Regulativ Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2022

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2022"

Transkript

1 Regulativ Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2022

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lovgrundlag 2. Formål 3. Regulativet 4. Tømningsordningen 5. Bundfældningstank beliggenhed, indretning og drift 6. Administration 7. Dispensation 8. Overtrædelse 9. Klage 10. Ikrafttræden 1. Lovgrundlag Regulativet er udarbejdet i henhold til: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 30. december 2020 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Lov nr. 553 af 24. april 2020 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Lov nr. 48 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven). 2. Formål Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdeponering af affaldsprodukter fra bundfældningstanke sker på miljømæssig forsvarlig vis, samt sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af bundfældningstanke. Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere og for spildevandsforsyningsselskabet Thisted Vand A/S. 3. Regulativet Almindelige bestemmelser Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet Thisted Vand A/S s spildevandsanlæg og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en bundfældningstank med afløb (septiktanke, trixtanke, bundfældningstanke eller lignende tanke). Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 2

3 Tømningsfrekvens Type Tømningsfrekvens*/** Årligt vandforbrug på højst 10,0 m 3 Minimum 1 gang hvert fjerde år Årligt vandforbrug på mellem 10,0-55,0 m 3 Minimum 1 gang hvert andet år Årligt vandforbrug over 55,0 m 3 Minimum 1 gang årligt *dokumenteres med vandmåler ved opstart eller ejerskifte **ændres ens vandbrug, kan man ved henvendelse til Thisted Vand, blive ændret til den korrekte frekvens Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen. Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank/e har pligt til at deltage i tømningsordningen og betale den fastsatte takst og lade bundfældningstanken/ene kontrollere og tømme ved Thisted Vand A/S s foranstaltning. For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af Thisted Vand A/S efter 7 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. er Thisted Vand A/S ansvarlig for tømning af bundfældningstanken. Tømning af bundfældningstanke er omfattet af tømningsordningen. Ejendomme med tanke > 8 m 3 har mulighed for dispensation fra tømningsordningen mod fremvisning af dokumentation på årlig tømning af et godkendt slamsugerfirma. Ejendomme med flere bundfældningstanke, som ligger indenfor en afstand af 10 meter og med et samlet maksimalt volumen på 3 m 3, tømmes for samme pris som en tanktømning. Hvor et dæksel vejer over 25 kg, og under 100 kg, tømmes bundfældningstanken, og der opkræves et gebyr for tungt dæksel. Gebyr for tungt dæksel fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad. Hvor et dæksel vejer over 100 kg, tømmes bundfældningstanken ikke, og der opkræves et gebyr for forgæves kørsel. Gebyr for forgæves kørsel fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad. Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 3

4 4. Tømningsordningen Tømningen foregår ved Thisted Vand A/S s foranstaltning. Tømningshyppigheden er 1 gang pr. år og sker som udgangspunkt på samme årstid og efter forudgående henvendelse til grundejeren fra tømningsfirmaet. Entreprenøren skal have et råderum på 8 hverdage til at tømme bundfældningstanken, hvis dette skaber problemer, kan Thisted Vand A/S kontaktes for advisering på sms dagen før. Ejeren kan rekvirere ekstra tømning hos tømningsfirmaet eller øvrige godkendte slamsugerfirmaer af spildevand. Dette septiske slam skal afleveres på et af Thisted Vand A/S's renseanlæg inden for normal arbejdstid. Afregning for denne tømning er Thisted Vand A/S uvedkommende. Takster for aflevering af septisk slam på Thisted Vand A/S s renseanlæg fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad. Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg), samt transport m.v. til slutbehandlingsanlæg. Tankene tømmes primært med KSA-systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem) dvs. at tanken efter tømningen efterfyldes med rejektvand eller traditionel slamsugerbil. Ligeledes omfatter ordningen administration af området. Hvis tankene tømmes efter KSA-system og grundejeren ikke ønsker, at tanken efterfyldes med rejektvand, skal dette meddeles til Thisted Kommune eller Thisted Vand A/S inden advisering af tømning, idet tankene i stedet skal tømmes af en anden biltype. Ejeren har herefter pligt til selv at fylde tanken med vand til underkant af T-stykket umiddelbart efter tømningen. Er der pumper eller elinstallationer i septiktanken, skal tankejer selv kontrollere at disse fungerer korrekt efter endt tømning. Entreprenøren kan ikke holdes ansvarlig for manglende funktionalitet af pumper og elinstallationer i bundfældningstanken, medmindre der kan påvises synlige skader på installationen. Tankejer kan rekvirere akutte tømninger, som vil erstatte de ordinære tømninger. Det er op til entreprenøren selv, om der siges ja til en sådan henvendelse. I disse tilfælde udgår den ordinære tømning. Hvis entreprenøren ikke kan påtage sig den akutte tømning, rekvirerer tankejeren selv tømning for egen regning. I disse Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 4

5 tilfælde udgår opkrævning for den ordinære tømning mod fremvisning af dokumentation af den tømte tank. Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem. Entreprenøren skal dog kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den enkelte grundejer ved samme besøg. Dette skal være aftalt på forhånd med entreprenøren og afregnes i alle tilfælde direkte med grundejeren. Den enkelte ejer skal sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt. I forbindelse med tømning kontrolleres T-røret og skillevægge. Tømning, transport og behandling af slammet udliciteres blandt slamsugerfirmaer, og resultatet indarbejdes via driftsbudgettet i tømningsordningen. Tømningsordningen skal hvile økonomisk i sig selv, og må ikke påvirke øvrige tiltag på spildevandsområdet. For deltagelse i tømningsordningen betales for hver bundfældningstank det af Thisted Vand A/S fastsatte og af Thisted Kommune godkendte bidrag pr. tømning. Med undtagelse af førnævnte bestemmelse af flere tanke indenfor en radius af 10 meter og samlet maksimalt volumen på 3 m 3. Bidraget pr. tank for den obligatoriske årlige tømning af bundfældningstanke fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad, der offentliggøres på Thisted Vand A/ s hjemmeside. Bidraget opkræves hvert år af Thisted Vand A/S. Hvis tanken ikke kan tømmes, opkræves ejendommen for forgæves kørsel. Gebyr for forgæves kørsel opkræves ikke, hvis det skyldes vejrlig forhold eller forkert biltype. Takst for forgæves kørsel fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad. Hvis adgang nægtes, opkræves for tømning af tanken, uanset at tanken ikke er blevet tømt. Se sanktioner under punkt 6. Administration. Tømningsbidraget er fastsat for én årlig tømning pr. bundfældningstank. Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 5

6 Tømningsbidraget beregnes på grundlag af driftsbudget for tømningsordningen det pågældende år, tillagt forrentning og afskrivning af anlægsudgifter, der vedrører tømningsordningen, samt administrative udgifter. Tømningsbidragets størrelse godkendes af Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse hvert år og fremgår af Thisted Vand A/S s takstblad. Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse kan vælge at uddelegere kompetencen til fagudvalg, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige benyttes i tilfælde af manglende betaling for ydelser omfattet af dette regulativ. Som udgangspunkt vil der blive taget et billede af bundfældningstanken som dokumentation ved hver tømning. Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis der er klude, bind, sten, nedfaldne grene og blade eller lign. i tanken. Hvis det opdages inden planlagt tømning, kontaktes Thisted Vand A/S for evt. mulighed for slamsugertømning i indeværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med KSA-system, foretages tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. takstblad. Med undtagelse af nedfaldne grene vil næste advisering indebære slamsugertømning. Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis tanken er overfyldt, jf. at indløb og udløb ikke længere er synlige pga. indsivning af vand. Hvis det opdages inden planlagt tømning, kontaktes Thisted Vand A/S for mulighed for slamsugertømning i indeværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med KSA-system, foretages tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. takstblad. Næste advisering vil indebære slamsugertømning. 5.0 Bundfældningstanken beliggenhed, indretning og drift Grundejer er forpligtet til At give adgang for Thisted Vand A/S s repræsentanter herunder entreprenør til at udføre arbejdet. At sikre den fornødne adgang for personale og materiel til tømning af bundfældningstanken, således at tømningen kan foregå uden risiko for skade på Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 6

7 beplantning, hegn, tømningskøretøj m.v. Adgangsvejen skal være ryddet, så den er mindst 3,5 m bred, og der skal være en frihøjde på mindst 4,5 meter. At sikre at pladsen omkring tanken holdes ryddet, så tømning kan foregå uhindret og at afstanden fra bundfældningstank til kørefast vej for slamsuger ikke overstiger 50 m. At sikre at bundfældningstankene fungerer forsvarligt. At meddele Thisted Vand A/S hvis adviseret tømning af bundfældningstanken ikke er mulig pga. vejrlig forhold eller lign.. Grundejer skal Anmelde ændringer af tanken til Thisted Kommune samt Thisted Vand A/S. Indhente tilladelse hos Plan- og Miljøafdelingen i Thisted Kommune forud for etablering af nye bundfældningstanke, nedsivningsanlæg og lign.. Foretage almindelig vedligeholdelse og reparation af ejendommens afløbssystem, herunder for egen regning rekvirerer tømning i fornødent omfang ud over den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugerfirma. Dækslet skal være placeret således på tanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet må ikke være defekt. Dækslet kan være af beton, plast eller jern, men må vægtmæssig ikke overstige 25 kg. Dækslet må herudover ikke være ændret i udformning fra fabriksfremstilling f.eks. halvering af betondæksler, da de ikke tømmes pga. arbejdsmiljømæssige hensyn. Dækslet skal være placeret i terrænhøjde og skal være synligt på tømningstidspunktet. Hvis grundejeren undtagelsesvis frigraver dækslet og afdækker midlertidigt, er det på eget ansvar. Hvis Thisted Vand A/S s entreprenør er kørt forgæves to gange i indeværende år, så er det grundejers ansvar at få bundfældningstanken tømt af et godkendt slamsugerfirma. Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 7

8 6. Administration Når en ejendom får tilladelse til en ny bundfældningstank, vil denne blive tilmeldt tømningsordningen, når Thisted Kommune modtager en færdigmelding. Afmelding fra tømningsordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes Thisted Vand A/S s spildevandsanlæg, eller når boligen nedlægges. Thisted Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ. Hvis der nægtes adgang eller lign. i mere end 4 sammenhængende år vil grundejer ved fortsat nægtelse eller lign. blive politianmeldt af Thisted Kommune. Thisted Vand A/S forestår administration med tømningsordningen. Thisted Vand A/S og Thisted Kommune forestår planlægning i samarbejde med entreprenøren. 7. Dispensation Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler. Hvis der forekommer helt specielle forhold i forbindelse med eksisterende adgangsforhold til bundfældningstanken, kan der dog meddeles dispensation fra tømningsordningen for bundfældningstanke. Det samme gør sig gældende for ejendomme med tanke > 8 m 3. Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftlig til Thisted Kommune vedlagt begrundelse for ansøgningen. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert enkelt tilfælde for så vidt angår miljømæssig forsvarlig håndtering og deponering af slam og spildevand. Eventuel dispensation meddeles af Thisted Kommune som miljømyndighed. Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 8

9 8. Overtrædelse Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jf. 67 stk. 2 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og Klage Klage i medfør af dette regulativ rettes til Thisted Kommune. Afgørelser truffet af Thisted Vand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse kan vælge at uddelegere kompetencen til fagudvalg, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens Ikrafttræden Regulativet træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves hidtil gældende tømningsregulativ. Således vedtaget i Thisted Kommunalbestyrelse den 23. juni Ulla Vestergaard Borgmester Ulrik Andersen Kommunaldirektør Tømningsordning for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune side 9

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune Tømningsregulativ for Struer Kommune 1. Formål 1.1 For at sikre en lovlig og miljømæssig forsvarlig håndtering af slam fra bundfældningstanke,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Udkast Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Næstved Kommune 2017

Udkast Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Næstved Kommune 2017 Udkast Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke Næstved Kommune 2017 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke & samletanke i Næstved Kommune 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved kommune.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse 1: Formål og grundlag... 3 2: Regulativets gyldighedsområde... 3 3: Tilslutningspligt.... 3 4: Tilmelding... 3 5: Afmelding...

Læs mere

Regulativ for tømningsordning Esbjerg og Varde kommuner.

Regulativ for tømningsordning Esbjerg og Varde kommuner. Regulativ for tømningsordning Esbjerg og Varde kommuner. Regulativet er fastsat af Esbjerg Kommune, samt Varde Kommune, nedenfor omtalt som Myndigheden. Myndighedsopgaven løses af bopælskommunen. Lovgrundlag

Læs mere

Regulativ for kontrol og tømning af hustanke i Hjørring Kommune

Regulativ for kontrol og tømning af hustanke i Hjørring Kommune Regulativ for kontrol og tømning af hustanke i Hjørring Kommune Med virkning fra 15. august 2018 Indhold 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Gyldighedsområde 4 Benyttelsespligt 5 Adgangsforhold og indretning 6 Tømning

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere, samt for Middelfart Spildevand.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere, samt for Middelfart Spildevand. Bilag 3 TØMNINGSREGULATIV FOR BUNDFÆLDNINSTANKE Indhold 1 Formål 2 Lovgrundlag 3 Gyldighedsområde 4 Benyttelsespligt 5 Adgangsforhold og indretning 6 Tømning 7 Grundejers ansvar 8 Dispensation/fritagelse/af-

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1. Lovgrundlag... 2 2. Regulativets område... 2 3 Tilslutningspligt... 2 4 Tankens placering og vedligeholdelse... 2 5 Tilmelding og afmelding... 3 6 Tømning af bundfældningstank... 3 7 Betaling...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Tømningsregulativ. For bundfældningstanke og samletanke

Tømningsregulativ. For bundfældningstanke og samletanke Tømningsregulativ For bundfældningstanke og samletanke Forfatter: Birgit K. Hansen Oprettet den 25. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-147387 Sags nr. 480-2015-75175 Indhold 1 Formål... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra bundfældningsstanke

Læs mere

Tømningsregulativ i Odder Kommune. Januar 2019

Tømningsregulativ i Odder Kommune. Januar 2019 Tømningsregulativ i Odder Kommune Januar 2019 Indhold 1. Formål...3 2. Lovgrundlag...3 3. Gyldighedsområde...3 4. Benyttelsespligt...4 5. Adgangsforhold og indretning...4 6. Tømning...6 7. Tankejers ansvar...6

Læs mere

Regulativ for den fælles obligatoriske tømningsordning af bundfældningstanke i Kolding Kommune

Regulativ for den fælles obligatoriske tømningsordning af bundfældningstanke i Kolding Kommune Regulativ for den fælles obligatoriske tømningsordning af bundfældningstanke i Kolding Kommune Gældende pr. januar 2015 Kolding Spildevand as, Kolding Åpark 1, st. tv, 6000 Kolding, tlf. 76363636 E-mail:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Tømningsregulativ i Horsens Kommune. Januar 2019

Tømningsregulativ i Horsens Kommune. Januar 2019 Tømningsregulativ i Horsens Kommune Januar 2019 Indhold Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Gyldighedsområde... 3 Benyttelsespligt... 4 Adgangsforhold og indretning... 4 Tømning... 6 Tankejers ansvar... 6 Dispensation/fritagelse/af-

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Hedensted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2016 Hedensted Kommune 2 Hedensted Kommune 3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 4 1.1 Indledning 4 1.2 Lovgrundlag 4 1.3 Regulativets

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra samletanke ved

Læs mere

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Hedensted Kommune. Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2014 Indholdsfortegnelse 1 Generelle forhold 1.1 Indledning 1.2 Lovgrundlag 1.3 Regulativets gyldighedsområde 1.4 Benyttelsespligt 2 Tømningsordningen 2.1 Almindelig

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af samletanke i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af samletanke i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR HUSSPILDEVANDSTANKE I HILLERØD KOMMUNE 2007 1 Formål Dette regulativs formål er at fastlægge en ordning, der sikrer en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Gældende fra 1. januar 2010 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Marts 2018 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune 1 Formål Formålet

Læs mere

Formålet med dette regulativ er at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af spildevandsslam.

Formålet med dette regulativ er at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af spildevandsslam. Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål DATO 7. september 2017 SAGSNR. 326-2017-30569 Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ for tømning af tætte samletanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af tætte samletanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af tætte samletanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Benyttelsespligt... 3 4. Grundejerens forpligtelser...

Læs mere

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø

Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø April 2010 Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Natur og Miljø Regulativ for tømning af samletanke og bundfældningstanke til spildevand

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune skal gennemføres en fælles bortskaffelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Regulativ for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune Forslag 1Formål Formålet med ordningen er at sørge for, at alle bundfældningstanke tømmes minimum én gang om året. Regelmæssig tømning af bundfældningstanke

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Formålet med dette regulativ er at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af spildevandsslam.

Formålet med dette regulativ er at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af spildevandsslam. Regulativ for tømningsordning for samletanke i Kalundborg Kommune 1 Formål DATO 7. september 2017 SAGSNR. 326-2017-30569 Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for samletanke af miljømæssige

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke

Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke Kongeåen ved Skodborghus Tømningsregulativ for samleog bundfældningstanke - med virkning fra 1. marts 2013 Indhold 1. Lovgrundlag, formål og omfang... 2 2. Vejen Forsynings organisering... 2 3. Definition

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

En bundfældningstank, der ikke fungerer optimalt, vil være skadelig for vandmiljøet.

En bundfældningstank, der ikke fungerer optimalt, vil være skadelig for vandmiljøet. Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Formål 4 Gyldighedsområde 5 Lovgrundlag 6 Ikrafttræden 7 Tømning pligt og praksis 8 Benyttelsespligt 9 Adgangsforhold og indretning 10 Krav til dæksel 11 Beplantning skal

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn for at sikre, at bundfældningstanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for. Tømningsordning for bundfældnings- og samletanke i Kalundborg kommune November 2006

Regulativ for. Tømningsordning for bundfældnings- og samletanke i Kalundborg kommune November 2006 Regulativ for Tømningsordning for bundfældnings- og samletanke i Kalundborg kommune November 2006 Forsyningsenheden Ny Kalundborg Kommune Højvangen 9 4470 Svebølle Telefon 59 53 49 41 www.nykalundborg.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Lolland Kommune gældende fra 1. marts 2015 Indhold Indledning...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældnignstanke 2017 Lemvig Vand og Spildevand A/S Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk

Læs mere

Januar Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Januar Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Januar 2017 Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Indhold 1 Grundlag for regulativet... 3 2 Definitioner... 3 3 Tilmelding... 3 4 Afmelding... 4 5 Dispensation... 4 6 Grundejerens

Læs mere

Regulativ Tømning af hustanke

Regulativ Tømning af hustanke Regulativ Tømning af hustanke I henhold til bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. har Mariagerfjord Kommune besluttet at etablere en fælles ordning for tømning og

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Tømning af septiktanke I det følgende gives en generel beskrivelse af, hvordan en septiktank tømmes:

Tømning af septiktanke I det følgende gives en generel beskrivelse af, hvordan en septiktank tømmes: SØNDERBORG KOMMUNE 1 Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanketanke. 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældnings- og samletanke i Sønderborg kommune.

Læs mere

Regulativ. For tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Regulativ. For tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Regulativ For tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Billund Kommune har revideret Regulativet for tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune på baggrund af fremsendt forslag fra Billund

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for fedtudskilleranlæg. Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune

Regulativ for tømningsordning for fedtudskilleranlæg. Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Regulativ for tømningsordning for fedtudskilleranlæg Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Februar 2016 Regulativ for tømningsordning for fedtudskilleranlæg 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Formål

Læs mere

! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ &

! # $ %&$ ' (%) * +, - $ & ! "# $ %&$ ' (%) * +, - $ & Dette regulativ fastsætter vilkårene for tømningsordning for bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre bundfældningsanlæg) i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Læs mere

Sønderborg Kommune Regulativ for kontrol og tømning af fedtudskillere 2018

Sønderborg Kommune Regulativ for kontrol og tømning af fedtudskillere 2018 Sønderborg Kommune Regulativ for kontrol og tømning af fedtudskillere 2018 Indledning Sønderborg Kommune har etableret denne kommunale ordning for kontrol og tømning af fedtudskilleranlæg. Formål Etablering

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE REGULATIV FOR TØMNING AF SAMLETANKE [Regulativet omhandler en kommunal tømningsordning for individuel tømning af samletank på privat ejendom.] April 2008 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Læs mere

Sønderborg Kommune Regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere 2018

Sønderborg Kommune Regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere 2018 Sønderborg Kommune Regulativ for kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere 2018 Indledning Sønderborg Kommune har etableret denne kommunale ordning for kontrol og tømning af olieog benzinudskillere.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Tømningsregulativ. bundfældningstanke. Kerteminde Kommune

Tømningsregulativ. bundfældningstanke. Kerteminde Kommune Tømningsregulativ for bundfældningstanke (septiktanke m.v.) i Kerteminde Kommune 1. februar 2013 Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Side 2 Regulativ for

Læs mere

Tømningsordning for bundfældnings- og samletanke

Tømningsordning for bundfældnings- og samletanke Tømningsordning for bundfældnings- og samletanke Tømningsordning i Køge, Greve og Stevns kommuner For at sikre den bedst mulige rensning af spildevand fra huse på ejendomme, som ikke er tilsluttet den

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning af bundfældningstanke i Skive Kommune Version 4.1

Regulativ for Tømningsordning af bundfældningstanke i Skive Kommune Version 4.1 Regulativ for Tømningsordning af bundfældningstanke i Skive Kommune Version 4.1 Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og gyldighedsområde og lovgrundlag... 2 1.1 Gyldighedsområde...

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning af bundfældningstanke i Skive Kommune Version 4.2

Regulativ for Tømningsordning af bundfældningstanke i Skive Kommune Version 4.2 Regulativ for Tømningsordning af bundfældningstanke i Skive Kommune Version 4.2 Gældende fra 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål og gyldighedsområde og lovgrundlag... 2 1.1 Gyldighedsområde...

Læs mere

Holbæk Kommune REGULATIV FOR KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER

Holbæk Kommune REGULATIV FOR KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER Holbæk Kommune REGULATIV FOR KOMMUNALE TØMNINGSORDNINGER 1 Indhold og opbygning af regulativ Dette regulativ omhandler tømningsordninger for samtlige ejendomme i Holbæk Kommune med fedtudskillere, olie-

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

REGULATIV FOR TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE REGULATIV FOR TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE [Regulativet omhandler en obligatorisk kommunal tømningsordning for bundfældningstanke, herunder hører septiktanke, trixtanke og lignende tanke.] April 2008

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. Ansvar Adgang Afregning Gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. Ansvar Adgang Afregning Gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK Ansvar Adgang Afregning Gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med den obligatoriske tømningsordning i Thisted Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Tømningsordning i Gribskov Kommune

Tømningsordning i Gribskov Kommune Tømningsordning i Gribskov Kommune Informationsfolder om tømning af bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke Denne folder beskriver ordningen for tømning af bundfældningstanke, som gælder

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tømningsordning for bundfældningstanke

Tømningsordning for bundfældningstanke Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 3 Hvad kommer det til at koste?. 3 Hvilke regler gælder... 3 Klagemulighed?... 3 Hvorfor skal septiktanken

Læs mere

Punkt x: Budget 2018 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

Punkt x: Budget 2018 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 28. september 2017 Punkt x: Budget 2018 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 1 Indstilling Alle beløb i denne indstilling er ekskl. moms. Indstillingen er udarbejdet

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke

Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke Den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke Forsyning Helsingør Spildevand Rev. september 2010 Helsingør Kommune indførte fra 2003 en kommunal ordning for tømning af bundfældningstanke. Alle ejendomme

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke KONTAKTOPLYSNINGER Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på vores hjemmeside. Du er også altid velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Venlig hilsen Mariagerfjord Kommune Østergade 22

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke TØMNINGSORDNING Tømning af bundfældningstanke 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt

Læs mere

Februar Orientering om håndtering af spildevand i kolonihaverne i Horsens Kommune

Februar Orientering om håndtering af spildevand i kolonihaverne i Horsens Kommune Februar 2019 Orientering om håndtering af spildevand i kolonihaverne i Horsens Kommune 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilke spildevandsudledninger er lovlige og hvilke er ulovlige... 2 Hvad må

Læs mere

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser og gebyrer er vedtaget af Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S den 27. november 2017 og er godkendt af Vejen Byråd den 12.

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S PRISER - drikkevand & spildevand 1. januar 2019 TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S Indhold Indhold... 1 1. Pris for drikkevand... 2 1.1 Fast årligt bidrag...2 2. Tilslutning af drikkevand. 2 2.1 Tilslutning

Læs mere