Borgerdeltagelse og demokrati i Latinamerika og Den Europæiske Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerdeltagelse og demokrati i Latinamerika og Den Europæiske Union"

Transkript

1 DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING BESLUTNING Borgerdeltagelse og demokrati i Latinamerika og Den Europæiske Union på grundlag af betænkning fra Udvalget om Politiske Anliggender, Sikkerhed og Menneskerettigheder Ordfører (EP): Ordfører (LAC): María Irigoyen Pérez (S&D) William Vélez Mesa (Parlandino) Lørdag den 29. marts 2014 Athen (Grækenland) AT\ doc AP v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 EUROLAT - Beslutning af 29. marts 2014 Athen (Grækenland) [på grundlag af betænkning fra Udvalget om Politiske Anliggender, Sikkerhed og Menneskerettigheder] Borgerdeltagelse og demokrati i Latinamerika og Den Europæiske Union Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, der henviser til artikel (anden del) om forbud mod forskelsbehandling og om unionsborgerskab i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig afsnit V (artikel 39-46) om borgerrettigheder, - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/ 2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer, der henviser til erklæringerne fra de syv topmøder for stats- og regeringscheferne i Latinamerika, Caribien og Den Europæiske Union, som blev afholdt i henholdsvis Rio de Janeiro ( juni 1999), Madrid ( maj 2002), Guadalajara ( maj 2004), Wien ( maj 2006), Lima ( maj 2008), Madrid ( maj 2010) og Santiago de Chile ( januar 2013), - der henviser til de erklæringer, der er vedtaget på de 17 interparlamentariske konferencer, som er afholdt mellem EU, Latinamerika og Caribien ( ), - der henviser til Kommissionens hvidbog fra 2001 om nye styreformer (2001), der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, - der henviser til Kommissionens initiativer til at fremme borgernes deltagelse: "Plan D: udvidelse og uddybning af debatten om deltagelsesdemokrati på europæisk plan" (2006) og det europæiske borgerinitiativ (2010), - der henviser til rapport fra De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP), "Deepening democracy in a fragmented world" (New York, UNDP, 2002), der henviser til UNDP's rapport: "Democracy in Latin America: Toward a Citizens ' Democracy" (New York, UNDP, 2004), der henviser til UNDP/OAS-rapporten "the Democracy of Citizenship, an agenda for building citizenship in Latin America" (UNDP/OAS, 2009), der henviser til UNDP/OAS-rapporten "Our Democracy" (UNDP/OAS, Mexico, 2010), - der henviser til den sjette rapport fra Det Latinamerikanske Fakultet for Samfundsvidenskab ( FLACSO) om tillid som grundlag for regeringsførelse og demokratisk sameksistens i Latinamerika og Caribien ("La confianza: Base para la Gobernabilidad y la Convivencia Democrática en América Latina y el Caribe") (FLACSO, AP v /8 AT\ doc

3 San José, 2010), der henviser til rapporten fra det første internationale forum i Santo Domingo den oktober 2009 om demokrati, vækst med retfærdighed og social samhørighed i Latinamerika ("Democracia, crecimiento con equidad y cohesión social en América Latina") (San José, 2010),, - der henviser til debatten om borgerdeltagelse og demokrati i Latinamerika og EU, der blev afholdt i Udvalget om Politiske Anliggender, Sikkerhed og Menneskerettigheder under Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (EUROLAT) den 22. november 2011 i Bruxelles og den 9. november 2012 i Cádiz (Spanien), der henviser til arbejdsdokument om borgerdeltagelse og demokrati i Latinamerika og Den Europæiske Union udarbejdet af MEP María Irigoyen Pérez (S&D, Spanien) for Udvalget om Politiske Anliggender, Sikkerhed og Menneskerettigheder under Den Euro- Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, - der henviser til arbejdsdokument om borgerdeltagelse og demokrati i Latinamerika og Den Europæiske Union fremlagt af William Vélez Mesa (Parlandino, Colombia) for Udvalget om Politiske Anliggender, Sikkerhed og Menneskerettigheder under Den Euro- Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, A. der henviser til, at det repræsentative demokrati baseret på frie, gennemsigtige og pluralistiske valg og på respekt for de grundlæggende rettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder kan forbedres særdeles meget, hvis offentligheden på permanent og effektiv vis inddrages i de offentlige organers drøftelses- og beslutningstagningsprocesser gennem gennemsigtighed og deltagelse; B. der henviser til, at begrebet statsborgerskab indebærer garantier for en grundlæggende lighed, der i det moderne samfund betyder, at alle enkeltpersoner har samme rettigheder og forpligtelser i kraft af deres tilhørsforhold til en stat; C. der henviser til, at rettighederne for de personer, som udgør et samfund, er baseret på deres status som mennesker, og at deres forskellige grundlæggende rettigheder er nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder, Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, og at deres nationale identitet på ingen måde kan begrænse deres ret til at udøve disse rettigheder; D. der henviser til at der er behov for at forbedre kvaliteten af demokratiet gennem øget borgerdeltagelse i beslutningstagningen og at forene principperne om demokrati, lighed og bæredygtig udvikling med henblik på at opnå fuld borgerdeltagelse i samfundslivet; E. der henviser til, at demokrati og social samhørighed forudsætter en styrkelse af staten, den demokratiske regeringsførelse og af de demokratiske institutioner og politiske partier; F. der henviser til, at en demokratisk styreform ikke i sig selv er nogen garant for velstand og velfærd for alle borgere, men dog bør være det for lige muligheder; der påpeger, at borgernes deltagelse giver mulighed for at forbedre de offentlige beslutningsprocesser, sikre, at al tilgængelig viden inddrages i samme og fremme princippet om fælles ansvar i AT\ doc 3/8 AP v03-00

4 forvaltningen af de offentlige anliggender; G. der henviser til, at borgernes deltagelse i det politiske liv og beslutningstagningen er en absolut forudsætning for det demokratiske systems fortsatte eksistens og funktionsdygtighed; H. der påpeger, at jo større borgerinddragelsen i de politiske processer er i et land, jo stærkere er dets demokrati; I. der henviser til, at borgerdeltagelse i moderne avancerede demokratier forudsætter eksistensen af forskellige politiske partier, ligesom demokratiet forudsætter afholdelsen af regelmæssige, gennemsigtige valg, hvor disse partier kan gøre sig gældende; J. der påpeger, at de traditionelle valgprocesser kan suppleres med en løbende overvågning af de offentlige organers beslutningsproces, som ikke kun skal afspejle de politiske partier og den institutionelle repræsentation, de har i kraft af valgene, men også give mulighed for direkte input fra borgernes side; K. der henviser til, at en sådan åbning for deltagelse øger værdien af det repræsentative demokrati samt styrker dets rolle som formidler og mægler mellem forskellige interesser og dets beføjelser i fastlæggelsen af, hvad der er det fælles bedste; L. der påpeger, at demokratisering og borgerdeltagelse kan bidrage til at skabe mere effektive regeringer og friere samfund, idet disse principper er vigtige redskaber til forbedring af regeringsførelsen, ligesom de bør være en hjørnesten i den politiske praksis i ethvert samfund; M. der henviser til, at borgerdeltagelse som forudsætning for demokrati både er et middel - ved at forbedre kvaliteten af de offentlige politikker og et mål - det er både en årsag til og en konsekvens af større social samhørighed og dermed af større demokratisk kvalitet; N. der henviser til, at visse væsentlige komponenter i de demokratiske systemer, såsom regeringer, repræsentative institutioner og politiske partier, i de seneste år har undladt at anvende de nye styringsprincipper konsekvent og er begyndt at miste noget af deres opbakning i samfundet; O. der henviser til, at virkningerne af den globale økonomiske og finansielle krise, de voksende sociale og økonomiske skævheder, korruptionen, den manglende respons på borgernes krav, samt den stadig mere udbredte vold og utryghed, den organiserede kriminalitet samt overgrebene på menneskerettighederne og miljøet alle kan bidrage til en voksende mistillid til politik og politikere hos borgerne; P. der henviser til, at de antidemokratiske fremgangsmåder og indgrebene i den politiske magtdeling, de økonomiske betingelser, der begrænser mediernes frihed, og udhulingen af de demokratiske standarder underminerer de offentlige frihedsrettigheder; Q. der henviser til, at de politiske partiers dårlige image i EU og andre regioner i verden resulterer i et fald i borgernes opbakning og traditionelle former for deltagelse i politik; der henviser til, at der som følge heraf er begyndt at opstå er nye former for politisk deltagelse, AP v /8 AT\ doc

5 der udnytter de muligheder, som fremkomsten af nye sociale netværk og andre sociale og teknologiske nyskabelser har frembragt; R. der henviser til, at borgernes mistro til de politiske partier i høj grad skyldes disses manglende evne til at udligne sociale skævheder, sikre borgernes tryghed og opfylde deres valgløfter om bekæmpelse af den omfattende korruption og opnåelse af tættere bånd til sociale bevægelser; S. der henviser til de store fremskridt, der er gjort med hensyn til at fremme og beskytte de borgerlige, politiske, økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder i de seneste årtier; T. der henviser til, at deltagelsen fra det organiserede civilsamfunds side er blevet et vigtigt element i regeringsførelsen; U. der henviser til, at det organiserede civilsamfunds og de politiske partiers respektive roller fortsat er forskellige og indbyrdes komplementære: civilsamfundet er et middel til borgernes mobilisering og deltagelse, mens de politiske partier har rollen som institutionel repræsentant og formidler af krav; V der betragter adgangen til information og kommunikation som grundlæggende menneskerettigheder, som et nødvendigt og uomgængeligt redskab for et handlekraftigt borgerskab i velfunderede og fuldgyldige demokratier, hvorfor adgangen til information ikke udelukkende må være styret af markedskræfter; W. der henviser til, at de nye former for kommunikation såsom internet og sociale netværk er stærke værktøjer til formidling af og offentlig debat om politiske og sociale emner og kan udgøre en enorm platform for debat og dialog med borgerne, når der skal sættes nye emner på den politiske dagsorden; der påpeger, at disse platforme for mange nye sociale og politiske bevægelser er blevet til vigtige kanaler for udbredelse af budskaber, protest og mobilisering, hvilket har skabt det, vi i dag kender som demokrati 2.0; X. der påpeger de sociale bevægelsers store betydning som kanaler for initiativer og fremførelse af krav; Y. der finder, at overholdelsen af menneskerettighederne, herunder navnlig de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, er et centralt element i statens legitimitet; 1. mener, at overholdelse af de demokratiske principper i en globaliseret verden skal have praktisk gyldighed på globalt plan; 2. påpeger, at skabelse og konsolidering af civilsamfundet forudsætter etablering af mere åbne, deltagelsesbaserede og demokratiske mekanismer i de nationale, internationale og overnationale institutioner, heriblandt de nødvendige foranstaltninger til at afbalancere deltagelsen i multilaterale organer; 3. anerkender den indsats, som er gjort af såvel offentlige som ikke-statslige organisationer for at fremme de demokratiske værdier, og opfordrer alle borgere til at deltage i den løbende forbedring af det demokratiske system; AT\ doc 5/8 AP v03-00

6 4. går ind for at fremme borgernes aktive deltagelse i alle former for politisk aktivitet gennem politiske partier, som er mere åbne og tilgængelige for civilsamfundet; 5. påpeger, at myndighederne har et ansvar for at lette borgernes fulde deltagelse i det politiske, økonomiske og sociale liv; 6. understreger den vigtige rolle, som de nye former for deltagelse i den offentlige politiske debat og i beslutningsprocesser spiller som et middel til at øge den politiske bevidsthed; 7. understreger vigtigheden af at fremme borgernes deltagelse i de repræsentative institutioners beslutningsprocesser ved løbende at informere om de spørgsmål, der skal tages stilling til, og ved at skabe kanaler for en interaktion med sådanne institutioner og for offentlige vurderingsmekanismer samt ved at sikre fuldstændig gennemsigtighed i denne interaktion; 8. erindrer om betydningen af deltagelsesbaserede mekanismer såsom lovgivningsmæssige borgerinitiativer, retten til at indgive andragender samt folkeafstemninger som elementer i en direkte borgerdeltagelse; 9. opfordrer til en styrkelse af statsmagtens legitimitet ved at fremme den demokratiske regeringsførelse og modernisere de statslige institutioner, herunder bringe dem tættere på borgerne og udstyre dem med tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer; 10. understreger, at borgerdeltagelse nødvendigvis skal være af en demokratisk karakter og gøre brug af etablerede mekanismer, politiske partier og legitime demokratiske institutioner, der repræsenterer alle borgere; 11. opfordrer til en styrkelse af tilsynet med overholdelsen af de demokratiske principper om de statslige beføjelsers opdeling, uafhængighed og indbyrdes balance; opfordrer endvidere til en styrkelse af nationale (og i påkommende fald overnationale) revisionsorganer med henblik på at opnå total gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, overholdelse af princippet om ansvarlighed og dermed større offentlig tillid til det politiske system; 12. finder, at den politiske repræsentation skal beriges med et højt niveau af borgerinddragelse som følge af det samtalebaserede demokrati; 13. glæder sig over det forbilledlige eksempel på borgerdeltagelse, som er skabt i Latinamerika med de deltagelsesbaserede budgetter, som prioriterer investeringer i projekter og programmer for menneskelig udvikling, og som i øjeblikket anvendes i mere end kommuner rundt om i verden; 14. anbefaler, at man fremmer udbredelsen af positive erfaringer, såsom de deltagelsesbaserede budgetter på kommunalt plan i Latinamerika, ved at overføre visse af de repræsentative organers prærogativer til det lokale og regionale niveau med henblik på at udvikle et mere deltagelsesbaseret demokrati tættere på borgerne; 15. understreger behovet for effektive offentlige politikker på de centrale områder skat, social samhørighed, respekt for de grundlæggende rettigheder, social retfærdighed, grundlæggende sociale serviceydelser, uddannelse og borgernes sikkerhed, som kan gøre AP v /8 AT\ doc

7 det muligt at forbedre borgernes livskvalitet og den politiske metiers omdømme; understreger, at gennemsigtighed og deltagelse bør være de overordnede principper for udarbejdelsen og formidlingen af disse politikker; 16. opfordrer til en effektiv, retfærdig og omfordelingsorienteret finanspolitik, der tager hensyn til, at beskatning både er afgørende for udligningen af sociale skævheder og et vigtigt element i en øget konkurrenceevne; 17. mener, at i et demokrati skal lovgiverne være opmærksomme på de mulige konsekvenser af deres beslutninger for borgerne; opfordrer i den henseende staterne til at høre indfødte eller indvandrede kulturelle minoriteter, når der skal træffes beslutninger, der påvirker dem (ILO-konvention 169); 18. opfordrer indtrængende staterne til at respektere nationale mindretal og ikke begrænse deres udøvelse af de grundlæggende rettigheder eller deres deltagelse i offentlige anliggender; opfordrer staterne til at tage nationsbegrebet i det enogtyvende århundrede op til revision i lyset af drøftelserne i Europarådets Parlamentariske Forsamling; 19. opfordrer til foranstaltninger, der kan fremme en vedvarende dialog med civilsamfundet og offentlige organer på alle administrative niveauer og støtte aktiv borgerdeltagelse, især blandt unge; 20. påpeger, at retfærdigheden skal administreres i uafhængighed og på en effektiv, hurtig og retfærdig måde med henblik på at udrydde straffrihed og dermed sikre større offentlig tillid til retssystemet; påpeger, at stater skal garantere universel og gratis adgang til domstolsprøvelse og ikke må begrænse denne af nogen grund; 21. mener, at de mest avancerede og velkonsoliderede demokratier er karakteriseret ved mere moderne, uafhængige og frie medier, der leverer præcis og veldokumenteret information; påpeger, at mediekoncentration og informationsmonopoler derimod er uforenelige med opnåelse af en velinformeret befolkning og udgør en trussel mod den demokratiske sameksistens; 22. opfordrer indtrængende medierne til at genoverveje deres strategier med henblik på at leve op til deres ansvar for retten til information og kommunikation og beklager de virkninger, krisen har haft på denne sektor; 23. udtrykker sin tilfredshed med de lande og folk, som har fremmet oprettelsen af offentlige og fællesskabsbaserede medier og har taget en grundig og demokratisk debat om farerne ved en monopolisering eller koncentration af medierne samt fremhævet vigtigheden af pressefriheden og det offentlige og private ansvar for at garantere denne; 24. understreger betydningen af elektroniske kanaler og interaktive sociale netværk, hvorigennem borgerne kan give deres mening direkte til kende, fordi disse mekanismer skaber områder med politisk frihed og debat og fremmer den offentlige debat og borgerdeltagelsen i den politiske aktivitet og i samfundet i almindelighed; 25. bemærker, at de lokale og regionale myndigheder, fordi de traditionelt er tæt på borgerne, er særdeles godt placeret til at afprøve nye politiske ideer, og opfordrer til indførelse af AT\ doc 7/8 AP v03-00

8 observatorier og udveksling af god praksis med henblik på at dokumentere og konsolidere den viden, som erhverves på dette område, efter et mønster svarende til det, der er anvendt af FN i eksperimentet "IT4all regions" eller af Global Centre for Information and Communication Technologies in Parliament ( ICTP); 26. understreger, at hvis vi ønsker at fremme demokratiets sag, må digitale værktøjer og nye informations- og kommunikationsteknologier ikke kun anvendes til at give fri og åben adgang til officielle oplysninger, men skal også benyttes til at udarbejde forslag og skabe indhold, platforme og applikationer med henblik på at indgå i et samspil med borgerne og dermed opbygge den sociale samhørighed, der giver legitimitet til beslutninger og styrker den kollektive identitet; 27. henstiller til uddannelse af de personer, der ikke har adgang til nye teknologier, som en form for social og politisk integration og metode til at undgå den "digitale kløft", hvorved det sikres, at de pågældende ikke afskæres fra at anvende disse nye værktøjer for demokratisk debat; 28. bekræfter sin tro på demokratiet som den eneste styreform, der gør det muligt for borgerne at udtrykke sig politisk gennem deres legitime valgte repræsentanter; 29. opfordrer til vedtagelse af lovgivning om finansiering af politiske partier, der sikrer lige adgang til finansiering og lige vilkår i valgkampen og straffer misbrug af midler i kombination med krav om størst mulig gennemsigtighed og ansvarlighed; 30. bekræfter sit engagement i civilsamfundets deltagelse i Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling gennem afholdelse af regelmæssige møder og videreformidling til sine medlemmer af anbefalingerne fra disse organisationer; * * * * * 31. pålægger sine formænd at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, parlamenterne i Den Europæiske Unions medlemsstater og samtlige lande i Latinamerika og Caribien, til Det Latinamerikanske Parlament, Det Centralamerikanske Parlament, Det Andinske Parlament, Mercosur-Parlamentet, Det Andinske Fællesskabs generalsekretariat, Mercosurs komite af faste repræsentanter og det permanente sekretariat for Det Latinamerikanske Økonomiske System samt til generalsekretærerne for OAS, UNASUR og FN. AP v /8 AT\ doc

Finansieringen af politiske partier i Den Europæiske Union og Latinamerika

Finansieringen af politiske partier i Den Europæiske Union og Latinamerika DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING RESOLUTION: Finansieringen af politiske partier i Den Europæiske Union og Latinamerika på grundlag af rapport fra Udvalget om Politiske Anliggender,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING BESLUTNING: Reform af Verdenshandelsorganisationen vedtaget på baggrund af betænkning fra Udvalget om Økonomiske, Finansielle og Handelsmæssige Anliggender

Læs mere

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING. Vandrelaterede spørgsmål i forbindelserne mellem EU-LAC

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING. Vandrelaterede spørgsmål i forbindelserne mellem EU-LAC DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING BESLUTNING: Vandrelaterede spørgsmål i forbindelserne mellem EU-LAC vedtaget på baggrund af betænkning fra Udvalget om Sociale Anliggender, Personudveksling,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 20.1.2014 2014/2006(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

AKT OM OPRETTELSE AF DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING 1

AKT OM OPRETTELSE AF DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING 1 AKT OM OPRETTELSE AF DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING 1 PRÆAMBEL Formændene for Europa-Parlamentet, Andesparlamentet, Det Mellemamerikanske Parlament og Det Latinamerikanske Parlament,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Udvalget for Andragender 2018/2096(INI) 5.9.2018 UDKAST TIL BETÆNKNING om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING UOPSÆTTELIG BESLUTNING: Finanskrisen på grundlag af betænkning forelagt af ordførerne Oscar Darío Pérez (Parlandino) og Manuel António dos Santos (PE,

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2016/2009(INI) 9.11.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING BESLUTNING: EU's og Latinamerikas energipolitik vedtaget på baggrund af betænkning fra Udvalget om Politiske Spørgsmål, Sikkerhed og Menneskerettigheder

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING BESLUTNING: Handel og klimaændringer vedtaget på baggrund af betænkning fra Udvalget om Økonomiske, Finansielle og Handelsmæssige Anliggender EP-ordfører:

Læs mere

7048/17 sl 1 DG C 2A

7048/17 sl 1 DG C 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. marts 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentet 204-209 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(208)049 Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig Europa-Parlamentets

Læs mere

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD))

Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning. Forslag til forordning (COM(2017)0825 C8-0433/ /0334(COD)) 3.7.2018 A8-0227/ 001-018 ÆNDRINGSFORSLAG 001-018 af Regionaludviklingsudvalget Betænkning Ruža Tomašić A8-0227/2018 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (COM(2017)0825

Læs mere

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

De Faste Repræsentanters Komité noterede sig på mødet den 2. maj 2018, at der nu er enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2018 (OR. en) 8301/18 NOTE fra: til: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 7831/1/18

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0214/1. Ændringsforslag. Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen 9.3.2015 B8-0214/1 1 Punkt 19 a (nyt) 19a. beklager, at formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, har fremmet ideen om, at der ikke vil ske nogen yderligere udvidelser i løbet af de næste fem år;

Læs mere

(meddelt under nummer C(2017) 2200) (Kun den engelske udgave er autentisk)

(meddelt under nummer C(2017) 2200) (Kun den engelske udgave er autentisk) L 92/100 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/652 af 29. marts 2017 om forslaget til borgerinitiativ»minority SafePack one million signatures for diversity in Europe«EUROPA-KOMMISSIONEN HAR (meddelt under

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/12. Ændringsforslag. Miroslavs Mitrofanovs for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/12. Ændringsforslag. Miroslavs Mitrofanovs for Verts/ALE-Gruppen 6.2.2019 A8-0024/12 12 Betragtning J J. der henviser til, at der i 2018 blev foretaget fire undersøgelsesrejser, jf. artikel 216a i Parlamentets forretningsorden: til Lausitz (Tyskland) vedrørende den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. marts 2014 (OR. en) 7632/14 ADD 1 JAI 159 POLGEN 37 FREMP 43 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. marts 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den forklarende note fra Den Franske Republiks regering om ovennævnte initiativ.

Hermed følger til delegationerne den forklarende note fra Den Franske Republiks regering om ovennævnte initiativ. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. december 2000 (19.12) (OR. fr) 13289/00 ADD 1 LIMITE JAI 135 ADDENDUM TIL FØLGESKRIVELSE fra: Frankrigs faste repræsentant, Pierre VIMONT modtaget den:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0133/21. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0133/21. Ændringsforslag 12.9.2017 A8-0133/21 21 Punkt 57 57. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en gennemgang af den såkaldte sixpack og twopack for at give Europa-Parlamentet større beføjelser til at kontrollere vedtagelsen

Læs mere

6068/16 hsm 1 DGG 1B

6068/16 hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. februar 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5783/1/16 REV 1 Vedr.: EF

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 25.10.2012 2012/2104(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latin American Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. september 2017 (OR. en) 11563/17 API 95 INF 139 JUR 376 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om Rådets åbne datapolitik

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7775/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 3. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 44 CFSP/PESC 300

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 24.9.2013 2013/2116(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis 2005/29/EF (2013/2116(INI))

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 29.1.2015 2014/2081(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Den Demokratiske Republik Congo, som Rådet vedtog på sin samling den 11. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. fr) 15633/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING

DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING DEN EURO-LATINAMERIKANSKE PARLAMENTARISKE FORSAMLING Budskab til det første topmøde mellem Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) og Den Europæiske Union (EU) Santiago de Chile

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/31. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0455/31. Ændringsforslag 8.6.2015 B8-0455/31 31 Bodil Ceballos for Verts/ALE-Gruppen Punkt 3 a (nyt) 3a. udtrykker tilfredshed med valget af det mest inkluderende og repræsentative parlament i Tyrkiets nyere historie, som afspejler

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0216 (NLE) 11327/16 COLAC 58 FORSLAG fra: modtaget: 14. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/2061(INI) 5.9.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 et innovativt sundhedsvæsen i det

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 20.6.2013 B7-****/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om forhandlinger mellem EU og

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg RESOLUTION til EU-Konventet Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på den 393. plenarforsamling den 18. og 19. september 2002 (mødet den 19. september 2002)

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0074(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. oktober 2017 til: delegationerne Tidl.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

15571/17 ef 1 DG C 1

15571/17 ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15571/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser

Rådets konklusioner - Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Luxembourg, den 15. oktober 2012 (OR. en) 14535/12 DEVGEN 264 RELEX 890 ACP 188 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Rådets konklusioner -

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2019 (OR. en) 9892/19 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet ENV 525 CLIMA 152 AGRI 283 PECHE 269 ECOFIN

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 17.4.2019 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Rådets

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14182/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 FORELØBIG 2004/2236(INI) 24.5.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser",

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 28.5.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0000/2015 jf. forretningsordenens artikel 128,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den KOM(2011) 685 endelig

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den KOM(2011) 685 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 685 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET

Læs mere

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN 12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN VIDEN OM OG FORSTÅELSE AF RELIGION I LOKALSAMFUNDET 01 Kommunerne opfordres til at notere sig den voksende rolle, som religion nu spiller i forbindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2010 KOM(2010)118 endelig 2010/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana DEN EURO-LATINAMERIKANSKE

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0101/2019 8.2.2019 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0007/2019 og B8-0008/2019 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 15.5.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2012 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

REVISIONSRETTEN. Artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

REVISIONSRETTEN. Artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). REVISIONSRETTEN Den Europæiske Revisionsret er ansvarlig for revisionen af EU's finanser. Som EU's eksterne revisor bidrager den til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fungerer som den uafhængige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. marts 2018 (OR. en) EUCO 1/18 CO EUR 1 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (22. marts 2018)

Læs mere

15445/17 kmm 1 DG G 2B

15445/17 kmm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2017 (OR. en) 15445/17 FISC 346 ECOFIN 1092 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 15175/17

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 6.6.2018 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske parlament om forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret cc: HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL NYT

Justitsministeriet Politikontoret cc: HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL NYT Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk cc: lra@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 3 4 3 / H S C HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden og bekæmpelse af illoyal handelspraksis,

Styrkelse af landbrugernes stilling i fødevareforsyningskæden og bekæmpelse af illoyal handelspraksis, Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Styrkelse

Læs mere

LATINAMERIKA OG CARIBIEN

LATINAMERIKA OG CARIBIEN LATINAMERIKA OG CARIBIEN EU's forbindelser med Latinamerika og Caribien har mange facetter og opretholdes på forskellige niveauer: EU samarbejder med hele regionen gennem topmøder mellem statsog regeringscheferne,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 225 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 19. december 2018 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere