Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy CVR"

Transkript

1 Landbrug og Natur 15. juli 2022 SagsID.: K Medarbejder: sfw Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af dræn-grøfte system samt omlægning af 4 underføringer i forbindelse med RigKilde Life ved Vesløs Vejle. Thisted Kommune modtog den 13. juni 2022 en ansøgning om tilladelse efter Vandløbslovens 16, 17 og 47, da eksisterende afvandingssystemer reguleres og der ændres på en række overkørsler/vejunderføringer i forbindelse med RigKilde Life projektet ved Vesløs Vejle. Thisted Kommune meddeler hermed tilladelse efter 17 i Vandløbsloven 1, samt 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv 2 til omlægge afvandingssystemet samt at forny 4 vejunderføringer til en ny rørdiameter. Figur 1 Placering og oversigt over projektets tiltag. 1 LBK nr 1217 af 25/11/ BEK nr 834 af 27/06/ CVR

2 Derudover er der truffet afgørelse om, at indsatsen ikke er VVM-pligtig, og derfor kan gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 3, herefter kaldet VVM-lovbekendtgørelsen). Se evt. afgørelse af 7. juli Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Se nærmere om klageregler sidst i brevet. Tilladelsen vedrører alene vandløbsloven. Tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendig. Tilladelsen gives på følgende vilkår: Tilladelsen skal udnyttes og arbejdet udføres senest 3 år fra den dato tilladelsen er meddelt. Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. Projektet må ikke give anledning til gener som følge af forhøjet vandstand hos udenforstående lodsejere. I projektfasen skal udvaskning og transport af sand og jord til eventuelt nedstrømsliggende vandløbsstrækninger begrænses mest muligt. Retablering af arealet efter arbejdet sker således, at området ser så uberørt ud som muligt. Rørbroerne skal udføres i en længde (maksimalt 8 m) som sikre at materialet der påfyldes, ikke skrider ned i vandløbet. Rørbroerne skal etableres i en dybde som tillader fast bund gennem røret. Vandløbets brinker og bund skal fremstå så urørt som muligt. Rørbroerne anlægges med samme fald som det eksisterende vandløb op- og nedstrøms rørføringen, dog maksimalt 2. Rørbroerne må ikke etableres med bagfald. Bygherren afholder under anlægsperioden løbende tilsyn med at vilkårene overholdes. Bygherren kontakter eventuelt berørte lodsejere. Bygherren er erstatningspligtig overfor eventuelle udenforstående lodsejere, der oplever tab som følge af projektets gennemførelse. Der må ikke laves kørespor dybere end 15 cm i beskyttede naturområder, og hvis der er risiko herfor, skal anvendes køreplader. Projektets formål og beliggenhed Formålet med projektet er at forbedre de hydrologiske forhold i Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Det er som en del af en teknisk forundersøgelse konkluderet, at grundvandsstanden skal hæves med henblik på at tilgodese udviklingen af rigkær og tidvis våd eng som særligt kendetegner projektområdet. Projektforslag Projektet har til formål at etablere hensigtsmæssig hydrologi for at forbedre naturtilstanden for det nærliggende rigkær og potentiel rigkær ved Vesløs Vejle på arealer matr.nr. 8g, 11f og 12h Vesløs By, Vesløs. Der etableres et opsamlingsbassin for at tilbageholde og nedfælde kvælstof og phosfor. Etablering af grøft/rør for at lede vand fra Gl. Feggesundvej til det nye opsamlingsbassin (inkl. anlæg af 2 brønde). Derudover renoveres der fire rørunderføringer for at klimasikre vandgennemførelsen ved ekstremhændelser. 3 LBK nr af 27/10/2021, CVR

3 I det følgende er der yderligere beskrivelser af de elementer der vurderes at kræve en tilladelse efter vandløbsloven. Projekterede ændringer omfatter følgende (se figur 2): - Etablering af opsamlingsbassin/sø på 680 m2 (matr.nr. 11i, 12i). - Etablering af ca. 265 meter ny grøft/rør, heraf ca. 55 meter åbent (matr.nr. 9g og 11i) inkl. anlæg af 2 samlebrønde. - Renovering af tre eksisterende Ø100mm med Ø160mm rør under Pilgårdsvej (nr. 1, 2, 3 på Figur 2). - Renovering af eksisterende Ø120mm med Ø200mm rør (inkl. ny brønd) - under Gl. Feggesundvej. Figur 2 Etablering af ny sø ved Pilgårdsvej. Blå er søens udbredelse. Lilla streg viser overløbskant. Blå=ny åben grøft, rød=rørledning. Rød er nyt rør med tilhørende samlebrønde. Med gult er markeret eksisterende rørledninger under vej som renoveres. Etablering af opsamlingsbassin/sø Projektet vil reducere udledningen af næringsstoffer til rigkær gennem ophold i ny opsamlingsbassin. Der udgraves en ny sø/opsamlingsbassin til rensning af dræn- og overfladevand. Søen graves på landbrugsjord, udenfor det naturbeskyttede område og udenfor Natura 2000-området. Overfladevand tilbageholdes i en periode i opsamlingsbassinet, og der kan ske bundfældning af P og omsætning af N fra markerne mod øst. Søens volumen bliver 500 m3 og vandoverflade 680 m2. Der etableres et 1,0 meter bredt afløb fra søen med bund i kote 0,75 frem til en overløbskant 3 meter fra vejgrøften. Overløbskanten består af en lodret 8 mm tyk stålplade der presses ned så kanten er i kote 1, CVR

4 Med en opholdstid på 6 dage vil søen reducere udledningen af kvælstof med ca. 12%. Tilførslen skønnes at være 130 kg/år, så reduktionen vil være ca. 16 kg N/år. Desuden vil søen reducere udledningen af fosfor med ca. 21%. Søen vil desuden sedimentere tilførte partikler. For rigkæret er den væsentligste effekt dog omlægningen af afløbet, som er vurderet til at vil fjerne ca. 84. af den nuværende tilførte vandmængde og medfølende tilførsel af næringsstoffer. Etablering af ny grøft/rør Det nye vandløb betyder, at en stor del af oplandet til rigkæret fremover afleder til den nye sø og dermed flyttes fra underføringerne nr. 1 og nr. 2 til nr. 3 (se kort 1). Derved reduceres udledningen til rigkæret markant. Det nye vandløb bliver ca. 265 meter langt, heraf ca. 55 meter åben grøft markeret med blå på figur 2. Den rastende del anlægges med et Ø200mm rør med tilhørende to samlebrønde. Renovering af rørunderføringer Pilgårdsvej: Ændringen af vandets passage fra Gl. Feggesund til Pilgårdsvej betyder, at vandføringen i underføring nr. 1 og 2 mindskes væsentligt, men at underføringen nr. 3 ved høj nedbør øges. Pilgårdsvej kan blive oversvømmet af ekstrem nedbør fra øst, hvis denne underføring er utilstrækkelig. Det er oplyst at Pilgårdsvej allerede nu bliver oversvømmet ved ekstrem nedbør. Detailprojektet anbefaler derfor at øge underføringens hydrauliske kapacitet. Thisted Kommunes driftsafdeling har vurderet, at der bør ske klimatilpasninger ved at etablere Ø160mm ved underføring nr. 1 og nr. 2 samt 2 stk. Ø160mm ved underføring nr. 3. Derved sikres at Pilgårdsvej (og nærliggende bygninger) ikke oversvømmes ved ekstremhændelser. Gl. Feggesundvej: For at sikre at overfladevand fra marker og grøfter fra et oplandsareal på ca. 13 ha bliver ledt via den nye grøft/rør til det nye opsamlingsbassin, er det vigtigt at grøfter langs Gl. Feggesundvej leder vandet til den eksisterende rørunderføring under vejen. Der ansøges om at renovere den eksisterende rørunderføring ved at anlægge et Ø200mm rør med tilhørende samlebrønd. Derved sikres at overfladevand bliver ledt til det nye opsamlingsbassin og ikke oversvømmer Gl. Feggesund eller arealer derved ved ekstremnedbør. Nuværende forhold Dele af området er beskyttet natur. Tiltagene kræver derfor en at der kan opnås dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Thisted Kommune meddelte dispensation den 5. juli Vandløbene/grøfterne i området er ikke hverken beskyttede eller målsatte. Fremtidig tilstand og konsekvenser Natur- og miljømæssige konsekvenser Formålet med projektet er at forbedre mulighederne for at der kan udvikles rigkær og tidvis våd eng. Projektet vil påvirke nærliggende beskyttet natur, hvilket bevirker, at projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der er i forbindelse med separat dispensation fra naturbeskyttelsesloven vurderet at projektet udføres i overensstemmelse med Natura 2000 handleplanen, og dermed ikke vil have en negativ påvirkning på habitatnaturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 16; Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (H16 og F13, R6). Samtidig vurderes det, at projektet ikke forringer yngle- og rasteområder for arter omfattet af CVR

5 habitatdirektivets bilag IV og dermed heller ikke områdets økologiske funktionalitet. Se evt. separat dispensation af 5. juli Afvandingsmæssige konsekvenser Ved at have grøfterne til terræn vil vandstanden i og ved det omkringliggende terræn hæves. Der findes dog afskærende grøfter på begge sider af arealerne, hvor den hydrologiske påvirkning vurderes alene at findes internt på de i tilladelsen nævnte matrikler. Der forventes herved ikke at være afvandingsmæssige påvirkning for udenforstående lodsejere. Oplysninger og høring Da lukning af grøfter er reguleringer efter vandløbsloven, har projektet været i 4 ugers offentlig høring jf. 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016). Høringen blev foretaget i perioden den 14. juni 2022 til den 14. juli Thisted Kommune har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar mod projektet. Der er den 5. juli 2022 meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven. På baggrund af projektbeskrivelsen og de oplysninger, der er givet samt de afgørelser der til dags dato er truffet, er det Thisted Kommunes vurdering, at der kan gives tilladelse efter vandløbsloven til projektet. Lovgrundlag Vandløbsloven Det fremgår af Vandløbsloven, at vandløb kun må reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. Ved regulering af et vandløb forstås ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Med baggrund i ovenstående gives der tilladelse til afvandingssystemet reguleres således, at det nye afvandingssystem løber mellem underføring 1 og underføring 4 jf. figur 2, samt at de 4 underføringer forøges i diameter jf. projektbeskrivelsen. Godkendelsen gives i medfør af 16, 17 og 47 i Vandløbsloven, lovbekendtgørelse nr af 6. november 2019, Bekendtgørelse af lov om vandløb, samt 19 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016. VVM-Screening Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 2, pkt. 10f om infrastrukturprojekter (LBK nr af 27. oktober 2021,) Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Der skal derfor foretages en vurdering af, om projektet er VVM-pligtigt. På baggrund af en VVM-screening konkluderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet. Thisted kommune har derfor vurderet, at etablering af minivådområdet ikke er VVM-pligtig, og kan gennemføres uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. (se tilhørende VVM-screeningsafgørelse med bilag) CVR

6 Yderligere oplysninger Det er ansøgers ansvar at, tilladelsen først udnyttes, når alle tilladelser og klagefrister er udløbet og eventuelle klager behandlet. Thisted Museum Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Thisted Museum, Tlf Jf. museumslovens 27, stk. 2 (LBK nr. 358 af 8. april 2014). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum. Fremtidig vedligeholdelse Da grøfterne lukkes, vil der ikke være fremtidig vedligeholdelse af grøfterne. For de resterende anlægsmæssige tiltag påhviler fremtidig vedligeholdelse den enkelte lodsejer af matriklerne. Økonomi og tidsplan Omkostninger til projektets udførelse afholdes af bygherre (RigKilde Life). Tilladelsen skal være udnyttet inden tre år. Anlægsarbejdet planlægges udført i perioden august 2022 til oktober Offentliggørelse Tilladelsen meddeles og offentliggøres på den 15. juli Klagefristen er 4 uger og skal udnyttes senest den 12. august Bemærkninger Ved bemærkninger eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf eller på mail, Med venlig hilsen Simon Friis-Wandall Sagsbehandler CVR

7 Klagevejledning Denne afgørelse er truffet efter Vandløbslovens 17, og kan ifølge lovens 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Der er også link til klageportalen fra og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen i 2022 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. En klage over afgørelsen har jf. lovens 82 opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Klage over afgørelser truffet efter 12, stk. 3, og 37 a har dog ikke opsættende virkning. Hvis der klages over et påbud eller et forbud, kan vandløbsmyndigheden jf. stk. 7 i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selvom denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 ske inden 6 måneder fra modtagelsen af dette brev CVR

8 Til denne afgørelse er vedlagt 1 bilag Bilag 1 ansøgningsmateriale Kopi er sendt til: Bygherre og lodsejere Danmarks Naturfredningsforening, og Dansk Ornitologisk Forening, og Friluftsrådet Nordvest, Kystdirektoratet, Fiskeriinspektorat Vest, Miljøstyrelsen Nordjylland, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening, jyllandskredsen, Nationalpark Thy, Thisted Museum; Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thisted Kommune, - Kirkevej 9, CVR 2918 Hurup 9560 Thy CVR

9 Ansøgning om tilladelse fra Vandløbsloven, dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 og ansøgning om Landzonetilladelse Thisted Kommune / RigKilde LIFE projektet søger hermed på vegne af lodsejer Verner Martinussen Bak, om Landzonetilladelse, tilladelse fra Vandløbsloven og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af opsamlingsbassin/sø og etablering af grøft/rørføring på et projektareal ved Vesløs Vejle (matr.nr. 11i og 12i Vesløs By, Vesløs). Derudover ansøger RigKilde LIFE på vegne af Ejnar Dahl Jensen om etablering af grøft/rørføring for at lede vand fra Gl. Feggesundvej til opsamlingsbassin (matr.nr. 9g Vesløs By, Vesløs). Derudover søger Thisted Kommune om renovering af 4 eksisterende rørunderføringer (1 under Gl. Feggesundvej og 3 under Pilgårdsvej). Indsatsen har til formål at mindske belastningen af Natura 2000-områdets rigkær med næringsrigt dræn- og overfladevand. Desuden ønskes kommunevejen Pilgårdsvej samt bygningerne på tre ejendomme sikret mod oversvømmelse af overfladevand fra sydøst ved ekstrem nedbør. Baggrund I forbindelse med EU-projektet RigKilde-LIFE er der iværksat en undersøgelse af natur- og vandstandsforhold ved Vesløs Vejle. Målet med projektet RigKilde-LIFE er at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld og avneknippemoser og skabe forudsætninger for at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Konsulentfirmaet COWI har i februar 2017 lavet en teknisk forundersøgelse der beskriver området og giver forslag til naturforbedreende tiltag. I 2022 er der i samarbejde med lodsejerne er der lavet en detailprojektering for området udarbejdet af COWI som er vedhæftet denne ansøgning. Dele af projektområdet (herunder Vesløs Vejle) er angivet som områder med unaturlig hydrologi, og det er et mål i Natura 2000-områdets plan, at der etableres naturlig hydrologi, og at der sættes særlig fokus på bl.a. naturtypen rigkær. Projektet er dermed i god tråd med planen for området, og kan være med til at opnå målsætninger for naturtypen rigkær. Sammen med lodsejer er der foretaget mindre justeringer/tilføjelser og der er indgået enighed om realisering af nedenstående projektbeskrivelse. Projektbeskrivelse De ansøgte hydrologiske tiltag kan ses på oversigtskort (kort 1) og beskrevet i detailprojekteringen (område 4). Kort resume Etablering af hensigtsmæssig hydrologi forbedrer naturtilstanden for det nærliggende rigkær og potentiel rigkær ved Vesløs Vejle på arealer matr.nr. 8g, 11f og 12h Vesløs By, Vesløs. Etablering af opsamlingsbassin med formål at tilbageholde og nedfælde kvælstof og phosfor. Etablering af grøft/rør for at lede vand fra Gl. Feggesundvej til det nye opsamlingsbassin (inkl. anlæg af 2 brønde). Renovering af fire rørunderføringer for at klimasikre vandgennemførelsen ved ekstremhændelser. Projekterede ændringer omfatter følgende (se kort 1): - Etablering af opsamlingsbassin/sø på 680 m 2 (matr.nr. 11i, 12i). - Etablering af ca. 265 meter ny grøft/rør, heraf ca. 55 meter åbent (matr.nr. 9g og 11i) inkl. anlæg af 2 samlebrønde. - Renovering af tre eksisterende Ø100mm med Ø160mm rør under Pilgårdsvej. - Renovering af eksisterende Ø120mm med Ø200mm rør (inkl. ny brønd) - under Gl. Feggesundvej. Anlægsarbejdet planlægges udført i perioden august 2022 til oktober

10 Etablering af opsamlingsbassin/sø Projektet vil reducere udledningen af næringsstoffer til rigkær gennem ophold i ny opsamlingsbassin. Der udgraves en ny sø/opsamlingsbassin til rensning af dræn- og overfladevand. Søen graves på landbrugsjord, udenfor det naturbeskyttede område og udenfor Natura 2000-området. Overfladevand tilbageholdes i en periode i opsamlingsbassinet, og der kan ske bundfældning af P og omsætning af N fra markerne mod øst. Søens volumen bliver 500 m 3 og vandoverflade 680 m 2. Der etableres et 1,0 meter bredt afløb fra søen med bund i kote 0,75 frem til en overløbskant 3 meter fra vejgrøften. Overløbskanten består af en lodret 8 mm tyk stålplade der presses ned så kanten er i kote 1,0. Med en opholdstid på 6 dage vil søen reducere udledningen af kvælstof med ca. 12%. Tilførslen skønnes at være 130 kg/år, så reduktionen vil være ca. 16 kg N/år. Desuden vil søen reducere udledningen af fosfor med ca. 21%. Søen vil desuden sedimentere tilførte partikler. For rigkæret er den væsentligste effekt dog omlægningen af afløbet, som er vurderet til at vil fjerne ca. 84. af den nuværende tilførte vandmængde og medfølende næringstilførelse. Deponering af overskudsjord. Det er beregnet at der skal udgraves 1000 m 3 ved etablering af søen. Udgravningerne af det nye vandløb omfatter 110 m 3. Hertil kommer en mindre mængde til afløbet, så den samlede mængde er beregnet til 1200 m 3. Jorden fordeles om muligt over marken mod øst, efter aftale med lodsejer, på et lag under 0,5 meter. Eventuelt jordoverskud køres væk fra projektområdet og bruges til forstærkning af diget ved Tømmerby Å. Etablering af ny grøft/rør Det nye vandløb betyder, at en stor del af oplandet til rigkæret fremover afleder til den nye sø og dermed flyttes fra underføringerne nr. 1 og nr. 2 til nr. 3 (se kort 1). Derved reduceres udledningen til rigkæret markant. Det nye vandløb bliver ca. 265 meter langt, heraf ca. 55 meter åben grøft. Den rastende del anlægges med et Ø200mm rør med tilhørende to samlebrønde. Renovering af rørunderføringer Pilgårdsvej: Ændringen af vandets passage fra Gl. Feggesund til Pilgårdsvej betyder, at vandføringen i underføring nr. 1 og 2 mindskes væsentligt, men at underføringen nr. 3 ved høj nedbør øges. Pilgårdsvej kan blive oversvømmet af ekstrem nedbør fra øst, hvis denne underføring er utilstrækkelig. Det er oplyst at Pilgårdsvej allerede nu bliver oversvømmet ved ekstrem nedbør. Detailprojektet anbefaler derfor at øge underføringens hydrauliske kapacitet. Thisted Kommunes driftsafdeling har vurderet at der bør ske klimatilpasninger ved at etablere Ø160mm ved underføring nr. 1 og nr. 2 samt 2 stk. Ø160mm ved underføring nr. 3. Derved sikres at Pilgårdsvej (og nærliggende bygninger) ikke oversvømmes ved ekstremhændelser. Gl. Feggesundvej: For at sikre at overfladevand fra marker og grøfter fra et oplandsareal på ca. 13 ha bliver ledt via den nye grøft/rør til det nye opsamlingsbassin, er det vigtigt at grøfter langs Gl. Feggesundvej leder vandet til den eksisterende rørunderføring under vejen. Der ansøges om at renovere den eksisterende rørunderføring ved at anlægge et Ø200mm rør med tilhørende samlebrønd. Derved sikres at overfladevand bliver ledt til det nye opsamlingsbassin og ikke oversvømmer Gl. Feggesund eller arealer derved ved ekstremnedbør. Konsekvenser og plejeplan Den planlagte opsamlingsbassin/sø modtager og opsamler overfladevand fra et opland på ca. 13 ha. Det er estimeret at ca. 5,1 ha rigkær vil opnå naturlig hydrologi og den væsentligste effekt er omlægningen af afløbet, som er vurderet til at vil fjerne ca. 84% af den nuværende næringstilførelse. Derudover vil bassinet reducere yderligere udledning af de resterende ca. 16% overfladevand der fortsat ledes til Natura 2000-området efter ophold i opsamlingsbassinet. En opholdstid på 6 dage i søen er vurderet til at vil reducere udledningen af kvælstof med ca. 12%. Tilførslen skønnes at være 130 kg/år, så reduktionen vil være ca. 16 kg N/år. Desuden vil søen reducere udledningen af fosfor med ca. 21%. Søen vil desuden sedimentere tilførte partikler. Det foreslås at følgende plejeplan for området følges: - arealerne over vandspejlet vedligeholdes ved en simpel nedslåning (eller afgræsning) af nye vækster hvert eller hvert andet år. - der oprenses foran ind- og udløb ca. hvert 5. år. 2

11 - nedslåning af vegetationen (eller afgræsning) omkring bassinerne over vandspejlet og oprensning foran ind- og udløb udføres uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3. - større træer fældes i den udstrækning de er til gene for vedligeholdelsen af bassinet. Der er opmærksomhed på at der er restriktioner på fældningstidspunkter for større træer (redetræer). - for at undgå skyggevirkning efterlades der normalt kun større planter nord for bassinet. - afklippet materiale fjernes fra arealerne. - større oprensninger under vandspejl udføres kun efter forudgående dispensation fra natur- og miljømyndighederne. Vedhæftet til denne ansøgning: Projekttiltag/oversigtskort (kort 1) Detailprojekt Naturlig Hydrologi: Vesløs Kort 1. Etablering af ny sø ved Pilgårdsvej. Blå er søens udbredelse. Lilla streg viser overløbskant. Blå=ny åben grøft, rød=rørledning. Rød er nyt rør med tilhørende samlebrønde. Med gult er markeret eksisterende rørledninger under vej som renoveres. 3

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni

1: LBK nr. 127 af 26. januar : BEK nr. 834 af 27. juni : LBK nr. 448 af 10. maj : LBK nr. 934 af 27. juni Plan- og Miljøafdelingen 6. august 2018 SagsID.: 06.02.03-K08-4-18 Medarbejder: myde Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 47 til forlængelse af overkørsel ved matriklerne 2u og 11d, Østerild By, Østerild

Læs mere

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted. Thomas Lund Brogårdsvej 3 7755 Bedsted Thy Plan- og Miljøafdelingen 7. august 2017 BrevID.: 2623148 Medarbejder: KKN Tilladelse til rørlægning af grøft, matr. 1bl, Ørum By, Ørum, Kystvejen 82, 7755 Bedsted.

Læs mere

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen.

Projektets formål Projektet har til formål at give mulighed for at krydse vandløbet i forbindelse med et stiforløb i ådalen. Plan- og Miljøafdelingen 5. juli 2019 SagsID.: 06.02.16-K08-2-19 Medarbejder: myde Tilladelse til bro over privat strækning af Visby Å Thisted Kommune har den 28. maj 2019 modtaget en ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Tilladelse til lukning af dræn og grøft, etablering af ny grøft og anlæggelse af overkørsel over den nye grøft efter Vandløbslovens 17, 21 og 47.

Tilladelse til lukning af dræn og grøft, etablering af ny grøft og anlæggelse af overkørsel over den nye grøft efter Vandløbslovens 17, 21 og 47. Plan- og Miljøafdelingen 14. december 2018 Medarbejder: myde Tilladelse til lukning af dræn og grøft, etablering af ny grøft og anlæggelse af overkørsel over den nye grøft efter Vandløbslovens 17, 21 og

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og tilladelse efter vandløbslovens 47 til at etablere nye overkørsler over Lilleåen og Kanstrup Landgrøft

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og tilladelse efter vandløbslovens 47 til at etablere nye overkørsler over Lilleåen og Kanstrup Landgrøft Plan- og Miljøafdelingen 22. januar 2019 SagsID.: 06.02.16-K08-2-18 Medarbejder: myde Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og tilladelse efter vandløbslovens 47 til at etablere nye overkørsler over

Læs mere

Tilladelse efter vandløbslovens 16 og 17 til etablering af rørledning ved Gl. Feggesundvej, matr. nr. 16n og 17n Vesløs by, Vesløs.

Tilladelse efter vandløbslovens 16 og 17 til etablering af rørledning ved Gl. Feggesundvej, matr. nr. 16n og 17n Vesløs by, Vesløs. Landbrug og Natur 7. august 2018 SagsID.: 06.00.00-K08-11-18 Medarbejder: sfw Tilladelse efter vandløbslovens 16 og 17 til etablering af rørledning ved Gl. Feggesundvej, matr. nr. 16n og 17n Vesløs by,

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Plan- og Miljøafdelingen 15.maj 2017 BrevID.: 2528898 Medarbejder: kbd Tilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til krydsning af vandløb i forbindelse med etablering

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kreaturovergang over Skiveren Nord, matr. 5f og 6v, Hov By, Sennels, Sennelsvej 143, 7700 Thisted.

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af kreaturovergang over Skiveren Nord, matr. 5f og 6v, Hov By, Sennels, Sennelsvej 143, 7700 Thisted. Thisted Kommune Kirkevej 9 7760 Hurup Thy RigKilde, LIFE LIFE14 NAT / DK / 000 606 Plan- og Miljøafdelingen 3. april 2018 SagsID.: 06.02.03-P19-1-18 Medarbejder: jaaj Tilladelse efter vandløbsloven til

Læs mere

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal

Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Plan- og Miljøafdelingen 9. februar 2017 BrevID.: 2465538 Medarbejder: kbd Tilladelse til retablering af understøttelse ved overkørsel, Sjørring Sø Kanal Thisted Kommune modtog d. 7. februar 2017 udfyldt

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbslovens 47 til etablering af to nye overkørsler ved Bjerget, matr. 39a og 29e, Lund By, Lild.

Tilladelse efter Vandløbslovens 47 til etablering af to nye overkørsler ved Bjerget, matr. 39a og 29e, Lund By, Lild. Landbrug og Natur 20. august 2018 SagsID.: 06.02.00-K08-2-18 Medarbejder: sfw Tilladelse efter Vandløbslovens 47 til etablering af to nye overkørsler ved Bjerget, matr. 39a og 29e, Lund By, Lild. Thisted

Læs mere

Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade Hurup Thy

Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade Hurup Thy Flemming Søndergaard Nielsen Bredgade 213 7760 Hurup Thy Plan- og Miljøafdelingen 11. april 2018 SagsID.: 06.02.00-G01-121-99 Medarbejder: KKN Tilladelse ift. Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen

Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Thisted kommune Teknisk forvaltning Drift & Anlæg Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Att. Tobias Geertsen Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbsloven til forlængelse af eksisterende

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag.

Beliggenhed af vandløbet fremgår af vedlagte kortbilag. Plan- og Miljøafdelingen 29. april 2016 BrevID.: 2262804 Medarbejder: kkn Tilladelse og lovliggørelse: Udskiftning af rør under Gl. Aalborgvej, Skodskær Bæk: Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

LBK nr 127 af 26/01/2017. Placering af overkørslen og billede af eksisterende overkørsel. Landbrug og Natur. 27. august 2018

LBK nr 127 af 26/01/2017. Placering af overkørslen og billede af eksisterende overkørsel. Landbrug og Natur. 27. august 2018 Landbrug og Natur 27. august 2018 SagsID.: 06.02.16-K08-1-18 Medarbejder: sfw Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation for naturbeskyttelsesloven til at omlægge eksisterende overkørsel, Gudnæsvej

Læs mere

Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af overkørsel over grøft, matr. 5t og 6u, Harring By, Harring.

Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af overkørsel over grøft, matr. 5t og 6u, Harring By, Harring. Afsender: Thisted Kommune Jon Dalbøl Pedersen Tøvlingvej 5 7752 Snedsted Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 19. august 2014 CPR/CVR: BrevID.: 1731782 Medarbejder: KKN Tilladelse efter vandløbslovens

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins, Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbslovens

Læs mere

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune.

Tilladelse til etablering af overkørsel over vandløbet Ilsig fra matr. nr. 23e til 16h, Hune By, Hune. Jan Sten Jensen Vesterhavsvej 90 9492 Blokhus Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Lars Oddershede Søgård Mark 3, Nors 7700 Thisted

Lars Oddershede Søgård Mark 3, Nors 7700 Thisted Lars Oddershede Søgård Mark 3, Nors 7700 Thisted Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Tilladelse efter vandløbslovens 17 og 47 til etablering af ny overkørsel over grøft, matr. 6a og 12a, Nors

Læs mere

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup CVR Fig.

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup CVR Fig. Plan- og Miljøafdelingen 28. april 2017 BrevID.: 2383903 Medarbejder: KKN Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3, samt tilladelse efter Vandløbslovens 16, 17 og 37 til restaurering af en 2675 meter

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Sendt med mail til: ma@silkeborg.dk 19. juni 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for regulering af Gjessø Bæk ved Gjessø Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har

Læs mere

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail:

Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft. Skovvej Hinnerup. Sendt pr. mail: Favrskov kommune Ejendomscentret, Morten Toft Skovvej 20 8382 Hinnerup Sendt pr. mail: mtof@favrskov.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk. Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å

Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk. Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å Steen Svendsen Esrum og omegns Jagtforening Klosterrisvej 3A Havreholm 3100 Hornbæk Sag: 2012/25180 004 Id: 004344 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. juni 2017 Personlig

Læs mere

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet

Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet Randers Kommune Att. Alex Weinreich Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 18-03-2019

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 375 meter vandløb på matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup, ikke er VVM-pligtig. Beboerne Gl. Silkeborgvej 2 8920 Randers NV Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 16-03-2018 / 06.02.03-G01-5-13

Læs mere

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 270 m af Dalbyneder Bæk, ikke er omfattet krav om miljøvurdering. Ejer af matrikel 13b Dalbyneder by, Dalbyneder Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 Esben.Husted.Kjaer@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen

Plan- og Miljøafdelingen Plan- og Miljøafdelingen 28. april 2017 BrevID.: 2385009 Medarbejder: KKN Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3, samt tilladelse efter Vandløbslovens 16, 17 og 37 til restaurering af Dover Mølle

Læs mere

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ Mathias Breitenstein Hviidsvej 3 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 11-06-2018 / 01.05.08-P25-10-18

Læs mere

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Høring af forslag til reguleringstilladelse af 3 rørlagte vandløb beliggende ved Overdrevsvejen og Hestehavevej i Hillerød Høring

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27 juni Høring af udkast til reguleringstilladelse af rørlagt privat vandløb ved Uvelse Nord Høring Hillerød Kommune ønsker at fremme projektet om regulering af et rørlagt privat vandløb, og sender hermed projektansøgning

Læs mere

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet.

4. Fjernelse af broen må ikke medføre transport af sand, mudder med videre til den nedstrøms del af vandløbet. Skive Kommune, Park og Vej Gyrovej 5 Att. Jette Sørensen 23. oktober 2017 Tilladelse til fjernelse af bro over Felding Bæk Skive Kommune godkender hermed fjernelse af bro over Felding Bæk i station 858-862

Læs mere

Udkast til tilladelse til regulering og restaurering af vandløb på Grønnestrand

Udkast til tilladelse til regulering og restaurering af vandløb på Grønnestrand Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 22-11-2018

Læs mere

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2).

3. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet følger fortsat eksisterende partsfordeling af 17. februar 1983 (bilag 2). Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Christian Søndergaard Faldborgvej 8 8840 Rødkærsbro Sendes til: kjaersoendergaard@gmail.com Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb Viborg

Læs mere

Beliggenhed af vandløbene fremgår af vedlagte kortbilag.

Beliggenhed af vandløbene fremgår af vedlagte kortbilag. Plan- og Miljøafdelingen 30. juni 2017 BrevID.: 2587958 Medarbejder: kbd Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt tilladelse efter vandløbsloven til underboring og gravet kabel rende til krydsning

Læs mere

Hjørring Kommune. Jens Orlemann Sejlstrupvej Løkken Hjørring den

Hjørring Kommune. Jens Orlemann Sejlstrupvej Løkken Hjørring den Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Jens Orlemann Sejlstrupvej 140 9480 Løkken orlemann@live.dk Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk Hjørring den 20-12-2018

Læs mere

TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF LADE

TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF LADE TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF LADE efter 10 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Stenbjergvej 48, 7752 Snedsted 4. april 2019 Generelle forhold Anmeldelse efter 10

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr 1a og 7h, 7g, 7i og 7a Hvidsten by, Gassum XXXXXXXXXXXXXX Ejstrup Møllevej 15 8990 Fårup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 10-10-2018 / 06.02.03-G01-1-18

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Krydsningstilladelse Den

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Krydsningstilladelse Den Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16 3660 Stenløse Krydsningstilladelse Den 16-05-2018 Egedal Kommune giver hermed tilladelse til krydsning af Stenløse Å mellem station 5.050 5.100 i forbindelse med nedgravning

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

TILLADELSE TIL TILBYGNING TIL MASKINHUS

TILLADELSE TIL TILBYGNING TIL MASKINHUS TILLADELSE TIL TILBYGNING TIL MASKINHUS efter 10 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Ballerumvej 267, 7700 Thisted 25. februar 2019 Generelle forhold Anmeldelse efter

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn i forbindelse med etablering af ny grusvej, matr. 19f og 12h, Hørsted By, Hørsted.

Tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn i forbindelse med etablering af ny grusvej, matr. 19f og 12h, Hørsted By, Hørsted. Afsender: Thisted Kommune Til lodsejer Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 26. januar 2016 CPR / CVR: BrevID.: 2185129 Medarbejder: KKN Tilladelse efter Vandløbsloven til omlægning af dræn i forbindelse

Læs mere

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum

/ G Endelig tilladelse til rørlægning af grøft ml. matr. 7a og 1a Hvidsteen by, Gassum John Andersen Asfergvej 9 8981 Spentrup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 29-06-2018 / 06.02.03-G00-6-18 Endelig tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven af projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk (HØRINGSUDGAVE supplerende høring)

Godkendelse efter vandløbsloven af projektforslag til forbedring af gyde- og opvæksområder i Skallebæk (HØRINGSUDGAVE supplerende høring) Ribe Sportsfiskerforening Niels. L. Michaelsen Email: nlm@lodberg.org Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 9. juni 2015 Sags id 13/12576 Login tojen Sagsbehandler Tomas Jensen Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

8382 Hinnerup Tlf

8382 Hinnerup Tlf Peter Møller Skanderborgvej 156 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til regulering af vandløb på matriklel

Læs mere

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å.

Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 15. november 2017 J.nr. 15/5678 Godkendelse af reguleringsprojekt til anlæggelse af landgangsbro ved Værebro Å. PROJEKTBESKRIVELSE...

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF ENSILAGESILO

TILLADELSE TIL ETABLERING AF ENSILAGESILO TILLADELSE TIL ETABLERING AF ENSILAGESILO efter 11 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Malkekvæg Bjerregårdsvej 5, 7760 Hurup 5. september 2019 Generelle forhold Anmeldelse

Læs mere

Sweco Danmark A/S på vegne af Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park

Sweco Danmark A/S på vegne af Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Sweco Danmark A/S på vegne af Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Tilladelse til regulering af 3 rørlagte vandløb beliggende ved Overdrevsvejen og Hestehavevej i Hillerød Hillerød Kommunes afgørelse I

Læs mere

TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF SILO

TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF SILO TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF SILO efter 10 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gadegårdsvej 8, 7752 Snedsted 9. maj 2019 Generelle forhold Anmeldelse efter 10 i Bekendtgørelse

Læs mere

Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil Skov, Rudersdal Kommune

Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil Skov, Rudersdal Kommune Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte E-mail: tom@rudersdal.dk Storstrøm J.nr. MST-521-01870 Ref. KIRJO Den 19. januar 2018 Dispensation til etablering af overløb fra regnbed til temporær sø i Piil

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF DRÆN SAMT MEDBENYTTELSE AF DRÆN, LIVBJERGGAARD SOMMERHUSOMRÅDE, SOMMERSTEDVEJ 85

TILLADELSE TIL ETABLERING AF DRÆN SAMT MEDBENYTTELSE AF DRÆN, LIVBJERGGAARD SOMMERHUSOMRÅDE, SOMMERSTEDVEJ 85 POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 25-04-2019 Ejer af ejendommen Sommerstedvej 85 78330 Vinderup JOURNALNUMMER 06.02.03-P19-2-18

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Alling Å

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Alling Å DANISH STEVEDORE HOLDING A/S Tronholmen 49 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 01-11-2018

Læs mere

Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til erstatning af eksisterende bro over Vestervig Å

Tilladelse efter Vandløbslovens 17 og 47, samt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 til erstatning af eksisterende bro over Vestervig Å Afsender: Thisted Kommune Lars Damgaard Ågade 14 7770 Vestervig Thisted Kommune Natur- og Miljøafdelingen 18. november 2013 BrevID.: 1567154 CPR/CVR: Medarbejder: KKN Tilladelse efter Vandløbslovens 17

Læs mere

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

Keld Arne Nielsen Ejstrupvej Hampen. 7. november Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Keld Arne Nielsen Ejstrupvej 18 7362 Hampen 7. november 2018 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 11. oktober 2018 modtaget en henvendelse om, at du ønsker at rydde

Læs mere

TILLADELSE TIL OPOFØRELSE AF FODERSILO efter 10 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

TILLADELSE TIL OPOFØRELSE AF FODERSILO efter 10 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug TILLADELSE TIL OPOFØRELSE AF FODERSILO efter 10 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Malkekvæg Ballerumvej 273, 7700 Thisted 11. juli 2018 1 Generelle forhold Anmeldelse efter

Læs mere

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59.

Afgørelse Odder Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro og sti langs Odder Å ved Nørregade 59. JC Ejendomme Aps Strandvejen 133 8300 Odder Sendt pr. mail: mail@jctegnogbyg.dk Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tilladelse efter vandløbsloven. Etablering af bro og sti langs Odder Å Afgørelse Odder

Læs mere

Tilladelse til at forlænge privat vandløb på matrikel 8b Branderup, Branderup.

Tilladelse til at forlænge privat vandløb på matrikel 8b Branderup, Branderup. Miljø og Natur Branderup Lokalråd v/ Kirsten Willadsen Branderup Mark 7 6535 Branderup kirsten@willadsen.nu Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-11-17 Ks: KK 13. marts 2018

Læs mere

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften.

Udkast til tilladelse til at rørlægge ca. 40 meter af det offentlige vandløb Moseagregrøften. Carl Åge Nielsen Høybergvej 26 Visby 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928162 Mail: sp@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-10-16 KS: KK dd. mm. 2017 Udkast til tilladelse til at rørlægge ca.

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1.

Afgørelsen er truffet efter 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM) 1. Hedensted Spildevand A/S Ørumvej 48 8721 Daugård Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr. 32658210 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rikke Bjerg Direkte nr.: 7975 5673

Læs mere

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard

Favrskov Forsyning. Torvegade Hammel. Att: Christian Bækgaard Favrskov Forsyning Torvegade 7 8450 Hammel Att: Christian Bækgaard Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse efter vandløbsloven

Læs mere

Afgørelse vedr. rørlægning af privat vandløb

Afgørelse vedr. rørlægning af privat vandløb Til myndigheder og interesseorganisationer Infrastruktur Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato: 18-07-2016 J. nr.:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 8 Høring af ansøgning om godkendelse af etablering af dræn på matr.nr. 38 Edslev By, Kolt Hermed sendes udkast til godkendelse

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Marie Dehli, Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Marie Dehli, Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Marie Dehli, Rambøll, Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Teknisk forvaltning Natur- & Miljøafdelingen Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 3 samt

Læs mere

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen.

Formålet med fjernelsen af rørbroen var, at den var delvist brudt sammen og derfor delvist forhindrede vandgennemstrømningen gennem broen. Lis Tobiasen Løgeskov 15 5771 Stenstrup Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge lene.pedersen@svendborg.dk Lovliggørende tilladelse til fjernelse af bro over Hundstrup

Læs mere

Tilladelse til hævning af vandløbsbunden i bæk på matr. nr. 3b, Thorup By, Hedensted

Tilladelse til hævning af vandløbsbunden i bæk på matr. nr. 3b, Thorup By, Hedensted Hedensted Golfklub Rindbækvej 6 8722 Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarne Laursen Dir: +4579755691 Mob: +4551724245 e-mail: Bjarne.Laursen @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

MGE Bolig Hillerød P/S Grønningen København K

MGE Bolig Hillerød P/S Grønningen København K MGE Bolig Hillerød P/S Grønningen 25 1270 København K By og Miljø Høring af reguleringstilladelse efter Vandløbsloven og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 3 Regulering af Pøle A st. 2520-2531

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Center Natur og Miljø ANDELSFORENINGEN HIMMERLANDSBYEN A.M.B.A. Himmerlandsbyen 15 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.10-P20-3-14

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Postadresse Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. oktober 2016 Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Sagsid Tine Baatrup (Esbjerg) Flemming Sørensen

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER

TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER TILLADELSE TIL SKIFT MELLEM DYRETYPER efter 29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvæg Hovsørvej 40, 7700 Thisted 22. august 2017 Generelle forhold Anmeldelse efter 29 i Bekendtgørelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring,

Læs mere

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å

Jesper Søgaard Lerbjergvej Hadsten. Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling Å Jesper Søgaard Lerbjergvej 20 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tilladelse til etablering af vandingssted i Alling

Læs mere

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G

Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade Randers C / G Randers Kommune Att.: Veje og Trafik Odinsgade 7 8900 Randers C Sendes på mail til: vejeogtrafik@randers.dk Udvikling, Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 6900 Direkte 8915 1839

Læs mere

TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF MASKINHUS

TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF MASKINHUS TILLADELSE TIL OPFØRELSE AF MASKINHUS efter 10 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Galgebakkevej 4, 7755 Bedsted 6. juli 2018 Generelle forhold Anmeldelse efter 10 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune Natur- og Miljøsektionen Sendt med mail til: natur@silkeborg.dk 17. juni 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune, Natur

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Natur & Miljø 9. april 2018 Sagsnummer 480-2018-9362 Dokument nr. 480-2018-107908 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Vandløbsgodkendelse - Stenbækken Vandløbsgodkendelse og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 15 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvier Kærupvej 96, 7741 Frøstrup 20. september 2018 Generelle forhold Anmeldelse efter 15 i Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge

UDKAST - Tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af 375 m vandløb samt sløjfning af mindre grøfter i Helstrup Enge Tilladelse til regulering af vandløb Matrikel 9i, Helstrup By, Helstrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail:

Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften Hinnerup. Fremsendt pr. mail: Dora og Aksel Rasmussen Æbleparken 10 Søften 8382 Hinnerup Fremsendt pr. mail: ar@arconsulting.dk Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Bent Juul Sørensen Dunkærgyde 13 5970 Ærøskøbing Miljø, Erhverv og Teknik Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Screening efter miljøvurderingsloven

Læs mere

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Der meddeles endvidere tilladelse efter 65 i lovbek. nr. 934 af 27/06/2017 om lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven). Vandpleje Fyn Att: Søren Knabe Teknik, Erhverv og Kultur 18. januar 2018 Sagsnummer 480-2017-35613 Dokument nr. 480-2018-21001 Vandløbsgodkendelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til udlægning

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven

Hjørring Kommune. Tilladelse til restaurering efter vandløbsloven Hjørring Kommune Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den

Læs mere

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup

Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Henrik Detlefsen Mjang Bygade 23 6470 Sydals Tilladelse til regulering af private rørlagte vandløb og etablering af minivådområde på matr. nr. 4, Mjang, Hørup Sønderborg Kommune, Vand og Natur, giver hermed

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Att.: Jens Gørup, jegj@skivekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/02520-11 Ref. Thomas Larsen 31-10-2017 Tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt uddybning

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 3. august 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 3. august 2016 Tilladelse til omlægning af to rørbroer i Kåstrup Bæk Skive Kommune har den 3. august 2016 i henhold til

Læs mere

Kommunens vurdering Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandafledning og miljømæssige forhold.

Kommunens vurdering Ved regulering af vandløb skal vandløbsmyndigheden vurdere projektet i forhold til vandafledning og miljømæssige forhold. Fredericia Spildevand og Energi A/S Røde Banke 16 7000 Fredericia Att.: Max J. Friis 14-11-2017 Sags id.: 17/5883 Sagsbehandler: Thomas Løbner Maigaard Tilladelse til rørlægning af tilløb til Erritsø Bæk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov

SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post. 4. april Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov SKOVDYRKERFORENINGEN Parallelvej 9 A 8680 Ry att: Henning Post 4. april 2019 Godkendelse af anmeldelse af rydning af skov Ikast-Brande Kommune har den 20. marts 2019 modtaget en henvendelse om, at du ønsker

Læs mere

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 25. september 2017.

2. Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med principperne i den fremsendte projektbeskrivelse modtaget den 25. september 2017. Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Eniig Att.: Jacob Folke Nielsen Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Sendes til: Jafni@eniig.dk Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Kølsen Møllebæk

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Bjarne Andersen Thisted Kommune, Drift- og anlægsafdelingen Kirkevej Hurup

Bjarne Andersen Thisted Kommune, Drift- og anlægsafdelingen Kirkevej Hurup Bjarne Andersen Thisted Kommune, Drift- og anlægsafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Att.: Arne Henriksen, Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen

Læs mere

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund

VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted VVM-tilladelse for etablering af nyt regnvandsbassin i tilknytning til eksisterende regnvandsbassin syd for Kornmarken i Billund Dato: 11. oktober

Læs mere

Naturstyrelsen Nordsjælland Gribskov Kommune. Tilladelse til etablering af 2 spang over Orebjergrende

Naturstyrelsen Nordsjælland Gribskov Kommune. Tilladelse til etablering af 2 spang over Orebjergrende Naturstyrelsen Nordsjælland Gribskov Kommune Sag: 2017/08741 024 Id: 01.05P00 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 24. oktober 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup

Tilladelse til forlængelse af rørunderføringen under Hvidstensvej i Spentrup Hastrup Bæk matr. nr. 2b Spentrup by, Spentrup Att. Thomas Stampe Langballe Randers Kommune Sekretariat og Veje Laksetorvet E.2.42 8900 Randers Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1611 amw@randers.dk

Læs mere

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej

Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Tilladelse til udskiftning af gangbro over Holme Å opstrøms Okslundvej Denne tilladelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Vejen og Billund Kommuner. Vejen og Billund Kommune ønsker at udskifte den eksisterende

Læs mere

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand.

Projektet vil bidrage med en forøgelse af spildevand og affald, der inaktiveres og håndteres sammen med virksomhedens øvrige affald og spildevand. Bavarian Nordic A/S Hejreskovvej 10A 3490 Kvistgård Sendt som digitalpost til CVR 16 271 187 og som mail til: Ane Rørmann Jensen, ane.rormannjensen@cmcbio.com C7 Consulting, rikke@c7c.dk Virksomheder J.nr.

Læs mere

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr DANISH STEVEDORE HOLDING A/S Tronholmen 49 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151746 ehk@randers.dk www.randers.dk 04-10-2018

Læs mere

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016

Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur. Rådhuspladsen Skive. 7. september 2016 Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Byg og Miljø - Natur Rådhuspladsen 2 7800 Skive 7. september 2016 Tilladelse til omlægning af rørbro i det offentlige vandløb Lyby- Grønning Skelgrøft Skive Kommune

Læs mere

Tilladelse til regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg

Tilladelse til regulering af rørlagt vandløb mellem Mosevej og Gl. Århusvej i Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg ENERGI VIBORG VAND A/S Att.: Peter Graves Madsen Industrivej 15 8800 Viborg Sendes til: pgm@energiviborg.dk Tilladelse til regulering af rørlagt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt. Økologisk slagtesvineproduktion Arupvej 39, 7742 Vesløs 13. september 2018

Afgørelse om ikke godkendelsespligt. Økologisk slagtesvineproduktion Arupvej 39, 7742 Vesløs 13. september 2018 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Økologisk slagtesvineproduktion Arupvej 39, 7742 Vesløs 13. september 2018 Ejer- og driftsforhold Godkendelse Virksomhedens art Afgørelse om ikke godkendelsespligtig

Læs mere