Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Støt Slægtsforskernes Bibliotek Bliv sponsor Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: Ophavsret Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig. Links Slægtsforskernes Bibliotek: Danske Slægtsforskere:

2 Rødby kommunale skolevæsen Årsberetning ved skoleinspektør L. Jørgensen og skoleinspektør L. C. Laursen. Statens benhavn ^-i-xanjing

3 Rødby byråds skolekommission. Direktør J. Tage, Rødby Havn, formand skorstensfejermester Leif Pollas, Vestergade 55 tømrermester Knud Due. Nebbelundevej fru Edith Petersen, Torvegade 36, Rødby Havn fru Helene Faustrup, Stationsvej, Ringsebølle gdr. H. Jacob Hansen, Hyldtofte statshusmand Karl Chr. Sørensen, Tågerup Lærerrådenes formænd. Fælleslærerrådet: overlærer, frk. E. Vøls Byskolen: overlærer A. Michelsen Havneskolen: skoleinspektør L. C. Laursen Skolevæsenets hygiejniske foranstaltninger. Skolelæge: P. Dinesen, Ringsebøllevej sundhedspi: frk. K. Solgaard Andersen. Nørregade 9 Skoleledere. Byskolen: skoleinspektør L. Jørgensen, træffes bedst hver skoledag kl , telf. Rødby Havneskolen: skoleinspektør L. C. Laursen, telf. Rødby bopæl: Havnevej 39, telf. Rødby

4 Byskolen. Mundtlige årsprøver Mandag den 24. marts. Onsdag den 26. marts. Kl. 8 III dansk (Md) Kl. 8 III regn. & mat. (Jø) II regn. & mat. (M) II historie (D) 1 engelsk (J) I dansk (H) 7 historie (N) 8 samfundslære (E) 5 a historie (L) 6 dansk (.1) 5b dansk (B) 5a dansk (Md) 5b geografi (Ht) KL 10 I naturhistorie (B) Kl. 10 II engelsk (J) 7 geografi (H) 8 regning (0) 6 historie (N) 4 b dansk (N) 2 dansk (D) 3 regning (E) Kl. 11 la dansk (Jø) og Torsdag den 27. marts. regning (P) Kl. 8 III geografi (E) II fysik (J) Tirsdag den 25. marts. I historie (N) Kl. 8 III tysk (Ht) 7 regning (M) II dansk (V) Kl dansk (V) I regning (0) 6 engelsk (B) 7 dansk (H) 5a regning (Md) 5b regning (B) 4a dansk (Jø) Kl. 11 4a regning (Jø) 4b regning (E) Lørdag den 29. marts. Kl. 10 III naturhistorie (O) Kl. 9 lærerrådsmøde. 6 regning (.1) Mandag den 31. marts. 3 dansk (E) 2 regning (D) Kl. 10 afslutning for de o første klasser. Kl. 11 Ib dansk og regn. (L) Kl. 14,30 afslutning for resten af klasserne. Mandag den 31. marts udstilling af håndarbejder i nr. 12 og 14, tegninger i nr. 17, sløjd i nr. 1, 4 og 5, skriftlige arbejder i nr. 9 og 10. Forældre, værger og interesserede indbydes til at overvære de mundtlige prøver og afslutningen. De skriftlige årsprøver i borger- og mellemskolen afholdes februar, og de skriftlige og mundtlige prøver til optagelse i eksamensskolen er den 20., 21. og 22. marts. Skolegangen i det nye skoleår begynder tirsdag d. 1. april. Kl. 8 møder eksamensmellemskolen og realklassen. De nye 1. klasser møder kl. 9, de øvrige borgerskoleklasser kl. 9,30.

5 Realeksamen (10 elever) Tid Fag Eksaminator Censor Mandag den 24. febr. kl. 9 Fredag den 28. febr. kl. 8 Onsdag den 5. marts kl. 8 Lørdag den 8. marts kl. 10 Onsdag den 12. marls kj. 9 Lørdag den 15. marts kl. 10 Tirsdag den 18. marts kl. 8 Torsdag den 20. marts kl. 8 Lørdag den 22. marts kl. 8 geografi iransk fysik engelsk regn. & mat. dansk historie naturhistorie tysk hr. Høj bøge hr. Olesen hr. Høj bøge skoleinsp. hr. Olesen hr. H øj bøge skoleinsp. hr. Olesen hr. Hjort skoleinsp. N. V. Lundby, Sakskøbing kommunelærer Kaj Nilsson, Nysted skoleinsp. Aa. Kaalund-Jørgensen, Kbhvn. overlærer frk. A. Hansen, Sakskøbing overlærer C. Christensen, Sakskøbing insp. Ejner Jørgensen,.Maribo skoleinsp. Viktor Pedersen, Vanløse overlærer Kirsten Jantzen, Vojens skoleinsp. L. C. Laursen, Rødby Havn Mellemskoleeksamen (26 elever) Mandag den 24. febr. kl. 10 historie hr. Olesen realskole!. Aa. Okkels, Nakskov Fredag den 28. febr. kl. 8 regn. & mat. hr. Michelsen skoleinsp. Aage Andersen, Nvsted Onsdag den 5. marts kl. 8 geografi hr. Ekberg forstander IL Damgaard-Pedersen, Ringe Lørdag den 8. marts kl. 8 tysk hr. Hjort kommunelærer Hans Kristensen, Nysted Lørdag den 15. marts kl. 8 engelsk skoleinsp. overlærer fru Biædel, Nakskov Tirsdag den 18. marts kl. 8 dansk frk. Vøls overlærer Grønbech-Jørgensen, Nysted Skriftlig dansk til realeksamen censureres al inspektør Leif Busk, Kbhvn., og lektor E. Gjerlølf, Hillerød. Skrift" lig engelsk af lektor Chr. Slevnsvad, Kbhvn., og inspektør IL Munkholm Petersen, Holstebro. Skriftlig regning og matematik af lektor Bernhard Andersen, Hillerød, og inspektør Th. Christensen, Charlottenlund. Til mellemskoleeksamen censureres skriftlig dansk af overlærer F. Serritslcv Pedersen, Horsens. Skriftlig regning og matematik af inspektør Th. Christensen, Charlottenlund. Skrivning og håndarbejde af overlærer frk. Gerda Schroll, Maribo (12/s kl. 14). Tegning af overlærer E. Mogensen, Nysted (24/a kl. 13). Sløjd af skoleinspektør O. Hansen, Holeby (12/3 kl. 14).

6 Almindelig oversigt. Rødby kommunale skolevæsen omfatter: Byskolen, Rødby, der består af grundskole: 5 klassetrin med 8 klasser, eksamensfri mellemskole: 3 klassetrin med 3 klasser og eksamensskole : 4 mellemskoleklasser og 1 realklasse. Havneskolen, Rødby Havn, der består af grundskole: 5 klasser og eksamensfri mellemskole: 2 klasser. Derer skoleforbund mellem Rødby købstadkommune og henholdsvis Ringsebølle (fra 1. kl.) og Tågerup-Torslunde (fra 4. kl) kommuner. Byskolen modtager elever fra Havneskolen til eksamensskolen og 8. kl. og desuden til sløjd og husgerning. Til de 2 sidstnævnte fag kommer hver uge 39 drenge og 15 piger. Elevantallet pr. 31. december Hjemsted borgersk. ekssk. ialt i alt Heraf tildr. Pi- dr. Pi- dr. Pielev. meldt1/^ Byskolen : dr. Pifra Rødbv /Ø » Havneskolen » Ringsebølle » Tågerup-Torslunde » Nebbelunde-Sædinge » Tirst.-Skør.-Vejleby » Errindlev-Olstrup » H oleby » Gloslunde-Græshave Byskolen i alt Havneskolen i alt i alt Af Havneskolens elever var 1 pige hjemmehørende i Holeby. Til- og afgang Byskolen Havneskolen bo rgersk. ekss imenssk. samt optagelse i 1. em dr. Pi- i alt dr. pi. i alt dr. pi. i alt Elevtal pr. 1. januar Tilgang fra hjemmet 1 april ved optagelse til I em fra andre skoler i øvrigt Afgang j alt»ndervist ophør på grund af alder til I em til 3. fm til andre skoler i øvrigt i alt afgang elevtal pr. 31. december

7 Optagelsesprøven til eksamensskolen i byskolen: Fra Byskolen var indmeldt 41 elever, deraf blev optaget 28. Fra Havneskolen var indmeldt 10 elever, deraf blev optaget 5. Oversigt over elevantallet pr. 31. dec. Byskolen Havneskolen i alt borgersk. eksamenssk. i alt Elevernes forsømmelser Byskolen borgerskolen... eksamensskolen... Havneskolen... Forsømte dage i alt... tanden uden i p lovlig lovlig i i alt (lom 'grund grund; Forsømte dage pr. elev Jandent uden j dom! lovlig] lovlig i i alt 1 grund;grundj 1 1 9,77 0,59 1 0, ,65 7,75 0,32 1 0,05! 8,12 11,49 1,15 t 0,04 : 12,68 De usædvanlig mange sygedage skyldes epidemier i februar og september-oktober. Real- og mellemskoleeksamen Til realeksamen 1957 indstilledes 14 elever (7 dr. og 7 pi.), der bestod med følgende resultater: 14,57, 14,18, 14,01, 14,00, 13,63, 13,59, 13,35, 13,31, 13,16, 12,88, 12.74, 12,67, 12,64, 12,63. Til mellemskoleeksamen indstilledes 24 elever (9 dr. og 15 pi.) hvoraf 2 fik mx, 9 mg, 9 mg-x og 4 gx. Desuden blev 17 elever (6 dr. og 11 pi.), udskrevet fra 8. klasse, og hver elev fik udleveret afgangsbevis. Særundervisning. I Byskolen har siden april 11 dr. og 6 pi. modtaget særundervisning i dansk og/eller regning. Havneskolen. Læsehold : 8 dr. og 5 pi. i 5 ugl. timer; regnehold: 8 dr. og 4 pi. i 5 ugtl. timer. Skolesparekasser (frk. Vøls L. C. Laursen) Byskolen Havneskolen Antal sparere mærkesalg kr

8 Idrætsmærker. Byskolen borgerskolen... eksamensskolen... Havneskolen... bron. sølv guld sølv m.emal. guld m.emal. i alt dr. Pi- d rj pi. dr. Pi- dr. Pi- dr. Pi- 1! I o Skolebiblioteker (A. Michelsen Schardelmann Nielsen) B y s k o 1 e n Havneskolen Antal bind pr alsang i årets løb rest tilgang i årets løb bogbestand pr. 81/j Antal lånebereltigede elever antal lånere udlån af skønlitteratur udlån af faglitteratur udlån i alt Udlånet ved Havneskolen er i det forløbne år blevet næsten tredoblet og interessen hos eleverne for skolebiblioteket er absolut stor og glædelig. Desværre er bogbestanden for lille og for store deles vedkommende meget slidt og medtaget, således at mange af bøgerne faktisk burde kasseres, men det er der ikke råd til endnu. Grundstammen det startbibliotek man fik i sin tid er dog stadig nogenlunde, og omkring denne stamme er bogbestanden nu ved at blive bygget op. Katalogiseringen af bogbestanden er blevet fortsat i årets løb og de nødvendige kort udskrevet. E. Schardelmann Nielsen. Feriebilletter. Byskolen udleverede 171 feriebilletter, hvoraf 26 ikke blev benyttet. Havneskolen udstedte 69 billetter, hvoraf 12 ikke benyttedes. Legater og præmier. Byskolen. Ved årsafslutningen uddeltes følgende præmier: Det af Lollands Spare- og Lånebanks Fond skænkede beløb til flittige og flinke elever i afgangsklasserne tildeltes i form af boggaver: Gurli Jørgensen og Bjarne Carlsen i realkl., Karin Persson, 8. og Anni Henriksen, 7. Foreningen»Norden«s boggave: Laila Rasmussen, IV. Sparepræmier, skænket af frk. Vøls, Mogens Ottesen, II, og Kirsten Haagensen, 7. Rødbg købstadkommunes flidspræmier: Nina Eistrup Jensen, 5

9 IV, Mogens Carlsen, IV, Birgit Johansen, III, Annelise Njor, II, Karsten Samuelsen, I, Birthe Pilemand, 6., Lone Jacobsen, 5a, Stig Knudsen, 5b, Vibeke Colberg, 4a, Max Ottesen, 4b, Marianne Hansen, 3., Anne Margrethe Rasmussen, 2., Finn Petersen, 1. Lærer Kjærsgaards legat, ca. 50 kr., blev i 1957 givet til Bjarne Carlsen (r) og Mogens Carlsen (IV). Lærerinde fru Marie Knudsens mindelegat for tlid og opførsel blev på fru Knudsens fødselsdag, d. 17. dec., uddelt i 14 portioner å 10 kr. til elever i de klasser, som fru Knudsen i sin tid havde. Havneskolen: Lærer Kjærsgaards legat: Jørn Folden Jensen, 5., og Ingolf Walther Nielsen, 5. Lollands Spare- og Laanebanks Fond: Finn Vinther Nielsen, 7., og Jytte Larsen, 7. Kommunens flidspræmier: Torben Hansen, 6., Margot Jensen, 5., Gurli Rasmussen, 4., Svend Hasemann, 3., Carsten Jønck, 2., og Henning Nielsen, 1. Film og radio. Skolerne har overenskomst med Teknisk skole, så de kan benytte Teknisk skoles filmsapparat. Der er skoleradio i begge skoler, desuden har byskolen en båndoptager. Skolelægen. Byskolen Undersøgte elever henvist til læge nedsat syn øjensygdom... 5 hjertelidelse... 1 farveblindhed... 2 stofskiftelidelse... 1 overvægtig undervægtig... 5 platfod Havneskolen P. Dinesen 6

10 Lærerpersonalet pr. 31. december født dim. ansat her fast ansat her BLIV. stilling tjenestealder skoleinspektører L. Jørgensen Vs 39 Vs 39 Vs 39 Vs 39 B L. C. Laursen Va 47 Vs 47 Vs 52 Vs 52 H overlærere A. M. Olesen Vi 26 Vi 26 Vi 46 Vi 43 B A. Michelsen V» 19 V, 19 Vs 49 Vs 46 B Elisa Vøls Vil 22 Vil 22 V10 53 V1() 50 B.1. Høj bøge /i 27 Vi 33 Vs 56 Vs 53 B Elida Ditlefsen Vs»6 Vs 56 Vs 56 B lærere og lærerinder Erik Bruun Vs 57 Vs 57 Vg 57 Vio 47 B H. Hjort, faglærer Vs 53 Vi 57 Vi 57 Vs 55 B Ib Jørgensen lo/0 5b Vi 57 Vi 57 Vi 57 B David Madsen /6 55 B Britta Madsen /g 55 Vi 57 Vi 57 Vi 57 B Inger Jørgensen Vi 57 Vi 57 Vi 57 B 0. H. Jensen l;0 57 aspirant H Helmer Nielsen Vi 57 do B Per Ekberg Vi 57 do B Kai Gori V7 57 do H Inga Larsen vi 57 do B Hanne Christensen Vin 57 H Ruth Jensen V10 57 H 1 ledigt lærerindeembede B timelærere 1 ledigt timelærerindeembede, bestrides delvis af husholdningslærerinde Agnes Ekberg B 1 ledigt timelærerembede H Byskolen, Va forflyttedes aspirant Niels Pedersen til Skovby centralskole på Fyn, og Vs blev aspirant Niels Helledie forflyttet til Døveskolen, København. Fra ansattes lærerinde Inga Larsen og lærerne Helmer Nielsen og Per Ekberg som aspiranter ved byskolen, og husholdningslærerinde Agnes Ekberg overtog køkkenskoleundervisningen efter husholdningslærerinde fru Lis.Jacobsen, Holeby. Vikarer i årets løb: seminarieeleverne Bent Bondesen, Odense, H. P. Carstens, Vordingborg, Gerda Lorenzen, Zahle, København, H. I. Bentsen, Haslev, og John Olsen, Blaagaard, Kbhvn. Desuden Inger Stevns, Horslunde, Ole Andersen, Maribo, og Annie Poulsen, Kbhvn. skole 7

11 Lærerinde fru Britta Madsen har i sommerferien deltaget i lærerhøjskolens svenskkursus og lærerinde, frk. Inga Larsen i lærerhøjskolens køkkenskolekursus. Havneskolen. Ole Hjermitslev Jensen og Kai Rødding Gori ansattes som aspiranter fra henholdsvis x/6 og l/i, og den Vio tiltrådte lærerinderne Hanne Christensen og Ruth Jensen. 4/n blev hr. Jensen indkaldt som soldat. Skolen har haft følgende vikarer: seminarieeleverne Merethe Børre, Vordingborg, Ida Olsen, Zahle, Kirsten Lauridsen, Poul Carlsen og Jørgen Dircks, Vordingborg, Hanne Vriedt Nielsen, K F U M, og Inge-Lise Pedersen, Haslev, stud. mag. Ib Linde Nielsen og studenterne Axel Bach og Annie Poulsen, tidligere lærerinde i Strandby, fru Birgit Johansen og lærer Jens Sørensen. Endelig har Hanne Laursen virket som sygevikar under A-influenzaen. Fra skolernes dagbøger. Byskolen. 12/2 Besøg af håndgerningsinspektøren, frk. Gudrun Hansen. B/3 Skolen så på hotel Rødby Jørgen Bitsch es»amazonas«. V4 Besøg af v. Munthe af Morgenstjerne fra Dansk Skibsadoption. Han fortalte meget livligt de større klasser om skibe gennem tiderne. 18/0 Udflugt med eleverne fra 5. realklassen til Zoologisk Have og Tivoli, København. Meget fint vejr. 2% Udflugt med de øvrige klasser til Bandholm. Også fint vejr. 2a/0 27/g HI ml. havde lejrskole på Dybbøl Banke med fru Britta Madsen og David Madsen som ledere. Boede på»skansehuset«og tog udflugter derfra til historiske steder. I samme tid havde S. kl. lejrskole på Bornholm med Ib Jørgensen og Inger Stevns som ledere. Boede på vandrerhjemmet i Rønne og tog udflugter derfra. Begge ture var meget vellykkede. 27/8 Besøg af 2 svejtsiske lærerinder, der overværede nogle timer i forskellige klasser. 7/9 Amtsidrætsstævne i Maribo. Byskolen havde 75 drenge og piger med. Placeringer: Drenge under 14 år: nr. 2 i 5 X 60 m stafet; piger over 14 år nr. 1 i 5 X 60 m stafet og vandt i finalen i håndbold over Nysted; drenge under 14 år: i semifinalen i håndbold; piger over 14 år: Nykøbing Nørre skole vandt i finalen over vore piger i langbold; piger under 14 år vandt finalen i håndbold. 13/9 Stiftsskolemøde i Nakskov. Talere: fhv. seminarieforstander H. Smith, Odense, om»den ungdom, vi arbejder med«, og undervisningsinspektør ved civilforsvaret Jørgen Bøgh :»Skolens ansvar i dag og i morgen«. 8

12 23/9 og 24/9 Forældredage. De mindre klasser var besøgt af ca. 30»forældre«. 4/10 Pokalkamp mellem Nysted og Rødby skoler i Nysted. Fodbold: Nysted vandt 2 1; båndbold, piger: 3 3. Nysted beholdt igen pokalerne. 29/u og 30/u Skolefest. Der opførtes Astrid Lindgren:»Mesterdetektiven«. Aktørerne gik op i deres roller med liv og lyst og gjorde megen lykke. Instruktør var kordegn Bruun, dekorationerne var malet af Per Ekberg. De blev assisteret af Helmer Nielsen og de 3 læreres fruer. l/t2 65 af de større elever så»anne Franks Dagbog«på skolescenen i Maribo. 12/12 Det årlige besøg af røntgenvognen. 2L/i2 Borgmester Michelsen viste sin film og fortalte de større klasser om sin rejse i Levanten, derefter juleafslutning i gymnastiksalen. Til slut uddeltes idrætsmærker, og Mogens Ottesen, III, og Lykke Tage, III, fik hver en præmie skænket af lederne for godt lejrskolearbejde. 10/2-58 Besøg af svensk rejselektor Olga Appelløf, Stockholm. 12/2 Gymnastikopvisniug med nogle af klasserne. Havneskolen. % Inspektion ved håndarbejdsinspektør frk. Gudrun Hansen. 5/3 De Heste af skolens elever får fri kl. 12 for på hotel Rødby at opleve Jørgen Bitsch es»amazonas«. 20/ ser Walt Disneys»Sælernes ø«. 9/4 Palle Hansen, 4., skænker skolen 4 rovdyrkranier. b74 Den lollandske Landbostands Sparekasse viser»naturfolk på Malakka og i Alaska«samt en glimrende og meget pudsig sparefilm. 18/ß på udflugt til Nykøbing FL, hvor vi ser Czarens Hus, leger i Vesterskoven og har sportskampe med Østre skole, dei' gav os en lektion i fodbold 6 0, hvorefter vore piger måtte redde æren ved at vinde langbold Vejret var næsten for godt 30 C. i skyggen. 24/0 1. og 2. samt 29 forældre på skovtur til Borgø i herligt vejr. For én gangs skyld hændte det mærkværdige, at 1. vandt over 2. i»røvere og soldater«. 7/g Amtsskoleidrætsstævne i Maribo i fint vejr. Havneskolens piger vandt langbold over Skelstrup-Hunseby 32 23, men tabte senere til Nakskov folkeskole De opnåede en andenplads i fri idræt og drengene en tredieplads. 2L/g Ved morgensang holdes en kort mindehøjtidelighed for Norges konge, Håkon VIL as 24/g Forældredage, i alt 32 gæster. 24/10 FN dagen fejres ved flaghejsning og morgensang, hvor hr. Gori læser beretningen om Geraldine. 16/ii Skolefest på Søpavillonen. Hr. Goris blokfløjtere blæser fire stykker under stort bifald. 7. kl. opfører Elsa Beskow: 9

13 »Manden med sækken«, instrueret af hr. Gori o«med dekorationer ved frk. Christensen. Bifaldet var mægtigt. Så danses der til midnat, og i pausen er der sanglege ved lærerinderne. 30/lt Elever fra 6. og 7. har en stor oplevelse i Maribo, hvor de ser Landsskolescenen opføre»anne Franks dagbog«. a/i2 Den lollandske Landbostands Sparekasse forærer skolen 20 stk. August Strindberg:»Den romantiske klockaren på Rånø«. /i ser tonefilmen»avisen«, og den yderst spændende»det flyvende øje«køres for hele skolen. 12/12 Den årlige tuberkuloseundersøgelse. 20/i2 Som tak for husly giver Frimærkeklubben ved toldassistent IL Jensen skolen en smuk vendehals i julegave. 21/i2 Året slutter med juletræ i gymnastiksalen. Almindelige regler Elever, kan kun udskrives af skolen den 1. april, når de fylder 14 år inden 1. juli samme år. Der er kun udskrivning 1 gang om året. Der er skoleforbund mellem Rødby kommune og henholdsvis Ringsebølle og Tågerup-Torslunde kommuner, så alle skolesøgende børn fra Ringsebølle og skolesøgende børn fra Tågerup- Torslunde fra 4. årgang og opefter kan søge skolerne i Rødby mod, at kommunerne pr. barn betaler det beløb, som det koster Rødby at have et barn gående i skolen, bortset fra udgiften til forrentning og afskrivning af skolens faste ejendomme. Skolepenge. I eksamensskolen betaler forældrene ikke skolepenge, hvis deres hjemkommune ikke selv har en eksamensskole eller har skoleforbund med en anden kommunes eksamensskole. I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 24. jan skal opholdskommunen afholde udgifterne for barnet i eksamensskolen med et beløb, der svarer til den gennemsnitlige nettoudgift pr. elev ved kommunens samlede skolevæsen, bortset fra udgiften til forrentning og afskrivning af skolens faste ejendomme. For udenbysboende elever i borgerskolen skal de forældre, der ikke omfattes af skoleforbund med Rødby, stadig betale skolepenge, f. t. 20 kr. pr. måned. Kun barnets sygdom, smitsom sygdom i hjemmet, ufremkommelige veje og forud given tilladelse betragtes som»lovlig grund«. Forsømmelse uden lovlig grund kan medføre, at de for barnets undervisning ansvarlige indkaldes for skolekommissionen og tildeles enten en advarsel eller bøder på 1 3 kr. pr. dag. Møder forældre eller værge ikke, skal de efter loven idømmes bøde. Betales bøden ikke, vil faderen eller værgen være at indsætte til afsoning. Eleven skal møde på skolen i rette tid. 10

14 Bornenes bøger, huer, overtøj, gymnastikdragt, gymnastiksko m. m. skal være mærket med tydeligt navn. Bøger og materiel, der udlånes af skolen til eleverne, skal behandles med omhu. Ødelagte eller bortkomne bøger skal erstattes af eleverne. Enhver forsætlig beskadigelse af skolens ejendele eller bygninger skal erstattes efter skolens skøn. Er en elev syg, må det snarest meddeles skolen. For udeblivelse i længere tid p. g. a. sygdom kan forlanges lægeattest. Ønskes en elev af gyldige grunde fritaget for skolegang, må tilladelse indhentes hos faglærerne, hvis det kun gælder enkelte timer; gælder fritagelsen en hel dag ellei' derudover, må tilladelse indhentes hos skoleinspektøren. Men det henstilles, at alle unødvendige forsømmelser undgås, da ikke blot det enkelte barn, men også hele klassens arbejde lider derved. Ønskes det, at et barn p. g. a. sygdom skal holde sig inde i frikvartererne, må det medbringe en seddel herom fra hjemmet. I almindelighed er det bedst for børnene, at de mellem skoletimerne kommer ud i det fri. Penge må ikke opbevares i overtøj eller tasker, men overgives en af lærerne til opbevaring. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for glemte ting og for penge, der bliver borte på skolen. Ferier og fridage i januar Fastelavnsmandag 17. febr. Kongens fødselsdag 11. marts Dronningens fødselsdag 28. marts Påskeferie april Store bededagsferie 2. og 3. maj Kr. himmelfartsdag 15. maj Pinseferie maj Grundlovsdag 5. juni Sommerferie 27. juni 9. august Amtsidrætsdagen i september Efterårsferie oktober Månedslov 24. november Juleferie 23. december (3. jan.) 11

15 Havneskolen. Årsprøver og afslutning Skriftlig årsprøve 18. og 19. februar. Mundtlig årsprøve : Onsdag den 26. marts. KL 8 7. dansk (G) Mandag den 24. marts, 5. dansk (insp.) Kl engelsk (insp) 3. regning (P) 6. dansk (H) 5. regning (P) Kl regning (H) 2. regning (J), Kl fysik (H) 1. regning (C) 5. naturhistorie (P) 4. religion (J) Torsdag den 27. marts. Kl historie (G) i Tirsdag den 25. marts. 4. dansk (P) Kl regning (G) 2. dansk (G) 5. historie (C) ' 4. regning (insp.) Kl pi. gymnastik (C) dr. gymn. (H) Kl religion (G) Håndarbejde fremlagt i nr. 4, 3. dansk (H) småsløjd i nr. 1 og tegning i 1. dansk (J) nr. 3. Lørdag den 29. marts: kl. 9 lærerrådsmøde. Mandag den 31. marts; kl. 10 afslutning. Det nye skoleår begynder tirsdag den 1. april klasse møder kl klasse samt den nye 1. klasse møder kl. 9. Forældre, værger og andre, der har interesse for skolen og dens arbejde, indbydes til at overvære de mundtlige årsprøver og afslutningen. Mundtlig årsprøve er ingen eksamen, men er at betragte som en art forældredage. Kommunens udgifter til det samlede skolevæsen var i regnskabsåret efter at tilskudet fra den fælleskommunale udligningsfond er trukket fra kr ,53 ( : kr ,69). Nettoudgiften pr. elev bliver 510,47 kr. ( : 596,95 kr.). 12

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.:

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: Program for Ældrestævnet tirsdag d. 10. november 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2019-07. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 85 8 10 6 3 7 11 12 10 15 3 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 2 1108 Gertrud Bang 81 9 4 10 10 10 7 10 6 13 2 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 3 2292 Vita Madsen 77 1 3

Læs mere

KLubmesterskab huls spillere

KLubmesterskab huls spillere 18 1 2290 Preben Madsen 91 8 10 6 7 11 12 10 15 7 5 18 34 27 36 32 29 33 37 38 36 41 29 33 31 21 28 28 31 2 1108 Gertrud Bang 90 9 10 10 10 7 10 13 8 6 7 35 25 26 30 36 36 36 33 36 32 28 39 28 34 32 33

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TIRSDAG D. 9. NOVEMBER 2010 I KNABSTRUPHALLEN. VENTEDGÅRDSVEJ 42, KNABSTRUP 4440 MØRKØV. TLF.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TIRSDAG D. 9. NOVEMBER 2010 I KNABSTRUPHALLEN. VENTEDGÅRDSVEJ 42, KNABSTRUP 4440 MØRKØV. TLF.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TIRSDAG D. 9. NOVEMBER 2010 I KNABSTRUPHALLEN. VENTEDGÅRDSVEJ 42, KNABSTRUP 4440 MØRKØV. TLF.: 59 27 32 55. Til orientering skal anføres: at der er morgenkaffe fra

Læs mere

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen Dato: -0-0 Thorup-Klim BK Bane: -- Start: Start Mappenr Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen Amtoft Østerild Langholt Krolf Hjørring Krolf Klub Dommer: Tove Sønderhaven Dato: -0-0

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a.

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. (E-R) 1779 Søndag den 18 Juli KNUD døbt, Mads Ottesens liden Søn i Errindlev, båren af Mads Dues Hustru ibid: Faddere: Rasmus Marqvorsen i Errindlev, Hans Krog

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg Hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer fra start, 1970/71 Fra 1970/71 til 2010 er navnene udtaget fra skriftet Vandreforeningen Fodslaw Jubilæumsskrift 1970 2008, udarbejdet af tidligere kasserer Gervid

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 10 Solveig Madsen 1074 ogager Jagtforening 36 44 2 12 Kristine Madsen 1052 ogager Jagtforening 33 44 3 11 Laila Terkelsen 1053 ogager Jagtforening 32 41 4 95 Anne-Mette Svingholm 1051Omegns

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2016

Ny Thorup Mesterskab 2016 61 61 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub 35 35 32 37 139 1 131 131 Bent Thomsen Fjerritslev 36 37 33 38 144 2 141 141 Børge Christensen Krutuglerne 35 40 37 37 149 3 52 52 Thomas Jørgensen Krolfseniorerne

Læs mere

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen

Resultater mesterskabsskydningen. Resultater hovedskydningen Resultater mesterskabsskydningen Mesterskabsskydningen Seniorer Nr Selskab Navn Resultat Præmier 1 Kolding Peter L. Skov 380,6 100 års pokalen og Guld 2 kolding Niels Kasper Clausen 373,3 Sølv 3 Kolding

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2

DM:Par. Grenå, den M1 Pulje 1 Bane 1-2 M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Jan Grenaa Nielsen Bo Bolding Jørgen Olesen Jørgen Halkjær Jytte Sørensen Finn Kolbe Ingrid Tidemann Michael Jørgensen Hejnsvig(Sydvest)

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

OLDBOYS CUP NR. 2 I SÆSONEN

OLDBOYS CUP NR. 2 I SÆSONEN OLDBOYS CUP NR. 2 I SÆSONEN 2019-2020 LØRDAG DEN 12. OKT. 2019 KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Turnerings afvikling MØDETID På spilledagen Kl. 08:30 til fælles morgenbord. STARTTID På spilledagen

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultat sæson

Resultat sæson Resultat sæson 2002-2003 17/10-02 - 6/3-03 (10 spillerunder i Hvirring) 1. Bjarne Stormborg 10555 2. Henning Nielsen 5470 3. Inger Kristensen 5255 4. Grethe Nielsen 4705 5. Mogens Larsen 4635 6. Jørn Petersen

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

LØBET 24. marts 2018

LØBET 24. marts 2018 M-klassen RESULTATLISTE LØBET 24. marts 2018 PL Licens Mandskab MK FN FS FT Rabat I alt DM JFM 1 081-05497 Børge Holm 0 0 21 0 0 21 50 50 311-07201 Jørn Mørup Etape 1 4 4 Etape 3.1 0 Etape 3.2 0 Etape

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane Resultat Niels Kasper Clausen 376,0 Peter L. Skov 375,0 Stig Bjerregård 369,0 Hans Johnsen 355,0 Bo Knudsen 347,0 2,0 1,0 2,0 3,0 FINALESKYDNING VETERAN

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m :39:21 Protest udløber d Kl. 17,39

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m :39:21 Protest udløber d Kl. 17,39 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2016 28-02-2016 17:39:21 Protest udløber d 1-3-2016 Kl. 17,39 Holdkonkurrence: Hiold Senior 1P 2P Nykøbing F. Skytteforening 54678 Tage Jensen Klasse: SE2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Faxe Ladeplads badminton 60+

Faxe Ladeplads badminton 60+ Faxe Ladeplads badminton 60+ VINTERSTÆVNE 2019 Program til vores stævne d.14.februarkl.8.30 i Hylleholthallen Dannebrogsvej 3, 4654 Faxe Ladeplads Der spilles i DD - HD og i Mix Double og ekstra HD for

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

OLDBOYS CUP NR. 4 I SÆSONEN

OLDBOYS CUP NR. 4 I SÆSONEN OLDBOYS CUP NR. 4 I SÆSONEN 2018-2019 LØRDAG DEN 08. DEC. 2018 KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Turnerings afvikling MØDETID På spilledagen Kl. 08:30 til fælles morgenbord. STARTTID På spilledagen

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 071-12-1181 A 071 BJARNE LARSEN 55,128 2 049-14-0173 A 049 K & K SØRENSEN 144,322 3 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 304,740 4 100-09-1871

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Hanne Gade Amtoft 1 1.2.3. start 2 Birgit S. Hansen IF Vagten 2 3 Bjarne Pedersen Krutuglerne 1 4 Sonja Olsen Langholt Krolf 1 5 Vagn Thomsen Langholt krolf 1 2.3.1. start 6 Per Pilgaard Amtoft 1 7 Henning

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

31.marts 2003 Makkerpar

31.marts 2003 Makkerpar 31.marts 2003 Makkerpar 1. Anne Grethe Svare - Preben Jakobsen 134 2. Hanne Knudsen - Lene Jespersen 129 3. Hans J Ligaard - Ejvind V Rasmussen 118 4. Tove Nedergaard - Per Lund Thoft 116 5. Ole Svinth

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

OLDBOYS CUP NR. 1 I SÆSONEN

OLDBOYS CUP NR. 1 I SÆSONEN OLDBOYS CUP NR. 1 I SÆSONEN 2019-2020 LØRDAG DEN 14. SEPT. 2019 KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Turnerings afvikling MØDETID På spilledagen Kl. 08:30 til fælles morgenbord. STARTTID På spilledagen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET tirsdag d. 23. februar 2010 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior

RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior DDS SP v.3.16.4.1 Holdkonkurrence: LDM hold Senior Skytter 1 Nykøbing F. Skytteforening 54186 Tønnes Koch Klasse: SE1 198/08 97642 Flemming Larsen Klasse: SE1

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HOLD NAVN POINT SKYDETID

HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD NAVN POINT SKYDETID HOLD 03 Hurrycane 144 8.30 HOLD 03 Max 375 134 8.30 HOLD 02 Stig Sørensen 133 8.15 HOLD 03 cp 129 8.30 HOLD 12 Jesper Madsen 129 10.45 HOLD 01 Leif Mikkelsen 128 8.00 HOLD 03 ssg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

St. Championats Pokal ÅR NAVN Th. & Poul Pedersen 2016 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg"

St. Championats Pokal ÅR NAVN Th. & Poul Pedersen 2016 Th. & Poul Pedersen 013 Svendborg 2015 Th. & Poul Pedersen 013 Svendborg St. Championats Pokal Th. & Poul Pedersen 2016 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" "013 Svendborg" vundet til ejendom 2014 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" vundet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Lolland Falsters Skytteforbund

Lolland Falsters Skytteforbund Side 1 af 9 Oktober 2016. pwj Ungdom 13-1 551 Dennis Skott Maribo LFM Musse 2009 Pude 1H 511 Dennis Skott Maribo Musse Åben 2009 Ungdom 15-1 512 Marcus Errebo Maribo Musse Åben 2009 1H Ungdom Hold 15-1

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 199-14-0083 A 199 LAYTH&THAER AL RO 128,784 2 071-16-0231 A 071 T. METODIEV 155,404 3 135-14-0195 A 135 JØRN BOKLUND 250,564 4 199-16-0014 A

Læs mere

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 28-29-30 August 2015 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 779 21 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Anja Jensen Fidelitas D.Ke.F. 778 17 Bedste Dame

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Stilling score point FSK Orientering : OK Skærmen Værløse : Køge OK : PI-København :

Stilling score point FSK Orientering : OK Skærmen Værløse : Køge OK : PI-København : side 1 Divisionsmatch v3.1.0 / 2017-09-05 07:04:51 Matcher (4 division) -------------------- 1 : FSK Orientering - Køge OK : 66-60 2 : FSK Orientering - OK Skærmen Værløse : 63-60 3 : FSK Orientering -

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10.

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. (E-H) (E-HA) 1772 Fredagen den 18 December Trol: Ungkarl, Peder Hansen og Kirsten Ottesdatter, Errindlev Sponsorer: Lars Pedersen ibid: og Hans Kruse

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

Toksværd Badminton Klub

Toksværd Badminton Klub Program Ældrestævne den 16. oktober 2019. kl 08,30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne skal være spillerklar 30

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane Resultat FINALESKYDNING VETERAN Skyttens Navn Bane resultat Vagn Aage Jørgensen 104,7 W Kjær 103,6 Hans O Hansen 103,2 Finn Dollerup 103,1 Birgit Prior

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Teamets årsplan/aktivitetskalender for 4. årgang

Teamets årsplan/aktivitetskalender for 4. årgang 2017 Teamets årsplan/aktivitetskalender for 4. årgang 2017-2018 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. (0. møder kl. 9-12.) (1.-3. møder kl. 8-12.) (4.-9. møder kl. 8-32 To. 10. aug. 15) 33 34 Uge 34 On.

Læs mere

OLDBOYS CUP NR. 6 I SÆSONEN

OLDBOYS CUP NR. 6 I SÆSONEN OLDBOYS CUP NR. 6 I SÆSONEN 2018-2019 LØRDAG DEN 16. FEBR. 2019 KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Turnerings afvikling MØDETID På spilledagen Kl. 08:30 til fælles morgenbord. STARTTID På spilledagen

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2017 Resultatliste Danmarksmesterskab 2017 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 104,7 104,5 104,9 104,3 418,4 35x 2 Kurt Møller

Læs mere

LF-Mesterskab m riffel

LF-Mesterskab m riffel LF-Mesterskab 1999-50 m riffel Mesterskabskæde for bedste Helmatch Claus Bruun Sakskøbing 1120 Hans Hares Mindepokal for bedste Helmatch i junior Kim Larsen Tingsted 1070 60 liggende finale Herre 1 Claus

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TORSDAG D. 15. OKTOBER 2009 I KARLSLUNDEHALLEN. KONGENS ENGE 42, 2690 KARLSLUNDE. TLF.:

PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TORSDAG D. 15. OKTOBER 2009 I KARLSLUNDEHALLEN. KONGENS ENGE 42, 2690 KARLSLUNDE. TLF.: PROGRAM TIL ÆLDRESTÆVNET I BADMINTON TORSDAG D. 15. OKTOBER 2009 I KARLSLUNDEHALLEN. KONGENS ENGE 42, 2690 KARLSLUNDE. TLF.: 46 15 16 76. Ældrestævne Karlslunde 15.10.2009 1-26 09:00 27-51 10:00 52-77

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere