Indbygningsovn HB672GB.1S. Betjenings- og installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indbygningsovn HB672GB.1S. Betjenings- og installationsvejledning"

Transkript

1 Indbygningsovn HB672GB.1S da Betjenings- og installationsvejledning Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers. siemens-home.bsh-group.com/welcome The future moving in. Siemens Home Appliances

2 da Sikkerhed Du kan finde yderligere oplysninger i den digitale brugervejledning. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING 1 Sikkerhed Undgåelse af tingsskader Miljøbeskyttelse og besparelse Lær apparatet at kende Driftstyper Tilbehør Inden den første ibrugtagning Generel betjening Lynopvarmning Tidsfunktioner Børnesikring Sabbatindstilling Grundindstillinger Rengøring og pleje Selvrens Ovndør Ribberammer Afhjælpning af fejl Bortskaffelse Kundeservice Sådan lykkes det MONTAGEVEJLEDNING Generelle anvisninger om montage Sikkerhed Overhold følgende sikkerhedsanvisninger. 1.1 Generelle henvisninger Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer. Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade. 1.2 Bestemmelsesmæssig brug Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning. Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelser. Anvend kun apparatet: til at tilberede madvarer og drikke. i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser. Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade. 1.3 Begrænsning af brugerkreds Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges. Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning. 1.4 Sikker brug Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen. "Tilbehør", Side 8 ADVARSEL Brandfare! Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen. 2

3 Sikkerhed da Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer. Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes. Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften. Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt. Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning. Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det. ADVARSEL Fare for forbrænding! Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme. Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer. Hold små børn under 8 år på sikker afstand. Tilbehør eller service bliver meget varmt. Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet. Alkoholdampe kan antændes i det varme ovnrum. Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter. Åbn apparatets dør med forsigtighed. ADVARSEL Fare for skoldning! De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand. Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig. Åbn apparatets dør med forsigtighed. Hold børn på sikker afstand. Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum. Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt. ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset. Apparatet og dets tilgængelige dele kan have skarpe kanter. Vær forsigtig ved håndtering og rengøring. Brug beskyttelseshandsker, når det er muligt. Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne. Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker. ADVARSEL Fare for elektrisk stød! Forkert udførte reparationer er farlige. Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet. Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet. Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale. En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig. Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele. Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter. Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres. Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet. Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig. Brug aldrig et beskadiget apparat. Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud. Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice. Side 22 ADVARSEL Fare: Magnetisme! Der er placeret permanente magneter i betjeningsfeltet eller i betjeningselementerne. De 3

4 da Sikkerhed kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet. ADVARSEL Fare for kvælning! Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt. Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn. Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt. Opbevar smådele utilgængeligt for børn. Lad ikke børn lege med smådele. 1.5 Halogenlampe ADVARSEL Fare for forbrænding! Lamperne i ovnrummet bliver meget varme. Der er stadig fare for forbrænding et stykke tid efter, at de er blevet slukket. Rør ikke ved glasafdækningen. Undgå berøring med huden under rengøring. ADVARSEL Fare for elektrisk stød! Ved udskiftning af pæren er kontakterne i lampefatningen strømførende. For at undgå elektrisk stød skal det kontrolleres, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes. Træk også netstikket ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. 1.6 Rengøringsfunktion ADVARSEL Brandfare! Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen. Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger og tilbehør fjernes fra ovnrummet. Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget. Sørg for fri passage foran apparatet. Hold børn på sikker afstand. Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren. Tætningen må ikke skures eller tages af. Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler. ADVARSEL Fare for alvorlige sundhedsskader! Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftige gasser. Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen. Rengør kun emaljeret tilbehør sammen med rengøringsfunktionen. ADVARSEL Fare for sundhedsskader! Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne. Luft ud i køkkenet, mens rensefunktionen udføres. Bliv ikke i rummet i længere tid. Hold børn og husdyr på sikker afstand. ADVARSEL Fare for forbrænding! Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Åbn aldrig apparatets dør. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand. Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen. Rør aldrig ved ovndøren. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand. 4

5 Undgåelse af tingsskader da 2 Undgåelse af tingsskader 2.1 Generelt BEMÆRK! Hvis temperaturen er over 50 C, forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget. Anbring aldrig tilbehør, folie, bagepapir eller fade uanset art på ovnbunden. Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under 50 C. Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel. Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt. Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden. Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan medføre korrosion. Lad altid ovnrummet tørre efter anvendelsen. Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn. Opbevar ikke madretter i ovnrummet. Det kan med tiden beskadige fronterne på tilgrænsende skabe, hvis ovnen afkøles med åben dør. Lad altid apparatet køle af med lukket dør efter drift med høj temperatur. Sæt ikke noget i klemme i døren. Lad kun ovnrummet tørre med åben dør efter tilberedning med meget fugtighed. Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen. Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager. Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere. Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen. Brug aldrig ovnrens i en varm ovn. Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør. Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget. Hold altid tætningen ren. Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler. Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads. Brug ikke ovndøren til at stå eller sidde på eller til at læne sig op ad. Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør. Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes. Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag. 3 Miljøbeskyttelse og besparelse 3.1 Bortskaffelse af emballage Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug. Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art. 3.2 Energibesparelse Overholdes disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm. Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i Anbefalede indstillinger. Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi. Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme. Disse bageforme optager varmen særlig godt. Undlad så vidt muligt at åbne døren under driften. Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme. Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt. Ovnrummet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage. Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut. Restvarmen er tilstrækkelig til færdigtilberedning af retten. Fjern tilbehør fra ovnrummet, som ikke skal bruges. Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes. Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen. Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne. Bemærk: Apparatet bruger: Maks. 1 W ved drift med aktiveret display Maks. 0,5 W ved drift med deaktiveret display 5

6 da Lær apparatet at kende 4 Lær apparatet at kende 4.1 Betjeningsfelt Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden. Bemærk: Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form Taster Tasterne til højre og venstre i betjeningsfeltet har et trykpunkt. Tryk på tasten for at aktivere dens funktion. Tasterne på apparater uden front af rustfrit stål er også touch-felter. 2 Drejeknap Drejeknappen kan drejes ubegrænset mod højre og mod venstre. Touch-felter er berøringsfølsomme områder. Tryk let på det pågældende felt for at vælge en funktion. 3 Display I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier eller tekster med anvisninger. 4 Touch-felter Touch-felter er berøringsfølsomme områder. Tryk let på det pågældende felt for at vælge en funktion. 4.2 Taster Apparatet eller driften slukkes eller tændes med tasterne i venstre og højre side af betjeningsfeltet. Tast Funktion Anvendelse Til/Fra Tænd eller sluk for apparatet. Menu Information Børnesikring Tidsfunktioner Lynopvarmning Start/Stop Feltet til venstre for displayet Feltet til højre for displayet Åbning af menuen med driftstyper Visning af anvisninger Aktivering/deaktivering af børnesikring Aktivering/deaktivering af børnesikring Kort tryk: Start eller afbrydelse af drift. Vedvarende tryk i ca. 3 sekunder: Driften afsluttes. Aktivering/deaktivering af lynopvarmning Start af drift, pause i drift, afbrydelse af drift Navigation mod venstre Navigation mod højre 4.3 Drejeknap Indstillingsværdierne, der vises i displayet, ændres med drejeknappen. Når maksimum- eller minimumsværdien nås, f.eks. for temperatur, bliver denne værdi stående i displayet. Drej om ønsket værdien tilbage igen med drejeknappen. Ved lister, f.eks. med ovnfunktioner, begynder listen forfra igen efter den sidste værdi. 4.4 Display Displayet viser de aktuelle indstillingsværdier. Værdien, der kan ændres, er markeret med farve i displayet. Statuslinje Statuslinjen befinder sig øverst i displayet. I statuslinjen vises klokkeslættet og de indstillede tidsfunktioner. Progressionslinje Linjen befinder sig i displayet under den fokuserede værdi. Progressionslinjen viser, hvor meget apparatet er blevet opvarmet. Linjen i displayet udfyldes fra venstre mod højre. Tidsforløb Den forløbne tid eller varigheden af driften hidtil kan ses øverst til højre i statuslinjen. 6

7 Driftstyper da Når der er indstillet en varighed, og varigheden bliver slettet, overtages den allerede forløbne tid for apparatet i tidsforløbet. På den måde kan det kontrolleres, hvor længe driften har været i gang. Temperaturindikator Opvarmningskontrollen og restvarmindikatoren viser temperaturen i ovnrummet. På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet. Den aktuelle temperatur i ovnrummet kan vises med tasten. Opvarmningskontrol Efter driftens start viser opvarmningskontrollen temperaturstigningen i ovnrummet. Ved forvarmning er det optimale tidspunkt for isætning af retten nået, når alle bjælker er udfyldt. Ved indstillingstrin, f.eks. grilltrin, vises opvarmningskontrollen ikke. Restvarme-indikator Når apparatet er slukket, viser displayet restvarmen i ovnrummet. Restvarmeindikatoren slukkes ved ca. 60 C. 4.5 Ovnrum Nogle funktioner i ovnrummet har som formål at lette betjeningen af apparatet. Ribberammer Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne. "Tilbehør", Side 8 Apparatet har 5 rillehøjder. Rillehøjderne angives med tal nedefra og op. Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring. "Ribberammer", Side 19 Belysning En eller flere ovnlamper belyser ovnrummet. Når ovndøren åbnes, tændes ovnbelysningen automatisk. Hvis ovndøren er åben i mere end 15 minutter, slukkes ovnbelysningen igen. Ved de fleste driftstyper tændes ovnbelysningen, så snart driften startes. Når driften afsluttes, slukkes ovnbelysningen igen. Køleventilator Afhængigt af apparatets temperatur tændes og slukkes køleventilatoren. Den varme luft kommer ud over døren. BEMÆRK! Ventilationsåbningerne over ovndøren må ikke dækkes til. Apparatet bliver i givet fald overophedet. Hold ventilationsåbningerne fri. For at afkøle apparatet hurtigere fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter efter brugen. Apparatets dør Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, stopper driften. Når apparatets dør lukkes, fortsættes driften automatisk. 5 Driftstyper Her vises en oversigt over apparatets driftstyper og hovedfunktioner. Tryk på for at åbne menuen. Anvendelse Vælg en fint afstemt ovnfunktion for optimal tilberedning af retterne. "Ovnfunktioner", Side 7 Driftstype Retter Selvrens Driftstype Ovnfunktioner Grundindstillinger Anvendelse Brug de anbefalede programmerede indstillinger til de forskellige retter. Selvrens er en automatisk rengøring af ovnen. "Selvrens", Side 16 Tilpasning af Grundindstillinger. Grundindstillinger Side Ovnfunktioner Her forklares forskelle og anvendelsesområder, så der altid kan vælges korrekt ovnfunktion til den pågældende ret. Symbolerne for de enkelte ovnfunktioner gør dem lette at genkende. Når der vælges en ovnfunktion, foreslår apparatet en passende temperatur eller trin. Værdierne kan overtages eller ændres i det angivne område. Ved temperaturindstillinger over 275 C og Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 40 minutter temperaturen til ca. 275 C hhv. til Grilltrin 1. 7

8 da Tilbehør Symbol Ovnfunktion Temperaturområde Anvendelse og funktionsmåde Mulige ekstrafunktioner 4D-varmluft C Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmelegeme i bagvæggen jævnt i ovnrummet. Over-/undervarme C Til traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne ovnfunktion er særligt velegnet til kager med fugtig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra. Varmluft Eco C Skånsom tilberedning af udvalgte retter i ét lag uden forvarmning. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet. Der er faser, hvor retterne tilberedes med restvarme. Ovnfunktionen er mest effektiv mellem C. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen. Over-/undervarme eco C Skånsom tilberedning af udvalgte retter. Varmen kommer oppe- og nedefra. Ovnfunktionen er mest effektiv mellem C. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift. Varmluft/impulsgrill C Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker. Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten. Grill, stor flade Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratinering af retter. Hele fladen under grillelementet opvarmes. Pizzatrin C Tilberedning af pizza eller retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmelegeme og ringvarmelegemet i bagvæggen varmer. CoolStart-funktion C Til hurtig tilberedning af dybfrostprodukter i rillehøjde 3. Temperaturen indstilles i henhold til producentens angivelser. Anvend den højeste temperatur, som er angivet på emballagen. Tilberedningstiden er som angivet eller kortere. Forvarmning er uegnet til denne ovnfunktion. 6 Tilbehør Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet. Bemærk: Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Formændringen har ingen indflydelse på funktionen. Sådan formændring forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen. Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere. 8

9 Tilbehør da Tilbehør Rist Anvendelse Kageforme Tærte-/gratinforme Fade og beholdere Kød, f.eks. stege og grillmad Dybfrostretter Universalbradepande Fugtige kager Bagværk Brød Store stege Dybfrostretter Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten. Bageplade Kager på bageplade Småt bagværk 6.1 Indgrebsfunktion Indgrebsfunktionen forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud. Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, til det går i indgreb. Vippesikringen fungerer kun, hvis tilbehøret sættes korrekt ind i ovnen. 6.2 Isætning af tilbehør i ovnen Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun på denne måde kan tilbehøret trækkes cirka halvvejs ud, uden at det vipper. 1. Vend tilbehøret, så indhakket befinder sig bagerst og peger nedad. 2. Sæt altid tilbehøret ind mellem de to styreskinner på en rillehøjde. Rist Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen vendende nedad. 3. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren. Bemærk: Tag tilbehør ud af ovnen, hvis det ikke skal bruges. Kombinering af tilbehør For at opsamle væskedryp kan risten kombineres med universalbradepanden. 1. Placer risten på universalbradepanden, så de to afstandsstykker ligger på kanten af universalbradepanden. 2. Sæt universalbradepanden ind mellem de to styreskinner på en rillehøjde. Risten skal være placeret over den øverste styreskinne. Rist på universalbradepande Bageplade F.eks. universalbradepande eller bageplade Sæt bagepladen ind med den skrå side vendende mod ovndøren. 6.3 Yderligere tilbehør Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat: Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet. Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice. 9

10 da Inden den første ibrugtagning 7 Inden den første ibrugtagning Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret. 7.1 Første ibrugtagning Efter strømtilslutningen eller et længere strømsvigt skal der foretages indstillinger for den første ibrugtagning af apparatet. Det kan vare nogle sekunder, før indstillingerne vises i displayet. Indstilling af sprog 1. Vælg det ønskede sprog med drejeknappen. 2. Tryk på. a Den næste indstilling vises. Indstilling af klokkeslæt 1. Indstil det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen. 2. Tryk på. a Den næste indstilling vises. Indstilling af dato 1. Indstil den aktuelle dag med drejeknappen. 2. Tryk på. 3. Indstil den aktuelle måned med drejeknappen. 4. Tryk på. 5. Indstil det aktuelle år med drejeknappen. 6. Tryk på. a Den næste indstilling vises. a I displayet vises en meddelelse om, at den første ibrugtagning er afsluttet. 7.2 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres. 1. Tag produktoplysninger og tilbehør ud af ovnrummet. Fjern emballagerester som styroporkugler og klæbebånd fra apparatet indvendigt og udvendigt. 2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud. 3. Tænd for apparatet med. 4. Foretag følgende indstillinger: Ovnfunktion Temperatur Varighed 4D-varmluft Maksimum 1 time "Generel betjening", Side Start driften med. Luft ud i køkkenet, så længe apparatet varmer. 6. Sluk for apparatet med, når varigheden er afsluttet. 7. Rengør de glatte flader i ovnrummet med opvaskevand og en opvaskesvamp, når apparatet er afkølet. 8. Rengør tilbehøret grundigt med opvaskevand, en opvaskesvamp eller en blød børste. 8 Generel betjening 8.1 Tænde for apparat Tænd for apparatet med. Tasten lyser blåt. a I displayet vises Siemens Logo. Derefter vises en ovnfunktion og en temperatur. 8.2 Slukke apparat Sluk for apparatet, når det ikke bruges. Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, bliver det automatisk slukket. Sluk for apparatet med. Belysningen over tasten slukkes. a Apparatet slukkes. Igangværende funktioner bliver afbrudt. a I displayet vises klokkeslættet eller restvarme-indikatoren. 8.3 Start af drift Driften skal altid startes. Start driften med. a I displayet vises indstillingerne, den indstillede tid og opvarmningslinjen. 8.4 Afbryde drift (pause) eller afslutte drift Driften kan standses kortvarigt og fortsættes igen. Når driften afsluttes helt, bliver indstillingerne nulstillet. 1. For at afbryde driften kortvarigt (pause): Tryk kort på. Tryk på for at fortsætte driften. 2. Tryk på for at afbryde driften. a Driften bliver afbrudt, og alle indstillinger nulstillet. 8.5 Indstilling af driftstype Krav: Apparatet skal være tændt. 1. Tryk på. Menuen for driftstyper åbnes. 2. Vælg den ønskede driftstype med drejeknappen. Afhængigt af driftstypen er der mulighed for at foretage forskellige valg. 3. Med åbnes den valgte driftstype. 4. Valget kan ændres med drejeknappen. Afhængigt af valget kan yderligere indstillinger ændres. 5. Start med. 8.6 Indstille ovnfunktion og temperatur Når apparatet tændes, er driftstypen ovnfunktioner automatisk indstillet. 1. Indstil den ønskede ovnfunktion med drejeknappen. 10

11 Lynopvarmning da 2. Skift til temperatur med. 3. Indstil temperaturen med drejeknappen. 4. Start driften med. a Apparatet begynder at varme. a I displayet vises den indstillede ovnfunktion, temperatur og varighed/apparatets driftstid. 5. Sluk for apparatet med, når retten er færdig. Tip Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner. Bemærk: Der kan indstilles en varighed og en sluttid for driften på apparatet. "Tidsfunktioner", Side 11 Ændring af ovnfunktion Når ovnfunktionen ændres, bliver de andre indstillinger også nulstillet. 1. Afbryd driften med. 2. Tryk på. 3. Vælg en anden ovnfunktion med drejeknappen. Ændring af temperatur Efter driftens start kan temperaturen ændres direkte. Foretag ændring af temperaturen med drejeknappen. a Temperaturen bliver aktiveret direkte. 8.7 Visning af oplysninger I de fleste tilfælde kan der vises oplysninger om den funktion, som lige er blevet udført. Visse anvisninger viser apparatet automatisk, f.eks. en bekræftelse, en opfordring til en handling eller en advarsel. Tryk på. a Hvis de forefindes, vises oplysningerne i nogle sekunder. 9 Lynopvarmning For at spare tid kan opvarmningstiden reduceres ved indstillede temperaturer over 100 C. Lynopvarmningen kan anvendes ved følgende ovnfunktioner: 4D-varmluft Over-/undervarme 9.1 Indstille lynopvarmning Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet. Bemærk: Indstil først en varighed, når Lynopvarmningen er afsluttet. 1. Indstil en egnet ovnfunktion og en temperatur over 100 C. 2. Tryk på. a Symbolet vises til venstre for temperaturen i displayet. a Progressionslinjen begynder at blive udfyldt. a3. Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal. Symbolet i displayet slukkes. 4. Sæt retten ind i ovnen. Afslutte lynopvarmning Tryk på. a Symbolet i displayet slukkes. 10 Tidsfunktioner Apparatet har forskellige tidsfunktioner, som kan bruges til styring af driften Oversigt over tidsfunktioner Der kan også indstilles en varighed og en sluttid. Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Tidsfunktion Minutur Varighed Sluttidspunkt Anvendelse Minuturet kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet. Når der er indstillet en varighed sammen med driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet. Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt Indstille minutur Minuturet virker uafhængigt af driften. Minuturet kan indstilles op til 24 timer, både når apparatet er tændt og slukket. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet. 1. Tryk på. a Feltet for minuturet åbnes. 2. Indstil tiden på minuturet med drejeknappen. a Minuturet starter automatisk efter nogle sekunder. a Symbolet for minuturet og den forløbne tid vises i venstre side på statuslinjen. a Den indstillede tid for minuturet tælles ned. a Når tiden for minuturet er afsluttet, lyder der et signal, og der vises en meddelelse i displayet. 3. Når tiden på minutur er udløbet: Tryk på for at afbryde signalet før tiden. Indstilling af en ny tid på minuturet: Tryk på, og indstil tiden med drejeknappen. Ændre tiden på minutur Tiden på minuturet kan når som helst ændres. 1. Tryk på. 2. Tiden på minuturet kan ændres med drejeknappen. 11

12 da Tidsfunktioner 3. Bekræft med. Afbryde minutur Tiden på minuturet kan når som helst afbrydes. 1. Tryk på. 2. Sæt tiden på minuturet tilbage til nul med drejeknappen. 3. Bekræft med Indstilling af varighed Der kan indstilles en varighed for driften på op til 23 timer og 59 minutter. Krav: Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin. 1. Tryk på. a Menuen Tidsfunktioner bliver åbnet. 2. Indstil varigheden med drejeknappen. Drejeretning Venstre Højre Foreslået værdi 10 minutter 30 minutter Varigheden kan indstilles i trin på et minut op til en time, derefter i trin på 5 minutter. Sluttiden beregnes automatisk. 3. Start driften med. a Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned. a Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I statuslinjen står varigheden på nul. 4. Når varigheden er udløbet: Tryk på for at afbryde signalet før tiden. Indstilling af en ny varighed: Tryk på, og indstil varigheden med drejeknappen. Start med for at fortsætte driften uden en varighed. Sluk for apparatet med, når retten er færdig. Ændre varighed Varigheden kan altid ændres. 1. Tryk på. 2. Korriger varigheden med drejeknappen. 3. Tryk derefter 2 gange på. Afbryde varighed Varigheden kan altid afbrydes. 1. Tryk på. 2. Sæt varigheden tilbage til nul med drejeknappen. 3. Start med for at fortsætte driften uden en varighed. Displayet skifter over til at vise den indstillede ovnfunktion og temperatur Indstille sluttid Klokkeslættet for afslutning af en varighed kan forskydes med op til 23 timer og 59 minutter. Bemærkninger For at opnå et godt tilberedningsresultat skal sluttidspunktet ikke forskydes yderligere, efter at driften er startet. Lad ikke madvarer stå for længe i ovnen, de kan blive fordærvede. Krav Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur eller et trin. Der er indstillet en varighed. 1. Tryk på. 2. Tryk på frem til " Slut". 3. Forskyd sluttiden til et senere tidspunkt med drejeknappen. 4. Start driften med. a I statuslinjen vises symbolet og tidspunktet for afslutning af driften. Apparatet er i venteposition. a Når starttidspunktet er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles synligt ned ned i statuslinjen. a Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet står varigheden på nul. 5. Når varigheden er udløbet: Tryk på for at afbryde signalet før tiden. Indstilling af en ny varighed: Tryk på, og indstil varigheden med drejeknappen. Start med for at fortsætte driften uden en varighed. Sluk for apparatet med, når retten er færdig. Ændre sluttidspunkt Den indstillede sluttid kan kun ændres, når ovnen befinder sig i venteposition. 1. Afbryd driften med. 2. Tryk på. a Menuen med tidsfunktioner åbnes. 3. Tryk på. 4. Korriger sluttidspunktet med drejeknappen. 5. Fortsæt driften med. Afbryde sluttid Den indstillede sluttid kan kun ændres, når ovnen befinder sig i venteposition. 1. Afbryd driften med. 2. Tryk på. a Menuen med tidsfunktioner åbnes. 3. Skift med til " Slut". 4. Stil sluttidspunktet tilbage til nul med drejeknappen. 5. Fortsæt driften med. a Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned. 12

13 Børnesikring da 11 Børnesikring For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring Aktivere/deaktivere børnesikring Børnesikringen kan aktiveres og deaktiveres, både når apparatet er tændt og slukket. 1. Tryk vedvarende på i ca. 4 sekunder for at aktivere børnesikringen. a I displayet vises en opfordring til at bekræfte. a Symbolet vises på statuslinjen i aktiveret og deaktiveret tilstand. 2. Tryk vedvarende på i ca. 4 sekunder for at deaktivere børnesikringen. a I displayet vises en opfordring til at bekræfte. 12 Sabbatindstilling Med Sabbatindstillingen kan der indstilles en varighed på op til 74 timer. Retter kan holdes varme ved mellem 85 C og 140 C med Over-/undervarme, uden at det er nødvendigt at tænde eller slukke for apparatet Start af Sabbatindstilling Bemærkninger Hvis ovndøren åbnes under igangværende drift, holder apparatet op med at varme. Når ovndøren lukkes, fortsætter apparatet med at varme igen. Efter start kan Sabbatindstillingen ikke længere ændres eller afbrydes. Krav: Sabbatindstilling er aktiveret i grundindstillingerne. "Grundindstillinger", Side Indstil ovnfunktionen Sabbatindstilling med drejeknappen. 2. Tryk på. Temperaturen er forindstillet til 85 C. 3. Indstil den ønskede temperatur med drejeknappen. 4. Tryk på. Tiden er forindstillet til 25 timer. 5. Indstil varigheden med drejeknappen. Sluttidspunktet kan ikke forskydes. 6. Start driften med. a Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned. 7. Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. Varigheden står på nul. Apparatet holder op med at varme og reagerer igen som normalt udenfor Sabbatindstillingen. Sluk for apparatet med. Apparatet slukkes automatisk efter ca. 10 til 20 minutter. 13 Grundindstillinger Apparatet kan indstilles til dine behov Oversigt over grundindstillingerne Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr. Grundindstilling Sprog Klokkeslæt Dato - dag Dato - måned Dato - år Lydsignal Tastelyd Display lysstyrke Valgmuligheder Se valgmulighederne på apparatet. Klokkeslæt i 24 h format. Indstilling af aktuel dag Indstilling af aktuel måned Indstilling af aktuelt år Kort varighed Mellem varighed 1 Lang varighed Aktiveret Deaktiveret. 1 5 trin 1 Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type) Grundindstilling Ur-indikator Belysning Valgmuligheder Fra Digital 1 Slukket under drift Tændt under drift 1 Børnesikring Kun tastelås 1 Dørlås + tastelås Efter start Hovedmenu Ovnfunktioner 1 Retter Natdæmpning af lys Deaktiveret 1 Aktiveret Logo Indikatorer 1 Ingen visning Ventilatorefterløb Anbefalet 1 Minimum Teleskopudtræk Eftermonteret 1 Ikke eftermonteret 1 Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type) 13

14 da Rengøring og pleje Grundindstilling Sabbatindstilling Fabriksindstilling Valgmuligheder Aktiveret Deaktiveret 1 Nulstilling 1 Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type) 13.2 Ændre grundindstillinger 1. Tryk på. 2. Tryk på. a Menuen for driftstyper åbnes. 3. Vælg driftstypen "Indstillinger" med drejeknappen. 4. Bekræft med. a Den første grundindstilling vises. 5. Skift til de forskellige indstillinger med. 6. Foretag ændring af grundindstillingen med drejeknappen. 7. Tryk på. a I displayet vises ændringerne "Gem" eller "Annuller". 8. Vælg den ønskede ændring med eller. Bemærk: Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt. Afbryde ændring af grundindstillinger 1. Tryk på. 2. Tryk på "Annuller". a Alle ændringer bliver annulleret og ikke gemt. 14 Rengøring og pleje Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe Rengøringsmidler Anvend ikke uegnede rengøringsmidler, som kan beskadige de forskellige overflader. ADVARSEL Fare for elektrisk stød! Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet. BEMÆRK! Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader. Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol. Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe. Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring. Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen. Brug aldrig ovnrens i en varm ovn. Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør. Nye svampeklude indeholder rester fra fremstillingen. Skyl nye svampeklude grundigt inden brug. Egnede rengøringsmidler Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet. Følg vejledningen til rengøring af apparatet. "Rengøring af apparat", Side 15 Apparatets front Overflade Egnede rengøringsmidler Rustfrit stål Varmt opvaskevand: Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål Kunststof eller lakerede overflader F.eks. betjeningsfelt Ovndør Anvisninger For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidlet til rustfrit stål i et ganske tyndt lag. Varmt opvaskevand: Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra overfladen med det samme. Område Glasruder i ovndør Egnede rengøringsmidler Anvisninger Varmt opvaskevand: Brug ikke glasskrabere eller rustfri stålspiraler. Tip Glasruderne i ovndøren kan afmonteres for grundig rengøring. "Ovndør", Side 17 14

15 Rengøring og pleje da Område Egnede rengøringsmidler Dørafdækning Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål Af kunststof: Varmt opvaskevand: Indvendig dørramme af rustfrit stål Rengøringsmiddel til rustfrit stål Anvisninger Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål. Tip Tag dørafdækningen af for grundigere rengøring. "Ovndør", Side 17 Misfarvninger kan fjernes med et rengøringsmiddel til rustfrit stål. Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål. Håndtag Varmt opvaskevand: For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra overfladen med det samme. Ovnrum Område Emaljerede overflader Egnede rengøringsmidler Varmt opvaskevand: Eddikevand Ovnrens Anvisninger Ved stærk tilsmudsning skal smudset opblødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Lad ovnrummet tørre med åben dør efter rengøringen. Bemærkninger Det bedste er at anvende rengøringsfunktionen. "Selvrens", Side 16 Ved meget høje temperaturer forandres emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljeres fuldstændigt, så de kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette. Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre. Ovnlampens glasafdækning Varmt opvaskevand: Anvend ovnrens ved stærk tilsmudsning. Ribberammer Varmt opvaskevand: Ved stærk tilsmudsning skal smudset opblødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Bemærk: Ribberammerne kan afmonteres til grundig rengøring. "Ribberammer", Side 19 Tilbehør Varmt opvaskevand: Ovnrens Ved stærk tilsmudsning skal smudset opblødes og fjernes med en børste eller en rustfri stålspiral. Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine Rengøring af apparat For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler. ADVARSEL Fare for forbrænding! Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme. Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer. Hold små børn under 8 år på sikker afstand. ADVARSEL Brandfare! Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes. Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften. Krav: Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne. "Rengøringsmidler", Side Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet. Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler. "Egnede rengøringsmidler", Side Tør efter med en blød klud. 15

16 da Selvrens 15 Selvrens Med Selvrens rengøres ovnrummet stort set automatisk. Rengør ovnrummet for hver 2 til 3 måneder med "Selvrens". Om nødvendigt kan "Selvrens" anvendes oftere. "Selvrens" forbruger ca. 2,5-4,7 kilowatt-timer Klargøring af apparatet til rengøringsfunktionen For at opnå et godt resultat af rengøringen og undgå skader skal apparatet klargøres omhyggeligt. ADVARSEL Brandfare! Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i ovnen. Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer. Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen. Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger og tilbehør fjernes fra ovnrummet. Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget. Sørg for fri passage foran apparatet. Hold børn på sikker afstand. Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren. Tætningen må ikke skures eller tages af. Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler. 1. Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrummet og fra tilbehøret. 2. Rengør ovndøren indvendig og områderne langs kanterne af ovnrummet ved dørtætningen med opvaskevand og en blød klud. Dørtætningen må ikke tages af eller skures. Fjern kraftige tilsmudsninger på indersiden af ovndørens rude med ovnrens. 3. Anbring tilbehøret i rillehøjde 2, når det også skal rengøres. Bemærk: Rengør kun det medfølgende emaljerede tilbehør, f.eks. universalbradepande eller bageplade. Ristene tåler ikke rengøringsfunktionen og bliver misfarvede. 4. Tag genstande ud af ovnrummet. Ovnrummet skal være tomt, bortset fra det tilbehør, der også skal rengøres Indstilling af Selvrens Luft ud i køkkenet, mens rengøringsfunktionen er i gang. ADVARSEL Fare for sundhedsskader! Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne. Luft ud i køkkenet, mens rensefunktionen udføres. Bliv ikke i rummet i længere tid. Hold børn og husdyr på sikker afstand. ADVARSEL Fare for forbrænding! Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Åbn aldrig apparatets dør. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand. Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen. Rør aldrig ved ovndøren. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand. Krav: "Klargøring af apparatet til rengøringsfunktionen", Side Tryk på. 2. Vælg i driftstypemenuen "Selvrens" med drejeknappen. 3. Tryk på. 4. Indstil rengøringstrinnet med drejeknappen. Rengøringstrin Rengøringsgrad Varighed i timer 1 Let tilsmudset Ca. 1:15 2 Mellem Ca. 1:30 3 Meget tilsmudset Ca. 2:00 Jo kraftigere og mere indgroet tilsmudsning, desto højere rengøringstrin skal der vælges. Varigheden kan ikke ændres. 5. Tryk på. a I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser i forbindelse med Rengøringsfunktionen. 6. Start driften med. a Rengøringsfunktionen starter, og varigheden tæller ned. Opvarmningslinjen vises ikke. a Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt ovntemperatur. a Når rengøringsfunktionen er afsluttet, lyder der et signal, og i displayet står varigheden på nul. 7. Sluk for apparatet med. Når apparatet er tilstrækkeligt afkølet, ophæves dørens låsning, og slukkes. 8. "Klargøring af apparatet til brug efter rengøringsfunktionen", Side Klargøring af apparatet til brug efter rengøringsfunktionen 1. Lad apparatet køle af. 2. Tør resterende aske i ovnrummet, på ribberammerne og omkring ovndøren af med en fugtig klud. 3. Fjern hvide belægninger med citronsyre. Bemærk: De hvide belægninger på de emaljerede flader kan opstå på grund af grove tilsmudsninger. Disse levnedsmiddelrester udgør ingen sundhedsfare. Belægningerne indskrænker ikke apparatets funktion. 16

17 Ovndør da 16 Ovndør For at kunne rengøre ovndøren grundigt kan den skilles ad Aftagning af ovndør ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker. Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne. 1. Luk ovndøren helt op, og tryk den ind i retning mod apparatet. 2. ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft. Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel op. Låsepal vippet op 1. Bemærk: Det er vigtigt, at ovndøren kan skydes på de to hængsler uden modstand. Kontroller, om ovndøren skydes ind i den rigtige åbning, hvis der mærkes modstand. Skyd ovndøren lige på de to hængsler. Skyd ovndøren ind til anslaget. 2. Tryk med begge hænder foroven på dørafdækningen i venstre og højre side for at kontrollere, at ovndøren er bevæget ind til anslag. Låsepal vippet ned Hængslet er sikret og kan ikke smække i. 3. Luk ovndøren helt op, og tryk den ind i retning mod apparatet. 4. Vip låsepalerne på venstre og højre hængsel ned. Ovndøren er sikret og kan ikke tages af. a Låsepalerne er vippet op. Hængslerne er sikret og kan ikke smække i. 3. Luk ovndøren, til den når anslaget. Hold ovndøren fast med begge hænder i venstre og højre side, og træk den opad og ud. 4. Læg forsigtigt ovndøren på et plant underlag Påsætning af ovndør ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne. Hvis hængslerne ikke er sikret, kan de smække i med stor kraft. Sørg for, at låsepalerne altid er helt vippet ned, og at de er vippet helt op, når ovndøren tages af. a Låsepalerne er vippet ned. Ovndøren er sikret og kan ikke tages af. 5. Luk ovndøren Afmontering af glasruder i ovndør ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne. 17

18 da Ovndør Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker. 1. Åbn ovndøren lidt. 2. Tryk udefra på dørafdækningen i venstre og højre side, til den går ud af indgreb. 3. Tag dørafdækningen af. 10. ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset. Rengør de afmonterede glasruder på begge sider med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud. 11. Rengør ovndøren. "Egnede rengøringsmidler", Side Tør glasruderne, og monter dem igen Montage af glasruder i ovndør 4. Rengør dørafdækningen. "Egnede rengøringsmidler", Side Skru skruen i venstre og højre side af ovndøren ud, og fjern dem. 6. Klem et viskestykke, der er foldet flere gange, fast i ovndøren. Træk den forreste glasrude ud opad. ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt. Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne. Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker. 1. Vend mellemruden, så pilen befinder sig øverst til højre. 7. Læg den forreste glasrude med håndtaget vendende nedad på en plan flade. 8. Tryk mellemruden ind mod apparatet med den ene hånd, og tryk samtidigt med den anden hånd holderne i venstre og højre side opad. Tag ikke holderne af. 2. Sæt mellemruden ind i holderen forneden, tryk den ind foroven, og hold den fast. 3. Skyd holderen i venstre og højre side nedad, til mellemruden er klemt fast. 4. Sæt den forreste rude ind forneden i holderen i venstre og højre side. 9. Tag mellemruden ud. 18

19 Ribberammer da 5. Tryk den forreste rude ind mod apparatet, til den venstre og den højre krog befinder sig overfor holderen. 8. Skru de to skruer i højre og venstre side af ovndøren i. 9. Sæt dørafdækningen på, og tryk den ind, til den går hørbart i indgreb. 6. Tryk den forreste glasrude nedad, til den går hørbart i indgreb. 7. Åbn ovndøren lidt, og fjern viskestykket. 10. Luk ovndøren. Bemærk: Ovnen må først bruges, når glasruderne i ovndøren er korrekt monteret. 17 Ribberammer Ribberammerne kan tages ud til grundig rengøring af ovnrum og ribberammer eller for at udskifte ribberammerne Udtagning af ribberammer ADVARSEL Fare for forbrænding! Ribberammerne bliver meget varme Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand. 1. Løft ribberammen lidt foran, og frigør den. 2. Træk ribberammen fremad, og tag den ud Isætning af ribberammer Bemærkninger Ribberammerne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved begge ribberammer, at de bøjede ribber skal vende fremad. 1. Sæt først ribberammen ind i midten i den bageste bøsning, til den ligger an mod ovnrummets væg, og tryk ribberammen bagud. 2. Sæt derefter ribberammen ind i den forreste bøsning, til den også her ligger an mod ovnrummets væg, og tryk ribberammen nedad. 3. Rengør ribberammen. "Rengøringsmidler", Side Afhjælpning af fejl Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger. ADVARSEL Fare for tilskadekomst! Forkert udførte reparationer er farlige. Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet. Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice. ADVARSEL Fare for elektrisk stød! Forkert udførte reparationer er farlige. Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet. 19

20 da Afhjælpning af fejl Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet. Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af uddannet fagpersonale Funktionsfejl Fejl Apparatet virker ikke. I displayet vises "Sprache Deutsch". Driften starter ikke eller bliver afbrudt. Apparatet varmer ikke, i displayet vises "Demotilstand". Apparatet starter ikke, og i displayet vises Ovnrum for varmt. Klokkeslæt vises ikke, når apparatet er slukket. Apparatets dør kan ikke åbnes. Ovnbelysning fungerer ikke. Maksimal driftstid nået. Årsag og fejlafhjælpning Sikringen er defekt. Kontroller sikringen i sikringsskabet. Strømforsyning er afbrudt. Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer. Strømforsyning er afbrudt. Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. "Første ibrugtagning", Side 10 Funktionsfejl Kontakt kundeservice. "Kundeservice", Side 22 Forskellige årsager er mulige. Kontroller de anvisninger, der vises i displayet. "Visning af oplysninger", Side 11 Apparatet befinder sig i demotilstand. 1. Afbryd kort strømforsyningen til apparatet ved at deaktivere sikringen i sikringsboksen og aktivere den igen. 2. Deaktiver derefter indenfor de næste 3 minutter demotilstand i "Grundindstillinger", Side 13. Strømforsyning er afbrudt. Åbn apparatets dør én gang efter et strømsvigt, og luk den igen. a Apparatet udfører en selvkontrol og er klar til brug. Ovnrummet er for varmt til den valgte ret eller ovnfunktion. Lad ovnrummet køle af, og start igen. Grundindstillingen er blevet ændret. Korriger grundindstillingen for visning af ur. "Grundindstillinger", Side 13 Apparatets dør er låst af rengøringsfunktionen, i displayet lyser. Lad apparatet køle af, til slukkes i displayet. Apparatets dør er låst af børnesikringen. Deaktiver børnesikringen med tasten. "Børnesikring", Side 13 Låsningen kan deaktiveres i grundindstillingerne. "Grundindstillinger", Side 13 Halogenlampen er defekt. Udskift pæren i ovnlampen. "Udskiftning af pære i ovnlampe", Side 21 For at undgå at apparatet utilsigtet er vedvarende i drift, holder apparatet automatisk op med at varme, hvis indstillingerne ikke er blevet ændret i flere timer. Der vises en meddelelse i displayet. Det afhænger af indstillingerne for den pågældende driftstype, hvornår den maksimale driftstid er nået. 1. Sluk først for apparatet med for at fortsætte driften. 2. Tænd derefter for apparatet med, og indstil den ønskede drift. Tip For at undgå at apparatet utilsigtet slukkes, kan der indstilles en varighed. 20

Indbygningsovn HB675GI.1S. Brugsanvisning

Indbygningsovn HB675GI.1S. Brugsanvisning Indbygningsovn HB675GI.1S [] Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Br 8ugs anv i s ni ng Brugsbetingelser......................... 4 ( Vigtige sikkerhedsanvisninger.............. 5 Generelt....................................

Læs mere

HB86K.72S. [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497

HB86K.72S. [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497 HB86K.72S [da] Brugsanvisning...2 *9000590497* 9000590497 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Før indbygning...3 om sikkerhed...3 vedr. mikrobølgefunktionen...3 Årsager til skader...4 Deres

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 28 Käyttöohje... 53 Bruksanvisning... 77

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 28 Käyttöohje... 53 Bruksanvisning... 77 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 28 Käyttöohje... 53 Bruksanvisning... 77 HB75GB.60S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

HB78A1.70S. [da] Brugsanvisning...3 * *

HB78A1.70S. [da] Brugsanvisning...3 * * HB78A1.70S [da] Brugsanvisning...3 *9000610639* 9000610639 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn... 5 Betjeningsfelt...5

Læs mere

Indbygningsovn HBG73U5.0S Innebygd stekeovn HBG73U5.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG73U5.0S Inbyggnadsugn HBG73U5.0S

Indbygningsovn HBG73U5.0S Innebygd stekeovn HBG73U5.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG73U5.0S Inbyggnadsugn HBG73U5.0S Indbygningsovn HBG73U5.0S Innebygd stekeovn HBG73U5.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG73U5.0S Inbyggnadsugn HBG73U5.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...29 [fi] Käyttöohje... 54 [sv] Bruksanvisning...

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Pakkens indhold... 9 Apparatoversigt Før du tager ovn i brug for første gang...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Pakkens indhold... 9 Apparatoversigt Før du tager ovn i brug for første gang... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsforskrifter... 4 Om denne vejledning... 4 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 4 Fare for børn og svagelige personer... 5 Opstilling... 5 Sikker drift...

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 27 Käyttöohje... 51 Bruksanvisning... 74 HB33A1.41S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 36

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 36 [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 36 HB76G1.60S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger...4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4

Læs mere

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 39

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 39 [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 39 HB78G1.70S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger...3 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4

Læs mere

HB76A1.60S. [da] Brugsanvisning...3 * *

HB76A1.60S. [da] Brugsanvisning...3 * * HB76A1.60S [da] Brugsanvisning...3 *9000609504* 9000609504 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn... 5 Betjeningsfelt...5

Læs mere

Indbygningsovn HBA63S2.1S Innebygd stekeovn HBA63S2.1S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBA63S2.1S Inbyggnadsugn HBA63S2.1S

Indbygningsovn HBA63S2.1S Innebygd stekeovn HBA63S2.1S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBA63S2.1S Inbyggnadsugn HBA63S2.1S Indbygningsovn HBA63S2.1S Innebygd stekeovn HBA63S2.1S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBA63S2.1S Inbyggnadsugn HBA63S2.1S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...29 [fi] Käyttöohje... 54 [sv] Bruksanvisning...

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Indbygningsovn HB78L1.70S, HB78R1.70S

Indbygningsovn HB78L1.70S, HB78R1.70S Indbygningsovn HB78L1.70S, HB78R1.70S [da] Brugsanvisning Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres

Læs mere

HB38A1.70S. [da] Brugsanvisning...3 * *

HB38A1.70S. [da] Brugsanvisning...3 * * HB38A1.70S [da] Brugsanvisning...3 *9000623550* 9000623550 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn... 5 Betjeningsfelt...5

Læs mere

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn

Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Miniovn med kogeplader 30 liter ovn Model nr. TO-30AB-1 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 79

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 79 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 29 Käyttöohje... 54 Bruksanvisning... 79 HB73G4.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 36

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 36 [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 36 HB36G1.60S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger...4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min 550 mm B X2 A C X2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning BOP 250/251. Ovn

Gaggenau Brugsanvisning BOP 250/251. Ovn Gaggenau Brugsanvisning BOP 250/251 Ovn Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger 3 Årsager for skader 5 Miljøbeskyttelse 5 Miljøvenlig bortskaffelse 5 Tip for at spare på energi

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 25 Käyttöohje... 46 Bruksanvisning... 67

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 25 Käyttöohje... 46 Bruksanvisning... 67 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 25 Käyttöohje... 46 Bruksanvisning... 67 HB33BD.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 27

[da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 27 [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning... 27 HB23A1.20S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger... 4 Årsager til skader...5 Deres nye

Læs mere

Indbygningsovn HBG3424.0S Innebygd stekeovn HBG3424.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3424.0S Inbyggnadsugn HBG3424.0S

Indbygningsovn HBG3424.0S Innebygd stekeovn HBG3424.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3424.0S Inbyggnadsugn HBG3424.0S Indbygningsovn HBG3424.0S Innebygd stekeovn HBG3424.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3424.0S Inbyggnadsugn HBG3424.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...26 [fi] Käyttöohje... 49 [sv] Bruksanvisning...

Læs mere

HB75AA.60S. [da] Brugsanvisning... 3 * *

HB75AA.60S. [da] Brugsanvisning... 3 * * HB75AA.60S [da] Brugsanvisning... 3 *9000584810* 9000584810 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn... 5 Betjeningsfelt...5

Læs mere

HB73A4.40S. [da] Brugsanvisning...3 * *

HB73A4.40S. [da] Brugsanvisning...3 * * HB73A4.40S [da] Brugsanvisning...3 *9000621633* 9000621633 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn... 5 Betjeningsfelt...5

Læs mere

Brugsanvisning Varmeskuffe

Brugsanvisning Varmeskuffe Brugsanvisning Varmeskuffe ODW8123S / HZWE140 ODW8127A / HZWE140 ODW8127B / HZWE140 ODW8127S / HZWE140 ODW8128G / HZWE140 ODW8327A / HZWE290 ODW8327S / HZWE290 ODW8328G / HZWE290 DA Brugsvejledning DA

Læs mere

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S

Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S Indbygningsovn HBG3414.0S Innebygd stekeovn HBG3414.0S Kalusteisiin sijoitettava uuni HBG3414.0S Inbyggnadsugn HBG3414.0S [da] Brugsanvisning...3 [no] Bruksveiledning...27 [fi] Käyttöohje... 50 [sv] Bruksanvisning...

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

[da] Brugsanvisning HB86P.75S. Kompakt ovn med mikrobølger

[da] Brugsanvisning HB86P.75S. Kompakt ovn med mikrobølger [da] Brugsanvisning HB86P.75S Kompakt ovn med mikrobølger Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi sning Sikkerhedsanvisninger... 3 Før indbygning...3 om sikkerhed...3 vedr. mikrobølgefunktionen...4 Årsager til

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop

Gaggenau Brugsanvisning CE261/273. Glaskeramisk kogetop Gaggenau Brugsanvisning CE261/273 Glaskeramisk kogetop 2 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger 4 Årsager til skader 5 Miljøbeskyttelse 6 Miljøvenlig bortskaffelse 6 Energisparetips 6

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

SFP9395X1. Funktioner. Tilbehør. classic 90 CM MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRIT STÅL, ENERGIKLASSE: A+

SFP9395X1. Funktioner. Tilbehør. classic 90 CM MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRIT STÅL, ENERGIKLASSE: A+ SFP9395X1 90 CM MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE, RUSTFRIT STÅL, ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709239381 10 funktioner Ovnvolumen: Netto: 115 liter Brutto: 126 liter Ovntemperatur: 30-280º C Digital display

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

C92GPX8. classic 90 CM GASKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92GPX8. classic 90 CM GASKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92GPX8 90 CM GASKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709148362 6 brændere Venstre bag /frem: hurtig 1,00 kw -4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw - 1,00 kw Højre bag /frem: hurtig

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HB86P.72S. [da] Brugsanvisning... 2 * *

HB86P.72S. [da] Brugsanvisning... 2 * * HB86P.72S [da] Brugsanvisning... 2 *9000590469* 9000590469 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 3 Før indbygning...3 om sikkerhed...3 vedr. mikrobølgefunktionen...3 Årsager til skader...4 Deres

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indbygningsovn HB33A1.40S

Indbygningsovn HB33A1.40S Indbygningsovn HB33A1.40S [da] Brugsanvisning Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn...

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 71

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 71 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 71 HB33G2.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

CE9IMX. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR MED MULTIFUNKTIONSOVN RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE B

CE9IMX. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR MED MULTIFUNKTIONSOVN RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE B CE9IMX 90 CM INDUKTIONSKOMFUR MED MULTIFUNKTIONSOVN RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE B EAN13: 8017709116538 Induktionspladen: 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 145 mm, 1,40 kw Booster 1,80 kw

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Indbygningsovn HB63AA.10S

Indbygningsovn HB63AA.10S Indbygningsovn HB63AA.10S [da] Brugsanvisning Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn...

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE, RUSTFRIT STÅL, ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE, RUSTFRIT STÅL, ENERGIKLASSE: A 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE, RUSTFRIT STÅL, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber) Digital

Læs mere

SC709X-2. Funktioner. Tilbehør. classic 70 CM MULTIFUNKTIONSOVN RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

SC709X-2. Funktioner. Tilbehør. classic 70 CM MULTIFUNKTIONSOVN RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A 70 CM MULTIFUNKTIONSOVN RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150419 Anti fingerprint 10 funktioner Ovnvolumen: 70/90 liter Ovntemperatur: 50-250 C Digital analog ur Elektronisk programmvalg (automatisk

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DOSC36X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: AA

DOSC36X. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: AA 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: AA EAN13: 8017709149642 20% lavere energiforbrug end A-klasse STOR OVN: 6 funktioner Ovnvolumen: 68/79 liter (+35%) Ovntemperatur 50-250 C Elektronisk

Læs mere

HC854.40U. [da] Brugsanvisning...3 * *

HC854.40U. [da] Brugsanvisning...3 * * HC854.40U [da] Brugsanvisning...3 *9000435684* 9000435684 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Opstilling og tilslutning...

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 66

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 66 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 24 Käyttöohje... 45 Bruksanvisning... 66 HB32GB.40S Indbygningsovn Innebygd stekeovn Kalusteisiin sijoitettava uuni Inbyggnadsugn Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

[da] Brugsanvisning...2. Kogesektion C67P70N0 S

[da] Brugsanvisning...2. Kogesektion C67P70N0 S [da] Brugsanvisning...2 Kogesektion C67P70N0 S Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvi sning Sikkerhedsanvisninger... 2 Før indbygning...2 om sikkerhed...3 vedr. mikrobølgefunktionen...3 Årsager til skader...4

Læs mere

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C //

Kitchen. gourmet 23 // toaster oven // Type Convection feature // Capacity 23 L // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C C // Kitchen gourmet 23 // toaster oven // Capacity 23 L // Convection feature // Easy to clean cavity // Variable thermostat 100 C - 250 C // Incl. baking tray, wire rack and handle // 60 min. mechanical timer

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

SF4604MCNX Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Versioner. Dolce Stil Novo

SF4604MCNX Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Versioner. Dolce Stil Novo SF4604MCNX Nyheder 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSMIKROBØLGEOVN, SORT GLAS MED DETALJER I RUSTFRIT STÅL, SOFT CLOSE EAN13: 8017709223618 SÆLGES KUN VIA UDVALGTE FORHANDLERE 45 cm høj kompaktovn 13 funktioner

Læs mere

SF4604MCNR Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Versioner. Dolce Stil Novo

SF4604MCNR Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Versioner. Dolce Stil Novo SF4604MCNR Nyheder 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSMIKROBØLGEOVN, SORT GLAS MED DETALJER I KOBBER, SOFT CLOSE EAN13: 8017709217853 SÆLGES KUN VIA UDVALGTE FORHANDLERE 45 cm høj kompaktovn 13 funktioner Ovnvolume:

Læs mere

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 71

Brugsanvisning...3 Bruksveiledning Käyttöohje Bruksanvisning... 71 [da] [no] [fi] [sv] Brugsanvisning...3 Bruksveiledning... 26 Käyttöohje... 48 Bruksanvisning... 71 HE33G1.40S Indbygningskomfur Innebygd komfyr Kalusteisiin sijoitettava liesi Inbyggnadshäll Indholdsfortegnelse[da]

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 HN 10064 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

C92GPX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

C92GPX8. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A C92GPX8 classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709148362 Gaskogeplade med 6 brændere Venstre bag /frem: hurtig 1000 W -4000 W Midte bag/frem: 1750 W -

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Indbygningsovn HB23AB.10S

Indbygningsovn HB23AB.10S Indbygningsovn HB23AB.10S [da] Brugsanvisning Indholdsfortegnelse[da]Brugsanvisning Sikkerhedsanvisninger... 4 Før installation...4 Anvisninger om sikkerhed...4 Årsager til skader...4 Deres nye ovn...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SFP6603NRE Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Dolce Stil Novo 60 CM MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE, SORT GLAS MED DETALJER I KOBBER, ENERGIKLASSE: A

SFP6603NRE Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Dolce Stil Novo 60 CM MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE, SORT GLAS MED DETALJER I KOBBER, ENERGIKLASSE: A SFP6603NRE Nyheder 60 CM MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE, SORT GLAS MED DETALJER I KOBBER, ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709217440 SÆLGES KUN VIA UDVALGTE FORHANDLERE 10 funktioner Ovnvolume: Netto: 70 liter

Læs mere

SFP6604PNXE Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Dolce Stil Novo

SFP6604PNXE Nyheder. Funktioner. Tilbehør. Dolce Stil Novo SFP6604PNXE Nyheder 60 CM MULTIFUNKTIONSOVN MED MOTORISEREDE HÅNDTAG OG PYROLYSE, SORT GLAS MED DETALJER I RUSTFRIT STÅL, ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709223526 SÆLGES KUN VIA UDVALGTE FORHANDLERE BESTILLINGSVARE

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+

SFP4120PZ. Funktioner. linea 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ SFP4120PZ 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE OG PIZZAFUNKTION RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A+ EAN13: 8017709215354 45 cm høj kompaktovn 10 funktioner Ovnvolumen: Netto: 36 liter Brutto:

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF APPARATET

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF APPARATET Brugsanvisninger FØRSTE GANGS BRUG Sæt stikket i stikkontakten. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk på knappen, for at stoppe alarmernes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

Model Brugsanvisning

Model Brugsanvisning Model 1225 DK Brugsanvisning TRYKKOGER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye trykkoger, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager trykkogeren i brug. Vi anbefaler dig

Læs mere

UDENDØRS BIOPEJS MED FLAMMESLUKKER

UDENDØRS BIOPEJS MED FLAMMESLUKKER UDENDØRS BIOPEJS MED FLAMMESLUKKER Art nr 340109 EAN nr 5709133912680 Brugervejledning og sikkerhedsinstruktion Sikkerhedsanvisninger 1. Når ethanol brænder udvikles der vanddampe og kuldioxid. 2. Efterlad

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

A1PYID-7. Funktioner 90 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: B

A1PYID-7. Funktioner 90 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: B A1PYID-7 90 CM OPERA INDUKTIONSKOMFUR MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: B EAN13: 8017709164232 5 induktionszoner Venstre bag: Ø 180 mm, 1850 W - Booster 3000 W Venstre frem: Ø

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS HE764260 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570886

Din brugermanual SIEMENS HE764260 http://da.yourpdfguides.com/dref/3570886 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere