (b) to allow the Holder, if relevant, to enter into a new agreement on receiving Warrants of a corresponding value in the legal entity, in which the Holder is employed following the demerger, or hvis den pågældende Indehaver umiddelbart efter spaltningen er ansat i eller på anden måde tilknyttet Selskabet at (a) antallet af Tegningsoptioner justeres og/eller (b) vilkårene og betingelserne for de pågældende Tegningsoptioner justeres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor); således at disse justeringer sikrer, at værdien af Indehaverens Tegningsoptioner umiddelbart efter spaltningen svarer til værdien af Indehaverens Tegningsoptioner umiddelbart forud for spaltningen. if the relevant Holder immediately after the demerger is employed or otherwise affiliated with the Company (a) to adjust the Number of Warrants and/or (b) to adjust the terms and conditions of the said Warrants (to the extent permitted by law), such adjustments guaranteeing that the value of the Holder's Warrants immediately after the demerger corresponds to the value of the Holder's Warrants immediately prior to the demerger. 5.4 Øvrige ændringer af kapitalstruktur 5.4 Other changes in the capital structure Hvis Selskabet - i perioden forud for udnyttelse af en Tegningsoption - træffer beslutning om ændring af Selskabets kapitalstruktur på anden vis end forudsat ovenfor, og forudsat at en sådan ændring medfører en ændring af værdien af Tegningsoptionen, skal Udnyttelsesprisen og/eller Antallet af Kapitalandele justeres (i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor), således at disse justeringer sikrer, at værdien af Indehaverens Tegningsoptioner umiddelbart efter beslutningen svarer til værdien af Indehaverens Tegningsoptioner umiddelbart forud for beslutningen. In the event that the Company in the period prior to the exercise of an Investor Warrant resolves to change the Company s capital structure in a way other than as contemplated above, and provided that such change results in a dilution of the value of such Warrant, the Exercise Price and/or the Number of Shares will (to the extent permitted by law) be adjusted, such adjustment guaranteeing that the value of the Holder's Warrants immediately after the resolution corresponds to the value of the Holder's Warrants immediately prior to the resolution. 5.5 Bestyrelsens redegørelse 5.5 Statement by the board of directors Hvis Selskabet træffer beslutning om at gennemføre nogen af de i pkt. 5.2, 5.3- henholdsvis 5.4 anførte ændringer, skal Selskabets bestyrelse udarbejde en redegørelse for, (a) om en justering af Udnyttelsesprisen og/eller Antallet af Kapitalandele er påkrævet i henhold If the company resolves to carry out any of the amendments set out in clauses 5.2, 5.3- and 5.5, respectively, the Company's board of directors must prepare a statement on (a) whether an adjustment of the Exercise Price and/or the Number of Shares is 8

9 til disse bestemmelser, og (b) i bekræftende fald, karakteren og omfanget af en sådan justering. Selskabets bestyrelse skal give Indehaveren en kopi af bestyrelsens redegørelse inden 8 uger efter den pågældende beslutning. Konklusionen i bestyrelsens redegørelse er bindende for Selskabet og Indehaveren og kan ikke gøres til genstand for indsigelser eller tvist. required by such provisions and (b), in the affirmative, the nature and scope of such adjustment. The Company's board of directors must provide the Holder of a copy of the statement by the board of directors within 8 (eight) weeks of the said resolution. The conclusions of the statement by the board of directors are binding on the Company and the Holder and cannot be made subject of objections or disputes. Hvis der i henhold til dette bilag skal foretages en justering af Udnyttelseskursen og/eller Antallet af Kapitalandele, træffer Selskabets bestyrelse beslutning om, hvorvidt dette skal ske ved en justering af Udnyttelseskursen og/eller Antallet af Kapitalandele. If, according to this Annex, the Exercise Price and/or Number of Warrants must be adjusted, the Company's board of directors must resolve whether to make such an adjustment of the Exercise Price or the Number of Warrants. 6. Differenceafregning ved kontant betaling 6. Cash settlement 6.1 Differenceafregning 6.1 Cash settlement Selskabet er berettiget til inden for 14 (fjorten) dage efter en Indehavers udnyttelse af en Tegningsoption at kræve Tegningsoptionen differenceafregnet, således at Indehaveren i stedet for at tegne og modtage kapitalandele i Selskabet modtager kontant betaling af nettoværdien af Tegningsoptionen. I så fald (a) skal Indehaveren modtage et kontant beløb fra Selskabet for Tegningsoptionen, der svarer til værdien af det nominelle beløb kapitalandele, som Tegningsoptionen giver ret til at tegne (opgjort på grundlag af markedskursen på Selskabets kapitalandele tilhørende samme kapitalklasse på udnyttelsestidspunktet), med fradrag af Udnyttelsesprisen for den pågældende Tegningsoption, og (b) Indehaveren skal overdrage Tegningsoptionen til Selskabet uden nogen yderligere modydelse (og det præciseres, at Indehaveren i så fald ikke i henhold til Tegningsoptionen er berettiget til at modtage kapitalandele i Selskabet efter udnyttelse af Tegningsoptionen). The Company is entitled within 14 (fourteen) days of the Holder's exercise of a Warrant to demand cash settlement of the Warrant so that, instead of the Holder subscribing for and receiving shares in the Company, the Holder will receive cash settlement in an amount equal to the net value of the Warrant. If so, (a) the Holder must receive a cash payment from the Company for the Warrant in an amount equal to the value of the nominal amount of shares, for which the Warrant gives the right to subscribe (determined on the basis of the market price of the Company's shares belonging to the same class of shares at the Date of Exercise), deducting the Exercise price of the relevant Warrant, and (b) the Holder must transfer the Warrant to the Company against no further consideration (and, for the avoidance of doubt, in such case the Holder will not be entitled under the Warrant to receive shares in the Company on exercising the Warrant). 6.2 Udbytteskat 6.2 Dividend taxation Selskabets udnyttelse af retten til kontant differenceafregning i overensstemmelse med pkt. 6.1 er betinget af, at sådan differenceafregning ikke stiller Indehaveren skattemæssigt mindre gunstigt end ved Indehaverens udnyttelse af Tegningsoptionerne og modtagelse af The Company's right to cash settlement in accordance with clause 6.1 is subject to such cash settlement not having an effect on the Holder's tax situation less favourable than that on the Holder's exercising the Warrants and receiving shares in the Company, unless the 9

10 kapitalandele i Selskabet, medmindre Selskabet accepterer at kompensere Indehaveren for sådan merskat. Indehaveren er forpligtet til på Selskabets anmodning at ansøge om dispensation for sådan mer-skat som følge af kontant differenceafregning. Company accepts compensating the Holder for such additional tax. The Holder is under an obligation, at the Company's request, to seek exemption from such additional tax resulting from of cash settlement. 7. Ophør af ansættelsesforhold eller anden tilknytning (som medlem af Selskabets bestyrelses, medlem af Selskabets direktion eller andet) til Selskabet 7. Termination of employment or other affiliation (as a member of the Company's board of directors, a member of the Company's management board or other) with the Company. 7.1 Bortfald af ikke-udnyttede Tegningsoptioner 7.1 Lapse of unexercised Warrants Hvis Indehaverens ansættelsesforhold eller øvrige tilknytningsforhold til Selskabet opsiges, ophæves eller ophører i øvrigt forud for et Exit, bortfalder alle Indehaverens Tegningsoptioner automatisk og uden kompensation. In the event of termination of the Holder's employment or other engagement with the Company prior to an Exit, all of the Holder's Warrants will lapse automatically and without compensation. Indehaverens allerede tildelte og optjente Tegningsoptioner bortfalder dog ikke, hvis: The Holder will, however, retain its already granted and vested Warrants in the following instances: Ansættelsesforholdet/tilknytningsforholdet ophæves af Indehaveren som følge af grov misligholdelse fra Selskabets side; the Holder terminates its employment/engagement on the grounds of the Company's material breach of the employment terms; ansættelsesforholdet/tilknytningsforholdet opsiges af Selskabet, hvor dette ikke skyldes Indehaverens væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet/tilknytningsforholdet eller en eventuel ejeraftale med Selskabets kapitalejere vedrørende Selskabet; eller the Company terminates the employment relationship/engagement for wrongful reasons, i.e. where termination is not due to the Holder s material breach of the employment relationship or any shareholders agreement concerning the Company; or ansættelsesforholdet/tilknytningsforholdet opsiges af Indehaveren som følge af (a) Indehaverens egen, ægtefælles eller barns dødsfald eller varig sygdom, eller (b) at Indehaveren går på pension på grund af alder i henhold til vilkårene i vedkommendes ansættelseskontrakt eller anden kontrakt vedrørende tilknytningsforholdet. the Holder terminates its employment/engagement due to (a) the Holder s own, or his/her spouse s or children s death or permanent illness, or (b) the Holder s retirement due to age in accordance with its employment contract or other contract governing the engagement. 10

11 Hvis Indehaverens ansættelsesforhold eller øvrige tilknytningsforhold til Selskabet opsiges, ophæves eller ophører i øvrigt efter gennemførelsen af et Exit, sker der ikke bortfald af Indehaverens Tegningsoptioner. In the event of termination of the Holder's employment or other engagement with the Company after completion of an Exit, the Holder's Warrants will not lapse. 7.2 Tilbagekøbsoption 7.2 Call option Selskabet er i tilfælde af ansættelsens/tilknytningens ophør, uanset årsag, berettiget men ikke forpligtet til at tilbagekøbe (eller anvise en tredjemand til) alle eller en del af Indehaverens Tegningsoptioner. Prisen opgøres som ved differenceafregning i henhold til pkt. 6, men baseret på markedsværdien af Selskabet på opsigelsestidspunktet. In case of termination of the Holder s employment/engagement, regardless of the reason, the Company is entitled but not obligated to repurchase (or designate a third party to) all or part of the Holder s Warrants. The price of the Warrants shall be calculated as in the case of cash settlement pursuant to clause 6 but based on the fair market value of the Company on the date of termination. Ved ophørstidspunktet forstås datoen for Selskabets meddelelse om opsigelse (dvs. uden et eventuelt opsigelsesvarsel). For the purposes of this Agreement, the date of termination means the date on which notice is given, i.e. excluding any potential notice periods. 8. Vilkår for kapitalandelene 8. Terms of the shares 8.1 Vilkår for tegning af kapitalandele 8.1 Terms of subscription of shares Følgende vilkår skal gælde for kapitalandele tegnet i forbindelse med udnyttelse af en Tegningsoption: The following terms apply to the shares subscribed for by exercise of a Warrant: Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret til kapitalandele tegnet ved udnyttelse af en Tegningsoption, og The Company s shareholders will not enjoy any preemptive rights to shares subscribed for by exercise of a Warrant, and Tegningsbeløbet skal være kommet frem til Selskabet inden udløbet af den Udnyttelsesperiode inden for hvilken Indehaveren har afgivet sin Udnyttelsesmeddelelse til Selskabet. Tegningsbeløbet betales ved elektronisk bankoverførsel til en konto tilhørende Selskabet. The subscription amount must have reached the Company before expiry of the Exercise Period within which the Holder must have submitted an Exercise Notice to the Company. The subscription amount must be paid by electronic bank transfer to an account of the Company. 8.2 Vilkår for udstedte kapitalandele 8.2 Terms of issued shares Følgende vilkår skal være gældende for kapitalandele udstedt i forbindelse med udnyttelse af en Tegningsoption: The shares issued in connection with the exercise of a Warrant are subject to the following terms: 11

12 Kapitalandelene skal udstedes i kapitalandele a nominelt kr. 1 eller multipla deraf, The shares are issued in denomination of nominally DKK 1 or multiples thereof, Kapitalandelene skal være ordinære kapitalandele og have de rettigheder, som følger deraf, The shares are ordinary shares and shall have the entailing share rights, Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog, The shares must be registered in the name of the Holder and recorded in the Company's register of shareholders, (iv) Kapitalandelene skal være ikke-omsætningspapirer, (iv) The shares will be nonnegotiable instruments, (v) Kapitalandelene skal give Indehaveren ret til udbytte samt ret til at udnytte de til kapitalandelene knyttede forvaltningsmæssige beføjelser fra tidspunktet for Indehaverens Udnyttelsesmeddelelse, og (v) The shares entitle the Holder to receive dividends and vote as from the date of the Holder s Exercise Notice, and (vi) Der skal for Kapitalandelene gælde samme øvrige rettigheder og forpligtelser, som fastsat i Selskabets vedtægter. (vi) The Shares must be subject to the same rights and obligations as those stipulated in the Company s articles of association. I tilfælde af ændring af Selskabets vedtægter forud for udnyttelse af en Tegningsoption i relation til de ovenfor under (vi) nævnte forhold, skal sådanne eventuelle ændrede rettigheder og forpligtelser gælde for Tegningsoptionen samt for samtlige kapitalandele tegnet i forbindelse med udnyttelse af Tegningsoptionen. In the event that the Company s articles of association are amended prior to the exercise of a Warrant in respect of the issues mentioned under (vi) above, any such amended rights and obligations will apply to such Warrant and to any and all Shares subscribed for on the basis of such Warrant. 8.3 Vilkår for kapitalandelsbesiddelse 8.3 Shareholder terms Bestyrelsen kan i forbindelse med udnyttelse af Tegningsoptioner og som en betingelse herfor pålægge Indehaverne at tiltræde den på ethvert tidspunkt gældende ejeraftale for Selskabet eller øvrige sædvanlige vilkår for kapitalandelsbesiddelse. The board may in connection with exercise of Warrants and as a condition thereto require the Holder to adhere to the shareholders agreement concerning the Company in force from time to time or other customary shareholder terms. 9. Omsættelighed af Tegningsoptioner 9. Transferability of Warrants 9.1 Bestyrelsens godkendelse 9.1 Approval by the board of directors Tegningsoptioner er ikke-omsætningspapirer. Enhver direkte eller indirekte overdragelse, pantsætning eller The Warrants are nonnegotiable instruments. Any direct or indirect transfer, pledging or other assignment 12

13 anden overgang eller overførsel af en Tegningsoption eller en del deraf kan kun finde sted med bestyrelsens forudgående samtykke, hvilket samtykke Selskabets bestyrelse efter et frit skøn kan give, nægte eller gøre betinget. of a Warrant or part thereof is subject to the prior written consent of the board of directors of the Company which may be granted, denied or made subject to further conditions at the absolute discretion of the Company s board of directors. 10. Bortfald af Tegningsoptioner 10. Lapse of Warrants 10.1 Bortfald af Tegningsoptioner 10.1 Lapse of Warrants Uudnyttede Tegningsoptioner bortfalder automatisk og uden yderligere meddelelse, vederlag eller kompensation til Indehaveren 10 år efter tildelingsdatoen. Unexercised Warrants lapse automatically and without further notice, consideration or compensation to the Holder 10 years after the grant date. 11. Ændring af vilkår for Tegningsoptioner 11. Amendment of terms of Warrants 11.1 Ændring af vilkår for Tegningsoptioner 11.1 Amendment of terms of Warrants Selskabets bestyrelse er berettiget til efter eget skøn at ændre vilkårene i dette bilag med virkning for alle udstedte Tegningsoptioner, der ikke i henhold til dette bilag er udnyttet eller bortfaldet. Enhver ændring skal være i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Indehaveren skal modtage rimeligt varsel i tilfælde af væsentlige ændringer. Samtlige øvrige ændringer kan ske uden varsel, men skal altid meddeles til Indehaveren. The Company's board of directors is authorized to amend at its sole discretion the terms of this schedule effective for all issued Warrants that have neither been exercised nor have lapsed pursuant to this schedule. Any such amendment must be in accordance with applicable Danish law. The Holder must receive reasonable notice of any material amendments. All other amendments are not subject to prior notice, but the Holder must always be given written notice thereof. 12. Markedskurs 12. Market value I alle tilfælde, hvor der i dette vedtægtsbilag henvises til en markedskurs for kapitalandele, er Selskabet berettiget til - for egen regning - at indhente en uvildig vurdering heraf fra en af FSR - danske revisorer udpeget vurderingsmand, som har erfaring med værdiansættelse af virksomheder, og som er uafhængig af såvel Selskabet, Selskabets ledelse som kapitalejerne. Forudsat at markedskursen er fastlagt ved en sådan vurdering, og den ikke er behæftet med åbenbare fejl, er vurderingen endelig og bindende for såvel Selskabet som Indehaverne i en periode på 30 kalenderdage efter dateringen af værdiansættelsen, og fastsættelsen af markedsværdien kan ikke gøres til genstand for indsigelser eller tvist. Anywhere this schedule refers to a market value for the shares, the Company is entitled - at its own expense - to obtain an independent assessment of the Company from an assessor appointed by the CSR - Danish Auditors who has experience in valuing companies, and which is independent of both the Company, the Company's management and the shareholders. Provided that the market value is determined by such assessment and is not subject to obvious errors, the assessment is final and binding for both the Company and the Holders for a period of 30 calendar days after the date of the valuation and the determination of the market value cannot be made subject to objections or disputes. 13

14 I tilfælde af modstrid mellem den danske og den engelske version af disse vilkår for tegningsoptioner skal den danske version lægges til grund. In the event of any discrepancies between the Danish version and the English version of these warrant terms the Danish version shall prevail. 14

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

INCENTIVE WARRANT PROGRAM VILKÅR OG BETINGELSER

INCENTIVE WARRANT PROGRAM VILKÅR OG BETINGELSER BILAG 2 Bilag 1 til vedtægter for GreenMobility A/S Dette bilag 1 er udarbejdet i henhold til vedtægternes 4.1. INCENTIVE WARRANT PROGRAM VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 I disse vilkår og betingelser

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 5TH PLANET GAMES A/S CVR-NR: DRAFT FOR APPROVAL

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 5TH PLANET GAMES A/S CVR-NR: DRAFT FOR APPROVAL VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 5TH PLANET GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 DRAFT FOR APPROVAL Vedtægter for 5th Planet Games A/S Articles of Association for 5th Planet Games A/S 1. Navn og formål 1. Name

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR FORWARD PHARMA A/S CVR-NR APPENDIX 2 TO ARTICLES OF ASSOCIATION OF FORWARD PHARMA A/S CBR-NO.

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR FORWARD PHARMA A/S CVR-NR APPENDIX 2 TO ARTICLES OF ASSOCIATION OF FORWARD PHARMA A/S CBR-NO. The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Nustay A/S Nyhavn 43 B 1051 Copenhagen, Denmark www.nustay.com EXTRAORDINARY GENERAL MEETING To the shareholders of Nustay A/S The board of directors hereby convenes an extraordinary general meeting of

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 5TH PLANET GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 5TH PLANET GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 5TH PLANET GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for 5th Planet Games A/S Articles of Association for 5th Planet Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL AKTIONÆREN I DONG Insurance A/S CVR-nr. 28330766 DONG Insurance A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr. 28 33 07

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

APPENDIX 5 TO ARTICLES OF ASSOCIATION BILAG 5 TIL SELSKABETS VEDTÆGTER 226 (240)

APPENDIX 5 TO ARTICLES OF ASSOCIATION BILAG 5 TIL SELSKABETS VEDTÆGTER 226 (240) APPENDIX 2 TERMS AND CONDITIONS FOR INVESTOR WARRANTS The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Bilag af 12. august 2015 til vedtægterne for ViroGates A/S. Appendix of 12 August 2015 to the Articles of Association of Viro- Gates A/S

Bilag af 12. august 2015 til vedtægterne for ViroGates A/S. Appendix of 12 August 2015 to the Articles of Association of Viro- Gates A/S Bilag af 12. august 2015 til vedtægterne for ViroGates A/S Appendix of 12 August 2015 to the Articles of Association of Viro- Gates A/S I henhold til bemyndigelse i vedtægterne for ViroGates A/S har bestyrelsen

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

De warrants, som Initiator Pharma A/S ("Selskabet") udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4g er undergivet følgende vilkår:

De warrants, som Initiator Pharma A/S (Selskabet) udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4g er undergivet følgende vilkår: Bilag 4g til Initior Pharma A/S vedtægter Vilkår for Warrants De warrants, som Initior Pharma A/S ("Selskabet") udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4g er undergivet følgende vilkår: 1 Tegningsbeløb

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investements A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 26. AUGUST 2013 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr./71 06 47 19 1 C V R - N R. : D K 6 2 6 0 6 7 1 1. R E G. A D R.

Læs mere

Referat. Minutes. The Board had in accordance with the articles of associations appointed Michael Humle as Chairman of the meeting.

Referat. Minutes. The Board had in accordance with the articles of associations appointed Michael Humle as Chairman of the meeting. Referat Minutes af ekstraordinær generalforsamling i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) afholdt mandag den 4. februar 2019 kl. 14 på Selskabets kontor, Langebjerg 4, 4000 Roskilde. of an

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. For Nustay A/S ( Selskabet / the Company ) CVR-nr./Central Business Register (CVR) no.

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. For Nustay A/S ( Selskabet / the Company ) CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION For Nustay A/S ( Selskabet / the Company ) CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 36 09 03 16 Den 3. september 2019/ 3 September 2019 1 Selskabets navn og formål

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION. 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name, registered office and objects

ARTICLES OF ASSOCIATION. 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name, registered office and objects VEDTÆGTER for Danish Aerospace Company A/S CVR-nr. 12 42 42 48 ARTICLES OF ASSOCIATION of Danish Aerospace Company A/S CVR-no. 12 42 42 48 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name, registered office and objects

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

BILAG 3 TIL VEDTÆGTERNE FOR FORWARD PHARMA A/S (CVR-NR )

BILAG 3 TIL VEDTÆGTERNE FOR FORWARD PHARMA A/S (CVR-NR ) BILAG 3 TIL VEDTÆGTERNE FOR FORWARD PHARMA A/S (CVR-NR. 28865880) I. BAGGRUND OG FORMÅL På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 2. august 2017 ("EGF") blev det besluttet, at (i) foretage et

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION For FluoGuide A/S ( Selskabet / the Company ) CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 39 29 64 38 Den 16. april 2019 / 16 April 2019 1 Selskabets navn og formål Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

De warrants, som Initiator Pharma A/S ("Selskabet") udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4i er undergivet følgende vilkår:

De warrants, som Initiator Pharma A/S (Selskabet) udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4i er undergivet følgende vilkår: Bilag 4i til Initior Pharma A/S vedtægter Vilkår for Warrants De warrants, som Initior Pharma A/S ("Selskabet") udsteder i henhold til vedtægternes pkt. 4i er undergivet følgende vilkår: 1 Tegningsbeløb

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

Appendix of DATE to the Articles of Association of ViroGates A/S

Appendix of DATE to the Articles of Association of ViroGates A/S Appendix B Bilag af DATO til vedtægterne for ViroGates A/S Appendix of DATE to the Articles of Association of ViroGates A/S Følgende vilkår og betingelser skal være gældende for de tildelte aktietegningsoptioner:

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION Journal nr. 60922 ID 5 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of Strategic Investments A/S CVR-nr. 71 06 47 19 2 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Strategic Investments

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENOVA A/5 VEDTÆGTER FOR SERENOVA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION FOR SERENOVA A/S 1. NAVN, H7EMSTED OG FORMÅL 1. NAME, REGISTERED OFFICE AND OBJECT 1.1 Selskabets navn

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Journal nr ID 765 VEDTÆGTER F O R. VIROGATES A/S CVR-nr

Journal nr ID 765 VEDTÆGTER F O R. VIROGATES A/S CVR-nr 28.03.2019 Journal nr. 48785 ID 765 VEDTÆGTER F O R VIROGATES A/S CVR-nr. 25 73 40 33 2 Unofficial translation VEDTÆGTER for VIROGATES A/S (CVR-nr. 25 73 40 33) ("Selskabet") ARTICLES OF ASSOCIATION of

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:

25. september 2015, kl. 14.00 25 September 2015 at 2 p.m. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger: Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ekstraordinær generalforsamling Re. Extraordinary General Meeting Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Azanta

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. CVR-nr. Central Business Register (CVR) no VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 June 2016 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of

Læs mere

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR FOR NAPATECH A/S NAPATECH A/S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 2 FORMÅL

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION

ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ORIGIO a/s ARTICLES OF ASSOCIATION ORIGIO a/s VEDTÆGTER ORIGIO a/s (CVR nr.: 10975077) ARTICLES OF ASSOCIATION ORIGIO a/s (CVR no.: 10975077) 1 Selskabets navn er ORIGIO a/s. The name of the

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

Journal nr ID 587 VEDTÆGTER FOR. VIROGATES A/S CVR-nr (30. januar 2018)

Journal nr ID 587 VEDTÆGTER FOR. VIROGATES A/S CVR-nr (30. januar 2018) 13.2.2018 Journal nr. 48785 ID 587 VEDTÆGTER FOR VIROGATES A/S CVR-nr. 25 73 40 33 (30. januar 2018) 1 Unofficial translation VEDTÆGTER for VIROGATES A/S (CVR-nr. 25 73 40 33) ("Selskabet") ARTICLES OF

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napech

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

30 August 2013 File no.: 1017301/4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S 30 August 2013 File no.: 1017301/4796 1 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L

1.1 Selskabets navn er Napatech A/S. The Company's name is Napatech A/S. 3 S E L S K A B S K A P I T A L S H A R E C A P I T A L V E D T Æ G T E R A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N FOR FOR N A P A T E C H A / S N A P A T E C H A / S (CVR-nr. 10 10 91 24) (CVR-no. 10 10 91 24) 1 N A V N N A M E 1.1 Selskabets navn er Napatech

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 Februar 2017 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION for/of ASETEK A/S CVR-nr. Central Business Register (CVR) no. 34880522 VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er Asetek A/S. The Company s

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTER FOR FORWARD PHARMA A/S CVR-NR APPENDIX 1 TO ARTICLES OF ASSOCIATION OF FORWARD PHARMA A/S CBR-NO.

BILAG 1 TIL VEDTÆGTER FOR FORWARD PHARMA A/S CVR-NR APPENDIX 1 TO ARTICLES OF ASSOCIATION OF FORWARD PHARMA A/S CBR-NO. The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation

Læs mere

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S.

Azanta A/S. Azanta A/S ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER. (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn. Name. 1.1 Selskabets navn er Azanta A/S. REF. 20303 15.12.2014 UNAUTHORISED TRANSLATION THE DANISH TEXT IS THE VEDTÆGTER GOVERNING VERSION ARTICLES OF ASSOCIATION Azanta A/S Azanta A/S (CVR-nr.: 28108915) (CVR-no.: 28108915) Navn 1.1 Selskabets

Læs mere

Journal nr ID 233 VEDTÆGTER F O R. VIROGATES A/S CVR-nr

Journal nr ID 233 VEDTÆGTER F O R. VIROGATES A/S CVR-nr 24.5.2018 Journal nr. 58333 ID 233 VEDTÆGTER F O R VIROGATES A/S CVR-nr. 25 73 40 33 2 Unofficial translation VEDTÆGTER for VIROGATES A/S (CVR-nr. 25 73 40 33) ("Selskabet") ARTICLES OF ASSOCIATION of

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 February 2019 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19. ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19 ADVOKAT Henrik Ottosen Lundborgvej 18 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J.NR. 062061-250-HOT-CCH VEDTÆGTER FOR Danionics A/S CVR-nr. 71 06 47 19 ARTICLES of ASSOCIATION OF Danionics A/S CVR-no. 71 06 47 19

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K. Filing Date: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 6-K Current report of foreign issuer pursuant to Rules 13a-16 and 15d-16 Amendments Filing De: 2014-11-18 Period of Report: 2014-11-17 SEC Accession No. 0001104659-14-081391

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 1. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

KONVERTIBELT GÆLDSBREV. Mellem [långiver] og Erria A/S

KONVERTIBELT GÆLDSBREV. Mellem [långiver] og Erria A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV Mellem [långiver] og Erria A/S Mellem ERRIA A/S CVR-nr. 15 30 05 74 Torvet 21, 2. 4600 Køge (i det følgende benævnt Selskabet ) og [långiver] CVR-nr. * [adresse] (i det følgende

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV MELLEM OG FCM Holding A/S, CVR-no. 83567414 Kaj Zartows Vej 5 7400 Herning Denmark (Herefter "Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR:

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION HUGO GAMES A/S CVR-NR: 33 59 71 42 Vedtægter for Hugo Games A/S Articles of Association for Hugo Games A/S 2. Navn og formål 1. Name and Object 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 February 2019 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no

VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S. CVR-nr./registration no VEDTÆGTER A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N PHOTOCAT A/S CVR-nr./registration no. 32357903 1. Selskabets navn 1. The Company s name 1.1 Selskabets navn er Photocat A/S. 1.1 The name of the Company

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No. 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Side 1 af 9. SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning

Side 1 af 9. SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning Side 1 af 9 SEPA Direct Debit Betalingsaftaler Vejledning 23.11.2015 1. Indledning Denne guide kan anvendes af kreditorer, som ønsker at gøre brug af SEPA Direct Debit til opkrævninger i euro. Guiden kan

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær Generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær Generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3 November 2017 55784/TWE ID 2117 Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr ) (Registration no )

Ascendis Pharma A/S. V E D T Æ G T E R Articles of Association. for of. (CVR-nr ) (Registration no ) REF. 30701-1090 18 December 2015 V E D T Æ G T E R Articles of Association for of Ascendis Pharma A/S (CVR-nr. 29918791) (Registration no 29918791) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Name, Registered

Læs mere

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. For/of StenoCare A/S ( Selskabet / the Company ) CVR-nr./Central Business Register (CVR) no.

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION. For/of StenoCare A/S ( Selskabet / the Company ) CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION For/of StenoCare A/S ( Selskabet / the Company ) CVR-nr./Central Business Register (CVR) no. 39024705 1. NAVN NAME 1.1 Selskabets navn er StenoCare A/S. The Company's

Læs mere