Landsbyggefonden april Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyggefonden april Brugervejledning"

Transkript

1 Landsbyggefonden april 2022 Brugervejledning 2022 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunaleog regionale ældreboliger samt bebyggelser etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Processen for lånindberetning 4 3. Generelle oplysninger 5 4. Lånindberetningssystemet Adgang Organisationsoverblik Afdelingsoverblik Lånoverblik Lånoplysninger Særligt om ydelsen på A-lån Tilføj lån Match med lånnummer Revisors gennemgang af lånindberetningen samt erklæring Afdelingsvis Samtlige afdelinger Generelt revisor Anvendte symboler mv Brødkrummen Statusikoner Infotekster Tildeling af rettigheder til NemID Boligorganisation, kommune og region Revisorer Spørgsmål 15 2

3 1. Indledning Der er fastsat regler for boligorganisationernes indbetalinger af dispositionsfondsmidler til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden i lov om almene boliger, bekendtgørelse om drift af almene boliger samt Landsbyggefondens regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden af I lighed med indberetningen for 2021 gælder følgende: - Alle lån i alle boligafdelinger skal indberettes - Det er muligt at se tidligere års indberetninger ( ) - Afdelinger, der tidligere år alene har haft udamortiserede lån, og hvor der ikke kommet nye lån til, vil som udgangspunkt være revisorgodkendt Oplysningerne om lån i de enkelte afdelinger består af indberetningen fra 2021, data vedrørende fondens egne lån og data, som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit og Jyske Realkredit (tidl. BRFkredit). Det betyder, at de anførte beregnede årsydelser på f.eks. rentetilpasningslånene tager udgangspunkt i en forventet årsydelse, dvs. budgettal for 2022 og Det er dermed et bedste skøn af den sidste normalydelse, der vises i systemet. Systemet er opbygget som en selvangivelsesproces. Landsbyggefonden stiller de kendte lån til rådighed, og boligorganisationen og øvrige bygningsejere kontrollerer/tilføjer/ændrer og godkender låndata. Det er ikke muligt at uploade data til systemet. 3

4 2. Processen for lånindberetning 4

5 3. Generelle oplysninger Lånindberetningssystemet indeholder realkreditlån for alle afdelinger, hvor fonden har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne. Samtlige lån i alle boligafdelinger skal uanset udamortiseringstidspunkt indberettes, jf. Landsbyggefondens regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden af Der er ikke pligt til at indberette lån for rene institutions- eller erhvervsafdelinger, selvom lån fremgår af data, der præsenteres. Lån, hvor Landsbyggefonden ikke har modtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne, eksempelvis lån i pengeinstitutter og lån i egen boligorganisation, er overført som de blev indberettet ved lånindberetningen i Lån i Landsbyggefonden er overført direkte fra fondens eget system. Er der lån i afdelingerne, der ikke fremgår af afdelingens lånoversigt, skal de tilføjes som nyt lån. Er der lån i afdelingerne, som ikke vedrører disse, skal de afvises. Hvis der er lån, som hører til i en anden afdeling, kan fonden hjælpe med at flytte lånet. Systemet oplyser de seneste kendte data, som fonden har til rådighed. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere skal godkende alle lånoplysninger i en afdeling, før de overgår til revisor. Herefter foretager revisor kontrol af data og godkender eller afviser disse. 4. Lånindberetningssystemet 4.1 Adgang Adgang til lånindberetningen: laanselvbetjening.lbf.dk Tryk på login og log på med NemID (nøglekort/nøglefil): 5

6 Bygningsejers-NemID skal tildeles rettigheder for at få adgang. Se mere om tildeling af rettigheder under punkt 7.1. Lånindberetningssystemet er opbygget på følgende måde: 1) Organisationsoverblik 2) Afdelingsoverblik 3) Lånoverblik 4) Lånoplysninger 4.2 Organisationsoverblik En samlet oversigt over alle de boligorganisationer og øvrige bygningsejere, som er tilknyttet det pågældende login. Er man en selvadministrerende boligorganisation, vil man kun se egen boligorganisation. Vælg indberetningsår Klik på organisationens navn for at komme videre til Afdelingsoverblik. Klik på stregerne for at få vist samtlige lån i alle afdelinger. Via boligorganisationens oversigt er det muligt at se tidligere års indberetninger ( ). Øverst til højre vælger man ønsket indberetningsår. Det er ikke muligt at ændre i tidligere års indberetninger. De er alle godkendt og lukket af Landsbyggefonden. 4.3 Afdelingsoverblik Afdelingsoversigten giver et overblik over alle de afdelinger, hvor fonden enten har modtaget data fra realkreditinstitutterne, eller hvor boligorganisationen selv har indberettet. Lånindberetningens processtatus Dato for den seneste ændring i lånindberetningen. Her vises ledelsespåtegning og revisorerklæring, når de er signeret digitalt. Godkend og videresend den samlede indberetning til revisor. Man kan lave et udtræk af boligorganisationens lån. Hvis der ikke er indberetningspligt, klik her. Danner forslag til ledelsespåtegning. 6

7 Knappen Ikke indberetningspligtig kan alene anvendes, hvis boligorganisationen ikke har nogle lån overhovedet. Hvis man begynder indberetning, er det ikke længere muligt at anvende knappen Ikke indberetningspligtig. Revisor kan kun modtage godkendte boligorganisationer. Hvis boligorganisationen og øvrige bygningsejere har påbegyndt en indberetning, er det et systemkrav, at hele boligorganisationen færdiggøres og godkendes. Når indberetningen godkendes og videresendes til revisor, dannes et forslag til en ledelsespåtegning. Påtegningen underskrives digitalt med NemID. Det er muligt at ændre i forslaget. Afdelinger, der tidligere år kun har indberettet udamortiserede lån, og hvor der ikke er kommet nye lån til, vil som udgangspunkt være revisorgodkendt. Det vil derfor ikke være nødvendigt at kontrollere disse oplysninger igen. Det er muligt at ændre i lånoplysninger i disse afdelinger, men oplysningerne skal efterfølgende godkendes af revisor. Klik på afdelingens navn for at komme videre til Lånoverblik. Her fremgår det, hvis afdelingen allerede er revisorgodkendt. 4.4 Lånoverblik Lånoverblik viser alle kendte lån i den enkelte afdeling. Det er muligt at markere og godkende alle lån på lånoversigten på en gang. Opkrævningsgrundlag 2023 viser den faktiske eller forventede udamortiserede ydelse på det enkelte lån. Kolonnen er kun aktuel, hvis lånet udamortiseres senest 3. kvt Lånene kan sorteres på overskrifter. Tilføj lån, der ikke fremgår af lånoversigten. Det er muligt at lave et udtræk af afdelingens lån. Tryk på lånet for at komme til Lånoplysninger. Her er muligt at foretage ændringer på det enkelte lån. 7

8 Lånoversigten viser to former for ydelser: Opkrævningsgrundlaget for 2023 og årets faktiske ydelse Opkrævningsgrundlaget for 2023 er beregnet som den sidste normalydelse omregnet til helårsydelse. For lån, der udamortiserer i 2022 og 2023, har fonden ved indregning af opkrævningsgrundlaget taget udgangspunkt i det bedste skøn af sidste normale ydelse, hvilket i nogle tilfælde godt kan være den forventede (budgetterede) ydelse i 2022 eller Hvis man vil ændre i opkrævningsgrundlaget på det enkelte lån, skal det ske via Lånoplysninger. Årets faktiske ydelse 2021 er ligesom restgælden medtaget i oversigten, som en hjælp til at sammenholde med årsregnskab, årsopgørelse mv. Det er ikke muligt at ændre eller rette i disse kolonner. Hvis man ønsker at arbejde med tallene, kan man lave et udtræk til Excel. Data er medtaget i det omfang, fonden har fået disse stillet til rådighed. Lånnumre vil fremover altid være realkreditinstitutternes, bankernes m.fl. (max. 14 tegn). Lån der historisk er påført et LBF-lånnummer og er udamortiseret vil altid beholde dette. Hvis der i en afdeling er nye lån fra realkreditinstitutterne, der ikke er matchet op med et lån fra boligorganisationens tidligere indberetning, skal boligorganisationen angive lånets anvendelse. Det er muligt at godkende alle eller blot de markerede lån fra denne oversigt. Vær dog opmærksom på statusikonerne, som er de farvede kasser. Hvis et lån er markeret med en gul kasse, er det nødvendigt at gå ind på lånoplysningerne og rette fejlen. Der kan ikke foretages rettelser fra Lånoverblik, kun i Lånoplysninger. 4.5 Lånoplysninger Stamoplysninger om hvilket byggeafsnit, BBR nr. mv. lånet knytter sig til. Anvendes til samkøring af data. Hvis der er foretaget en normalfinansiering af lånet, fremgår denne i dette felt. Klik på hængelåsen for at matche et realkreditlån med et lån med LBF-lånnummer. Klik på? for at se hjælpetekster til de oplyste låndata. Den beregnede årsydelse er fastsat som den sidste/forventede kendte normalydelse pr. termin ganget med antallet af årlige terminer. Klik på feltet for at vælge en begrundelse for eventuel afvisning af et lån. 8

9 Ved beregning af årsydelsen tages udgangspunkt i den sidste/forventede kendte normalydelse gange med antallet af terminer. Hvis det enkelte lån er en del af den oprindelige finansiering og udamortiseres senest i 3. kvt. 2023, vil den beregnede årsydelse blive overført til den samlede lånoversigt som opkrævningsgrundlag. Hvis lånet er lån til forbedringsarbejder mv. eller udamortiseres senere end 3. kvt vil den beregnede årsydelse alene fremgå af lånoverblikket. Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt anvendelse, idet lån vedrørende den oprindelige finansiering opkræves i form af udamortiserede ydelser. Alle rettelser på det enkelte lån skal foretages via Lånoplysninger. Det er muligt at afvise et lån, der ikke vedrører den pågældende afdeling. Her skal begrundelsen for afvisningen først vælges fra den fortrykte liste. Herefter tilknyttes en kommentar i et tekstfelt Særligt om ydelsen på A-lån Ydelserne på A-lån er tidligere fastsat ud fra, at afviklingen af lånene skulle være tilendebragt senest 45 år fra udbetalingstidspunktet. Efter afviklingen af lånene har Landsbyggefonden foretaget en normalfinansieringsberegning, hvor de udamortiserede ydelser er fastsat på baggrund af en løbetid, der svarer til et principielt bortfald af rentesikring efter 13 år på de underliggende lån, jf. oprindelige aftrapningsregler for rentesikring og normalfinansieringsberegning, jf. 5 i Landsbyggefondens regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Hvis lånets faktiske ydelse har været lavere end ydelsen beregnet ved normalfinansiering, er den faktiske ydelse fastholdt. For A-lån, som er udamortiseret før 2020, er ydelsen fastsat til det laveste af lånets tidligere faktiske fulde ydelse eller ydelsen beregnet ved normalfinansiering, jf. ovenstående. Disse ydelser danner grundlaget for indbetalingerne for Tilføj lån Hvis afdelingen har lån, der ikke fremgår af lånoverblikket, skal lånet oprettes. Lånoplysningerne udfyldes og indberettes. 9

10 Det er meget vigtigt, at lånnr. udfyldes korrekt. Klik på? for nærmere detaljer vedrørende de enkelte realkreditinstitutter. Vælg Tilføj lån på Lånoverblik, så fremkommer dette skærmbillede: Klik på? for detaljer vedrørende de enkelte låndata. Stamoplysningerne er udfyldt på forhånd Match med lånnummer Hvis det systemmæssigt ikke har været muligt at matche et realkreditlån med et tidligere indberettet lån (med LBF-lån nr.), kan det samme lån optræde på lån oversigten to gange. Er det tilfældet, skal de to lån matches. Match foretages via lånoplysninger på lånet fra realkreditinstituttet: 1. Nederst på lånoplysningerne vælg knappen Match med lånnummer. 2. Åben herefter hængelåsen og vælg det LBF-lånnr. det skal matches med. 3. Tryk dernæst på Godkend. Herefter vil lånoverblikket kun vise lånet en gang og med realkreditinstituttets lånnummer. 5. Revisors gennemgang af lånindberetningen samt erklæring Adgang til lånindberetningen: laanselvbetjening.lbf.dk Tryk på login og log på med NemID (nøglekort/nøglefil): 10

11 Revisors NemID skal tildeles rettigheder for at opnå adgang til lånindberetningen. Se mere om tildeling af rettigheder under punkt 7.2. Det er ikke muligt for revisor at foretage rettelser i lånindberetningen. Det er alene muligt at kontrollere data samt godkende eller afvise disse. Lånindberetningen viser en samlet oversigt over revisors boligorganisationer, kommuner, institutioner m.fl. Der er to måder at arbejde med den enkelte boligorganisation på. Afdelingsvis eller Samtlige afdelinger. Det er muligt at godkende eller afvise indberetningen begge steder. 5.1 Afdelingsvis Vælg indberetningsår Ved klik på boligorganisationen er der adgang til et samlet afdelingsoverblik. Lånindberetningens processtatus Klik på afdelingens navn for at komme videre til Lånoverblik. Det er muligt at lave et udtræk af boligorganisationens lån. Godkend eller evt. afvis boligorganisationens indberetning. Efter godkendelse fremkommer ny tekstboks, der bekræfter, at data er overgået til LBF. Afvises indberetningen, kommer den retur til boligorganisationen. Danner forslag til revisorerklæring inkl. checksum. Det er muligt at ændre indholdet af erklæringen. Det er muligt at markere og godkende alle lån på lånoversigten på en gang. Opkrævningsgrundlaget for hver af de enkelte afdelinger samt den samlede checksum i alt overføres automatisk til revisorerklæringen. 11

12 5.2 Samtlige afdelinger Vælg indberetningsår Ved klik på stregerne får revisor adgang til et lånoverblik over alle afdelinger i boligorganisationen. Det er muligt at markere og godkende alle lån på lånoversigten på én gang. Opkrævningsgrundlaget for hver enkelt afdeling samt den samlede checksum i alt overføres automatisk til revisorerklæringen. Revisor kan godkende eller afvise lånindberetningen via afdelingsoverblikket eller lånoverblikket. Når lånindberetningen er godkendt, oprettes en revisorerklæring med en checksum, som er opkrævningsgrundlaget for Opkrævningsgrundlaget kan godt være nul. Det er muligt at rette i fondens forslag til påtegning. Revisorerklæringen underskrives digitalt med NemID. 5.3 Generelt revisor Samtlige lån i alle boligafdelinger uanset udamortiseringstidspunkt skal indberettes, jf. Landsbyggefondens regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden. Revisor ser de samme skærmbilleder, som boligorganisationen ser. Det er muligt at overføre data til Excel. Godkendelse eller afvisning af hele lånindberetningen kan foretages enten på Afdelingsoverblikket eller på Lånoverblikket. Enkelte lån kan afvises under lånoplysninger. 12

13 Afvises blot et enkelt lån, er det hele boligorganisations lånindberetning, der sendes retur til boligorganisationen. Boligorganisationen foretager herefter rettelser og genfremsender til revisor. Når revisor godkender lånindberetningen, dannes der et eksempel på en revisorerklæring, som skal underskrives med NemID. Det er muligt at ændre teksten i erklæringen. Erklæringen indeholder en checksum for alle godkendte afdelinger (opkrævningsgrundlag 2023) samt en checksum i alt. Erklæringen sendes sammen med ledelsespåtegningen automatisk til Landsbyggefonden. 6. Anvendte symboler mv. 6.1 Brødkrummen Det er muligt at bevæge sig rundt mellem de forskellige skærmbilleder, organisationsoverblik, afdelingsoverblik, lånoverblik og lånoplysninger vha. brødkrummen, som vises øverst på alle skærmbilleder. Eksempel på brødkrumme: 6.2 Statusikoner Nedenstående ikoner viser, hvor langt man er nået med lånindberetningen. Ikonerne vises under afdelingsoverblik, lånoverblik og lånoplysninger. Indberetning ikke påbegyndt Indberetning i gang hos boligorganisationen Indberetning i gang hos revisor Indberetning i gang hos Landsbyggefonden Indberetning er afsluttet En længere beskrivelse af statusikonerne kan ses ved at trykke på Hjælp? i øverste højre hjørne af skærmbilledet. 6.3 Infotekster På skærmbilledet, der viser de enkelte lånoplysninger, er det muligt at søge hjælp ved at trykke på?. Infoknapperne beskriver, de data/oplysninger der skal stå i de enkelte felter. 13

14 7. Tildeling af rettigheder til NemID Brugerens NemID skal tildeles rettigheder af boligorganisationens, kommunens, regionens eller revisors Nets administrator. Dette gøres via Nets selvbetjeningsløsning. 7.1 Boligorganisation, kommune og region. Boligorganisationen, kommunen eller regionen skal tildele brugeren attributten Rettigheder til lånedatabasen. Gå ind under Boligorganisation. Dette gælder også Kommuner / Regioner. Vælg enten Skrive eller Læse i Rettigheder til lånedatabasen. 14

15 7.2 Revisorer Revisorerne skal anvende de samme rettigheder, som anvendes ved regnskabsindberetningen. Vælg Skrive eller Læse i enten Rettigheder til Medarbejderen og/eller Rettigheder til Partneren 8. Spørgsmål Ved spørgsmål til lånindberetningssystemet kontakt Steen Hau Mortensen på

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger,

Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, Landsbyggefonden 10. april 2014 Brugervejledning 2014 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunale- og regionale ældreboliger,

Læs mere

Landsbyggefonden april 2016

Landsbyggefonden april 2016 Landsbyggefonden april 2016 Brugervejledning 2016 til indberetning af lån fra almene boligafdelinger, selvejende ældreboliginstitutioner- og almene plejeboliger, kommunaleog regionale ældreboliger, samt

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer LANDSBYGGEFONDEN 29. februar 2016 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1. Nyheder... 3 1.2 Generelt om regnskabsindberetningen...

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Zenegy Enheder og Adgange

Zenegy Enheder og Adgange ENHEDER & ADGANGE INTRODUKTION Zenegy Enheder og Adgange Med Enheder og adgange holder du styr på, hvilket udstyr og IT-adgange de enkelte medarbejdere har fået stillet til rådighed. Enheder og Adgange

Læs mere

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den

Kontering af udgifter og indtægter vedrørende antenne og kabel-tv i den 28. februar 2019 Center for Almen Analyse ENI/RKP/FMJ/LVR/HBS Gode tips og råd til selvejende ældreboliginstitutioner Indhold Afvikling af underskud på den selvejende ældreboliginstitutions drift... 2

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september Indholdsfortegnelse

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september Indholdsfortegnelse Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2013 til beregning af efterregulering 2013 og driftstilskud 2014 Indhold Fil-indberetning... 2 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger af beboer- og udgiftsoplysninger Side 1 Introduktion Hvis du har adgang til Brunata Online, giver det dig mulighed for at indberette beboer- og udgiftsoplysninger online. Denne vejledning viser, hvordan

Læs mere

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Brugervejledning til EG On Klagenævn Brugervejledning til EG On Klagenævn 1 Introduktion... 2 1.1 Support... 2 1.2 Log ind... 2 2 Dine klagesager... 3 2.1 Stamoplysninger... 3 2.2 Statusoplysninger... 4 2.3 Høringsoverblik... 5 2.4 Kommunikation...

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

EG-Clinea vejledning til fremsøgning af patienter

EG-Clinea vejledning til fremsøgning af patienter EG-Clinea vejledning til fremsøgning af patienter Vejledningen beskriver med tekst og skærmdumps (med talangivelse), hvordan du kan fremsøge dine patienter. Tallene nedenfor refererer direkte til skærmdumps

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark

Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark Indberetning til lønstatistikken via IDEP.web import af fil fra lønsystem eller regneark Denne guide beskriver, hvordan man importerer en fil fra lønsystemet eller regnearksløsning til IDEP.web. Vær opmærksom

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 27. februar 2017 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN

Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN Tildeling af rettigheder i NEMLOG-IN GÆLDENDE FRA 1. FEBRUAR 2015 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/19 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Jeg vil indberette på telefon eller tablet

Jeg vil indberette på telefon eller tablet Jeg vil indberette på telefon eller tablet På de næste sider finder du en vejledning til MinLøn Kalender. Her kan du læse mere om: 1. Hvad er MinLøn Kalender? 2. Jeg mangler en pinkode til app en MinLøn?

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Invitér kandidater til samtale

Invitér kandidater til samtale Invitér kandidater til samtale Når du har fundet og udvalgt de kandidater, du gerne vil tale nærmere med, kan du via Emply invitere dem til en personlig samtale. Systemet giver dig forskellige muligheder

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 7 Indhold SKOLER

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder at kunne se, rette og registrere følgende: Se lønsedler op til 12 måneder tilbage i tiden Registrer timer Registrer kørsel

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger

Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Styrelsen for It og Læring Praktisk vejledning til skoler som skal indtaste kompetenceoplysninger Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2017 Styrelsen for It og Læring Side 2 af 6 Indhold SKOLER

Læs mere

For dig som o-løber er der mange fordele ved at blive dus med O-service, f.eks.:

For dig som o-løber er der mange fordele ved at blive dus med O-service, f.eks.: Vejledning til brug af O-service O-service er vores portal for tilmelding til alle o-løb under DOF. Alle medlemmer af en o-klub i Danmark har login til denne portal, og administratorer for de enkelte klubber

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

FAQ - Digital signering November side 1

FAQ - Digital signering November side 1 FAQ - Digital signering November 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse Signeringsportalen 1 Skærmbillede: Log-on... 2 1.1 Hvordan logger jeg på signeringsportalen?... 2 2 Skærmbillede: Aftaler til signering...

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Opdateret den 05. november 2018 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Roller og rettigheder i TenderKONNECT... 3 2.1 Overordnede rettigheder...

Læs mere

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Søg gentagne tid:... 4 Søg enkeltstående tider:... 7

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Søg gentagne tid:... 4 Tiden er ikke ledig:... 5 Tiden

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense

cpos Online Quickguide Version Odense cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Om indholdet på forsiden og resten af hjemmesiden

Om indholdet på forsiden og resten af hjemmesiden Om indholdet på forsiden og resten af hjemmesiden På hjemmesiden finder du: Forsiden Tekstfelt på forsiden, se punkt A Menupunkter Ejendomskontor, se punkt B Afdelingsbestyrelsen, se punkt C For bestyrelsen,

Læs mere

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Amgros leverandørrum (Mine firmasider) Brugervejledning Amgros leverandørrum (Mine firmasider) maj 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Brugen af leverandørrum (firmaspecifik portal)... 3 2. Åbning

Læs mere

Elektronisk regnskabstjekliste. Brugermanual Februar 2019

Elektronisk regnskabstjekliste. Brugermanual Februar 2019 Februar 2019 Indhold 1 Programmets indhold 2 1.1 Tjeklistens struktur og udfyldelse 2 1.2 Mulighed for support 2 2 Adgang til EY tjeklisten 3 2.1 Login 3 2.2 Brugeroprettelse 3 2.3 Glemt password 3 3 Brugeroprettelse

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Indhold Bestyrelsesweb... 2 Login... 2 Forsiden... 3 Ændring af kodeord... 3 Menu og navigering... 4 Ejendom Regnskab... 5 Ejendom Beboere...

Indhold Bestyrelsesweb... 2 Login... 2 Forsiden... 3 Ændring af kodeord... 3 Menu og navigering... 4 Ejendom Regnskab... 5 Ejendom Beboere... Indhold Bestyrelsesweb... 2 Login... 2 Forsiden... 3 Ændring af kodeord... 3 Menu og navigering... 4 Ejendom Regnskab... 5 Ejendom Beboere... 6 Beboere Beboer... 6 Beboere - Opkrævning... 7 Beboere Kontokort...

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer

Manual til Rsiden.dk for koordinatorer 1 Manual til Rsiden.dk for koordinatorer Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give et overblik over rygestopkurser

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Stevns Kommune   Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Stevns Kommune https://stevns.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN DANSKE BEDEMÆND september 2014 v.1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overblik... 3 Sortering af ordrer... 3 Status... 4 Afventer fuldmagt...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund Januar 2012 side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VITAS Versionsnote pr. 6. februar 2017

VITAS Versionsnote pr. 6. februar 2017 Indhold Markering af hvilket Anden Aktør team, der har håndteret en sag i historikken... 2 Ingen rykker-mail, på bevillinger oprettet på baggrund af øremærkede ansøgninger, der afventer godkendelse...

Læs mere