Historiske Huse skal hermed fremsende sine bemærkninger til Miljøministeriets høring af vandområdeplanerne , Vandplan 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiske Huse skal hermed fremsende sine bemærkninger til Miljøministeriets høring af vandområdeplanerne , Vandplan 3."

Transkript

1 Historiske Huse Borgergade København K Tlf Borgergade 20. juni 2022 Miljøministeriets høring af vandområdeplanerne , Vandplan 3 Historiske Huse skal hermed fremsende sine bemærkninger til Miljøministeriets høring af vandområdeplanerne , Vandplan 3. Historiske Huses bemærkninger koncentrerer sig om følgende: kommentarer til undtagelsesbestemmelser i EU s vandmiljødirektiv og den danske vandløbslov fratagelse af vand ved vandmøller og andre tekniske anlæg med høj kulturhistorisk værdi. fjernelse af spærringer ved opstemninger i voldgrave og søer omkring fredede bygninger. forslag om landsdækkende registrering af kulturhistoriske elementer i vandløbene. Undtagelsesbestemmelser vedrørende kulturhistoriske interesser Både i EU s vandmiljødirektiv og i den danske vandløbslov er der undtagelsesbestemmelser, der prioriterer kulturhistoriske interesser i forhold til andre vandløbsinteresser. At disse bestemmelser er indsat, må betragtes som værende udtryk for, at kulturhistoriske interesser skal prioriteres frem for andre vandløbsinteresser. I vejledningen til direktivet, Common Implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/ERC), fremgår følgende, der er citeret herunder: section page 12 - (note 9) The removal of a weir or dam may, for example, impact significant ecological (e.g. biodiversity) or historical (old mill) features. By designating the water body as heavily modified, the weir or dam probably will not have to be removed. - section page 42

2 - The removal of a dam may lead to the elimination of wetlands that have developed in connection to the water storage: - Building a channel around a physical obstacle to improve ecological continuum (..) to allow fish migration, may use considerable energy, damage an archaeological site and produce waste materials. It may therefore, in some circumstances, not be appropriate in relation to the benefit; - A historical modification, such as a mill or a weir which no longer has a current specified use, may now have some aesthetic or historical value. This feature should not necessarily by removed and some may wish to designate the affected body as HMWB. Vandløbslovens 37 stk. 3 præciserer ligeledes, at der ikke kan foretages vandløbsrestaureringer, hvis der derved tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser. Desværre viser erfaringen, at loven ikke er tilstrækkelig præcis, til at kunne beskytte den enkelte kulturhistorisk værdifulde vandmølles fortsatte driftsmulighed. Det er desværre heller ikke præciseret, hvem der har bemyndigelse til at træffe afgørelse om, hvorvidt den konkrete vandmølle skal betragtes som væsentlig kulturarv, der skal beskyttes eller ej. Derudover er det meget vanskeligt for museer at løfte bevisbyrden for, at intakte og fungerende vandmøller er væsentlig kulturarv, og derfor tilsidesættes de kulturhistoriske interesser i vidt omfang. Historiske Huse beklager, at disse forhold afdækker, at beskyttelse af intakte vandmøller i drift i realiteten ikke varetages af hverken lovgivning eller myndigheder i tilstrækkelig og nødvendig grad. Historiske Huse skal derfor opfordre til at denne svaghed i lovens tekst og administration bringes i orden. Fratagelse af vand ved vandmøller og andre kulturhistoriske anlæg. Der er 57 bygningsfredede vandmøller i Danmark. Ved 12 vandmøller er der i perioden sket en udvidelse af fredningerne til også at omfatte f.eks. malekarm, mølleløb, mølledam mv. Hermed er det fysiske mølletekniske anlæg omfattet af fredning, men tilførslen af vand er ikke sikret. Det vurderes, at der er ca. 18 vandmøller med intakte mølletekniske anlæg. Siden 1980-erne er der foretaget omfattende biologiske restaureringer i vandløbene, der har medført indgreb i anlæggene ved vandmøllerne i større eller mindre omfang; og desværre i flere tilfælde har medført forfald og ødelæggelse af anlæggene. Vandmøllerne er blevet efterladt med lidt eller intet vand, efter at spærringerne er fjernet. Dette har medført, at møllerne har undergået et hidtil uset forfald. 2/5

3 Fredede vandmøller Med vandplan 3 er man nu nået til de vandmøller, der har den højeste kulturhistoriske værdi på nationalt niveau - de fredede møller med udvidet fredning og med intakt og funktionsdygtigt mølleri. Historiske Huse anbefaler at Knag Mølle og Vibæk Mølle, hvor der er indsatskrav, udtages af planerne, og at der ikke sker indgreb ved Brobyværk, der tilsidesætter driften af Sønderbroby Mølle. Vandmøllerne repræsenterer en væsentlig del af den danske kulturarv, da de repræsenterer den tidligste teknologi og industrialisering i Danmark. Vandmøllerne er for størstedelens vedkommende kornmøller, men tidlig industri i form af stampemøller, benmøller og krudtmøller er også repræsenteret. Bevaringsværdige møller Nogle møller er bevaringsværdige med intakt mølleri, f.eks. med turbiner. Disse møller har også kulturhistorisk værdi, da de viser udviklingen af møllerne, fra møller med møllehjul til indvendige turbiner - og ofte indgår i et samlet kulturmiljø. Møller af høj kulturhistorisk værdi, der bør udtages af vandplanerne, alternativt tages de højeste hensyn til kulturarven. Se venligst bilag 1. Dette skal ske for at sikre en uvurderlig del af den danske kulturarv. Møller der producerer elektricitet Efter indførelse af elektricitet i begyndelsen af det 20.århundrede blev der etableret elværker i danske vandløb. Det største er Tangeværket, hvor en 540 km stor sø og en 800 meter lang dæmning opstemmer vandet. Historiske Huse anbefaler, at der tages de højeste kulturhistoriske hensyn på dette enestående sted. Historiske Huse vil ligeledes henlede opmærksomheden på Bindslev Gl. Elværk, der er det sidste jævnstrømselektricitets værk i Europa! Her er der ikke blot tale om dansk kulturarv, men europæisk! Uhensigtsmæssig behandling af ejerne Som nævnt varetager Historiske Huse ejernes interesser. Det er ikke i ejernes interesse at bygninger og anlæg mister værdi, fordi ejerne begrænses i muligheden for at køre med vandmøllerne, ligesom dyre restaureringer kan være foretaget forgæves. Det vurderes, at et møllehjul, der koster omkring kr. forfalder i løbet af 3-4 år, hvis det ikke dagligt tilføres tilstrækkeligt vand. Historiske Huse står i den forbindelse derfor også uforstående overfor, at Miljøministeriet har meddelt ejere, at deres møller var udtaget af planerne, hvorefter de samme ejere få år efter må opdage, at der alligevel ønskes indsats ved deres mølle. Vi taler om ejere, der i de forløbne år har søgt fonde, modtaget statstilskud og selv lagt betydelige summer i restaureringsprojekter, der så i værste fald har været spildt. 3/5

4 Fjernelse af spærringer ved voldgrave og voldsteder med fredede bygninger. Flere steder i landet står vandløbene i forbindelse med fredede voldgrave og voldsteder, hvorpå der befinder sig fredede bygninger. Da vandløbsrestaurering ofte drejer sig om at afsnøre vandløbet fra voldgravenes vand, vil vandstanden i voldgravene blive påvirket. Ved sænkning af vandstanden bliver bygningerne på voldstedet stærkt påvirket. Selv en mindre vandstandssænkning vil medføre, at der sker sætningsskader på fundamenter og murværk. Dette kan have katastrofale følger for bygningerne til stor skade for kulturarven og er økonomisk belastende for ejerne. Miljøministeriet foreslår, at man i stedet pumper vandet ind i voldgravene. Dette vurderes dels at være helt ude af trit med forståelsen af anlæggets historik og dels en meget dyr løsning for ejerne. Det vurderes, at der er ca. 75 voldsteder, hvorpå der befinder sig fredede fortidsminder. Eksempelvis er Egeskov omfattet af vandplanerne. Egeskov står på egepæle i en 6 meter dyb sø, og selv de mindste vandstandssænkninger vil medføre at slottet synker i søen. Historiske Huse anbefaler, at denne type anlæg tages ud af vandplanerne. Voldgrave er fredede fortidsminder, men kun i få tilfælde er mindstemålet for vandstanden angivet i fredningen. Historiske Huse anbefaler at Slots-og Kulturstyrelsen regulerer disse bestemmelser og får dem tinglyst på det enkelte fortidsminde. Forslag om landsdækkende registrering af kulturhistoriske elementer i vandløbene. Historiske Huse er af den opfattelse, at kulturarven i vore vandløb er alt for dårligt beskyttet. De fredede vandmøller og fortidsminder er registreret, men al anden kulturarv er ikke. Historiske Huse anbefaler, at der foretages en landsdækkende registrering af kulturarven i vandløbene, og at der derved etableres et bedre planlægningsgrundlag. Vi henleder i øvrigt opmærksomheden på, at museumslovens bestemmelser gælder for de terrestriske anlæg, mens marine anlæg i vandløbet er omfattet af marin arkæologi. Mange lokale kulturhistoriske museer, har desværre ikke den fornødne viden om eller registreringer af vandløbenes kulturarv til rådighed, og derfor opfordrer vi til, at der foretages en landsdækkende kortlægning og registrering af kulturarven i vandløbene i lighed med de registreringer, der blev foretaget af Fyns Amt og Vejle Amt i 1980-erne. Uden denne registrering, vurderer vi, at vandplanarbejdet fortsat gennemføres uden den nødvendige kulturhistoriske faglighed er bragt i spil i grundlaget for planlægningen af indsatserne. 4/5

5 Med venlig hilsen Birthe Iuel direktør Historiske huse er kommunikationsplatform for Bygnings Frednings Foreningen, BYFO og Bevaringsværdige Bygninger. De to foreninger, i det følgende Historiske Huse, har til formål at skabe sådanne juridiske og økonomiske forhold for foreningernes ejere, at disse er i stand til at påtage sig det ansvar, de har erkendt at have som ejere af en væsentlig del af landets kulturarv. 5/5

Folketingets Kulturudvalg

Folketingets Kulturudvalg Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 168 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Den 16. maj 2016 Supplerende bemærkninger og spørgsmål fra Dansk Møllerforening og Kulturmiljøråd

Læs mere

Bilag X: Høringssvar til Frederiksberg Kommunes udkast til vandhandleplan for perioden

Bilag X: Høringssvar til Frederiksberg Kommunes udkast til vandhandleplan for perioden Bilag X: Høringssvar til Frederiksberg Kommunes udkast til vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringssvar fra Patriotisk Selskab. Modtaget d. 10. juli 2012 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Høringssvar fra Region

Læs mere

Vedr. høringsbreve fra Slots og Kultur Styrelsen, ifb. m. affredning af 3 ejendomme i Syddjurs Kommune.

Vedr. høringsbreve fra Slots og Kultur Styrelsen, ifb. m. affredning af 3 ejendomme i Syddjurs Kommune. From: Sent: Mon, 26 Mar 2018 09:28:12 +0200 To: Kurt Sørensen Cc: 'Team Hoffmann Co';enybo@stofanet.dk;Hanne Sloth;'Lea Glerup Møller' Subject: SV: Tre høringsbreve Til Syddjurs kommune, Att. Kurt Sørensen.

Læs mere

Værdifulde vandløb. Anders Koed, DTU Aqua

Værdifulde vandløb. Anders Koed, DTU Aqua Værdifulde vandløb Anders Koed, DTU Aqua 1 Indhold 1. Film om vandløb og ørred 2. Værdifulde vandløb hvad skaber værdi? 3. Vandløbsindsatsen nytter 4. Fremtiden 3g vandområdeplaner 22-27 5. Quiz, 3 minutter

Læs mere

Afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle grundet hensynet til de kulturhistoriske

Afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle grundet hensynet til de kulturhistoriske Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 natur@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om at der ikke kan gennemføres vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved

Læs mere

50 60 % af Danmark er drænet

50 60 % af Danmark er drænet AFVANDINGSBEHOVET Planters afvanding Teori og praksis 50 60 % af Danmark er drænet Påvirkning 30.000 ha eller 730.000 ha Udvintringsskade på grund af vandmætning. Marts 2011! HOVEDPROBLEM Stigende

Læs mere

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik Bygnings Frednings Foreningen Sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme Association of Owners of Historic Houses in Denmark BYFOs bidrag til en ny Bygnings Frednings Foreningen,

Læs mere

Fredede bygninger. Del-, detalje-, og interiørfredning vil i det følgende blive benævnt Differentieret fredning

Fredede bygninger. Del-, detalje-, og interiørfredning vil i det følgende blive benævnt Differentieret fredning Side 1 af 5 Dette notat opsummerer Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs betragtninger og forslag til ændringer i den gældende Lov om bygnings fredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Læs mere

Ophævelse og hjemvisning i sag om Svendborg Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle

Ophævelse og hjemvisning i sag om Svendborg Kommunes afgørelse om ikke at gennemføre vandløbsrestaurering i Hundstrup Å ved Gundestrup Mølle 15. marts 2019 Sagsnr. 18/08999, 18/09017 og 18/09019 Klagenr. 1000135, 1000127 og 1000074 RIKNU-JOGNI AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Ophævelse og hjemvisning i sag om Svendborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Sæby Vandmølle projekt

Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle projekt Sæby Vandmølle Sæby Vandmølle ligger ved Sæby Å, ca. 700 m opstrøms udløb til Kattegat. Sæby Vandmølle udgør et anlæg med fisketrappen, stemmeværket og en møllesø. Stemmeværket til

Læs mere

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby

VVM-screening efter planloven 1 af retablering af sø i voldgrav ved Søbygård, 5985 Søby Peder Pedersen, Form. for Den Selvejende Institution Søbygård Søbygårdsvej 2 5985 Søby Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og landzonetilladelse til etablering af pumpebrønd, el-skabe og brønd med niveaumåler v.

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven og landzonetilladelse til etablering af pumpebrønd, el-skabe og brønd med niveaumåler v. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 25-03-2019 Sagsnr.: 19/23106 Kontakt: Camilla Kjul Kokholm Larsen Direkte tlf.: 7376 8239 E-mail: ckla@aabenraa.dk

Læs mere

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk Tønder kommune Wegners Plads 2 6270 Tønder Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929280 Mail: lisc@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-37-18 Ks:LVN 21. marts 2019 Dispensation til vandløbsrestaurering i Gånsagerbæk/Stubenbæk

Læs mere

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri Center Natur og Miljø Jens Roulund Hannerupskovvej 55 Hannerup 9500 Hobro Sendt via mail: jens_roulund@yahoo.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

DET FAGLIGE GRUNDLAG FOR DE OPGAVER, DER ER TILLAGT VANDRÅDENE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER OG LANDBRUGSINTERESSEN KNYTTET TIL ARBEJDET.

DET FAGLIGE GRUNDLAG FOR DE OPGAVER, DER ER TILLAGT VANDRÅDENE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER OG LANDBRUGSINTERESSEN KNYTTET TIL ARBEJDET. DET FAGLIGE GRUNDLAG FOR DE OPGAVER, DER ER TILLAGT VANDRÅDENE UDFORDRINGER OG PERSPEKTIVER OG LANDBRUGSINTERESSEN KNYTTET TIL ARBEJDET. Flemming Gertz Natur & Miljø 2017 Kolding, 7. juni VANDRÅD VERSION

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Til høringsparterne Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 13. september 2018 Jour.nr.: 18/00066 Ophævelse af fredningen

Læs mere

Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle

Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle Punkt 12. Godkendelse af ekspropriation til vandløbsprojekt ved Klæstrup Mølle 2018-088845 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Fredede broer. Lars Bjarke Christensen. Kilde og evt. billedtekst placeres her.

Fredede broer. Lars Bjarke Christensen. Kilde og evt. billedtekst placeres her. Fredede broer Lars Bjarke Christensen Kilde og evt. billedtekst placeres her. Tusindvis af broer Nogle af dem skal vi passe på Kornerup Bro, Lejre Slots- og Kulturstyrelsen Slots- og Kulturstyrelsen har

Læs mere

Anders Ø. Larsen Specialestuderende i Biologi Sendes til:

Anders Ø. Larsen Specialestuderende i Biologi Sendes til: Center Natur og Miljø Anders Ø. Larsen Specialestuderende i Biologi Sendes til: aola10@student.aau.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-7-14

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Jura J.nr. NST-400-00068 Ref. peran Den 16. oktober 2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse

Læs mere

Problemstillinger ved vandløbsindsatsen i vandplanerne

Problemstillinger ved vandløbsindsatsen i vandplanerne Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (Omtryk - Supplerende materiale) MPU alm. del Bilag 590 Offentligt Problemstillinger ved vandløbsindsatsen i vandplanerne Helle Borum, Heden & Fjorden Flemming Gertz,

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. juni Betænkning. over. [af Alex Ahrendtsen (DF), Flemming Damgaard Larsen (V) og Lars Barfoed (KF)]

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. juni Betænkning. over. [af Alex Ahrendtsen (DF), Flemming Damgaard Larsen (V) og Lars Barfoed (KF)] Til beslutningsforslag nr. B 76 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. juni 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om understøttelse af bevaring af kulturhistoriske

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Er implementering af 3R = Dyrevelfærd?

Er implementering af 3R = Dyrevelfærd? Er implementering af 3R = Dyrevelfærd? Dorte Bratbo Sørensen Det sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab 3R 3R Replace Reduce Refine Udfordringerne 3R Replace Reduce

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund:

Til interessenter/klageberettigede. Tilladelse til restaurering af Gamby Å. Baggrund: Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 5. januar 2015 Sagsnummer 480-2014-147831 Dokument nr. 480-2014-998005 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende

Privat-, statslig- eller regional institution m.v. Andet Added Bekaempelsesudfoerende: string No Label: Bekæmpelsesudførende Changes for Rottedatabasen Web Service The coming version of Rottedatabasen Web Service will have several changes some of them breaking for the exposed methods. These changes and the business logic behind

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Notat 25. august 2017

Notat 25. august 2017 Notat 25. august 2017 Høringsnotat høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger) Kulturministeriet

Læs mere

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ

Mathias Breitenstein Hviidsvej Randers SØ Mathias Breitenstein Hviidsvej 3 8960 Randers SØ Udvikling, Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers Telefon +45 8915 1515 Direkte mfj@randers.dk www.randers.dk 11-06-2018 / 01.05.08-P25-10-18

Læs mere

The Danish Club FÅ FLERE BESØGENDE TIL DIT HISTORISKE HUS

The Danish Club FÅ FLERE BESØGENDE TIL DIT HISTORISKE HUS The Danish Club FÅ FLERE BESØGENDE TIL DIT HISTORISKE HUS Få flere gæster til dit historiske hus Aldrig har vores behov for det autentiske, det unikke og det lokale været større end i disse år. Her har

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til tillæg til lokalplan nr. 253 Go-kartbane i Hedeland Planens indhold Lokalplantillæg giver mulighed for at delområde

Læs mere

Tips og værktøjer til at genskabe naturlige gydestryg og gode økologiske forhold i vandløb - uden at skabe oversvømmelser

Tips og værktøjer til at genskabe naturlige gydestryg og gode økologiske forhold i vandløb - uden at skabe oversvømmelser Tips og værktøjer til at genskabe naturlige gydestryg og gode økologiske forhold i vandløb - uden at skabe oversvømmelser Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent DTU Aqua startede som Dansk Biologisk Station i

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

1. At overkørslen placeres i umiddelbart ved siden af eksisterende overkørsel i vandløbets st

1. At overkørslen placeres i umiddelbart ved siden af eksisterende overkørsel i vandløbets st Jes Schneider Haderslevvej 145 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 25. oktober 2013 Sags id 2013-25719 Sagsbehandler Tomas Jensen E-mail tojen@esbjergkommune.dk Godkendelse efter vandløbsloven til

Læs mere

GRUBBE VANDMØLLE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

GRUBBE VANDMØLLE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE GRUBBE VANDMØLLE, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Udvidelse af fredningen af Grubbe Vandmølle, Grubbemøllegyden 2, Faaborg-Midtfyn Kommune AFGØRELSE Grubbe Mølle ved Faaborg møllegård og mølledam. Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) BEK nr 958 af 27/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

100 år med naturfredning skiftende mål og midler

100 år med naturfredning skiftende mål og midler 100 år med naturfredning skiftende mål og midler Dansk Landskabsøkologisk Forenings årsmøde 2017 Henrik Vejre, Professor, PhD. Københavns Universitet Fredningen af Aggershvile området i Trørød Jægersborg

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven JES SØRENSEN ApS Skjedsbølvej 41 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde vardekommune@varde.dk 7994 6800 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Varde Kommune giver herved dispensation

Læs mere

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning

Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb Skelbækken på en strækning Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Godkendelse til at nedklassificere det offentlige vandløb

Læs mere

Integrated Coastal Zone Management and Europe

Integrated Coastal Zone Management and Europe Integrated Coastal Zone Management and Europe Dr Rhoda Ballinger Format of talk What is ICZM Europe and the coast non-iczm specific Europe and ICZM ICZM programme development ICZM Recommendation What is

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Tilladelse til hævning af vandløbsbunden i bæk på matr. nr. 3b, Thorup By, Hedensted

Tilladelse til hævning af vandløbsbunden i bæk på matr. nr. 3b, Thorup By, Hedensted Hedensted Golfklub Rindbækvej 6 8722 Hedensted Att. Niels Jørgen Søndergaard Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bjarne Laursen Dir: +4579755691 Mob: +4551724245 e-mail: Bjarne.Laursen @Hedensted.dk Sagsnr.

Læs mere

Vistoft Mølle projektbeskrivelse Bilag til ansøgningsskema om projekttilskud

Vistoft Mølle projektbeskrivelse Bilag til ansøgningsskema om projekttilskud Vistoft Mølle projektbeskrivelse Bilag til ansøgningsskema om projekttilskud Vistoft Mølle, som er den sidste af en stribe møller på Mols og nu eneste mølle i Syddjurs kommune, er fredet ved tinglysning

Læs mere

Nordfyns Kommunes Vandhandleplan vandlaug@gmail.com.

Nordfyns Kommunes Vandhandleplan vandlaug@gmail.com. Hermed fremsender Høringssvar til NORDFYNS KOMMUNES FORSLAG TIL VANDHANDLEPLAN 1 1. Sammendrag og konklusion. Hvilken afvandingsmæssig fremtid skal vi arrangere på Nordfyn? giver hermed sit høringssvar

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 31. oktober 2018] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 30. oktober 2018 Jour.nr.: 16/11006 Ophævelse

Læs mere

Det er en forudsætning for afgørelsen, at det ansøgte opføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet dateret den 9. marts 2016.

Det er en forudsætning for afgørelsen, at det ansøgte opføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet dateret den 9. marts 2016. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg LTM ARKITEKT- OG BYGGEFIRMA ApS Via: ltm@ltm.dk Landzonetilladelse til opførelse af bolig garage og udhus på adresse Dybdalsvej 15, 8800 Viborg

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

GUNDESTRUP MØLLE, GUNDESTRUPVEJ 12, 5762 VESTER SKERNINGE

GUNDESTRUP MØLLE, GUNDESTRUPVEJ 12, 5762 VESTER SKERNINGE Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 462 Offentligt GUNDESTRUP MØLLE, GUNDESTRUPVEJ 12, 5762 VESTER SKERNINGE Indsigelse mod planen om etablering af faunapassage i Hundstrup å ved Gundestrup Mølle i

Læs mere

NYC Reservoir System Current Operations December 14, 2010

NYC Reservoir System Current Operations December 14, 2010 NYC Reservoir System Current Operations December 14, 2010 Outline System Status Storm Events Impacts to Reservoirs NYC Response Current Operations Plan moving forward System Status Consumption NYC + upstate

Læs mere

Ferskvandsrecipienter

Ferskvandsrecipienter Ferskvandsrecipienter Regnvandsbetingede udledninger hvordan regner vi den ud? EVA-temadag Nyborg, 24. september 2015 Kristian Vestergaard Civilingeniør, Ph.D. Århus Universitet, Ingeniørhøjskolen Tlf.

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød

Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé Hillerød Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Høring af forslag til reguleringstilladelse af 3 rørlagte vandløb beliggende ved Overdrevsvejen og Hestehavevej i Hillerød Høring

Læs mere

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde

Varde Kommune. Naturcenteret Bytoften Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947418 Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter Vandløbsloven til fjernelse af to betonstyrt

Læs mere

Carl Lorenzen Urlevvej 3 Bråskov 8783 Hornsyld. Sendt til: Landzonetilladelse til etablering af sø, Urlevvej 3, 8783 Hornsyld

Carl Lorenzen Urlevvej 3 Bråskov 8783 Hornsyld. Sendt til: Landzonetilladelse til etablering af sø, Urlevvej 3, 8783 Hornsyld Carl Lorenzen Urlevvej 3 Bråskov 8783 Hornsyld Sendt til: C.Lorenzen@live.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Peder Nygaard Nielsen Dir: 79755692 Mob: e-mail: peder.nygaard@hedensted.dk

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 6. november 2018] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 fbyg@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 5. november 2018 Jour.nr.: 18/01259 Ophævelse

Læs mere

Hedensted Kommune Natur & Miljø Tjørnevej Uldum. Tilladelse til fjernelse af spærring i Egelund Å

Hedensted Kommune Natur & Miljø Tjørnevej Uldum. Tilladelse til fjernelse af spærring i Egelund Å Hedensted Kommune Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Kathrine Mortensen Dir: 79755691 Mob: e-mail: Kathrine Mortensen@Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.10-P19-2-14

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL Domhusgade 24, 6000 Kolding 76 31 96 38, mail: biran@domstol.dk Team Natur & Landbrug, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Att: Ingeniør Carsten

Læs mere

Referat at møde med øvrige interessenter om Fase B i de nye tekniske forundersøgelser - ved Suså-Life-projektet

Referat at møde med øvrige interessenter om Fase B i de nye tekniske forundersøgelser - ved Suså-Life-projektet Næstved Kommune Team Vand og Natur www.naestved.dk Referat at møde med øvrige interessenter om Fase B i de nye tekniske forundersøgelser - ved Suså-Life-projektet Mødedato 21-3-2018 Tid 17:00-19:00 Sted

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Høring

Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme Stenløse. Høring Egedal Fjernvarme A/S Dam Holme 14-16 3660 Stenløse Høring Tilladelse til krydsning af Stenløse Å mellem station 5.050 5.100 i forbindelse med nedgravning af fjernvarmerør. Gennemløbende matr.nr. 11ik

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Revideret ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug.

Revideret ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering i Grundel Bæk ved Rindsholm Dambrug. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og vand Prinsens Alle 5 Revideret ansøgning om myndighedsgodkendelse af vandløbsrestaurering i Grundel Bæk ved

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Maj Bilag 12 - Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer

Maj Bilag 12 - Retningslinjer for udarbejdelse af indsatsprogrammer Miljøministeriet Naturstyrelsen Retningslinjer for definition og udpegning af stærkt modificerde vandområder Maj 2012 - Forsidefoto: Århus Å gennem Århus By Retningslinjer for definition og udpegning af

Læs mere

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.

Beslutningen er truffet efter 8, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. [Offentliggjort den 23. april 2019] Slots- og Kulturstyrelsen Fejøgade 1, 2.sal 4800 Nykøbing F Telefon +45 3395 4200 bygogplan@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 11. april 2019 Jour.nr.: 16/08288 Ophævelse

Læs mere

Materialevalg, som beskrevet i ansøgningen i et farvevalg, der kan indpasses i naturen.

Materialevalg, som beskrevet i ansøgningen i et farvevalg, der kan indpasses i naturen. Sønderborg Kommune Projektkontoret for Spejdernes Lejr 2017 Perlegade 53 6400 Sønderborg Landzonetilladelse og dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen til at etablere et handicapvenligt fugleskjul

Læs mere

Tilladelse til etablering af midlertidig erhvervshavn/kaj anlæg i Roskilde Fjord

Tilladelse til etablering af midlertidig erhvervshavn/kaj anlæg i Roskilde Fjord SWECO Sendes elektronisk til christinalund.lojtnant@sweco.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Sagsnr.: TS6020103-00162 Dato:09-06-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

/ Sønderborg Kommune har den 22. oktober 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af et enfamiliehus.

/ Sønderborg Kommune har den 22. oktober 2013 modtaget din ansøgning om opførelse af et enfamiliehus. 06-01-2014 13/44541 Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 296 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 44a, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 22. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse. Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse Jesper Pedersen Slagstrupvej 38B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse 8. januar 2014 Sagsid.: 2013-105543

Læs mere

Johan Peter-Henrik Tesdorpf Kongshusvej 68 B Rathlousdal 8300 Odder Sendt pr Sags Id.

Johan Peter-Henrik Tesdorpf Kongshusvej 68 B Rathlousdal 8300 Odder Sendt pr Sags Id. Johan Peter-Henrik Tesdorpf Kongshusvej 68 B Rathlousdal Sendt pr. e-mail: johan@globalforest.dk Rådhusgade 3 Landzonetilladelse til nyt vandhul - Kongshusvej 68B Der er søgt om tilladelse til at anlægge

Læs mere

Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur

Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur Til interessenter/klageberettigede Teknik, Erhverv og Kultur 26. april 2018 Sagsnummer 480-2014-136415 Dokument nr. 480-2018-123770 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Høringsbrev vedr restaurering af Oreafløbet Nordfyns

Læs mere

Hjørring Kommune. Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. Tillæg 2 af 2019 Optagelse af vandløb til spildevandstekniske anlæg.

Hjørring Kommune. Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan. Tillæg 2 af 2019 Optagelse af vandløb til spildevandstekniske anlæg. Hjørring Kommune Tillæg til Hjørring Kommunes Spildevandsplan Tillæg 2 af 2019 Optagelse af vandløb til spildevandstekniske anlæg. Udarbejdet den 20-02-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE1 1. Indledning og baggrund...3

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

2016 Kulturarvshåndbog

2016 Kulturarvshåndbog 2016 Kulturarvshåndbog Plan- og Boligudvalget, Kolding Kommune Indhold - Introduktion - BYGNING o Fredet o Bevaringsværdig - Kulturmiljø - Bevarende lokalplan - Bygningsfornyelsesstøtte - Oversigt over

Læs mere

Solevad Vandmølle, Assens Kommune

Solevad Vandmølle, Assens Kommune Kulturarvsstyrelsen: Solevad Vandmølle, Assens Kommune http://www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/fredning/fredninger-i-hoering/solevad-va... Page 1 of 2 30-06-2011 Forside Fredede bygninger Fredning Fredninger

Læs mere

Jens Hedegaard Ålykkegade 31 a 6000 Kolding. Sendt via mail: jh@a-advokater.dk

Jens Hedegaard Ålykkegade 31 a 6000 Kolding. Sendt via mail: jh@a-advokater.dk Jens Hedegaard Ålykkegade 31 a 6000 Kolding Sendt via mail: jh@a-advokater.dk Tilladelse efter vandløbsloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en terrasse ved Kolding Å på

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017

ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2. Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 ANBEFALINGER TIL ARBEJDET MED OPGAVE 2 Flemming Gertz Centrovice 13. sep. 2017 UDFORDRING - Sikre realisme i vandområdeplaner - I første omgang statens problem at betale for opnå miljømål (restaureringer

Læs mere

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr

Det ansøgte ønskes anlagt inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, som udløses af de beskyttede fortidsminder nr og nr Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag til maskinhus Du har søgt om fornyet tilladelse til, at anlægge tilbygning af halvtag til maskinhus på matr. nr. 4a, Klink By,

Læs mere

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner

Virkemidler i forslag til vandområdeplaner Virkemidler i forslag til Kontorchef Peter Kaarup Plantekongres 15. januar 2015 Forslag til i høring Vandområdeplaner for perioden 2015 2021 er sendt i høring Høringsperioden er 22. december 2014 23. juni

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere